668/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

668
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2004
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“) obciam a vyšším územným celkom.
§ 2
(1)
Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
a)
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1,
b)
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu1) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3,
d)
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 a zaokrúhľuje sa na celé eurá.
§ 3
(1)
Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2)
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 a zaokrúhľuje sa na celé eurá.
§ 4
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom uvedeným v prílohe č. 6.
§ 4a
V roku 2013 sa na rozdeľovanie výnosu dane obciam podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) použijú údaje o počte obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2011.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Koeficient
nadmorskej
výšky
511226 Ábelová 606 6 445 1,1798
557757 Abovce 609 6 159 0,8266
503673 Abrahám 202 2 125 0,7846
519014 Abrahámovce 701 7 267 0,9600
523399 Abrahámovce 703 7 739 1,5430
512044 Abramová 509 5 478 1,2206
524158 Abranovce 707 7 446 1,1811
505838 Adamovské Kochanovce 309 3 201 0,8785
520012 Adidovce 702 7 203 0,8809
500020 Alekšince 403 4 162 0,8303
503029 Andovce 404 4 112 0,7685
519022 Andrejová 701 7 319 1,0242
556220 Ardanovce 406 4 237 0,9229
525537 Ardovo 808 8 268 0,9612
526363 Arnutovce 810 8 520 1,2725
500046 Báb 403 4 163 0,8315
544060 Babie 713 7 217 0,8982
509558 Babín 507 5 688 1,4800
518166 Babiná 611 6 418 1,1465
581623 Babindol 403 4 195 0,8710
514489 Babinec 609 6 423 1,1527
508446 Bacúch 603 6 605 1,3775
518174 Bacúrov 611 6 452 1,1885
501441 Báč 201 2 123 0,7821
528102 Bačka 811 8 101 0,7549
528111 Bačkov 811 8 200 0,8772
521141 Bačkovík 806 8 269 0,9625
516601 Baďan 602 6 401 1,1255
582697 Bádice 403 4 187 0,8612
508454 Badín 601 6 369 1,0860
507806 Báhoň 107 1 160 0,8278
522287 Bajany 807 8 106 0,7611
501034 Bajč 401 4 121 0,7796
524174 Bajerov 707 7 349 1,0613
524182 Bajerovce 708 7 665 1,4516
502049 Bajka 402 4 161 0,8291
503037 Bajtava 404 4 174 0,8451
501450 Baka 201 2 115 0,7722
508471 Baláže 601 6 538 1,2947
526371 Baldovce 704 7 430 1,1613
515868 Balog nad Ipľom 610 6 135 0,7969
501468 Baloň 201 2 111 0,7673
527114 Baňa 711 7 413 1,1403
581399 Banka 204 2 177 0,8488
503045 Bánov 404 4 121 0,7796
542652 Bánovce nad Bebravou 301 3 209 0,8883
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 110 0,7661
516627 Banská Belá 602 6 469 1,2095
508438 Banská Bystrica 601 6 368 1,0847
516643 Banská Štiavnica 602 6 621 1,3972
544078 Banské 713 7 327 1,0341
516651 Banský Studenec 602 6 570 1,3342
528129 Bara 811 8 152 0,8179
514501 Barca 609 6 194 0,8698
519006 Bardejov 701 7 323 1,0292
503053 Bardoňovo 404 4 193 0,8686
516660 Bartošova Lehôtka 613 6 390 1,1119
519049 Bartošovce 701 7 355 1,0687
521159 Baška 806 8 366 1,0823
520021 Baškovce 702 7 194 0,8698
522309 Baškovce 809 8 172 0,8426
558354 Bašovce 204 2 165 0,8340
523402 Batizovce 706 7 751 1,5578
514519 Bátka 609 6 182 0,8550
515876 Bátorová 610 6 159 0,8266
501395 Bátorove Kosihy 401 4 132 0,7932
502057 Bátovce 402 4 224 0,9069
505846 Beckov 304 3 190 0,8649
526380 Beharovce 704 7 464 1,2033
519057 Becherov 701 7 426 1,1564
503061 Belá 404 4 186 0,8599
517429 Belá 511 5 494 1,2404
512052 Belá-Dulice 506 5 512 1,2626
520039 Belá nad Cirochou 709 7 211 0,8908
500062 Beladice 407 4 170 0,8402
527122 Belejovce 712 7 454 1,1910
514535 Belín 609 6 219 0,9007
511234 Belina 606 6 206 0,8846
542661 Belince 406 4 161 0,8291
555517 Bellova Ves 201 2 119 0,7772
519065 Beloveža 701 7 295 0,9946
516678 Beluj 602 6 410 1,1366
512851 Beluša 308 3 254 0,9439
521167 Belža 806 8 177 0,8488
510271 Beňadiková 505 5 619 1,3948
527131 Beňadikovce 712 7 238 0,9242
509566 Beňadovo 507 5 763 1,5726
522317 Beňatina 809 8 406 1,1317
521175 Beniakovce 806 8 203 0,8809
512061 Benice 506 5 426 1,1564
544086 Benkovce 713 7 138 0,8006
508462 Beňuš 603 6 544 1,3021
507814 Bernolákovo 108 1 141 0,8043
524191 Bertotovce 707 7 408 1,1341
502065 Beša 402 4 164 0,8328
528137 Beša 807 8 103 0,7574
503070 Bešeňov 404 4 123 0,7821
510301 Bešeňová 508 5 514 1,2651
526398 Betlanovce 810 8 547 1,3058
525545 Betliar 808 8 343 1,0539
522325 Bežovce 809 8 105 0,7599
521183 Bidovce 806 8 249 0,9377
528145 Biel 811 8 101 0,7549
502073 Bielovce 402 4 115 0,7722
580473 Biely Kostol 207 2 153 0,8192
526401 Bijacovce 704 7 513 1,2638
504211 Bílkove Humence 205 2 242 0,9291
503088 Bíňa 404 4 130 0,7908
506788 Bíňovce 207 2 204 0,8822
557315 Biskupice 606 6 209 0,8883
542695 Biskupová 406 4 163 0,8315
547522 Bitarová 511 5 380 1,0996
501484 Blahová 201 2 118 0,7759
501492 Blatná na Ostrove 201 2 121 0,7796
522333 Blatná Polianka 809 8 102 0,7562
507822 Blatné 108 1 137 0,7994
522341 Blatné Remety 809 8 103 0,7574
522350 Blatné Revištia 809 8 107 0,7624
512079 Blatnica 506 5 495 1,2416
521191 Blažice 806 8 208 0,8871
512087 Blažovce 509 5 452 1,1885
542709 Blesovce 406 4 233 0,9180
514543 Blhovce 609 6 205 0,8834
505854 Bobot 309 3 241 0,9279
509582 Bobrov 507 5 604 1,3762
510319 Bobrovček 505 5 661 1,4466
510327 Bobrovec 505 5 635 1,4145
510335 Bobrovník 505 5 595 1,3651
559831 Bočiar 806 8 205 0,8834
503461 Bodíky 201 2 119 0,7772
557633 Bodiná 306 3 411 1,1378
512095 Bodorová 509 5 464 1,2033
524204 Bodovce 708 7 444 1,1786
527149 Bodružal 712 7 359 1,0736
501042 Bodza 401 4 110 0,7661
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 0,7648
519073 Bogliarka 701 7 445 1,1798
521205 Bohdanovce 806 8 210 0,8896
506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 2 169 0,8389
501506 Boheľov 201 2 112 0,7685
580937 Bohunice 402 4 261 0,9526
582301 Bohunice 302 3 241 0,9279
525553 Bohúňovo 808 8 210 0,8896
542717 Bojná 406 4 202 0,8797
513903 Bojnice 307 3 291 0,9896
506800 Bojničky 203 2 193 0,8686
528161 Boľ 811 8 101 0,7549
503681 Boldog 108 1 123 0,7821
506818 Boleráz 207 2 172 0,8426
512885 Bolešov 302 3 230 0,9143
521213 Boliarov 806 8 308 1,0106
511251 Boľkovce 606 6 186 0,8599
512109 Borcová 509 5 449 1,1848
556793 Borčany 301 3 197 0,8735
557391 Borčice 302 3 228 0,9118
507831 Borinka 106 1 263 0,9550
506826 Borová 207 2 233 0,9180
506834 Borovce 204 2 161 0,8291
504238 Borský Mikuláš 205 2 197 0,8735
504220 Borský Svätý Jur 205 2 174 0,8451
528170 Borša 811 8 101 0,7549
502090 Bory 402 4 153 0,8192
505871 Bošáca 304 3 330 1,0378
542733 Bošany 305 3 177 0,8488
528188 Boťany 811 8 101 0,7549
514551 Bottovo 609 6 196 0,8723
525561 Bôrka 808 8 560 1,3219
522368 Bracovce 807 8 105 0,7599
500071 Branč 403 4 133 0,7945
503096 Branovo 404 4 128 0,7883
582000 Bratislava 100 1 152 0,8179
508489 Braväcovo 603 6 610 1,3836
525570 Brdárka 808 8 569 1,3330
528200 Brehov 811 8 111 0,7673
581607 Brehy 612 6 221 0,9032
520055 Brekov 702 7 140 0,8031
520063 Brestov 702 7 212 0,8920
524212 Brestov 707 7 290 0,9884
520071 Brestov nad Laborcom 705 7 215 0,8958
506842 Brestovany 207 2 136 0,7982
501069 Brestovec 401 4 110 0,7661
504254 Brestovec 303 3 387 1,1082
524221 Bretejovce 707 7 215 0,8958
514578 Bretka 808 8 191 0,8661
509591 Breza 507 5 657 1,4417
547557 Brezany 511 5 381 1,1008
528218 Brezina 811 8 179 0,8513
518191 Breziny 611 6 366 1,0823
527157 Breznica 711 7 176 0,8476
511269 Breznička 607 6 227 0,9106
527165 Breznička 711 7 235 0,9205
508497 Brezno 603 6 504 1,2527
542741 Brezolupy 301 3 222 0,9044
519081 Brezov 701 7 190 0,8649
504262 Brezová pod Bradlom 303 3 265 0,9575
520080 Brezovec 709 7 269 0,9625
509604 Brezovica 510 5 720 1,5195
524239 Brezovica 708 7 447 1,1823
524247 Brezovička 708 7 467 1,2070
519090 Brezovka 701 7 346 1,0576
524255 Brežany 707 7 367 1,0835
502103 Brhlovce 402 4 204 0,8822
512117 Brieštie 509 5 561 1,3231
504271 Brodské 206 2 160 0,8278
580449 Brodzany 305 3 192 0,8673
505889 Brunovce 304 3 172 0,8426
527173 Brusnica 711 7 191 0,8661
515884 Brusník 610 6 235 0,9205
508675 Brusno 601 6 417 1,1453
526410 Brutovce 704 7 864 1,6974
503100 Bruty 404 4 155 0,8216
512915 Brvnište 306 3 360 1,0749
560022 Brzotín 808 8 262 0,9538
519103 Buclovany 701 7 238 0,9242
501077 Búč 401 4 117 0,7747
506851 Bučany 207 2 153 0,8192
518204 Budča 611 6 285 0,9822
514586 Budikovany 609 6 221 0,9032
521221 Budimír 806 8 219 0,9007
511277 Budiná 606 6 629 1,4071
513857 Budince 807 8 104 0,7586
512125 Budiš 509 5 478 1,2206
522376 Budkovce 807 8 102 0,7562
507849 Budmerice 107 1 176 0,8476
526428 Buglovce 704 7 455 1,1922
506869 Buková 207 2 310 1,0131
527181 Bukovce 711 7 235 0,9205
504289 Bukovec 303 3 360 1,0749
521248 Bukovec 806 8 351 1,0637
510351 Bukovina 505 5 591 1,3602
558273 Bulhary 606 6 220 0,9019
521256 Bunetice 806 8 412 1,1391
522384 Bunkovce 809 8 106 0,7611
515892 Bušince 610 6 162 0,8303
523411 Bušovce 703 7 592 1,3614
521264 Buzica 806 8 214 0,8945
511293 Buzitka 606 6 205 0,8834
527190 Bystrá 711 7 379 1,0983
557251 Bystrá 603 6 566 1,3293
526436 Bystrany 810 8 408 1,1341
544094 Bystré 713 7 180 0,8525
513911 Bystričany 307 3 239 0,9254
512133 Bystrička 506 5 449 1,1848
528226 Byšta 811 8 279 0,9748
517461 Bytča 501 5 337 1,0464
516708 Bzenica 613 6 245 0,9328
524263 Bzenov 707 7 304 1,0057
505897 Bzince pod Javorinou 304 3 292 0,9909
580813 Bziny 503 5 492 1,2379
518212 Bzovík 605 6 339 1,0489
518221 Bzovská Lehôtka 611 6 422 1,1514
527203 Bžany 711 7 172 0,8426
545589 Cabaj-Čápor 403 4 159 0,8266
544108 Cabov 713 7 217 0,8982
514594 Cakov 609 6 176 0,8476
528234 Cejkov 811 8 161 0,8291
527211 Cernina 712 7 323 1,0292
504297 Cerová 205 2 303 1,0044
518239 Cerovo 605 6 468 1,2083
521272 Cestice 806 8 211 0,8908
506877 Cífer 207 2 149 0,8142
513920 Cigeľ 307 3 450 1,1860
519111 Cigeľka 701 7 508 1,2577
527220 Cigla 712 7 329 1,0366
542776 Cimenná 301 3 271 0,9649
511315 Cinobaňa 607 6 432 1,1638
582387 Čab 403 4 152 0,8179
520098 Čabalovce 705 7 383 1,1033
520101 Čabiny 705 7 253 0,9427
518247 Čabradský Vrbovok 605 6 314 1,0180
509132 Čadca 502 5 506 1,2552
505901 Čachtice 304 3 182 0,8550
502111 Čajkov 402 4 190 0,8649
502120 Čaka 402 4 179 0,8513
500101 Čakajovce 403 4 148 0,8130
511323 Čakanovce 606 6 243 0,9303
521281 Čakanovce 806 8 271 0,9649
501514 Čakany 201 2 125 0,7846
544116 Čaklov 713 7 134 0,7957
501085 Čalovec 401 4 108 0,7636
511331 Čamovce 606 6 207 0,8859
521299 Čaňa 806 8 174 0,8451
500127 Čaradice 407 4 245 0,9328
504319 Čáry 205 2 167 0,8365
507857 Častá 107 1 292 0,9909
504327 Častkov 205 2 382 1,1020
505919 Častkovce 304 3 177 0,8488
555843 Čata 402 4 132 0,7932
507865 Čataj 108 1 133 0,7945
513938 Čavoj 307 3 580 1,3466
515906 Čebovce 610 6 215 0,8958
522392 Čečehov 807 8 105 0,7599
521302 Čečejovce 806 8 210 0,8896
503118 Čechy 404 4 151 0,8167
555886 Čechynce 403 4 133 0,7945
518255 Čekovce 605 6 396 1,1193
500135 Čeľadice 403 4 180 0,8525
556297 Čeľadince 406 4 170 0,8402
515914 Čeláre 610 6 154 0,8204
557561 Čelkova Lehota 306 3 449 1,1848
515922 Čelovce 610 6 346 1,0576
524271 Čelovce 707 7 373 1,0909
528242 Čeľovce 811 8 139 0,8019
580554 Čenkovce 201 2 123 0,7821
513946 Čereňany 307 3 258 0,9489
514608 Čerenčany 609 6 214 0,8945
528251 Čerhov 811 8 129 0,7895
508519 Čerín 601 6 395 1,1181
542792 Čermany 406 4 179 0,8513
503126 Černík 404 4 126 0,7858
520110 Černina 702 7 253 0,9427
528269 Černochov 811 8 167 0,8365
520128 Čertižné 705 7 438 1,1712
524280 Červená Voda 708 7 520 1,2725
515931 Červeňany 610 6 339 1,0489
524301 Červenica 707 7 578 1,3441
524298 Červenica pri Sabinove 708 7 356 1,0699
506885 Červeník 203 2 144 0,8081
555916 Červený Hrádok 407 4 170 0,8402
512931 Červený Kameň 302 3 357 1,0711
523429 Červený Kláštor 703 7 462 1,2008
511340 České Brezovo 607 6 451 1,1873
528277 Čičarovce 807 8 105 0,7599
544124 Čičava 713 7 156 0,8229
517470 Čičmany 511 5 645 1,4269
501093 Číčov 401 4 110 0,7661
528285 Čierna 811 8 100 0,7537
525596 Čierna Lehota 808 8 509 1,2589
542806 Čierna Lehota 301 3 390 1,1119
528293 Čierna nad Tisou 811 8 110 0,7661
503690 Čierna Voda 202 2 117 0,7747
509159 Čierne 502 5 475 1,2169
500151 Čierne Kľačany 407 4 224 0,9069
544132 Čierne nad Topľou 713 7 158 0,8253
528307 Čierne Pole 807 8 105 0,7599
508527 Čierny Balog 603 6 555 1,3157
503703 Čierny Brod 202 2 118 0,7759
514616 Čierny Potok 609 6 208 0,8871
500160 Čifáre 403 4 170 0,8402
501531 Čiližská Radvaň 201 2 110 0,7661
518719 Čimhová 510 5 666 1,4528
526673 Čirč 710 7 506 1,2552
514624 Číž 609 6 170 0,8402
521311 Čižatice 806 8 290 0,9884
525600 Čoltovo 808 8 199 0,8760
512141 Čremošné 509 5 649 1,4318
560031 Čučma 808 8 447 1,1823
520136 Čukalovce 709 7 396 1,1193
524310 Ďačov 708 7 407 1,1329
515949 Dačov Lom 610 6 488 1,2330
524328 Daletice 708 7 504 1,2527
526444 Danišovce 810 8 457 1,1947
512150 Ďanová 506 5 449 1,1848
544141 Ďapalovce 713 7 193 0,8686
528315 Dargov 811 8 259 0,9501
544159 Davidov 713 7 196 0,8723
521329 Debraď 806 8 265 0,9575
520152 Dedačov 702 7 209 0,8883
501107 Dedina Mládeže 401 4 110 0,7661
503134 Dedinka 404 4 194 0,8698
525618 Dedinky 808 8 784 1,5986
506893 Dechtice 207 2 182 0,8550
516716 Dekýš 602 6 471 1,2120
502154 Demandice 402 4 133 0,7945
510386 Demänovská Dolina 505 5 1109 2,0000
524336 Demjata 707 7 299 0,9995
544167 Detrík 713 7 391 1,1131
518263 Detva 604 6 474 1,2157
518271 Detvianska Huta 604 6 850 1,6801
502162 Devičany 402 4 276 0,9711
518280 Devičie 605 6 254 0,9439
542822 Dežerice 301 3 215 0,8958
512168 Diaková 506 5 436 1,1687
503711 Diakovce 405 4 115 0,7722
513954 Diviacka Nová Ves 307 3 266 0,9587
513962 Diviaky nad Nitricou 307 3 290 0,9884
511358 Divín 606 6 434 1,1663
517488 Divina 511 5 410 1,1366
517496 Divinka 511 5 388 1,1094
556599 Dlhá 207 2 187 0,8612
509167 Dlhá nad Kysucou 502 5 537 1,2935
509639 Dlhá nad Oravou 503 5 530 1,2848
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 115 0,7722
525626 Dlhá Ves 808 8 332 1,0403
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 0,7710
520161 Dlhé nad Cirochou 709 7 185 0,8587
517500 Dlhé Pole 511 5 536 1,2922
526452 Dlhé Stráže 704 7 599 1,3701
527238 Dlhoňa 712 7 355 1,0687
513971 Dlžín 307 3 404 1,1292
528323 Dobrá 811 8 100 0,7537
518298 Dobrá Niva 611 6 357 1,0711
506915 Dobrá Voda 207 2 244 0,9316
511366 Dobroč 606 6 654 1,4380
501549 Dobrohošť 201 2 122 0,7809
527246 Dobroslava 712 7 319 1,0242
525634 Dobšiná 808 8 459 1,1971
512940 Dohňany 308 3 336 1,0452
504335 Dojč 205 2 182 0,8550
507873 Doľany 107 1 245 0,9328
526461 Doľany 704 7 590 1,3589
515957 Dolinka 610 6 153 0,8192
512958 Dolná Breznica 308 3 296 0,9958
506923 Dolná Krupá 207 2 192 0,8673
508535 Dolná Lehota 603 6 496 1,2428
512966 Dolná Mariková 306 3 427 1,1576
508543 Dolná Mičiná 601 6 388 1,1094
505935 Dolná Poruba 309 3 429 1,1601
502171 Dolná Seč 402 4 155 0,8216
555789 Dolná Streda 202 2 125 0,7846
515965 Dolná Strehová 610 6 239 0,9254
505943 Dolná Súča 309 3 363 1,0786
517518 Dolná Tižina 511 5 442 1,1761
516724 Dolná Trnávka 613 6 238 0,9242
516732 Dolná Ves 613 6 418 1,1465
516741 Dolná Ždaňa 613 6 238 0,9242
506931 Dolné Dubové 207 2 183 0,8562
557439 Dolné Kočkovce 308 3 260 0,9513
582425 Dolné Lefantovce 403 4 158 0,8253
556661 Dolné Lovčice 207 2 135 0,7969
518301 Dolné Mladonice 605 6 392 1,1144
542849 Dolné Naštice 301 3 203 0,8809
500194 Dolné Obdokovce 403 4 190 0,8649
506940 Dolné Orešany 207 2 200 0,8772
506958 Dolné Otrokovce 203 2 185 0,8587
515973 Dolné Plachtince 610 6 203 0,8809
503746 Dolné Saliby 202 2 115 0,7722
502189 Dolné Semerovce 402 4 145 0,8093
505951 Dolné Srnie 304 3 222 0,9044
515981 Dolné Strháre 610 6 240 0,9266
506966 Dolné Trhovište 203 2 185 0,8587
513989 Dolné Vestenice 307 3 223 0,9056
514632 Dolné Zahorany 609 6 252 0,9415
556521 Dolné Zelenice 203 2 135 0,7969
518310 Dolný Badín 605 6 305 1,0069
501557 Dolný Bar 201 2 114 0,7710
508551 Dolný Harmanec 601 6 484 1,2280
517526 Dolný Hričov 511 5 356 1,0699
503754 Dolný Chotár 202 2 110 0,7661
512206 Dolný Kalník 506 5 433 1,1650
509540 Dolný Kubín 503 5 507 1,2564
546640 Dolný Lieskov 306 3 318 1,0230
506982 Dolný Lopašov 204 2 206 0,8846
503151 Dolný Ohaj 404 4 123 0,7821
502197 Dolný Pial 402 4 178 0,8500
501611 Dolný Štál 201 2 112 0,7685
509175 Dolný Vadičov 504 5 442 1,1761
502201 Domadice 402 4 161 0,8291
518336 Domaníky 605 6 197 0,8735
513008 Domaniža 306 3 382 1,1020
526479 Domaňovce 704 7 436 1,1687
508560 Donovaly 601 6 972 1,8308
508578 Drábsko 603 6 916 1,7616
528331 Drahňov 807 8 105 0,7599
506991 Drahovce 204 2 150 0,8155
526487 Dravce 704 7 680 1,4701
514641 Dražice 609 6 275 0,9699
512214 Dražkovce 506 5 426 1,1564
518344 Drážovce 605 6 199 0,8760
514659 Drienčany 609 6 229 0,9130
524344 Drienica 708 7 458 1,1959
524352 Drienov 707 7 219 0,9007
521337 Drienovec 806 8 188 0,8624
518352 Drienovo 605 6 363 1,0786
524361 Drienovská Nová Ves 707 7 225 0,9081
505960 Drietoma 309 3 230 0,9143
514667 Drňa 609 6 182 0,8550
525642 Drnava 808 8 376 1,0946
521345 Družstevná pri Hornáde 806 8 226 0,9093
502219 Drženice 402 4 218 0,8995
514675 Držkovce 608 6 219 0,9007
557323 Ďubákovo 607 6 820 1,6430
519138 Dubinné 701 7 219 0,9007
513016 Dubnica nad Váhom 302 3 253 0,9427
542857 Dubnička 301 3 255 0,9452
503169 Dubník 404 4 138 0,8006
514683 Dubno 609 6 238 0,9242
505978 Dubodiel 309 3 326 1,0329
507881 Dubová 107 1 224 0,9069
527254 Dubová 712 7 317 1,0217
507008 Dubovany 204 2 154 0,8204
504343 Dubovce 206 2 210 0,8896
512222 Dubové 509 5 484 1,2280
518361 Dubové 611 6 422 1,1514
514691 Dubovec 609 6 171 0,8414
524379 Dubovica 708 7 415 1,1428
510408 Dúbrava 505 5 649 1,4318
520179 Dúbrava 709 7 255 0,9452
526495 Dúbrava 704 7 623 1,3997
508586 Dúbravica 601 6 428 1,1588
522406 Dúbravka 807 8 105 0,7599
518379 Dúbravy 604 6 477 1,2194
558338 Ducové 204 2 171 0,8414
518387 Dudince 605 6 144 0,8081
580601 Dukovce 712 7 253 0,9427
513024 Dulov 302 3 246 0,9340
524387 Dulova Ves 707 7 314 1,0180
501123 Dulovce 401 4 136 0,7982
557919 Dulovo 609 6 178 0,8500
509183 Dunajov 502 5 378 1,0971
545333 Dunajská Lužná 108 1 130 0,7908
501433 Dunajská Streda 201 2 115 0,7722
555541 Dunajský Klátov 201 2 113 0,7698
527262 Duplín 711 7 195 0,8710
557986 Ďurčiná 511 5 514 1,2651
544183 Ďurďoš 713 7 170 0,8402
521353 Ďurďošík 806 8 237 0,9229
557609 Ďurďové 306 3 447 1,1823
521361 Ďurkov 806 8 264 0,9563
526681 Ďurková 710 7 523 1,2762
515990 Ďurkovce 610 6 184 0,8575
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 158 0,8253
542873 Dvorec 301 3 200 0,8772
528340 Dvorianky 811 8 114 0,7710
507024 Dvorníky 203 2 163 0,8315
559873 Dvorníky-Včeláre 806 8 204 0,8822
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 121 0,7796
528358 Egreš 811 8 145 0,8093
517542 Fačkov 511 5 534 1,2898
522414 Falkušovce 807 8 103 0,7574
502227 Farná 402 4 148 0,8130
522422 Fekišovce 809 8 118 0,7759
514713 Figa 609 6 181 0,8538
527271 Fijaš 712 7 250 0,9390
511391 Fiľakovo 606 6 190 0,8649
511404 Fiľakovské Kováče 606 6 185 0,8587
524395 Fintice 707 7 271 0,9649
512257 Folkušová 506 5 516 1,2675
526690 Forbasy 710 7 537 1,2935
519154 Frička 701 7 514 1,2651
519162 Fričkovce 701 7 437 1,1700
524409 Fričovce 707 7 452 1,1885
524417 Fulianka 707 7 271 0,9649
501573 Gabčíkovo 201 2 114 0,7710
519171 Gaboltov 701 7 410 1,1366
507890 Gajary 106 1 150 0,8155
503665 Galanta 202 2 119 0,7772
510416 Galovany 505 5 586 1,3540
503762 Gáň 202 2 121 0,7796
523437 Gánovce 706 7 642 1,4232
517551 Gbeľany 511 5 361 1,0761
503185 Gbelce 404 4 133 0,7945
504351 Gbely 206 2 172 0,8426
521370 Geča 806 8 181 0,8538
526509 Gelnica 801 8 365 1,0810
514721 Gemer 608 6 181 0,8538
514730 Gemerček 609 6 246 0,9340
525651 Gemerská Hôrka 808 8 219 0,9007
514748 Gemerská Panica 808 8 191 0,8661
525669 Gemerská Poloma 808 8 327 1,0341
514756 Gemerská Ves 608 6 196 0,8723
514764 Gemerské Dechtáre 609 6 206 0,8846
557889 Gemerské Michalovce 609 6 195 0,8710
525677 Gemerské Teplice 608 6 234 0,9192
514781 Gemerský Jablonec 609 6 228 0,9118
525685 Gemerský Sad 608 6 253 0,9427
524425 Geraltov 707 7 518 1,2700
519189 Gerlachov 701 7 354 1,0674
523445 Gerlachov 706 7 790 1,6060
544191 Giglovce 713 7 149 0,8142
519197 Giraltovce 712 7 207 0,8859
544205 Girovce 713 7 143 0,8068
516007 Glabušovce 610 6 170 0,8402
525693 Gočaltovo 808 8 365 1,0810
525707 Gočovo 808 8 390 1,1119
500232 Golianovo 403 4 163 0,8315
514799 Gortva 609 6 187 0,8612
510424 Gôtovany 505 5 587 1,3552
526517 Granč Petrovce 704 7 458 1,1959
557331 Gregorova Vieska 606 6 267 0,9600
524433 Gregorovce 707 7 319 1,0242
527289 Gribov 711 7 278 0,9736
559644 Gruzovce 702 7 178 0,8500
521388 Gyňov 806 8 171 0,8414
509655 Habovka 510 5 736 1,5393
520187 Habura 705 7 376 1,0946
521396 Hačava 806 8 630 1,4083
512265 Háj 509 5 509 1,2589
518123 Háj 806 8 270 0,9637
542881 Hajná Nová Ves 406 4 197 0,8735
514811 Hajnáčka 609 6 224 0,9069
500241 Hájske 405 4 126 0,7858
526703 Hajtovka 710 7 538 1,2947
542890 Haláčovce 301 3 217 0,8982
511421 Halič 606 6 262 0,9538
526711 Haligovce 710 7 506 1,2552
556424 Haluzice 304 3 266 0,9587
507903 Hamuliakovo 108 1 128 0,7883
513997 Handlová 307 3 465 1,2045
524441 Hanigovce 708 7 521 1,2737
518522 Haniska 707 7 241 0,9279
521400 Haniska 806 8 200 0,8772
525715 Hanková 808 8 489 1,2342
519201 Hankovce 701 7 250 0,9390
520195 Hankovce 702 7 182 0,8550
544213 Hanušovce nad Topľou 713 7 197 0,8735
526525 Harakovce 704 7 601 1,3725
519219 Harhaj 701 7 212 0,8920
526533 Harichovce 810 8 451 1,1873
508594 Harmanec 601 6 441 1,1749
522431 Hatalov 807 8 104 0,7586
557510 Hatné 306 3 313 1,0168
527297 Havaj 711 7 274 0,9686
523461 Havka 703 7 627 1,4046
527301 Havranec 712 7 385 1,1057
522449 Hažín 807 8 120 0,7784
559598 Hažín nad Cirochou 702 7 167 0,8365
519227 Hažlín 701 7 283 0,9797
526541 Helcmanovce 801 8 405 1,1304
508608 Heľpa 603 6 660 1,4454
525723 Henckovce 808 8 346 1,0576
526550 Henclová 801 8 650 1,4331
581674 Hencovce 713 7 122 0,7809
524450 Hendrichovce 707 7 427 1,1576
521418 Herľany 806 8 361 1,0761
524468 Hermanovce 707 7 465 1,2045
544221 Hermanovce nad Topľou 713 7 295 0,9946
519235 Hertník 701 7 463 1,2021
519243 Hervartov 701 7 450 1,1860
508616 Hiadeľ 601 6 487 1,2317
526568 Hincovce 810 8 443 1,1774
509663 Hladovka 510 5 747 1,5529
504360 Hlboké 205 2 256 0,9464
581984 Hlboké nad Váhom 501 5 341 1,0514
516767 Hliník nad Hronom 613 6 238 0,9242
544230 Hlinné 713 7 151 0,8167
522457 Hlivištia 809 8 265 0,9575
507032 Hlohovec 203 2 146 0,8105
526720 Hniezdne 710 7 534 1,2898
526576 Hnilčík 810 8 678 1,4676
526584 Hnilec 810 8 651 1,4343
522465 Hnojné 807 8 108 0,7636
514829 Hnúšťa 609 6 389 1,1107
514837 Hodejov 609 6 196 0,8723
514845 Hodejovec 609 6 205 0,8834
521426 Hodkovce 806 8 323 1,0292
516759 Hodruša-Hámre 612 6 426 1,1564
502243 Hokovce 402 4 138 0,8006
528731 Holčíkovce 713 7 153 0,8192
580911 Holiare 401 4 110 0,7661
501581 Holice 201 2 120 0,7784
504378 Holíč 206 2 180 0,8525
511439 Holiša 606 6 179 0,8513
523470 Holumnica 703 7 594 1,3639
525731 Honce 808 8 377 1,0958
502251 Hontianska Vrbica 402 4 159 0,8266
518409 Hontianske Moravce 605 6 147 0,8118
518417 Hontianske Nemce 605 6 259 0,9501
518425 Hontianske Tesáre 605 6 162 0,8303
545350 Hontianske Trsťany 402 4 164 0,8328
522473 Horňa 809 8 141 0,8043
557692 Horná Breznica 308 3 334 1,0427
555878 Horná Kráľová 405 4 142 0,8056
507041 Horná Krupá 207 2 216 0,8970
508624 Horná Lehota 603 6 532 1,2873
509671 Horná Lehota 503 5 517 1,2688
513083 Horná Mariková 306 3 530 1,2848
508632 Horná Mičiná 601 6 437 1,1700
513091 Horná Poruba 302 3 410 1,1366
501590 Horná Potôň 201 2 123 0,7821
502260 Horná Seč 402 4 158 0,8253
506001 Horná Streda 304 3 169 0,8389
516015 Horná Strehová 610 6 205 0,8834
506010 Horná Súča 309 3 429 1,1601
512273 Horná Štubňa 509 5 624 1,4009
514004 Horná Ves 307 3 318 1,0230
581747 Horná Ves 613 6 439 1,1724
516791 Horná Ždaňa 613 6 296 0,9958
506028 Horňany 309 3 222 0,9044
507059 Horné Dubové 207 2 219 0,9007
516805 Horné Hámre 612 6 416 1,1440
556351 Horné Chlebany 406 4 178 0,8500
545635 Horné Lefantovce 403 4 188 0,8624
518433 Horné Mladonice 605 6 455 1,1922
555568 Horné Mýto 201 2 113 0,7698
542920 Horné Naštice 301 3 220 0,9019
542938 Horné Obdokovce 406 4 181 0,8538
507067 Horné Orešany 207 2 200 0,8772
507075 Horné Otrokovce 203 2 208 0,8871
516023 Horné Plachtince 610 6 243 0,9303
508641 Horné Pršany 601 6 641 1,4219
503771 Horné Saliby 202 2 115 0,7722
502278 Horné Semerovce 402 4 132 0,7932
506036 Horné Srnie 309 3 242 0,9291
516031 Horné Strháre 610 6 244 0,9316
542954 Horné Štitáre 406 4 199 0,8760
556602 Horné Trhovište 203 2 211 0,8908
502286 Horné Turovce 402 4 143 0,8068
514012 Horné Vestenice 307 3 255 0,9452
514853 Horné Zahorany 609 6 461 1,1996
556530 Horné Zelenice 203 2 137 0,7994
518441 Horný Badín 605 6 311 1,0143
501603 Horný Bar 201 2 120 0,7784
517593 Horný Hričov 511 5 311 1,0143
512290 Horný Kalník 506 5 445 1,1798
580856 Horný Lieskov 306 3 355 1,0687
502294 Horný Pial 402 4 174 0,8451
518450 Horný Tisovník 604 6 388 1,1094
509205 Horný Vadičov 504 5 487 1,2317
513121 Horovce 308 3 249 0,9377
522481 Horovce 807 8 106 0,7611
503789 Hoste 202 2 125 0,7846
514861 Hostice 609 6 205 0,8834
500283 Hostie 407 4 248 0,9365
514870 Hostišovce 609 6 266 0,9587
555959 Hosťová 403 4 195 0,8710
500305 Hosťovce 407 4 213 0,8933
518107 Hosťovce 806 8 171 0,8414
520209 Hostovice 709 7 358 1,0724
523496 Hozelec 706 7 683 1,4738
523488 Hôrka 706 7 600 1,3713
505994 Hôrka nad Váhom 304 3 197 0,8735
517577 Hôrky 511 5 375 1,0934
516813 Hrabičov 612 6 358 1,0724
524476 Hrabkov 707 7 446 1,1811
520217 Hrabová Roztoka 709 7 389 1,1107
527319 Hrabovčík 712 7 264 0,9563
519251 Hrabovec 701 7 243 0,9303
520225 Hrabovec nad Laborcom 702 7 211 0,8908
506044 Hrabovka 309 3 294 0,9933
519260 Hrabské 701 7 474 1,2157
526592 Hrabušice 810 8 542 1,2997
523500 Hradisko 703 7 840 1,6677
511447 Hradište 607 6 297 0,9970
542962 Hradište 305 3 212 0,8920
504386 Hradište pod Vrátnom 205 2 233 0,9180
506052 Hrádok 304 3 196 0,8723
506061 Hrachovište 304 3 210 0,8896
514888 Hrachovo 609 6 288 0,9859
528366 Hraň 811 8 101 0,7549
526738 Hraničné 710 7 534 1,2898
523518 Hranovnica 706 7 610 1,3836
506079 Hrašné 303 3 333 1,0415
521442 Hrašovík 806 8 213 0,8933
528374 Hrčeľ 811 8 133 0,7945
525740 Hrhov 808 8 216 0,8970
528382 Hriadky 811 8 109 0,7648
547590 Hričovské Podhradie 511 5 323 1,0292
518468 Hriňová 604 6 669 1,4565
543144 Hrišovce 801 8 468 1,2083
581895 Hrkovce 402 4 126 0,7858
514896 Hrlica 608 6 439 1,1724
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 207 2 141 0,8043
514900 Hrnčiarska Ves 607 6 236 0,9217
514918 Hrnčiarske Zalužany 607 6 223 0,9056
508659 Hrochoť 601 6 622 1,3985
526746 Hromoš 710 7 532 1,2873
508667 Hronec 603 6 488 1,2330
502324 Hronovce 402 4 131 0,7920
580236 Hronsek 601 6 309 1,0119
518476 Hronská Breznica 611 6 268 0,9612
516821 Hronská Dúbrava 613 6 498 1,2453
502332 Hronské Kľačany 402 4 164 0,8328
502341 Hronské Kosihy 402 4 171 0,8414
516830 Hronský Beňadik 612 6 180 0,8525
503797 Hrubá Borša 108 1 123 0,7821
500313 Hruboňovo 403 4 162 0,8303
520233 Hrubov 702 7 306 1,0082
503801 Hrubý Šúr 108 1 124 0,7833
516040 Hrušov 610 6 349 1,0613
525758 Hrušov 808 8 232 0,9167
542971 Hrušovany 406 4 158 0,8253
514926 Hrušovo 609 6 273 0,9674
509680 Hruštín 507 5 704 1,4998
501620 Hubice 201 2 124 0,7833
556581 Hubina 204 2 222 0,9044
524492 Hubošovce 708 7 356 1,0699
510441 Hubová 508 5 449 1,1848
514934 Hubovo 609 6 233 0,9180
525766 Hucín 608 6 221 0,9032
520241 Hudcovce 702 7 136 0,7982
503193 Hul 404 4 128 0,7883
520004 Humenné 702 7 155 0,8216
523526 Huncovce 703 7 641 1,4219
527327 Hunkovce 712 7 294 0,9933
503819 Hurbanova Ves 108 1 124 0,7833
501140 Hurbanovo 401 4 114 0,7710
522490 Husák 809 8 217 0,8982
514942 Husiná 609 6 241 0,9279
519278 Hutka 701 7 372 1,0897
510459 Huty 505 5 807 1,6270
501638 Hviezdoslavov 201 2 126 0,7858
517623 Hvozdnica 501 5 328 1,0353
510467 Hybe 505 5 688 1,4800
521469 Hýľov 806 8 480 1,2231
514951 Chanava 609 6 173 0,8439
503207 Chľaba 404 4 115 0,7722
509698 Chlebnice 503 5 582 1,3491
520268 Chlmec 702 7 212 0,8920
526754 Chmeľnica 710 7 521 1,2737
524506 Chmeľov 707 7 358 1,0724
519286 Chmeľová 701 7 363 1,0786
524514 Chmeľovec 707 7 368 1,0847
524549 Chmiňany 707 7 379 1,0983
524522 Chminianska Nová Ves 707 7 423 1,1527
524531 Chminianske Jakubovany 707 7 425 1,1551
500321 Choča 407 4 174 0,8451
506087 Chocholná-Velčice 309 3 371 1,0884
522503 Choňkovce 809 8 200 0,8772
507911 Chorvátsky Grob 108 1 141 0,8043
599310 Chorváty 806 8 196 0,8723
527335 Chotča 711 7 217 0,8982
501158 Chotín 401 4 110 0,7661
556165 Chrabrany 406 4 159 0,8266
514969 Chrámec 609 6 176 0,8476
543152 Chrasť nad Hornádom 810 8 424 1,1539
516058 Chrastince 610 6 146 0,8105
521477 Chrastné 806 8 247 0,9353
514021 Chrenovec-Brusno 307 3 335 1,0440
504394 Chropov 206 2 244 0,9316
516066 Chrťany 610 6 222 0,9044
507121 Chtelnica 204 2 199 0,8760
556408 Chudá Lehota 301 3 223 0,9056
514977 Chvalová 608 6 222 0,9044
504408 Chvojnica 303 3 384 1,1045
514039 Chvojnica 307 3 484 1,2280
543004 Chynorany 305 3 175 0,8463
525774 Chyžné 608 6 296 0,9958
555487 Igram 108 1 144 0,8081
523534 Ihľany 703 7 684 1,4750
516848 Ihráč 613 6 485 1,2292
513156 Ilava 302 3 313 1,0168
543161 Iliašovce 810 8 522 1,2750
516856 Ilija 602 6 497 1,2441
501166 Imeľ 401 4 111 0,7673
502359 Iňa 402 4 171 0,8414
522511 Iňačovce 807 8 103 0,7574
522520 Inovce 809 8 485 1,2292
516074 Ipeľské Predmostie 610 6 133 0,7945
502367 Ipeľské Úľany 402 4 332 1,0403
502375 Ipeľský Sokolec 402 4 119 0,7772
509701 Istebné 503 5 490 1,2354
507300 Ivachnová 508 5 503 1,2515
512303 Ivančiná 509 5 455 1,1922
514985 Ivanice 609 6 168 0,8377
507938 Ivanka pri Dunaji 108 1 132 0,7932
558320 Ivanka pri Nitre 403 4 140 0,8031
506095 Ivanovce 309 3 197 0,8735
501174 Iža 401 4 108 0,7636
556807 Ižipovce 505 5 598 1,3688
528391 Ižkovce 807 8 100 0,7537
520276 Jabloň 702 7 206 0,8846
507946 Jablonec 107 1 159 0,8266
504416 Jablonica 205 2 209 0,8883
504424 Jablonka 303 3 287 0,9847
543179 Jablonov 704 7 482 1,2255
525782 Jablonov nad Turňou 808 8 227 0,9106
502383 Jabloňovce 402 4 283 0,9797
507954 Jablonové 106 1 230 0,9143
517631 Jablonové 501 5 332 1,0403
556157 Jacovce 406 4 193 0,8686
501654 Jahodná 201 2 114 0,7710
543187 Jaklovce 801 8 325 1,0316
524557 Jakovany 708 7 507 1,2564
526762 Jakubany 710 7 613 1,3874
507962 Jakubov 106 1 150 0,8155
524565 Jakubova Voľa 708 7 367 1,0835
510505 Jakubovany 505 5 709 1,5059
524573 Jakubovany 708 7 416 1,1440
527343 Jakušovce 711 7 265 0,9575
520284 Jalová 709 7 339 1,0489
510513 Jalovec 505 5 692 1,4849
557714 Jalovec 307 3 348 1,0600
507130 Jalšové 203 2 161 0,8291
518484 Jalšovík 605 6 342 1,0526
510521 Jamník 505 5 684 1,4750
543195 Jamník 810 8 459 1,1971
514993 Janice 609 6 171 0,8414
521485 Janík 806 8 188 0,8624
501662 Janíky 201 2 125 0,7846
520292 Jankovce 702 7 178 0,8500
524581 Janov 707 7 294 0,9933
516872 Janova Lehota 613 6 418 1,1465
519294 Janovce 701 7 366 1,0823
503827 Jánovce 202 2 120 0,7784
523542 Jánovce 706 7 579 1,3454
524590 Janovík 707 7 230 0,9143
508691 Jarabá 603 6 840 1,6677
526771 Jarabina 710 7 586 1,3540
500356 Jarok 403 4 151 0,8167
524603 Jarovnice 708 7 422 1,1514
513172 Jasenica 306 3 312 1,0156
508705 Jasenie 603 6 504 1,2527
522538 Jasenov 809 8 170 0,8402
559547 Jasenov 702 7 157 0,8241
509710 Jasenová 503 5 538 1,2947
528749 Jasenovce 713 7 150 0,8155
517640 Jasenové 511 5 441 1,1749
512311 Jasenovo 509 5 503 1,2515
507156 Jaslovské Bohunice 207 2 162 0,8303
521493 Jasov 806 8 263 0,9550
503215 Jasová 404 4 158 0,8253
516881 Jastrabá 613 6 425 1,1551
528757 Jastrabie nad Topľou 713 7 141 0,8043
522546 Jastrabie pri Michalovciach 807 8 104 0,7586
503223 Jatov 404 4 115 0,7722
512320 Jazernica 509 5 449 1,1848
519308 Jedlinka 701 7 405 1,1304
500364 Jedľové Kostoľany 407 4 394 1,1168
500372 Jelenec 403 4 197 0,8735
503835 Jelka 202 2 121 0,7796
525791 Jelšava 608 6 258 0,9489
500381 Jelšovce 403 4 145 0,8093
511463 Jelšovec 606 6 174 0,8451
522554 Jenkovce 809 8 107 0,7624
515001 Jesenské 609 6 186 0,8599
556777 Jesenské 402 4 177 0,8488
515019 Jestice 609 6 206 0,8846
556416 Ješkova Ves 305 3 215 0,8958
523569 Jezersko 703 7 795 1,6122
560049 Jovice 808 8 294 0,9933
522562 Jovsa 807 8 134 0,7957
502391 Jur nad Hronom 402 4 146 0,8105
527351 Jurkova Voľa 712 7 295 0,9946
501671 Jurová 201 2 116 0,7735
523577 Jurské 703 7 640 1,4207
528765 Juskova Voľa 713 7 248 0,9365
522571 Kačanov 807 8 100 0,7537
503843 Kajal 202 2 117 0,7747
512338 Kaľamenová 509 5 463 1,2021
510530 Kalameny 508 5 565 1,3281
543209 Kaľava 810 8 570 1,3342
507997 Kalinkovo 108 1 129 0,7895
520314 Kalinov 705 7 432 1,1638
511471 Kalinovo 607 6 212 0,8920
502413 Kalná nad Hronom 402 4 175 0,8463
520322 Kalná Roztoka 709 7 268 0,9612
506109 Kálnica 304 3 223 0,9056
519316 Kalnište 712 7 184 0,8575
511480 Kalonda 606 6 168 0,8377
515027 Kaloša 609 6 198 0,8748
521507 Kalša 806 8 200 0,8772
522589 Kaluža 807 8 117 0,7747
543039 Kamanová 406 4 158 0,8253
525812 Kameňany 608 6 246 0,9340
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 307 3 276 0,9711
524611 Kamenica 708 7 483 1,2268
520331 Kamenica nad Cirochou 702 7 184 0,8575
503231 Kamenica nad Hronom 404 4 132 0,7932
557404 Kameničany 302 3 233 0,9180
501182 Kameničná 401 4 110 0,7661
503240 Kamenín 404 4 125 0,7846
517658 Kamenná Poruba 511 5 485 1,2292
528773 Kamenná Poruba 713 7 150 0,8155
516082 Kamenné Kosihy 610 6 197 0,8735
503258 Kamenný Most 404 4 112 0,7685
520349 Kamienka 702 7 230 0,9143
526789 Kamienka 710 7 586 1,3540
514071 Kanianka 307 3 372 1,0897
500399 Kapince 403 4 169 0,8389
527360 Kapišová 712 7 259 0,9501
555495 Kaplna 108 1 146 0,8105
524620 Kapušany 707 7 279 0,9748
528404 Kapušianske Kľačany 807 8 102 0,7562
512346 Karlová 506 5 471 1,2120
520357 Karná 702 7 188 0,8624
528412 Kašov 811 8 144 0,8081
507164 Kátlovce 207 2 172 0,8426
504432 Kátov 206 2 164 0,8328
528421 Kazimír 811 8 154 0,8204
521523 Kecerovce 806 8 307 1,0094
521540 Kecerovský Lipovec 806 8 354 1,0674
527378 Kečkovce 712 7 383 1,1033
525821 Kečovo 808 8 332 1,0403
559687 Kechnec 806 8 171 0,8414
524638 Kendice 707 7 236 0,9217
515035 Kesovce 609 6 197 0,8735
502472 Keť 402 4 155 0,8216
523585 Kežmarok 703 7 627 1,4046
516091 Kiarov 610 6 182 0,8550
507172 Kľačany 203 2 169 0,8389
557994 Kľače 511 5 443 1,1774
514080 Kľačno 307 3 400 1,1243
528781 Kladzany 713 7 121 0,7796
516902 Kľak 612 6 616 1,3911
500402 Klasov 403 4 180 0,8525
512354 Kláštor pod Znievom 506 5 494 1,2404
543047 Klátova Nová Ves 305 3 198 0,8748
543225 Klčov 704 7 505 1,2540
516104 Kleňany 610 6 216 0,8970
524646 Klenov 707 7 560 1,3219
520365 Klenová 709 7 249 0,9377
515043 Klenovec 609 6 335 1,0440
557552 Klieština 306 3 360 1,0749
509728 Klin 507 5 630 1,4083
513831 Klin nad Bodrogom 811 8 97 0,7500
501191 Klížska Nemá 401 4 111 0,7673
518492 Klokoč 604 6 560 1,3219
509213 Klokočov 502 5 622 1,3985
522597 Klokočov 807 8 138 0,8006
509221 Klubina 502 5 455 1,1922
501689 Kľúčovec 201 2 110 0,7661
543233 Kluknava 801 8 361 1,0761
519324 Kľušov 701 7 317 1,0217
503266 Kmeťovo 404 4 131 0,7920
525839 Kobeliarovo 808 8 455 1,1922
519332 Kobylnice 712 7 209 0,8883
519341 Kobyly 701 7 362 1,0773
525847 Koceľovce 808 8 345 1,0563
515051 Kociha 609 6 248 0,9365
514098 Kocurany 307 3 310 1,0131
507199 Kočín-Lančár 204 2 226 0,9093
506125 Kočovce 304 3 184 0,8575
519359 Kochanovce 701 7 241 0,9279
520373 Kochanovce 702 7 157 0,8241
524654 Kojatice 707 7 335 1,0440
543241 Kojšov 801 8 463 1,2021
511498 Kokava nad Rimavicou 607 6 329 1,0366
524662 Kokošovce 707 7 424 1,1539
521558 Kokšov-Bakša 806 8 183 0,8562
526797 Kolačkov 710 7 649 1,4318
543055 Kolačno 305 3 238 0,9242
516112 Koláre 610 6 145 0,8093
517674 Kolárovice 501 5 578 1,3441
501204 Kolárovo 401 4 110 0,7661
520381 Kolbasov 709 7 299 0,9995
527386 Kolbovce 711 7 211 0,8908
522601 Kolibabovce 809 8 174 0,8451
500411 Kolíňany 403 4 199 0,8760
543250 Kolinovce 810 8 394 1,1168
520390 Kolonica 709 7 358 1,0724
503274 Kolta 404 4 174 0,8451
528790 Komárany 713 7 135 0,7969
501026 Komárno 401 4 109 0,7648
519367 Komárov 701 7 244 0,9316
521566 Komárovce 806 8 198 0,8748
503282 Komjatice 404 4 128 0,7883
510548 Komjatná 508 5 679 1,4689
503291 Komoča 404 4 110 0,7661
543063 Koniarovce 406 4 156 0,8229
515060 Konrádovce 609 6 231 0,9155
507393 Konská 505 5 755 1,5627
517682 Konská 511 5 435 1,1675
522627 Koňuš 809 8 270 0,9637
504459 Kopčany 206 2 163 0,8315
516937 Kopernica 613 6 504 1,2527
507202 Koplotovce 203 2 159 0,8266
519375 Koprivnica 701 7 262 0,9538
508713 Kordíky 601 6 848 1,6776
527394 Korejovce 712 7 324 1,0304
509230 Korňa 502 5 600 1,3713
522643 Koromľa 809 8 275 0,9699
527408 Korunková 711 7 263 0,9550
580520 Korytárky 604 6 425 1,1551
581640 Korytné 704 7 509 1,2589
516121 Kosihovce 610 6 269 0,9625
516139 Kosihy nad Ipľom 610 6 138 0,8006
516945 Kosorín 613 6 366 1,0823
582514 Kostoľany nad Hornádom 806 8 230 0,9143
500429 Kostoľany pod Tribečom 407 4 242 0,9291
513245 Kostolec 306 3 495 1,2416
508012 Kostolište 106 1 157 0,8241
506133 Kostolná-Záriečie 309 3 211 0,8908
503851 Kostolná pri Dunaji 108 1 124 0,7833
514101 Kostolná Ves 307 3 358 1,0724
506141 Kostolné 303 3 280 0,9760
501697 Kostolné Kračany 201 2 116 0,7735
514110 Koš 307 3 312 1,0156
504467 Košariská 303 3 328 1,0353
528803 Košarovce 702 7 164 0,8328
513253 Košeca 302 3 253 0,9427
513351 Košecké Podhradie 302 3 379 1,0983
599981 Košice 800 8 255 0,9452
521574 Košická Belá 806 8 370 1,0872
521582 Košická Polianka 806 8 194 0,8698
521591 Košické Oľšany 806 8 193 0,8686
521604 Košický Klečenov 806 8 342 1,0526
520403 Koškovce 702 7 187 0,8612
507211 Košolná 207 2 180 0,8525
512371 Košťany nad Turcom 506 5 415 1,1428
503860 Košúty 202 2 120 0,7784
517691 Kotešová 501 5 343 1,0539
511374 Kotmanová 606 6 301 1,0020
517704 Kotrčiná Lúčka 511 5 464 1,2033
518506 Kováčová 611 6 306 1,0082
525855 Kováčová 808 8 444 1,1786
516147 Kováčovce 610 6 150 0,8155
504475 Koválov 205 2 210 0,8896
504483 Koválovec 206 2 254 0,9439
543071 Kovarce 406 4 162 0,8303
502421 Kozárovce 402 4 187 0,8612
516953 Kozelník 602 6 379 1,0983
518514 Kozí Vrbovok 605 6 354 1,0674
519383 Kožany 701 7 235 0,9205
528439 Kožuchov 811 8 106 0,7611
527416 Kožuchovce 711 7 340 1,0501
519391 Kračúnovce 712 7 183 0,8562
516961 Krahule 613 6 889 1,7283
527424 Krajná Bystrá 712 7 363 1,0786
527432 Krajná Poľana 712 7 326 1,0329
527441 Krajná Porúbka 712 7 414 1,1416
506150 Krajné 303 3 267 0,9600
527459 Krajné Čierno 712 7 318 1,0230
507229 Krakovany 204 2 163 0,8315
515078 Kráľ 609 6 169 0,8389
508721 Králiky 601 6 668 1,4553
503878 Kráľov Brod 202 2 112 0,7685
510564 Kráľova Lehota 505 5 674 1,4627
503886 Kráľová nad Váhom 405 4 117 0,7747
503894 Kráľová pri Senci 108 1 124 0,7833
509744 Kraľovany 503 5 430 1,1613
521612 Kráľovce 806 8 209 0,8883
518531 Kráľovce-Krnišov 605 6 339 1,0489
501701 Kráľovičove Kračany 201 2 117 0,7747
528447 Kráľovský Chlmec 811 8 120 0,7784
515086 Kraskovo 609 6 416 1,1440
524671 Krásna Lúka 708 7 555 1,3157
543080 Krásna Ves 301 3 256 0,9464
517712 Krasňany 511 5 383 1,1033
556246 Krásno 305 3 189 0,8636
509248 Krásno nad Kysucou 502 5 392 1,1144
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 808 8 308 1,0106
525871 Krásnohorské Podhradie 808 8 354 1,0674
522651 Krásnovce 807 8 109 0,7648
520411 Krásny Brod 705 7 292 0,9909
523593 Kravany 706 7 730 1,5319
528455 Kravany 811 8 169 0,8389
501212 Kravany nad Dunajom 401 4 107 0,7624
522660 Krčava 809 8 129 0,7895
526801 Kremná 710 7 599 1,3701
516970 Kremnica 613 6 564 1,3268
516988 Kremnické Bane 613 6 754 1,5615
522678 Kristy 809 8 108 0,7636
527467 Krišľovce 711 7 275 0,9699
528463 Krišovská Liesková 807 8 102 0,7562
509761 Krivá 503 5 550 1,3095
518549 Kriváň 604 6 395 1,1181
524689 Krivany 708 7 415 1,1428
519405 Krivé 701 7 417 1,1453
557617 Krivoklát 302 3 322 1,0279
506168 Krivosúd-Bodovka 309 3 213 0,8933
519413 Kríže 701 7 560 1,3219
523607 Krížová Ves 703 7 616 1,3911
524697 Krížovany 707 7 403 1,1280
556483 Križovany nad Dudváhom 207 2 132 0,7932
511501 Krná 607 6 318 1,0230
543101 Krnča 406 4 216 0,8970
515094 Krokava 609 6 787 1,6023
543268 Krompachy 810 8 375 1,0934
512389 Krpeľany 506 5 418 1,1465
502430 Krškany 402 4 164 0,8328
543110 Krtovce 406 4 208 0,8871
527793 Kručov 711 7 202 0,8797
518557 Krupina 605 6 271 0,9649
509779 Krušetnica 507 5 656 1,4405
527475 Krušinec 711 7 204 0,8822
556149 Krušovce 406 4 176 0,8476
519421 Kružlov 701 7 350 1,0625
527483 Kružlová 712 7 282 0,9785
560065 Kružná 808 8 308 1,0106
515108 Kružno 609 6 271 0,9649
543136 Kšinná 301 3 357 1,0711
502448 Kubáňovo 402 4 124 0,7833
519430 Kučín 701 7 207 0,8859
528811 Kučín 713 7 127 0,7871
508021 Kuchyňa 106 1 253 0,9427
504491 Kuklov 205 2 160 0,8278
519448 Kuková 712 7 203 0,8809
502456 Kukučínov 402 4 142 0,8056
517721 Kunerad 511 5 499 1,2465
516996 Kunešov 613 6 779 1,5924
525898 Kunova Teplica 808 8 256 0,9464
502464 Kuraľany 402 4 159 0,8266
519456 Kurima 701 7 215 0,8958
543276 Kurimany 704 7 522 1,2750
527491 Kurimka 712 7 321 1,0267
519464 Kurov 701 7 399 1,1230
522686 Kusín 807 8 123 0,7821
501719 Kútniky 201 2 114 0,7710
504513 Kúty 205 2 156 0,8229
528471 Kuzmice 811 8 168 0,8377
581704 Kuzmice 406 4 194 0,8698
510572 Kvačany 505 5 623 1,3997
524701 Kvačany 707 7 389 1,1107
528820 Kvakovce 713 7 217 0,8982
557501 Kvašov 308 3 332 1,0403
501727 Kvetoslavov 201 2 125 0,7846
515116 Kyjatice 609 6 465 1,2045
526819 Kyjov 710 7 670 1,4578
557277 Kynceľová 601 6 382 1,1020
521639 Kysak 806 8 256 0,9464
580597 Kyselica 201 2 122 0,7809
528480 Kysta 811 8 130 0,7908
509256 Kysucké Nové Mesto 504 5 362 1,0773
509264 Kysucký Lieskovec 504 5 368 1,0847
508039 Láb 106 1 155 0,8216
518565 Lackov 605 6 483 1,2268
526827 Lacková 710 7 581 1,3478
582140 Lackovce 702 7 157 0,8241
524727 Lada 707 7 270 0,9637
513296 Ladce 302 3 248 0,9365
500437 Ladice 407 4 197 0,8735
528498 Ladmovce 811 8 106 0,7611
599328 Ladomerská Vieska 613 6 262 0,9538
520438 Ladomirov 709 7 308 1,0106
527505 Ladomirová 712 7 262 0,9538
518573 Ladzany 605 6 216 0,8970
504521 Lakšárska Nová Ves 205 2 233 0,9180
519472 Lascov 701 7 193 0,8686
512397 Laskár 506 5 463 1,2021
522694 Lastomír 807 8 108 0,7636
528501 Lastovce 811 8 173 0,8439
522708 Laškovce 807 8 116 0,7735
511510 Látky 604 6 880 1,7171
514128 Lazany 307 3 313 1,0168
510581 Lazisko 505 5 676 1,4652
513300 Lazy pod Makytou 308 3 380 1,0996
524735 Lažany 707 7 383 1,1033
513318 Lednica 308 3 404 1,1292
513326 Lednické Rovne 308 3 278 0,9736
526835 Legnava 710 7 449 1,1848
501735 Lehnice 201 2 121 0,7796
500453 Lehota 403 4 174 0,8451
515124 Lehota nad Rimavicou 609 6 270 0,9637
514136 Lehota pod Vtáčnikom 307 3 384 1,1045
511528 Lehôtka 606 6 248 0,9365
517011 Lehôtka pod Brehmi 613 6 251 0,9402
523615 Lechnica 703 7 485 1,2292
522716 Lekárovce 809 8 107 0,7624
503312 Leľa 404 4 127 0,7871
528510 Leles 811 8 108 0,7636
524743 Lemešany 707 7 229 0,9130
519481 Lenartov 701 7 468 1,2083
515132 Lenartovce 609 6 155 0,8216
523623 Lendak 703 7 744 1,5492
515141 Lenka 609 6 208 0,8871
511536 Lentvora 606 6 548 1,3071
507253 Leopoldov 203 2 142 0,8056
516155 Lesenice 610 6 169 0,8389
524751 Lesíček 707 7 523 1,2762
522724 Lesné 807 8 141 0,8043
526843 Lesnica 710 7 490 1,2354
509787 Leštiny 503 5 581 1,3478
543284 Letanovce 810 8 508 1,2577
504530 Letničie 206 2 213 0,8933
515574 Leváre 608 6 207 0,8859
502031 Levice 402 4 165 0,8340
515159 Levkuška 608 6 183 0,8562
543292 Levoča 704 7 628 1,4059
512419 Ležiachov 506 5 439 1,1724
556360 Libichava 301 3 222 0,9044
525901 Licince 608 6 210 0,8896
524760 Ličartovce 707 7 282 0,9785
509795 Liesek 510 5 651 1,4343
543306 Lieskovany 810 8 447 1,1823
520446 Lieskovec 702 7 156 0,8229
558133 Lieskovec 611 6 304 1,0057
512427 Liešno 509 5 470 1,2107
514144 Liešťany 307 3 343 1,0539
517739 Lietava 511 5 445 1,1798
557935 Lietavská Lúčka 511 5 363 1,0786
517755 Lietavská Svinná-Babkov 511 5 448 1,1835
510599 Likavka 508 5 494 1,2404
508047 Limbach 107 1 192 0,8673
524778 Lipany 708 7 387 1,1082
557706 Lipník 307 3 333 1,0415
559971 Lipníky 707 7 302 1,0032
503321 Lipová 404 4 124 0,7833
519499 Lipová 701 7 286 0,9834
511544 Lipovany 606 6 216 0,8970
524786 Lipovce 707 7 622 1,3985
501221 Lipové 401 4 109 0,7648
512435 Lipovec 506 5 400 1,1243
515167 Lipovec 609 6 510 1,2601
505021 Lipovník 406 4 262 0,9538
525910 Lipovník 808 8 360 1,0749
510602 Liptovská Anna 505 5 666 1,4528
510611 Liptovská Kokava 505 5 796 1,6134
510629 Liptovská Lúžna 508 5 738 1,5417
510637 Liptovská Osada 508 5 714 1,5121
558281 Liptovská Porúbka 505 5 649 1,4318
510653 Liptovská Sielnica 505 5 574 1,3392
510661 Liptovská Štiavnica 508 5 561 1,3231
510670 Liptovská Teplá 508 5 517 1,2688
523631 Liptovská Teplička 706 7 900 1,7418
510688 Liptovské Beharovce 505 5 634 1,4133
510696 Liptovské Kľačany 505 5 668 1,4553
510700 Liptovské Matiašovce 505 5 648 1,4306
510718 Liptovské Revúce 508 5 684 1,4750
511005 Liptovské Sliače 508 5 537 1,2935
510726 Liptovský Hrádok 505 5 656 1,4405
510734 Liptovský Ján 505 5 635 1,4145
510742 Liptovský Michal 508 5 520 1,2725
510262 Liptovský Mikuláš 505 5 607 1,3799
510751 Liptovský Ondrej 505 5 678 1,4676
580287 Liptovský Peter 505 5 679 1,4689
510777 Liptovský Trnovec 505 5 588 1,3565
510785 Lisková 508 5 484 1,2280
518603 Lišov 605 6 187 0,8612
518611 Litava 605 6 430 1,1613
526851 Litmanová 710 7 656 1,4405
556173 Livina 305 3 184 0,8575
556190 Livinské Opatovce 305 3 193 0,8686
519502 Livov 701 7 515 1,2663
519511 Livovská Huta 701 7 653 1,4368
509272 Lodno 504 5 473 1,2144
502481 Lok 402 4 179 0,8513
509809 Lokca 507 5 647 1,4293
508730 Lom nad Rimavicou 603 6 938 1,7888
509817 Lomná 507 5 690 1,4825
527513 Lomné 711 7 170 0,8402
526860 Lomnička 710 7 615 1,3898
502499 Lontov 402 4 129 0,7895
504548 Lopašov 206 2 265 0,9575
519529 Lopúchov 701 7 268 0,9612
509281 Lopušné Pažite 504 5 426 1,1564
556688 Lošonec 207 2 254 0,9439
500461 Lovce 407 4 271 0,9649
517020 Lovča 613 6 276 0,9711
517038 Lovčica-Trubín 613 6 327 1,0341
511552 Lovinobaňa 606 6 264 0,9563
508055 Lozorno 106 1 188 0,8624
522732 Ložín 807 8 119 0,7772
503339 Ľubá 404 4 159 0,8266
510793 Ľubeľa 505 5 617 1,3923
525928 Lubeník 608 6 274 0,9686
523682 Ľubica 703 7 629 1,4071
508748 Ľubietová 601 6 471 1,2120
506184 Lubina 304 3 313 1,0168
520454 Ľubiša 702 7 164 0,8328
510807 Ľubochňa 508 5 451 1,1873
511561 Ľuboreč 606 6 252 0,9415
516163 Ľuboriečka 610 6 230 0,9143
518590 Ľubotice 707 7 258 0,9489
526878 Ľubotín 710 7 492 1,2379
524794 Ľubovec 707 7 320 1,0254
501743 Lúč na Ostrove 201 2 118 0,7759
508756 Lučatín 601 6 386 1,1070
511218 Lučenec 606 6 186 0,8599
524808 Lúčina 707 7 485 1,2292
523658 Lučivná 706 7 771 1,5825
519537 Lúčka 712 7 190 0,8649
524816 Lúčka 708 7 536 1,2922
525936 Lúčka 808 8 539 1,2959
543314 Lúčka 704 7 510 1,2601
510815 Lúčky 508 5 596 1,3664
517046 Lúčky 613 6 552 1,3120
522741 Lúčky 807 8 132 0,7932
500470 Lúčnica nad Žitavou 403 4 139 0,8019
505048 Ludanice 406 4 160 0,8278
581097 Ľudovítová 403 4 150 0,8155
510823 Ludrová 508 5 567 1,3305
528528 Luhyňa 811 8 167 0,8365
506206 Lúka 304 3 174 0,8451
520462 Lukačovce 702 7 167 0,8365
500488 Lukáčovce 403 4 168 0,8377
519545 Lukavica 701 7 358 1,0724
558087 Lukavica 611 6 339 1,0489
519553 Lukov 701 7 421 1,1502
515175 Lukovištia 609 6 361 1,0761
513334 Lúky 308 3 332 1,0403
502502 Lula 402 4 169 0,8389
511579 Lupoč 606 6 298 0,9983
599336 Lutila 613 6 293 0,9921
524824 Ľutina 708 7 429 1,1601
517763 Lutiše 511 5 568 1,3318
505056 Ľutov 301 3 244 0,9316
505064 Lužany 406 4 179 0,8513
519561 Lužany pri Topli 712 7 180 0,8525
580899 Lužianky 403 4 154 0,8204
513342 Lysá pod Makytou 308 3 402 1,1267
517771 Lysica 511 5 475 1,2169
555606 Macov 201 2 123 0,7821
555649 Mad 201 2 114 0,7710
507288 Madunice 203 2 147 0,8118
525944 Magnezitovce 608 6 346 1,0576
500500 Machulince 407 4 241 0,9279
507296 Majcichov 207 2 136 0,7982
523674 Majere 703 7 466 1,2058
528838 Majerovce 713 7 132 0,7932
509299 Makov 502 5 633 1,4121
527521 Makovce 711 7 255 0,9452
516171 Malá Čalomija 610 6 151 0,8167
514179 Malá Čausa 307 3 340 1,0501
517780 Malá Čierna 511 5 523 1,2762
528846 Malá Domaša 713 7 137 0,7994
559938 Malá Franková 703 7 750 1,5566
505072 Malá Hradná 301 3 246 0,9340
521655 Malá Ida 806 8 292 0,9909
517062 Malá Lehota 612 6 596 1,3664
521663 Malá Lodina 806 8 262 0,9538
582638 Malá Mača 202 2 121 0,7796
503347 Malá nad Hronom 404 4 116 0,7735
527530 Malá Poľana 711 7 327 1,0341
513792 Malá Tŕňa 811 8 167 0,8365
508063 Malacky 106 1 160 0,8278
580244 Malachov 601 6 464 1,2033
502511 Málaš 402 4 158 0,8253
509825 Malatiná 503 5 792 1,6084
510831 Malatíny 505 5 553 1,3132
519570 Malcov 701 7 408 1,1341
522759 Malčice 807 8 103 0,7574
510840 Malé Borové 505 5 885 1,7233
555665 Malé Dvorníky 201 2 115 0,7722
505102 Malé Hoste 301 3 268 0,9612
556785 Malé Chyndice 403 4 188 0,8624
503355 Malé Kosihy 404 4 112 0,7685
581135 Malé Kozmálovce 402 4 172 0,8426
505129 Malé Kršteňany 305 3 207 0,8859
557579 Malé Lednice 306 3 418 1,1465
504556 Malé Leváre 106 1 153 0,8192
502537 Malé Ludince 402 4 132 0,7932
528536 Malé Ozorovce 811 8 196 0,8723
522767 Malé Raškovce 807 8 102 0,7562
505137 Malé Ripňany 406 4 160 0,8278
558206 Malé Straciny 610 6 208 0,8871
528544 Malé Trakany 811 8 105 0,7599
580953 Malé Uherce 305 3 211 0,8908
555924 Malé Vozokany 407 4 176 0,8476
500534 Malé Zálužie 403 4 160 0,8278
516198 Malé Zlievce 610 6 187 0,8612
511595 Málinec 607 6 527 1,2811
514187 Malinová 307 3 342 1,0526
508071 Malinovo 108 1 129 0,7895
510858 Malužiná 505 5 732 1,5343
555908 Malý Cetín 403 4 131 0,7920
512443 Malý Čepčín 509 5 464 1,2033
528552 Malý Horeš 811 8 99 0,7525
528561 Malý Kamenec 811 8 98 0,7512
558192 Malý Krtíš 610 6 173 0,8439
555851 Malý Lapáš 403 4 176 0,8476
526886 Malý Lipník 710 7 452 1,1885
581241 Malý Slavkov 703 7 652 1,4355
524832 Malý Slivník 707 7 385 1,1057
524841 Malý Šariš 707 7 295 0,9946
507318 Malženice 207 2 157 0,8241
503363 Maňa 404 4 132 0,7932
500542 Mankovce 407 4 241 0,9279
501239 Marcelová 401 4 112 0,7685
543322 Margecany 801 8 336 1,0452
519588 Marhaň 701 7 195 0,8710
508080 Marianka 106 1 230 0,9143
522783 Markovce 807 8 101 0,7549
525952 Markuška 808 8 381 1,1008
543331 Markušovce 810 8 425 1,1551
517798 Maršová Rašov 501 5 300 1,0007
512036 Martin 506 5 402 1,1267
500551 Martin nad Žitavou 407 4 196 0,8723
510866 Martinček 508 5 583 1,3503
515183 Martinová 609 6 180 0,8525
501247 Martovce 401 4 110 0,7661
511609 Mašková 606 6 209 0,8883
559652 Maškovce 702 7 228 0,9118
543349 Matejovce nad Hornádom 810 8 423 1,1527
528854 Matiaška 713 7 217 0,8982
523712 Matiašovce 703 7 544 1,3021
527548 Matovce 712 7 196 0,8723
528579 Maťovské Vojkovce 807 8 106 0,7611
555754 Matúškovo 202 2 118 0,7759
526894 Matysová 710 7 597 1,3676
518646 Medovarce 605 6 180 0,8525
527556 Medvedie 712 7 365 1,0810
501760 Medveďov 201 2 111 0,7673
556823 Medzany 707 7 320 1,0254
521671 Medzev 806 8 318 1,0230
528862 Medzianky 713 7 224 0,9069
508764 Medzibrod 601 6 400 1,1243
509833 Medzibrodie nad Oravou 503 5 493 1,2391
520471 Medzilaborce 705 7 342 1,0526
545686 Melčice-Lieskové 309 3 204 0,8822
500569 Melek 403 4 165 0,8340
525961 Meliata 808 8 201 0,8785
523721 Mengusovce 706 7 807 1,6270
507326 Merašice 203 2 172 0,8426
528871 Merník 713 7 176 0,8476
513377 Mestečko 308 3 321 1,0267
527564 Mestisko 712 7 250 0,9390
519596 Mičakovce 712 7 179 0,8513
501778 Mierovo 201 2 124 0,7833
505153 Miezgovce 301 3 244 0,9316
520489 Michajlov 709 7 243 0,9303
501786 Michal na Ostrove 201 2 118 0,7759
503371 Michal nad Žitavou 404 4 135 0,7969
528587 Michaľany 811 8 130 0,7908
518654 Michalková 611 6 581 1,3478
528889 Michalok 713 7 262 0,9538
508772 Michalová 603 6 586 1,3540
522279 Michalovce 807 8 113 0,7698
524867 Miklušovce 707 7 473 1,2144
527572 Miková 711 7 369 1,0860
519600 Mikulášová 701 7 345 1,0563
513385 Mikušovce 302 3 308 1,0106
580309 Mikušovce 606 6 186 0,8599
580252 Milhosť 806 8 166 0,8352
508098 Miloslavov 108 1 128 0,7883
524875 Milpoš 708 7 495 1,2416
527581 Miňovce 711 7 168 0,8377
524883 Mirkovce 707 7 320 1,0254
527599 Miroľa 712 7 382 1,1020
511617 Mládzovo 607 6 235 0,9205
527602 Mlynárovce 712 7 281 0,9773
523739 Mlynčeky 703 7 687 1,4788
523747 Mlynica 706 7 681 1,4713
543357 Mlynky 810 8 761 1,5702
506231 Mníchova Lehota 309 3 255 0,9452
543365 Mníšek nad Hnilcom 801 8 431 1,1625
526908 Mníšek nad Popradom 710 7 439 1,1724
501255 Moča 401 4 109 0,7648
500739 Močenok 405 4 130 0,7908
517071 Močiar 602 6 593 1,3626
508101 Modra 107 1 314 1,0180
520497 Modra nad Cirochou 702 7 207 0,8859
501263 Modrany 401 4 128 0,7883
506249 Modrová 304 3 199 0,8760
506257 Modrovka 304 3 171 0,8414
516210 Modrý Kameň 610 6 250 0,9390
500577 Mojmírovce 403 4 142 0,8056
517801 Mojš 511 5 346 1,0576
513407 Mojtín 308 3 619 1,3948
503398 Mojzesovo 404 4 128 0,7883
580384 Mokrá Lúka 608 6 292 0,9909
521680 Mokrance 806 8 200 0,8772
519618 Mokroluh 701 7 307 1,0094
504564 Mokrý Háj 206 2 263 0,9550
521698 Moldava nad Bodvou 806 8 206 0,8846
522791 Moravany 807 8 110 0,7661
507342 Moravany nad Váhom 204 2 174 0,8451
506265 Moravské Lieskové 304 3 301 1,0020
504572 Moravský Svätý Ján 205 2 152 0,8179
508110 Most pri Bratislave 108 1 130 0,7908
503924 Mostová 202 2 117 0,7747
512451 Moškovec 509 5 448 1,1835
512460 Mošovce 509 5 484 1,2280
508799 Moštenica 601 6 452 1,1885
524905 Mošurov 707 7 367 1,0835
506273 Motešice 309 3 291 0,9896
508802 Motyčky 601 6 690 1,4825
508781 Môlča 601 6 453 1,1897
527611 Mrázovce 711 7 231 0,9155
511625 Mučín 606 6 189 0,8636
501271 Mudroňovo 401 4 157 0,8241
521701 Mudrovce 806 8 416 1,1440
516228 Muľa 610 6 219 0,9007
525987 Muráň 608 6 393 1,1156
525995 Muránska Dlhá Lúka 608 6 343 1,0539
526002 Muránska Huta 608 6 688 1,4800
526011 Muránska Lehota 608 6 373 1,0909
526029 Muránska Zdychava 608 6 529 1,2836
509850 Mútne 507 5 787 1,6023
503401 Mužla 404 4 121 0,7796
504581 Myjava 303 3 313 1,0168
520501 Myslina 702 7 160 0,8278
511641 Mýtna 606 6 252 0,9415
502570 Mýtne Ludany 402 4 152 0,8179
508811 Mýto pod Ďumbierom 603 6 621 1,3972
522805 Nacina Ves 807 8 128 0,7883
505170 Nadlice 305 3 182 0,8550
520519 Ňagov 705 7 355 1,0687
507351 Naháč 207 2 246 0,9340
543373 Nálepkovo 801 8 590 1,3589
509868 Námestovo 507 5 620 1,3960
556092 Nána 404 4 108 0,7636
526037 Nandraž 608 6 287 0,9847
501930 Ňárad 201 2 113 0,7698
512478 Necpaly 506 5 500 1,2478
505196 Nedanovce 305 3 180 0,8525
505200 Nedašovce 301 3 202 0,8797
503932 Neded 405 4 111 0,7673
517828 Nededza 511 5 361 1,0761
514209 Nedožery-Brezany 307 3 296 0,9958
520527 Nechválova Polianka 702 7 294 0,9933
557285 Nemce 601 6 410 1,1366
519626 Nemcovce 701 7 207 0,8859
524913 Nemcovce 707 7 304 1,0057
581305 Nemčice 406 4 176 0,8476
500585 Nemčiňany 407 4 192 0,8673
508829 Nemecká 603 6 425 1,1551
505226 Nemečky 406 4 266 0,9587
543381 Nemešany 704 7 462 1,2008
506281 Nemšová 309 3 245 0,9328
516236 Nenince 610 6 170 0,8402
506290 Neporadza 309 3 286 0,9834
515205 Neporadza 609 6 216 0,8970
509302 Nesluša 504 5 417 1,1453
501280 Nesvady 401 4 112 0,7685
500593 Neverice 407 4 182 0,8550
500607 Nevidzany 407 4 179 0,8513
514217 Nevidzany 307 3 406 1,1317
517089 Nevoľné 613 6 691 1,4837
558168 Nezbudská Lúčka 511 5 357 1,0711
557447 Nimnica 308 3 266 0,9587
500011 Nitra 403 4 167 0,8365
511668 Nitra nad Ipľom 606 6 180 0,8525
505234 Nitrianska Blatnica 406 4 234 0,9192
505242 Nitrianska Streda 406 4 170 0,8402
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 403 4 204 0,8822
514225 Nitrianske Pravno 307 3 354 1,0674
514233 Nitrianske Rudno 307 3 319 1,0242
514241 Nitrianske Sučany 307 3 297 0,9970
514250 Nitrica 307 3 243 0,9303
507369 Nižná 204 2 180 0,8525
509876 Nižná 510 5 584 1,3515
510874 Nižná Boca 505 5 844 1,6727
518140 Nižná Hutka 806 8 181 0,8538
520535 Nižná Jablonka 702 7 303 1,0044
527629 Nižná Jedľová 712 7 286 0,9834
521728 Nižná Kamenica 806 8 302 1,0032
521736 Nižná Myšľa 806 8 207 0,8859
527637 Nižná Olšava 711 7 175 0,8463
527645 Nižná Pisaná 712 7 321 1,0267
519634 Nižná Polianka 701 7 385 1,1057
522813 Nižná Rybnica 809 8 118 0,7759
528897 Nižná Sitnica 702 7 169 0,8389
526045 Nižná Slaná 808 8 361 1,0761
519642 Nižná Voľa 701 7 267 0,9600
520543 Nižné Ladičkovce 702 7 198 0,8748
522821 Nižné Nemecké 809 8 115 0,7722
543390 Nižné Repaše 704 7 746 1,5516
526916 Nižné Ružbachy 710 7 555 1,3157
521744 Nižný Čaj 806 8 206 0,8846
528901 Nižný Hrabovec 713 7 126 0,7858
528919 Nižný Hrušov 713 7 120 0,7784
521752 Nižný Klátov 806 8 353 1,0662
527653 Nižný Komárnik 712 7 362 1,0773
528927 Nižný Kručov 713 7 134 0,7957
521761 Nižný Lánec 806 8 197 0,8735
527661 Nižný Mirošov 712 7 302 1,0032
527670 Nižný Orlík 712 7 257 0,9476
557790 Nižný Skálnik 609 6 236 0,9217
524921 Nižný Slavkov 708 7 511 1,2614
519669 Nižný Tvarožec 701 7 416 1,1440
528609 Nižný Žipov 811 8 126 0,7858
512486 Nolčovo 506 5 421 1,1502
505251 Norovce 406 4 215 0,8958
517097 Nová Baňa 612 6 442 1,1761
515230 Nová Bašta 609 6 271 0,9649
506303 Nová Bošáca 304 3 302 1,0032
509311 Nová Bystrica 502 5 593 1,3626
502588 Nová Dedina 402 4 200 0,8772
508136 Nová Dedinka 108 1 128 0,7883
513440 Nová Dubnica 302 3 258 0,9489
528935 Nová Kelča 713 7 181 0,8538
506311 Nová Lehota 304 3 428 1,1588
523763 Nová Lesná 706 7 748 1,5541
526924 Nová Ľubovňa 710 7 557 1,3182
521795 Nová Polhora 806 8 208 0,8871
527688 Nová Polianka 712 7 344 1,0551
520551 Nová Sedlica 709 7 389 1,1107
516244 Nová Ves 610 6 164 0,8328
556459 Nová Ves nad Váhom 304 3 181 0,8538
500631 Nová Ves nad Žitavou 403 4 152 0,8179
503436 Nová Vieska 404 4 133 0,7945
521787 Nováčany 806 8 334 1,0427
514268 Nováky 307 3 242 0,9291
511676 Nové Hony 606 6 211 0,8908
506338 Nové Mesto nad Váhom 304 3 189 0,8636
500640 Nové Sady 403 4 162 0,8303
503011 Nové Zámky 404 4 114 0,7710
528617 Novosad 811 8 114 0,7710
509884 Novoť 507 5 752 1,5590
528625 Nový Ruskov 811 8 128 0,7883
521809 Nový Salaš 806 8 360 1,0749
582549 Nový Svet 108 1 123 0,7821
502596 Nový Tekov 402 4 171 0,8414
501808 Nový Život 201 2 121 0,7796
502600 Nýrovce 402 4 152 0,8179
516252 Obeckov 610 6 170 0,8402
582361 Obid 404 4 118 0,7759
521817 Obišovce 806 8 254 0,9439
528633 Oborín 807 8 104 0,7586
526932 Obručné 710 7 647 1,4293
500658 Obyce 407 4 248 0,9365
506346 Očkov 304 3 166 0,8352
518662 Očová 611 6 394 1,1168
543403 Odorín 810 8 439 1,1724
501816 Ohrady 201 2 113 0,7698
520560 Ohradzany 702 7 188 0,8624
509329 Ochodnica 504 5 400 1,1243
526053 Ochtiná 808 8 338 1,0477
501824 Okoč 201 2 112 0,7685
501301 Okoličná na Ostrove 401 4 110 0,7661
527696 Okrúhle 712 7 236 0,9217
524930 Okružná 707 7 423 1,1527
543411 Olcnava 810 8 411 1,1378
501832 Oľdza 201 2 123 0,7821
524948 Olejníkov 708 7 683 1,4738
509337 Olešná 502 5 449 1,1848
520578 Oľka 705 7 244 0,9316
516261 Olováry 610 6 190 0,8649
519677 Oľšavce 701 7 253 0,9427
543420 Oľšavica 704 7 776 1,5887
527700 Oľšavka 711 7 286 0,9834
543438 Oľšavka 810 8 435 1,1675
520586 Oľšinkov 705 7 443 1,1774
524956 Oľšov 708 7 458 1,1959
521825 Olšovany 806 8 224 0,9069
505277 Omastiná 301 3 334 1,0427
506354 Omšenie 309 3 325 1,0316
519685 Ondavka 701 7 481 1,2243
528943 Ondavské Matiašovce 713 7 134 0,7957
512494 Ondrašová 509 5 464 1,2033
524964 Ondrašovce 707 7 468 1,2083
502618 Ondrejovce 402 4 159 0,8266
521833 Opátka 806 8 462 1,2008
506371 Opatovce 309 3 199 0,8760
514284 Opatovce nad Nitrou 307 3 258 0,9489
516279 Opatovská Nová Ves 610 6 154 0,8204
516287 Opava 610 6 400 1,1243
521841 Opiná 806 8 367 1,0835
556491 Opoj 207 2 131 0,7920
505285 Oponice 406 4 169 0,8389
508837 Oravce 601 6 427 1,1576
515248 Orávka 609 6 179 0,8513
509892 Oravská Jasenica 507 5 624 1,4009
509906 Oravská Lesná 507 5 858 1,6900
509914 Oravská Polhora 507 5 686 1,4775
509922 Oravská Poruba 503 5 479 1,2218
509931 Oravské Veselé 507 5 749 1,5553
509949 Oravský Biely Potok 510 5 649 1,4318
509957 Oravský Podzámok 503 5 505 1,2540
543446 Ordzovany 704 7 543 1,3009
522830 Orechová 809 8 123 0,7821
501859 Orechová Potôň 201 2 118 0,7759
504599 Oreské 206 2 244 0,9316
522848 Oreské 807 8 169 0,8389
556211 Orešany 406 4 238 0,9242
526941 Orlov 710 7 480 1,2231
580546 Orovnica 612 6 321 1,0267
519693 Ortuťová 701 7 231 0,9155
509965 Osádka 503 5 678 1,4676
520594 Osadné 709 7 382 1,1020
519707 Osikov 701 7 367 1,0835
514292 Oslany 307 3 274 0,9686
508845 Osrblie 603 6 585 1,3528
518671 Ostrá Lúka 611 6 453 1,1897
505307 Ostratice 305 3 182 0,8550
507385 Ostrov 204 2 163 0,8315
522856 Ostrov 809 8 108 0,7636
524981 Ostrovany 708 7 306 1,0082
517119 Ostrý Grúň 612 6 441 1,1749
523771 Osturňa 703 7 723 1,5232
504602 Osuské 205 2 218 0,8995
509345 Oščadnica 502 5 463 1,2021
556289 Otrhánky 301 3 232 0,9167
515256 Otročok 608 6 186 0,8599
547611 Ovčiarsko 511 5 429 1,1601
524999 Ovčie 707 7 479 1,2218
511684 Ozdín 607 6 286 0,9834
515264 Ožďany 609 6 213 0,8933
526061 Pača 808 8 418 1,1465
501867 Padáň 201 2 113 0,7698
515272 Padarovce 609 6 231 0,9155
528951 Pakostov 702 7 188 0,8624
503452 Palárikovo 404 4 117 0,7747
522864 Palín 807 8 104 0,7586
520616 Palota 705 7 439 1,1724
500666 Paňa 403 4 178 0,8500
511692 Panické Dravce 606 6 185 0,8587
521850 Paňovce 806 8 243 0,9303
520624 Papín 702 7 260 0,9513
513466 Papradno 306 3 498 1,2453
528676 Parchovany 811 8 111 0,7673
520632 Parihuzovce 709 7 428 1,1588
509973 Párnica 503 5 455 1,1922
510904 Partizánska Ľupča 505 5 863 1,6961
505315 Partizánske 305 3 190 0,8649
502626 Pastovce 402 4 120 0,7784
507415 Pastuchov 203 2 220 0,9019
526070 Pašková 808 8 237 0,9229
547620 Paština Závada 511 5 360 1,0749
503959 Pata 202 2 138 0,8006
501883 Pataš 201 2 112 0,7685
501310 Patince 401 4 109 0,7648
510912 Pavčina Lehota 505 5 710 1,5072
543454 Pavľany 704 7 789 1,6047
556556 Pavlice 207 2 127 0,7871
556033 Pavlová 404 4 126 0,7858
510921 Pavlova Ves 505 5 620 1,3960
515281 Pavlovce 609 6 188 0,8624
528960 Pavlovce 713 7 266 0,9587
522872 Pavlovce nad Uhom 807 8 106 0,7611
505323 Pažiť 305 3 202 0,8797
520641 Pčoliné 709 7 290 0,9884
507431 Pečeňady 204 2 154 0,8204
505331 Pečeňany 301 3 197 0,8735
502634 Pečenice 402 4 253 0,9427
525006 Pečovská Nová Ves 708 7 343 1,0539
521868 Peder 806 8 181 0,8538
521876 Perín-Chym 806 8 214 0,8945
508161 Pernek 106 1 260 0,9513
528978 Petkovce 713 7 209 0,8883
522881 Petrikovce 807 8 103 0,7574
519715 Petrová 701 7 444 1,1786
581348 Petrova Lehota 309 3 402 1,1267
504611 Petrova Ves 206 2 206 0,8846
525014 Petrovany 707 7 257 0,9476
515299 Petrovce 609 6 236 0,9217
522899 Petrovce 809 8 279 0,9748
528986 Petrovce 713 7 309 1,0119
522902 Petrovce nad Laborcom 807 8 119 0,7772
517861 Petrovice 501 5 564 1,3268
526088 Petrovo 808 8 386 1,1070
508179 Pezinok 107 1 151 0,8167
507440 Piešťany 204 2 160 0,8278
520659 Pichne 709 7 278 0,9736
508187 Píla 107 1 244 0,9316
511706 Píla 606 6 330 1,0378
517127 Píla 612 6 380 1,0996
511714 Pinciná 606 6 190 0,8649
522911 Pinkovce 809 8 108 0,7636
528994 Piskorovce 713 7 244 0,9316
517135 Pitelová 613 6 457 1,1947
502642 Plášťovce 402 4 147 0,8118
502651 Plavé Vozokany 402 4 166 0,8352
504629 Plavecké Podhradie 106 1 218 0,8995
504637 Plavecký Mikuláš 106 1 253 0,9427
504645 Plavecký Peter 205 2 222 0,9044
508195 Plavecký Štvrtok 106 1 157 0,8241
526959 Plaveč 710 7 501 1,2490
526967 Plavnica 710 7 515 1,2663
528641 Plechotice 811 8 142 0,8056
511722 Pleš 606 6 223 0,9056
526096 Plešivec 808 8 216 0,8970
513474 Plevník-Drienové 306 3 304 1,0057
518689 Pliešovce 611 6 633 1,4121
515302 Ploské 608 6 313 1,0168
521884 Ploské 806 8 277 0,9723
506401 Pobedim 304 3 167 0,8365
558222 Počarová 306 3 383 1,1033
517160 Počúvadlo 602 6 540 1,2972
509981 Podbiel 510 5 559 1,3207
504653 Podbranč 205 2 288 0,9859
508853 Podbrezová 603 6 476 1,2181
503479 Podhájska 404 4 144 0,8081
500674 Podhorany 403 4 175 0,8463
523780 Podhorany 703 7 596 1,3664
525022 Podhorany 707 7 333 1,0415
517143 Podhorie 602 6 581 1,3478
517879 Podhorie 511 5 460 1,1984
522929 Podhoroď 809 8 345 1,0563
505340 Podhradie 406 4 434 1,1663
512508 Podhradie 506 5 464 1,2033
514306 Podhradie 307 3 549 1,3083
525031 Podhradík 707 7 444 1,1786
508861 Podkonice 601 6 508 1,2577
511731 Podkriváň 604 6 492 1,2379
506419 Podkylava 303 3 246 0,9340
502669 Podlužany 402 4 174 0,8451
505358 Podlužany 301 3 217 0,8982
506427 Podolie 304 3 177 0,8488
526975 Podolínec 710 7 565 1,3281
511749 Podrečany 606 6 216 0,8970
580864 Podskalie 306 3 360 1,0749
510947 Podtureň 505 5 620 1,3960
509361 Podvysoká 502 5 455 1,1922
518697 Podzámčok 611 6 394 1,1168
508870 Pohorelá 603 6 724 1,5245
500682 Pohranice 403 4 189 0,8636
508888 Pohronská Polhora 603 6 619 1,3948
508896 Pohronský Bukovec 601 6 527 1,2811
502677 Pohronský Ruskov 402 4 131 0,7920
556742 Pochabany 301 3 256 0,9464
509990 Pokryváč 503 5 633 1,4121
543462 Poľanovce 704 7 553 1,3132
528668 Poľany 811 8 100 0,7537
519723 Poliakovce 701 7 225 0,9081
504661 Polianka 303 3 416 1,1440
511757 Polichno 606 6 596 1,3664
515311 Polina 608 6 209 0,8883
500691 Poľný Kesov 403 4 126 0,7858
525049 Poloma 708 7 582 1,3491
508900 Polomka 603 6 614 1,3886
511765 Poltár 607 6 242 0,9291
514314 Poluvsie 307 3 310 1,0131
543471 Pongrácovce 704 7 538 1,2947
508918 Poniky 601 6 499 1,2465
523381 Poprad 706 7 684 1,4750
515337 Poproč 609 6 556 1,3169
521892 Poproč 806 8 363 1,0786
504670 Popudinské Močidľany 206 2 190 0,8649
543489 Poráč 810 8 771 1,5825
504688 Poriadie 303 3 429 1,1601
522937 Porostov 809 8 109 0,7648
514322 Poruba 307 3 410 1,1366
522945 Poruba pod Vihorlatom 807 8 200 0,8772
519731 Porúbka 701 7 203 0,8809
520667 Porúbka 702 7 288 0,9859
522953 Porúbka 809 8 172 0,8426
557960 Porúbka 511 5 376 1,0946
529001 Poša 713 7 119 0,7772
510955 Potok 508 5 551 1,3108
515345 Potok 609 6 301 1,0020
527726 Potoky 711 7 232 0,9167
527718 Potôčky 711 7 254 0,9439
582522 Potônske Lúky 201 2 116 0,7735
506435 Potvorice 304 3 174 0,8451
506443 Považany 304 3 176 0,8476
512842 Považská Bystrica 306 3 321 1,0267
509370 Povina 504 5 367 1,0835
555720 Povoda 201 2 115 0,7722
508926 Povrazník 601 6 644 1,4256
503487 Pozba 404 4 155 0,8216
522961 Pozdišovce 807 8 120 0,7784
516295 Pôtor 610 6 206 0,8846
511773 Praha 606 6 499 1,2465
543497 Prakovce 801 8 390 1,1119
505374 Prašice 406 4 256 0,9464
507466 Prašník 204 2 226 0,9093
514331 Pravenec 307 3 324 1,0304
516309 Pravica 610 6 356 1,0699
505382 Pravotice 301 3 218 0,8995
581658 Práznovce 406 4 168 0,8377
513563 Prečín 306 3 400 1,1243
508934 Predajná 603 6 452 1,1885
517895 Predmier 501 5 300 1,0007
517178 Prenčov 602 6 298 0,9983
505404 Preseľany 406 4 157 0,8241
517186 Prestavlky 613 6 300 1,0007
524140 Prešov 707 7 296 0,9958
516317 Príbelce 610 6 269 0,9625
528684 Pribeník 811 8 100 0,7537
501328 Pribeta 401 4 135 0,7969
510009 Pribiš 503 5 640 1,4207
512524 Príbovce 506 5 422 1,1514
510963 Pribylina 505 5 768 1,5788
508942 Priechod 601 6 463 1,2021
522970 Priekopa 809 8 280 0,9760
504696 Priepasné 303 3 343 1,0539
504700 Prietrž 205 2 293 0,9921
504718 Prietržka 206 2 178 0,8500
504726 Prievaly 205 2 245 0,9328
513881 Prievidza 307 3 309 1,0119
526100 Prihradzany 608 6 260 0,9513
527734 Príkra 712 7 434 1,1663
520675 Príslop 709 7 432 1,1638
529010 Prituľany 702 7 233 0,9180
525057 Proč 707 7 473 1,2144
517194 Prochot 613 6 494 1,2404
529028 Prosačov 713 7 200 0,8772
510971 Prosiek 505 5 589 1,3577
511781 Prša 606 6 183 0,8562
513598 Pruské 302 3 242 0,9291
505412 Prusy 301 3 222 0,9044
513601 Pružina 306 3 420 1,1490
527742 Pstriná 712 7 325 1,0316
520683 Ptičie 702 7 212 0,8920
528692 Ptrukša 807 8 101 0,7549
510017 Pucov 503 5 573 1,3379
513610 Púchov 308 3 300 1,0007
502693 Pukanec 402 4 352 1,0650
522988 Pusté Čemerné 807 8 134 0,7957
526983 Pusté Pole 710 7 573 1,3379
503967 Pusté Sady 202 2 135 0,7969
503975 Pusté Úľany 202 2 124 0,7833
525065 Pušovce 707 7 371 1,0884
510025 Rabča 507 5 642 1,4232
510033 Rabčice 507 5 718 1,5170
528706 Rad 811 8 100 0,7537
525073 Radatice 707 7 284 0,9810
503495 Radava 404 4 142 0,8056
504734 Radimov 206 2 256 0,9464
515353 Radnovce 609 6 173 0,8439
514349 Radobica 307 3 435 1,1675
580791 Radoľa 504 5 368 1,0847
527751 Radoma 712 7 260 0,9513
505421 Radošina 406 4 192 0,8673
504742 Radošovce 206 2 224 0,9069
556653 Radošovce 207 2 168 0,8377
509396 Radôstka 502 5 501 1,2490
501336 Radvaň nad Dunajom 401 4 111 0,7673
520691 Radvaň nad Laborcom 705 7 223 0,9056
529036 Radvanovce 713 7 276 0,9711
511790 Radzovce 606 6 261 0,9526
529044 Rafajovce 713 7 173 0,8439
505439 Rajčany 406 4 177 0,8488
517917 Rajec 511 5 448 1,1835
517925 Rajecká Lesná 511 5 508 1,2577
517933 Rajecké Teplice 511 5 411 1,1378
521906 Rákoš 806 8 331 1,0390
526118 Rákoš 608 6 352 1,0650
509400 Raková 502 5 430 1,1613
527769 Rakovčík 712 7 222 0,9044
522996 Rakovec nad Ondavou 807 8 125 0,7846
507482 Rakovice 204 2 160 0,8278
526126 Rakovnica 808 8 345 1,0563
512541 Rakovo 506 5 432 1,1638
512559 Rakša 509 5 502 1,2502
523798 Rakúsy 703 7 676 1,4652
557854 Rakytník 609 6 181 0,8538
521914 Rankovce 806 8 359 1,0736
511803 Rapovce 606 6 174 0,8451
519936 Raslavice 701 7 306 1,0082
503509 Rastislavice 404 4 124 0,7833
515361 Rašice 608 6 211 0,8908
511811 Ratka 606 6 222 0,9044
515370 Ratková 608 6 289 0,9872
518620 Ratkovce 203 2 145 0,8093
512567 Ratkovo 506 5 452 1,1885
515388 Ratkovská Lehota 609 6 285 0,9822
515396 Ratkovská Suchá 609 6 478 1,2206
515400 Ratkovské Bystré 608 6 402 1,1267
507491 Ratnovce 204 2 156 0,8229
525081 Ratvaj 708 7 419 1,1477
514357 Ráztočno 307 3 398 1,1218
508951 Ráztoka 603 6 480 1,2231
525090 Ražňany 708 7 350 1,0625
503983 Reca 108 1 124 0,7833
519740 Regetovka 701 7 463 1,2021
526134 Rejdová 808 8 579 1,3454
523801 Reľov 703 7 714 1,5121
529052 Remeniny 713 7 184 0,8575
523003 Remetské Hámre 809 8 288 0,9859
525103 Renčišov 708 7 633 1,4121
520705 Repejov 705 7 284 0,9810
517216 Repište 613 6 521 1,2737
521922 Rešica 806 8 192 0,8673
519758 Rešov 701 7 489 1,2342
526142 Revúca 608 6 352 1,0650
526151 Revúcka Lehota 608 6 304 1,0057
508969 Riečka 601 6 478 1,2206
557765 Riečka 609 6 170 0,8402
543501 Richnava 801 8 370 1,0872
519766 Richvald 701 7 373 1,0909
515426 Rimavská Baňa 609 6 256 0,9464
515442 Rimavská Seč 609 6 173 0,8439
514462 Rimavská Sobota 609 6 241 0,9279
515451 Rimavské Brezovo 609 6 269 0,9625
515469 Rimavské Janovce 609 6 196 0,8723
557811 Rimavské Zalužany 609 6 250 0,9390
500704 Rišňovce 403 4 159 0,8266
556122 Rohov 205 2 240 0,9266
501891 Rohovce 201 2 123 0,7821
504769 Rohožník 106 1 201 0,8785
529061 Rohožník 702 7 226 0,9093
526177 Rochovce 808 8 371 1,0884
525111 Rokycany 707 7 308 1,0106
519774 Rokytov 701 7 315 1,0193
520250 Rokytov pri Humennom 702 7 231 0,9155
559610 Rokytovce 705 7 343 1,0539
517941 Rosina 511 5 401 1,1255
520713 Roškovce 705 7 357 1,0711
526185 Roštár 808 8 318 1,0230
504777 Rovensko 205 2 216 0,8970
508209 Rovinka 108 1 130 0,7908
511820 Rovňany 607 6 237 0,9229
515485 Rovné 609 6 383 1,1033
520721 Rovné 702 7 188 0,8624
527777 Rovné 712 7 356 1,0699
521931 Rozhanovce 806 8 218 0,8995
526193 Rozložná 808 8 283 0,9797
527785 Roztoky 712 7 366 1,0823
525120 Rožkovany 708 7 373 1,0909
525529 Rožňava 808 8 306 1,0082
526207 Rožňavské Bystré 808 8 391 1,1131
503517 Rúbaň 404 4 135 0,7969
509426 Rudina 504 5 370 1,0872
509434 Rudinka 504 5 348 1,0600
509442 Rudinská 504 5 448 1,1835
529079 Rudlov 713 7 192 0,8673
526215 Rudná 808 8 369 1,0860
543519 Rudňany 810 8 538 1,2947
514365 Rudnianska Lehota 307 3 364 1,0798
504793 Rudník 303 3 345 1,0563
521949 Rudník 806 8 314 1,0180
512575 Rudno 509 5 489 1,2342
517232 Rudno nad Hronom 612 6 207 0,8859
500712 Rumanová 403 4 157 0,8241
515493 Rumince 609 6 170 0,8402
520730 Runina 709 7 537 1,2935
528714 Ruská 807 8 103 0,7574
523011 Ruská Bystrá 809 8 418 1,1465
529087 Ruská Kajňa 702 7 203 0,8809
525138 Ruská Nová Ves 707 7 418 1,1465
529095 Ruská Poruba 702 7 236 0,9217
529109 Ruská Voľa 713 7 282 0,9785
526991 Ruská Voľa nad Popradom 710 7 515 1,2663
520748 Ruská Volová 709 7 248 0,9365
521957 Ruskov 806 8 228 0,9118
505447 Ruskovce 301 3 226 0,9093
523020 Ruskovce 809 8 143 0,8068
523038 Ruský Hrabovec 809 8 274 0,9686
520764 Ruský Potok 709 7 428 1,1588
511838 Ružiná 606 6 268 0,9612
507512 Ružindol 207 2 166 0,8352
510998 Ružomberok 508 5 535 1,2910
505455 Rybany 301 3 187 0,8612
556131 Rybky 205 2 213 0,8933
502707 Rybník 402 4 180 0,8525
515507 Rybník 608 6 260 0,9513
518701 Rykynčice 605 6 161 0,8291
525146 Sabinov 708 7 333 1,0415
529125 Sačurov 713 7 124 0,7833
557595 Sádočné 306 3 415 1,1428
521965 Sady nad Torysou 806 8 204 0,8822
503525 Salka 404 4 110 0,7661
502715 Santovka 402 4 160 0,8278
501875 Sap 201 2 113 0,7698
518727 Sása 611 6 383 1,1033
557820 Sása 608 6 284 0,9810
507521 Sasinkovo 203 2 195 0,8710
502723 Sazdice 402 4 134 0,7957
508977 Sebedín-Bečov 601 6 374 1,0921
514373 Sebedražie 307 3 335 1,0440
518735 Sebechleby 605 6 231 0,9155
514381 Seč 307 3 446 1,1811
516333 Sečianky 610 6 166 0,8352
528722 Sečovce 811 8 136 0,7982
529133 Sečovská Polianka 713 7 127 0,7871
510041 Sedliacka Dubová 503 5 531 1,2861
525154 Sedlice 707 7 428 1,1588
529141 Sedliská 713 7 138 0,8006
557412 Sedmerovec 302 3 244 0,9316
523046 Sejkov 809 8 116 0,7735
556114 Sekule 205 2 158 0,8253
516341 Seľany 610 6 213 0,8933
508985 Selce 601 6 424 1,1539
515515 Selce 607 6 255 0,9452
518743 Selce 605 6 320 1,0254
506478 Selec 309 3 323 1,0292
503991 Selice 405 4 113 0,7698
503533 Semerovo 404 4 152 0,8179
521973 Seňa 806 8 184 0,8575
508217 Senec 108 1 148 0,8130
525162 Seniakovce 707 7 206 0,8846
504203 Senica 205 2 206 0,8846
516368 Senné 610 6 268 0,9612
523054 Senné 807 8 100 0,7537
518751 Senohrad 605 6 589 1,3577
504009 Sereď 202 2 128 0,7883
518760 Sielnica 611 6 338 1,0477
510050 Sihelné 507 5 731 1,5331
508993 Sihla 603 6 901 1,7431
502731 Sikenica 402 4 136 0,7982
503541 Sikenička 404 4 121 0,7796
507539 Siladice 203 2 134 0,7957
526223 Silica 808 8 546 1,3046
526231 Silická Brezová 808 8 430 1,1613
526240 Silická Jablonica 808 8 246 0,9340
526258 Sirk 608 6 404 1,1292
543730 Sirník 811 8 110 0,7661
505463 Skačany 305 3 205 0,8834
504815 Skalica 206 2 177 0,8488
509451 Skalité 502 5 526 1,2799
546682 Skalka nad Váhom 309 3 218 0,8995
521981 Skároš 806 8 236 0,9217
515523 Skerešovo 608 6 220 0,9019
516376 Sklabiná 610 6 161 0,8291
512583 Sklabiňa 506 5 484 1,2280
512591 Sklabinský Podzámok 506 5 508 1,2577
512605 Sklené 509 5 580 1,3466
517241 Sklené Teplice 613 6 345 1,0563
529150 Skrabské 713 7 160 0,8278
500721 Skýcov 407 4 422 1,1514
504017 Sládkovičovo 202 2 120 0,7784
518115 Slančík 806 8 298 0,9983
522007 Slanec 806 8 343 1,0539
522015 Slanská Huta 806 8 462 1,2008
522023 Slanské Nové Mesto 806 8 221 0,9032
517259 Slaská 613 6 395 1,1181
502740 Slatina 402 4 145 0,8093
505471 Slatina nad Bebravou 301 3 284 0,9810
505480 Slatinka nad Bebravou 301 3 285 0,9822
518794 Slatinské Lazy 604 6 465 1,2045
543527 Slatvina 810 8 460 1,1984
526266 Slavec 808 8 230 0,9143
523062 Slavkovce 807 8 101 0,7549
557421 Slavnica 302 3 295 0,9946
526274 Slavoška 808 8 423 1,1527
526282 Slavošovce 808 8 416 1,1440
500747 Sľažany 407 4 198 0,8748
500755 Slepčany 407 4 163 0,8315
518808 Sliač 611 6 329 1,0366
523071 Sliepkovce 807 8 105 0,7599
543748 Slivník 811 8 172 0,8426
515531 Slizké 609 6 401 1,1255
557480 Slopná 306 3 309 1,0119
512613 Slovany 506 5 471 1,2120
529168 Slovenská Kajňa 713 7 140 0,8031
509001 Slovenská Ľupča 601 6 374 1,0921
556564 Slovenská Nová Ves 207 2 136 0,7982
523810 Slovenská Ves 703 7 647 1,4293
520772 Slovenská Volová 702 7 165 0,8340
516384 Slovenské Ďarmoty 610 6 148 0,8130
516392 Slovenské Kľačany 610 6 200 0,8772
520781 Slovenské Krivé 702 7 246 0,9340
543756 Slovenské Nové Mesto 811 8 102 0,7562
512621 Slovenské Pravno 509 5 494 1,2404
508225 Slovenský Grob 107 1 139 0,8019
543535 Slovinky 810 8 443 1,1774
519782 Smilno 701 7 413 1,1403
560154 Smižany 810 8 479 1,2218
507555 Smolenice 207 2 224 0,9069
504823 Smolinské 205 2 190 0,8649
543551 Smolnícka Huta 801 8 495 1,2416
543560 Smolník 801 8 567 1,3305
504831 Smrdáky 205 2 237 0,9229
511013 Smrečany 505 5 701 1,4960
519791 Snakov 701 7 459 1,1971
509469 Snežnica 504 5 398 1,1218
520802 Snina 709 7 216 0,8970
506508 Soblahov 309 3 280 0,9760
527807 Soboš 712 7 216 0,8970
504840 Sobotište 205 2 266 0,9587
523089 Sobrance 809 8 123 0,7821
512630 Socovce 506 5 444 1,1786
522031 Sokoľ 806 8 279 0,9748
559865 Sokoľany 806 8 213 0,8933
501344 Sokolce 401 4 110 0,7661
507563 Sokolovce 204 2 154 0,8204
529176 Soľ 713 7 143 0,8068
505498 Solčany 406 4 175 0,8463
556327 Solčianky 406 4 194 0,8698
543764 Soľnička 811 8 105 0,7599
527815 Soľník 711 7 288 0,9859
504858 Sološnica 106 1 221 0,9032
543772 Somotor 811 8 98 0,7512
559636 Sopkovce 702 7 208 0,8871
523828 Spišská Belá 703 7 622 1,3985
526355 Spišská Nová Ves 810 8 506 1,2552
523836 Spišská Stará Ves 703 7 487 1,2317
523844 Spišská Teplica 706 7 697 1,4911
523852 Spišské Bystré 706 7 673 1,4615
523861 Spišské Hanušovce 703 7 593 1,3626
543578 Spišské Podhradie 704 7 448 1,1835
543586 Spišské Tomášovce 810 8 519 1,2712
543594 Spišské Vlachy 810 8 395 1,1181
543608 Spišský Hrhov 704 7 469 1,2095
543616 Spišský Hrušov 810 8 433 1,1650
523879 Spišský Štiavnik 706 7 563 1,3256
543624 Spišský Štvrtok 704 7 546 1,3046
520829 Stakčín 709 7 252 0,9415
520811 Stakčínska Roztoka 709 7 359 1,0736
513849 Stanča 811 8 120 0,7784
511030 Stankovany 508 5 438 1,1712
543781 Stankovce 811 8 138 0,8006
515540 Stará Bašta 609 6 269 0,9625
509477 Stará Bystrica 502 5 487 1,2317
511846 Stará Halič 606 6 251 0,9402
518816 Stará Huta 604 6 772 1,5837
517267 Stará Kremnička 613 6 285 0,9822
506516 Stará Lehota 304 3 337 1,0464
523887 Stará Lesná 703 7 731 1,5331
526665 Stará Ľubovňa 710 7 532 1,2873
504866 Stará Myjava 303 3 390 1,1119
506524 Stará Turá 304 3 386 1,1070
543632 Stará Voda 801 8 521 1,2737
523097 Staré 807 8 147 0,8118
509019 Staré Hory 601 6 539 1,2959
527009 Starina 710 7 466 1,2058
502758 Starý Hrádok 402 4 148 0,8130
502766 Starý Tekov 402 4 167 0,8365
509485 Staškov 502 5 444 1,1786
527823 Staškovce 711 7 271 0,9649
519804 Stebnícka Huta 701 7 490 1,2354
519812 Stebník 701 7 377 1,0958
518824 Stožok 604 6 377 1,0958
527017 Stráňany 710 7 640 1,4207
517950 Stráňavy 511 5 425 1,1551
523909 Stráne pod Tatrami 703 7 693 1,4862
515566 Stránska 609 6 185 0,8587
517968 Stránske 511 5 431 1,1625
526291 Stratená 808 8 831 1,6566
517976 Stráža 511 5 402 1,1267
543799 Strážne 811 8 99 0,7525
523101 Strážske 807 8 134 0,7957
517984 Strečno 511 5 358 1,0724
543802 Streda nad Bodrogom 811 8 101 0,7549
516406 Stredné Plachtince 610 6 225 0,9081
503550 Strekov 404 4 140 0,8031
509027 Strelníky 601 6 655 1,4392
523119 Stretava 807 8 102 0,7562
523127 Stretavka 807 8 103 0,7574
557471 Streženice 308 3 254 0,9439
520845 Strihovce 709 7 425 1,1551
527831 Stročín 712 7 210 0,8896
527840 Stropkov 711 7 190 0,8649
515582 Studená 609 6 261 0,9526
543641 Studenec 704 7 463 1,2021
504874 Studienka 106 1 202 0,8797
519821 Stuľany 701 7 220 0,9019
508233 Stupava 106 1 178 0,8500
513687 Stupné 306 3 330 1,0378
512648 Sučany 506 5 392 1,1144
518832 Sudince 605 6 185 0,8587
518841 Súdovce 605 6 164 0,8328
559989 Suchá Dolina 707 7 442 1,1761
510076 Suchá Hora 510 5 798 1,6159
507571 Suchá nad Parnou 207 2 176 0,8476
516414 Sucháň 610 6 493 1,2391
523135 Suché 807 8 133 0,7945
516422 Suché Brezovo 610 6 404 1,1292
508241 Suchohrad 106 1 145 0,8093
520853 Sukov 705 7 290 0,9884
527025 Sulín 710 7 425 1,1551
517992 Súľov-Hradná 501 5 418 1,1465
505510 Súlovce 406 4 230 0,9143
515591 Sušany 607 6 219 0,9007
515604 Sútor 609 6 205 0,8834
528153 Svätá Mária 811 8 99 0,7525
555991 Svätoplukovo 403 4 140 0,8031
523143 Svätuš 809 8 103 0,7574
528650 Svätuše 811 8 98 0,7512
516597 Svätý Anton 602 6 435 1,1675
507989 Svätý Jur 107 1 147 0,8118
511048 Svätý Kríž 505 5 629 1,4071
501115 Svätý Peter 401 4 138 0,8006
518000 Svederník 511 5 335 1,0440
518913 Sverepec 306 3 302 1,0032
519839 Sveržov 701 7 347 1,0588
520861 Svetlice 705 7 326 1,0329
527858 Svidnička 712 7 317 1,0217
527106 Svidník 712 7 225 0,9081
525171 Svinia 707 7 361 1,0761
522040 Svinica 806 8 252 0,9415
543811 Svinice 811 8 100 0,7537
506532 Svinná 309 3 240 0,9266
523925 Svit 706 7 720 1,5195
503568 Svodín 404 4 193 0,8686
556238 Svrbice 406 4 271 0,9649
509493 Svrčinovec 502 5 432 1,1638
502782 Šahy 402 4 135 0,7969
504882 Šajdíkove Humence 205 2 192 0,8673
504025 Šaľa 405 4 116 0,7735
504033 Šalgočka 202 2 151 0,8167
505536 Šalgovce 406 4 255 0,9452
502791 Šalov 402 4 157 0,8241
527033 Šambron 710 7 671 1,4590
501905 Šamorín 201 2 125 0,7846
523151 Šamudovce 807 8 108 0,7636
527866 Šandal 711 7 252 0,9415
527874 Šarbov 712 7 446 1,1811
525189 Šarišská Poruba 707 7 344 1,0551
525197 Šarišská Trstená 707 7 403 1,1280
525201 Šarišské Bohdanovce 707 7 217 0,8982
519847 Šarišské Čierne 701 7 368 1,0847
525219 Šarišské Dravce 708 7 468 1,2083
527041 Šarišské Jastrabie 710 7 572 1,3367
525235 Šarišské Michaľany 708 7 298 0,9983
525243 Šarišské Sokolovce 708 7 413 1,1403
527882 Šarišský Štiavnik 712 7 229 0,9130
503576 Šarkan 404 4 131 0,7920
502804 Šarovce 402 4 147 0,8118
519855 Šašová 701 7 228 0,9118
504891 Šaštín-Stráže 205 2 170 0,8402
511854 Šávoľ 606 6 198 0,8748
556670 Šelpice 207 2 164 0,8328
527891 Šemetkovce 712 7 356 1,0699
522066 Šemša 806 8 297 0,9970
508250 Šenkvice 107 1 160 0,8278
511862 Šiatorská Bukovinka 606 6 305 1,0069
519863 Šiba 701 7 430 1,1613
511871 Šíd 606 6 216 0,8970
515621 Šimonovce 609 6 179 0,8513
525251 Šindliar 707 7 493 1,2391
504041 Šintava 202 2 135 0,7969
505544 Šípkov 301 3 322 1,0279
558397 Šípkové 204 2 217 0,8982
516431 Širákov 610 6 196 0,8723
515639 Širkovce 609 6 183 0,8562
525260 Široké 707 7 562 1,3244
505552 Šišov 301 3 216 0,8970
526304 Šivetice 608 6 232 0,9167
520870 Šmigovec 709 7 321 1,0267
511889 Šoltýska 607 6 760 1,5689
504050 Šoporňa 202 2 122 0,7809
507601 Špačince 207 2 158 0,8253
509035 Špania Dolina 601 6 711 1,5084
515647 Španie Pole 609 6 381 1,1008
501352 Šrobárová 401 4 127 0,7871
504904 Štefanov 205 2 187 0,8612
510084 Štefanov nad Oravou 510 5 614 1,3886
508268 Štefanová 107 1 191 0,8661
525278 Štefanovce 707 7 548 1,3071
529184 Štefanovce 713 7 199 0,8760
581691 Štefanovičová 403 4 138 0,8006
527904 Štefurov 712 7 230 0,9143
556548 Šterusy 204 2 209 0,8883
517283 Štiavnické Bane 602 6 670 1,4578
511056 Štiavnička 508 5 513 1,2638
518018 Štiavnik 501 5 496 1,2428
582719 Štitáre 403 4 244 0,9316
526312 Štítnik 808 8 284 0,9810
522074 Štós 806 8 516 1,2675
559890 Štôla 706 7 853 1,6838
523933 Štrba 706 7 1020 1,8901
515655 Štrkovec 609 6 169 0,8389
503584 Štúrovo 404 4 109 0,7648
506541 Štvrtok 309 3 197 0,8735
501913 Štvrtok na Ostrove 201 2 128 0,7883
581712 Šuja 511 5 467 1,2070
516449 Šuľa 610 6 282 0,9785
509043 Šumiac 603 6 841 1,6690
524107 Šuňava 706 7 854 1,6850
503592 Šurany 404 4 123 0,7821
500780 Šurianky 403 4 160 0,8278
511897 Šurice 606 6 219 0,9007
507636 Šúrovce 207 2 132 0,7932
514390 Šútovce 307 3 434 1,1663
512656 Šútovo 506 5 448 1,1835
523950 Švábovce 706 7 676 1,4652
543659 Švedlár 801 8 481 1,2243
511064 Švošov 508 5 483 1,2268
515663 Tachty 609 6 270 0,9637
500798 Tajná 403 4 162 0,8303
509060 Tajov 601 6 478 1,2206
510092 Ťapešovo 507 5 667 1,4541
519871 Tarnov 701 7 323 1,0292
523160 Tašuľa 809 8 104 0,7586
580368 Tatranská Javorina 706 7 993 1,8567
502812 Tehla 402 4 173 0,8439
556611 Tekolďany 203 2 203 0,8809
517291 Tekovská Breznica 612 6 197 0,8735
502821 Tekovské Lužany 402 4 152 0,8179
517305 Tekovské Nemce 407 4 242 0,9291
502847 Tekovský Hrádok 402 4 155 0,8216
509051 Telgárt 603 6 886 1,7246
555967 Telince 403 4 162 0,8303
514403 Temeš 307 3 518 1,2700
543667 Teplička 810 8 540 1,2972
518034 Teplička nad Váhom 511 5 340 1,0501
556645 Tepličky 203 2 217 0,8982
515671 Teplý Vrch 609 6 217 0,8982
518867 Terany 605 6 144 0,8081
518042 Terchová 511 5 560 1,3219
525286 Teriakovce 707 7 358 1,0724
525294 Terňa 707 7 450 1,1860
505561 Tesáre 406 4 207 0,8859
500810 Tesárske Mlyňany 407 4 168 0,8377
504068 Tešedíkovo 405 4 114 0,7710
523178 Tibava 809 8 130 0,7908
525308 Tichý Potok 708 7 527 1,2811
505579 Timoradza 301 3 237 0,9229
527912 Tisinec 711 7 192 0,8673
515680 Tisovec 609 6 378 1,0971
502863 Tlmače 402 4 189 0,8636
511901 Točnica 606 6 261 0,9526
527921 Tokajík 711 7 211 0,8908
504076 Tomášikovo 202 2 114 0,7710
508276 Tomášov 108 1 127 0,7871
511919 Tomášovce 606 6 202 0,8797
515698 Tomášovce 609 6 184 0,8575
520888 Topoľa 709 7 381 1,1008
504998 Topoľčany 406 4 187 0,8612
500828 Topoľčianky 407 4 226 0,9093
504084 Topoľnica 202 2 116 0,7735
501921 Topoľníky 201 2 111 0,7673
520896 Topoľovka 702 7 138 0,8006
523976 Toporec 703 7 603 1,3750
515612 Tornaľa 608 6 182 0,8550
525316 Torysa 708 7 420 1,1490
543675 Torysky 704 7 802 1,6208
529192 Tovarné 713 7 127 0,7871
529206 Tovarnianska Polianka 713 7 137 0,7994
580457 Tovarníky 406 4 189 0,8636
501361 Tôň 401 4 111 0,7673
507661 Trakovice 203 2 143 0,8068
503606 Trávnica 404 4 156 0,8229
501379 Trávnik 401 4 109 0,7648
507679 Trebatice 204 2 165 0,8340
522082 Trebejov 806 8 241 0,9279
511927 Trebeľovce 606 6 183 0,8562
505595 Trebichava 301 3 334 1,0427
528099 Trebišov 811 8 104 0,7586
512664 Trebostovo 506 5 471 1,2120
516457 Trebušovce 610 6 163 0,8315
557340 Trenč 606 6 181 0,8538
506559 Trenčianska Teplá 309 3 224 0,9069
506567 Trenčianska Turná 309 3 227 0,9106
506583 Trenčianske Bohuslavice 304 3 196 0,8723
506591 Trenčianske Jastrabie 309 3 284 0,9810
506605 Trenčianske Mitice 309 3 328 1,0353
545741 Trenčianske Stankovce 309 3 208 0,8871
506613 Trenčianske Teplice 309 3 276 0,9711
505820 Trenčín 309 3 217 0,8982
555576 Trhová Hradská 201 2 112 0,7685
523186 Trhovište 807 8 132 0,7932
506745 Trnava 207 2 144 0,8081
517313 Trnavá Hora 613 6 370 1,0872
523194 Trnava pri Laborci 807 8 163 0,8315
501956 Trnávka 201 2 122 0,7809
543829 Trnávka 811 8 177 0,8488
518875 Tŕnie 611 6 516 1,2675
525324 Trnkov 707 7 305 1,0069
504912 Trnovec 206 2 178 0,8500
504092 Trnovec nad Váhom 405 4 116 0,7735
512672 Trnovo 506 5 457 1,1947
519880 Tročany 701 7 350 1,0625
518883 Trpín 605 6 390 1,1119
522091 Trsťany 806 8 249 0,9377
510106 Trstená 510 5 617 1,3923
501964 Trstená na Ostrove 201 2 116 0,7735
511072 Trstené 505 5 635 1,4145
522104 Trstené pri Hornáde 806 8 175 0,8463
504106 Trstice 202 2 111 0,7673
507687 Trstín 207 2 236 0,9217
511943 Tuhár 606 6 384 1,1045
525332 Tuhrina 707 7 456 1,1934
513725 Tuchyňa 302 3 265 0,9575
525341 Tulčík 707 7 276 0,9711
502871 Tupá 402 4 129 0,7895
502880 Turá 402 4 151 0,8167
512681 Turany 506 5 401 1,1255
527939 Turany nad Ondavou 711 7 176 0,8476
520900 Turcovce 702 7 226 0,9093
512699 Turček 509 5 674 1,4627
556271 Turčianky 305 3 223 0,9056
512702 Turčianska Štiavnička 506 5 430 1,1613
545961 Turčianske Jaseno 506 5 508 1,2577
512711 Turčianske Kľačany 506 5 410 1,1366
512729 Turčianske Teplice 509 5 504 1,2527
512737 Turčiansky Ďur 506 5 457 1,1947
512753 Turčiansky Peter 506 5 419 1,1477
526321 Turčok 608 6 336 1,0452
557269 Turecká 601 6 620 1,3960
508284 Tureň 108 1 126 0,7858
518051 Turie 511 5 441 1,1749
507407 Turík 508 5 556 1,3169
559784 Turňa nad Bodvou 806 8 182 0,8550
521779 Turnianska Nová Ves 806 8 172 0,8426
518891 Turová 611 6 335 1,0440
509507 Turzovka 502 5 522 1,2750
523208 Tušice 807 8 108 0,7636
523216 Tušická Nová Ves 807 8 108 0,7636
514411 Tužina 307 3 373 1,0909
523984 Tvarožná 703 7 670 1,4578
505617 Tvrdomestice 406 4 234 0,9192
510114 Tvrdošín 510 5 592 1,3614
503614 Tvrdošovce 404 4 119 0,7772
520918 Ubľa 709 7 223 0,9056
523224 Úbrež 809 8 135 0,7969
520926 Udavské 702 7 165 0,8340
513741 Udiča 306 3 306 1,0082
527050 Údol 710 7 519 1,2712
502898 Uhliská 402 4 610 1,3836
543683 Úhorná 801 8 688 1,4800
511099 Uhorská Ves 505 5 607 1,3799
511978 Uhorské 607 6 251 0,9402
505625 Uhrovec 301 3 268 0,9612
505633 Uhrovské Podhradie 301 3 327 1,0341
556050 Úľany nad Žitavou 404 4 126 0,7858
520934 Ulič 709 7 249 0,9377
520942 Uličské Krivé 709 7 278 0,9736
543691 Uloža 704 7 865 1,6986
518905 Uňatín 605 6 304 1,0057
504939 Unín 206 2 276 0,9711
505641 Urmince 406 4 180 0,8525
580317 Utekáč 607 6 402 1,1267
525359 Uzovce 708 7 388 1,1094
515701 Uzovská Panica 609 6 191 0,8661
525367 Uzovské Pekľany 708 7 480 1,2231
525375 Uzovský Šalgov 708 7 366 1,0823
506630 Vaďovce 304 3 230 0,9143
527947 Vagrinec 712 7 269 0,9625
504114 Váhovce 202 2 123 0,7821
522121 Vajkovce 806 8 209 0,8883
522139 Valaliky 806 8 185 0,8587
509086 Valaská 603 6 489 1,2342
514420 Valaská Belá 307 3 485 1,2292
511102 Valaská Dubová 508 5 662 1,4479
512761 Valča 506 5 448 1,1835
520951 Valentovce 705 7 330 1,0378
515795 Valice 609 6 213 0,8933
527955 Valkovce 712 7 220 0,9019
509094 Vaľkovňa 603 6 721 1,5208
518964 Vaniškovce 701 7 395 1,1181
527963 Vápeník 712 7 402 1,1267
519901 Varadka 701 7 396 1,1193
527971 Varechovce 711 7 318 1,0230
525383 Varhaňovce 707 7 272 0,9662
518069 Varín 511 5 358 1,0724
510149 Vasiľov 507 5 652 1,4355
510157 Vavrečka 507 5 656 1,4405
529214 Vavrinec 713 7 281 0,9773
511111 Vavrišovo 505 5 699 1,4936
511129 Važec 505 5 788 1,6035
515710 Včelince 609 6 169 0,8389
515728 Večelkov 609 6 292 0,9909
529222 Vechec 713 7 181 0,8538
543845 Veľaty 811 8 141 0,8043
500836 Velčice 407 4 223 0,9056
510165 Veličná 503 5 484 1,2280
516465 Veľká Čalomija 610 6 140 0,8031
514438 Veľká Čausa 307 3 309 1,0119
518077 Veľká Čierna 511 5 495 1,2416
500844 Veľká Dolina 403 4 136 0,7982
523992 Veľká Franková 703 7 658 1,4429
506648 Veľká Hradná 309 3 270 0,9637
522147 Veľká Ida 806 8 210 0,8896
517330 Veľká Lehota 612 6 564 1,3268
527068 Veľká Lesná 710 7 603 1,3750
522155 Veľká Lodina 806 8 255 0,9452
524000 Veľká Lomnica 703 7 647 1,4293
581585 Veľká Lúka 611 6 311 1,0143
504122 Veľká Mača 202 2 123 0,7821
511994 Veľká nad Ipľom 606 6 169 0,8389
501972 Veľká Paka 201 2 123 0,7821
513806 Veľká Tŕňa 811 8 174 0,8451
512001 Veľká Ves 607 6 204 0,8822
516473 Veľká Ves nad Ipľom 610 6 134 0,7957
506656 Veľké Bierovce 309 3 200 0,8772
501981 Veľké Blahovo 201 2 116 0,7735
511137 Veľké Borové 505 5 835 1,6616
512010 Veľké Dravce 606 6 193 0,8686
545651 Veľké Držkovce 301 3 239 0,9254
505676 Veľké Dvorany 406 4 195 0,8710
555673 Veľké Dvorníky 201 2 114 0,7710
505684 Veľké Hoste 301 3 239 0,9254
505692 Veľké Chlievany 301 3 198 0,8748
500518 Veľké Chyndice 403 4 174 0,8451
543853 Veľké Kapušany 807 8 109 0,7648
501387 Veľké Kosihy 401 4 110 0,7661
507709 Veľké Kostoľany 204 2 153 0,8192
581160 Veľké Kozmálovce 402 4 172 0,8426
505706 Veľké Kršteňany 305 3 215 0,8958
504947 Veľké Leváre 106 1 170 0,8402
503631 Veľké Lovce 404 4 162 0,8303
502910 Veľké Ludince 402 4 173 0,8439
556572 Veľké Orvište 204 2 163 0,8315
543861 Veľké Ozorovce 811 8 173 0,8439
517348 Veľké Pole 612 6 522 1,2750
543870 Veľké Raškovce 807 8 100 0,7537
523232 Veľké Revištia 809 8 110 0,7661
505714 Veľké Ripňany 406 4 166 0,8352
518085 Veľké Rovné 501 5 540 1,2972
543888 Veľké Slemence 807 8 103 0,7574
558214 Veľké Straciny 610 6 210 0,8896
515736 Veľké Teriakovce 609 6 233 0,9180
543896 Veľké Trakany 811 8 101 0,7549
502928 Veľké Turovce 402 4 134 0,7957
505722 Veľké Uherce 305 3 219 0,9007
504131 Veľké Úľany 202 2 119 0,7772
555932 Veľké Vozokany 407 4 181 0,8538
500887 Veľké Zálužie 403 4 180 0,8525
516490 Veľké Zlievce 610 6 210 0,8896
527980 Veľkrop 711 7 283 0,9797
508292 Veľký Biel 108 1 126 0,7858
515744 Veľký Blh 609 6 198 0,8748
500895 Veľký Cetín 403 4 132 0,7932
512788 Veľký Čepčín 509 5 473 1,2144
502936 Veľký Ďur 402 4 183 0,8562
543705 Veľký Folkmar 801 8 379 1,0983
504149 Veľký Grob 202 2 122 0,7809
543900 Veľký Horeš 811 8 99 0,7525
543918 Veľký Kamenec 811 8 123 0,7821
505731 Veľký Klíž 305 3 244 0,9316
515850 Veľký Krtíš 610 6 222 0,9044
503380 Veľký Kýr 404 4 127 0,7871
555860 Veľký Lapáš 403 4 160 0,8278
527076 Veľký Lipník 710 7 569 1,3330
516503 Veľký Lom 610 6 418 1,1465
501522 Veľký Meder 201 2 112 0,7685
524018 Veľký Slavkov 706 7 683 1,4738
525391 Veľký Slivník 707 7 391 1,1131
525405 Veľký Šariš 707 7 281 0,9773
520977 Veľopolie 702 7 179 0,8513
505749 Velušovce 406 4 224 0,9069
524026 Vernár 706 7 765 1,5751
507725 Veselé 204 2 157 0,8241
511145 Veterná Poruba 505 5 819 1,6418
557307 Vidiná 606 6 198 0,8748
516511 Vieska 610 6 188 0,8624
555746 Vieska 201 2 118 0,7759
515752 Vieska nad Blhom 609 6 173 0,8439
500909 Vieska nad Žitavou 407 4 181 0,8538
518921 Vígľaš 604 6 352 1,0650
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 604 6 559 1,3207
524034 Vikartovce 706 7 751 1,5578
516520 Vinica 610 6 164 0,8328
543926 Viničky 811 8 99 0,7525
508306 Viničné 107 1 156 0,8229
523259 Vinné 807 8 144 0,8081
500917 Vinodol 403 4 130 0,7908
504157 Vinohrady nad Váhom 202 2 166 0,8352
508314 Vinosady 107 1 155 0,8216
555827 Virt 401 4 114 0,7710
527084 Vislanka 710 7 542 1,2997
527998 Vislava 711 7 260 0,9513
513776 Visolaje 308 3 267 0,9600
543934 Višňov 811 8 131 0,7920
506672 Višňové 304 3 208 0,8871
515761 Višňové 608 6 252 0,9415
518093 Višňové 511 5 448 1,1835
508322 Vištuk 107 1 172 0,8426
510173 Vitanová 510 5 699 1,4936
525413 Víťaz 707 7 474 1,2157
520985 Víťazovce 702 7 168 0,8377
543713 Vítkovce 810 8 406 1,1317
529231 Vlača 713 7 182 0,8550
528005 Vladiča 711 7 349 1,0613
526339 Vlachovo 808 8 403 1,1280
511153 Vlachy 505 5 532 1,2873
504165 Vlčany 405 4 111 0,7673
556513 Vlčkovce 207 2 132 0,7932
557293 Vlkanová 601 6 317 1,0217
556025 Vlkas 404 4 133 0,7945
524042 Vlková 703 7 670 1,4578
524051 Vlkovce 703 7 829 1,6542
508331 Vlky 108 1 126 0,7858
515779 Vlkyňa 609 6 162 0,8303
507741 Voderady 207 2 132 0,7932
543942 Vojany 807 8 101 0,7549
543951 Vojčice 811 8 108 0,7636
543969 Vojka 811 8 105 0,7599
501999 Vojka nad Dunajom 201 2 122 0,7809
543721 Vojkovce 810 8 518 1,2700
524069 Vojňany 703 7 666 1,4528
523267 Vojnatina 809 8 128 0,7883
528013 Vojtovce 711 7 211 0,8908
523275 Voľa 807 8 126 0,7858
520993 Volica 705 7 247 0,9353
500925 Volkovce 407 4 205 0,8834
517356 Voznica 612 6 213 0,8933
504173 Vozokany 202 2 115 0,7722
505757 Vozokany 406 4 239 0,9254
500933 Vráble 403 4 144 0,8081
504963 Vrádište 206 2 170 0,8402
502006 Vrakúň 201 2 114 0,7710
544051 Vranov nad Topľou 713 7 134 0,7957
523283 Vrbnica 807 8 105 0,7599
524077 Vrbov 703 7 654 1,4380
501409 Vrbová nad Váhom 401 4 109 0,7648
504971 Vrbovce 303 3 341 1,0514
507750 Vrbové 204 2 182 0,8550
516538 Vrbovka 610 6 151 0,8167
513784 Vrchteplá 306 3 522 1,2750
512796 Vrícko 506 5 588 1,3565
557625 Vršatské Podhradie 302 3 659 1,4442
557358 Vrútky 506 5 381 1,1008
522163 Vtáčkovce 806 8 395 1,1181
524085 Výborná 703 7 701 1,4960
500941 Výčapy-Opatovce 403 4 152 0,8179
502014 Vydrany 201 2 116 0,7735
557498 Vydrná 308 3 409 1,1354
524093 Vydrník 706 7 601 1,3725
517364 Vyhne 613 6 344 1,0551
511170 Východná 505 5 760 1,5689
521001 Výrava 705 7 357 1,0711
505765 Vysočany 301 3 258 0,9489
517372 Vysoká 602 6 669 1,4565
525421 Vysoká 708 7 549 1,3083
509515 Vysoká nad Kysucou 502 5 688 1,4800
523291 Vysoká nad Uhom 807 8 106 0,7611
508349 Vysoká pri Morave 106 1 144 0,8081
560103 Vysoké Tatry 706 7 966 1,8246
528021 Vyškovce 711 7 217 0,8982
502944 Vyškovce nad Ipľom 402 4 140 0,8031
511188 Vyšná Boca 505 5 953 1,8073
522171 Vyšná Hutka 806 8 197 0,8735
521019 Vyšná Jablonka 702 7 361 1,0761
528030 Vyšná Jedľová 712 7 312 1,0156
522180 Vyšná Kamenica 806 8 354 1,0674
522198 Vyšná Myšľa 806 8 233 0,9180
528048 Vyšná Olšava 711 7 204 0,8822
528056 Vyšná Pisaná 712 7 364 1,0798
519910 Vyšná Polianka 701 7 452 1,1885
523305 Vyšná Rybnica 809 8 219 0,9007
529249 Vyšná Sitnica 702 7 193 0,8686
526347 Vyšná Slaná 808 8 482 1,2255
525430 Vyšná Šebastová 707 7 372 1,0897
519928 Vyšná Voľa 701 7 325 1,0316
521027 Vyšné Ladičkovce 702 7 232 0,9167
502952 Vyšné nad Hronom 402 4 153 0,8192
523313 Vyšné Nemecké 809 8 132 0,7932
523321 Vyšné Remety 809 8 208 0,8871
526606 Vyšné Repaše 704 7 805 1,6245
527092 Vyšné Ružbachy 710 7 625 1,4022
557901 Vyšné Valice 609 6 230 0,9143
522201 Vyšný Čaj 806 8 230 0,9143
560073 Vyšný Hrabovec 711 7 176 0,8476
521035 Vyšný Hrušov 702 7 185 0,8587
529117 Vyšný Kazimír 713 7 201 0,8785
522210 Vyšný Klátov 806 8 486 1,2305
528064 Vyšný Komárnik 712 7 434 1,1663
519944 Vyšný Kručov 701 7 196 0,8723
510181 Vyšný Kubín 503 5 522 1,2750
582093 Vyšný Medzev 806 8 387 1,1082
528072 Vyšný Mirošov 712 7 345 1,0563
528081 Vyšný Orlík 712 7 264 0,9563
515809 Vyšný Skálnik 609 6 236 0,9217
526614 Vyšný Slavkov 704 7 561 1,3231
519952 Vyšný Tvarožec 701 7 495 1,2416
529257 Vyšný Žipov 713 7 152 0,8179
510190 Zábiedovo 510 5 668 1,4553
512818 Záborie 506 5 501 1,2490
525448 Záborské 707 7 327 1,0341
559881 Zádiel 806 8 246 0,9340
515817 Zádor 609 6 164 0,8328
523330 Záhor 809 8 109 0,7648
516546 Záhorce 610 6 154 0,8204
508365 Záhorská Ves 106 1 145 0,8093
525456 Záhradné 707 7 313 1,0168
557927 Zacharovce 609 6 294 0,9933
510203 Zákamenné 507 5 703 1,4985
509523 Zákopčie 502 5 572 1,3367
502961 Zalaba 402 4 125 0,7846
524115 Zálesie 703 7 677 1,4664
555509 Zálesie 108 1 130 0,7908
523241 Zalužice 807 8 124 0,7833
556475 Zamarovce 309 3 216 0,8970
529265 Zámutov 713 7 272 0,9662
513814 Záriečie 308 3 333 1,0415
513822 Záskalie 306 3 397 1,1206
543977 Zatín 811 8 100 0,7537
505773 Závada 406 4 247 0,9353
516554 Závada 610 6 218 0,8995
529273 Závada 702 7 300 1,0007
521043 Závadka 702 7 152 0,8179
523348 Závadka 807 8 108 0,7636
526631 Závadka 801 8 819 1,6418
509124 Závadka nad Hronom 603 6 618 1,3935
507768 Zavar 207 2 137 0,7994
511196 Závažná Poruba 505 5 616 1,3911
504980 Závod 106 1 161 0,8291
510211 Zázrivá 503 5 669 1,4565
543985 Zbehňov 811 8 170 0,8402
500950 Zbehy 403 4 154 0,8204
521051 Zboj 709 7 345 1,0563
521060 Zbojné 705 7 262 0,9538
519961 Zborov 701 7 323 1,0292
509531 Zborov nad Bystricou 502 5 419 1,1477
502979 Zbrojníky 402 4 177 0,8488
521078 Zbudská Belá 705 7 263 0,9550
521086 Zbudské Dlhé 702 7 199 0,8760
523356 Zbudza 807 8 127 0,7871
518131 Zbyňov 511 5 427 1,1576
507776 Zeleneč 207 2 145 0,8093
501417 Zemianska Olča 401 4 111 0,7673
514454 Zemianske Kostoľany 307 3 232 0,9167
556441 Zemianske Podhradie 304 3 244 0,9316
504181 Zemianske Sady 202 2 153 0,8192
518956 Zemiansky Vrbovok 605 6 414 1,1416
503649 Zemné 404 4 112 0,7685
543993 Zemplín 811 8 110 0,7661
544001 Zemplínska Nová Ves 811 8 122 0,7809
523364 Zemplínska Široká 807 8 103 0,7574
544019 Zemplínska Teplica 811 8 204 0,8822
521108 Zemplínske Hámre 709 7 347 1,0588
544027 Zemplínske Hradište 811 8 103 0,7574
544035 Zemplínske Jastrabie 811 8 115 0,7722
522635 Zemplínske Kopčany 807 8 104 0,7586
544043 Zemplínsky Branč 811 8 108 0,7636
525472 Zlatá Baňa 707 7 544 1,3021
522244 Zlatá Idka 806 8 662 1,4479
519979 Zlaté 701 7 389 1,1107
502022 Zlaté Klasy 201 2 122 0,7809
500968 Zlaté Moravce 407 4 192 0,8673
501425 Zlatná na Ostrove 401 4 110 0,7661
529281 Zlatník 713 7 245 0,9328
505790 Zlatníky 301 3 265 0,9575
500976 Zlatno 407 4 327 1,0341
582051 Zlatno 607 6 389 1,1107
513865 Zliechov 302 3 562 1,3244
508381 Zohor 106 1 146 0,8105
516562 Zombor 610 6 181 0,8538
500348 Zubák 308 3 418 1,1465
510238 Zuberec 510 5 762 1,5714
521116 Zubné 702 7 233 0,9180
510246 Zubrohlava 507 5 630 1,4083
518158 Zvolen 611 6 374 1,0921
518972 Zvolenská Slatina 611 6 328 1,0353
581488 Zvončín 207 2 156 0,8229
512834 Žabokreky 506 5 428 1,1588
505803 Žabokreky nad Nitrou 305 3 192 0,8673
526649 Žakarovce 801 8 533 1,2885
524123 Žakovce 703 7 665 1,4516
529290 Žalobín 713 7 143 0,8068
522252 Žarnov 806 8 197 0,8735
517381 Žarnovica 612 6 252 0,9415
510254 Žaškov 503 5 479 1,2218
523372 Žbince 807 8 104 0,7586
522261 Ždaňa 806 8 178 0,8500
524131 Ždiar 706 7 895 1,7357
525499 Žehňa 707 7 394 1,1168
526657 Žehra 810 8 450 1,1860
518981 Železná Breznica 611 6 449 1,1848
519987 Železník 712 7 176 0,8476
502987 Želiezovce 402 4 139 0,8019
519995 Želmanovce 712 7 238 0,9242
516571 Želovce 610 6 156 0,8229
502995 Žemberovce 402 4 221 0,9032
503002 Žemliare 402 4 150 0,8155
511200 Žiar 505 5 759 1,5677
515833 Žiar 608 6 180 0,8525
516589 Žiar nad Hronom 613 6 272 0,9662
518999 Žibritov 605 6 487 1,2317
504190 Žihárec 405 4 111 0,7673
500984 Žikava 407 4 274 0,9686
517402 Žilina 511 5 378 1,0971
515841 Žíp 609 6 174 0,8451
525502 Žipov 707 7 391 1,1131
500992 Žirany 403 4 251 0,9402
582816 Žitavany 407 4 204 0,8822
501018 Žitavce 403 4 141 0,8043
505811 Žitná-Radiša 301 3 271 0,9649
507792 Žlkovce 203 2 144 0,8081
525511 Župčany 707 7 315 1,0193
517399 Župkov 612 6 315 1,0193
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VEĽKOSTNÉ KATEGÓRIE OBCÍ A KOEFICIENTY VEĽKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ OBCÍ
Veľkostná kategória obce Koeficient
1-1 000 0,89
1 001 - 5 000 0,90
5 001 - 10 000 0,91
10 001 - 50 000 0,94
50 001 - 100 000 1,13
Košice 1,50
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 2,35
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE, KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV
Tabuľka č. 1 Hodnoty koeficientov
Index
j
Subjekt indexu Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 14,7
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 4,8
3 Dieťa materskej školy 27,3
4 Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami materskej školy 29,2
5 Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 68,2
6 Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 40,9
7 Dieťa v školskom klube detí
6
8 Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl 13,2
9 Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení 7,9
10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória
1,8
11 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej, základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho gymnázia, internátneho konzervatória 3,6
12 Poslucháč jazykovej školy 0,5
13 Dieťa školského internátu z materskej školy, základnej školy, strednej školy 15,0
14 Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 75,0
15 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1
16 Dieťa v reedukačnom centre 117,0
17 Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu 113,0
18 Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 0,2
19 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 2,0
20 Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 1,5
Tabuľka č. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25
Počet detí v materskej
škole (materských
školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek
dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
11 17,6
12 15
13 12,9
14 11
15 9,4
16 8
17 6,8
18 5,7
19 4,7
20 3,9
21 3,1
22 2,3
23 1,7
24 1,1
25 0,5
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
na výpočet podielu obce na výnose dane

Vysvetlivky:
PDi - podiel obce „i“ na výnose dane v eurách
PDi a1 - podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2 zákl . - pomocný výpočet základne pre výpočet podielu obce PDia2
PDi a2 - podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VD - výnos dane podľa § 2 zákona v eurách
OBi - počet obyvateľov obce „i“
OB - počet obyvateľov Slovenskej republiky
knv i - koeficient nadmorskej výšky obce „i“
ki - koeficient obce „i“
cj - koeficienty „j“ uvedené v prílohe č. 3
zij - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
zij m - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“
Zj - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
Zj m - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti zákonom uznanej cirkvi alebo súkromnej osoby na území obcí v Slovenskej republike zistený zberom údajov podľa osobitného predpisu1)
OBi pp - počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
OBpp - počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
i - údaj týkajúci sa príslušnej obce
j - údaj týkajúci sa príslušnej školy a školských zariadení uvedených v osobitnom predpise1)
n - počet obcí
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane