668/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

668
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2004
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“) obciam a vyšším územným celkom.
§ 2
(1)
Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
a)
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce uvedeným v prílohe č. 1,
b)
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeného v prílohe č. 3,
d)
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 a zaokrúhľuje sa na celé koruny.
§ 3
(1)
Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2)
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 a zaokrúhľuje sa na celé koruny.
§ 4
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom uvedeným v prílohe č. 6.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA STREDU OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce Obec/mesto Okres Kraj Nadmorská
výška
Koeficient
nadmorskej
výšky
513831 Klin nad Bodrogom 811 8 98 0,7500
528153 Svätá Mária 811 8 98 0,7500
522571 Kačanov 807 8 100 0,7527
528684 Pribeník 811 8 100 0,7527
543926 Viničky 811 8 100 0,7527
528285 Čierna 811 8 101 0,7541
523054 Senné 807 8 101 0,7541
523119 Stretava 807 8 101 0,7541
528170 Borša 811 8 102 0,7555
522376 Budkovce 807 8 102 0,7555
528293 Čierna nad Tisou 811 8 102 0,7555
528391 Ižkovce 807 8 102 0,7555
522767 Malé Raškovce 807 8 102 0,7555
523127 Stretavka 807 8 102 0,7555
543942 Vojany 807 8 102 0,7555
528145 Biel 811 8 103 0,7568
522341 Blatné Remety 809 8 103 0,7568
528188 Boťany 811 8 103 0,7568
522431 Hatalov 807 8 103 0,7568
522511 Iňačovce 807 8 103 0,7568
528552 Malý Horeš 811 8 103 0,7568
522881 Petrikovce 807 8 103 0,7568
528668 Poľany 811 8 103 0,7568
523062 Slavkovce 807 8 103 0,7568
543896 Veľké Trakany 811 8 103 0,7568
543977 Zatín 811 8 103 0,7568
523364 Zemplínska Široká 807 8 103 0,7568
544027 Zemplínske Hradište 811 8 103 0,7568
528102 Bačka 811 8 104 0,7582
522333 Blatná Polianka 809 8 104 0,7582
522414 Falkušovce 807 8 104 0,7582
522546 Jastrabie pri Michalovciach 807 8 104 0,7582
528633 Oborín 807 8 104 0,7582
528706 Rad 811 8 104 0,7582
543756 Slovenské Nové Mesto 811 8 104 0,7582
523160 Tašuľa 809 8 104 0,7582
543870 Veľké Raškovce 807 8 104 0,7582
522635 Zemplínske Kopčany 807 8 104 0,7582
522325 Bežovce 809 8 105 0,7595
528161 Boľ 811 8 105 0,7595
522368 Bracovce 807 8 105 0,7595
522864 Palín 807 8 105 0,7595
523071 Sliepkovce 807 8 105 0,7595
543802 Streda nad Bodrogom 811 8 105 0,7595
523143 Svätuš 809 8 105 0,7595
543811 Svinice 811 8 105 0,7595
543969 Vojka 811 8 105 0,7595
523283 Vrbnica 807 8 105 0,7595
513857 Budince 807 8 106 0,7609
522384 Bunkovce 809 8 106 0,7609
522392 Čečehov 807 8 106 0,7609
528277 Čičarovce 807 8 106 0,7609
522406 Dúbravka 807 8 106 0,7609
528404 Kapušianske Kľačany 807 8 106 0,7609
543799 Strážne 811 8 106 0,7609
543888 Veľké Slemence 807 8 106 0,7609
543900 Veľký Horeš 811 8 106 0,7609
523372 Žbince 807 8 106 0,7609
522287 Bajany 807 8 107 0,7623
528137 Beša 807 8 107 0,7623
522694 Lastomír 807 8 107 0,7623
522937 Porostov 809 8 107 0,7623
523208 Tušice 807 8 107 0,7623
528307 Čierne Pole 807 8 108 0,7636
522465 Hnojné 807 8 108 0,7636
522651 Krásnovce 807 8 108 0,7636
522678 Kristy 809 8 108 0,7636
522716 Lekárovce 809 8 108 0,7636
522791 Moravany 807 8 108 0,7636
522856 Ostrov 809 8 108 0,7636
522872 Pavlovce nad Uhom 807 8 108 0,7636
523151 Šamudovce 807 8 108 0,7636
523216 Tušická Nová Ves 807 8 108 0,7636
522350 Blatné Revištia 809 8 109 0,7650
501042 Bodza 401 4 109 0,7650
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 0,7650
501107 Dedina Mládeže 401 4 109 0,7650
501158 Chotín 401 4 109 0,7650
522554 Jenkovce 809 8 109 0,7650
522911 Pinkovce 809 8 109 0,7650
528692 Ptrukša 807 8 109 0,7650
528714 Ruská 807 8 109 0,7650
543772 Somotor 811 8 109 0,7650
528099 Trebišov 811 8 109 0,7650
523291 Vysoká nad Uhom 807 8 109 0,7650
523330 Záhor 809 8 109 0,7650
501069 Brestovec 401 4 110 0,7664
503754 Dolný Chotár 202 2 110 0,7664
528331 Drahňov 807 8 110 0,7664
555568 Horné Mýto 201 2 110 0,7664
501654 Jahodná 201 2 110 0,7664
501182 Kameničná 401 4 110 0,7664
501026 Komárno 401 4 110 0,7664
503291 Komoča 404 4 110 0,7664
528439 Kožuchov 811 8 110 0,7664
503878 Kráľov Brod 202 2 110 0,7664
501221 Lipové 401 4 110 0,7664
501255 Moča 401 4 110 0,7664
556092 Nána 404 4 110 0,7664
522821 Nižné Nemecké 809 8 110 0,7664
503525 Salka 404 4 110 0,7664
523348 Závadka 807 8 110 0,7664
528340 Dvorianky 811 8 111 0,7677
522481 Horovce 807 8 111 0,7677
528366 Hraň 811 8 111 0,7677
528382 Hriadky 811 8 111 0,7677
501166 Imeľ 401 4 111 0,7677
501174 Iža 401 4 111 0,7677
501204 Kolárovo 401 4 111 0,7677
528544 Malé Trakany 811 8 111 0,7677
522813 Nižná Rybnica 809 8 111 0,7677
501310 Patince 401 4 111 0,7677
503584 Štúrovo 404 4 111 0,7677
543951 Vojčice 811 8 111 0,7677
501409 Vrbová nad Váhom 401 4 111 0,7677
503649 Zemné 404 4 111 0,7677
504190 Žihárec 405 4 111 0,7677
501506 Boheľov 201 2 112 0,7691
501085 Čalovec 401 4 112 0,7691
528323 Dobrá 811 8 112 0,7691
501611 Dolný Štál 201 2 112 0,7691
580911 Holiare 401 4 112 0,7691
501212 Kravany nad Dunajom 401 4 112 0,7691
528463 Krišovská Liesková 807 8 112 0,7691
528510 Leles 811 8 112 0,7691
501239 Marcelová 401 4 112 0,7691
501247 Martovce 401 4 112 0,7691
528579 Maťovské Vojkovce 807 8 112 0,7691
503932 Neded 405 4 112 0,7691
501824 Okoč 201 2 112 0,7691
501336 Radvaň nad Dunajom 401 4 112 0,7691
501344 Sokolce 401 4 112 0,7691
501361 Tôň 401 4 112 0,7691
555576 Trhová Hradská 201 2 112 0,7691
501387 Veľké Kosihy 401 4 112 0,7691
523232 Veľké Revištia 809 8 112 0,7691
501522 Veľký Meder 201 2 112 0,7691
504165 Vlčany 405 4 112 0,7691
502014 Vydrany 201 2 112 0,7691
503029 Andovce 404 4 113 0,7704
501093 Číčov 401 4 113 0,7704
501531 Čiližská Radvaň 201 2 113 0,7704
555665 Malé Dvorníky 201 2 113 0,7704
501301 Okoličná na Ostrove 401 4 113 0,7704
501867 Padáň 201 2 113 0,7704
503452 Palárikovo 404 4 113 0,7704
503991 Selice 405 4 113 0,7704
501921 Topoľníky 201 2 113 0,7704
555673 Veľké Dvorníky 201 2 113 0,7704
543853 Veľké Kapušany 807 8 113 0,7704
501417 Zemianska Olča 401 4 113 0,7704
544043 Zemplínsky Branč 811 8 113 0,7704
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 0,7718
501557 Dolný Bar 201 2 114 0,7718
555541 Dunajský Klátov 201 2 114 0,7718
503258 Kamenný Most 404 4 114 0,7718
501689 Kľúčovec 201 2 114 0,7718
555649 Mad 201 2 114 0,7718
528561 Malý Kamenec 811 8 114 0,7718
522783 Markovce 807 8 114 0,7718
501760 Medveďov 201 2 114 0,7718
501930 Ňárad 201 2 114 0,7718
501280 Nesvady 401 4 114 0,7718
501883 Pataš 201 2 114 0,7718
501379 Trávnik 401 4 114 0,7718
504106 Trstice 202 2 114 0,7718
555827 Virt 401 4 114 0,7718
501468 Baloň 201 2 115 0,7732
501140 Hurbanovo 401 4 115 0,7732
501191 Klížska Nemá 401 4 115 0,7732
501719 Kútniky 201 2 115 0,7732
503355 Malé Kosihy 404 4 115 0,7732
522279 Michalovce 807 8 115 0,7732
501816 Ohrady 201 2 115 0,7732
528676 Parchovany 811 8 115 0,7732
555720 Povoda 201 2 115 0,7732
504068 Tešedíkovo 405 4 115 0,7732
504092 Trnovec nad Váhom 405 4 115 0,7732
503746 Dolné Saliby 202 2 116 0,7745
501573 Gabčíkovo 201 2 116 0,7745
502375 Ipeľský Sokolec 402 4 116 0,7745
503223 Jatov 404 4 116 0,7745
522686 Kusín 807 8 116 0,7745
522708 Laškovce 807 8 116 0,7745
582361 Obid 404 4 116 0,7745
501875 Sap 201 2 116 0,7745
523046 Sejkov 809 8 116 0,7745
501981 Veľké Blahovo 201 2 116 0,7745
502073 Bielovce 402 4 117 0,7759
501484 Blahová 201 2 117 0,7759
503771 Horné Saliby 202 2 117 0,7759
503207 Chľaba 404 4 117 0,7759
501671 Jurová 201 2 117 0,7759
503231 Kamenica nad Hronom 404 4 117 0,7759
522597 Klokočov 807 8 117 0,7759
582522 Potônske Lúky 201 2 117 0,7759
543764 Soľnička 811 8 117 0,7759
502006 Vrakúň 201 2 117 0,7759
501450 Baka 201 2 118 0,7773
501077 Búč 401 4 118 0,7773
503711 Diakovce 405 4 118 0,7773
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 118 0,7773
501433 Dunajská Streda 201 2 118 0,7773
522732 Ložín 807 8 118 0,7773
501743 Lúč na Ostrove 201 2 118 0,7773
555754 Matúškovo 202 2 118 0,7773
522902 Petrovce nad Laborcom 807 8 118 0,7773
504025 Šaľa 405 4 118 0,7773
504076 Tomášikovo 202 2 118 0,7773
501964 Trstená na Ostrove 201 2 118 0,7773
555517 Bellova Ves 201 2 119 0,7786
503461 Bodíky 201 2 119 0,7786
501581 Holice 201 2 119 0,7786
501697 Kostolné Kračany 201 2 119 0,7786
501701 Kráľovičove Kračany 201 2 119 0,7786
503011 Nové Zámky 404 4 119 0,7786
504084 Topoľnica 202 2 119 0,7786
555746 Vieska 201 2 119 0,7786
504173 Vozokany 202 2 119 0,7786
503690 Čierna Voda 202 2 120 0,7800
503703 Čierny Brod 202 2 120 0,7800
522449 Hažín 807 8 120 0,7800
501590 Horná Potôň 201 2 120 0,7800
522589 Kaluža 807 8 120 0,7800
503860 Košúty 202 2 120 0,7800
501735 Lehnice 201 2 120 0,7800
582638 Malá Mača 202 2 120 0,7800
522759 Malčice 807 8 120 0,7800
501786 Michal na Ostrove 201 2 120 0,7800
501859 Orechová Potôň 201 2 120 0,7800
504017 Sládkovičovo 202 2 120 0,7800
528650 Svätuše 811 8 120 0,7800
503614 Tvrdošovce 404 4 120 0,7800
501425 Zlatná na Ostrove 401 4 120 0,7800
501034 Bajč 401 4 121 0,7814
503070 Bešeňov 404 4 121 0,7814
522422 Fekišovce 809 8 121 0,7814
501603 Horný Bar 201 2 121 0,7814
503827 Jánovce 202 2 121 0,7814
503843 Kajal 202 2 121 0,7814
503886 Kráľová nad Váhom 405 4 121 0,7814
555606 Macov 201 2 121 0,7814
503401 Mužla 404 4 121 0,7814
543993 Zemplín 811 8 121 0,7814
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 122 0,7827
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 122 0,7827
503665 Galanta 202 2 122 0,7827
523089 Sobrance 809 8 122 0,7827
501352 Šrobárová 401 4 122 0,7827
543934 Višňov 811 8 122 0,7827
544035 Zemplínske Jastrabie 811 8 122 0,7827
501395 Bátorove Kosihy 401 4 123 0,7841
501492 Blatná na Ostrove 201 2 123 0,7841
528251 Čerhov 811 8 123 0,7841
501549 Dobrohošť 201 2 123 0,7841
581674 Hencovce 713 7 123 0,7841
501662 Janíky 201 2 123 0,7841
503835 Jelka 202 2 123 0,7841
580597 Kyselica 201 2 123 0,7841
528617 Novosad 811 8 123 0,7841
501808 Nový Život 201 2 123 0,7841
522961 Pozdišovce 807 8 123 0,7841
501891 Rohovce 201 2 123 0,7841
503592 Šurany 404 4 123 0,7841
504131 Veľké Úľany 202 2 123 0,7841
501999 Vojka nad Dunajom 201 2 123 0,7841
502944 Vyškovce nad Ipľom 402 4 123 0,7841
503681 Boldog 108 1 124 0,7854
580554 Čenkovce 201 2 124 0,7854
503151 Dolný Ohaj 404 4 124 0,7854
503193 Hul 404 4 124 0,7854
519430 Kučín 701 7 124 0,7854
503312 Leľa 404 4 124 0,7854
502626 Pastovce 402 4 124 0,7854
503509 Rastislavice 404 4 124 0,7854
503983 Reca 108 1 124 0,7854
501956 Trnávka 201 2 124 0,7854
504122 Veľká Mača 202 2 124 0,7854
543918 Veľký Kamenec 811 8 124 0,7854
500917 Vinodol 403 4 124 0,7854
502961 Zalaba 402 4 124 0,7854
502022 Zlaté Klasy 201 2 124 0,7854
503673 Abrahám 202 2 125 0,7868
503045 Bánov 404 4 125 0,7868
503762 Gáň 202 2 125 0,7868
503797 Hrubá Borša 108 1 125 0,7868
503819 Hurbanova Ves 108 1 125 0,7868
528811 Kučín 713 7 125 0,7868
528498 Ladmovce 811 8 125 0,7868
522741 Lúčky 807 8 125 0,7868
503924 Mostová 202 2 125 0,7868
522805 Nacina Ves 807 8 125 0,7868
501832 Oľdza 201 2 125 0,7868
529001 Poša 713 7 125 0,7868
501972 Veľká Paka 201 2 125 0,7868
501441 Báč 201 2 126 0,7882
528226 Byšta 811 8 126 0,7882
501514 Čakany 201 2 126 0,7882
503789 Hoste 202 2 126 0,7882
501620 Hubice 201 2 126 0,7882
501638 Hviezdoslavov 201 2 126 0,7882
503321 Lipová 404 4 126 0,7882
501778 Mierovo 201 2 126 0,7882
508284 Tureň 108 1 126 0,7882
556050 Úľany nad Žitavou 404 4 126 0,7882
503240 Kamenín 404 4 127 0,7895
502448 Kubáňovo 402 4 127 0,7895
501727 Kvetoslavov 201 2 127 0,7895
513849 Stanča 811 8 127 0,7895
501913 Štvrtok na Ostrove 201 2 127 0,7895
523275 Voľa 807 8 127 0,7895
523241 Zalužice 807 8 127 0,7895
503801 Hrubý Šúr 108 1 128 0,7909
503851 Kostolná pri Dunaji 108 1 128 0,7909
503894 Kráľová pri Senci 108 1 128 0,7909
508071 Malinovo 108 1 128 0,7909
556556 Pavlice 207 2 128 0,7909
502723 Sazdice 402 4 128 0,7909
543730 Sirník 811 8 128 0,7909
508276 Tomášov 108 1 128 0,7909
508331 Vlky 108 1 128 0,7909
503126 Černík 404 4 129 0,7923
555789 Dolná Streda 202 2 129 0,7923
507903 Hamuliakovo 108 1 129 0,7923
522660 Krčava 809 8 129 0,7923
555908 Malý Cetín 403 4 129 0,7923
508098 Miloslavov 108 1 129 0,7923
529125 Sačurov 713 7 129 0,7923
504009 Sereď 202 2 129 0,7923
504050 Šoporňa 202 2 129 0,7923
523178 Tibava 809 8 129 0,7923
544001 Zemplínska Nová Ves 811 8 129 0,7923
503096 Branovo 404 4 130 0,7936
528200 Brehov 811 8 130 0,7936
500241 Hájske 405 4 130 0,7936
528781 Kladzany 713 7 130 0,7936
503282 Komjatice 404 4 130 0,7936
528447 Kráľovský Chlmec 811 8 130 0,7936
503398 Mojzesovo 404 4 130 0,7936
508110 Most pri Bratislave 108 1 130 0,7936
528919 Nižný Hrušov 713 7 130 0,7936
508136 Nová Dedinka 108 1 130 0,7936
582549 Nový Svet 108 1 130 0,7936
502677 Pohronský Ruskov 402 4 130 0,7936
503975 Pusté Úľany 202 2 130 0,7936
529133 Sečovská Polianka 713 7 130 0,7936
501905 Šamorín 201 2 130 0,7936
503606 Trávnica 404 4 130 0,7936
523186 Trhovište 807 8 130 0,7936
502871 Tupá 402 4 130 0,7936
523224 Úbrež 809 8 130 0,7936
504114 Váhovce 202 2 130 0,7936
504149 Veľký Grob 202 2 130 0,7936
503380 Veľký Kýr 404 4 130 0,7936
523313 Vyšné Nemecké 809 8 130 0,7936
523356 Zbudza 807 8 130 0,7936
545333 Dunajská Lužná 108 1 131 0,7950
507997 Kalinkovo 108 1 131 0,7950
528587 Michaľany 811 8 131 0,7950
501263 Modrany 401 4 131 0,7950
528901 Nižný Hrabovec 713 7 131 0,7950
507636 Šúrovce 207 2 131 0,7950
508292 Veľký Biel 108 1 131 0,7950
555509 Zálesie 108 1 131 0,7950
503088 Bíňa 404 4 132 0,7963
555843 Čata 402 4 132 0,7963
508209 Rovinka 108 1 132 0,7963
503550 Strekov 404 4 132 0,7963
544051 Vranov nad Topľou 713 7 132 0,7963
555886 Čechynce 403 4 133 0,7977
556661 Dolné Lovčice 207 2 133 0,7977
502324 Hronovce 402 4 133 0,7977
503363 Maňa 404 4 133 0,7977
503371 Michal nad Žitavou 404 4 133 0,7977
528927 Nižný Kručov 713 7 133 0,7977
528609 Nižný Žipov 811 8 133 0,7977
528943 Ondavské Matiašovce 713 7 133 0,7977
582000 Bratislava 100 1 134 0,7991
502278 Horné Semerovce 402 4 134 0,7991
503266 Kmeťovo 404 4 134 0,7991
556483 Križovany nad Dudváhom 207 2 134 0,7991
528625 Nový Ruskov 811 8 134 0,7991
503517 Rúbaň 404 4 134 0,7991
556513 Vlčkovce 207 2 134 0,7991
507822 Blatné 108 1 135 0,8004
544116 Čaklov 713 7 135 0,8004
501123 Dulovce 401 4 135 0,8004
555878 Horná Kráľová 405 4 135 0,8004
528374 Hrčeľ 811 8 135 0,8004
516074 Ipeľské Predmostie 610 6 135 0,8004
507938 Ivanka pri Dunaji 108 1 135 0,8004
528790 Komárany 713 7 135 0,8004
528838 Majerovce 713 7 135 0,8004
503436 Nová Vieska 404 4 135 0,8004
556491 Opoj 207 2 135 0,8004
522830 Orechová 809 8 135 0,8004
522988 Pusté Čemerné 807 8 135 0,8004
523101 Strážske 807 8 135 0,8004
500844 Veľká Dolina 403 4 135 0,8004
516473 Veľká Ves nad Ipľom 610 6 135 0,8004
502537 Malé Ludince 402 4 136 0,8018
501328 Pribeta 401 4 136 0,8018
503967 Pusté Sady 202 2 136 0,8018
556564 Slovenská Nová Ves 207 2 136 0,8018
502782 Šahy 402 4 136 0,8018
556025 Vlkas 404 4 136 0,8018
523267 Vojnatina 809 8 136 0,8018
500071 Branč 403 4 137 0,8032
500470 Lúčnica nad Žitavou 403 4 137 0,8032
556033 Pavlová 404 4 137 0,8032
508217 Senec 108 1 137 0,8032
507539 Siladice 203 2 137 0,8032
500895 Veľký Cetín 403 4 137 0,8032
507741 Voderady 207 2 137 0,8032
507768 Zavar 207 2 137 0,8032
502987 Želiezovce 402 4 137 0,8032
544086 Benkovce 713 7 138 0,8045
556521 Dolné Zelenice 203 2 138 0,8045
502243 Hokovce 402 4 138 0,8045
556530 Horné Zelenice 203 2 138 0,8045
522562 Jovsa 807 8 138 0,8045
502456 Kukučínov 402 4 138 0,8045
501115 Svätý Peter 401 4 138 0,8045
502928 Veľké Turovce 402 4 138 0,8045
503959 Pata 202 2 139 0,8059
504041 Šintava 202 2 139 0,8059
515868 Balog nad Ipľom 610 6 140 0,8073
507814 Bernolákovo 108 1 140 0,8073
506842 Brestovany 207 2 140 0,8073
507865 Čataj 108 1 140 0,8073
518387 Dudince 605 6 140 0,8073
520241 Hudcovce 702 7 140 0,8073
507911 Chorvátsky Grob 108 1 140 0,8073
516139 Kosihy nad Ipľom 610 6 140 0,8073
502499 Lontov 402 4 140 0,8073
528846 Malá Domaša 713 7 140 0,8073
503347 Malá nad Hronom 404 4 140 0,8073
500577 Mojmírovce 403 4 140 0,8073
529176 Soľ 713 7 140 0,8073
543781 Stankovce 811 8 140 0,8073
555991 Svätoplukovo 403 4 140 0,8073
529192 Tovarné 713 7 140 0,8073
529206 Tovarnianska Polianka 713 7 140 0,8073
529290 Žalobín 713 7 140 0,8073
500739 Močenok 405 4 141 0,8086
503479 Podhájska 404 4 141 0,8086
501018 Žitavce 403 4 141 0,8086
555487 Igram 108 1 142 0,8100
528641 Plechotice 811 8 142 0,8100
529168 Slovenská Kajňa 713 7 142 0,8100
516384 Slovenské Ďarmoty 610 6 142 0,8100
523135 Suché 807 8 142 0,8100
516465 Veľká Čalomija 610 6 142 0,8100
500933 Vráble 403 4 142 0,8100
528242 Čeľovce 811 8 143 0,8113
502154 Demandice 402 4 143 0,8113
502286 Horné Turovce 402 4 143 0,8113
507253 Leopoldov 203 2 143 0,8113
516228 Muľa 610 6 143 0,8113
523020 Ruskovce 809 8 143 0,8113
503185 Gbelce 404 4 144 0,8127
522473 Horňa 809 8 144 0,8127
580899 Lužianky 403 4 144 0,8127
500950 Zbehy 403 4 144 0,8127
520055 Brekov 702 7 145 0,8141
518409 Hontianske Moravce 605 6 145 0,8141
516112 Koláre 610 6 145 0,8141
508225 Slovenský Grob 107 1 145 0,8141
581691 Štefanovičová 403 4 145 0,8141
518867 Terany 605 6 145 0,8141
508349 Vysoká pri Morave 106 1 145 0,8141
507792 Žlkovce 203 2 145 0,8141
500101 Čakajovce 403 4 146 0,8154
503169 Dubník 404 4 146 0,8154
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 207 2 146 0,8154
558320 Ivanka pri Nitre 403 4 146 0,8154
502391 Jur nad Hronom 402 4 146 0,8154
522724 Lesné 807 8 146 0,8154
522996 Rakovec nad Ondavou 807 8 146 0,8154
502804 Šarovce 402 4 146 0,8154
506745 Trnava 207 2 146 0,8154
507776 Zeleneč 207 2 146 0,8154
508381 Zohor 106 1 146 0,8154
506877 Cífer 207 2 147 0,8168
506885 Červeník 203 2 147 0,8168
508241 Suchohrad 106 1 147 0,8168
506851 Bučany 207 2 148 0,8182
500381 Jelšovce 403 4 148 0,8182
507288 Madunice 203 2 148 0,8182
502758 Starý Hrádok 402 4 148 0,8182
523259 Vinné 807 8 148 0,8182
502979 Zbrojníky 402 4 148 0,8182
507296 Majcichov 207 2 149 0,8195
528722 Sečovce 811 8 149 0,8195
503541 Sikenička 404 4 149 0,8195
508365 Záhorská Ves 106 1 149 0,8195
500046 Báb 403 4 150 0,8209
544132 Čierne nad Topľou 713 7 150 0,8209
515957 Dolinka 610 6 150 0,8209
506991 Drahovce 204 2 150 0,8209
507024 Dvorníky 203 2 150 0,8209
544191 Giglovce 713 7 150 0,8209
516058 Chrastince 610 6 150 0,8209
528773 Kamenná Poruba 713 7 150 0,8209
502472 Keť 402 4 150 0,8209
516147 Kováčovce 610 6 150 0,8209
501271 Mudroňovo 401 4 150 0,8209
503533 Semerovo 404 4 150 0,8209
502731 Sikenica 402 4 150 0,8209
504033 Šalgočka 202 2 150 0,8209
503576 Šarkan 404 4 150 0,8209
507661 Trakovice 203 2 150 0,8209
555932 Veľké Vozokany 407 4 150 0,8209
515779 Vlkyňa 609 6 150 0,8209
516538 Vrbovka 610 6 150 0,8209
504181 Zemianske Sady 202 2 150 0,8209
507890 Gajary 106 1 151 0,8222
555495 Kaplna 108 1 151 0,8222
528480 Kysta 811 8 151 0,8222
503495 Radava 404 4 151 0,8222
502740 Slatina 402 4 151 0,8222
503002 Žemliare 402 4 151 0,8222
544230 Hlinné 713 7 152 0,8236
543063 Koniarovce 406 4 152 0,8236
508039 Láb 106 1 152 0,8236
581097 Ľudovítová 403 4 152 0,8236
508179 Pezinok 107 1 152 0,8236
502952 Vyšné nad Hronom 402 4 152 0,8236
521043 Závadka 702 7 152 0,8236
528358 Egreš 811 8 153 0,8250
516171 Malá Čalomija 610 6 153 0,8250
504556 Malé Leváre 106 1 153 0,8250
502600 Nýrovce 402 4 153 0,8250
516279 Opatovská Nová Ves 610 6 153 0,8250
508195 Plavecký Štvrtok 106 1 153 0,8250
556114 Sekule 205 2 153 0,8250
516571 Želovce 610 6 153 0,8250
582387 Čab 403 4 154 0,8263
507962 Jakubov 106 1 154 0,8263
528421 Kazimír 811 8 154 0,8263
502880 Turá 402 4 154 0,8263
544124 Čičava 713 7 155 0,8277
502171 Dolná Seč 402 4 155 0,8277
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 155 0,8277
544205 Girovce 713 7 155 0,8277
518425 Hontianske Tesáre 605 6 155 0,8277
500313 Hruboňovo 403 4 155 0,8277
559547 Jasenov 702 7 155 0,8277
500399 Kapince 403 4 155 0,8277
515132 Lenartovce 609 6 155 0,8277
502511 Málaš 402 4 155 0,8277
502642 Plášťovce 402 4 155 0,8277
505404 Preseľany 406 4 155 0,8277
508306 Viničné 107 1 155 0,8277
500941 Výčapy-Opatovce 403 4 155 0,8277
529257 Vyšný Žipov 713 7 155 0,8277
503100 Bruty 404 4 156 0,8291
507032 Hlohovec 203 2 156 0,8291
520004 Humenné 702 7 156 0,8291
504513 Kúty 205 2 156 0,8291
503487 Pozba 404 4 156 0,8291
523097 Staré 807 8 156 0,8291
502821 Tekovské Lužany 402 4 156 0,8291
502847 Tekovský Hrádok 402 4 156 0,8291
516546 Záhorce 610 6 156 0,8291
542695 Biskupová 406 4 157 0,8304
542971 Hrušovany 406 4 157 0,8304
528471 Kuzmice 811 8 157 0,8304
582140 Lackovce 702 7 157 0,8304
502570 Mýtne Ludany 402 4 157 0,8304
518620 Ratkovce 203 2 157 0,8304
520896 Topoľovka 702 7 157 0,8304
507008 Dubovany 204 2 158 0,8318
502260 Horná Seč 402 4 158 0,8318
507806 Báhoň 107 1 159 0,8332
502049 Bajka 402 4 159 0,8332
542661 Belince 406 4 159 0,8332
504271 Brodské 206 2 159 0,8332
502227 Farná 402 4 159 0,8332
528412 Kašov 811 8 159 0,8332
519359 Kochanovce 701 7 159 0,8332
520373 Kochanovce 702 7 159 0,8332
508063 Malacky 106 1 159 0,8332
500534 Malé Zálužie 403 4 159 0,8332
529150 Skrabské 713 7 159 0,8332
500020 Alekšince 403 4 160 0,8345
506834 Borovce 204 2 160 0,8345
502090 Bory 402 4 160 0,8345
515914 Čeláre 610 6 160 0,8345
507946 Jablonec 107 1 160 0,8345
500356 Jarok 403 4 160 0,8345
543039 Kamanová 406 4 160 0,8345
504459 Kopčany 206 2 160 0,8345
500453 Lehota 403 4 160 0,8345
520446 Lieskovec 702 7 160 0,8345
505048 Ludanice 406 4 160 0,8345
507318 Malženice 207 2 160 0,8345
516244 Nová Ves 610 6 160 0,8345
507482 Rakovice 204 2 160 0,8345
500712 Rumanová 403 4 160 0,8345
518701 Rykynčice 605 6 160 0,8345
516333 Sečianky 610 6 160 0,8345
529141 Sedliská 713 7 160 0,8345
516376 Sklabiná 610 6 160 0,8345
500755 Slepčany 407 4 160 0,8345
507563 Sokolovce 204 2 160 0,8345
518841 Súdovce 605 6 160 0,8345
507601 Špačince 207 2 160 0,8345
500780 Šurianky 403 4 160 0,8345
543845 Veľaty 811 8 160 0,8345
504980 Závod 106 1 160 0,8345
502065 Beša 402 4 161 0,8359
500704 Rišňovce 403 4 161 0,8359
507725 Veselé 204 2 161 0,8359
503118 Čechy 404 4 162 0,8372
502413 Kalná nad Hronom 402 4 162 0,8372
504491 Kuklov 205 2 162 0,8372
502464 Kuraľany 402 4 162 0,8372
507440 Piešťany 204 2 162 0,8372
502715 Santovka 402 4 162 0,8372
515876 Bátorová 610 6 163 0,8386
504432 Kátov 206 2 163 0,8386
502031 Levice 402 4 163 0,8386
502618 Ondrejovce 402 4 163 0,8386
555967 Telince 403 4 163 0,8386
558354 Bašovce 204 2 164 0,8400
580473 Biely Kostol 207 2 164 0,8400
500232 Golianovo 403 4 164 0,8400
545350 Hontianske Trsťany 402 4 164 0,8400
508012 Kostolište 106 1 164 0,8400
543071 Kovarce 406 4 164 0,8400
500631 Nová Ves nad Žitavou 403 4 164 0,8400
556572 Veľké Orvište 204 2 164 0,8400
555860 Veľký Lapáš 403 4 164 0,8400
504963 Vrádište 206 2 164 0,8400
515892 Bušince 610 6 165 0,8413
545589 Cabaj-Čápor 403 4 165 0,8413
556297 Čeľadince 406 4 165 0,8413
528731 Holčíkovce 713 7 165 0,8413
514985 Ivanice 609 6 165 0,8413
507156 Jaslovské Bohunice 207 2 165 0,8413
559687 Kechnec 806 8 165 0,8413
516091 Kiarov 610 6 165 0,8413
507202 Koplotovce 203 2 165 0,8413
507229 Krakovany 204 2 165 0,8413
516155 Lesenice 610 6 165 0,8413
520462 Lukačovce 702 7 165 0,8413
528871 Merník 713 7 165 0,8413
522848 Oreské 807 8 165 0,8413
507431 Pečeňady 204 2 165 0,8413
556670 Šelpice 207 2 165 0,8413
508250 Šenkvice 107 1 165 0,8413
515817 Zádor 609 6 165 0,8413
502332 Hronské Kľačany 402 4 166 0,8427
528749 Jasenovce 713 7 166 0,8427
507385 Ostrov 204 2 166 0,8427
557340 Trenč 606 6 166 0,8427
559598 Hažín nad Cirochou 702 7 167 0,8441
503215 Jasová 404 4 167 0,8441
511480 Kalonda 606 6 167 0,8441
515078 Kráľ 609 6 167 0,8441
556653 Radošovce 207 2 167 0,8441
507709 Veľké Kostoľany 204 2 167 0,8441
504220 Borský Svätý Jur 205 2 168 0,8454
502201 Domadice 402 4 168 0,8454
504572 Moravský Svätý Ján 205 2 168 0,8454
505242 Nitrianska Streda 406 4 168 0,8454
500640 Nové Sady 403 4 168 0,8454
505285 Oponice 406 4 168 0,8454
515493 Rumince 609 6 168 0,8454
507679 Trebatice 204 2 168 0,8454
515710 Včelince 609 6 168 0,8454
506001 Horná Streda 304 3 169 0,8468
506346 Očkov 304 3 169 0,8468
506401 Pobedim 304 3 169 0,8468
581658 Práznovce 406 4 169 0,8468
560073 Vyšný Hrabovec 711 7 169 0,8468
500062 Beladice 407 4 170 0,8481
527203 Bžany 711 7 170 0,8481
514594 Cakov 609 6 170 0,8481
504319 Čáry 205 2 170 0,8481
500135 Čeľadice 403 4 170 0,8481
555916 Červený Hrádok 407 4 170 0,8481
556351 Horné Chlebany 406 4 170 0,8481
542938 Horné Obdokovce 406 4 170 0,8481
502294 Horný Pial 402 4 170 0,8481
502341 Hronské Kosihy 402 4 170 0,8481
556165 Chrabrany 406 4 170 0,8481
528757 Jastrabie nad Topľou 713 7 170 0,8481
507172 Kľačany 203 2 170 0,8481
507211 Košolná 207 2 170 0,8481
556149 Krušovce 406 4 170 0,8481
527513 Lomné 711 7 170 0,8481
505064 Lužany 406 4 170 0,8481
505137 Malé Ripňany 406 4 170 0,8481
555851 Malý Lapáš 403 4 170 0,8481
515183 Martinová 609 6 170 0,8481
500569 Melek 403 4 170 0,8481
506257 Modrovka 304 3 170 0,8481
520560 Ohradzany 702 7 170 0,8481
522953 Porúbka 809 8 170 0,8481
515353 Radnovce 609 6 170 0,8481
557765 Riečka 609 6 170 0,8481
504891 Šaštín-Stráže 205 2 170 0,8481
500810 Tesárske Mlyňany 407 4 170 0,8481
581160 Veľké Kozmálovce 402 4 170 0,8481
504947 Veľké Leváre 106 1 170 0,8481
500887 Veľké Zálužie 403 4 170 0,8481
500909 Vieska nad Žitavou 407 4 170 0,8481
516520 Vinica 610 6 170 0,8481
504157 Vinohrady nad Váhom 202 2 170 0,8481
518107 Hosťovce 806 8 171 0,8495
502596 Nový Tekov 402 4 171 0,8495
507512 Ružindol 207 2 171 0,8495
522309 Baškovce 809 8 172 0,8509
505889 Brunovce 304 3 172 0,8509
528234 Cejkov 811 8 172 0,8509
521299 Čaňa 806 8 172 0,8509
500691 Poľný Kesov 403 4 172 0,8509
502812 Tehla 402 4 172 0,8509
527939 Turany nad Ondavou 711 7 172 0,8509
500518 Veľké Chyndice 403 4 172 0,8509
515752 Vieska nad Blhom 609 6 172 0,8509
557757 Abovce 609 6 173 0,8522
500160 Čifáre 403 4 173 0,8522
502251 Hontianska Vrbica 402 4 173 0,8522
520772 Slovenská Volová 702 7 173 0,8522
515655 Štrkovec 609 6 173 0,8522
521779 Turnianska Nová Ves 806 8 173 0,8522
515841 Žíp 609 6 173 0,8522
502103 Brhlovce 402 4 174 0,8536
514624 Číž 609 6 174 0,8536
502189 Dolné Semerovce 402 4 174 0,8536
522538 Jasenov 809 8 174 0,8536
520454 Ľubiša 702 7 174 0,8536
505439 Rajčany 406 4 174 0,8536
505498 Solčany 406 4 174 0,8536
507571 Suchá nad Parnou 207 2 174 0,8536
500798 Tajná 403 4 174 0,8536
504998 Topoľčany 406 4 174 0,8536
505714 Veľké Ripňany 406 4 174 0,8536
581488 Zvončín 207 2 174 0,8536
581623 Babindol 403 4 175 0,8550
544094 Bystré 713 7 175 0,8550
528269 Černochov 811 8 175 0,8550
557919 Dulovo 609 6 175 0,8550
544183 Ďurďoš 713 7 175 0,8550
516007 Glabušovce 610 6 175 0,8550
556777 Jesenské 402 4 175 0,8550
522601 Kolibabovce 809 8 175 0,8550
503274 Kolta 404 4 175 0,8550
581135 Malé Kozmálovce 402 4 175 0,8550
558192 Malý Krtíš 610 6 175 0,8550
516236 Nenince 610 6 175 0,8550
516252 Obeckov 610 6 175 0,8550
502669 Podlužany 402 4 175 0,8550
511803 Rapovce 606 6 175 0,8550
502863 Tlmače 402 4 175 0,8550
514519 Bátka 609 6 176 0,8563
527157 Breznica 711 7 176 0,8563
514951 Chanava 609 6 176 0,8563
527581 Miňovce 711 7 176 0,8563
543748 Slivník 811 8 176 0,8563
502766 Starý Tekov 402 4 176 0,8563
523194 Trnava pri Laborci 807 8 176 0,8563
543985 Zbehňov 811 8 176 0,8563
506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 2 177 0,8577
500402 Klasov 403 4 177 0,8577
505170 Nadlice 305 3 177 0,8577
506435 Potvorice 304 3 177 0,8577
506443 Považany 304 3 177 0,8577
504718 Prietržka 206 2 177 0,8577
515442 Rimavská Seč 609 6 177 0,8577
505919 Častkovce 304 3 178 0,8591
543004 Chynorany 305 3 178 0,8591
520292 Jankovce 702 7 178 0,8591
511463 Jelšovec 606 6 178 0,8591
513806 Veľká Tŕňa 811 8 178 0,8591
520331 Kamenica nad Cirochou 702 7 179 0,8604
555924 Malé Vozokany 407 4 179 0,8604
508314 Vinosady 107 1 179 0,8604
505901 Čachtice 304 3 180 0,8618
503134 Dedinka 404 4 180 0,8618
504335 Dojč 205 2 180 0,8618
582425 Dolné Lefantovce 403 4 180 0,8618
506958 Dolné Otrokovce 203 2 180 0,8618
506966 Dolné Trhovište 203 2 180 0,8618
559644 Gruzovce 702 7 180 0,8618
500321 Choča 407 4 180 0,8618
502359 Iňa 402 4 180 0,8618
507130 Jalšové 203 2 180 0,8618
528803 Košarovce 702 7 180 0,8618
528455 Kravany 811 8 180 0,8618
502430 Krškany 402 4 180 0,8618
502502 Lula 402 4 180 0,8618
519561 Lužany pri Topli 712 7 180 0,8618
556785 Malé Chyndice 403 4 180 0,8618
519596 Mičakovce 712 7 180 0,8618
505196 Nedanovce 305 3 180 0,8618
500593 Neverice 407 4 180 0,8618
528935 Nová Kelča 713 7 180 0,8618
556459 Nová Ves nad Váhom 304 3 180 0,8618
529052 Remeniny 713 7 180 0,8618
515566 Stránska 609 6 180 0,8618
507989 Svätý Jur 107 1 180 0,8618
502791 Šalov 402 4 180 0,8618
515621 Šimonovce 609 6 180 0,8618
580457 Tovarníky 406 4 180 0,8618
559784 Turňa nad Bodvou 806 8 180 0,8618
511994 Veľká nad Ipľom 606 6 180 0,8618
543861 Veľké Ozorovce 811 8 180 0,8618
520985 Víťazovce 702 7 180 0,8618
519987 Železník 712 7 180 0,8618
515833 Žiar 608 6 180 0,8618
528129 Bara 811 8 181 0,8631
508047 Limbach 107 1 181 0,8631
500607 Nevidzany 407 4 181 0,8631
504912 Trnovec 206 2 181 0,8631
508322 Vištuk 107 1 181 0,8631
521167 Belža 806 8 182 0,8645
507849 Budmerice 107 1 182 0,8645
502197 Dolný Pial 402 4 182 0,8645
514691 Dubovec 609 6 182 0,8645
520195 Hankovce 702 7 182 0,8645
500666 Paňa 403 4 182 0,8645
521868 Peder 806 8 182 0,8645
508233 Stupava 106 1 182 0,8645
502910 Veľké Ludince 402 4 182 0,8645
506818 Boleráz 207 2 183 0,8659
520161 Dlhé nad Cirochou 709 7 183 0,8659
514667 Drňa 609 6 183 0,8659
506125 Kočovce 304 3 183 0,8659
500488 Lukáčovce 403 4 183 0,8659
515612 Tornaľa 608 6 183 0,8659
514969 Chrámec 609 6 184 0,8672
581305 Nemčice 406 4 184 0,8672
507369 Nižná 204 2 184 0,8672
511781 Prša 606 6 184 0,8672
504823 Smolinské 205 2 184 0,8672
529222 Vechec 713 7 184 0,8672
511251 Boľkovce 606 6 185 0,8686
542733 Bošany 305 3 185 0,8686
556599 Dlhá 207 2 185 0,8686
515965 Dolná Strehová 610 6 185 0,8686
515990 Ďurkovce 610 6 185 0,8686
511404 Fiľakovské Kováče 606 6 185 0,8686
521370 Geča 806 8 185 0,8686
542881 Hajná Nová Ves 406 4 185 0,8686
504378 Holíč 206 2 185 0,8686
502421 Kozárovce 402 4 185 0,8686
518603 Lišov 605 6 185 0,8686
516198 Malé Zlievce 610 6 185 0,8686
518646 Medovarce 605 6 185 0,8686
511668 Nitra nad Ipľom 606 6 185 0,8686
515256 Otročok 608 6 185 0,8686
511692 Panické Dravce 606 6 185 0,8686
502651 Plavé Vozokany 402 4 185 0,8686
529044 Rafajovce 713 7 185 0,8686
557854 Rakytník 609 6 185 0,8686
518832 Sudince 605 6 185 0,8686
515639 Širkovce 609 6 185 0,8686
520977 Veľopolie 702 7 185 0,8686
522198 Vyšná Myšľa 806 8 185 0,8686
516562 Zombor 610 6 185 0,8686
522261 Ždaňa 806 8 185 0,8686
528218 Brezina 811 8 186 0,8700
506893 Dechtice 207 2 186 0,8700
513792 Malá Tŕňa 811 8 186 0,8700
504815 Skalica 206 2 186 0,8700
520926 Udavské 702 7 186 0,8700
521035 Vyšný Hrušov 702 7 186 0,8700
503061 Belá 404 4 187 0,8713
514721 Gemer 608 6 187 0,8713
508055 Lozorno 106 1 187 0,8713
528528 Luhyňa 811 8 187 0,8713
528897 Nižná Sitnica 702 7 187 0,8713
505307 Ostratice 305 3 187 0,8713
521973 Seňa 806 8 187 0,8713
511927 Trebeľovce 606 6 187 0,8713
502111 Čajkov 402 4 188 0,8727
599310 Chorváty 806 8 188 0,8727
507164 Kátlovce 207 2 188 0,8727
506427 Podolie 304 3 188 0,8727
505455 Rybany 301 3 188 0,8727
515701 Uzovská Panica 609 6 188 0,8727
516511 Vieska 610 6 188 0,8727
507750 Vrbové 204 2 188 0,8727
507326 Merašice 203 2 189 0,8740
507466 Prašník 204 2 189 0,8740
503631 Veľké Lovce 404 4 189 0,8740
582697 Bádice 403 4 190 0,8754
505846 Beckov 304 3 190 0,8754
519081 Brezov 701 7 190 0,8754
542792 Čermany 406 4 190 0,8754
500151 Čierne Kľačany 407 4 190 0,8754
521337 Drienovec 806 8 190 0,8754
504351 Gbely 206 2 190 0,8754
545635 Horné Lefantovce 403 4 190 0,8754
521558 Kokšov-Bakša 806 8 190 0,8754
581704 Kuzmice 406 4 190 0,8754
519472 Lascov 701 7 190 0,8754
516163 Ľuboriečka 610 6 190 0,8754
511218 Lučenec 606 6 190 0,8754
520501 Myslina 702 7 190 0,8754
500011 Nitra 403 4 190 0,8754
502588 Nová Dedina 402 4 190 0,8754
516261 Olováry 610 6 190 0,8754
505331 Pečeňany 301 3 190 0,8754
511714 Pinciná 606 6 190 0,8754
500674 Podhorany 403 4 190 0,8754
529028 Prosačov 713 7 190 0,8754
521922 Rešica 806 8 190 0,8754
520721 Rovné 702 7 190 0,8754
516457 Trebušovce 610 6 190 0,8754
522139 Valaliky 806 8 190 0,8754
502936 Veľký Ďur 402 4 190 0,8754
502120 Čaka 402 4 191 0,8768
511439 Holiša 606 6 191 0,8768
527637 Nižná Olšava 711 7 191 0,8768
506923 Dolná Krupá 207 2 192 0,8781
511391 Fiľakovo 606 6 192 0,8781
516830 Hronský Beňadik 612 6 192 0,8781
514993 Janice 609 6 192 0,8781
500372 Jelenec 403 4 192 0,8781
520403 Koškovce 702 7 192 0,8781
528501 Lastovce 811 8 192 0,8781
508268 Štefanová 107 1 192 0,8781
515698 Tomášovce 609 6 192 0,8781
543829 Trnávka 811 8 192 0,8781
503053 Bardoňovo 404 4 193 0,8795
505994 Hôrka nad Váhom 304 3 193 0,8795
515027 Kaloša 609 6 193 0,8795
503339 Ľubá 404 4 193 0,8795
522945 Poruba pod Vihorlatom 807 8 193 0,8795
505803 Žabokreky nad Nitrou 305 3 193 0,8795
514748 Gemerská Panica 808 8 194 0,8809
542954 Horné Štitáre 406 4 194 0,8809
556157 Jacovce 406 4 194 0,8809
515001 Jesenské 609 6 194 0,8809
515159 Levkuška 608 6 194 0,8809
556793 Borčany 301 3 195 0,8822
544141 Ďapalovce 713 7 195 0,8822
518336 Domaníky 605 6 195 0,8822
514756 Gemerská Ves 608 6 195 0,8822
518417 Hontianske Nemce 605 6 195 0,8822
521582 Košická Polianka 806 8 195 0,8822
519588 Marhaň 701 7 195 0,8822
511625 Mučín 606 6 195 0,8822
506338 Nové Mesto nad Váhom 304 3 195 0,8822
505315 Partizánske 305 3 195 0,8822
515281 Pavlovce 609 6 195 0,8822
556327 Solčianky 406 4 195 0,8822
504882 Šajdíkove Humence 205 2 195 0,8822
527912 Tisinec 711 7 195 0,8822
529249 Vyšná Sitnica 702 7 195 0,8822
506931 Dolné Dubové 207 2 196 0,8836
514713 Figa 609 6 196 0,8836
556173 Livina 305 3 196 0,8836
502481 Lok 402 4 196 0,8836
504670 Popudinské Močidľany 206 2 196 0,8836
507521 Sasinkovo 203 2 196 0,8836
500968 Zlaté Moravce 407 4 196 0,8836
503037 Bajtava 404 4 197 0,8850
520021 Baškovce 702 7 197 0,8850
544159 Davidov 713 7 197 0,8850
500194 Dolné Obdokovce 403 4 197 0,8850
527262 Duplín 711 7 197 0,8850
514799 Gortva 609 6 197 0,8850
528536 Malé Ozorovce 811 8 197 0,8850
500682 Pohranice 403 4 197 0,8850
515469 Rimavské Janovce 609 6 197 0,8850
528111 Bačkov 811 8 198 0,8863
514501 Barca 609 6 198 0,8863
506788 Bíňovce 207 2 198 0,8863
504238 Borský Mikuláš 205 2 198 0,8863
580449 Brodzany 305 3 198 0,8863
519391 Kračúnovce 712 7 198 0,8863
507491 Ratnovce 204 2 198 0,8863
506583 Trenčianske Bohuslavice 304 3 198 0,8863
512010 Veľké Dravce 606 6 198 0,8863
527173 Brusnica 711 7 199 0,8877
543047 Klátova Nová Ves 305 3 199 0,8877
580309 Mikušovce 606 6 199 0,8877
504769 Rohožník 106 1 199 0,8877
505641 Urmince 406 4 199 0,8877
505676 Veľké Dvorany 406 4 199 0,8877
557307 Vidiná 606 6 199 0,8877
521175 Beniakovce 806 8 200 0,8890
506800 Bojničky 203 2 200 0,8890
542741 Brezolupy 301 3 200 0,8890
525600 Čoltovo 808 8 200 0,8890
518344 Drážovce 605 6 200 0,8890
558338 Ducové 204 2 200 0,8890
521388 Gyňov 806 8 200 0,8890
519219 Harhaj 701 7 200 0,8890
507067 Horné Orešany 207 2 200 0,8890
555959 Hosťová 403 4 200 0,8890
506052 Hrádok 304 3 200 0,8890
556581 Hubina 204 2 200 0,8890
520276 Jabloň 702 7 200 0,8890
516082 Kamenné Kosihy 610 6 200 0,8890
515035 Kesovce 609 6 200 0,8890
506168 Krivosúd-Bodovka 309 3 200 0,8890
528820 Kvakovce 713 7 200 0,8890
556190 Livinské Opatovce 305 3 200 0,8890
519537 Lúčka 712 7 200 0,8890
506206 Lúka 304 3 200 0,8890
580953 Malé Uherce 305 3 200 0,8890
500551 Martin nad Žitavou 407 4 200 0,8890
527548 Matovce 712 7 200 0,8890
507342 Moravany nad Váhom 204 2 200 0,8890
505200 Nedašovce 301 3 200 0,8890
521761 Nižný Lánec 806 8 200 0,8890
507415 Pastuchov 203 2 200 0,8890
519731 Porúbka 701 7 200 0,8890
500747 Sľažany 407 4 200 0,8890
516392 Slovenské Kľačany 610 6 200 0,8890
516431 Širákov 610 6 200 0,8890
522121 Vajkovce 806 8 200 0,8890
516490 Veľké Zlievce 610 6 200 0,8890
515850 Veľký Krtíš 610 6 200 0,8890
529231 Vlača 713 7 200 0,8890
522171 Vyšná Hutka 806 8 200 0,8890
519944 Vyšný Kručov 701 7 200 0,8890
515248 Orávka 609 6 201 0,8904
529079 Rudlov 713 7 201 0,8904
505838 Adamovské Kochanovce 309 3 202 0,8918
506940 Dolné Orešany 207 2 202 0,8918
506095 Ivanovce 309 3 202 0,8918
521507 Kalša 806 8 202 0,8918
521591 Košické Oľšany 806 8 202 0,8918
545686 Melčice-Lieskové 309 3 202 0,8918
527840 Stropkov 711 7 202 0,8918
503568 Svodín 404 4 202 0,8918
506541 Štvrtok 309 3 202 0,8918
506656 Veľké Bierovce 309 3 202 0,8918
544019 Zemplínska Teplica 811 8 202 0,8918
521485 Janík 806 8 203 0,8931
511676 Nové Hony 606 6 203 0,8931
504874 Studienka 106 1 203 0,8931
511854 Šávoľ 606 6 203 0,8931
505561 Tesáre 406 4 203 0,8931
520012 Adidovce 702 7 204 0,8945
507121 Chtelnica 204 2 204 0,8945
506249 Modrová 304 3 204 0,8945
506371 Opatovce 309 3 204 0,8945
522104 Trstené pri Hornáde 806 8 204 0,8945
512001 Veľká Ves 607 6 204 0,8945
521191 Blažice 806 8 205 0,8959
525553 Bohúňovo 808 8 205 0,8959
511293 Buzitka 606 6 205 0,8959
521302 Čečejovce 806 8 205 0,8959
542849 Dolné Naštice 301 3 205 0,8959
514845 Hodejovec 609 6 205 0,8959
516015 Horná Strehová 610 6 205 0,8959
581895 Hrkovce 402 4 205 0,8959
521566 Komárovce 806 8 205 0,8959
519448 Kuková 712 7 205 0,8959
528978 Petkovce 713 7 205 0,8959
502707 Rybník 402 4 205 0,8959
559636 Sopkovce 702 7 205 0,8959
504904 Štefanov 205 2 205 0,8959
522252 Žarnov 806 8 205 0,8959
514535 Belín 609 6 206 0,8972
520063 Brestov 702 7 206 0,8972
514578 Bretka 808 8 206 0,8972
506133 Kostolná-Záriečie 309 3 206 0,8972
528951 Pakostov 702 7 206 0,8972
527921 Tokajík 711 7 206 0,8972
520039 Belá nad Cirochou 709 7 207 0,8986
515973 Dolné Plachtince 610 6 207 0,8986
506982 Dolný Lopašov 204 2 207 0,8986
504343 Dubovce 206 2 207 0,8986
544213 Hanušovce nad Topľou 713 7 207 0,8986
514837 Hodejov 609 6 207 0,8986
511471 Kalinovo 607 6 207 0,8986
558206 Malé Straciny 610 6 207 0,8986
521744 Nižný Čaj 806 8 207 0,8986
504611 Petrova Ves 206 2 207 0,8986
515361 Rašice 608 6 207 0,8986
521965 Sady nad Torysou 806 8 207 0,8986
505463 Skačany 305 3 207 0,8986
515019 Jestice 609 6 208 0,8999
599981 Košice 800 8 208 0,8999
514462 Rimavská Sobota 609 6 208 0,8999
504203 Senica 205 2 208 0,8999
581607 Brehy 612 6 209 0,9013
521221 Budimír 806 8 209 0,9013
500437 Ladice 407 4 209 0,9013
515311 Polina 608 6 209 0,9013
581399 Banka 204 2 210 0,9027
559831 Bočiar 806 8 210 0,9027
514551 Bottovo 609 6 210 0,9027
542873 Dvorec 301 3 210 0,9027
519197 Giraltovce 712 7 210 0,9027
519316 Kalnište 712 7 210 0,9027
520357 Karná 702 7 210 0,9027
527386 Kolbovce 711 7 210 0,9027
521612 Kráľovce 806 8 210 0,9027
556246 Krásno 305 3 210 0,9027
543110 Krtovce 406 4 210 0,9027
518573 Ladzany 605 6 210 0,9027
504530 Letničie 206 2 210 0,9027
515574 Leváre 608 6 210 0,9027
520497 Modra nad Cirochou 702 7 210 0,9027
519626 Nemcovce 701 7 210 0,9027
516295 Pôtor 610 6 210 0,9027
516341 Seľany 610 6 210 0,9027
525162 Seniakovce 707 7 210 0,9027
527807 Soboš 712 7 210 0,9027
559865 Sokoľany 806 8 210 0,9027
556548 Šterusy 204 2 210 0,9027
556611 Tekolďany 203 2 210 0,9027
505692 Veľké Chlievany 301 3 210 0,9027
558214 Veľké Straciny 610 6 210 0,9027
500925 Volkovce 407 4 210 0,9027
523321 Vyšné Remety 809 8 210 0,9027
529117 Vyšný Kazimír 713 7 210 0,9027
511234 Belina 606 6 211 0,9040
542717 Bojná 406 4 211 0,9040
557889 Gemerské Michalovce 609 6 211 0,9040
504416 Jablonica 205 2 211 0,9040
525901 Licince 608 6 211 0,9040
511609 Mašková 606 6 211 0,9040
511871 Šíd 606 6 211 0,9040
505820 Trenčín 309 3 211 0,9040
507687 Trstín 207 2 211 0,9040
582816 Žitavany 407 4 211 0,9040
521264 Buzica 806 8 212 0,9054
520225 Hrabovec nad Laborcom 702 7 212 0,9054
527475 Krušinec 711 7 212 0,9054
521680 Mokrance 806 8 212 0,9054
500585 Nemčiňany 407 4 212 0,9054
520543 Nižné Ladičkovce 702 7 212 0,9054
504777 Rovensko 205 2 212 0,9054
528021 Vyškovce 711 7 212 0,9054
521086 Zbudské Dlhé 702 7 212 0,9054
511331 Čamovce 606 6 213 0,9068
504475 Koválov 205 2 213 0,9068
527793 Kručov 711 7 213 0,9068
515141 Lenka 609 6 213 0,9068
556122 Rohov 205 2 213 0,9068
527831 Stročín 712 7 213 0,9068
557315 Biskupice 606 6 214 0,9081
559873 Dvorníky-Včeláre 806 8 214 0,9081
519456 Kurima 701 7 214 0,9081
518140 Nižná Hutka 806 8 214 0,9081
515671 Teplý Vrch 609 6 214 0,9081
506567 Trenčianska Turná 309 3 214 0,9081
544060 Babie 713 7 215 0,9095
558273 Bulhary 606 6 215 0,9095
514608 Čerenčany 609 6 215 0,9095
514616 Čierny Potok 609 6 215 0,9095
542962 Hradište 305 3 215 0,9095
521442 Hrašovík 806 8 215 0,9095
506109 Kálnica 304 3 215 0,9095
511544 Lipovany 606 6 215 0,9095
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 403 4 215 0,9095
556289 Otrhánky 301 3 215 0,9095
521931 Rozhanovce 806 8 215 0,9095
515604 Sútor 609 6 215 0,9095
529184 Štefanovce 713 7 215 0,9095
517291 Tekovská Breznica 612 6 215 0,9095
556645 Tepličky 203 2 215 0,9095
515795 Valice 609 6 215 0,9095
505706 Veľké Kršteňany 305 3 215 0,9095
556475 Zamarovce 309 3 215 0,9095
542652 Bánovce nad Bebravou 301 3 216 0,9109
519138 Dubinné 701 7 216 0,9109
507041 Horná Krupá 207 2 216 0,9109
514861 Hostice 609 6 216 0,9109
500305 Hosťovce 407 4 216 0,9109
521698 Moldava nad Bodvou 806 8 216 0,9109
511749 Podrečany 606 6 216 0,9109
505421 Radošina 406 4 216 0,9109
520802 Snina 709 7 216 0,9109
511919 Tomášovce 606 6 216 0,9109
515744 Veľký Blh 609 6 216 0,9109
544108 Cabov 713 7 217 0,9122
514764 Gemerské Dechtáre 609 6 217 0,9122
515264 Ožďany 609 6 217 0,9122
514543 Blhovce 609 6 218 0,9136
520071 Brestov nad Laborcom 705 7 218 0,9136
522503 Choňkovce 809 8 218 0,9136
515205 Neporadza 609 6 218 0,9136
504602 Osuské 205 2 218 0,9136
526096 Plešivec 808 8 218 0,9136
521884 Ploské 806 8 218 0,9136
505358 Podlužany 301 3 218 0,9136
515591 Sušany 607 6 218 0,9136
522147 Veľká Ida 806 8 218 0,9136
511269 Breznička 607 6 219 0,9149
525740 Hrhov 808 8 219 0,9149
506141 Kostolné 303 3 219 0,9149
504858 Sološnica 106 1 219 0,9149
517356 Voznica 612 6 219 0,9149
528048 Vyšná Olšava 711 7 219 0,9149
527165 Breznička 711 7 220 0,9163
521272 Cestice 806 8 220 0,9163
524361 Drienovská Nová Ves 707 7 220 0,9163
514811 Hajnáčka 609 6 220 0,9163
542890 Haláčovce 301 3 220 0,9163
514918 Hrnčiarske Zalužany 607 6 220 0,9163
522490 Husák 809 8 220 0,9163
508080 Marianka 106 1 220 0,9163
528854 Matiaška 713 7 220 0,9163
521795 Nová Polhora 806 8 220 0,9163
527696 Okrúhle 712 7 220 0,9163
505412 Prusy 301 3 220 0,9163
517232 Rudno nad Hronom 612 6 220 0,9163
516406 Stredné Plachtince 610 6 220 0,9163
519821 Stuľany 701 7 220 0,9163
505552 Šišov 301 3 220 0,9163
500828 Topoľčianky 407 4 220 0,9163
506559 Trenčianska Teplá 309 3 220 0,9163
545741 Trenčianske Stankovce 309 3 220 0,9163
506672 Višňové 304 3 220 0,9163
516554 Závada 610 6 220 0,9163
521205 Bohdanovce 806 8 221 0,9177
520152 Dedačov 702 7 222 0,9190
506028 Horňany 309 3 222 0,9190
556602 Horné Trhovište 203 2 222 0,9190
505749 Velušovce 406 4 222 0,9190
523305 Vyšná Rybnica 809 8 222 0,9190
507881 Dubová 107 1 223 0,9204
556408 Chudá Lehota 301 3 223 0,9204
519375 Koprivnica 701 7 223 0,9204
556360 Libichava 301 3 223 0,9204
504742 Radošovce 206 2 223 0,9204
529087 Ruská Kajňa 702 7 223 0,9204
521957 Ruskov 806 8 223 0,9204
556131 Rybky 205 2 223 0,9204
525961 Meliata 808 8 224 0,9218
517097 Nová Baňa 612 6 224 0,9218
520918 Ubľa 709 7 224 0,9218
500836 Velčice 407 4 224 0,9218
515906 Čebovce 610 6 225 0,9231
513946 Čereňany 307 3 225 0,9231
515981 Dolné Strháre 610 6 225 0,9231
514675 Držkovce 608 6 225 0,9231
521477 Chrastné 806 8 225 0,9231
516066 Chrťany 610 6 225 0,9231
516104 Kleňany 610 6 225 0,9231
519723 Poliakovce 701 7 225 0,9231
511790 Radzovce 606 6 225 0,9231
524352 Drienov 707 7 226 0,9245
507059 Horné Dubové 207 2 226 0,9245
527335 Chotča 711 7 226 0,9245
556416 Ješkova Ves 305 3 226 0,9245
504645 Plavecký Peter 205 2 226 0,9245
520683 Ptičie 702 7 226 0,9245
520691 Radvaň nad Laborcom 705 7 226 0,9245
502995 Žemberovce 402 4 226 0,9245
516589 Žiar nad Hronom 613 6 226 0,9245
505897 Bzince pod Javorinou 304 3 227 0,9258
525651 Gemerská Hôrka 808 8 227 0,9258
506087 Chocholná-Velčice 309 3 227 0,9258
514977 Chvalová 608 6 227 0,9258
507199 Kočín-Lančár 204 2 227 0,9258
527769 Rakovčík 712 7 227 0,9258
505447 Ruskovce 301 3 227 0,9258
516708 Bzenica 613 6 228 0,9272
513989 Dolné Vestenice 307 3 228 0,9272
520349 Kamienka 702 7 228 0,9272
506281 Nemšová 309 3 228 0,9272
506630 Vaďovce 304 3 228 0,9272
557391 Borčice 302 3 229 0,9286
506061 Hrachovište 304 3 229 0,9286
507954 Jablonové 106 1 229 0,9286
504521 Lakšárska Nová Ves 205 2 229 0,9286
511897 Šurice 606 6 229 0,9286
505951 Dolné Srnie 304 3 230 0,9299
507075 Horné Otrokovce 203 2 230 0,9299
519251 Hrabovec 701 7 230 0,9299
524590 Janovík 707 7 230 0,9299
519332 Kobylnice 712 7 230 0,9299
543101 Krnča 406 4 230 0,9299
500500 Machulince 407 4 230 0,9299
505129 Malé Kršteňany 305 3 230 0,9299
521876 Perín-Chym 806 8 230 0,9299
511811 Ratka 606 6 230 0,9299
529061 Rohožník 702 7 230 0,9299
518735 Sebechleby 605 6 230 0,9299
527106 Svidník 712 7 230 0,9299
558397 Šípkové 204 2 230 0,9299
582719 Štitáre 403 4 230 0,9299
556271 Turčianky 305 3 230 0,9299
527955 Valkovce 712 7 230 0,9299
505684 Veľké Hoste 301 3 230 0,9299
505722 Veľké Uherce 305 3 230 0,9299
528013 Vojtovce 711 7 230 0,9299
521027 Vyšné Ladičkovce 702 7 230 0,9299
517381 Žarnovica 612 6 230 0,9299
502057 Bátovce 402 4 231 0,9313
502219 Drženice 402 4 231 0,9313
524743 Lemešany 707 7 231 0,9313
542709 Blesovce 406 4 232 0,9327
519693 Ortuťová 701 7 232 0,9327
515523 Skerešovo 608 6 232 0,9327
526266 Slavec 808 8 232 0,9327
525201 Šarišské Bohdanovce 707 7 232 0,9327
557901 Vyšné Valice 609 6 232 0,9327
521353 Ďurďošík 806 8 233 0,9340
518522 Haniska 707 7 233 0,9340
521400 Haniska 806 8 233 0,9340
557404 Kameničany 302 3 233 0,9340
525014 Petrovany 707 7 233 0,9340
546682 Skalka nad Váhom 309 3 233 0,9340
526304 Šivetice 608 6 233 0,9340
520900 Turcovce 702 7 233 0,9340
506826 Borová 207 2 234 0,9354
514683 Dubno 609 6 234 0,9354
520268 Chlmec 702 7 234 0,9354
524638 Kendice 707 7 234 0,9354
557790 Nižný Skálnik 609 6 234 0,9354
514292 Oslany 307 3 234 0,9354
515272 Padarovce 609 6 234 0,9354
522201 Vyšný Čaj 806 8 234 0,9354
507831 Borinka 106 1 235 0,9368
505871 Bošáca 304 3 235 0,9368
515884 Brusník 610 6 235 0,9368
525677 Gemerské Teplice 608 6 235 0,9368
521736 Nižná Myšľa 806 8 235 0,9368
505579 Timoradza 301 3 235 0,9368
519995 Želmanovce 712 7 235 0,9368
514586 Budikovany 609 6 236 0,9381
557421 Slavnica 302 3 236 0,9381
527882 Šarišský Štiavnik 712 7 236 0,9381
515809 Vyšný Skálnik 609 6 236 0,9381
514454 Zemianske Kostoľany 307 3 236 0,9381
542920 Horné Naštice 301 3 237 0,9395
514926 Hrušovo 609 6 237 0,9395
526070 Pašková 808 8 237 0,9395
505757 Vozokany 406 4 237 0,9395
514934 Hubovo 609 6 238 0,9408
525766 Hucín 608 6 238 0,9408
520250 Rokytov pri Humennom 702 7 238 0,9408
557412 Sedmerovec 302 3 238 0,9408
521116 Zubné 702 7 238 0,9408
524221 Bretejovce 707 7 239 0,9422
527181 Bukovce 711 7 239 0,9422
542822 Dežerice 301 3 239 0,9422
516741 Dolná Ždaňa 613 6 239 0,9422
516767 Hliník nad Hronom 613 6 239 0,9422
517011 Lehôtka pod Brehmi 613 6 239 0,9422
511820 Rovňany 607 6 239 0,9422
505854 Bobot 309 3 240 0,9436
521281 Čakanovce 806 8 240 0,9436
500127 Čaradice 407 4 240 0,9436
516724 Dolná Trnávka 613 6 240 0,9436
527271 Fijaš 712 7 240 0,9436
514781 Gemerský Jablonec 609 6 240 0,9436
543055 Kolačno 305 3 240 0,9436
519367 Komárov 701 7 240 0,9436
515060 Konrádovce 609 6 240 0,9436
528862 Medzianky 713 7 240 0,9436
505153 Miezgovce 301 3 240 0,9436
511617 Mládzovo 607 6 240 0,9436
516210 Modrý Kameň 610 6 240 0,9436
507351 Naháč 207 2 240 0,9436
505251 Norovce 406 4 240 0,9436
513440 Nová Dubnica 302 3 240 0,9436
519677 Oľšavce 701 7 240 0,9436
505323 Pažiť 305 3 240 0,9436
515299 Petrovce 609 6 240 0,9436
511722 Pleš 606 6 240 0,9436
511765 Poltár 607 6 240 0,9436
518743 Selce 605 6 240 0,9436
522023 Slanské Nové Mesto 806 8 240 0,9436
522082 Trebejov 806 8 240 0,9436
505617 Tvrdomestice 406 4 240 0,9436
512885 Bolešov 302 3 241 0,9449
511323 Čakanovce 606 6 241 0,9449
580252 Milhosť 806 8 241 0,9449
521850 Paňovce 806 8 241 0,9449
504831 Smrdáky 205 2 241 0,9449
505960 Drietoma 309 3 242 0,9463
513016 Dubnica nad Váhom 302 3 242 0,9463
517020 Lovča 613 6 242 0,9463
505234 Nitrianska Blatnica 406 4 242 0,9463
556211 Orešany 406 4 242 0,9463
529010 Prituľany 702 7 242 0,9463
529095 Ruská Poruba 702 7 242 0,9463
507555 Smolenice 207 2 242 0,9463
504211 Bílkove Humence 205 2 243 0,9477
514659 Drienčany 609 6 243 0,9477
525812 Kameňany 608 6 243 0,9477
524760 Ličartovce 707 7 243 0,9477
504599 Oreské 206 2 243 0,9477
556742 Pochabany 301 3 243 0,9477
505382 Pravotice 301 3 243 0,9477
527751 Radoma 712 7 243 0,9477
527904 Štefurov 712 7 243 0,9477
545651 Veľké Držkovce 301 3 243 0,9477
519383 Kožany 701 7 244 0,9490
514268 Nováky 307 3 244 0,9490
527718 Potôčky 711 7 244 0,9490
521981 Skároš 806 8 244 0,9490
517305 Tekovské Nemce 407 4 244 0,9490
519103 Buclovany 701 7 245 0,9504
542857 Dubnička 301 3 245 0,9504
516023 Horné Plachtince 610 6 245 0,9504
516031 Horné Strháre 610 6 245 0,9504
500411 Kolíňany 403 4 245 0,9504
500429 Kostoľany pod Tribečom 407 4 245 0,9504
521825 Olšovany 806 8 245 0,9504
508187 Píla 107 1 245 0,9504
506419 Podkylava 303 3 245 0,9504
520934 Ulič 709 7 245 0,9504
559881 Zádiel 806 8 245 0,9504
525758 Hrušov 808 8 246 0,9517
504394 Chropov 206 2 246 0,9517
514250 Nitrica 307 3 246 0,9517
527726 Potoky 711 7 246 0,9517
504360 Hlboké 205 2 247 0,9531
515736 Veľké Teriakovce 609 6 247 0,9531
504297 Cerová 205 2 248 0,9545
506915 Dobrá Voda 207 2 248 0,9545
505056 Ľutov 301 3 248 0,9545
527611 Mrázovce 711 7 248 0,9545
506532 Svinná 309 3 248 0,9545
556441 Zemianske Podhradie 304 3 248 0,9545
506265 Moravské Lieskové 304 3 249 0,9558
520101 Čabiny 705 7 250 0,9572
513024 Dulov 302 3 250 0,9572
525685 Gemerský Sad 608 6 250 0,9572
515051 Kociha 609 6 250 0,9572
506150 Krajné 303 3 250 0,9572
543080 Krásna Ves 301 3 250 0,9572
525898 Kunova Teplica 808 8 250 0,9572
513296 Ladce 302 3 250 0,9572
511528 Lehôtka 606 6 250 0,9572
520489 Michajlov 709 7 250 0,9572
520578 Oľka 705 7 250 0,9572
528994 Piskorovce 713 7 250 0,9572
524140 Prešov 707 7 250 0,9572
504700 Prietrž 205 2 250 0,9572
504726 Prievaly 205 2 250 0,9572
516368 Senné 610 6 250 0,9572
522031 Sokoľ 806 8 250 0,9572
518816 Stará Huta 604 6 250 0,9572
522040 Svinica 806 8 250 0,9572
505536 Šalgovce 406 4 250 0,9572
522091 Trsťany 806 8 250 0,9572
505731 Veľký Klíž 305 3 250 0,9572
505765 Vysočany 301 3 250 0,9572
529265 Zámutov 713 7 250 0,9572
500992 Žirany 403 4 250 0,9572
556220 Ardanovce 406 4 251 0,9586
512851 Beluša 308 3 251 0,9586
507873 Doľany 107 1 251 0,9586
521183 Bidovce 806 8 252 0,9599
528315 Dargov 811 8 252 0,9599
513121 Horovce 308 3 252 0,9599
514900 Hrnčiarska Ves 607 6 252 0,9599
557617 Krivoklát 302 3 252 0,9599
508021 Kuchyňa 106 1 252 0,9599
557501 Kvašov 308 3 252 0,9599
513598 Pruské 302 3 252 0,9599
504840 Sobotište 205 2 252 0,9599
511846 Stará Halič 606 6 252 0,9599
557625 Vršatské Podhradie 302 3 252 0,9599
559652 Maškovce 702 7 253 0,9613
557811 Rimavské Zalužany 609 6 253 0,9613
514632 Dolné Zahorany 609 6 254 0,9626
514730 Gemerček 609 6 254 0,9626
527564 Mestisko 712 7 254 0,9626
504734 Radimov 206 2 254 0,9626
520993 Volica 705 7 254 0,9626
513156 Ilava 302 3 255 0,9640
527360 Kapišová 712 7 255 0,9640
520365 Klenová 709 7 255 0,9640
513253 Košeca 302 3 255 0,9640
511552 Lovinobaňa 606 6 255 0,9640
519855 Šašová 701 7 255 0,9640
528889 Michalok 713 7 256 0,9654
511641 Mýtna 606 6 256 0,9654
527670 Nižný Orlík 712 7 256 0,9654
504629 Plavecké Podhradie 106 1 256 0,9654
526240 Silická Jablonica 808 8 256 0,9654
519201 Hankovce 701 7 257 0,9667
506036 Horné Srnie 309 3 257 0,9667
504637 Plavecký Mikuláš 106 1 257 0,9667
520829 Stakčín 709 7 257 0,9667
521345 Družstevná pri Hornáde 806 8 258 0,9681
525791 Jelšava 608 6 258 0,9681
582514 Kostoľany nad Hornádom 806 8 258 0,9681
527521 Makovce 711 7 258 0,9681
527131 Beňadikovce 712 7 259 0,9695
522155 Veľká Lodina 806 8 259 0,9695
504262 Brezová pod Bradlom 303 3 260 0,9708
513911 Bystričany 307 3 260 0,9708
502162 Devičany 402 4 260 0,9708
580601 Dukovce 712 7 260 0,9708
516759 Hodruša-Hámre 612 6 260 0,9708
514012 Horné Vestenice 307 3 260 0,9708
516121 Kosihovce 610 6 260 0,9708
506231 Mníchova Lehota 309 3 260 0,9708
506273 Motešice 309 3 260 0,9708
500658 Obyce 407 4 260 0,9708
529036 Radvanovce 713 7 260 0,9708
515507 Rybník 608 6 260 0,9708
557471 Streženice 308 3 260 0,9708
505510 Súlovce 406 4 260 0,9708
527866 Šandal 711 7 260 0,9708
521361 Ďurkov 806 8 261 0,9722
504564 Mokrý Háj 206 2 261 0,9722
520781 Slovenské Krivé 702 7 261 0,9722
557439 Dolné Kočkovce 308 3 262 0,9736
522457 Hlivištia 809 8 262 0,9736
518557 Krupina 605 6 262 0,9736
599328 Ladomerská Vieska 613 6 262 0,9736
504483 Koválovec 206 2 263 0,9749
527505 Ladomirová 712 7 263 0,9749
556688 Lošonec 207 2 263 0,9749
505374 Prašice 406 4 263 0,9749
511901 Točnica 606 6 263 0,9749
520110 Černina 702 7 264 0,9763
505773 Závada 406 4 264 0,9763
519014 Abrahámovce 701 7 265 0,9776
518280 Devičie 605 6 265 0,9776
511358 Divín 606 6 265 0,9776
520179 Dúbrava 709 7 265 0,9776
527394 Korejovce 712 7 265 0,9776
505021 Lipovník 406 4 265 0,9776
504548 Lopašov 206 2 265 0,9776
521663 Malá Lodina 806 8 265 0,9776
513610 Púchov 308 3 265 0,9776
515761 Višňové 608 6 265 0,9776
521060 Zbojné 705 7 265 0,9776
560022 Brzotín 808 8 267 0,9804
521329 Debraď 806 8 267 0,9804
514870 Hostišovce 609 6 267 0,9804
515515 Selce 607 6 267 0,9804
506613 Trenčianske Teplice 309 3 268 0,9817
521141 Bačkovík 806 8 269 0,9831
557447 Nimnica 308 3 269 0,9831
504939 Unín 206 2 269 0,9831
525405 Veľký Šariš 707 7 269 0,9831
527998 Vislava 711 7 269 0,9831
542776 Cimenná 301 3 270 0,9845
513954 Diviacka Nová Ves 307 3 270 0,9845
556424 Haluzice 304 3 270 0,9845
519227 Hažlín 701 7 270 0,9845
514942 Husiná 609 6 270 0,9845
514110 Koš 307 3 270 0,9845
513326 Lednické Rovne 308 3 270 0,9845
500461 Lovce 407 4 270 0,9845
505226 Nemečky 406 4 270 0,9845
519642 Nižná Voľa 701 7 270 0,9845
514284 Opatovce nad Nitrou 307 3 270 0,9845
511838 Ružiná 606 6 270 0,9845
505544 Šípkov 301 3 270 0,9845
506648 Veľká Hradná 309 3 270 0,9845
529281 Zlatník 713 7 270 0,9845
505790 Zlatníky 301 3 270 0,9845
580937 Bohunice 402 4 271 0,9858
514641 Dražice 609 6 271 0,9858
524395 Fintice 707 7 271 0,9858
526100 Prihradzany 608 6 271 0,9858
511366 Dobroč 606 6 272 0,9872
516805 Horné Hámre 612 6 272 0,9872
522627 Koňuš 809 8 272 0,9872
521078 Zbudská Belá 705 7 272 0,9872
557331 Gregorova Vieska 606 6 273 0,9885
514888 Hrachovo 609 6 273 0,9885
528765 Juskova Voľa 713 7 273 0,9885
515124 Lehota nad Rimavicou 609 6 273 0,9885
506184 Lubina 304 3 273 0,9885
502634 Pečenice 402 4 273 0,9885
511421 Halič 606 6 274 0,9899
515582 Studená 609 6 274 0,9899
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 307 3 275 0,9913
519529 Lopúchov 701 7 275 0,9913
525928 Lubeník 608 6 275 0,9913
511561 Ľuboreč 606 6 275 0,9913
516317 Príbelce 610 6 275 0,9913
515426 Rimavská Baňa 609 6 275 0,9913
515451 Rimavské Brezovo 609 6 275 0,9913
520748 Ruská Volová 709 7 275 0,9913
505471 Slatina nad Bebravou 301 3 275 0,9913
513725 Tuchyňa 302 3 275 0,9913
505811 Žitná-Radiša 301 3 275 0,9913
582301 Bohunice 302 3 276 0,9926
527297 Havaj 711 7 276 0,9926
505102 Malé Hoste 301 3 276 0,9926
519006 Bardejov 701 7 277 0,9940
524417 Fulianka 707 7 277 0,9940
518590 Ľubotice 707 7 277 0,9940
513776 Visolaje 308 3 277 0,9940
508161 Pernek 106 1 278 0,9954
506524 Stará Turá 304 3 279 0,9967
511978 Uhorské 607 6 279 0,9967
504327 Častkov 205 2 280 0,9981
521311 Čižatice 806 8 280 0,9981
544221 Hermanovce nad Topľou 713 7 280 0,9981
518476 Hronská Breznica 611 6 280 0,9981
521493 Jasov 806 8 280 0,9981
560049 Jovice 808 8 280 0,9981
524620 Kapušany 707 7 280 0,9981
522643 Koromľa 809 8 280 0,9981
515108 Kružno 609 6 280 0,9981
526037 Nandraž 608 6 280 0,9981
520624 Papín 702 7 280 0,9981
513881 Prievidza 307 3 280 0,9981
520705 Repejov 705 7 280 0,9981
523038 Ruský Hrabovec 809 8 280 0,9981
505480 Slatinka nad Bebravou 301 3 280 0,9981
515540 Stará Bašta 609 6 280 0,9981
527823 Staškovce 711 7 280 0,9981
524727 Lada 707 7 281 0,9995
500984 Žikava 407 4 281 0,9995
513741 Udiča 306 3 282 1,0008
524913 Nemcovce 707 7 283 1,0022
516449 Šuľa 610 6 283 1,0022
528081 Vyšný Orlík 712 7 283 1,0022
527289 Gribov 711 7 284 1,0035
504386 Hradište pod Vrátnom 205 2 284 1,0035
522970 Priekopa 809 8 284 1,0035
506508 Soblahov 309 3 284 1,0035
527815 Soľník 711 7 284 1,0035
556238 Svrbice 406 4 284 1,0035
518204 Budča 611 6 285 1,0049
505943 Dolná Súča 309 3 285 1,0049
527319 Hrabovčík 712 7 285 1,0049
527483 Kružlová 712 7 285 1,0049
520942 Uličské Krivé 709 7 285 1,0049
529214 Vavrinec 713 7 285 1,0049
514004 Horná Ves 307 3 286 1,0063
527661 Nižný Mirošov 712 7 286 1,0063
523003 Remetské Hámre 809 8 286 1,0063
557820 Sása 608 6 286 1,0063
525341 Tulčík 707 7 286 1,0063
511315 Cinobaňa 607 6 288 1,0090
519499 Lipová 701 7 288 1,0090
515345 Potok 609 6 288 1,0090
512842 Považská Bystrica 306 3 288 1,0090
515388 Ratkovská Lehota 609 6 288 1,0090
512940 Dohňany 308 3 289 1,0104
527629 Nižná Jedľová 712 7 289 1,0104
519065 Beloveža 701 7 290 1,0117
520080 Brezovec 709 7 290 1,0117
500283 Hostie 407 4 290 1,0117
504424 Jablonka 303 3 290 1,0117
527467 Krišľovce 711 7 290 1,0117
505072 Malá Hradná 301 3 290 1,0117
511595 Málinec 607 6 290 1,0117
524883 Mirkovce 707 7 290 1,0117
506290 Neporadza 309 3 290 1,0117
522899 Petrovce 809 8 290 1,0117
520659 Pichne 709 7 290 1,0117
515728 Večelkov 609 6 290 1,0117
524336 Demjata 707 7 291 1,0131
502383 Jabloňovce 402 4 291 1,0131
527343 Jakušovce 711 7 291 1,0131
580384 Mokrá Lúka 608 6 291 1,0131
517267 Stará Kremnička 613 6 292 1,0144
527947 Vagrinec 712 7 292 1,0144
527980 Veľkrop 711 7 293 1,0158
518158 Zvolen 611 6 293 1,0158
599336 Lutila 613 6 294 1,0172
517186 Prestavlky 613 6 294 1,0172
525073 Radatice 707 7 295 1,0185
520853 Sukov 705 7 295 1,0185
516791 Horná Ždaňa 613 6 296 1,0199
527602 Mlynárovce 712 7 296 1,0199
511340 České Brezovo 607 6 297 1,0213
512958 Dolná Breznica 308 3 297 1,0213
557692 Horná Breznica 308 3 297 1,0213
520233 Hrubov 702 7 297 1,0213
521817 Obišovce 806 8 297 1,0213
527700 Oľšavka 711 7 297 1,0213
525383 Varhaňovce 707 7 297 1,0213
513903 Bojnice 307 3 298 1,0226
514829 Hnúšťa 609 6 298 1,0226
521639 Kysak 806 8 298 1,0226
515370 Ratková 608 6 298 1,0226
525774 Chyžné 608 6 299 1,0240
515230 Nová Bašta 609 6 299 1,0240
518310 Dolný Badín 605 6 300 1,0254
520322 Kalná Roztoka 709 7 300 1,0254
560065 Kružná 808 8 300 1,0254
559971 Lipníky 707 7 300 1,0254
524841 Malý Šariš 707 7 300 1,0254
500542 Mankovce 407 4 300 1,0254
514209 Nedožery-Brezany 307 3 300 1,0254
505277 Omastiná 301 3 300 1,0254
528960 Pavlovce 713 7 300 1,0254
513474 Plevník-Drienové 306 3 300 1,0254
580791 Radoľa 504 5 300 1,0254
529109 Ruská Voľa 713 7 300 1,0254
518115 Slančík 806 8 300 1,0254
506591 Trenčianske Jastrabie 309 3 300 1,0254
505625 Uhrovec 301 3 300 1,0254
518905 Uňatín 605 6 300 1,0254
521213 Boliarov 806 8 301 1,0267
520411 Krásny Brod 705 7 301 1,0267
506303 Nová Bošáca 304 3 301 1,0267
517895 Predmier 501 5 301 1,0267
526258 Sirk 608 6 301 1,0267
511447 Hradište 607 6 302 1,0281
524581 Janov 707 7 302 1,0281
518506 Kováčová 611 6 303 1,0294
515175 Lukovištia 609 6 303 1,0294
511862 Šiatorská Bukovinka 606 6 303 1,0294
513962 Diviaky nad Nitricou 307 3 304 1,0308
527351 Jurkova Voľa 712 7 304 1,0308
511374 Kotmanová 606 6 304 1,0308
525324 Trnkov 707 7 304 1,0308
557927 Zacharovce 609 6 304 1,0308
524263 Bzenov 707 7 305 1,0322
518441 Horný Badín 605 6 305 1,0322
558133 Lieskovec 611 6 305 1,0322
511579 Lupoč 606 6 305 1,0322
518808 Sliač 611 6 305 1,0322
521655 Malá Ida 806 8 306 1,0335
526193 Rozložná 808 8 306 1,0335
517461 Bytča 501 5 308 1,0363
524387 Dulova Ves 707 7 308 1,0363
521728 Nižná Kamenica 806 8 308 1,0363
528030 Vyšná Jedľová 712 7 308 1,0363
546640 Dolný Lieskov 306 3 310 1,0390
505978 Dubodiel 309 3 310 1,0390
527327 Hunkovce 712 7 310 1,0390
521523 Kecerovce 806 8 310 1,0390
517798 Maršová-Rašov 501 5 310 1,0390
514241 Nitrianske Sučany 307 3 310 1,0390
515302 Ploské 608 6 310 1,0390
520667 Porúbka 702 7 310 1,0390
519936 Raslavice 701 7 310 1,0390
526151 Revúcka Lehota 608 6 310 1,0390
519774 Rokytov 701 7 310 1,0390
557480 Slopná 306 3 310 1,0390
581585 Veľká Lúka 611 6 310 1,0390
513172 Jasenica 306 3 311 1,0403
515663 Tachty 609 6 311 1,0403
580236 Hronsek 601 6 312 1,0417
520381 Kolbasov 709 7 312 1,0417
521671 Medzev 806 8 313 1,0431
525529 Rožňava 808 8 313 1,0431
525235 Šarišské Michaľany 708 7 313 1,0431
521949 Rudník 806 8 314 1,0444
506010 Horná Súča 309 3 315 1,0458
506044 Hrabovka 309 3 315 1,0458
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 808 8 315 1,0458
520438 Ladomirov 709 7 315 1,0458
518913 Sverepec 306 3 315 1,0458
517526 Dolný Hričov 511 5 316 1,0472
514128 Lazany 307 3 316 1,0472
519324 Kľušov 701 7 317 1,0485
504971 Vrbovce 303 3 317 1,0485
517593 Horný Hričov 511 5 318 1,0499
514233 Nitrianske Rudno 307 3 318 1,0499
524981 Ostrovany 708 7 318 1,0499
526142 Revúca 608 6 318 1,0499
506478 Selec 309 3 319 1,0513
525448 Záborské 707 7 319 1,0513
525537 Ardovo 808 8 320 1,0526
514098 Kocurany 307 3 320 1,0526
511501 Krná 607 6 320 1,0526
556823 Medzany 707 7 320 1,0526
513385 Mikušovce 302 3 320 1,0526
520527 Nechválova Polianka 702 7 320 1,0526
514314 Poluvsie 307 3 320 1,0526
514438 Veľká Čausa 307 3 320 1,0526
557293 Vlkanová 601 6 320 1,0526
582051 Zlatno 607 6 320 1,0526
524212 Brestov 707 7 321 1,0540
506869 Buková 207 2 321 1,0540
513377 Mestečko 308 3 321 1,0540
506354 Omšenie 309 3 322 1,0553
525456 Záhradné 707 7 322 1,0553
525511 Župčany 707 7 322 1,0553
521426 Hodkovce 806 8 323 1,0567
513814 Záriečie 308 3 323 1,0567
521604 Košický Klečenov 806 8 324 1,0581
527459 Krajné Čierno 712 7 324 1,0581
519618 Mokroluh 701 7 324 1,0581
527645 Nižná Pisaná 712 7 324 1,0581
514331 Pravenec 307 3 324 1,0581
525146 Sabinov 708 7 324 1,0581
519022 Andrejová 701 7 325 1,0594
544078 Banské 713 7 325 1,0594
518247 Čabradský Vrbovok 605 6 325 1,0594
504581 Myjava 303 3 325 1,0594
528986 Petrovce 713 7 325 1,0594
517178 Prenčov 602 6 325 1,0594
527742 Pstriná 712 7 325 1,0594
519928 Vyšná Voľa 701 7 325 1,0594
519961 Zborov 701 7 325 1,0594
527211 Cernina 712 7 326 1,0608
524433 Gregorovce 707 7 326 1,0608
520471 Medzilaborce 705 7 326 1,0608
506516 Stará Lehota 304 3 326 1,0608
520870 Šmigovec 709 7 326 1,0608
527971 Varechovce 711 7 326 1,0608
524271 Čelovce 707 7 327 1,0622
517496 Divinka 511 5 327 1,0622
517623 Hvozdnica 501 5 327 1,0622
527777 Rovné 712 7 327 1,0622
518000 Svederník 511 5 328 1,0635
527491 Kurimka 712 7 329 1,0649
527220 Cigla 712 7 330 1,0662
525626 Dlhá Ves 808 8 330 1,0662
527254 Dubová 712 7 330 1,0662
513351 Košecké Podhradie 302 3 330 1,0662
517691 Kotešová 501 5 330 1,0662
518531 Kráľovce-Krnišov 605 6 330 1,0662
557706 Lipník 307 3 330 1,0662
525065 Pušovce 707 7 330 1,0662
527858 Svidnička 712 7 330 1,0662
522066 Šemša 806 8 330 1,0662
519871 Tarnov 701 7 330 1,0662
529273 Závada 702 7 330 1,0662
514144 Liešťany 307 3 331 1,0676
525944 Magnezitovce 608 6 331 1,0676
525111 Rokycany 707 7 331 1,0676
524794 Ľubovec 707 7 332 1,0690
506605 Trenčianske Mitice 309 3 332 1,0690
527408 Korunková 711 7 333 1,0703
527432 Krajná Poľana 712 7 333 1,0703
520535 Nižná Jablonka 702 7 334 1,0717
515931 Červeňany 610 6 335 1,0731
527246 Dobroslava 712 7 335 1,0731
520641 Pčoliné 709 7 335 1,0731
515485 Rovné 609 6 335 1,0731
520861 Svetlice 705 7 336 1,0744
528005 Vladiča 711 7 336 1,0744
557633 Bodiná 306 3 337 1,0758
527688 Nová Polianka 712 7 337 1,0758
521787 Nováčany 806 8 337 1,0758
558222 Počarová 306 3 337 1,0758
513563 Prečín 306 3 337 1,0758
514373 Sebedražie 307 3 337 1,0758
526321 Turčok 608 6 337 1,0758
525189 Šarišská Poruba 707 7 338 1,0772
507857 Častá 107 1 339 1,0785
527530 Malá Poľana 711 7 339 1,0785
522929 Podhoroď 809 8 339 1,0785
520713 Roškovce 705 7 339 1,0785
518212 Bzovík 605 6 340 1,0799
515922 Čelovce 610 6 340 1,0799
517631 Jablonové 501 5 340 1,0799
543187 Jaklovce 801 8 340 1,0799
558087 Lukavica 611 6 340 1,0799
519545 Lukavica 701 7 340 1,0799
543322 Margecany 801 8 340 1,0799
580546 Orovnica 612 6 340 1,0799
511684 Ozdín 607 6 340 1,0799
511706 Píla 606 6 340 1,0799
525022 Podhorany 707 7 340 1,0799
513687 Stupné 306 3 340 1,0799
505595 Trebichava 301 3 340 1,0799
505633 Uhrovské Podhradie 301 3 340 1,0799
520951 Valentovce 705 7 340 1,0799
500976 Zlatno 407 4 340 1,0799
518972 Zvolenská Slatina 611 6 340 1,0799
525545 Betliar 808 8 341 1,0812
506079 Hrašné 303 3 341 1,0812
525669 Gemerská Poloma 808 8 342 1,0826
511498 Kokava nad Rimavicou 607 6 342 1,0826
517402 Žilina 511 5 342 1,0826
526185 Roštár 808 8 343 1,0840
524174 Bajerov 707 7 344 1,0853
517038 Lovčica-Trubín 613 6 344 1,0853
526053 Ochtiná 808 8 344 1,0853
528072 Vyšný Mirošov 712 7 344 1,0853
560031 Čučma 808 8 345 1,0867
544167 Detrík 713 7 345 1,0867
502367 Ipeľské Úľany 402 4 345 1,0867
557714 Jalovec 307 3 345 1,0867
513334 Lúky 308 3 345 1,0867
514187 Malinová 307 3 345 1,0867
517801 Mojš 511 5 345 1,0867
525995 Muránska Dlhá Lúka 608 6 345 1,0867
522007 Slanec 806 8 345 1,0867
519839 Sveržov 701 7 345 1,0867
526312 Štítnik 808 8 345 1,0867
519880 Tročany 701 7 345 1,0867
518891 Turová 611 6 345 1,0867
557498 Vydrná 308 3 345 1,0867
524654 Kojatice 707 7 346 1,0881
518514 Kozí Vrbovok 605 6 346 1,0881
521108 Zemplínske Hámre 709 7 346 1,0881
581984 Hlboké nad Váhom 501 5 347 1,0894
527734 Príkra 712 7 347 1,0894
527238 Dlhoňa 712 7 348 1,0908
518484 Jalšovík 605 6 348 1,0908
514225 Nitrianske Pravno 307 3 348 1,0908
525006 Pečovská Nová Ves 708 7 348 1,0908
525421 Vysoká 708 7 348 1,0908
525723 Henckovce 808 8 349 1,0921
524514 Chmeľovec 707 7 349 1,0921
525847 Koceľovce 808 8 349 1,0921
504467 Košariská 303 3 349 1,0921
518760 Sielnica 611 6 349 1,0921
521159 Baška 806 8 350 1,0935
520284 Jalová 709 7 350 1,0935
521540 Kecerovský Lipovec 806 8 350 1,0935
543136 Kšinná 301 3 350 1,0935
514179 Malá Čausa 307 3 350 1,0935
519600 Mikulášová 701 7 350 1,0935
521809 Nový Salaš 806 8 350 1,0935
526118 Rákoš 608 6 350 1,0935
521906 Rákoš 806 8 350 1,0935
514357 Ráztočno 307 3 350 1,0935
559610 Rokytovce 705 7 350 1,0935
509434 Rudinka 504 5 350 1,0935
526215 Rudná 808 8 350 1,0935
514365 Rudnianska Lehota 307 3 350 1,0935
504793 Rudník 303 3 350 1,0935
517364 Vyhne 613 6 350 1,0935
582093 Vyšný Medzev 806 8 350 1,0935
518956 Zemiansky Vrbovok 605 6 350 1,0935
527416 Kožuchovce 711 7 352 1,0962
522180 Vyšná Kamenica 806 8 352 1,0962
525821 Kečovo 808 8 354 1,0990
502693 Pukanec 402 4 354 1,0990
519049 Bartošovce 701 7 355 1,1003
527149 Bodružal 712 7 355 1,1003
518191 Breziny 611 6 355 1,1003
518298 Dobrá Niva 611 6 355 1,1003
558168 Nezbudská Lúčka 511 5 355 1,1003
543233 Kluknava 801 8 356 1,1017
521892 Poproč 806 8 356 1,1017
518034 Teplička nad Váhom 511 5 356 1,1017
521051 Zboj 709 7 356 1,1017
524298 Červenica pri Sabinove 708 7 358 1,1044
515043 Klenovec 609 6 358 1,1044
509256 Kysucké Nové Mesto 504 5 358 1,1044
580864 Podskalie 306 3 358 1,1044
526126 Rakovnica 808 8 358 1,1044
519090 Brezovka 701 7 360 1,1071
521248 Bukovec 806 8 360 1,1071
519189 Gerlachov 701 7 360 1,1071
547590 Hričovské Podhradie 511 5 360 1,1071
524522 Chminianska Nová Ves 707 7 360 1,1071
514021 Chrenovec-Brusno 307 3 360 1,1071
520390 Kolonica 709 7 360 1,1071
514101 Kostolná Ves 307 3 360 1,1071
519421 Kružlov 701 7 360 1,1071
526045 Nižná Slaná 808 8 360 1,1071
516309 Pravica 610 6 360 1,1071
525090 Ražňany 708 7 360 1,1071
517241 Sklené Teplice 613 6 360 1,1071
517984 Strečno 511 5 360 1,1071
514411 Tužina 307 3 360 1,1071
512931 Červený Kameň 302 3 361 1,1085
525375 Uzovský Šalgov 708 7 361 1,1085
508438 Banská Bystrica 601 6 362 1,1099
518069 Varín 511 5 362 1,1099
516945 Kosorín 613 6 363 1,1112
527891 Šemetkovce 712 7 363 1,1112
525286 Teriakovce 707 7 363 1,1112
528056 Vyšná Pisaná 712 7 363 1,1112
525910 Lipovník 808 8 364 1,1126
524832 Malý Slivník 707 7 364 1,1126
521914 Rankovce 806 8 364 1,1126
521418 Herľany 806 8 365 1,1140
519286 Chmeľová 701 7 365 1,1140
543501 Richnava 801 8 365 1,1140
508977 Sebedín-Bečov 601 6 365 1,1140
512915 Brvnište 306 3 367 1,1167
525731 Honce 808 8 367 1,1167
527599 Miroľa 712 7 367 1,1167
521841 Opiná 806 8 367 1,1167
514080 Kľačno 307 3 368 1,1180
524735 Lažany 707 7 368 1,1180
511943 Tuhár 606 6 368 1,1180
521001 Výrava 705 7 368 1,1180
525871 Krásnohorské Podhradie 808 8 369 1,1194
525120 Rožkovany 708 7 369 1,1194
580856 Horný Lieskov 306 3 370 1,1208
516813 Hrabičov 612 6 370 1,1208
524492 Hubošovce 708 7 370 1,1208
519294 Janovce 701 7 370 1,1208
519341 Kobyly 701 7 370 1,1208
557935 Lietavská Lúčka 511 5 370 1,1208
527572 Miková 711 7 370 1,1208
521752 Nižný Klátov 806 8 370 1,1208
527653 Nižný Komárnik 712 7 370 1,1208
519707 Osikov 701 7 370 1,1208
520811 Stakčínska Roztoka 709 7 370 1,1208
515647 Španie Pole 609 6 370 1,1208
543705 Veľký Folkmar 801 8 370 1,1208
517861 Petrovice 501 5 371 1,1221
525430 Vyšná Šebastová 707 7 371 1,1221
526509 Gelnica 801 8 372 1,1235
520519 Ňagov 705 7 372 1,1235
508454 Badín 601 6 373 1,1249
509183 Dunajov 502 5 373 1,1249
525693 Gočaltovo 808 8 373 1,1249
527424 Krajná Bystrá 712 7 374 1,1262
527785 Roztoky 712 7 374 1,1262
525171 Svinia 707 7 374 1,1262
518352 Drienovo 605 6 375 1,1276
517551 Gbeľany 511 5 375 1,1276
527301 Havranec 712 7 375 1,1276
517577 Hôrky 511 5 375 1,1276
524549 Chmiňany 707 7 375 1,1276
524662 Kokošovce 707 7 375 1,1276
509370 Povina 504 5 375 1,1276
519766 Richvald 701 7 375 1,1276
521019 Vyšná Jablonka 702 7 375 1,1276
509264 Kysucký Lieskovec 504 5 376 1,1290
525952 Markuška 808 8 376 1,1290
527556 Medvedie 712 7 378 1,1317
509001 Slovenská Ľupča 601 6 378 1,1317
543268 Krompachy 810 8 379 1,1330
508471 Baláže 601 6 380 1,1344
547522 Bitarová 511 5 380 1,1344
504289 Bukovec 303 3 380 1,1344
520136 Čukalovce 709 7 380 1,1344
516040 Hrušov 610 6 380 1,1344
514071 Kanianka 307 3 380 1,1344
521574 Košická Belá 806 8 380 1,1344
517712 Krasňany 511 5 380 1,1344
512435 Lipovec 506 5 380 1,1344
547620 Paština Závada 511 5 380 1,1344
514349 Radobica 307 3 380 1,1344
519812 Stebník 701 7 380 1,1344
519979 Zlaté 701 7 380 1,1344
517488 Divina 511 5 381 1,1358
557609 Ďurďové 306 3 381 1,1358
517828 Nededza 511 5 381 1,1358
513601 Pružina 306 3 381 1,1358
525642 Drnava 808 8 382 1,1371
557358 Vrútky 506 5 382 1,1371
525294 Terňa 707 7 383 1,1385
518085 Veľké Rovné 501 5 383 1,1385
509248 Krásno nad Kysucou 502 5 384 1,1399
517127 Píla 612 6 384 1,1399
526177 Rochovce 808 8 384 1,1399
520888 Topoľa 709 7 384 1,1399
557277 Kynceľová 601 6 385 1,1412
520594 Osadné 709 7 385 1,1412
518727 Sása 611 6 385 1,1412
518921 Vígľaš 604 6 385 1,1412
524565 Jakubova Voľa 708 7 386 1,1426
520187 Habura 705 7 387 1,1439
520209 Hostovice 709 7 387 1,1439
581348 Petrova Lehota 309 3 387 1,1439
557960 Porúbka 511 5 387 1,1439
509426 Rudina 504 5 387 1,1439
518018 Štiavnik 501 5 387 1,1439
508756 Lučatín 601 6 388 1,1453
526011 Muránska Lehota 608 6 388 1,1453
504254 Brestovec 303 3 389 1,1467
508543 Dolná Mičiná 601 6 389 1,1467
543250 Kolinovce 810 8 389 1,1467
524778 Lipany 708 7 389 1,1467
526088 Petrovo 808 8 389 1,1467
543594 Spišské Vlachy 810 8 389 1,1467
525391 Veľký Slivník 707 7 389 1,1467
516660 Bartošova Lehôtka 613 6 390 1,1480
547557 Brezany 511 5 390 1,1480
524255 Brežany 707 7 390 1,1480
542806 Čierna Lehota 301 3 390 1,1480
512966 Dolná Mariková 306 3 390 1,1480
557510 Hatné 306 3 390 1,1480
504408 Chvojnica 303 3 390 1,1480
557552 Klieština 306 3 390 1,1480
517674 Kolárovice 501 5 390 1,1480
516953 Kozelník 602 6 390 1,1480
526908 Mníšek nad Popradom 710 7 390 1,1480
543497 Prakovce 801 8 390 1,1480
525502 Žipov 707 7 390 1,1480
513008 Domaniža 306 3 391 1,1494
517500 Dlhé Pole 511 5 392 1,1508
525987 Muráň 608 6 393 1,1521
512648 Sučany 506 5 393 1,1521
525359 Uzovce 708 7 393 1,1521
519847 Šarišské Čierne 701 7 394 1,1535
512150 Ďanová 506 5 395 1,1549
512036 Martin 506 5 395 1,1549
519634 Nižná Polianka 701 7 395 1,1549
516287 Opava 610 6 395 1,1549
518883 Trpín 605 6 395 1,1549
513971 Dlžín 307 3 396 1,1562
524506 Chmeľov 707 7 396 1,1562
524697 Krížovany 707 7 396 1,1562
514136 Lehota pod Vtáčnikom 307 3 397 1,1576
526339 Vlachovo 808 8 397 1,1576
513318 Lednica 308 3 398 1,1589
508764 Medzibrod 601 6 398 1,1589
524905 Mošurov 707 7 398 1,1589
513466 Papradno 306 3 398 1,1589
515531 Slizké 609 6 398 1,1589
517976 Stráža 511 5 398 1,1589
527190 Bystrá 711 7 400 1,1617
520098 Čabalovce 705 7 400 1,1617
518263 Detva 604 6 400 1,1617
518301 Dolné Mladonice 605 6 400 1,1617
519278 Hutka 701 7 400 1,1617
519405 Krivé 701 7 400 1,1617
519464 Kurov 701 7 400 1,1617
513300 Lazy pod Makytou 308 3 400 1,1617
518662 Očová 611 6 400 1,1617
518689 Pliešovce 611 6 400 1,1617
518697 Podzámčok 611 6 400 1,1617
514322 Poruba 307 3 400 1,1617
517941 Rosina 511 5 400 1,1617
520845 Strihovce 709 7 400 1,1617
527025 Sulín 710 7 400 1,1617
517992 Súľov-Hradná 501 5 400 1,1617
525197 Šarišská Trstená 707 7 400 1,1617
519863 Šiba 701 7 400 1,1617
518964 Vaniškovce 701 7 400 1,1617
522163 Vtáčkovce 806 8 400 1,1617
513091 Horná Poruba 302 3 402 1,1644
527378 Kečkovce 712 7 402 1,1644
526207 Rožňavské Bystré 808 8 402 1,1644
509329 Ochodnica 504 5 403 1,1658
543411 Olcnava 810 8 404 1,1671
509469 Snežnica 504 5 404 1,1671
508675 Brusno 601 6 405 1,1685
508519 Čerín 601 6 405 1,1685
519308 Jedlinka 701 7 405 1,1685
518824 Stožok 604 6 406 1,1698
512681 Turany 506 5 406 1,1698
543713 Vítkovce 810 8 406 1,1698
516678 Beluj 602 6 407 1,1712
512486 Nolčovo 506 5 408 1,1726
580317 Utekáč 607 6 408 1,1726
500364 Jedľové Kostoľany 407 4 409 1,1739
524701 Kvačany 707 7 409 1,1739
519901 Varadka 701 7 409 1,1739
519057 Becherov 701 7 410 1,1753
522317 Beňatina 809 8 410 1,1753
518255 Čekovce 605 6 410 1,1753
520217 Hrabová Roztoka 709 7 410 1,1753
512371 Košťany nad Turcom 506 5 410 1,1753
512389 Krpeľany 506 5 410 1,1753
519570 Malcov 701 7 410 1,1753
521701 Mudrovce 806 8 410 1,1753
557285 Nemce 601 6 410 1,1753
509302 Nesluša 504 5 410 1,1753
504661 Polianka 303 3 410 1,1753
504866 Stará Myjava 303 3 410 1,1753
516422 Suché Brezovo 610 6 410 1,1753
512711 Turčianske Kľačany 506 5 410 1,1753
514217 Nevidzany 307 3 411 1,1767
515680 Tisovec 609 6 411 1,1767
524450 Hendrichovce 707 7 412 1,1780
518166 Babiná 611 6 415 1,1821
527114 Baňa 711 7 415 1,1821
526436 Bystrany 810 8 415 1,1821
513342 Lysá pod Makytou 308 3 415 1,1821
517933 Rajecké Teplice 511 5 415 1,1821
525499 Žehňa 707 7 415 1,1821
513997 Handlová 307 3 416 1,1835
514489 Babinec 609 6 419 1,1876
524191 Bertotovce 707 7 419 1,1876
524379 Dubovica 708 7 419 1,1876
543365 Mníšek nad Hnilcom 801 8 419 1,1876
518221 Bzovská Lehôtka 611 6 420 1,1889
509132 Čadca 502 5 420 1,1889
512168 Diaková 506 5 420 1,1889
518450 Horný Tisovník 604 6 420 1,1889
543152 Chrasť nad Hornádom 810 8 420 1,1889
527441 Krajná Porúbka 712 7 420 1,1889
517755 Lietavská Svinná-Babkov 511 5 420 1,1889
519553 Lukov 701 7 420 1,1889
519669 Nižný Tvarožec 701 7 420 1,1889
547611 Ovčiarsko 511 5 420 1,1889
504653 Podbranč 205 2 420 1,1889
512524 Príbovce 506 5 420 1,1889
557595 Sádočné 306 3 420 1,1889
517950 Stráňavy 511 5 420 1,1889
509531 Zborov nad Bystricou 502 5 420 1,1889
519171 Gaboltov 701 7 421 1,1903
515086 Kraskovo 609 6 421 1,1903
520551 Nová Sedlica 709 7 421 1,1903
508985 Selce 601 6 421 1,1903
524573 Jakubovany 708 7 422 1,1917
515400 Ratkovské Bystré 608 6 422 1,1917
524930 Okružná 707 7 423 1,1930
524824 Ľutina 708 7 424 1,1944
508837 Oravce 601 6 424 1,1944
543616 Spišský Hrušov 810 8 424 1,1944
521256 Bunetice 806 8 425 1,1957
518361 Dubové 611 6 425 1,1957
526541 Helcmanovce 801 8 425 1,1957
516872 Janova Lehota 613 6 425 1,1957
557579 Malé Lednice 306 3 425 1,1957
543349 Matejovce nad Hornádom 810 8 425 1,1957
504688 Poriadie 303 3 425 1,1957
520675 Príslop 709 7 425 1,1957
526282 Slavošovce 808 8 425 1,1957
519782 Smilno 701 7 425 1,1957
516503 Veľký Lom 610 6 425 1,1957
524689 Krivany 708 7 426 1,1971
517259 Slaská 613 6 426 1,1971
512834 Žabokreky 506 5 426 1,1971
526657 Žehra 810 8 426 1,1971
516601 Baďan 602 6 427 1,1985
505935 Dolná Poruba 309 3 427 1,1985
508586 Dúbravica 601 6 427 1,1985
509400 Raková 502 5 427 1,1985
512061 Benice 506 5 428 1,1998
526061 Pača 808 8 428 1,1998
517143 Podhorie 602 6 428 1,1998
517739 Lietava 511 5 429 1,2012
512541 Rakovo 506 5 429 1,2012
526231 Silická Brezová 808 8 429 1,2012
526371 Baldovce 704 7 430 1,2026
512214 Dražkovce 506 5 430 1,2026
509744 Kraľovany 503 5 430 1,2026
518549 Kriváň 604 6 430 1,2026
518611 Litava 605 6 430 1,2026
543438 Oľšavka 810 8 430 1,2026
504696 Priepasné 303 3 430 1,2026
525081 Ratvaj 708 7 430 1,2026
525138 Ruská Nová Ves 707 7 430 1,2026
526274 Slavoška 808 8 430 1,2026
526355 Spišská Nová Ves 810 8 430 1,2026
543578 Spišské Podhradie 704 7 430 1,2026
518131 Zbyňov 511 5 430 1,2026
500348 Zubák 308 3 430 1,2026
514896 Hrlica 608 6 431 1,2039
525243 Šarišské Sokolovce 708 7 431 1,2039
524310 Ďačov 708 7 432 1,2053
508632 Horná Mičiná 601 6 432 1,2053
518379 Dúbravy 604 6 434 1,2080
543306 Lieskovany 810 8 434 1,2080
525707 Gočovo 808 8 435 1,2094
526568 Hincovce 810 8 435 1,2094
517682 Konská 511 5 435 1,2094
543331 Markušovce 810 8 435 1,2094
505340 Podhradie 406 4 435 1,2094
512702 Turčianska Štiavnička 506 5 435 1,2094
518981 Železná Breznica 611 6 435 1,2094
512419 Ležiachov 506 5 437 1,2121
557994 Kľače 511 5 438 1,2135
509281 Lopušné Pažite 504 5 438 1,2135
509175 Dolný Vadičov 504 5 439 1,2148
525154 Sedlice 707 7 439 1,2148
512753 Turčiansky Peter 506 5 439 1,2148
518239 Cerovo 605 6 440 1,2162
517518 Dolná Tižina 511 5 440 1,2162
508551 Dolný Harmanec 601 6 440 1,2162
512206 Dolný Kalník 506 5 440 1,2162
526479 Domaňovce 704 7 440 1,2162
581747 Horná Ves 613 6 440 1,2162
517640 Jasenové 511 5 440 1,2162
580520 Korytárky 604 6 440 1,2162
508829 Nemecká 603 6 440 1,2162
520764 Ruský Potok 709 7 440 1,2162
514381 Seč 307 3 440 1,2162
509493 Svrčinovec 502 5 440 1,2162
527874 Šarbov 712 7 440 1,2162
524603 Jarovnice 708 7 441 1,2176
543403 Odorín 810 8 441 1,2176
525031 Podhradík 707 7 441 1,2176
511030 Stankovany 508 5 441 1,2176
528064 Vyšný Komárnik 712 7 441 1,2176
543535 Slovinky 810 8 442 1,2189
516732 Dolná Ves 613 6 443 1,2203
524531 Chminianske Jakubovany 707 7 443 1,2203
511731 Podkriváň 604 6 443 1,2203
512109 Borcová 509 5 445 1,2230
520632 Parihuzovce 709 7 445 1,2230
526533 Harichovce 810 8 446 1,2244
518051 Turie 511 5 446 1,2244
512320 Jazernica 509 5 448 1,2271
527963 Vápeník 712 7 448 1,2271
519715 Petrová 701 7 449 1,2285
516597 Svätý Anton 602 6 449 1,2285
525316 Torysa 708 7 449 1,2285
518174 Bacúrov 611 6 450 1,2298
512087 Blažovce 509 5 450 1,2298
524204 Bodovce 708 7 450 1,2298
512133 Bystrička 506 5 450 1,2298
519162 Fričkovce 701 7 450 1,2298
519243 Hervartov 701 7 450 1,2298
512290 Horný Kalník 506 5 450 1,2298
510441 Hubová 508 5 450 1,2298
509221 Klubina 502 5 450 1,2298
526886 Malý Lipník 710 7 450 1,2298
512451 Moškovec 509 5 450 1,2298
506311 Nová Lehota 304 3 450 1,2298
520586 Oľšinkov 705 7 450 1,2298
519791 Snakov 701 7 450 1,2298
559989 Suchá Dolina 707 7 450 1,2298
581712 Šuja 511 5 450 1,2298
517313 Trnavá Hora 613 6 450 1,2298
512761 Valča 506 5 450 1,2298
518093 Višňové 511 5 450 1,2298
519910 Vyšná Polianka 701 7 450 1,2298
510807 Ľubochňa 508 5 451 1,2312
509485 Staškov 502 5 451 1,2312
520128 Čertižné 705 7 452 1,2326
526517 Granč-Petrovce 704 7 452 1,2326
526835 Legnava 710 7 452 1,2326
517917 Rajec 511 5 452 1,2326
517429 Belá 511 5 453 1,2339
520314 Kalinov 705 7 453 1,2339
523011 Ruská Bystrá 809 8 453 1,2339
509159 Čierne 502 5 454 1,2353
525855 Kováčová 808 8 454 1,2353
511064 Švošov 508 5 454 1,2353
519073 Bogliarka 701 7 455 1,2366
557561 Čelkova Lehota 306 3 455 1,2366
512397 Laskár 506 5 455 1,2366
518671 Ostrá Lúka 611 6 455 1,2366
517135 Pitelová 613 6 455 1,2366
524239 Brezovica 708 7 456 1,2380
524328 Daletice 708 7 457 1,2394
509973 Párnica 503 5 458 1,2407
500721 Skýcov 407 4 458 1,2407
524468 Hermanovce 707 7 459 1,2421
526428 Buglovce 704 7 460 1,2435
513920 Cigeľ 307 3 460 1,2435
519235 Hertník 701 7 460 1,2435
518433 Horné Mladonice 605 6 460 1,2435
519260 Hrabské 701 7 460 1,2435
512303 Ivančiná 509 5 460 1,2435
543195 Jamník 810 8 460 1,2435
581640 Korytné 704 7 460 1,2435
524964 Ondrašovce 707 7 460 1,2435
521833 Opátka 806 8 460 1,2435
517879 Podhorie 511 5 460 1,2435
509361 Podvysoká 502 5 460 1,2435
508942 Priechod 601 6 460 1,2435
512567 Ratkovo 506 5 460 1,2435
522015 Slanská Huta 806 8 460 1,2435
518794 Slatinské Lazy 604 6 460 1,2435
543641 Studenec 704 7 460 1,2435
522074 Štós 806 8 460 1,2435
514390 Šútovce 307 3 460 1,2435
512656 Šútovo 506 5 460 1,2435
512672 Trnovo 506 5 460 1,2435
525839 Kobeliarovo 808 8 461 1,2448
524956 Oľšov 708 7 461 1,2448
508934 Predajná 603 6 461 1,2448
524409 Fričovce 707 7 462 1,2462
510165 Veličná 503 5 462 1,2462
527122 Belejovce 712 7 463 1,2475
512737 Turčiansky Ďur 506 5 463 1,2475
509060 Tajov 601 6 464 1,2489
512095 Bodorová 509 5 465 1,2503
523429 Červený Kláštor 703 7 465 1,2503
512443 Malý Čepčín 509 5 465 1,2503
524301 Červenica 707 7 466 1,2516
525057 Proč 707 7 467 1,2530
525219 Šarišské Dravce 708 7 467 1,2530
525634 Dobšiná 808 8 468 1,2544
509540 Dolný Kubín 503 5 468 1,2544
512346 Karlová 506 5 468 1,2544
526444 Danišovce 810 8 470 1,2571
513083 Horná Mariková 306 3 470 1,2571
515116 Kyjatice 609 6 470 1,2571
512494 Ondrašová 509 5 470 1,2571
509922 Oravská Poruba 503 5 470 1,2571
508853 Podbrezová 603 6 470 1,2571
512613 Slovany 506 5 470 1,2571
512630 Socovce 506 5 470 1,2571
512664 Trebostovo 506 5 470 1,2571
509086 Valaská 603 6 470 1,2571
512788 Veľký Čepčín 509 5 470 1,2571
513822 Záskalie 306 3 470 1,2571
543241 Kojšov 801 8 471 1,2585
509507 Turzovka 502 5 471 1,2585
514853 Horné Zahorany 609 6 472 1,2598
512338 Kaľamenová 509 5 472 1,2598
512427 Liešno 509 5 472 1,2598
508101 Modra 107 1 472 1,2598
515396 Ratkovská Suchá 609 6 472 1,2598
519740 Regetovka 701 7 472 1,2598
524344 Drienica 708 7 473 1,2612
526380 Beharovce 704 7 474 1,2625
509345 Oščadnica 502 5 474 1,2625
543144 Hrišovce 801 8 475 1,2639
519481 Lenartov 701 7 475 1,2639
523674 Majere 703 7 475 1,2639
543608 Spišský Hrhov 704 7 475 1,2639
512125 Budiš 509 5 476 1,2653
527009 Starina 710 7 477 1,2666
508781 Môlča 601 6 478 1,2680
524476 Hrabkov 707 7 479 1,2694
508799 Moštenica 601 6 479 1,2694
508951 Ráztoka 603 6 479 1,2694
543527 Slatvina 810 8 479 1,2694
516627 Banská Belá 602 6 480 1,2707
508535 Dolná Lehota 603 6 480 1,2707
543179 Jablonov 704 7 480 1,2707
525782 Jablonov nad Turňou 808 8 480 1,2707
517704 Kotrčiná Lúčka 511 5 480 1,2707
518565 Lackov 605 6 480 1,2707
509337 Olešná 502 5 480 1,2707
519685 Ondavka 701 7 480 1,2707
512508 Podhradie 506 5 480 1,2707
509442 Rudinská 504 5 480 1,2707
512583 Sklabiňa 506 5 480 1,2707
509019 Staré Hory 601 6 480 1,2707
518077 Veľká Čierna 511 5 480 1,2707
524867 Miklušovce 707 7 481 1,2721
543381 Nemešany 704 7 482 1,2734
520616 Palota 705 7 482 1,2734
543659 Švedlár 801 8 482 1,2734
514420 Valaská Belá 307 3 482 1,2734
510254 Žaškov 503 5 482 1,2734
512460 Mošovce 509 5 483 1,2748
517119 Ostrý Grúň 612 6 483 1,2748
525367 Uzovské Pekľany 708 7 483 1,2748
516716 Dekýš 602 6 484 1,2762
517658 Kamenná Poruba 511 5 484 1,2762
524948 Olejníkov 708 7 484 1,2762
509477 Stará Bystrica 502 5 484 1,2762
526843 Lesnica 710 7 485 1,2775
519758 Rešov 701 7 485 1,2775
560154 Smižany 810 8 485 1,2775
508594 Harmanec 601 6 486 1,2789
512222 Dubové 509 5 487 1,2803
509396 Radôstka 502 5 487 1,2803
517968 Stránske 511 5 487 1,2803
524999 Ovčie 707 7 488 1,2816
526959 Plaveč 710 7 488 1,2816
509205 Horný Vadičov 504 5 489 1,2830
510785 Lisková 508 5 489 1,2830
512818 Záborie 506 5 489 1,2830
512044 Abramová 509 5 490 1,2844
515949 Dačov Lom 610 6 490 1,2844
525715 Hanková 808 8 490 1,2844
508616 Hiadeľ 601 6 490 1,2844
521469 Hýľov 806 8 490 1,2844
523615 Lechnica 703 7 490 1,2844
526878 Ľubotín 710 7 490 1,2844
543519 Rudňany 810 8 490 1,2844
525332 Tuhrina 707 7 490 1,2844
519952 Vyšný Tvarožec 701 7 490 1,2844
518999 Žibritov 605 6 490 1,2844
516848 Ihráč 613 6 491 1,2857
508748 Ľubietová 601 6 491 1,2857
526347 Vyšná Slaná 808 8 491 1,2857
524158 Abranovce 707 7 492 1,2871
508667 Hronec 603 6 492 1,2871
508969 Riečka 601 6 492 1,2871
514039 Chvojnica 307 3 493 1,2884
543225 Klčov 704 7 493 1,2884
524247 Brezovička 708 7 494 1,2898
517721 Kunerad 511 5 494 1,2898
526941 Orlov 710 7 494 1,2898
510998 Ružomberok 508 5 494 1,2898
522520 Inovce 809 8 495 1,2912
513245 Kostolec 306 3 495 1,2912
524808 Lúčina 707 7 495 1,2912
517194 Prochot 613 6 497 1,2939
525251 Šindliar 707 7 497 1,2939
511056 Štiavnička 508 5 497 1,2939
508497 Brezno 603 6 498 1,2953
512079 Blatnica 506 5 500 1,2980
519154 Frička 701 7 500 1,2980
518468 Hriňová 604 6 500 1,2980
516821 Hronská Dúbrava 613 6 500 1,2980
516856 Ilija 602 6 500 1,2980
512354 Kláštor pod Znievom 506 5 500 1,2980
516937 Kopernica 613 6 500 1,2980
517771 Lysica 511 5 500 1,2980
516414 Sucháň 610 6 500 1,2980
545961 Turčianske Jaseno 506 5 500 1,2980
507407 Turík 508 5 500 1,2980
509701 Istebné 503 5 501 1,2993
524611 Kamenica 708 7 501 1,2993
580813 Bziny 503 5 502 1,3007
508918 Poniky 601 6 502 1,3007
526673 Čirč 710 7 505 1,3048
580244 Malachov 601 6 505 1,3048
512621 Slovenské Pravno 509 5 505 1,3048
523836 Spišská Stará Ves 703 7 505 1,3048
519804 Stebnícka Huta 701 7 505 1,3048
518875 Tŕnie 611 6 505 1,3048
525413 Víťaz 707 7 505 1,3048
524557 Jakovany 708 7 507 1,3075
508705 Jasenie 603 6 507 1,3075
512559 Rakša 509 5 507 1,3075
522210 Vyšný Klátov 806 8 507 1,3075
512265 Háj 509 5 508 1,3089
507300 Ivachnová 508 5 508 1,3089
510670 Liptovská Teplá 508 5 510 1,3116
519502 Livov 701 7 510 1,3116
543314 Lúčka 704 7 510 1,3116
524875 Milpoš 708 7 510 1,3116
512575 Rudno 509 5 510 1,3116
510181 Vyšný Kubín 503 5 510 1,3116
543284 Letanovce 810 8 511 1,3130
509957 Oravský Podzámok 503 5 511 1,3130
510301 Bešeňová 508 5 512 1,3143
524816 Lúčka 708 7 512 1,3143
557986 Ďurčiná 511 5 513 1,3157
509272 Lodno 504 5 513 1,3157
517925 Rajecká Lesná 511 5 513 1,3157
524425 Geraltov 707 7 514 1,3171
509833 Medzibrodie nad Oravou 503 5 514 1,3171
511773 Praha 606 6 514 1,3171
517216 Repište 613 6 514 1,3171
525260 Široké 707 7 514 1,3171
518042 Terchová 511 5 514 1,3171
526363 Arnutovce 810 8 515 1,3184
524280 Červená Voda 708 7 515 1,3184
512478 Necpaly 506 5 515 1,3184
526991 Ruská Voľa nad Popradom 710 7 515 1,3184
524921 Nižný Slavkov 708 7 516 1,3198
509523 Zákopčie 502 5 516 1,3198
509167 Dlhá nad Kysucou 502 5 520 1,3252
512257 Folkušová 506 5 520 1,3252
543161 Iliašovce 810 8 520 1,3252
510599 Likavka 508 5 520 1,3252
543551 Smolnícka Huta 801 8 520 1,3252
514403 Temeš 307 3 520 1,3252
512729 Turčianske Teplice 509 5 520 1,3252
513784 Vrchteplá 306 3 520 1,3252
525596 Čierna Lehota 808 8 521 1,3266
543276 Kurimany 704 7 521 1,3266
526746 Hromoš 710 7 523 1,3293
509451 Skalité 502 5 524 1,3307
526703 Hajtovka 710 7 525 1,3321
519111 Cigeľka 701 7 526 1,3334
510742 Liptovský Michal 508 5 526 1,3334
509311 Nová Bystrica 502 5 526 1,3334
509639 Dlhá nad Oravou 503 5 527 1,3348
525308 Tichý Potok 708 7 527 1,3348
526754 Chmeľnica 710 7 528 1,3362
515167 Lipovec 609 6 528 1,3362
511153 Vlachy 505 5 528 1,3362
508861 Podkonice 601 6 529 1,3375
512052 Belá-Dulice 506 5 530 1,3389
526738 Hraničné 710 7 530 1,3389
517780 Malá Čierna 511 5 530 1,3389
526967 Plavnica 710 7 530 1,3389
508896 Pohronský Bukovec 601 6 530 1,3389
510041 Sedliacka Dubová 503 5 530 1,3389
543586 Spišské Tomášovce 810 8 532 1,3416
524441 Hanigovce 708 7 533 1,3430
543373 Nálepkovo 801 8 533 1,3430
513938 Čavoj 307 3 534 1,3443
509671 Horná Lehota 503 5 534 1,3443
517542 Fačkov 511 5 536 1,3471
509710 Jasenová 503 5 537 1,3484
526649 Žakarovce 801 8 537 1,3484
526720 Hniezdne 710 7 539 1,3511
527050 Údol 710 7 539 1,3511
526690 Forbasy 710 7 540 1,3525
525936 Lúčka 808 8 540 1,3525
543471 Pongrácovce 704 7 540 1,3525
543721 Vojkovce 810 8 540 1,3525
527084 Vislanka 710 7 541 1,3539
524646 Klenov 707 7 542 1,3552
543446 Ordzovany 704 7 543 1,3566
509515 Vysoká nad Kysucou 502 5 543 1,3566
509761 Krivá 503 5 545 1,3593
526665 Stará Ľubovňa 710 7 545 1,3593
526398 Betlanovce 810 8 546 1,3607
524751 Lesíček 707 7 546 1,3607
526223 Silica 808 8 546 1,3607
526592 Hrabušice 810 8 548 1,3634
508527 Čierny Balog 603 6 550 1,3661
526681 Ďurková 710 7 550 1,3661
512311 Jasenovo 509 5 550 1,3661
516902 Kľak 612 6 550 1,3661
518492 Klokoč 604 6 550 1,3661
516970 Kremnica 613 6 550 1,3661
511005 Liptovské Sliače 508 5 550 1,3661
517160 Počúvadlo 602 6 550 1,3661
514306 Podhradie 307 3 550 1,3661
520730 Runina 709 7 550 1,3661
512591 Sklabinský Podzámok 506 5 550 1,3661
543632 Stará Voda 801 8 550 1,3661
543667 Teplička 810 8 550 1,3661
510955 Potok 508 5 554 1,3716
525570 Brdárka 808 8 555 1,3730
526916 Nižné Ružbachy 710 7 555 1,3730
509981 Podbiel 510 5 555 1,3730
509213 Klokočov 502 5 556 1,3743
523712 Matiašovce 703 7 556 1,3743
517348 Veľké Pole 612 6 556 1,3743
508462 Beňuš 603 6 557 1,3757
526401 Bijacovce 704 7 557 1,3757
526461 Doľany 704 7 560 1,3798
543209 Kaľava 810 8 560 1,3798
526827 Lacková 710 7 560 1,3798
510661 Liptovská Štiavnica 508 5 560 1,3798
517763 Lutiše 511 5 560 1,3798
518654 Michalková 611 6 560 1,3798
526983 Pusté Pole 710 7 560 1,3798
543624 Spišský Štvrtok 704 7 560 1,3798
526614 Vyšný Slavkov 704 7 560 1,3798
524671 Krásna Lúka 708 7 561 1,3811
543560 Smolník 801 8 561 1,3811
510653 Liptovská Sielnica 505 5 562 1,3825
526924 Nová Ľubovňa 710 7 562 1,3825
525561 Bôrka 808 8 564 1,3852
511536 Lentvora 606 6 564 1,3852
509230 Korňa 502 5 565 1,3866
519413 Kríže 701 7 565 1,3866
517046 Lúčky 613 6 565 1,3866
510823 Ludrová 508 5 565 1,3866
515337 Poproč 609 6 565 1,3866
527041 Šarišské Jastrabie 710 7 565 1,3866
523879 Spišský Štiavnik 706 7 567 1,3893
510335 Bobrovník 505 5 568 1,3907
510530 Kalameny 508 5 568 1,3907
510904 Partizánska Ľupča 505 5 568 1,3907
510114 Tvrdošín 510 5 569 1,3920
557251 Bystrá 603 6 570 1,3934
543292 Levoča 704 7 570 1,3934
510777 Liptovský Trnovec 505 5 570 1,3934
510084 Štefanov nad Oravou 510 5 570 1,3934
526975 Podolínec 710 7 572 1,3961
523976 Toporec 703 7 572 1,3961
509876 Nižná 510 5 573 1,3975
517330 Veľká Lehota 612 6 576 1,4016
510262 Liptovský Mikuláš 505 5 577 1,4029
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 604 6 579 1,4057
512117 Brieštie 509 5 580 1,4070
510416 Galovany 505 5 580 1,4070
510831 Malatíny 505 5 580 1,4070
526029 Muránska Zdychava 608 6 580 1,4070
508845 Osrblie 603 6 580 1,4070
518751 Senohrad 605 6 580 1,4070
527076 Veľký Lipník 710 7 580 1,4070
526134 Rejdová 808 8 582 1,4098
525278 Štefanovce 707 7 582 1,4098
509299 Makov 502 5 583 1,4111
509787 Leštiny 503 5 586 1,4152
526771 Jarabina 710 7 587 1,4166
524786 Lipovce 707 7 587 1,4166
526789 Kamienka 710 7 588 1,4179
512605 Sklené 509 5 588 1,4179
510351 Bukovina 505 5 590 1,4207
508772 Michalová 603 6 590 1,4207
543462 Poľanovce 704 7 590 1,4207
525472 Zlatá Baňa 707 7 590 1,4207
523542 Jánovce 706 7 591 1,4220
510017 Pucov 503 5 591 1,4220
512796 Vrícko 506 5 592 1,4234
523470 Holumnica 703 7 593 1,4248
516651 Banský Studenec 602 6 594 1,4261
523411 Bušovce 703 7 594 1,4261
509698 Chlebnice 503 5 594 1,4261
510424 Gôtovany 505 5 595 1,4275
511226 Ábelová 606 6 596 1,4288
517062 Malá Lehota 612 6 597 1,4302
510815 Lúčky 508 5 598 1,4316
510866 Martinček 508 5 598 1,4316
523780 Podhorany 703 7 598 1,4316
516643 Banská Štiavnica 602 6 600 1,4343
526711 Haligovce 710 7 600 1,4343
526894 Matysová 710 7 600 1,4343
511757 Polichno 606 6 600 1,4343
510971 Prosiek 505 5 600 1,4343
510211 Zázrivá 503 5 600 1,4343
513865 Zliechov 302 3 603 1,4384
556807 Ižipovce 505 5 605 1,4411
526801 Kremná 710 7 607 1,4438
510106 Trstená 510 5 607 1,4438
526576 Hnilčík 810 8 608 1,4452
510637 Liptovská Osada 508 5 609 1,4466
509582 Bobrov 507 5 610 1,4479
526452 Dlhé Stráže 704 7 610 1,4479
526525 Harakovce 704 7 610 1,4479
523488 Hôrka 706 7 610 1,4479
526762 Jakubany 710 7 610 1,4479
510572 Kvačany 505 5 610 1,4479
557269 Turecká 601 6 610 1,4479
524093 Vydrník 706 7 610 1,4479
511099 Uhorská Ves 505 5 611 1,4493
510793 Ľubeľa 505 5 612 1,4507
523518 Hranovnica 706 7 613 1,4520
509868 Námestovo 507 5 614 1,4534
523861 Spišské Hanušovce 703 7 614 1,4534
510271 Beňadiková 505 5 615 1,4547
508489 Braväcovo 603 6 615 1,4547
510947 Podtureň 505 5 615 1,4547
527092 Vyšné Ružbachy 710 7 615 1,4547
526860 Lomnička 710 7 617 1,4575
508888 Pohronská Polhora 603 6 618 1,4588
526495 Dúbrava 704 7 620 1,4616
517071 Močiar 602 6 620 1,4616
527068 Veľká Lesná 710 7 620 1,4616
510921 Pavlova Ves 505 5 622 1,4643
523607 Krížová Ves 703 7 624 1,4670
510246 Zubrohlava 507 5 624 1,4670
510700 Liptovské Matiašovce 505 5 626 1,4697
512273 Horná Štubňa 509 5 627 1,4711
525103 Renčišov 708 7 627 1,4711
509124 Závadka nad Hronom 603 6 627 1,4711
525049 Poloma 708 7 628 1,4725
508900 Polomka 603 6 628 1,4725
508446 Bacúch 603 6 629 1,4738
508641 Horné Pršany 601 6 630 1,4752
523585 Kežmarok 703 7 630 1,4752
510688 Liptovské Beharovce 505 5 630 1,4752
523682 Ľubica 703 7 630 1,4752
508811 Mýto pod Ďumbierom 603 6 630 1,4752
509892 Oravská Jasenica 507 5 630 1,4752
511048 Svätý Kríž 505 5 630 1,4752
509795 Liesek 510 5 631 1,4766
523828 Spišská Belá 703 7 631 1,4766
523461 Havka 703 7 633 1,4793
510327 Bobrovec 505 5 634 1,4806
510548 Komjatná 508 5 634 1,4806
511196 Závažná Poruba 505 5 634 1,4806
526550 Henclová 801 8 635 1,4820
511277 Budiná 606 6 636 1,4834
510408 Dúbrava 505 5 636 1,4834
508659 Hrochoť 601 6 636 1,4834
513407 Mojtín 308 3 636 1,4834
510726 Liptovský Hrádok 505 5 637 1,4847
523526 Huncovce 703 7 639 1,4875
523950 Švábovce 706 7 639 1,4875
511072 Trstené 505 5 639 1,4875
524000 Veľká Lomnica 703 7 639 1,4875
508624 Horná Lehota 603 6 640 1,4888
509728 Klin 507 5 640 1,4888
519511 Livovská Huta 701 7 640 1,4888
509990 Pokryváč 503 5 640 1,4888
510009 Pribiš 503 5 643 1,4929
518719 Čimhová 510 5 644 1,4943
509949 Oravský Biely Potok 510 5 644 1,4943
523577 Jurské 703 7 647 1,4984
526487 Dravce 704 7 648 1,4997
526797 Kolačkov 710 7 648 1,4997
510157 Vavrečka 507 5 648 1,4997
511102 Valaská Dubová 508 5 649 1,5011
512141 Čremošné 509 5 650 1,5025
523437 Gánovce 706 7 650 1,5025
526819 Kyjov 710 7 650 1,5025
508926 Povrazník 601 6 650 1,5025
523810 Slovenská Ves 703 7 650 1,5025
527017 Stráňany 710 7 650 1,5025
502898 Uhliská 402 4 650 1,5025
510149 Vasiľov 507 5 650 1,5025
510734 Liptovský Ján 505 5 654 1,5079
517470 Čičmany 511 5 655 1,5093
509809 Lokca 507 5 655 1,5093
526932 Obručné 710 7 655 1,5093
509779 Krušetnica 507 5 656 1,5106
522244 Zlatá Idka 806 8 659 1,5147
521396 Hačava 806 8 660 1,5161
510581 Lazisko 505 5 660 1,5161
510602 Liptovská Anna 505 5 660 1,5161
581241 Malý Slavkov 703 7 660 1,5161
512699 Turček 509 5 660 1,5161
510025 Rabča 507 5 661 1,5174
524077 Vrbov 703 7 662 1,5188
523992 Veľká Franková 703 7 664 1,5215
509027 Strelníky 601 6 666 1,5243
517372 Vysoká 602 6 667 1,5256
510319 Bobrovček 505 5 668 1,5270
509591 Breza 507 5 668 1,5270
526851 Litmanová 710 7 668 1,5270
524069 Vojňany 703 7 668 1,5270
526584 Hnilec 810 8 669 1,5284
509965 Osádka 503 5 670 1,5297
510190 Zábiedovo 510 5 670 1,5297
524123 Žakovce 703 7 671 1,5311
510696 Liptovské Kľačany 505 5 672 1,5324
523381 Poprad 706 7 672 1,5324
527033 Šambron 710 7 672 1,5324
523852 Spišské Bystré 706 7 674 1,5352
523984 Tvarožná 703 7 676 1,5379
510564 Kráľova Lehota 505 5 677 1,5393
524018 Veľký Slavkov 706 7 677 1,5393
508802 Motyčky 601 6 678 1,5406
524182 Bajerovce 708 7 679 1,5420
524042 Vlková 703 7 679 1,5420
509558 Babín 507 5 680 1,5433
510718 Liptovské Revúce 508 5 680 1,5433
523739 Mlynčeky 703 7 680 1,5433
510092 Ťapešovo 507 5 680 1,5433
510203 Zákamenné 507 5 680 1,5433
558281 Liptovská Porúbka 505 5 681 1,5447
580287 Liptovský Peter 505 5 681 1,5447
510513 Jalovec 505 5 686 1,5515
523747 Mlynica 706 7 688 1,5543
509914 Oravská Polhora 507 5 688 1,5543
510467 Hybe 505 5 690 1,5570
510751 Liptovský Ondrej 505 5 690 1,5570
509817 Lomná 507 5 690 1,5570
508608 Heľpa 603 6 695 1,5638
523496 Hozelec 706 7 695 1,5638
510521 Jamník 505 5 695 1,5638
509680 Hruštín 507 5 697 1,5665
509604 Brezovica 510 5 700 1,5706
510912 Pavčina Lehota 505 5 700 1,5706
523909 Stráne pod Tatrami 703 7 700 1,5706
510173 Vitanová 510 5 700 1,5706
526002 Muránska Huta 608 6 703 1,5747
517089 Nevoľné 613 6 703 1,5747
523798 Rakúsy 703 7 704 1,5761
523844 Spišská Teplica 706 7 704 1,5761
523534 Ihľany 703 7 706 1,5788
524085 Výborná 703 7 706 1,5788
523593 Kravany 706 7 710 1,5842
510050 Sihelné 507 5 710 1,5842
543683 Úhorná 801 8 710 1,5842
511111 Vavrišovo 505 5 712 1,5870
523399 Abrahámovce 703 7 713 1,5883
510505 Jakubovany 505 5 715 1,5911
508721 Králiky 601 6 715 1,5911
510629 Liptovská Lúžna 508 5 717 1,5938
523771 Osturňa 703 7 717 1,5938
511013 Smrečany 505 5 718 1,5951
509094 Vaľkovňa 603 6 720 1,5979
524115 Zálesie 703 7 720 1,5979
518123 Háj 806 8 725 1,6047
523801 Reľov 703 7 728 1,6088
509035 Špania Dolina 601 6 728 1,6088
509655 Habovka 510 5 730 1,6115
516881 Jastrabá 613 6 730 1,6115
510858 Malužiná 505 5 733 1,6156
523887 Stará Lesná 703 7 736 1,6197
543357 Mlynky 810 8 739 1,6238
511889 Šoltýska 607 6 743 1,6292
507393 Konská 505 5 745 1,6320
543390 Nižné Repaše 704 7 747 1,6347
523763 Nová Lesná 706 7 747 1,6347
523623 Lendak 703 7 749 1,6374
559938 Malá Franková 703 7 750 1,6388
517283 Štiavnické Bane 602 6 750 1,6388
509884 Novoť 507 5 752 1,6415
509931 Oravské Veselé 507 5 755 1,6456
523402 Batizovce 706 7 756 1,6469
509663 Hladovka 510 5 756 1,6469
510033 Rabčice 507 5 756 1,6469
524034 Vikartovce 706 7 756 1,6469
510238 Zuberec 510 5 760 1,6524
523925 Svit 706 7 763 1,6565
508870 Pohorelá 603 6 764 1,6579
510963 Pribylina 505 5 765 1,6592
511200 Žiar 505 5 765 1,6592
523658 Lučivná 706 7 767 1,6619
523569 Jezersko 703 7 770 1,6660
515094 Krokava 609 6 770 1,6660
511170 Východná 505 5 775 1,6728
543489 Poráč 810 8 778 1,6769
524026 Vernár 706 7 778 1,6769
509566 Beňadovo 507 5 780 1,6797
516988 Kremnické Bane 613 6 784 1,6851
510611 Liptovská Kokava 505 5 787 1,6892
510459 Huty 505 5 789 1,6919
510076 Suchá Hora 510 5 790 1,6933
523445 Gerlachov 706 7 791 1,6947
511129 Važec 505 5 792 1,6960
525618 Dedinky 808 8 795 1,7001
516996 Kunešov 613 6 800 1,7069
543420 Oľšavica 704 7 800 1,7069
517399 Župkov 612 6 800 1,7069
526606 Vyšné Repaše 704 7 802 1,7097
509825 Malatiná 503 5 803 1,7110
543454 Pavľany 704 7 805 1,7137
557323 Ďubákovo 607 6 810 1,7206
543675 Torysky 704 7 810 1,7206
510386 Demänovská Dolina 505 5 820 1,7342
518271 Detvianska Huta 604 6 820 1,7342
511145 Veterná Poruba 505 5 820 1,7342
508691 Jarabá 603 6 823 1,7383
523721 Mengusovce 706 7 825 1,7410
524051 Vlkovce 703 7 825 1,7410
526631 Závadka 801 8 827 1,7437
511137 Veľké Borové 505 5 828 1,7451
523933 Štrba 706 7 829 1,7465
511510 Látky 604 6 830 1,7478
509850 Mútne 507 5 836 1,7560
523500 Hradisko 703 7 840 1,7615
559890 Štôla 706 7 840 1,7615
508713 Kordíky 601 6 849 1,7737
510874 Nižná Boca 505 5 851 1,7764
526291 Stratená 808 8 860 1,7887
526410 Brutovce 704 7 863 1,7928
543691 Uloža 704 7 870 1,8023
524107 Šuňava 706 7 871 1,8037
516961 Krahule 613 6 872 1,8051
510840 Malé Borové 505 5 880 1,8160
509043 Šumiac 603 6 880 1,8160
509051 Telgárt 603 6 881 1,8173
508993 Sihla 603 6 890 1,8296
524131 Ždiar 706 7 896 1,8378
523631 Liptovská Teplička 706 7 919 1,8691
509906 Oravská Lesná 507 5 934 1,8896
511188 Vyšná Boca 505 5 951 1,9128
508560 Donovaly 601 6 960 1,9250
508578 Drábsko 603 6 960 1,9250
580368 Tatranská Javorina 706 7 1000 1,9796
560103 Vysoké Tatry 706 7 1010 1,9932
508730 Lom nad Rimavicou 603 6 1015 2,0000
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VEĽKOSTNÉ KATEGÓRIE OBCÍ A KOEFICIENTY VEĽKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ OBCÍ
Veľkostná kategória obce Koeficient
1-1 000 0,89
1 001 - 5 000 0,90
5 001 - 10 000 0,91
10 001 - 50 000 0,94
50 001 - 100 000 1,13
Košice 1,50
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 2,35
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V PÔSOBNOSTI OBCÍ
Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25
Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 13
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 8
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov1) 61
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 31
5 Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia2) 5
6 Potenciálny stravník - žiak základnej školy3) 2

1) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.
2) Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia je žiak školského klubu detí, centra voľného času alebo školského strediska záujmovej činností podľa § 6 zákona, č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3) Potenciálny stravník - žiak základnej školy je každý žiak základnej školy v zriaďovateľskej pôsobností obce alebo v zriaďovateľskej pôsobností iného zriaďovateľa so sídlom základnej školy iného zriaďovateľa na území obce, ak má žiak iného zriaďovateľa možnosť stravovať sa v obecnom zariadení školského stravovania.
Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa neprekročí 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
od 11 do 15 12,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
na výpočet podielu obce na výnose dane
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane