668/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

668
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2004
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“) obciam a vyšším územným celkom.
§ 2
(1)
Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
a)
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce uvedeným v prílohe č. 1,
b)
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeného v prílohe č. 3,
d)
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 a zaokrúhľuje sa na celé koruny.
§ 3
(1)
Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2)
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 a zaokrúhľuje sa na celé koruny.
§ 4
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom uvedeným v prílohe č. 6.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA STREDU OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce Obec/mesto Okres Kraj Nadmorská
výška
Koeficient
nadmorskej
výšky
513831 Klin nad Bodrogom 811 8 98 0,85000
528153 Svätá Mária 811 8 98 0,85000
522571 Kačanov 807 8 100 0,85109
528684 Pribeník 811 8 100 0,85109
543926 Viničky 811 8 100 0,85109
528285 Čierna 811 8 101 0,85164
523054 Senné 807 8 101 0,85164
523119 Stretava 807 8 101 0,85164
528170 Borša 811 8 102 0,85218
522376 Budkovce 807 8 102 0,85218
528293 Čierna nad Tisou 811 8 102 0,85218
528391 Ižkovce 807 8 102 0,85218
522767 Malé Raškovce 807 8 102 0,85218
523127 Stretavka 807 8 102 0,85218
543942 Vojany 807 8 102 0,85218
528145 Biel 811 8 103 0,85273
522341 Blatné Remety 809 8 103 0,85273
528188 Boťany 811 8 103 0,85273
522431 Hatalov 807 8 103 0,85273
522511 Iňačovce 807 8 103 0,85273
528552 Malý Horeš 811 8 103 0,85273
522881 Petrikovce 807 8 103 0,85273
528668 Poľany 811 8 103 0,85273
523062 Slavkovce 807 8 103 0,85273
543896 Veľké Trakany 811 8 103 0,85273
543977 Zatín 811 8 103 0,85273
523364 Zemplínska Široká 807 8 103 0,85273
544027 Zemplínske Hradište 811 8 103 0,85273
528102 Bačka 811 8 104 0,85327
522333 Blatná Polianka 809 8 104 0,85327
522414 Falkušovce 807 8 104 0,85327
522546 Jastrabie pri Michalovciach 807 8 104 0,85327
528633 Oborín 807 8 104 0,85327
528706 Rad 811 8 104 0,85327
543756 Slovenské Nové Mesto 811 8 104 0,85327
523160 Tašuľa 809 8 104 0,85327
543870 Veľké Raškovce 807 8 104 0,85327
522635 Zemplínske Kopčany 807 8 104 0,85327
522325 Bežovce 809 8 105 0,85382
528161 Boľ 811 8 105 0,85382
522368 Bracovce 807 8 105 0,85382
522864 Palín 807 8 105 0,85382
523071 Sliepkovce 807 8 105 0,85382
543802 Streda nad Bodrogom 811 8 105 0,85382
523143 Svätuš 809 8 105 0,85382
543811 Svinice 811 8 105 0,85382
543969 Vojka 811 8 105 0,85382
523283 Vrbnica 807 8 105 0,85382
513857 Budince 807 8 106 0,85436
522384 Bunkovce 809 8 106 0,85436
522392 Čečehov 807 8 106 0,85436
528277 Čičarovce 807 8 106 0,85436
522406 Dúbravka 807 8 106 0,85436
528404 Kapušianske Kľačany 807 8 106 0,85436
543799 Strážne 811 8 106 0,85436
543888 Veľké Slemence 807 8 106 0,85436
543900 Veľký Horeš 811 8 106 0,85436
523372 Žbince 807 8 106 0,85436
522287 Bajany 807 8 107 0,85491
528137 Beša 807 8 107 0,85491
522694 Lastomír 807 8 107 0,85491
522937 Porostov 809 8 107 0,85491
523208 Tušice 807 8 107 0,85491
528307 Čierne Pole 807 8 108 0,85545
522465 Hnojné 807 8 108 0,85545
522651 Krásnovce 807 8 108 0,85545
522678 Kristy 809 8 108 0,85545
522716 Lekárovce 809 8 108 0,85545
522791 Moravany 807 8 108 0,85545
522856 Ostrov 809 8 108 0,85545
522872 Pavlovce nad Uhom 807 8 108 0,85545
523151 Šamudovce 807 8 108 0,85545
523216 Tušická Nová Ves 807 8 108 0,85545
522350 Blatné Revištia 809 8 109 0,85600
501042 Bodza 401 4 109 0,85600
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 0,85600
501107 Dedina Mládeže 401 4 109 0,85600
501158 Chotín 401 4 109 0,85600
522554 Jenkovce 809 8 109 0,85600
522911 Pinkovce 809 8 109 0,85600
528692 Ptrukša 807 8 109 0,85600
528714 Ruská 807 8 109 0,85600
543772 Somotor 811 8 109 0,85600
528099 Trebišov 811 8 109 0,85600
523291 Vysoká nad Uhom 807 8 109 0,85600
523330 Záhor 809 8 109 0,85600
501069 Brestovec 401 4 110 0,85654
503754 Dolný Chotár 202 2 110 0,85654
528331 Drahňov 807 8 110 0,85654
555568 Horné Mýto 201 2 110 0,85654
501654 Jahodná 201 2 110 0,85654
501182 Kameničná 401 4 110 0,85654
501026 Komárno 401 4 110 0,85654
503291 Komoča 404 4 110 0,85654
528439 Kožuchov 811 8 110 0,85654
503878 Kráľov Brod 202 2 110 0,85654
501221 Lipové 401 4 110 0,85654
501255 Moča 401 4 110 0,85654
556092 Nána 404 4 110 0,85654
522821 Nižné Nemecké 809 8 110 0,85654
503525 Salka 404 4 110 0,85654
523348 Závadka 807 8 110 0,85654
528340 Dvorianky 811 8 111 0,85709
522481 Horovce 807 8 111 0,85709
528366 Hraň 811 8 111 0,85709
528382 Hriadky 811 8 111 0,85709
501166 Imeľ 401 4 111 0,85709
501174 Iža 401 4 111 0,85709
501204 Kolárovo 401 4 111 0,85709
528544 Malé Trakany 811 8 111 0,85709
522813 Nižná Rybnica 809 8 111 0,85709
501310 Patince 401 4 111 0,85709
503584 Štúrovo 404 4 111 0,85709
543951 Vojčice 811 8 111 0,85709
501409 Vrbová nad Váhom 401 4 111 0,85709
503649 Zemné 404 4 111 0,85709
504190 Žihárec 405 4 111 0,85709
501506 Boheľov 201 2 112 0,85763
501085 Čalovec 401 4 112 0,85763
528323 Dobrá 811 8 112 0,85763
501611 Dolný Štál 201 2 112 0,85763
580911 Holiare 401 4 112 0,85763
501212 Kravany nad Dunajom 401 4 112 0,85763
528463 Krišovská Liesková 807 8 112 0,85763
528510 Leles 811 8 112 0,85763
501239 Marcelová 401 4 112 0,85763
501247 Martovce 401 4 112 0,85763
528579 Maťovské Vojkovce 807 8 112 0,85763
503932 Neded 405 4 112 0,85763
501824 Okoč 201 2 112 0,85763
501336 Radvaň nad Dunajom 401 4 112 0,85763
501344 Sokolce 401 4 112 0,85763
501361 Tôň 401 4 112 0,85763
555576 Trhová Hradská 201 2 112 0,85763
501387 Veľké Kosihy 401 4 112 0,85763
523232 Veľké Revištia 809 8 112 0,85763
501522 Veľký Meder 201 2 112 0,85763
504165 Vlčany 405 4 112 0,85763
502014 Vydrany 201 2 112 0,85763
503029 Andovce 404 4 113 0,85818
501093 Číčov 401 4 113 0,85818
501531 Čiližská Radvaň 201 2 113 0,85818
555665 Malé Dvorníky 201 2 113 0,85818
501301 Okoličná na Ostrove 401 4 113 0,85818
501867 Padáň 201 2 113 0,85818
503452 Palárikovo 404 4 113 0,85818
503991 Selice 405 4 113 0,85818
501921 Topoľníky 201 2 113 0,85818
555673 Veľké Dvorníky 201 2 113 0,85818
543853 Veľké Kapušany 807 8 113 0,85818
501417 Zemianska Olča 401 4 113 0,85818
544043 Zemplínsky Branč 811 8 113 0,85818
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 0,85872
501557 Dolný Bar 201 2 114 0,85872
555541 Dunajský Klátov 201 2 114 0,85872
503258 Kamenný Most 404 4 114 0,85872
501689 Kľúčovec 201 2 114 0,85872
555649 Mad 201 2 114 0,85872
528561 Malý Kamenec 811 8 114 0,85872
522783 Markovce 807 8 114 0,85872
501760 Medveďov 201 2 114 0,85872
501930 Ňárad 201 2 114 0,85872
501280 Nesvady 401 4 114 0,85872
501883 Pataš 201 2 114 0,85872
501379 Trávnik 401 4 114 0,85872
504106 Trstice 202 2 114 0,85872
555827 Virt 401 4 114 0,85872
501468 Baloň 201 2 115 0,85927
501140 Hurbanovo 401 4 115 0,85927
501191 Klížska Nemá 401 4 115 0,85927
501719 Kútniky 201 2 115 0,85927
503355 Malé Kosihy 404 4 115 0,85927
522279 Michalovce 807 8 115 0,85927
501816 Ohrady 201 2 115 0,85927
528676 Parchovany 811 8 115 0,85927
555720 Povoda 201 2 115 0,85927
504068 Tešedíkovo 405 4 115 0,85927
504092 Trnovec nad Váhom 405 4 115 0,85927
503746 Dolné Saliby 202 2 116 0,85981
501573 Gabčíkovo 201 2 116 0,85981
502375 Ipeľský Sokolec 402 4 116 0,85981
503223 Jatov 404 4 116 0,85981
522686 Kusín 807 8 116 0,85981
522708 Laškovce 807 8 116 0,85981
582361 Obid 404 4 116 0,85981
501875 Sap 201 2 116 0,85981
523046 Sejkov 809 8 116 0,85981
501981 Veľké Blahovo 201 2 116 0,85981
502073 Bielovce 402 4 117 0,86036
501484 Blahová 201 2 117 0,86036
503771 Horné Saliby 202 2 117 0,86036
503207 Chľaba 404 4 117 0,86036
501671 Jurová 201 2 117 0,86036
503231 Kamenica nad Hronom 404 4 117 0,86036
522597 Klokočov 807 8 117 0,86036
582522 Potônske Lúky 201 2 117 0,86036
543764 Soľnička 811 8 117 0,86036
502006 Vrakúň 201 2 117 0,86036
501450 Baka 201 2 118 0,86091
501077 Búč 401 4 118 0,86091
503711 Diakovce 405 4 118 0,86091
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 118 0,86091
501433 Dunajská Streda 201 2 118 0,86091
522732 Ložín 807 8 118 0,86091
501743 Lúč na Ostrove 201 2 118 0,86091
555754 Matúškovo 202 2 118 0,86091
522902 Petrovce nad Laborcom 807 8 118 0,86091
504025 Šaľa 405 4 118 0,86091
504076 Tomášikovo 202 2 118 0,86091
501964 Trstená na Ostrove 201 2 118 0,86091
555517 Bellova Ves 201 2 119 0,86145
503461 Bodíky 201 2 119 0,86145
501581 Holice 201 2 119 0,86145
501697 Kostolné Kračany 201 2 119 0,86145
501701 Kráľovičove Kračany 201 2 119 0,86145
503011 Nové Zámky 404 4 119 0,86145
504084 Topoľnica 202 2 119 0,86145
555746 Vieska 201 2 119 0,86145
504173 Vozokany 202 2 119 0,86145
503690 Čierna Voda 202 2 120 0,86200
503703 Čierny Brod 202 2 120 0,86200
522449 Hažín 807 8 120 0,86200
501590 Horná Potôň 201 2 120 0,86200
522589 Kaluža 807 8 120 0,86200
503860 Košúty 202 2 120 0,86200
501735 Lehnice 201 2 120 0,86200
582638 Malá Mača 202 2 120 0,86200
522759 Malčice 807 8 120 0,86200
501786 Michal na Ostrove 201 2 120 0,86200
501859 Orechová Potôň 201 2 120 0,86200
504017 Sládkovičovo 202 2 120 0,86200
528650 Svätuše 811 8 120 0,86200
503614 Tvrdošovce 404 4 120 0,86200
501425 Zlatná na Ostrove 401 4 120 0,86200
501034 Bajč 401 4 121 0,86254
503070 Bešeňov 404 4 121 0,86254
522422 Fekišovce 809 8 121 0,86254
501603 Horný Bar 201 2 121 0,86254
503827 Jánovce 202 2 121 0,86254
503843 Kajal 202 2 121 0,86254
503886 Kráľová nad Váhom 405 4 121 0,86254
555606 Macov 201 2 121 0,86254
503401 Mužla 404 4 121 0,86254
543993 Zemplín 811 8 121 0,86254
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 122 0,86309
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 122 0,86309
503665 Galanta 202 2 122 0,86309
523089 Sobrance 809 8 122 0,86309
501352 Šrobárová 401 4 122 0,86309
543934 Višňov 811 8 122 0,86309
544035 Zemplínske Jastrabie 811 8 122 0,86309
501395 Bátorove Kosihy 401 4 123 0,86363
501492 Blatná na Ostrove 201 2 123 0,86363
528251 Čerhov 811 8 123 0,86363
501549 Dobrohošť 201 2 123 0,86363
581674 Hencovce 713 7 123 0,86363
501662 Janíky 201 2 123 0,86363
503835 Jelka 202 2 123 0,86363
580597 Kyselica 201 2 123 0,86363
528617 Novosad 811 8 123 0,86363
501808 Nový Život 201 2 123 0,86363
522961 Pozdišovce 807 8 123 0,86363
501891 Rohovce 201 2 123 0,86363
503592 Šurany 404 4 123 0,86363
504131 Veľké Úľany 202 2 123 0,86363
501999 Vojka nad Dunajom 201 2 123 0,86363
502944 Vyškovce nad Ipľom 402 4 123 0,86363
503681 Boldog 108 1 124 0,86418
580554 Čenkovce 201 2 124 0,86418
503151 Dolný Ohaj 404 4 124 0,86418
503193 Hul 404 4 124 0,86418
519430 Kučín 701 7 124 0,86418
503312 Leľa 404 4 124 0,86418
502626 Pastovce 402 4 124 0,86418
503509 Rastislavice 404 4 124 0,86418
503983 Reca 108 1 124 0,86418
501956 Trnávka 201 2 124 0,86418
504122 Veľká Mača 202 2 124 0,86418
543918 Veľký Kamenec 811 8 124 0,86418
500917 Vinodol 403 4 124 0,86418
502961 Zalaba 402 4 124 0,86418
502022 Zlaté Klasy 201 2 124 0,86418
503673 Abrahám 202 2 125 0,86472
503045 Bánov 404 4 125 0,86472
503762 Gáň 202 2 125 0,86472
503797 Hrubá Borša 108 1 125 0,86472
503819 Hurbanova Ves 108 1 125 0,86472
528811 Kučín 713 7 125 0,86472
528498 Ladmovce 811 8 125 0,86472
522741 Lúčky 807 8 125 0,86472
503924 Mostová 202 2 125 0,86472
522805 Nacina Ves 807 8 125 0,86472
501832 Oľdza 201 2 125 0,86472
529001 Poša 713 7 125 0,86472
501972 Veľká Paka 201 2 125 0,86472
501441 Báč 201 2 126 0,86527
528226 Byšta 811 8 126 0,86527
501514 Čakany 201 2 126 0,86527
503789 Hoste 202 2 126 0,86527
501620 Hubice 201 2 126 0,86527
501638 Hviezdoslavov 201 2 126 0,86527
503321 Lipová 404 4 126 0,86527
501778 Mierovo 201 2 126 0,86527
508284 Tureň 108 1 126 0,86527
556050 Úľany nad Žitavou 404 4 126 0,86527
503240 Kamenín 404 4 127 0,86581
502448 Kubáňovo 402 4 127 0,86581
501727 Kvetoslavov 201 2 127 0,86581
513849 Stanča 811 8 127 0,86581
501913 Štvrtok na Ostrove 201 2 127 0,86581
523275 Voľa 807 8 127 0,86581
523241 Zalužice 807 8 127 0,86581
503801 Hrubý Šúr 108 1 128 0,86636
503851 Kostolná pri Dunaji 108 1 128 0,86636
503894 Kráľová pri Senci 108 1 128 0,86636
508071 Malinovo 108 1 128 0,86636
556556 Pavlice 207 2 128 0,86636
502723 Sazdice 402 4 128 0,86636
543730 Sirník 811 8 128 0,86636
508276 Tomášov 108 1 128 0,86636
508331 Vlky 108 1 128 0,86636
503126 Černík 404 4 129 0,86690
555789 Dolná Streda 202 2 129 0,86690
507903 Hamuliakovo 108 1 129 0,86690
522660 Krčava 809 8 129 0,86690
555908 Malý Cetín 403 4 129 0,86690
508098 Miloslavov 108 1 129 0,86690
529125 Sačurov 713 7 129 0,86690
504009 Sereď 202 2 129 0,86690
504050 Šoporňa 202 2 129 0,86690
523178 Tibava 809 8 129 0,86690
544001 Zemplínska Nová Ves 811 8 129 0,86690
503096 Branovo 404 4 130 0,86745
528200 Brehov 811 8 130 0,86745
500241 Hájske 405 4 130 0,86745
528781 Kladzany 713 7 130 0,86745
503282 Komjatice 404 4 130 0,86745
528447 Kráľovský Chlmec 811 8 130 0,86745
503398 Mojzesovo 404 4 130 0,86745
508110 Most pri Bratislave 108 1 130 0,86745
528919 Nižný Hrušov 713 7 130 0,86745
508136 Nová Dedinka 108 1 130 0,86745
582549 Nový Svet 108 1 130 0,86745
502677 Pohronský Ruskov 402 4 130 0,86745
503975 Pusté Úľany 202 2 130 0,86745
529133 Sečovská Polianka 713 7 130 0,86745
501905 Šamorín 201 2 130 0,86745
503606 Trávnica 404 4 130 0,86745
523186 Trhovište 807 8 130 0,86745
502871 Tupá 402 4 130 0,86745
523224 Úbrež 809 8 130 0,86745
504114 Váhovce 202 2 130 0,86745
504149 Veľký Grob 202 2 130 0,86745
503380 Veľký Kýr 404 4 130 0,86745
523313 Vyšné Nemecké 809 8 130 0,86745
523356 Zbudza 807 8 130 0,86745
545333 Dunajská Lužná 108 1 131 0,86799
507997 Kalinkovo 108 1 131 0,86799
528587 Michaľany 811 8 131 0,86799
501263 Modrany 401 4 131 0,86799
528901 Nižný Hrabovec 713 7 131 0,86799
507636 Šúrovce 207 2 131 0,86799
508292 Veľký Biel 108 1 131 0,86799
555509 Zálesie 108 1 131 0,86799
503088 Bíňa 404 4 132 0,86854
555843 Čata 402 4 132 0,86854
508209 Rovinka 108 1 132 0,86854
503550 Strekov 404 4 132 0,86854
544051 Vranov nad Topľou 713 7 132 0,86854
555886 Čechynce 403 4 133 0,86908
556661 Dolné Lovčice 207 2 133 0,86908
502324 Hronovce 402 4 133 0,86908
503363 Maňa 404 4 133 0,86908
503371 Michal nad Žitavou 404 4 133 0,86908
528927 Nižný Kručov 713 7 133 0,86908
528609 Nižný Žipov 811 8 133 0,86908
528943 Ondavské Matiašovce 713 7 133 0,86908
582000 Bratislava 100 1 134 0,86963
502278 Horné Semerovce 402 4 134 0,86963
503266 Kmeťovo 404 4 134 0,86963
556483 Križovany nad Dudváhom 207 2 134 0,86963
528625 Nový Ruskov 811 8 134 0,86963
503517 Rúbaň 404 4 134 0,86963
556513 Vlčkovce 207 2 134 0,86963
507822 Blatné 108 1 135 0,87017
544116 Čaklov 713 7 135 0,87017
501123 Dulovce 401 4 135 0,87017
555878 Horná Kráľová 405 4 135 0,87017
528374 Hrčeľ 811 8 135 0,87017
516074 Ipeľské Predmostie 610 6 135 0,87017
507938 Ivanka pri Dunaji 108 1 135 0,87017
528790 Komárany 713 7 135 0,87017
528838 Majerovce 713 7 135 0,87017
503436 Nová Vieska 404 4 135 0,87017
556491 Opoj 207 2 135 0,87017
522830 Orechová 809 8 135 0,87017
522988 Pusté Čemerné 807 8 135 0,87017
523101 Strážske 807 8 135 0,87017
500844 Veľká Dolina 403 4 135 0,87017
516473 Veľká Ves nad Ipľom 610 6 135 0,87017
502537 Malé Ludince 402 4 136 0,87072
501328 Pribeta 401 4 136 0,87072
503967 Pusté Sady 202 2 136 0,87072
556564 Slovenská Nová Ves 207 2 136 0,87072
502782 Šahy 402 4 136 0,87072
556025 Vlkas 404 4 136 0,87072
523267 Vojnatina 809 8 136 0,87072
500071 Branč 403 4 137 0,87126
500470 Lúčnica nad Žitavou 403 4 137 0,87126
556033 Pavlová 404 4 137 0,87126
508217 Senec 108 1 137 0,87126
507539 Siladice 203 2 137 0,87126
500895 Veľký Cetín 403 4 137 0,87126
507741 Voderady 207 2 137 0,87126
507768 Zavar 207 2 137 0,87126
502987 Želiezovce 402 4 137 0,87126
544086 Benkovce 713 7 138 0,87181
556521 Dolné Zelenice 203 2 138 0,87181
502243 Hokovce 402 4 138 0,87181
556530 Horné Zelenice 203 2 138 0,87181
522562 Jovsa 807 8 138 0,87181
502456 Kukučínov 402 4 138 0,87181
501115 Svätý Peter 401 4 138 0,87181
502928 Veľké Turovce 402 4 138 0,87181
503959 Pata 202 2 139 0,87236
504041 Šintava 202 2 139 0,87236
515868 Balog nad Ipľom 610 6 140 0,87290
507814 Bernolákovo 108 1 140 0,87290
506842 Brestovany 207 2 140 0,87290
507865 Čataj 108 1 140 0,87290
518387 Dudince 605 6 140 0,87290
520241 Hudcovce 702 7 140 0,87290
507911 Chorvátsky Grob 108 1 140 0,87290
516139 Kosihy nad Ipľom 610 6 140 0,87290
502499 Lontov 402 4 140 0,87290
528846 Malá Domaša 713 7 140 0,87290
503347 Malá nad Hronom 404 4 140 0,87290
500577 Mojmírovce 403 4 140 0,87290
529176 Soľ 713 7 140 0,87290
543781 Stankovce 811 8 140 0,87290
555991 Svätoplukovo 403 4 140 0,87290
529192 Tovarné 713 7 140 0,87290
529206 Tovarnianska Polianka 713 7 140 0,87290
529290 Žalobín 713 7 140 0,87290
500739 Močenok 405 4 141 0,87345
503479 Podhájska 404 4 141 0,87345
501018 Žitavce 403 4 141 0,87345
555487 Igram 108 1 142 0,87399
528641 Plechotice 811 8 142 0,87399
529168 Slovenská Kajňa 713 7 142 0,87399
516384 Slovenské Ďarmoty 610 6 142 0,87399
523135 Suché 807 8 142 0,87399
516465 Veľká Čalomija 610 6 142 0,87399
500933 Vráble 403 4 142 0,87399
528242 Čeľovce 811 8 143 0,87454
502154 Demandice 402 4 143 0,87454
502286 Horné Turovce 402 4 143 0,87454
507253 Leopoldov 203 2 143 0,87454
516228 Muľa 610 6 143 0,87454
523020 Ruskovce 809 8 143 0,87454
503185 Gbelce 404 4 144 0,87508
522473 Horňa 809 8 144 0,87508
580899 Lužianky 403 4 144 0,87508
500950 Zbehy 403 4 144 0,87508
520055 Brekov 702 7 145 0,87563
518409 Hontianske Moravce 605 6 145 0,87563
516112 Koláre 610 6 145 0,87563
508225 Slovenský Grob 107 1 145 0,87563
581691 Štefanovičová 403 4 145 0,87563
518867 Terany 605 6 145 0,87563
508349 Vysoká pri Morave 106 1 145 0,87563
507792 Žlkovce 203 2 145 0,87563
500101 Čakajovce 403 4 146 0,87617
503169 Dubník 404 4 146 0,87617
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 207 2 146 0,87617
558320 Ivanka pri Nitre 403 4 146 0,87617
502391 Jur nad Hronom 402 4 146 0,87617
522724 Lesné 807 8 146 0,87617
522996 Rakovec nad Ondavou 807 8 146 0,87617
502804 Šarovce 402 4 146 0,87617
506745 Trnava 207 2 146 0,87617
507776 Zeleneč 207 2 146 0,87617
508381 Zohor 106 1 146 0,87617
506877 Cífer 207 2 147 0,87672
506885 Červeník 203 2 147 0,87672
508241 Suchohrad 106 1 147 0,87672
506851 Bučany 207 2 148 0,87726
500381 Jelšovce 403 4 148 0,87726
507288 Madunice 203 2 148 0,87726
502758 Starý Hrádok 402 4 148 0,87726
523259 Vinné 807 8 148 0,87726
502979 Zbrojníky 402 4 148 0,87726
507296 Majcichov 207 2 149 0,87781
528722 Sečovce 811 8 149 0,87781
503541 Sikenička 404 4 149 0,87781
508365 Záhorská Ves 106 1 149 0,87781
500046 Báb 403 4 150 0,87835
544132 Čierne nad Topľou 713 7 150 0,87835
515957 Dolinka 610 6 150 0,87835
506991 Drahovce 204 2 150 0,87835
507024 Dvorníky 203 2 150 0,87835
544191 Giglovce 713 7 150 0,87835
516058 Chrastince 610 6 150 0,87835
528773 Kamenná Poruba 713 7 150 0,87835
502472 Keť 402 4 150 0,87835
516147 Kováčovce 610 6 150 0,87835
501271 Mudroňovo 401 4 150 0,87835
503533 Semerovo 404 4 150 0,87835
502731 Sikenica 402 4 150 0,87835
504033 Šalgočka 202 2 150 0,87835
503576 Šarkan 404 4 150 0,87835
507661 Trakovice 203 2 150 0,87835
555932 Veľké Vozokany 407 4 150 0,87835
515779 Vlkyňa 609 6 150 0,87835
516538 Vrbovka 610 6 150 0,87835
504181 Zemianske Sady 202 2 150 0,87835
507890 Gajary 106 1 151 0,87890
555495 Kaplna 108 1 151 0,87890
528480 Kysta 811 8 151 0,87890
503495 Radava 404 4 151 0,87890
502740 Slatina 402 4 151 0,87890
503002 Žemliare 402 4 151 0,87890
544230 Hlinné 713 7 152 0,87944
543063 Koniarovce 406 4 152 0,87944
508039 Láb 106 1 152 0,87944
581097 Ľudovítová 403 4 152 0,87944
508179 Pezinok 107 1 152 0,87944
502952 Vyšné nad Hronom 402 4 152 0,87944
521043 Závadka 702 7 152 0,87944
528358 Egreš 811 8 153 0,87999
516171 Malá Čalomija 610 6 153 0,87999
504556 Malé Leváre 106 1 153 0,87999
502600 Nýrovce 402 4 153 0,87999
516279 Opatovská Nová Ves 610 6 153 0,87999
508195 Plavecký Štvrtok 106 1 153 0,87999
556114 Sekule 205 2 153 0,87999
516571 Želovce 610 6 153 0,87999
582387 Čab 403 4 154 0,88053
507962 Jakubov 106 1 154 0,88053
528421 Kazimír 811 8 154 0,88053
502880 Turá 402 4 154 0,88053
544124 Čičava 713 7 155 0,88108
502171 Dolná Seč 402 4 155 0,88108
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 155 0,88108
544205 Girovce 713 7 155 0,88108
518425 Hontianske Tesáre 605 6 155 0,88108
500313 Hruboňovo 403 4 155 0,88108
559547 Jasenov 702 7 155 0,88108
500399 Kapince 403 4 155 0,88108
515132 Lenartovce 609 6 155 0,88108
502511 Málaš 402 4 155 0,88108
502642 Plášťovce 402 4 155 0,88108
505404 Preseľany 406 4 155 0,88108
508306 Viničné 107 1 155 0,88108
500941 Výčapy-Opatovce 403 4 155 0,88108
529257 Vyšný Žipov 713 7 155 0,88108
503100 Bruty 404 4 156 0,88162
507032 Hlohovec 203 2 156 0,88162
520004 Humenné 702 7 156 0,88162
504513 Kúty 205 2 156 0,88162
503487 Pozba 404 4 156 0,88162
523097 Staré 807 8 156 0,88162
502821 Tekovské Lužany 402 4 156 0,88162
502847 Tekovský Hrádok 402 4 156 0,88162
516546 Záhorce 610 6 156 0,88162
542695 Biskupová 406 4 157 0,88217
542971 Hrušovany 406 4 157 0,88217
528471 Kuzmice 811 8 157 0,88217
582140 Lackovce 702 7 157 0,88217
502570 Mýtne Ludany 402 4 157 0,88217
518620 Ratkovce 203 2 157 0,88217
520896 Topoľovka 702 7 157 0,88217
507008 Dubovany 204 2 158 0,88272
502260 Horná Seč 402 4 158 0,88272
507806 Báhoň 107 1 159 0,88326
502049 Bajka 402 4 159 0,88326
542661 Belince 406 4 159 0,88326
504271 Brodské 206 2 159 0,88326
502227 Farná 402 4 159 0,88326
528412 Kašov 811 8 159 0,88326
519359 Kochanovce 701 7 159 0,88326
520373 Kochanovce 702 7 159 0,88326
508063 Malacky 106 1 159 0,88326
500534 Malé Zálužie 403 4 159 0,88326
529150 Skrabské 713 7 159 0,88326
500020 Alekšince 403 4 160 0,88381
506834 Borovce 204 2 160 0,88381
502090 Bory 402 4 160 0,88381
515914 Čeláre 610 6 160 0,88381
507946 Jablonec 107 1 160 0,88381
500356 Jarok 403 4 160 0,88381
543039 Kamanová 406 4 160 0,88381
504459 Kopčany 206 2 160 0,88381
500453 Lehota 403 4 160 0,88381
520446 Lieskovec 702 7 160 0,88381
505048 Ludanice 406 4 160 0,88381
507318 Malženice 207 2 160 0,88381
516244 Nová Ves 610 6 160 0,88381
507482 Rakovice 204 2 160 0,88381
500712 Rumanová 403 4 160 0,88381
518701 Rykynčice 605 6 160 0,88381
516333 Sečianky 610 6 160 0,88381
529141 Sedliská 713 7 160 0,88381
516376 Sklabiná 610 6 160 0,88381
500755 Slepčany 407 4 160 0,88381
507563 Sokolovce 204 2 160 0,88381
518841 Súdovce 605 6 160 0,88381
507601 Špačince 207 2 160 0,88381
500780 Šurianky 403 4 160 0,88381
543845 Veľaty 811 8 160 0,88381
504980 Závod 106 1 160 0,88381
502065 Beša 402 4 161 0,88435
500704 Rišňovce 403 4 161 0,88435
507725 Veselé 204 2 161 0,88435
503118 Čechy 404 4 162 0,88490
502413 Kalná nad Hronom 402 4 162 0,88490
504491 Kuklov 205 2 162 0,88490
502464 Kuraľany 402 4 162 0,88490
507440 Piešťany 204 2 162 0,88490
502715 Santovka 402 4 162 0,88490
515876 Bátorová 610 6 163 0,88544
504432 Kátov 206 2 163 0,88544
502031 Levice 402 4 163 0,88544
502618 Ondrejovce 402 4 163 0,88544
555967 Telince 403 4 163 0,88544
558354 Bašovce 204 2 164 0,88599
580473 Biely Kostol 207 2 164 0,88599
500232 Golianovo 403 4 164 0,88599
545350 Hontianske Trsťany 402 4 164 0,88599
508012 Kostolište 106 1 164 0,88599
543071 Kovarce 406 4 164 0,88599
500631 Nová Ves nad Žitavou 403 4 164 0,88599
556572 Veľké Orvište 204 2 164 0,88599
555860 Veľký Lapáš 403 4 164 0,88599
504963 Vrádište 206 2 164 0,88599
515892 Bušince 610 6 165 0,88653
545589 Cabaj-Čápor 403 4 165 0,88653
556297 Čeľadince 406 4 165 0,88653
528731 Holčíkovce 713 7 165 0,88653
514985 Ivanice 609 6 165 0,88653
507156 Jaslovské Bohunice 207 2 165 0,88653
559687 Kechnec 806 8 165 0,88653
516091 Kiarov 610 6 165 0,88653
507202 Koplotovce 203 2 165 0,88653
507229 Krakovany 204 2 165 0,88653
516155 Lesenice 610 6 165 0,88653
520462 Lukačovce 702 7 165 0,88653
528871 Merník 713 7 165 0,88653
522848 Oreské 807 8 165 0,88653
507431 Pečeňady 204 2 165 0,88653
556670 Šelpice 207 2 165 0,88653
508250 Šenkvice 107 1 165 0,88653
515817 Zádor 609 6 165 0,88653
502332 Hronské Kľačany 402 4 166 0,88708
528749 Jasenovce 713 7 166 0,88708
507385 Ostrov 204 2 166 0,88708
557340 Trenč 606 6 166 0,88708
559598 Hažín nad Cirochou 702 7 167 0,88762
503215 Jasová 404 4 167 0,88762
511480 Kalonda 606 6 167 0,88762
515078 Kráľ 609 6 167 0,88762
556653 Radošovce 207 2 167 0,88762
507709 Veľké Kostoľany 204 2 167 0,88762
504220 Borský Svätý Jur 205 2 168 0,88817
502201 Domadice 402 4 168 0,88817
504572 Moravský Svätý Ján 205 2 168 0,88817
505242 Nitrianska Streda 406 4 168 0,88817
500640 Nové Sady 403 4 168 0,88817
505285 Oponice 406 4 168 0,88817
515493 Rumince 609 6 168 0,88817
507679 Trebatice 204 2 168 0,88817
515710 Včelince 609 6 168 0,88817
506001 Horná Streda 304 3 169 0,88871
506346 Očkov 304 3 169 0,88871
506401 Pobedim 304 3 169 0,88871
581658 Práznovce 406 4 169 0,88871
560073 Vyšný Hrabovec 711 7 169 0,88871
500062 Beladice 407 4 170 0,88926
527203 Bžany 711 7 170 0,88926
514594 Cakov 609 6 170 0,88926
504319 Čáry 205 2 170 0,88926
500135 Čeľadice 403 4 170 0,88926
555916 Červený Hrádok 407 4 170 0,88926
556351 Horné Chlebany 406 4 170 0,88926
542938 Horné Obdokovce 406 4 170 0,88926
502294 Horný Pial 402 4 170 0,88926
502341 Hronské Kosihy 402 4 170 0,88926
556165 Chrabrany 406 4 170 0,88926
528757 Jastrabie nad Topľou 713 7 170 0,88926
507172 Kľačany 203 2 170 0,88926
507211 Košolná 207 2 170 0,88926
556149 Krušovce 406 4 170 0,88926
527513 Lomné 711 7 170 0,88926
505064 Lužany 406 4 170 0,88926
505137 Malé Ripňany 406 4 170 0,88926
555851 Malý Lapáš 403 4 170 0,88926
515183 Martinová 609 6 170 0,88926
500569 Melek 403 4 170 0,88926
506257 Modrovka 304 3 170 0,88926
520560 Ohradzany 702 7 170 0,88926
522953 Porúbka 809 8 170 0,88926
515353 Radnovce 609 6 170 0,88926
557765 Riečka 609 6 170 0,88926
504891 Šaštín-Stráže 205 2 170 0,88926
500810 Tesárske Mlyňany 407 4 170 0,88926
581160 Veľké Kozmálovce 402 4 170 0,88926
504947 Veľké Leváre 106 1 170 0,88926
500887 Veľké Zálužie 403 4 170 0,88926
500909 Vieska nad Žitavou 407 4 170 0,88926
516520 Vinica 610 6 170 0,88926
504157 Vinohrady nad Váhom 202 2 170 0,88926
518107 Hosťovce 806 8 171 0,88980
502596 Nový Tekov 402 4 171 0,88980
507512 Ružindol 207 2 171 0,88980
522309 Baškovce 809 8 172 0,89035
505889 Brunovce 304 3 172 0,89035
528234 Cejkov 811 8 172 0,89035
521299 Čaňa 806 8 172 0,89035
500691 Poľný Kesov 403 4 172 0,89035
502812 Tehla 402 4 172 0,89035
527939 Turany nad Ondavou 711 7 172 0,89035
500518 Veľké Chyndice 403 4 172 0,89035
515752 Vieska nad Blhom 609 6 172 0,89035
557757 Abovce 609 6 173 0,89089
500160 Čifáre 403 4 173 0,89089
502251 Hontianska Vrbica 402 4 173 0,89089
520772 Slovenská Volová 702 7 173 0,89089
515655 Štrkovec 609 6 173 0,89089
521779 Turnianska Nová Ves 806 8 173 0,89089
515841 Žíp 609 6 173 0,89089
502103 Brhlovce 402 4 174 0,89144
514624 Číž 609 6 174 0,89144
502189 Dolné Semerovce 402 4 174 0,89144
522538 Jasenov 809 8 174 0,89144
520454 Ľubiša 702 7 174 0,89144
505439 Rajčany 406 4 174 0,89144
505498 Solčany 406 4 174 0,89144
507571 Suchá nad Parnou 207 2 174 0,89144
500798 Tajná 403 4 174 0,89144
504998 Topoľčany 406 4 174 0,89144
505714 Veľké Ripňany 406 4 174 0,89144
581488 Zvončín 207 2 174 0,89144
581623 Babindol 403 4 175 0,89198
544094 Bystré 713 7 175 0,89198
528269 Černochov 811 8 175 0,89198
557919 Dulovo 609 6 175 0,89198
544183 Ďurďoš 713 7 175 0,89198
516007 Glabušovce 610 6 175 0,89198
556777 Jesenské 402 4 175 0,89198
522601 Kolibabovce 809 8 175 0,89198
503274 Kolta 404 4 175 0,89198
581135 Malé Kozmálovce 402 4 175 0,89198
558192 Malý Krtíš 610 6 175 0,89198
516236 Nenince 610 6 175 0,89198
516252 Obeckov 610 6 175 0,89198
502669 Podlužany 402 4 175 0,89198
511803 Rapovce 606 6 175 0,89198
502863 Tlmače 402 4 175 0,89198
514519 Bátka 609 6 176 0,89253
527157 Breznica 711 7 176 0,89253
514951 Chanava 609 6 176 0,89253
527581 Miňovce 711 7 176 0,89253
543748 Slivník 811 8 176 0,89253
502766 Starý Tekov 402 4 176 0,89253
523194 Trnava pri Laborci 807 8 176 0,89253
543985 Zbehňov 811 8 176 0,89253
506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 2 177 0,89308
500402 Klasov 403 4 177 0,89308
505170 Nadlice 305 3 177 0,89308
506435 Potvorice 304 3 177 0,89308
506443 Považany 304 3 177 0,89308
504718 Prietržka 206 2 177 0,89308
515442 Rimavská Seč 609 6 177 0,89308
505919 Častkovce 304 3 178 0,89362
543004 Chynorany 305 3 178 0,89362
520292 Jankovce 702 7 178 0,89362
511463 Jelšovec 606 6 178 0,89362
513806 Veľká Tŕňa 811 8 178 0,89362
520331 Kamenica nad Cirochou 702 7 179 0,89417
555924 Malé Vozokany 407 4 179 0,89417
508314 Vinosady 107 1 179 0,89417
505901 Čachtice 304 3 180 0,89471
503134 Dedinka 404 4 180 0,89471
504335 Dojč 205 2 180 0,89471
582425 Dolné Lefantovce 403 4 180 0,89471
506958 Dolné Otrokovce 203 2 180 0,89471
506966 Dolné Trhovište 203 2 180 0,89471
559644 Gruzovce 702 7 180 0,89471
500321 Choča 407 4 180 0,89471
502359 Iňa 402 4 180 0,89471
507130 Jalšové 203 2 180 0,89471
528803 Košarovce 702 7 180 0,89471
528455 Kravany 811 8 180 0,89471
502430 Krškany 402 4 180 0,89471
502502 Lula 402 4 180 0,89471
519561 Lužany pri Topli 712 7 180 0,89471
556785 Malé Chyndice 403 4 180 0,89471
519596 Mičakovce 712 7 180 0,89471
505196 Nedanovce 305 3 180 0,89471
500593 Neverice 407 4 180 0,89471
528935 Nová Kelča 713 7 180 0,89471
556459 Nová Ves nad Váhom 304 3 180 0,89471
529052 Remeniny 713 7 180 0,89471
515566 Stránska 609 6 180 0,89471
507989 Svätý Jur 107 1 180 0,89471
502791 Šalov 402 4 180 0,89471
515621 Šimonovce 609 6 180 0,89471
580457 Tovarníky 406 4 180 0,89471
559784 Turňa nad Bodvou 806 8 180 0,89471
511994 Veľká nad Ipľom 606 6 180 0,89471
543861 Veľké Ozorovce 811 8 180 0,89471
520985 Víťazovce 702 7 180 0,89471
519987 Železník 712 7 180 0,89471
515833 Žiar 608 6 180 0,89471
528129 Bara 811 8 181 0,89526
508047 Limbach 107 1 181 0,89526
500607 Nevidzany 407 4 181 0,89526
504912 Trnovec 206 2 181 0,89526
508322 Vištuk 107 1 181 0,89526
521167 Belža 806 8 182 0,89580
507849 Budmerice 107 1 182 0,89580
502197 Dolný Pial 402 4 182 0,89580
514691 Dubovec 609 6 182 0,89580
520195 Hankovce 702 7 182 0,89580
500666 Paňa 403 4 182 0,89580
521868 Peder 806 8 182 0,89580
508233 Stupava 106 1 182 0,89580
502910 Veľké Ludince 402 4 182 0,89580
506818 Boleráz 207 2 183 0,89635
520161 Dlhé nad Cirochou 709 7 183 0,89635
514667 Drňa 609 6 183 0,89635
506125 Kočovce 304 3 183 0,89635
500488 Lukáčovce 403 4 183 0,89635
515612 Tornaľa 608 6 183 0,89635
514969 Chrámec 609 6 184 0,89689
581305 Nemčice 406 4 184 0,89689
507369 Nižná 204 2 184 0,89689
511781 Prša 606 6 184 0,89689
504823 Smolinské 205 2 184 0,89689
529222 Vechec 713 7 184 0,89689
511251 Boľkovce 606 6 185 0,89744
542733 Bošany 305 3 185 0,89744
556599 Dlhá 207 2 185 0,89744
515965 Dolná Strehová 610 6 185 0,89744
515990 Ďurkovce 610 6 185 0,89744
511404 Fiľakovské Kováče 606 6 185 0,89744
521370 Geča 806 8 185 0,89744
542881 Hajná Nová Ves 406 4 185 0,89744
504378 Holíč 206 2 185 0,89744
502421 Kozárovce 402 4 185 0,89744
518603 Lišov 605 6 185 0,89744
516198 Malé Zlievce 610 6 185 0,89744
518646 Medovarce 605 6 185 0,89744
511668 Nitra nad Ipľom 606 6 185 0,89744
515256 Otročok 608 6 185 0,89744
511692 Panické Dravce 606 6 185 0,89744
502651 Plavé Vozokany 402 4 185 0,89744
529044 Rafajovce 713 7 185 0,89744
557854 Rakytník 609 6 185 0,89744
518832 Sudince 605 6 185 0,89744
515639 Širkovce 609 6 185 0,89744
520977 Veľopolie 702 7 185 0,89744
522198 Vyšná Myšľa 806 8 185 0,89744
516562 Zombor 610 6 185 0,89744
522261 Ždaňa 806 8 185 0,89744
528218 Brezina 811 8 186 0,89798
506893 Dechtice 207 2 186 0,89798
513792 Malá Tŕňa 811 8 186 0,89798
504815 Skalica 206 2 186 0,89798
520926 Udavské 702 7 186 0,89798
521035 Vyšný Hrušov 702 7 186 0,89798
503061 Belá 404 4 187 0,89853
514721 Gemer 608 6 187 0,89853
508055 Lozorno 106 1 187 0,89853
528528 Luhyňa 811 8 187 0,89853
528897 Nižná Sitnica 702 7 187 0,89853
505307 Ostratice 305 3 187 0,89853
521973 Seňa 806 8 187 0,89853
511927 Trebeľovce 606 6 187 0,89853
502111 Čajkov 402 4 188 0,89907
599310 Chorváty 806 8 188 0,89907
507164 Kátlovce 207 2 188 0,89907
506427 Podolie 304 3 188 0,89907
505455 Rybany 301 3 188 0,89907
515701 Uzovská Panica 609 6 188 0,89907
516511 Vieska 610 6 188 0,89907
507750 Vrbové 204 2 188 0,89907
507326 Merašice 203 2 189 0,89962
507466 Prašník 204 2 189 0,89962
503631 Veľké Lovce 404 4 189 0,89962
582697 Bádice 403 4 190 0,90016
505846 Beckov 304 3 190 0,90016
519081 Brezov 701 7 190 0,90016
542792 Čermany 406 4 190 0,90016
500151 Čierne Kľačany 407 4 190 0,90016
521337 Drienovec 806 8 190 0,90016
504351 Gbely 206 2 190 0,90016
545635 Horné Lefantovce 403 4 190 0,90016
521558 Kokšov-Bakša 806 8 190 0,90016
581704 Kuzmice 406 4 190 0,90016
519472 Lascov 701 7 190 0,90016
516163 Ľuboriečka 610 6 190 0,90016
511218 Lučenec 606 6 190 0,90016
520501 Myslina 702 7 190 0,90016
500011 Nitra 403 4 190 0,90016
502588 Nová Dedina 402 4 190 0,90016
516261 Olováry 610 6 190 0,90016
505331 Pečeňany 301 3 190 0,90016
511714 Pinciná 606 6 190 0,90016
500674 Podhorany 403 4 190 0,90016
529028 Prosačov 713 7 190 0,90016
521922 Rešica 806 8 190 0,90016
520721 Rovné 702 7 190 0,90016
516457 Trebušovce 610 6 190 0,90016
522139 Valaliky 806 8 190 0,90016
502936 Veľký Ďur 402 4 190 0,90016
502120 Čaka 402 4 191 0,90071
511439 Holiša 606 6 191 0,90071
527637 Nižná Olšava 711 7 191 0,90071
506923 Dolná Krupá 207 2 192 0,90125
511391 Fiľakovo 606 6 192 0,90125
516830 Hronský Beňadik 612 6 192 0,90125
514993 Janice 609 6 192 0,90125
500372 Jelenec 403 4 192 0,90125
520403 Koškovce 702 7 192 0,90125
528501 Lastovce 811 8 192 0,90125
508268 Štefanová 107 1 192 0,90125
515698 Tomášovce 609 6 192 0,90125
543829 Trnávka 811 8 192 0,90125
503053 Bardoňovo 404 4 193 0,90180
505994 Hôrka nad Váhom 304 3 193 0,90180
515027 Kaloša 609 6 193 0,90180
503339 Ľubá 404 4 193 0,90180
522945 Poruba pod Vihorlatom 807 8 193 0,90180
505803 Žabokreky nad Nitrou 305 3 193 0,90180
514748 Gemerská Panica 808 8 194 0,90234
542954 Horné Štitáre 406 4 194 0,90234
556157 Jacovce 406 4 194 0,90234
515001 Jesenské 609 6 194 0,90234
515159 Levkuška 608 6 194 0,90234
556793 Borčany 301 3 195 0,90289
544141 Ďapalovce 713 7 195 0,90289
518336 Domaníky 605 6 195 0,90289
514756 Gemerská Ves 608 6 195 0,90289
518417 Hontianske Nemce 605 6 195 0,90289
521582 Košická Polianka 806 8 195 0,90289
519588 Marhaň 701 7 195 0,90289
511625 Mučín 606 6 195 0,90289
506338 Nové Mesto nad Váhom 304 3 195 0,90289
505315 Partizánske 305 3 195 0,90289
515281 Pavlovce 609 6 195 0,90289
556327 Solčianky 406 4 195 0,90289
504882 Šajdíkove Humence 205 2 195 0,90289
527912 Tisinec 711 7 195 0,90289
529249 Vyšná Sitnica 702 7 195 0,90289
506931 Dolné Dubové 207 2 196 0,90344
514713 Figa 609 6 196 0,90344
556173 Livina 305 3 196 0,90344
502481 Lok 402 4 196 0,90344
504670 Popudinské Močidľany 206 2 196 0,90344
507521 Sasinkovo 203 2 196 0,90344
500968 Zlaté Moravce 407 4 196 0,90344
503037 Bajtava 404 4 197 0,90398
520021 Baškovce 702 7 197 0,90398
544159 Davidov 713 7 197 0,90398
500194 Dolné Obdokovce 403 4 197 0,90398
527262 Duplín 711 7 197 0,90398
514799 Gortva 609 6 197 0,90398
528536 Malé Ozorovce 811 8 197 0,90398
500682 Pohranice 403 4 197 0,90398
515469 Rimavské Janovce 609 6 197 0,90398
528111 Bačkov 811 8 198 0,90453
514501 Barca 609 6 198 0,90453
506788 Bíňovce 207 2 198 0,90453
504238 Borský Mikuláš 205 2 198 0,90453
580449 Brodzany 305 3 198 0,90453
519391 Kračúnovce 712 7 198 0,90453
507491 Ratnovce 204 2 198 0,90453
506583 Trenčianske Bohuslavice 304 3 198 0,90453
512010 Veľké Dravce 606 6 198 0,90453
527173 Brusnica 711 7 199 0,90507
543047 Klátova Nová Ves 305 3 199 0,90507
580309 Mikušovce 606 6 199 0,90507
504769 Rohožník 106 1 199 0,90507
505641 Urmince 406 4 199 0,90507
505676 Veľké Dvorany 406 4 199 0,90507
557307 Vidiná 606 6 199 0,90507
521175 Beniakovce 806 8 200 0,90562
506800 Bojničky 203 2 200 0,90562
542741 Brezolupy 301 3 200 0,90562
525600 Čoltovo 808 8 200 0,90562
518344 Drážovce 605 6 200 0,90562
558338 Ducové 204 2 200 0,90562
521388 Gyňov 806 8 200 0,90562
519219 Harhaj 701 7 200 0,90562
507067 Horné Orešany 207 2 200 0,90562
555959 Hosťová 403 4 200 0,90562
506052 Hrádok 304 3 200 0,90562
556581 Hubina 204 2 200 0,90562
520276 Jabloň 702 7 200 0,90562
516082 Kamenné Kosihy 610 6 200 0,90562
515035 Kesovce 609 6 200 0,90562
506168 Krivosúd-Bodovka 309 3 200 0,90562
528820 Kvakovce 713 7 200 0,90562
556190 Livinské Opatovce 305 3 200 0,90562
519537 Lúčka 712 7 200 0,90562
506206 Lúka 304 3 200 0,90562
580953 Malé Uherce 305 3 200 0,90562
500551 Martin nad Žitavou 407 4 200 0,90562
527548 Matovce 712 7 200 0,90562
507342 Moravany nad Váhom 204 2 200 0,90562
505200 Nedašovce 301 3 200 0,90562
521761 Nižný Lánec 806 8 200 0,90562
507415 Pastuchov 203 2 200 0,90562
519731 Porúbka 701 7 200 0,90562
500747 Sľažany 407 4 200 0,90562
516392 Slovenské Kľačany 610 6 200 0,90562
516431 Širákov 610 6 200 0,90562
522121 Vajkovce 806 8 200 0,90562
516490 Veľké Zlievce 610 6 200 0,90562
515850 Veľký Krtíš 610 6 200 0,90562
529231 Vlača 713 7 200 0,90562
522171 Vyšná Hutka 806 8 200 0,90562
519944 Vyšný Kručov 701 7 200 0,90562
515248 Orávka 609 6 201 0,90616
529079 Rudlov 713 7 201 0,90616
505838 Adamovské Kochanovce 309 3 202 0,90671
506940 Dolné Orešany 207 2 202 0,90671
506095 Ivanovce 309 3 202 0,90671
521507 Kalša 806 8 202 0,90671
521591 Košické Oľšany 806 8 202 0,90671
545686 Melčice-Lieskové 309 3 202 0,90671
527840 Stropkov 711 7 202 0,90671
503568 Svodín 404 4 202 0,90671
506541 Štvrtok 309 3 202 0,90671
506656 Veľké Bierovce 309 3 202 0,90671
544019 Zemplínska Teplica 811 8 202 0,90671
521485 Janík 806 8 203 0,90725
511676 Nové Hony 606 6 203 0,90725
504874 Studienka 106 1 203 0,90725
511854 Šávoľ 606 6 203 0,90725
505561 Tesáre 406 4 203 0,90725
520012 Adidovce 702 7 204 0,90780
507121 Chtelnica 204 2 204 0,90780
506249 Modrová 304 3 204 0,90780
506371 Opatovce 309 3 204 0,90780
522104 Trstené pri Hornáde 806 8 204 0,90780
512001 Veľká Ves 607 6 204 0,90780
521191 Blažice 806 8 205 0,90834
525553 Bohúňovo 808 8 205 0,90834
511293 Buzitka 606 6 205 0,90834
521302 Čečejovce 806 8 205 0,90834
542849 Dolné Naštice 301 3 205 0,90834
514845 Hodejovec 609 6 205 0,90834
516015 Horná Strehová 610 6 205 0,90834
581895 Hrkovce 402 4 205 0,90834
521566 Komárovce 806 8 205 0,90834
519448 Kuková 712 7 205 0,90834
528978 Petkovce 713 7 205 0,90834
502707 Rybník 402 4 205 0,90834
559636 Sopkovce 702 7 205 0,90834
504904 Štefanov 205 2 205 0,90834
522252 Žarnov 806 8 205 0,90834
514535 Belín 609 6 206 0,90889
520063 Brestov 702 7 206 0,90889
514578 Bretka 808 8 206 0,90889
506133 Kostolná-Záriečie 309 3 206 0,90889
528951 Pakostov 702 7 206 0,90889
527921 Tokajík 711 7 206 0,90889
520039 Belá nad Cirochou 709 7 207 0,90943
515973 Dolné Plachtince 610 6 207 0,90943
506982 Dolný Lopašov 204 2 207 0,90943
504343 Dubovce 206 2 207 0,90943
544213 Hanušovce nad Topľou 713 7 207 0,90943
514837 Hodejov 609 6 207 0,90943
511471 Kalinovo 607 6 207 0,90943
558206 Malé Straciny 610 6 207 0,90943
521744 Nižný Čaj 806 8 207 0,90943
504611 Petrova Ves 206 2 207 0,90943
515361 Rašice 608 6 207 0,90943
521965 Sady nad Torysou 806 8 207 0,90943
505463 Skačany 305 3 207 0,90943
515019 Jestice 609 6 208 0,90998
599981 Košice 800 8 208 0,90998
514462 Rimavská Sobota 609 6 208 0,90998
504203 Senica 205 2 208 0,90998
581607 Brehy 612 6 209 0,91052
521221 Budimír 806 8 209 0,91052
500437 Ladice 407 4 209 0,91052
515311 Polina 608 6 209 0,91052
581399 Banka 204 2 210 0,91107
559831 Bočiar 806 8 210 0,91107
514551 Bottovo 609 6 210 0,91107
542873 Dvorec 301 3 210 0,91107
519197 Giraltovce 712 7 210 0,91107
519316 Kalnište 712 7 210 0,91107
520357 Karná 702 7 210 0,91107
527386 Kolbovce 711 7 210 0,91107
521612 Kráľovce 806 8 210 0,91107
556246 Krásno 305 3 210 0,91107
543110 Krtovce 406 4 210 0,91107
518573 Ladzany 605 6 210 0,91107
504530 Letničie 206 2 210 0,91107
515574 Leváre 608 6 210 0,91107
520497 Modra nad Cirochou 702 7 210 0,91107
519626 Nemcovce 701 7 210 0,91107
516295 Pôtor 610 6 210 0,91107
516341 Seľany 610 6 210 0,91107
525162 Seniakovce 707 7 210 0,91107
527807 Soboš 712 7 210 0,91107
559865 Sokoľany 806 8 210 0,91107
556548 Šterusy 204 2 210 0,91107
556611 Tekolďany 203 2 210 0,91107
505692 Veľké Chlievany 301 3 210 0,91107
558214 Veľké Straciny 610 6 210 0,91107
500925 Volkovce 407 4 210 0,91107
523321 Vyšné Remety 809 8 210 0,91107
529117 Vyšný Kazimír 713 7 210 0,91107
511234 Belina 606 6 211 0,91161
542717 Bojná 406 4 211 0,91161
557889 Gemerské Michalovce 609 6 211 0,91161
504416 Jablonica 205 2 211 0,91161
525901 Licince 608 6 211 0,91161
511609 Mašková 606 6 211 0,91161
511871 Šíd 606 6 211 0,91161
505820 Trenčín 309 3 211 0,91161
507687 Trstín 207 2 211 0,91161
582816 Žitavany 407 4 211 0,91161
521264 Buzica 806 8 212 0,91216
520225 Hrabovec nad Laborcom 702 7 212 0,91216
527475 Krušinec 711 7 212 0,91216
521680 Mokrance 806 8 212 0,91216
500585 Nemčiňany 407 4 212 0,91216
520543 Nižné Ladičkovce 702 7 212 0,91216
504777 Rovensko 205 2 212 0,91216
528021 Vyškovce 711 7 212 0,91216
521086 Zbudské Dlhé 702 7 212 0,91216
511331 Čamovce 606 6 213 0,91270
504475 Koválov 205 2 213 0,91270
527793 Kručov 711 7 213 0,91270
515141 Lenka 609 6 213 0,91270
556122 Rohov 205 2 213 0,91270
527831 Stročín 712 7 213 0,91270
557315 Biskupice 606 6 214 0,91325
559873 Dvorníky-Včeláre 806 8 214 0,91325
519456 Kurima 701 7 214 0,91325
518140 Nižná Hutka 806 8 214 0,91325
515671 Teplý Vrch 609 6 214 0,91325
506567 Trenčianska Turná 309 3 214 0,91325
544060 Babie 713 7 215 0,91379
558273 Bulhary 606 6 215 0,91379
514608 Čerenčany 609 6 215 0,91379
514616 Čierny Potok 609 6 215 0,91379
542962 Hradište 305 3 215 0,91379
521442 Hrašovík 806 8 215 0,91379
506109 Kálnica 304 3 215 0,91379
511544 Lipovany 606 6 215 0,91379
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 403 4 215 0,91379
556289 Otrhánky 301 3 215 0,91379
521931 Rozhanovce 806 8 215 0,91379
515604 Sútor 609 6 215 0,91379
529184 Štefanovce 713 7 215 0,91379
517291 Tekovská Breznica 612 6 215 0,91379
556645 Tepličky 203 2 215 0,91379
515795 Valice 609 6 215 0,91379
505706 Veľké Kršteňany 305 3 215 0,91379
556475 Zamarovce 309 3 215 0,91379
542652 Bánovce nad Bebravou 301 3 216 0,91434
519138 Dubinné 701 7 216 0,91434
507041 Horná Krupá 207 2 216 0,91434
514861 Hostice 609 6 216 0,91434
500305 Hosťovce 407 4 216 0,91434
521698 Moldava nad Bodvou 806 8 216 0,91434
511749 Podrečany 606 6 216 0,91434
505421 Radošina 406 4 216 0,91434
520802 Snina 709 7 216 0,91434
511919 Tomášovce 606 6 216 0,91434
515744 Veľký Blh 609 6 216 0,91434
544108 Cabov 713 7 217 0,91489
514764 Gemerské Dechtáre 609 6 217 0,91489
515264 Ožďany 609 6 217 0,91489
514543 Blhovce 609 6 218 0,91543
520071 Brestov nad Laborcom 705 7 218 0,91543
522503 Choňkovce 809 8 218 0,91543
515205 Neporadza 609 6 218 0,91543
504602 Osuské 205 2 218 0,91543
526096 Plešivec 808 8 218 0,91543
521884 Ploské 806 8 218 0,91543
505358 Podlužany 301 3 218 0,91543
515591 Sušany 607 6 218 0,91543
522147 Veľká Ida 806 8 218 0,91543
511269 Breznička 607 6 219 0,91598
525740 Hrhov 808 8 219 0,91598
506141 Kostolné 303 3 219 0,91598
504858 Sološnica 106 1 219 0,91598
517356 Voznica 612 6 219 0,91598
528048 Vyšná Olšava 711 7 219 0,91598
527165 Breznička 711 7 220 0,91652
521272 Cestice 806 8 220 0,91652
524361 Drienovská Nová Ves 707 7 220 0,91652
514811 Hajnáčka 609 6 220 0,91652
542890 Haláčovce 301 3 220 0,91652
514918 Hrnčiarske Zalužany 607 6 220 0,91652
522490 Husák 809 8 220 0,91652
508080 Marianka 106 1 220 0,91652
528854 Matiaška 713 7 220 0,91652
521795 Nová Polhora 806 8 220 0,91652
527696 Okrúhle 712 7 220 0,91652
505412 Prusy 301 3 220 0,91652
517232 Rudno nad Hronom 612 6 220 0,91652
516406 Stredné Plachtince 610 6 220 0,91652
519821 Stuľany 701 7 220 0,91652
505552 Šišov 301 3 220 0,91652
500828 Topoľčianky 407 4 220 0,91652
506559 Trenčianska Teplá 309 3 220 0,91652
545741 Trenčianske Stankovce 309 3 220 0,91652
506672 Višňové 304 3 220 0,91652
516554 Závada 610 6 220 0,91652
521205 Bohdanovce 806 8 221 0,91707
520152 Dedačov 702 7 222 0,91761
506028 Horňany 309 3 222 0,91761
556602 Horné Trhovište 203 2 222 0,91761
505749 Velušovce 406 4 222 0,91761
523305 Vyšná Rybnica 809 8 222 0,91761
507881 Dubová 107 1 223 0,91816
556408 Chudá Lehota 301 3 223 0,91816
519375 Koprivnica 701 7 223 0,91816
556360 Libichava 301 3 223 0,91816
504742 Radošovce 206 2 223 0,91816
529087 Ruská Kajňa 702 7 223 0,91816
521957 Ruskov 806 8 223 0,91816
556131 Rybky 205 2 223 0,91816
525961 Meliata 808 8 224 0,91870
517097 Nová Baňa 612 6 224 0,91870
520918 Ubľa 709 7 224 0,91870
500836 Velčice 407 4 224 0,91870
515906 Čebovce 610 6 225 0,91925
513946 Čereňany 307 3 225 0,91925
515981 Dolné Strháre 610 6 225 0,91925
514675 Držkovce 608 6 225 0,91925
521477 Chrastné 806 8 225 0,91925
516066 Chrťany 610 6 225 0,91925
516104 Kleňany 610 6 225 0,91925
519723 Poliakovce 701 7 225 0,91925
511790 Radzovce 606 6 225 0,91925
524352 Drienov 707 7 226 0,91979
507059 Horné Dubové 207 2 226 0,91979
527335 Chotča 711 7 226 0,91979
556416 Ješkova Ves 305 3 226 0,91979
504645 Plavecký Peter 205 2 226 0,91979
520683 Ptičie 702 7 226 0,91979
520691 Radvaň nad Laborcom 705 7 226 0,91979
502995 Žemberovce 402 4 226 0,91979
516589 Žiar nad Hronom 613 6 226 0,91979
505897 Bzince pod Javorinou 304 3 227 0,92034
525651 Gemerská Hôrka 808 8 227 0,92034
506087 Chocholná-Velčice 309 3 227 0,92034
514977 Chvalová 608 6 227 0,92034
507199 Kočín-Lančár 204 2 227 0,92034
527769 Rakovčík 712 7 227 0,92034
505447 Ruskovce 301 3 227 0,92034
516708 Bzenica 613 6 228 0,92088
513989 Dolné Vestenice 307 3 228 0,92088
520349 Kamienka 702 7 228 0,92088
506281 Nemšová 309 3 228 0,92088
506630 Vaďovce 304 3 228 0,92088
557391 Borčice 302 3 229 0,92143
506061 Hrachovište 304 3 229 0,92143
507954 Jablonové 106 1 229 0,92143
504521 Lakšárska Nová Ves 205 2 229 0,92143
511897 Šurice 606 6 229 0,92143
505951 Dolné Srnie 304 3 230 0,92197
507075 Horné Otrokovce 203 2 230 0,92197
519251 Hrabovec 701 7 230 0,92197
524590 Janovík 707 7 230 0,92197
519332 Kobylnice 712 7 230 0,92197
543101 Krnča 406 4 230 0,92197
500500 Machulince 407 4 230 0,92197
505129 Malé Kršteňany 305 3 230 0,92197
521876 Perín-Chym 806 8 230 0,92197
511811 Ratka 606 6 230 0,92197
529061 Rohožník 702 7 230 0,92197
518735 Sebechleby 605 6 230 0,92197
527106 Svidník 712 7 230 0,92197
558397 Šípkové 204 2 230 0,92197
582719 Štitáre 403 4 230 0,92197
556271 Turčianky 305 3 230 0,92197
527955 Valkovce 712 7 230 0,92197
505684 Veľké Hoste 301 3 230 0,92197
505722 Veľké Uherce 305 3 230 0,92197
528013 Vojtovce 711 7 230 0,92197
521027 Vyšné Ladičkovce 702 7 230 0,92197
517381 Žarnovica 612 6 230 0,92197
502057 Bátovce 402 4 231 0,92252
502219 Drženice 402 4 231 0,92252
524743 Lemešany 707 7 231 0,92252
542709 Blesovce 406 4 232 0,92306
519693 Ortuťová 701 7 232 0,92306
515523 Skerešovo 608 6 232 0,92306
526266 Slavec 808 8 232 0,92306
525201 Šarišské Bohdanovce 707 7 232 0,92306
557901 Vyšné Valice 609 6 232 0,92306
521353 Ďurďošík 806 8 233 0,92361
518522 Haniska 707 7 233 0,92361
521400 Haniska 806 8 233 0,92361
557404 Kameničany 302 3 233 0,92361
525014 Petrovany 707 7 233 0,92361
546682 Skalka nad Váhom 309 3 233 0,92361
526304 Šivetice 608 6 233 0,92361
520900 Turcovce 702 7 233 0,92361
506826 Borová 207 2 234 0,92415
514683 Dubno 609 6 234 0,92415
520268 Chlmec 702 7 234 0,92415
524638 Kendice 707 7 234 0,92415
557790 Nižný Skálnik 609 6 234 0,92415
514292 Oslany 307 3 234 0,92415
515272 Padarovce 609 6 234 0,92415
522201 Vyšný Čaj 806 8 234 0,92415
507831 Borinka 106 1 235 0,92470
505871 Bošáca 304 3 235 0,92470
515884 Brusník 610 6 235 0,92470
525677 Gemerské Teplice 608 6 235 0,92470
521736 Nižná Myšľa 806 8 235 0,92470
505579 Timoradza 301 3 235 0,92470
519995 Želmanovce 712 7 235 0,92470
514586 Budikovany 609 6 236 0,92525
557421 Slavnica 302 3 236 0,92525
527882 Šarišský Štiavnik 712 7 236 0,92525
515809 Vyšný Skálnik 609 6 236 0,92525
514454 Zemianske Kostoľany 307 3 236 0,92525
542920 Horné Naštice 301 3 237 0,92579
514926 Hrušovo 609 6 237 0,92579
526070 Pašková 808 8 237 0,92579
505757 Vozokany 406 4 237 0,92579
514934 Hubovo 609 6 238 0,92634
525766 Hucín 608 6 238 0,92634
520250 Rokytov pri Humennom 702 7 238 0,92634
557412 Sedmerovec 302 3 238 0,92634
521116 Zubné 702 7 238 0,92634
524221 Bretejovce 707 7 239 0,92688
527181 Bukovce 711 7 239 0,92688
542822 Dežerice 301 3 239 0,92688
516741 Dolná Ždaňa 613 6 239 0,92688
516767 Hliník nad Hronom 613 6 239 0,92688
517011 Lehôtka pod Brehmi 613 6 239 0,92688
511820 Rovňany 607 6 239 0,92688
505854 Bobot 309 3 240 0,92743
521281 Čakanovce 806 8 240 0,92743
500127 Čaradice 407 4 240 0,92743
516724 Dolná Trnávka 613 6 240 0,92743
527271 Fijaš 712 7 240 0,92743
514781 Gemerský Jablonec 609 6 240 0,92743
543055 Kolačno 305 3 240 0,92743
519367 Komárov 701 7 240 0,92743
515060 Konrádovce 609 6 240 0,92743
528862 Medzianky 713 7 240 0,92743
505153 Miezgovce 301 3 240 0,92743
511617 Mládzovo 607 6 240 0,92743
516210 Modrý Kameň 610 6 240 0,92743
507351 Naháč 207 2 240 0,92743
505251 Norovce 406 4 240 0,92743
513440 Nová Dubnica 302 3 240 0,92743
519677 Oľšavce 701 7 240 0,92743
505323 Pažiť 305 3 240 0,92743
515299 Petrovce 609 6 240 0,92743
511722 Pleš 606 6 240 0,92743
511765 Poltár 607 6 240 0,92743
518743 Selce 605 6 240 0,92743
522023 Slanské Nové Mesto 806 8 240 0,92743
522082 Trebejov 806 8 240 0,92743
505617 Tvrdomestice 406 4 240 0,92743
512885 Bolešov 302 3 241 0,92797
511323 Čakanovce 606 6 241 0,92797
580252 Milhosť 806 8 241 0,92797
521850 Paňovce 806 8 241 0,92797
504831 Smrdáky 205 2 241 0,92797
505960 Drietoma 309 3 242 0,92852
513016 Dubnica nad Váhom 302 3 242 0,92852
517020 Lovča 613 6 242 0,92852
505234 Nitrianska Blatnica 406 4 242 0,92852
556211 Orešany 406 4 242 0,92852
529010 Prituľany 702 7 242 0,92852
529095 Ruská Poruba 702 7 242 0,92852
507555 Smolenice 207 2 242 0,92852
504211 Bílkove Humence 205 2 243 0,92906
514659 Drienčany 609 6 243 0,92906
525812 Kameňany 608 6 243 0,92906
524760 Ličartovce 707 7 243 0,92906
504599 Oreské 206 2 243 0,92906
556742 Pochabany 301 3 243 0,92906
505382 Pravotice 301 3 243 0,92906
527751 Radoma 712 7 243 0,92906
527904 Štefurov 712 7 243 0,92906
545651 Veľké Držkovce 301 3 243 0,92906
519383 Kožany 701 7 244 0,92961
514268 Nováky 307 3 244 0,92961
527718 Potôčky 711 7 244 0,92961
521981 Skároš 806 8 244 0,92961
517305 Tekovské Nemce 407 4 244 0,92961
519103 Buclovany 701 7 245 0,93015
542857 Dubnička 301 3 245 0,93015
516023 Horné Plachtince 610 6 245 0,93015
516031 Horné Strháre 610 6 245 0,93015
500411 Kolíňany 403 4 245 0,93015
500429 Kostoľany pod Tribečom 407 4 245 0,93015
521825 Olšovany 806 8 245 0,93015
508187 Píla 107 1 245 0,93015
506419 Podkylava 303 3 245 0,93015
520934 Ulič 709 7 245 0,93015
559881 Zádiel 806 8 245 0,93015
525758 Hrušov 808 8 246 0,93070
504394 Chropov 206 2 246 0,93070
514250 Nitrica 307 3 246 0,93070
527726 Potoky 711 7 246 0,93070
504360 Hlboké 205 2 247 0,93124
515736 Veľké Teriakovce 609 6 247 0,93124
504297 Cerová 205 2 248 0,93179
506915 Dobrá Voda 207 2 248 0,93179
505056 Ľutov 301 3 248 0,93179
527611 Mrázovce 711 7 248 0,93179
506532 Svinná 309 3 248 0,93179
556441 Zemianske Podhradie 304 3 248 0,93179
506265 Moravské Lieskové 304 3 249 0,93233
520101 Čabiny 705 7 250 0,93288
513024 Dulov 302 3 250 0,93288
525685 Gemerský Sad 608 6 250 0,93288
515051 Kociha 609 6 250 0,93288
506150 Krajné 303 3 250 0,93288
543080 Krásna Ves 301 3 250 0,93288
525898 Kunova Teplica 808 8 250 0,93288
513296 Ladce 302 3 250 0,93288
511528 Lehôtka 606 6 250 0,93288
520489 Michajlov 709 7 250 0,93288
520578 Oľka 705 7 250 0,93288
528994 Piskorovce 713 7 250 0,93288
524140 Prešov 707 7 250 0,93288
504700 Prietrž 205 2 250 0,93288
504726 Prievaly 205 2 250 0,93288
516368 Senné 610 6 250 0,93288
522031 Sokoľ 806 8 250 0,93288
518816 Stará Huta 604 6 250 0,93288
522040 Svinica 806 8 250 0,93288
505536 Šalgovce 406 4 250 0,93288
522091 Trsťany 806 8 250 0,93288
505731 Veľký Klíž 305 3 250 0,93288
505765 Vysočany 301 3 250 0,93288
529265 Zámutov 713 7 250 0,93288
500992 Žirany 403 4 250 0,93288
556220 Ardanovce 406 4 251 0,93342
512851 Beluša 308 3 251 0,93342
507873 Doľany 107 1 251 0,93342
521183 Bidovce 806 8 252 0,93397
528315 Dargov 811 8 252 0,93397
513121 Horovce 308 3 252 0,93397
514900 Hrnčiarska Ves 607 6 252 0,93397
557617 Krivoklát 302 3 252 0,93397
508021 Kuchyňa 106 1 252 0,93397
557501 Kvašov 308 3 252 0,93397
513598 Pruské 302 3 252 0,93397
504840 Sobotište 205 2 252 0,93397
511846 Stará Halič 606 6 252 0,93397
557625 Vršatské Podhradie 302 3 252 0,93397
559652 Maškovce 702 7 253 0,93451
557811 Rimavské Zalužany 609 6 253 0,93451
514632 Dolné Zahorany 609 6 254 0,93506
514730 Gemerček 609 6 254 0,93506
527564 Mestisko 712 7 254 0,93506
504734 Radimov 206 2 254 0,93506
520993 Volica 705 7 254 0,93506
513156 Ilava 302 3 255 0,93561
527360 Kapišová 712 7 255 0,93561
520365 Klenová 709 7 255 0,93561
513253 Košeca 302 3 255 0,93561
511552 Lovinobaňa 606 6 255 0,93561
519855 Šašová 701 7 255 0,93561
528889 Michalok 713 7 256 0,93615
511641 Mýtna 606 6 256 0,93615
527670 Nižný Orlík 712 7 256 0,93615
504629 Plavecké Podhradie 106 1 256 0,93615
526240 Silická Jablonica 808 8 256 0,93615
519201 Hankovce 701 7 257 0,93670
506036 Horné Srnie 309 3 257 0,93670
504637 Plavecký Mikuláš 106 1 257 0,93670
520829 Stakčín 709 7 257 0,93670
521345 Družstevná pri Hornáde 806 8 258 0,93724
525791 Jelšava 608 6 258 0,93724
582514 Kostoľany nad Hornádom 806 8 258 0,93724
527521 Makovce 711 7 258 0,93724
527131 Beňadikovce 712 7 259 0,93779
522155 Veľká Lodina 806 8 259 0,93779
504262 Brezová pod Bradlom 303 3 260 0,93833
513911 Bystričany 307 3 260 0,93833
502162 Devičany 402 4 260 0,93833
580601 Dukovce 712 7 260 0,93833
516759 Hodruša-Hámre 612 6 260 0,93833
514012 Horné Vestenice 307 3 260 0,93833
516121 Kosihovce 610 6 260 0,93833
506231 Mníchova Lehota 309 3 260 0,93833
506273 Motešice 309 3 260 0,93833
500658 Obyce 407 4 260 0,93833
529036 Radvanovce 713 7 260 0,93833
515507 Rybník 608 6 260 0,93833
557471 Streženice 308 3 260 0,93833
505510 Súlovce 406 4 260 0,93833
527866 Šandal 711 7 260 0,93833
521361 Ďurkov 806 8 261 0,93888
504564 Mokrý Háj 206 2 261 0,93888
520781 Slovenské Krivé 702 7 261 0,93888
557439 Dolné Kočkovce 308 3 262 0,93942
522457 Hlivištia 809 8 262 0,93942
518557 Krupina 605 6 262 0,93942
599328 Ladomerská Vieska 613 6 262 0,93942
504483 Koválovec 206 2 263 0,93997
527505 Ladomirová 712 7 263 0,93997
556688 Lošonec 207 2 263 0,93997
505374 Prašice 406 4 263 0,93997
511901 Točnica 606 6 263 0,93997
520110 Černina 702 7 264 0,94051
505773 Závada 406 4 264 0,94051
519014 Abrahámovce 701 7 265 0,94106
518280 Devičie 605 6 265 0,94106
511358 Divín 606 6 265 0,94106
520179 Dúbrava 709 7 265 0,94106
527394 Korejovce 712 7 265 0,94106
505021 Lipovník 406 4 265 0,94106
504548 Lopašov 206 2 265 0,94106
521663 Malá Lodina 806 8 265 0,94106
513610 Púchov 308 3 265 0,94106
515761 Višňové 608 6 265 0,94106
521060 Zbojné 705 7 265 0,94106
560022 Brzotín 808 8 267 0,94215
521329 Debraď 806 8 267 0,94215
514870 Hostišovce 609 6 267 0,94215
515515 Selce 607 6 267 0,94215
506613 Trenčianske Teplice 309 3 268 0,94269
521141 Bačkovík 806 8 269 0,94324
557447 Nimnica 308 3 269 0,94324
504939 Unín 206 2 269 0,94324
525405 Veľký Šariš 707 7 269 0,94324
527998 Vislava 711 7 269 0,94324
542776 Cimenná 301 3 270 0,94378
513954 Diviacka Nová Ves 307 3 270 0,94378
556424 Haluzice 304 3 270 0,94378
519227 Hažlín 701 7 270 0,94378
514942 Husiná 609 6 270 0,94378
514110 Koš 307 3 270 0,94378
513326 Lednické Rovne 308 3 270 0,94378
500461 Lovce 407 4 270 0,94378
505226 Nemečky 406 4 270 0,94378
519642 Nižná Voľa 701 7 270 0,94378
514284 Opatovce nad Nitrou 307 3 270 0,94378
511838 Ružiná 606 6 270 0,94378
505544 Šípkov 301 3 270 0,94378
506648 Veľká Hradná 309 3 270 0,94378
529281 Zlatník 713 7 270 0,94378
505790 Zlatníky 301 3 270 0,94378
580937 Bohunice 402 4 271 0,94433
514641 Dražice 609 6 271 0,94433
524395 Fintice 707 7 271 0,94433
526100 Prihradzany 608 6 271 0,94433
511366 Dobroč 606 6 272 0,94487
516805 Horné Hámre 612 6 272 0,94487
522627 Koňuš 809 8 272 0,94487
521078 Zbudská Belá 705 7 272 0,94487
557331 Gregorova Vieska 606 6 273 0,94542
514888 Hrachovo 609 6 273 0,94542
528765 Juskova Voľa 713 7 273 0,94542
515124 Lehota nad Rimavicou 609 6 273 0,94542
506184 Lubina 304 3 273 0,94542
502634 Pečenice 402 4 273 0,94542
511421 Halič 606 6 274 0,94597
515582 Studená 609 6 274 0,94597
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 307 3 275 0,94651
519529 Lopúchov 701 7 275 0,94651
525928 Lubeník 608 6 275 0,94651
511561 Ľuboreč 606 6 275 0,94651
516317 Príbelce 610 6 275 0,94651
515426 Rimavská Baňa 609 6 275 0,94651
515451 Rimavské Brezovo 609 6 275 0,94651
520748 Ruská Volová 709 7 275 0,94651
505471 Slatina nad Bebravou 301 3 275 0,94651
513725 Tuchyňa 302 3 275 0,94651
505811 Žitná-Radiša 301 3 275 0,94651
582301 Bohunice 302 3 276 0,94706
527297 Havaj 711 7 276 0,94706
505102 Malé Hoste 301 3 276 0,94706
519006 Bardejov 701 7 277 0,94760
524417 Fulianka 707 7 277 0,94760
518590 Ľubotice 707 7 277 0,94760
513776 Visolaje 308 3 277 0,94760
508161 Pernek 106 1 278 0,94815
506524 Stará Turá 304 3 279 0,94869
511978 Uhorské 607 6 279 0,94869
504327 Častkov 205 2 280 0,94924
521311 Čižatice 806 8 280 0,94924
544221 Hermanovce nad Topľou 713 7 280 0,94924
518476 Hronská Breznica 611 6 280 0,94924
521493 Jasov 806 8 280 0,94924
560049 Jovice 808 8 280 0,94924
524620 Kapušany 707 7 280 0,94924
522643 Koromľa 809 8 280 0,94924
515108 Kružno 609 6 280 0,94924
526037 Nandraž 608 6 280 0,94924
520624 Papín 702 7 280 0,94924
513881 Prievidza 307 3 280 0,94924
520705 Repejov 705 7 280 0,94924
523038 Ruský Hrabovec 809 8 280 0,94924
505480 Slatinka nad Bebravou 301 3 280 0,94924
515540 Stará Bašta 609 6 280 0,94924
527823 Staškovce 711 7 280 0,94924
524727 Lada 707 7 281 0,94978
500984 Žikava 407 4 281 0,94978
513741 Udiča 306 3 282 0,95033
524913 Nemcovce 707 7 283 0,95087
516449 Šuľa 610 6 283 0,95087
528081 Vyšný Orlík 712 7 283 0,95087
527289 Gribov 711 7 284 0,95142
504386 Hradište pod Vrátnom 205 2 284 0,95142
522970 Priekopa 809 8 284 0,95142
506508 Soblahov 309 3 284 0,95142
527815 Soľník 711 7 284 0,95142
556238 Svrbice 406 4 284 0,95142
518204 Budča 611 6 285 0,95196
505943 Dolná Súča 309 3 285 0,95196
527319 Hrabovčík 712 7 285 0,95196
527483 Kružlová 712 7 285 0,95196
520942 Uličské Krivé 709 7 285 0,95196
529214 Vavrinec 713 7 285 0,95196
514004 Horná Ves 307 3 286 0,95251
527661 Nižný Mirošov 712 7 286 0,95251
523003 Remetské Hámre 809 8 286 0,95251
557820 Sása 608 6 286 0,95251
525341 Tulčík 707 7 286 0,95251
511315 Cinobaňa 607 6 288 0,95360
519499 Lipová 701 7 288 0,95360
515345 Potok 609 6 288 0,95360
512842 Považská Bystrica 306 3 288 0,95360
515388 Ratkovská Lehota 609 6 288 0,95360
512940 Dohňany 308 3 289 0,95414
527629 Nižná Jedľová 712 7 289 0,95414
519065 Beloveža 701 7 290 0,95469
520080 Brezovec 709 7 290 0,95469
500283 Hostie 407 4 290 0,95469
504424 Jablonka 303 3 290 0,95469
527467 Krišľovce 711 7 290 0,95469
505072 Malá Hradná 301 3 290 0,95469
511595 Málinec 607 6 290 0,95469
524883 Mirkovce 707 7 290 0,95469
506290 Neporadza 309 3 290 0,95469
522899 Petrovce 809 8 290 0,95469
520659 Pichne 709 7 290 0,95469
515728 Večelkov 609 6 290 0,95469
524336 Demjata 707 7 291 0,95523
502383 Jabloňovce 402 4 291 0,95523
527343 Jakušovce 711 7 291 0,95523
580384 Mokrá Lúka 608 6 291 0,95523
517267 Stará Kremnička 613 6 292 0,95578
527947 Vagrinec 712 7 292 0,95578
527980 Veľkrop 711 7 293 0,95632
518158 Zvolen 611 6 293 0,95632
599336 Lutila 613 6 294 0,95687
517186 Prestavlky 613 6 294 0,95687
525073 Radatice 707 7 295 0,95742
520853 Sukov 705 7 295 0,95742
516791 Horná Ždaňa 613 6 296 0,95796
527602 Mlynárovce 712 7 296 0,95796
511340 České Brezovo 607 6 297 0,95851
512958 Dolná Breznica 308 3 297 0,95851
557692 Horná Breznica 308 3 297 0,95851
520233 Hrubov 702 7 297 0,95851
521817 Obišovce 806 8 297 0,95851
527700 Oľšavka 711 7 297 0,95851
525383 Varhaňovce 707 7 297 0,95851
513903 Bojnice 307 3 298 0,95905
514829 Hnúšťa 609 6 298 0,95905
521639 Kysak 806 8 298 0,95905
515370 Ratková 608 6 298 0,95905
525774 Chyžné 608 6 299 0,95960
515230 Nová Bašta 609 6 299 0,95960
518310 Dolný Badín 605 6 300 0,96014
520322 Kalná Roztoka 709 7 300 0,96014
560065 Kružná 808 8 300 0,96014
559971 Lipníky 707 7 300 0,96014
524841 Malý Šariš 707 7 300 0,96014
500542 Mankovce 407 4 300 0,96014
514209 Nedožery-Brezany 307 3 300 0,96014
505277 Omastiná 301 3 300 0,96014
528960 Pavlovce 713 7 300 0,96014
513474 Plevník-Drienové 306 3 300 0,96014
580791 Radoľa 504 5 300 0,96014
529109 Ruská Voľa 713 7 300 0,96014
518115 Slančík 806 8 300 0,96014
506591 Trenčianske Jastrabie 309 3 300 0,96014
505625 Uhrovec 301 3 300 0,96014
518905 Uňatín 605 6 300 0,96014
521213 Boliarov 806 8 301 0,96069
520411 Krásny Brod 705 7 301 0,96069
506303 Nová Bošáca 304 3 301 0,96069
517895 Predmier 501 5 301 0,96069
526258 Sirk 608 6 301 0,96069
511447 Hradište 607 6 302 0,96123
524581 Janov 707 7 302 0,96123
518506 Kováčová 611 6 303 0,96178
515175 Lukovištia 609 6 303 0,96178
511862 Šiatorská Bukovinka 606 6 303 0,96178
513962 Diviaky nad Nitricou 307 3 304 0,96232
527351 Jurkova Voľa 712 7 304 0,96232
511374 Kotmanová 606 6 304 0,96232
525324 Trnkov 707 7 304 0,96232
557927 Zacharovce 609 6 304 0,96232
524263 Bzenov 707 7 305 0,96287
518441 Horný Badín 605 6 305 0,96287
558133 Lieskovec 611 6 305 0,96287
511579 Lupoč 606 6 305 0,96287
518808 Sliač 611 6 305 0,96287
521655 Malá Ida 806 8 306 0,96341
526193 Rozložná 808 8 306 0,96341
517461 Bytča 501 5 308 0,96450
524387 Dulova Ves 707 7 308 0,96450
521728 Nižná Kamenica 806 8 308 0,96450
528030 Vyšná Jedľová 712 7 308 0,96450
546640 Dolný Lieskov 306 3 310 0,96559
505978 Dubodiel 309 3 310 0,96559
527327 Hunkovce 712 7 310 0,96559
521523 Kecerovce 806 8 310 0,96559
517798 Maršová-Rašov 501 5 310 0,96559
514241 Nitrianske Sučany 307 3 310 0,96559
515302 Ploské 608 6 310 0,96559
520667 Porúbka 702 7 310 0,96559
519936 Raslavice 701 7 310 0,96559
526151 Revúcka Lehota 608 6 310 0,96559
519774 Rokytov 701 7 310 0,96559
557480 Slopná 306 3 310 0,96559
581585 Veľká Lúka 611 6 310 0,96559
513172 Jasenica 306 3 311 0,96614
515663 Tachty 609 6 311 0,96614
580236 Hronsek 601 6 312 0,96668
520381 Kolbasov 709 7 312 0,96668
521671 Medzev 806 8 313 0,96723
525529 Rožňava 808 8 313 0,96723
525235 Šarišské Michaľany 708 7 313 0,96723
521949 Rudník 806 8 314 0,96778
506010 Horná Súča 309 3 315 0,96832
506044 Hrabovka 309 3 315 0,96832
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 808 8 315 0,96832
520438 Ladomirov 709 7 315 0,96832
518913 Sverepec 306 3 315 0,96832
517526 Dolný Hričov 511 5 316 0,96887
514128 Lazany 307 3 316 0,96887
519324 Kľušov 701 7 317 0,96941
504971 Vrbovce 303 3 317 0,96941
517593 Horný Hričov 511 5 318 0,96996
514233 Nitrianske Rudno 307 3 318 0,96996
524981 Ostrovany 708 7 318 0,96996
526142 Revúca 608 6 318 0,96996
506478 Selec 309 3 319 0,97050
525448 Záborské 707 7 319 0,97050
525537 Ardovo 808 8 320 0,97105
514098 Kocurany 307 3 320 0,97105
511501 Krná 607 6 320 0,97105
556823 Medzany 707 7 320 0,97105
513385 Mikušovce 302 3 320 0,97105
520527 Nechválova Polianka 702 7 320 0,97105
514314 Poluvsie 307 3 320 0,97105
514438 Veľká Čausa 307 3 320 0,97105
557293 Vlkanová 601 6 320 0,97105
582051 Zlatno 607 6 320 0,97105
524212 Brestov 707 7 321 0,97159
506869 Buková 207 2 321 0,97159
513377 Mestečko 308 3 321 0,97159
506354 Omšenie 309 3 322 0,97214
525456 Záhradné 707 7 322 0,97214
525511 Župčany 707 7 322 0,97214
521426 Hodkovce 806 8 323 0,97268
513814 Záriečie 308 3 323 0,97268
521604 Košický Klečenov 806 8 324 0,97323
527459 Krajné Čierno 712 7 324 0,97323
519618 Mokroluh 701 7 324 0,97323
527645 Nižná Pisaná 712 7 324 0,97323
514331 Pravenec 307 3 324 0,97323
525146 Sabinov 708 7 324 0,97323
519022 Andrejová 701 7 325 0,97377
544078 Banské 713 7 325 0,97377
518247 Čabradský Vrbovok 605 6 325 0,97377
504581 Myjava 303 3 325 0,97377
528986 Petrovce 713 7 325 0,97377
517178 Prenčov 602 6 325 0,97377
527742 Pstriná 712 7 325 0,97377
519928 Vyšná Voľa 701 7 325 0,97377
519961 Zborov 701 7 325 0,97377
527211 Cernina 712 7 326 0,97432
524433 Gregorovce 707 7 326 0,97432
520471 Medzilaborce 705 7 326 0,97432
506516 Stará Lehota 304 3 326 0,97432
520870 Šmigovec 709 7 326 0,97432
527971 Varechovce 711 7 326 0,97432
524271 Čelovce 707 7 327 0,97486
517496 Divinka 511 5 327 0,97486
517623 Hvozdnica 501 5 327 0,97486
527777 Rovné 712 7 327 0,97486
518000 Svederník 511 5 328 0,97541
527491 Kurimka 712 7 329 0,97595
527220 Cigla 712 7 330 0,97650
525626 Dlhá Ves 808 8 330 0,97650
527254 Dubová 712 7 330 0,97650
513351 Košecké Podhradie 302 3 330 0,97650
517691 Kotešová 501 5 330 0,97650
518531 Kráľovce-Krnišov 605 6 330 0,97650
557706 Lipník 307 3 330 0,97650
525065 Pušovce 707 7 330 0,97650
527858 Svidnička 712 7 330 0,97650
522066 Šemša 806 8 330 0,97650
519871 Tarnov 701 7 330 0,97650
529273 Závada 702 7 330 0,97650
514144 Liešťany 307 3 331 0,97704
525944 Magnezitovce 608 6 331 0,97704
525111 Rokycany 707 7 331 0,97704
524794 Ľubovec 707 7 332 0,97759
506605 Trenčianske Mitice 309 3 332 0,97759
527408 Korunková 711 7 333 0,97814
527432 Krajná Poľana 712 7 333 0,97814
520535 Nižná Jablonka 702 7 334 0,97868
515931 Červeňany 610 6 335 0,97923
527246 Dobroslava 712 7 335 0,97923
520641 Pčoliné 709 7 335 0,97923
515485 Rovné 609 6 335 0,97923
520861 Svetlice 705 7 336 0,97977
528005 Vladiča 711 7 336 0,97977
557633 Bodiná 306 3 337 0,98032
527688 Nová Polianka 712 7 337 0,98032
521787 Nováčany 806 8 337 0,98032
558222 Počarová 306 3 337 0,98032
513563 Prečín 306 3 337 0,98032
514373 Sebedražie 307 3 337 0,98032
526321 Turčok 608 6 337 0,98032
525189 Šarišská Poruba 707 7 338 0,98086
507857 Častá 107 1 339 0,98141
527530 Malá Poľana 711 7 339 0,98141
522929 Podhoroď 809 8 339 0,98141
520713 Roškovce 705 7 339 0,98141
518212 Bzovík 605 6 340 0,98195
515922 Čelovce 610 6 340 0,98195
517631 Jablonové 501 5 340 0,98195
543187 Jaklovce 801 8 340 0,98195
558087 Lukavica 611 6 340 0,98195
519545 Lukavica 701 7 340 0,98195
543322 Margecany 801 8 340 0,98195
580546 Orovnica 612 6 340 0,98195
511684 Ozdín 607 6 340 0,98195
511706 Píla 606 6 340 0,98195
525022 Podhorany 707 7 340 0,98195
513687 Stupné 306 3 340 0,98195
505595 Trebichava 301 3 340 0,98195
505633 Uhrovské Podhradie 301 3 340 0,98195
520951 Valentovce 705 7 340 0,98195
500976 Zlatno 407 4 340 0,98195
518972 Zvolenská Slatina 611 6 340 0,98195
525545 Betliar 808 8 341 0,98250
506079 Hrašné 303 3 341 0,98250
525669 Gemerská Poloma 808 8 342 0,98304
511498 Kokava nad Rimavicou 607 6 342 0,98304
517402 Žilina 511 5 342 0,98304
526185 Roštár 808 8 343 0,98359
524174 Bajerov 707 7 344 0,98413
517038 Lovčica-Trubín 613 6 344 0,98413
526053 Ochtiná 808 8 344 0,98413
528072 Vyšný Mirošov 712 7 344 0,98413
560031 Čučma 808 8 345 0,98468
544167 Detrík 713 7 345 0,98468
502367 Ipeľské Úľany 402 4 345 0,98468
557714 Jalovec 307 3 345 0,98468
513334 Lúky 308 3 345 0,98468
514187 Malinová 307 3 345 0,98468
517801 Mojš 511 5 345 0,98468
525995 Muránska Dlhá Lúka 608 6 345 0,98468
522007 Slanec 806 8 345 0,98468
519839 Sveržov 701 7 345 0,98468
526312 Štítnik 808 8 345 0,98468
519880 Tročany 701 7 345 0,98468
518891 Turová 611 6 345 0,98468
557498 Vydrná 308 3 345 0,98468
524654 Kojatice 707 7 346 0,98522
518514 Kozí Vrbovok 605 6 346 0,98522
521108 Zemplínske Hámre 709 7 346 0,98522
581984 Hlboké nad Váhom 501 5 347 0,98577
527734 Príkra 712 7 347 0,98577
527238 Dlhoňa 712 7 348 0,98631
518484 Jalšovík 605 6 348 0,98631
514225 Nitrianske Pravno 307 3 348 0,98631
525006 Pečovská Nová Ves 708 7 348 0,98631
525421 Vysoká 708 7 348 0,98631
525723 Henckovce 808 8 349 0,98686
524514 Chmeľovec 707 7 349 0,98686
525847 Koceľovce 808 8 349 0,98686
504467 Košariská 303 3 349 0,98686
518760 Sielnica 611 6 349 0,98686
521159 Baška 806 8 350 0,98740
520284 Jalová 709 7 350 0,98740
521540 Kecerovský Lipovec 806 8 350 0,98740
543136 Kšinná 301 3 350 0,98740
514179 Malá Čausa 307 3 350 0,98740
519600 Mikulášová 701 7 350 0,98740
521809 Nový Salaš 806 8 350 0,98740
526118 Rákoš 608 6 350 0,98740
521906 Rákoš 806 8 350 0,98740
514357 Ráztočno 307 3 350 0,98740
559610 Rokytovce 705 7 350 0,98740
509434 Rudinka 504 5 350 0,98740
526215 Rudná 808 8 350 0,98740
514365 Rudnianska Lehota 307 3 350 0,98740
504793 Rudník 303 3 350 0,98740
517364 Vyhne 613 6 350 0,98740
582093 Vyšný Medzev 806 8 350 0,98740
518956 Zemiansky Vrbovok 605 6 350 0,98740
527416 Kožuchovce 711 7 352 0,98850
522180 Vyšná Kamenica 806 8 352 0,98850
525821 Kečovo 808 8 354 0,98959
502693 Pukanec 402 4 354 0,98959
519049 Bartošovce 701 7 355 0,99013
527149 Bodružal 712 7 355 0,99013
518191 Breziny 611 6 355 0,99013
518298 Dobrá Niva 611 6 355 0,99013
558168 Nezbudská Lúčka 511 5 355 0,99013
543233 Kluknava 801 8 356 0,99068
521892 Poproč 806 8 356 0,99068
518034 Teplička nad Váhom 511 5 356 0,99068
521051 Zboj 709 7 356 0,99068
524298 Červenica pri Sabinove 708 7 358 0,99177
515043 Klenovec 609 6 358 0,99177
509256 Kysucké Nové Mesto 504 5 358 0,99177
580864 Podskalie 306 3 358 0,99177
526126 Rakovnica 808 8 358 0,99177
519090 Brezovka 701 7 360 0,99286
521248 Bukovec 806 8 360 0,99286
519189 Gerlachov 701 7 360 0,99286
547590 Hričovské Podhradie 511 5 360 0,99286
524522 Chminianska Nová Ves 707 7 360 0,99286
514021 Chrenovec-Brusno 307 3 360 0,99286
520390 Kolonica 709 7 360 0,99286
514101 Kostolná Ves 307 3 360 0,99286
519421 Kružlov 701 7 360 0,99286
526045 Nižná Slaná 808 8 360 0,99286
516309 Pravica 610 6 360 0,99286
525090 Ražňany 708 7 360 0,99286
517241 Sklené Teplice 613 6 360 0,99286
517984 Strečno 511 5 360 0,99286
514411 Tužina 307 3 360 0,99286
512931 Červený Kameň 302 3 361 0,99340
525375 Uzovský Šalgov 708 7 361 0,99340
508438 Banská Bystrica 601 6 362 0,99395
518069 Varín 511 5 362 0,99395
516945 Kosorín 613 6 363 0,99449
527891 Šemetkovce 712 7 363 0,99449
525286 Teriakovce 707 7 363 0,99449
528056 Vyšná Pisaná 712 7 363 0,99449
525910 Lipovník 808 8 364 0,99504
524832 Malý Slivník 707 7 364 0,99504
521914 Rankovce 806 8 364 0,99504
521418 Herľany 806 8 365 0,99558
519286 Chmeľová 701 7 365 0,99558
543501 Richnava 801 8 365 0,99558
508977 Sebedín-Bečov 601 6 365 0,99558
512915 Brvnište 306 3 367 0,99667
525731 Honce 808 8 367 0,99667
527599 Miroľa 712 7 367 0,99667
521841 Opiná 806 8 367 0,99667
514080 Kľačno 307 3 368 0,99722
524735 Lažany 707 7 368 0,99722
511943 Tuhár 606 6 368 0,99722
521001 Výrava 705 7 368 0,99722
525871 Krásnohorské Podhradie 808 8 369 0,99776
525120 Rožkovany 708 7 369 0,99776
580856 Horný Lieskov 306 3 370 0,99831
516813 Hrabičov 612 6 370 0,99831
524492 Hubošovce 708 7 370 0,99831
519294 Janovce 701 7 370 0,99831
519341 Kobyly 701 7 370 0,99831
557935 Lietavská Lúčka 511 5 370 0,99831
527572 Miková 711 7 370 0,99831
521752 Nižný Klátov 806 8 370 0,99831
527653 Nižný Komárnik 712 7 370 0,99831
519707 Osikov 701 7 370 0,99831
520811 Stakčínska Roztoka 709 7 370 0,99831
515647 Španie Pole 609 6 370 0,99831
543705 Veľký Folkmar 801 8 370 0,99831
517861 Petrovice 501 5 371 0,99885
525430 Vyšná Šebastová 707 7 371 0,99885
526509 Gelnica 801 8 372 0,99940
520519 Ňagov 705 7 372 0,99940
508454 Badín 601 6 373 0,99995
509183 Dunajov 502 5 373 0,99995
525693 Gočaltovo 808 8 373 0,99995
527424 Krajná Bystrá 712 7 374 1,00049
527785 Roztoky 712 7 374 1,00049
525171 Svinia 707 7 374 1,00049
518352 Drienovo 605 6 375 1,00104
517551 Gbeľany 511 5 375 1,00104
527301 Havranec 712 7 375 1,00104
517577 Hôrky 511 5 375 1,00104
524549 Chmiňany 707 7 375 1,00104
524662 Kokošovce 707 7 375 1,00104
509370 Povina 504 5 375 1,00104
519766 Richvald 701 7 375 1,00104
521019 Vyšná Jablonka 702 7 375 1,00104
509264 Kysucký Lieskovec 504 5 376 1,00158
525952 Markuška 808 8 376 1,00158
527556 Medvedie 712 7 378 1,00267
509001 Slovenská Ľupča 601 6 378 1,00267
543268 Krompachy 810 8 379 1,00322
508471 Baláže 601 6 380 1,00376
547522 Bitarová 511 5 380 1,00376
504289 Bukovec 303 3 380 1,00376
520136 Čukalovce 709 7 380 1,00376
516040 Hrušov 610 6 380 1,00376
514071 Kanianka 307 3 380 1,00376
521574 Košická Belá 806 8 380 1,00376
517712 Krasňany 511 5 380 1,00376
512435 Lipovec 506 5 380 1,00376
547620 Paština Závada 511 5 380 1,00376
514349 Radobica 307 3 380 1,00376
519812 Stebník 701 7 380 1,00376
519979 Zlaté 701 7 380 1,00376
517488 Divina 511 5 381 1,00431
557609 Ďurďové 306 3 381 1,00431
517828 Nededza 511 5 381 1,00431
513601 Pružina 306 3 381 1,00431
525642 Drnava 808 8 382 1,00485
557358 Vrútky 506 5 382 1,00485
525294 Terňa 707 7 383 1,00540
518085 Veľké Rovné 501 5 383 1,00540
509248 Krásno nad Kysucou 502 5 384 1,00594
517127 Píla 612 6 384 1,00594
526177 Rochovce 808 8 384 1,00594
520888 Topoľa 709 7 384 1,00594
557277 Kynceľová 601 6 385 1,00649
520594 Osadné 709 7 385 1,00649
518727 Sása 611 6 385 1,00649
518921 Vígľaš 604 6 385 1,00649
524565 Jakubova Voľa 708 7 386 1,00703
520187 Habura 705 7 387 1,00758
520209 Hostovice 709 7 387 1,00758
581348 Petrova Lehota 309 3 387 1,00758
557960 Porúbka 511 5 387 1,00758
509426 Rudina 504 5 387 1,00758
518018 Štiavnik 501 5 387 1,00758
508756 Lučatín 601 6 388 1,00812
526011 Muránska Lehota 608 6 388 1,00812
504254 Brestovec 303 3 389 1,00867
508543 Dolná Mičiná 601 6 389 1,00867
543250 Kolinovce 810 8 389 1,00867
524778 Lipany 708 7 389 1,00867
526088 Petrovo 808 8 389 1,00867
543594 Spišské Vlachy 810 8 389 1,00867
525391 Veľký Slivník 707 7 389 1,00867
516660 Bartošova Lehôtka 613 6 390 1,00921
547557 Brezany 511 5 390 1,00921
524255 Brežany 707 7 390 1,00921
542806 Čierna Lehota 301 3 390 1,00921
512966 Dolná Mariková 306 3 390 1,00921
557510 Hatné 306 3 390 1,00921
504408 Chvojnica 303 3 390 1,00921
557552 Klieština 306 3 390 1,00921
517674 Kolárovice 501 5 390 1,00921
516953 Kozelník 602 6 390 1,00921
526908 Mníšek nad Popradom 710 7 390 1,00921
543497 Prakovce 801 8 390 1,00921
525502 Žipov 707 7 390 1,00921
513008 Domaniža 306 3 391 1,00976
517500 Dlhé Pole 511 5 392 1,01031
525987 Muráň 608 6 393 1,01085
512648 Sučany 506 5 393 1,01085
525359 Uzovce 708 7 393 1,01085
519847 Šarišské Čierne 701 7 394 1,01140
512150 Ďanová 506 5 395 1,01194
512036 Martin 506 5 395 1,01194
519634 Nižná Polianka 701 7 395 1,01194
516287 Opava 610 6 395 1,01194
518883 Trpín 605 6 395 1,01194
513971 Dlžín 307 3 396 1,01249
524506 Chmeľov 707 7 396 1,01249
524697 Krížovany 707 7 396 1,01249
514136 Lehota pod Vtáčnikom 307 3 397 1,01303
526339 Vlachovo 808 8 397 1,01303
513318 Lednica 308 3 398 1,01358
508764 Medzibrod 601 6 398 1,01358
524905 Mošurov 707 7 398 1,01358
513466 Papradno 306 3 398 1,01358
515531 Slizké 609 6 398 1,01358
517976 Stráža 511 5 398 1,01358
527190 Bystrá 711 7 400 1,01467
520098 Čabalovce 705 7 400 1,01467
518263 Detva 604 6 400 1,01467
518301 Dolné Mladonice 605 6 400 1,01467
519278 Hutka 701 7 400 1,01467
519405 Krivé 701 7 400 1,01467
519464 Kurov 701 7 400 1,01467
513300 Lazy pod Makytou 308 3 400 1,01467
518662 Očová 611 6 400 1,01467
518689 Pliešovce 611 6 400 1,01467
518697 Podzámčok 611 6 400 1,01467
514322 Poruba 307 3 400 1,01467
517941 Rosina 511 5 400 1,01467
520845 Strihovce 709 7 400 1,01467
527025 Sulín 710 7 400 1,01467
517992 Súľov-Hradná 501 5 400 1,01467
525197 Šarišská Trstená 707 7 400 1,01467
519863 Šiba 701 7 400 1,01467
518964 Vaniškovce 701 7 400 1,01467
522163 Vtáčkovce 806 8 400 1,01467
513091 Horná Poruba 302 3 402 1,01576
527378 Kečkovce 712 7 402 1,01576
526207 Rožňavské Bystré 808 8 402 1,01576
509329 Ochodnica 504 5 403 1,01630
543411 Olcnava 810 8 404 1,01685
509469 Snežnica 504 5 404 1,01685
508675 Brusno 601 6 405 1,01739
508519 Čerín 601 6 405 1,01739
519308 Jedlinka 701 7 405 1,01739
518824 Stožok 604 6 406 1,01794
512681 Turany 506 5 406 1,01794
543713 Vítkovce 810 8 406 1,01794
516678 Beluj 602 6 407 1,01848
512486 Nolčovo 506 5 408 1,01903
580317 Utekáč 607 6 408 1,01903
500364 Jedľové Kostoľany 407 4 409 1,01957
524701 Kvačany 707 7 409 1,01957
519901 Varadka 701 7 409 1,01957
519057 Becherov 701 7 410 1,02012
522317 Beňatina 809 8 410 1,02012
518255 Čekovce 605 6 410 1,02012
520217 Hrabová Roztoka 709 7 410 1,02012
512371 Košťany nad Turcom 506 5 410 1,02012
512389 Krpeľany 506 5 410 1,02012
519570 Malcov 701 7 410 1,02012
521701 Mudrovce 806 8 410 1,02012
557285 Nemce 601 6 410 1,02012
509302 Nesluša 504 5 410 1,02012
504661 Polianka 303 3 410 1,02012
504866 Stará Myjava 303 3 410 1,02012
516422 Suché Brezovo 610 6 410 1,02012
512711 Turčianske Kľačany 506 5 410 1,02012
514217 Nevidzany 307 3 411 1,02067
515680 Tisovec 609 6 411 1,02067
524450 Hendrichovce 707 7 412 1,02121
518166 Babiná 611 6 415 1,02285
527114 Baňa 711 7 415 1,02285
526436 Bystrany 810 8 415 1,02285
513342 Lysá pod Makytou 308 3 415 1,02285
517933 Rajecké Teplice 511 5 415 1,02285
525499 Žehňa 707 7 415 1,02285
513997 Handlová 307 3 416 1,02339
514489 Babinec 609 6 419 1,02503
524191 Bertotovce 707 7 419 1,02503
524379 Dubovica 708 7 419 1,02503
543365 Mníšek nad Hnilcom 801 8 419 1,02503
518221 Bzovská Lehôtka 611 6 420 1,02557
509132 Čadca 502 5 420 1,02557
512168 Diaková 506 5 420 1,02557
518450 Horný Tisovník 604 6 420 1,02557
543152 Chrasť nad Hornádom 810 8 420 1,02557
527441 Krajná Porúbka 712 7 420 1,02557
517755 Lietavská Svinná-Babkov 511 5 420 1,02557
519553 Lukov 701 7 420 1,02557
519669 Nižný Tvarožec 701 7 420 1,02557
547611 Ovčiarsko 511 5 420 1,02557
504653 Podbranč 205 2 420 1,02557
512524 Príbovce 506 5 420 1,02557
557595 Sádočné 306 3 420 1,02557
517950 Stráňavy 511 5 420 1,02557
509531 Zborov nad Bystricou 502 5 420 1,02557
519171 Gaboltov 701 7 421 1,02612
515086 Kraskovo 609 6 421 1,02612
520551 Nová Sedlica 709 7 421 1,02612
508985 Selce 601 6 421 1,02612
524573 Jakubovany 708 7 422 1,02666
515400 Ratkovské Bystré 608 6 422 1,02666
524930 Okružná 707 7 423 1,02721
524824 Ľutina 708 7 424 1,02775
508837 Oravce 601 6 424 1,02775
543616 Spišský Hrušov 810 8 424 1,02775
521256 Bunetice 806 8 425 1,02830
518361 Dubové 611 6 425 1,02830
526541 Helcmanovce 801 8 425 1,02830
516872 Janova Lehota 613 6 425 1,02830
557579 Malé Lednice 306 3 425 1,02830
543349 Matejovce nad Hornádom 810 8 425 1,02830
504688 Poriadie 303 3 425 1,02830
520675 Príslop 709 7 425 1,02830
526282 Slavošovce 808 8 425 1,02830
519782 Smilno 701 7 425 1,02830
516503 Veľký Lom 610 6 425 1,02830
524689 Krivany 708 7 426 1,02884
517259 Slaská 613 6 426 1,02884
512834 Žabokreky 506 5 426 1,02884
526657 Žehra 810 8 426 1,02884
516601 Baďan 602 6 427 1,02939
505935 Dolná Poruba 309 3 427 1,02939
508586 Dúbravica 601 6 427 1,02939
509400 Raková 502 5 427 1,02939
512061 Benice 506 5 428 1,02993
526061 Pača 808 8 428 1,02993
517143 Podhorie 602 6 428 1,02993
517739 Lietava 511 5 429 1,03048
512541 Rakovo 506 5 429 1,03048
526231 Silická Brezová 808 8 429 1,03048
526371 Baldovce 704 7 430 1,03103
512214 Dražkovce 506 5 430 1,03103
509744 Kraľovany 503 5 430 1,03103
518549 Kriváň 604 6 430 1,03103
518611 Litava 605 6 430 1,03103
543438 Oľšavka 810 8 430 1,03103
504696 Priepasné 303 3 430 1,03103
525081 Ratvaj 708 7 430 1,03103
525138 Ruská Nová Ves 707 7 430 1,03103
526274 Slavoška 808 8 430 1,03103
526355 Spišská Nová Ves 810 8 430 1,03103
543578 Spišské Podhradie 704 7 430 1,03103
518131 Zbyňov 511 5 430 1,03103
500348 Zubák 308 3 430 1,03103
514896 Hrlica 608 6 431 1,03157
525243 Šarišské Sokolovce 708 7 431 1,03157
524310 Ďačov 708 7 432 1,03212
508632 Horná Mičiná 601 6 432 1,03212
518379 Dúbravy 604 6 434 1,03321
543306 Lieskovany 810 8 434 1,03321
525707 Gočovo 808 8 435 1,03375
526568 Hincovce 810 8 435 1,03375
517682 Konská 511 5 435 1,03375
543331 Markušovce 810 8 435 1,03375
505340 Podhradie 406 4 435 1,03375
512702 Turčianska Štiavnička 506 5 435 1,03375
518981 Železná Breznica 611 6 435 1,03375
512419 Ležiachov 506 5 437 1,03484
557994 Kľače 511 5 438 1,03539
509281 Lopušné Pažite 504 5 438 1,03539
509175 Dolný Vadičov 504 5 439 1,03593
525154 Sedlice 707 7 439 1,03593
512753 Turčiansky Peter 506 5 439 1,03593
518239 Cerovo 605 6 440 1,03648
517518 Dolná Tižina 511 5 440 1,03648
508551 Dolný Harmanec 601 6 440 1,03648
512206 Dolný Kalník 506 5 440 1,03648
526479 Domaňovce 704 7 440 1,03648
581747 Horná Ves 613 6 440 1,03648
517640 Jasenové 511 5 440 1,03648
580520 Korytárky 604 6 440 1,03648
508829 Nemecká 603 6 440 1,03648
520764 Ruský Potok 709 7 440 1,03648
514381 Seč 307 3 440 1,03648
509493 Svrčinovec 502 5 440 1,03648
527874 Šarbov 712 7 440 1,03648
524603 Jarovnice 708 7 441 1,03702
543403 Odorín 810 8 441 1,03702
525031 Podhradík 707 7 441 1,03702
511030 Stankovany 508 5 441 1,03702
528064 Vyšný Komárnik 712 7 441 1,03702
543535 Slovinky 810 8 442 1,03757
516732 Dolná Ves 613 6 443 1,03811
524531 Chminianske Jakubovany 707 7 443 1,03811
511731 Podkriváň 604 6 443 1,03811
512109 Borcová 509 5 445 1,03920
520632 Parihuzovce 709 7 445 1,03920
526533 Harichovce 810 8 446 1,03975
518051 Turie 511 5 446 1,03975
512320 Jazernica 509 5 448 1,04084
527963 Vápeník 712 7 448 1,04084
519715 Petrová 701 7 449 1,04138
516597 Svätý Anton 602 6 449 1,04138
525316 Torysa 708 7 449 1,04138
518174 Bacúrov 611 6 450 1,04193
512087 Blažovce 509 5 450 1,04193
524204 Bodovce 708 7 450 1,04193
512133 Bystrička 506 5 450 1,04193
519162 Fričkovce 701 7 450 1,04193
519243 Hervartov 701 7 450 1,04193
512290 Horný Kalník 506 5 450 1,04193
510441 Hubová 508 5 450 1,04193
509221 Klubina 502 5 450 1,04193
526886 Malý Lipník 710 7 450 1,04193
512451 Moškovec 509 5 450 1,04193
506311 Nová Lehota 304 3 450 1,04193
520586 Oľšinkov 705 7 450 1,04193
519791 Snakov 701 7 450 1,04193
559989 Suchá Dolina 707 7 450 1,04193
581712 Šuja 511 5 450 1,04193
517313 Trnavá Hora 613 6 450 1,04193
512761 Valča 506 5 450 1,04193
518093 Višňové 511 5 450 1,04193
519910 Vyšná Polianka 701 7 450 1,04193
510807 Ľubochňa 508 5 451 1,04248
509485 Staškov 502 5 451 1,04248
520128 Čertižné 705 7 452 1,04302
526517 Granč-Petrovce 704 7 452 1,04302
526835 Legnava 710 7 452 1,04302
517917 Rajec 511 5 452 1,04302
517429 Belá 511 5 453 1,04357
520314 Kalinov 705 7 453 1,04357
523011 Ruská Bystrá 809 8 453 1,04357
509159 Čierne 502 5 454 1,04411
525855 Kováčová 808 8 454 1,04411
511064 Švošov 508 5 454 1,04411
519073 Bogliarka 701 7 455 1,04466
557561 Čelkova Lehota 306 3 455 1,04466
512397 Laskár 506 5 455 1,04466
518671 Ostrá Lúka 611 6 455 1,04466
517135 Pitelová 613 6 455 1,04466
524239 Brezovica 708 7 456 1,04520
524328 Daletice 708 7 457 1,04575
509973 Párnica 503 5 458 1,04629
500721 Skýcov 407 4 458 1,04629
524468 Hermanovce 707 7 459 1,04684
526428 Buglovce 704 7 460 1,04738
513920 Cigeľ 307 3 460 1,04738
519235 Hertník 701 7 460 1,04738
518433 Horné Mladonice 605 6 460 1,04738
519260 Hrabské 701 7 460 1,04738
512303 Ivančiná 509 5 460 1,04738
543195 Jamník 810 8 460 1,04738
581640 Korytné 704 7 460 1,04738
524964 Ondrašovce 707 7 460 1,04738
521833 Opátka 806 8 460 1,04738
517879 Podhorie 511 5 460 1,04738
509361 Podvysoká 502 5 460 1,04738
508942 Priechod 601 6 460 1,04738
512567 Ratkovo 506 5 460 1,04738
522015 Slanská Huta 806 8 460 1,04738
518794 Slatinské Lazy 604 6 460 1,04738
543641 Studenec 704 7 460 1,04738
522074 Štós 806 8 460 1,04738
514390 Šútovce 307 3 460 1,04738
512656 Šútovo 506 5 460 1,04738
512672 Trnovo 506 5 460 1,04738
525839 Kobeliarovo 808 8 461 1,04793
524956 Oľšov 708 7 461 1,04793
508934 Predajná 603 6 461 1,04793
524409 Fričovce 707 7 462 1,04847
510165 Veličná 503 5 462 1,04847
527122 Belejovce 712 7 463 1,04902
512737 Turčiansky Ďur 506 5 463 1,04902
509060 Tajov 601 6 464 1,04956
512095 Bodorová 509 5 465 1,05011
523429 Červený Kláštor 703 7 465 1,05011
512443 Malý Čepčín 509 5 465 1,05011
524301 Červenica 707 7 466 1,05065
525057 Proč 707 7 467 1,05120
525219 Šarišské Dravce 708 7 467 1,05120
525634 Dobšiná 808 8 468 1,05174
509540 Dolný Kubín 503 5 468 1,05174
512346 Karlová 506 5 468 1,05174
526444 Danišovce 810 8 470 1,05284
513083 Horná Mariková 306 3 470 1,05284
515116 Kyjatice 609 6 470 1,05284
512494 Ondrašová 509 5 470 1,05284
509922 Oravská Poruba 503 5 470 1,05284
508853 Podbrezová 603 6 470 1,05284
512613 Slovany 506 5 470 1,05284
512630 Socovce 506 5 470 1,05284
512664 Trebostovo 506 5 470 1,05284
509086 Valaská 603 6 470 1,05284
512788 Veľký Čepčín 509 5 470 1,05284
513822 Záskalie 306 3 470 1,05284
543241 Kojšov 801 8 471 1,05338
509507 Turzovka 502 5 471 1,05338
514853 Horné Zahorany 609 6 472 1,05393
512338 Kaľamenová 509 5 472 1,05393
512427 Liešno 509 5 472 1,05393
508101 Modra 107 1 472 1,05393
515396 Ratkovská Suchá 609 6 472 1,05393
519740 Regetovka 701 7 472 1,05393
524344 Drienica 708 7 473 1,05447
526380 Beharovce 704 7 474 1,05502
509345 Oščadnica 502 5 474 1,05502
543144 Hrišovce 801 8 475 1,05556
519481 Lenartov 701 7 475 1,05556
523674 Majere 703 7 475 1,05556
543608 Spišský Hrhov 704 7 475 1,05556
512125 Budiš 509 5 476 1,05611
527009 Starina 710 7 477 1,05665
508781 Môlča 601 6 478 1,05720
524476 Hrabkov 707 7 479 1,05774
508799 Moštenica 601 6 479 1,05774
508951 Ráztoka 603 6 479 1,05774
543527 Slatvina 810 8 479 1,05774
516627 Banská Belá 602 6 480 1,05829
508535 Dolná Lehota 603 6 480 1,05829
543179 Jablonov 704 7 480 1,05829
525782 Jablonov nad Turňou 808 8 480 1,05829
517704 Kotrčiná Lúčka 511 5 480 1,05829
518565 Lackov 605 6 480 1,05829
509337 Olešná 502 5 480 1,05829
519685 Ondavka 701 7 480 1,05829
512508 Podhradie 506 5 480 1,05829
509442 Rudinská 504 5 480 1,05829
512583 Sklabiňa 506 5 480 1,05829
509019 Staré Hory 601 6 480 1,05829
518077 Veľká Čierna 511 5 480 1,05829
524867 Miklušovce 707 7 481 1,05883
543381 Nemešany 704 7 482 1,05938
520616 Palota 705 7 482 1,05938
543659 Švedlár 801 8 482 1,05938
514420 Valaská Belá 307 3 482 1,05938
510254 Žaškov 503 5 482 1,05938
512460 Mošovce 509 5 483 1,05992
517119 Ostrý Grúň 612 6 483 1,05992
525367 Uzovské Pekľany 708 7 483 1,05992
516716 Dekýš 602 6 484 1,06047
517658 Kamenná Poruba 511 5 484 1,06047
524948 Olejníkov 708 7 484 1,06047
509477 Stará Bystrica 502 5 484 1,06047
526843 Lesnica 710 7 485 1,06101
519758 Rešov 701 7 485 1,06101
560154 Smižany 810 8 485 1,06101
508594 Harmanec 601 6 486 1,06156
512222 Dubové 509 5 487 1,06210
509396 Radôstka 502 5 487 1,06210
517968 Stránske 511 5 487 1,06210
524999 Ovčie 707 7 488 1,06265
526959 Plaveč 710 7 488 1,06265
509205 Horný Vadičov 504 5 489 1,06320
510785 Lisková 508 5 489 1,06320
512818 Záborie 506 5 489 1,06320
512044 Abramová 509 5 490 1,06374
515949 Dačov Lom 610 6 490 1,06374
525715 Hanková 808 8 490 1,06374
508616 Hiadeľ 601 6 490 1,06374
521469 Hýľov 806 8 490 1,06374
523615 Lechnica 703 7 490 1,06374
526878 Ľubotín 710 7 490 1,06374
543519 Rudňany 810 8 490 1,06374
525332 Tuhrina 707 7 490 1,06374
519952 Vyšný Tvarožec 701 7 490 1,06374
518999 Žibritov 605 6 490 1,06374
516848 Ihráč 613 6 491 1,06429
508748 Ľubietová 601 6 491 1,06429
526347 Vyšná Slaná 808 8 491 1,06429
524158 Abranovce 707 7 492 1,06483
508667 Hronec 603 6 492 1,06483
508969 Riečka 601 6 492 1,06483
514039 Chvojnica 307 3 493 1,06538
543225 Klčov 704 7 493 1,06538
524247 Brezovička 708 7 494 1,06592
517721 Kunerad 511 5 494 1,06592
526941 Orlov 710 7 494 1,06592
510998 Ružomberok 508 5 494 1,06592
522520 Inovce 809 8 495 1,06647
513245 Kostolec 306 3 495 1,06647
524808 Lúčina 707 7 495 1,06647
517194 Prochot 613 6 497 1,06756
525251 Šindliar 707 7 497 1,06756
511056 Štiavnička 508 5 497 1,06756
508497 Brezno 603 6 498 1,06810
512079 Blatnica 506 5 500 1,06919
519154 Frička 701 7 500 1,06919
518468 Hriňová 604 6 500 1,06919
516821 Hronská Dúbrava 613 6 500 1,06919
516856 Ilija 602 6 500 1,06919
512354 Kláštor pod Znievom 506 5 500 1,06919
516937 Kopernica 613 6 500 1,06919
517771 Lysica 511 5 500 1,06919
516414 Sucháň 610 6 500 1,06919
545961 Turčianske Jaseno 506 5 500 1,06919
507407 Turík 508 5 500 1,06919
509701 Istebné 503 5 501 1,06974
524611 Kamenica 708 7 501 1,06974
580813 Bziny 503 5 502 1,07028
508918 Poniky 601 6 502 1,07028
526673 Čirč 710 7 505 1,07192
580244 Malachov 601 6 505 1,07192
512621 Slovenské Pravno 509 5 505 1,07192
523836 Spišská Stará Ves 703 7 505 1,07192
519804 Stebnícka Huta 701 7 505 1,07192
518875 Tŕnie 611 6 505 1,07192
525413 Víťaz 707 7 505 1,07192
524557 Jakovany 708 7 507 1,07301
508705 Jasenie 603 6 507 1,07301
512559 Rakša 509 5 507 1,07301
522210 Vyšný Klátov 806 8 507 1,07301
512265 Háj 509 5 508 1,07356
507300 Ivachnová 508 5 508 1,07356
510670 Liptovská Teplá 508 5 510 1,07465
519502 Livov 701 7 510 1,07465
543314 Lúčka 704 7 510 1,07465
524875 Milpoš 708 7 510 1,07465
512575 Rudno 509 5 510 1,07465
510181 Vyšný Kubín 503 5 510 1,07465
543284 Letanovce 810 8 511 1,07519
509957 Oravský Podzámok 503 5 511 1,07519
510301 Bešeňová 508 5 512 1,07574
524816 Lúčka 708 7 512 1,07574
557986 Ďurčiná 511 5 513 1,07628
509272 Lodno 504 5 513 1,07628
517925 Rajecká Lesná 511 5 513 1,07628
524425 Geraltov 707 7 514 1,07683
509833 Medzibrodie nad Oravou 503 5 514 1,07683
511773 Praha 606 6 514 1,07683
517216 Repište 613 6 514 1,07683
525260 Široké 707 7 514 1,07683
518042 Terchová 511 5 514 1,07683
526363 Arnutovce 810 8 515 1,07737
524280 Červená Voda 708 7 515 1,07737
512478 Necpaly 506 5 515 1,07737
526991 Ruská Voľa nad Popradom 710 7 515 1,07737
524921 Nižný Slavkov 708 7 516 1,07792
509523 Zákopčie 502 5 516 1,07792
509167 Dlhá nad Kysucou 502 5 520 1,08010
512257 Folkušová 506 5 520 1,08010
543161 Iliašovce 810 8 520 1,08010
510599 Likavka 508 5 520 1,08010
543551 Smolnícka Huta 801 8 520 1,08010
514403 Temeš 307 3 520 1,08010
512729 Turčianske Teplice 509 5 520 1,08010
513784 Vrchteplá 306 3 520 1,08010
525596 Čierna Lehota 808 8 521 1,08064
543276 Kurimany 704 7 521 1,08064
526746 Hromoš 710 7 523 1,08173
509451 Skalité 502 5 524 1,08228
526703 Hajtovka 710 7 525 1,08282
519111 Cigeľka 701 7 526 1,08337
510742 Liptovský Michal 508 5 526 1,08337
509311 Nová Bystrica 502 5 526 1,08337
509639 Dlhá nad Oravou 503 5 527 1,08391
525308 Tichý Potok 708 7 527 1,08391
526754 Chmeľnica 710 7 528 1,08446
515167 Lipovec 609 6 528 1,08446
511153 Vlachy 505 5 528 1,08446
508861 Podkonice 601 6 529 1,08501
512052 Belá-Dulice 506 5 530 1,08555
526738 Hraničné 710 7 530 1,08555
517780 Malá Čierna 511 5 530 1,08555
526967 Plavnica 710 7 530 1,08555
508896 Pohronský Bukovec 601 6 530 1,08555
510041 Sedliacka Dubová 503 5 530 1,08555
543586 Spišské Tomášovce 810 8 532 1,08664
524441 Hanigovce 708 7 533 1,08719
543373 Nálepkovo 801 8 533 1,08719
513938 Čavoj 307 3 534 1,08773
509671 Horná Lehota 503 5 534 1,08773
517542 Fačkov 511 5 536 1,08882
509710 Jasenová 503 5 537 1,08937
526649 Žakarovce 801 8 537 1,08937
526720 Hniezdne 710 7 539 1,09046
527050 Údol 710 7 539 1,09046
526690 Forbasy 710 7 540 1,09100
525936 Lúčka 808 8 540 1,09100
543471 Pongrácovce 704 7 540 1,09100
543721 Vojkovce 810 8 540 1,09100
527084 Vislanka 710 7 541 1,09155
524646 Klenov 707 7 542 1,09209
543446 Ordzovany 704 7 543 1,09264
509515 Vysoká nad Kysucou 502 5 543 1,09264
509761 Krivá 503 5 545 1,09373
526665 Stará Ľubovňa 710 7 545 1,09373
526398 Betlanovce 810 8 546 1,09427
524751 Lesíček 707 7 546 1,09427
526223 Silica 808 8 546 1,09427
526592 Hrabušice 810 8 548 1,09537
508527 Čierny Balog 603 6 550 1,09646
526681 Ďurková 710 7 550 1,09646
512311 Jasenovo 509 5 550 1,09646
516902 Kľak 612 6 550 1,09646
518492 Klokoč 604 6 550 1,09646
516970 Kremnica 613 6 550 1,09646
511005 Liptovské Sliače 508 5 550 1,09646
517160 Počúvadlo 602 6 550 1,09646
514306 Podhradie 307 3 550 1,09646
520730 Runina 709 7 550 1,09646
512591 Sklabinský Podzámok 506 5 550 1,09646
543632 Stará Voda 801 8 550 1,09646
543667 Teplička 810 8 550 1,09646
510955 Potok 508 5 554 1,09864
525570 Brdárka 808 8 555 1,09918
526916 Nižné Ružbachy 710 7 555 1,09918
509981 Podbiel 510 5 555 1,09918
509213 Klokočov 502 5 556 1,09973
523712 Matiašovce 703 7 556 1,09973
517348 Veľké Pole 612 6 556 1,09973
508462 Beňuš 603 6 557 1,10027
526401 Bijacovce 704 7 557 1,10027
526461 Doľany 704 7 560 1,10191
543209 Kaľava 810 8 560 1,10191
526827 Lacková 710 7 560 1,10191
510661 Liptovská Štiavnica 508 5 560 1,10191
517763 Lutiše 511 5 560 1,10191
518654 Michalková 611 6 560 1,10191
526983 Pusté Pole 710 7 560 1,10191
543624 Spišský Štvrtok 704 7 560 1,10191
526614 Vyšný Slavkov 704 7 560 1,10191
524671 Krásna Lúka 708 7 561 1,10245
543560 Smolník 801 8 561 1,10245
510653 Liptovská Sielnica 505 5 562 1,10300
526924 Nová Ľubovňa 710 7 562 1,10300
525561 Bôrka 808 8 564 1,10409
511536 Lentvora 606 6 564 1,10409
509230 Korňa 502 5 565 1,10463
519413 Kríže 701 7 565 1,10463
517046 Lúčky 613 6 565 1,10463
510823 Ludrová 508 5 565 1,10463
515337 Poproč 609 6 565 1,10463
527041 Šarišské Jastrabie 710 7 565 1,10463
523879 Spišský Štiavnik 706 7 567 1,10573
510335 Bobrovník 505 5 568 1,10627
510530 Kalameny 508 5 568 1,10627
510904 Partizánska Ľupča 505 5 568 1,10627
510114 Tvrdošín 510 5 569 1,10682
557251 Bystrá 603 6 570 1,10736
543292 Levoča 704 7 570 1,10736
510777 Liptovský Trnovec 505 5 570 1,10736
510084 Štefanov nad Oravou 510 5 570 1,10736
526975 Podolínec 710 7 572 1,10845
523976 Toporec 703 7 572 1,10845
509876 Nižná 510 5 573 1,10900
517330 Veľká Lehota 612 6 576 1,11063
510262 Liptovský Mikuláš 505 5 577 1,11118
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 604 6 579 1,11227
512117 Brieštie 509 5 580 1,11281
510416 Galovany 505 5 580 1,11281
510831 Malatíny 505 5 580 1,11281
526029 Muránska Zdychava 608 6 580 1,11281
508845 Osrblie 603 6 580 1,11281
518751 Senohrad 605 6 580 1,11281
527076 Veľký Lipník 710 7 580 1,11281
526134 Rejdová 808 8 582 1,11390
525278 Štefanovce 707 7 582 1,11390
509299 Makov 502 5 583 1,11445
509787 Leštiny 503 5 586 1,11609
526771 Jarabina 710 7 587 1,11663
524786 Lipovce 707 7 587 1,11663
526789 Kamienka 710 7 588 1,11718
512605 Sklené 509 5 588 1,11718
510351 Bukovina 505 5 590 1,11827
508772 Michalová 603 6 590 1,11827
543462 Poľanovce 704 7 590 1,11827
525472 Zlatá Baňa 707 7 590 1,11827
523542 Jánovce 706 7 591 1,11881
510017 Pucov 503 5 591 1,11881
512796 Vrícko 506 5 592 1,11936
523470 Holumnica 703 7 593 1,11990
516651 Banský Studenec 602 6 594 1,12045
523411 Bušovce 703 7 594 1,12045
509698 Chlebnice 503 5 594 1,12045
510424 Gôtovany 505 5 595 1,12099
511226 Ábelová 606 6 596 1,12154
517062 Malá Lehota 612 6 597 1,12208
510815 Lúčky 508 5 598 1,12263
510866 Martinček 508 5 598 1,12263
523780 Podhorany 703 7 598 1,12263
516643 Banská Štiavnica 602 6 600 1,12372
526711 Haligovce 710 7 600 1,12372
526894 Matysová 710 7 600 1,12372
511757 Polichno 606 6 600 1,12372
510971 Prosiek 505 5 600 1,12372
510211 Zázrivá 503 5 600 1,12372
513865 Zliechov 302 3 603 1,12535
556807 Ižipovce 505 5 605 1,12644
526801 Kremná 710 7 607 1,12754
510106 Trstená 510 5 607 1,12754
526576 Hnilčík 810 8 608 1,12808
510637 Liptovská Osada 508 5 609 1,12863
509582 Bobrov 507 5 610 1,12917
526452 Dlhé Stráže 704 7 610 1,12917
526525 Harakovce 704 7 610 1,12917
523488 Hôrka 706 7 610 1,12917
526762 Jakubany 710 7 610 1,12917
510572 Kvačany 505 5 610 1,12917
557269 Turecká 601 6 610 1,12917
524093 Vydrník 706 7 610 1,12917
511099 Uhorská Ves 505 5 611 1,12972
510793 Ľubeľa 505 5 612 1,13026
523518 Hranovnica 706 7 613 1,13081
509868 Námestovo 507 5 614 1,13135
523861 Spišské Hanušovce 703 7 614 1,13135
510271 Beňadiková 505 5 615 1,13190
508489 Braväcovo 603 6 615 1,13190
510947 Podtureň 505 5 615 1,13190
527092 Vyšné Ružbachy 710 7 615 1,13190
526860 Lomnička 710 7 617 1,13299
508888 Pohronská Polhora 603 6 618 1,13353
526495 Dúbrava 704 7 620 1,13462
517071 Močiar 602 6 620 1,13462
527068 Veľká Lesná 710 7 620 1,13462
510921 Pavlova Ves 505 5 622 1,13571
523607 Krížová Ves 703 7 624 1,13680
510246 Zubrohlava 507 5 624 1,13680
510700 Liptovské Matiašovce 505 5 626 1,13790
512273 Horná Štubňa 509 5 627 1,13844
525103 Renčišov 708 7 627 1,13844
509124 Závadka nad Hronom 603 6 627 1,13844
525049 Poloma 708 7 628 1,13899
508900 Polomka 603 6 628 1,13899
508446 Bacúch 603 6 629 1,13953
508641 Horné Pršany 601 6 630 1,14008
523585 Kežmarok 703 7 630 1,14008
510688 Liptovské Beharovce 505 5 630 1,14008
523682 Ľubica 703 7 630 1,14008
508811 Mýto pod Ďumbierom 603 6 630 1,14008
509892 Oravská Jasenica 507 5 630 1,14008
511048 Svätý Kríž 505 5 630 1,14008
509795 Liesek 510 5 631 1,14062
523828 Spišská Belá 703 7 631 1,14062
523461 Havka 703 7 633 1,14171
510327 Bobrovec 505 5 634 1,14226
510548 Komjatná 508 5 634 1,14226
511196 Závažná Poruba 505 5 634 1,14226
526550 Henclová 801 8 635 1,14280
511277 Budiná 606 6 636 1,14335
510408 Dúbrava 505 5 636 1,14335
508659 Hrochoť 601 6 636 1,14335
513407 Mojtín 308 3 636 1,14335
510726 Liptovský Hrádok 505 5 637 1,14389
523526 Huncovce 703 7 639 1,14498
523950 Švábovce 706 7 639 1,14498
511072 Trstené 505 5 639 1,14498
524000 Veľká Lomnica 703 7 639 1,14498
508624 Horná Lehota 603 6 640 1,14553
509728 Klin 507 5 640 1,14553
519511 Livovská Huta 701 7 640 1,14553
509990 Pokryváč 503 5 640 1,14553
510009 Pribiš 503 5 643 1,14716
518719 Čimhová 510 5 644 1,14771
509949 Oravský Biely Potok 510 5 644 1,14771
523577 Jurské 703 7 647 1,14935
526487 Dravce 704 7 648 1,14989
526797 Kolačkov 710 7 648 1,14989
510157 Vavrečka 507 5 648 1,14989
511102 Valaská Dubová 508 5 649 1,15044
512141 Čremošné 509 5 650 1,15098
523437 Gánovce 706 7 650 1,15098
526819 Kyjov 710 7 650 1,15098
508926 Povrazník 601 6 650 1,15098
523810 Slovenská Ves 703 7 650 1,15098
527017 Stráňany 710 7 650 1,15098
502898 Uhliská 402 4 650 1,15098
510149 Vasiľov 507 5 650 1,15098
510734 Liptovský Ján 505 5 654 1,15316
517470 Čičmany 511 5 655 1,15371
509809 Lokca 507 5 655 1,15371
526932 Obručné 710 7 655 1,15371
509779 Krušetnica 507 5 656 1,15425
522244 Zlatá Idka 806 8 659 1,15589
521396 Hačava 806 8 660 1,15643
510581 Lazisko 505 5 660 1,15643
510602 Liptovská Anna 505 5 660 1,15643
581241 Malý Slavkov 703 7 660 1,15643
512699 Turček 509 5 660 1,15643
510025 Rabča 507 5 661 1,15698
524077 Vrbov 703 7 662 1,15752
523992 Veľká Franková 703 7 664 1,15862
509027 Strelníky 601 6 666 1,15971
517372 Vysoká 602 6 667 1,16025
510319 Bobrovček 505 5 668 1,16080
509591 Breza 507 5 668 1,16080
526851 Litmanová 710 7 668 1,16080
524069 Vojňany 703 7 668 1,16080
526584 Hnilec 810 8 669 1,16134
509965 Osádka 503 5 670 1,16189
510190 Zábiedovo 510 5 670 1,16189
524123 Žakovce 703 7 671 1,16243
510696 Liptovské Kľačany 505 5 672 1,16298
523381 Poprad 706 7 672 1,16298
527033 Šambron 710 7 672 1,16298
523852 Spišské Bystré 706 7 674 1,16407
523984 Tvarožná 703 7 676 1,16516
510564 Kráľova Lehota 505 5 677 1,16570
524018 Veľký Slavkov 706 7 677 1,16570
508802 Motyčky 601 6 678 1,16625
524182 Bajerovce 708 7 679 1,16679
524042 Vlková 703 7 679 1,16679
509558 Babín 507 5 680 1,16734
510718 Liptovské Revúce 508 5 680 1,16734
523739 Mlynčeky 703 7 680 1,16734
510092 Ťapešovo 507 5 680 1,16734
510203 Zákamenné 507 5 680 1,16734
558281 Liptovská Porúbka 505 5 681 1,16788
580287 Liptovský Peter 505 5 681 1,16788
510513 Jalovec 505 5 686 1,17061
523747 Mlynica 706 7 688 1,17170
509914 Oravská Polhora 507 5 688 1,17170
510467 Hybe 505 5 690 1,17279
510751 Liptovský Ondrej 505 5 690 1,17279
509817 Lomná 507 5 690 1,17279
508608 Heľpa 603 6 695 1,17552
523496 Hozelec 706 7 695 1,17552
510521 Jamník 505 5 695 1,17552
509680 Hruštín 507 5 697 1,17661
509604 Brezovica 510 5 700 1,17824
510912 Pavčina Lehota 505 5 700 1,17824
523909 Stráne pod Tatrami 703 7 700 1,17824
510173 Vitanová 510 5 700 1,17824
526002 Muránska Huta 608 6 703 1,17988
517089 Nevoľné 613 6 703 1,17988
523798 Rakúsy 703 7 704 1,18043
523844 Spišská Teplica 706 7 704 1,18043
523534 Ihľany 703 7 706 1,18152
524085 Výborná 703 7 706 1,18152
523593 Kravany 706 7 710 1,18370
510050 Sihelné 507 5 710 1,18370
543683 Úhorná 801 8 710 1,18370
511111 Vavrišovo 505 5 712 1,18479
523399 Abrahámovce 703 7 713 1,18533
510505 Jakubovany 505 5 715 1,18642
508721 Králiky 601 6 715 1,18642
510629 Liptovská Lúžna 508 5 717 1,18751
523771 Osturňa 703 7 717 1,18751
511013 Smrečany 505 5 718 1,18806
509094 Vaľkovňa 603 6 720 1,18915
524115 Zálesie 703 7 720 1,18915
518123 Háj 806 8 725 1,19188
523801 Reľov 703 7 728 1,19351
509035 Špania Dolina 601 6 728 1,19351
509655 Habovka 510 5 730 1,19460
516881 Jastrabá 613 6 730 1,19460
510858 Malužiná 505 5 733 1,19624
523887 Stará Lesná 703 7 736 1,19787
543357 Mlynky 810 8 739 1,19951
511889 Šoltýska 607 6 743 1,20169
507393 Konská 505 5 745 1,20278
543390 Nižné Repaše 704 7 747 1,20387
523763 Nová Lesná 706 7 747 1,20387
523623 Lendak 703 7 749 1,20496
559938 Malá Franková 703 7 750 1,20551
517283 Štiavnické Bane 602 6 750 1,20551
509884 Novoť 507 5 752 1,20660
509931 Oravské Veselé 507 5 755 1,20823
523402 Batizovce 706 7 756 1,20878
509663 Hladovka 510 5 756 1,20878
510033 Rabčice 507 5 756 1,20878
524034 Vikartovce 706 7 756 1,20878
510238 Zuberec 510 5 760 1,21096
523925 Svit 706 7 763 1,21260
508870 Pohorelá 603 6 764 1,21314
510963 Pribylina 505 5 765 1,21369
511200 Žiar 505 5 765 1,21369
523658 Lučivná 706 7 767 1,21478
523569 Jezersko 703 7 770 1,21641
515094 Krokava 609 6 770 1,21641
511170 Východná 505 5 775 1,21914
543489 Poráč 810 8 778 1,22077
524026 Vernár 706 7 778 1,22077
509566 Beňadovo 507 5 780 1,22186
516988 Kremnické Bane 613 6 784 1,22405
510611 Liptovská Kokava 505 5 787 1,22568
510459 Huty 505 5 789 1,22677
510076 Suchá Hora 510 5 790 1,22732
523445 Gerlachov 706 7 791 1,22786
511129 Važec 505 5 792 1,22841
525618 Dedinky 808 8 795 1,23004
516996 Kunešov 613 6 800 1,23277
543420 Oľšavica 704 7 800 1,23277
517399 Župkov 612 6 800 1,23277
526606 Vyšné Repaše 704 7 802 1,23386
509825 Malatiná 503 5 803 1,23441
543454 Pavľany 704 7 805 1,23550
557323 Ďubákovo 607 6 810 1,23822
543675 Torysky 704 7 810 1,23822
510386 Demänovská Dolina 505 5 820 1,24368
518271 Detvianska Huta 604 6 820 1,24368
511145 Veterná Poruba 505 5 820 1,24368
508691 Jarabá 603 6 823 1,24531
523721 Mengusovce 706 7 825 1,24640
524051 Vlkovce 703 7 825 1,24640
526631 Závadka 801 8 827 1,24749
511137 Veľké Borové 505 5 828 1,24804
523933 Štrba 706 7 829 1,24858
511510 Látky 604 6 830 1,24913
509850 Mútne 507 5 836 1,25240
523500 Hradisko 703 7 840 1,25458
559890 Štôla 706 7 840 1,25458
508713 Kordíky 601 6 849 1,25949
510874 Nižná Boca 505 5 851 1,26058
526291 Stratená 808 8 860 1,26549
526410 Brutovce 704 7 863 1,26712
543691 Uloža 704 7 870 1,27094
524107 Šuňava 706 7 871 1,27148
516961 Krahule 613 6 872 1,27203
510840 Malé Borové 505 5 880 1,27639
509043 Šumiac 603 6 880 1,27639
509051 Telgárt 603 6 881 1,27694
508993 Sihla 603 6 890 1,28184
524131 Ždiar 706 7 896 1,28511
523631 Liptovská Teplička 706 7 919 1,29766
509906 Oravská Lesná 507 5 934 1,30583
511188 Vyšná Boca 505 5 951 1,31510
508560 Donovaly 601 6 960 1,32001
508578 Drábsko 603 6 960 1,32001
580368 Tatranská Javorina 706 7 1000 1,34182
560103 Vysoké Tatry 706 7 1010 1,34727
508730 Lom nad Rimavicou 603 6 1015 1,35000
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VEĽKOSTNÉ KATEGÓRIE OBCÍ A KOEFICIENTY VEĽKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ OBCÍ
Veľkostná kategória obce Koeficient
1-1 000 0,89
1 001 - 5 000 0,90
5 001 - 10 000 0,91
10 001 - 50 000 0,94
50 001 - 100 000 1,13
Košice 1,50
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 2,35
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V PÔSOBNOSTI OBCÍ
Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25
Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 13
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 8
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov1) 61
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 31
5 Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia2) 5
6 Potenciálny stravník - žiak základnej školy3) 2

1) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.
2) Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia je žiak školského klubu detí, centra voľného času alebo školského strediska záujmovej činností podľa § 6 zákona, č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3) Potenciálny stravník - žiak základnej školy je každý žiak základnej školy v zriaďovateľskej pôsobností obce alebo v zriaďovateľskej pôsobností iného zriaďovateľa so sídlom základnej školy iného zriaďovateľa na území obce, ak má žiak iného zriaďovateľa možnosť stravovať sa v obecnom zariadení školského stravovania.
1) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.
2) Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia je žiak školského klubu detí, centra voľného času alebo školského strediska záujmovej činnosti podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z.
3) Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy na území obce zriadenej obcou.
4) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy internátnej na území obce zriadenej obcou.
5) Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
6) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa neprekročí 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
od 11 do 15 12,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
NA VÝPOČET PODIELU OBCE NA VÝNOSE DANE
na výpočet podielu obce na výnose dane