708/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

708
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 10. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „jeden milión“ nahrádzajú slovami „desať miliónov“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
3.
Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
4.
V prílohe č. 3 prvej časti sa v texte pod názvom hlásenia slová „jeden milión“ nahrádzajú slovami „desať miliónov“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Marián Jusko v. r.
Príloha k opatreniu č. 708/2004 Z. z.