657/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

657
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o tepelnej energetike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky podnikania1) v tepelnej energetike,
b)
práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom,
c)
hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení,
d)
obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike,
f)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom.
(2)
Predmetom podnikania1) podľa tohto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)
výrobou tepla fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na účel jeho predaja na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné tepelnoenergetické využitie,
b)
výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla podľa tohto zákona,
c)
zariadením na výrobu tepla zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na teplo; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie,
d)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rozvod tepla podľa tohto zákona a ktorá dodáva teplo odberateľovi alebo rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi,
e)
odberateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi,
f)
konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ dodáva teplo priamo alebo ktorej dodávateľ alebo odberateľ množstvo dodaného tepla rozpočítava a ktorý dodané teplo využíva výlučne na vlastnú spotrebu,
g)
povolením oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla,
h)
pomerovým rozdeľovačom tepla prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo ich snímače,
i)
dodávkou tepla predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla v teplej úžitkovej vode alebo predaj tepla na iné využitie,
j)
distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi,
k)
rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi,
l)
sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla,
m)
verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení na dodávku tepla viacerým odberateľom,
n)
tepelnou prípojkou časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu po odberné miesto na dodávku tepla jedinému odberateľovi tepla,
o)
odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo2) na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa,
p)
objektom spotreby tepla jedna budova, prípadne viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu tepla, pričom zariadením na spotrebu tepla sa rozumie zariadenie na konečné využitie tepla,
q)
vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla,
r)
kombinovanou výrobou tepla a elektriny súčasná výroba tepla a elektriny technológiami, ktoré umožňujú súčasné využitie tepla a elektriny na účely ich dodávok odberateľom alebo konečným spotrebiteľom,
s)
odberným zariadením zariadenie pripojené na zariadenie na výrobu tepla alebo rozvod tepla, určené na spotrebu tepla v objekte alebo v jeho časti, prípadne v súbore objektov odberateľa.
§ 3
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom podľa tohto zákona je fyzická osoba ustanovená žiadateľom o povolenie alebo držiteľom povolenia, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolených činností podľa tohto zákona, najmä za kvalitné, včasné a správne plnenie povinností výrobcu a dodávateľa tepla uvedených v § 15, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, a ktorá s určením do funkcie zodpovedného zástupcu vyslovila písomný súhlas, ak zodpovedným zástupcom nie je sám žiadateľ o povolenie. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu so žiadateľom o povolenie alebo s držiteľom povolenia, v ktorom je upravená jeho osobná zodpovednosť za odborné vykonávanie povolenej činnosti voči žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať predpoklad odbornej spôsobilosti a predpoklad bezúhonnosti.
(3)
Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu.
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(5)
Ak zodpovedný zástupca skončil výkon svojej funkcie, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia, je povinná do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne to oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“).3)
(6)
Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa všeobecných predpisov o podnikaní4) ustanovením zodpovedného zástupcu nie sú dotknuté.
§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Vzdelanie a prax sa preukazuje úradne osvedčeným odpisom dokladov
a)
o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe pri výrobe a rozvode tepla,
b)
o ukončení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe pri výrobe a rozvode tepla,
c)
o ukončení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupňa technického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe pri výrobe a rozvode tepla alebo
d)
o ukončení vysokoškolského vzdelania5) druhého stupňa technického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe pri výrobe a rozvode tepla.
(3)
Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré sa vydáva po preukázaní úradne osvedčených odpisov dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov od jeho vydania.
(6)
Rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY PODNIKANIA V TEPELNEJ ENERGETIKE
Povolenie
§ 5
(1)
Podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia.
(2)
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydá rozhodnutie o povolení úrad na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok uvedených v § 6 ods. 1.
(3)
Fyzická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie
a)
meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu6) na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu7) na území Slovenskej republiky a miesto trvalého prevádzkovania činnosti v tepelnej energetike, o povolenie ktorej žiada,
b)
rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,
c)
technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,
d)
dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
e)
údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa písmena a), ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,
f)
návrh na vymedzené územie.
(4)
K žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba dokladá
a)
doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky,
b)
výpis zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je fyzická osoba vedená ako podnikateľ,
c)
výpis z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom, nie starší ako tri mesiace,
d)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu,
e)
rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.
(5)
Právnická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,
c)
technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
e)
dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,
f)
údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa odseku 3 písm. a),
g)
návrh na vymedzené územie.
(6)
K žiadosti o vydanie povolenia právnická osoba dokladá
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace; právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, doklad o zápise do štatistického registra,
b)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu nie starší ako tri mesiace; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov,8)
c)
doklad podľa osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba, a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je zahraničná osoba,
d)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.
e)
rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.
(7)
Fyzická osoba a právnická osoba okrem dokladov uvedených v odsekoch 3 a 5 k žiadosti o udelenie povolenia dokladá aj doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať.
(8)
Vzor žiadosti o vydanie povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 6
(1)
Úrad vydá povolenie do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 5 a štatutárny zástupca žiadateľa a jeho zodpovedný zástupca spĺňajú tieto podmienky:
a)
majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
preukážu bezúhonnosť preukázanú podľa § 5 ods. 4 a 6.
(2)
Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku alebo za iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa tohto zákona, alebo ak sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený.10)
§ 7
(1)
V povolení vydanom fyzickej osobe sa uvedie
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a miesto trvalej prevádzky sústavy tepelných zariadení alebo jej časti a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predmet podnikania zodpovedného zástupcu,
b)
obchodné meno a miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
rozsah a miesto predmetu podnikania, na ktorý sa vydáva povolenie,
e)
doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,
f)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak fyzická osoba, ktorej sa povolenie vydáva, sama nie je odborne spôsobilá,
g)
stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty,
h)
vymedzené územie na podnikanie.
(2)
V povolení vydanom právnickej osobe sa uvedie
a)
obchodné meno,
b)
identifikačné číslo,
c)
sídlo,
d)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
e)
sídlo organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky, ak sa povolenie vydáva takejto osobe,
f)
rozsah predmetu podnikania, na ktoré sa vydáva povolenie,
g)
doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,
h)
miesto výkonu predmetu podnikania,
i)
stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty,
j)
vymedzené územie,
k)
meno, priezvisko, bydlisko alebo pobyt konateľov alebo členov štatutárneho orgánu.
(3)
Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinný podať návrh na zápis tejto činnosti do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 30 dní od právoplatnosti povolenia.
§ 8
Zmeny v povolení
(1)
Držiteľ povolenia pri zmene údajov uvedených v povolení je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny do 15 dní od vzniku zmeny.
(2)
Držiteľ povolenia k písomnej žiadosti podľa odseku 1 je povinný priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú.
(3)
Úrad vykoná zmeny v povolení do 30 dní od doručenia žiadosti.
§ 9
Zánik a zrušenie povolenia
(1)
Povolenie zanikne
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak držiteľ povolenia nepodá návrh na zápis predmetu podnikania uvedeného v povolení do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 30 dní od právoplatnosti povolenia, ak predmet podnikania uvedený v povolení už nie je zapísaný v obchodnom registri alebo v inom príslušnom registri podľa doterajších predpisov,
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia alebo vyhlásením tejto osoby za mŕtvu,11)
d)
výmazom z obchodného registra alebo výmazom z iného príslušného registra.
(2)
Úrad rozhodne o zrušení povolenia, ak držiteľ povolenia
a)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia podľa § 6,
b)
porušil povinnosti ustanovené v § 10 ods. 2 písm. a), b) a d),
c)
písomne požiada o zrušenie povolenia najmenej dvanásť mesiacov pred požadovaným termínom zrušenia,
d)
nedodržal dobu začatia predmetu podnikania podľa § 7 ods. 1 písm. e) alebo § 7 ods. 2 písm. g),
e)
prestal vykonávať činnosti, na ktoré má povolenie.
(3)
Ak povolenie zanikne alebo ak úrad rozhodol o zrušení povolenia, držiteľ povolenia alebo jeho právny nástupca je povinný v lehote 15 dní od zániku alebo zrušenia povolenia vrátiť povolenie úradu.
(4)
Pri zániku povolenia alebo zrušení povolenia úrad navrhne súdu, aby rozhodol o tom, že vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jeho časti, ak sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,12) je povinný poskytnúť na prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom na vymedzenom území, uvedenom v zaniknutom alebo zrušenom povolení, svoju sústavu tepelných zariadení alebo jej časť inému, v rozhodnutí určenému držiteľovi povolenia, ak vlastník sústavy tepelných zariadení, ktorému zaniklo alebo bolo zrušené povolenie, sa nedohodne s iným držiteľom povolenia o prevzatí zásobovacej povinnosti na vymedzenom území držiteľa povolenia, ktorému povolenie zaniklo alebo bolo zrušené.
§ 10
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)
Držiteľ povolenia pri plnení úloh súvisiacich s predmetom podnikania a pri plnení svojich povinností podľa tohto zákona má právo vchádzať s mechanizmami alebo vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v súvislosti s prevádzkou, obsluhou, odpočtami, opravami a údržbou sústavy tepelných zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti po predchádzajúcom súhlase vlastníka nehnuteľnosti. Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, o stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku a o poruchy alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo sieti a počas ich odstraňovania.
(2)
Držiteľ povolenia je povinný
a)
poskytovať orgánom vykonávajúcim štátnu správu alebo štátny dozor podľa § 29 až 32 na ich požiadanie informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
b)
umožniť orgánom vykonávajúcim kontrolu podľa osobitného zákona3) alebo štátny dozor podľa § 30 a 32 vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená činnosť,
c)
poskytovať jednorazovú náhradu za obmedzenie výkonu vlastníckych práv k nehnuteľnosti, na ktorú vstúpil pri plnení úloh podľa odseku 1,
d)
plniť opatrenia a povinnosti súvisiace s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike.
§ 11
Oznamovacia povinnosť
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu.
(2)
Fyzická osoba v oznámení uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko alebo
b)
miesto výkonu činnosti podľa odseku 1 a jej rozsah,
c)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
d)
druh a výkon sústavy tepelných zariadení, na ktorej vykonáva alebo bude vykonávať činnosti podľa odseku 1.
(3)
Právnická osoba v oznámení uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a právnu formu,
b)
meno, priezvisko a pobyt štatutárneho zástupcu,
c)
identifikačné číslo,
d)
miesto výkonu činnosti podľa odseku 1 a jej rozsah,
e)
druh a výkon sústavy tepelných zariadení, na ktorej vykonáva alebo bude vykonávať činnosti podľa odseku 1.
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1 oznámi úradu skončenie činnosti podľa odseku 1 najmenej šesť mesiacov pred jej skončením.
Výstavba sústavy tepelných zariadení
§ 12
(1)
Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“); toto osvedčenie vydáva ministerstvo. O vydanie osvedčenia môže písomne požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom.1)
(2)
O vydaní osvedčenia rozhodne ministerstvo na základe písomnej žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní od jej doručenia a po vyhodnotení
a)
potreby nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať osvedčenie,
b)
využitia domácich obnoviteľných zdrojov energie,
c)
možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej výroby tepla a elektriny,
d)
plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia,
e)
hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa osvedčenie požaduje.
(3)
Osvedčenie sa vydáva na dobu uvedenú v žiadosti, najdlhšie však na tri roky odo dňa jej vydania. Platnosť osvedčenia sa môže predĺžiť o ďalšie dva roky na základe písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia musí jeho držiteľ predložiť ministerstvu najneskôr tri mesiace pred skončením jeho platnosti. Ak žiadateľ o vydanie osvedčenia ani v týchto lehotách výstavbu sústavy tepelných zariadení neskončí a stavbu neuvedie do trvalej prevádzky, ďalšia výstavba sa môže uskutočniť len na základe nového osvedčenia.
(4)
Vydaním osvedčenia nie sú dotknuté osobitné predpisy o stavebnom konaní.13)
(5)
Ministerstvo je pri rozhodovaní o výstavbe sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac účastníkom územného konania a dotknutým štátnym orgánom v stavebnom konaní podľa osobitného predpisu.13)
(6)
Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW možno uskutočniť len na základe potvrdenia obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Oznámenie o vydaní tohto potvrdenia obec predloží ministerstvu.
(7)
Na rozhodovanie o vydaní potvrdenia podľa odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2, 3 a 4.
§ 13
(1)
V písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia podľa § 12 ods. 1 fyzická osoba alebo právnická osoba uvedie:
a)
fyzická osoba
1.
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt,
2.
umiestnenie sústavy tepelných zariadení, jej technický popis a celkový inštalovaný výkon sústavy tepelných zariadení, zdroj energie a návrh na vymedzené územie,
3.
dobu, na ktorú požaduje vydať osvedčenie,
4.
podnikateľský zámer, predpoklady hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada vydať osvedčenie,
b)
právnická osoba
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, právnu formu, meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt členov štatutárneho orgánu,
2.
umiestnenie sústavy tepelných zariadení, jej technický popis a celkový inštalovaný výkon sústavy tepelných zariadení, zdroj energie a návrh na vymedzené územie,
3.
dobu, na ktorú sa požaduje vydať osvedčenie,
4.
podnikateľský zámer, predpoklady hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada vydať osvedčenie.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 fyzická osoba alebo právnická osoba dokladá aj rozhodnutie obce o súlade výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktoré žiada vydať osvedčenie, s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.
(3)
Ak žiadosť o vydanie osvedčenia podľa odsekov 1 a 2 nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej ministerstvom žiadosť doplnil, inak konanie zastaví.
(4)
Ministerstvo v rozhodnutí o vydaní osvedčenia uvedie
a)
údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, ak ide o osvedčenie, ktoré sa vydáva fyzickej osobe, a podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu, ak sa osvedčenie vydáva právnickej osobe,
b)
technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia,
c)
vymedzené územie,
d)
dobu platnosti osvedčenia.
(5)
V písomnej žiadosti o vydanie potvrdenia podľa § 12 ods. 6 fyzická osoba alebo právnická osoba uvedie rovnaké údaje, aké sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
(6)
Obec v rozhodnutí o vydaní potvrdenia podľa § 12 ods. 6 uvedie
a)
pre fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
2.
sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia,
3.
miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom,
4.
dobu platnosti potvrdenia,
b)
pre právnickú osobu
1.
obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, právnu formu, meno a priezvisko členov, trvalý pobyt alebo pobyt štatutárneho orgánu,
2.
sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia,
3.
miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom,
4.
dobu platnosti potvrdenia.
TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S TEPLOM
§ 14
Účastníci trhu s teplom
Účastníci trhu s teplom sú:
a)
výrobca,
b)
dodávateľ,
c)
odberateľ,
d)
konečný spotrebiteľ.
Práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom
§ 15
(1)
Výrobca a dodávateľ sú povinní
a)
vyrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite a prevádzkovať sústavu tepelných zariadení, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne,
b)
predložiť na požiadanie úradu alebo obce informácie o stave a možnosti rozvoja ním prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení,
c)
dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami.14)
(2)
Držiteľ povolenia na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny okrem povinností uvedených v odseku 1 je povinný zabezpečiť výrobu tepla a elektriny v súlade s pravidlami na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou.
(3)
Pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16
(1)
Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je povinný zabezpečiť dodávku tepla v určenom čase, v určenej kvalite a za schválenú alebo určenú cenu.14)
(2)
Určený čas a určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 17
(1)
Dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, je povinný
a)
merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom2) v mieste jej prípravy,
c)
dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste.
(2)
Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávateľa nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ a konečný spotrebiteľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.
(3)
Dodávateľ, ktorý dodáva teplo na vykurovanie a súčasne aj na prípravu teplej úžitkovej vody a ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi, alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného na vykurovanie a súčasne rozpočítava aj množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi, je povinný
a)
dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,
b)
zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie pretečeného množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom,2)
c)
oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,
d)
využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody určené meradlá na meranie pretečeného množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,
e)
rozpočítavať množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody podľa pravidiel rozpočítavania.
(4)
Ak konečný spotrebiteľ obstará na svoje náklady určené meradlo, ktoré okrem merania množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody meria aj množstvo pretečenej teplej úžitkovej vody, účtuje sa dodávka teplej úžitkovej vody podľa údajov tohto určeného meradla.
(5)
Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody,
a)
vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 3 písm. b),
b)
odčítanie údajov z určených meradiel spotreby teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu na odčítanie spotreby tepla,
c)
chrániť určené meradlo spotreby teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,
d)
prístup k určenému meradlu spotreby teplej úžitkovej vody na účel jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.
(6)
Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 18
(1)
Dodávateľ je povinný
a)
merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste a zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu,2)
b)
zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
c)
oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle,
d)
vykonávať mesačné odpočty určených meradiel a
e)
vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.
(2)
Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.
(3)
Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou tepla a elektriny, je povinný
a)
zabezpečiť osobitné meranie množstva vyrobeného tepla a množstva vyrobenej elektriny, ako aj množstva dodaného tepla a množstva dodanej elektriny na to určenými meradlami,
b)
vykonávať mesačné bilancie výroby a dodávky tepla a výroby a dodávky elektriny.
(4)
Dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je povinný
a)
zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; ak všetci koneční spotrebitelia požiadajú dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, o zapojenie určeného meradla tepla alebo o zapojenie pomerových rozdeľovačov tepla, je dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, povinný zapojiť určené meradlo tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla do jedného roka od doručenia žiadosti o zapojenie týchto meradiel. Ak sa dohodnú všetci koneční spotrebitelia na inom spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla, povinnosť zapojenia určeného meradla tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla nevzniká,
b)
oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby,
c)
využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa,
d)
rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.
(5)
Odberateľ je povinný
a)
umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa,
b)
umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle,
c)
umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
d)
oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla,
e)
oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.
(6)
Konečný spotrebiteľ je povinný
a)
umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, uvedených v odseku 4,
b)
umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla v čase oznámeného termínu, odčítanie údajov z určeného meradla alebo z pomerových rozdeľovačov tepla,
c)
chrániť určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač tepla pred neoprávneným zásahom,
d)
oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača tepla dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.
(7)
Ak dodávateľ uskutočňuje dodávku tepla pre viacerých odberateľov, môže sa dodávateľ s odberateľmi dohodnúť na spoločnom meracom mieste jedným určeným meradlom.
(8)
Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 19
Zmluva o dodávke a odbere tepla
(1)
Dodávka tepla sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom a odberateľom.
(2)
Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy15) musí obsahovať
a)
dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
b)
požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste,
c)
objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok,
d)
technické parametre teplonosnej látky,
e)
vykurovaciu krivku,
f)
odberový diagram, ak sa neurčuje vykurovacia krivka,
g)
podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody alebo podmienky dodávky tepla v teplej úžitkovej vode,
h)
schválenú alebo určenú cenu tepla14) a spôsob platby za dodané teplo vrátane výšky a termínu zálohových platieb,
i)
náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla, ak dôjde k poruche určeného meradla,
j)
termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy o dodávke a odbere tepla,
k)
podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa i odberateľa,
l)
podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20.
(3)
Dodávateľ je povinný
a)
dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom, a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla,
b)
dodávať teplo na vymedzenom území odberateľovi podľa písmena a), s ktorým sa rokuje o zmene alebo doplnení uzatvorenej zmluvy podľa odseku 2 písm. j) v lehote 30 dní od uplynutia dohodnutého termínu dodávky tepla; v takom prípade je odberateľ povinný uhradiť platby za dodané teplo, aj keď nedošlo k podpisu zmluvy.
(4)
Ak pri uzatváraní zmluvy nedôjde k dohode medzi dodávateľom a odberateľom vo veci zmluvných podmienok dodávky a odberu tepla podľa odseku 2, na žiadosť dodávateľa alebo odberateľa zmluvné podmienky určí úrad.
(5)
Dodávateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak odberateľ na písomnú výzvu dodávateľa neoznámi množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok do 31. októbra bežného roka.
(6)
Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 tohto zákona.
§ 20
Podmienky skončenia odberu tepla
(1)
Odberateľ a konečný spotrebiteľ môžu skončiť odber tepla
a)
na základe zákona,
b)
dohodou.
(2)
Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak
a)
dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku,
b)
dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
(3)
Skončiť odber tepla môže odberateľ alebo konečný spotrebiteľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ alebo konečný spotrebiteľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.
(4)
Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.3)
§ 21
Povinný odber tepla
Držiteľ povolenia na rozvod tepla je povinný na zabezpečenie zmluvne dohodnutých dodávok tepla odoberať za určenú alebo schválenú cenu teplo od držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov energie alebo v zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, ak
a)
sám nevyrába alebo nenakupuje teplo z obnoviteľných zdrojov alebo zo zdrojov kombinovanej výroby tepla a elektriny,
b)
nezvýši tým cenu tepla pre odberateľov,
c)
teplonosná látka zo sústavy tepelných zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov tepla alebo z kombinovanej výroby tepla a elektriny je zhodná s teplonosnou látkou vo verejnom rozvode tepla,
d)
odber tepla za určenú alebo schválenú cenu z obnoviteľných zdrojov energie alebo zo zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny je preňho rovnako ekonomicky efektívny ako odber tepla z iných zdrojov tepla.
§ 22
Neoprávnený odber tepla
(1)
Neoprávneným odberom tepla je odber tepla bez uzavretej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. b) alebo v rozpore s uzavretou zmluvou alebo odber tepla z verejného rozvodu tepla alebo z tepelnej prípojky sa uskutočňuje bez vedomia a súhlasu dodávateľa.
(2)
Za škodu16) spôsobenú dodávateľovi neoprávneným odberom tepla zodpovedá osoba, ktorá neoprávnene teplo odobrala.
§ 23
Zmena teplonosnej látky alebo spôsobu distribúcie tepla
(1)
Dodávateľ môže zmeniť teplonosnú látku alebo spôsob distribúcie tepla len v súlade s koncepciou obce v oblasti tepelnej energetiky, pričom je povinný takúto zmenu oznámiť odberateľovi najmenej 1 rok pred jej uskutočnením.
(2)
Ak sa uskutoční zmena podľa odseku 1, dodávateľ je povinný na svoje náklady upraviť sústavu tepelných zariadení určených na spotrebu tepla, ak sa s odberateľom nedohodnú inak.
§ 24
Preložka verejného rozvodu tepla a zriadenie, opravy a údržba tepelnej prípojky
(1)
Preložkou verejného rozvodu tepla je zmena jeho trasy alebo premiestnenie niektorého súboru alebo časti tohto rozvodu.
(2)
Preložku verejného rozvodu tepla zabezpečuje jeho vlastník alebo prevádzkovateľ na náklady toho, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa nedohodnú inak. Vlastníctvo verejného rozvodu tepla sa po vykonaní preložky nemení.
(3)
Zriadenie tepelnej prípojky, jej opravu a údržbu zabezpečuje alebo vykonáva za úhradu dodávateľ, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak.
§ 25
Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení
(1)
Výrobca tepla, dodávateľ a odberateľ sú povinní dodržiavať zásady hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení na účely tohto zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla; normatívnym ukazovateľom spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia.
(2)
Dodávateľ je povinný
a)
zabezpečiť automatickú reguláciu teploty teplonosnej látky na vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok,
b)
trvale dodržiavať technické parametre teplonosnej látky na dohodnutom odbernom mieste a na odbernom zariadení dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla,
c)
zabezpečiť jedenkrát za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta, ak nedôjde k podstatnej zmene technických parametrov, inštalovaného výkonu, skutočného odberu alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta; v prípade takýchto zmien je dodávateľ povinný zabezpečiť overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania zmeny.
(3)
Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sú povinní
a)
trvale zabezpečovať určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa podľa § 16 ods. 2,
b)
zabezpečiť jedenkrát za rok, najneskôr však pred začatím vykurovacieho obdobia, technickú prehliadku nimi prevádzkovanej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom na účel zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.
(4)
Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení podľa odseku 2 písm. c) vykonáva za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov príspevková organizácia zriadená ministerstvom.
(5)
Spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúcie tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj spôsob úhrady týchto nákladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBMEDZUJÚCE OPATRENIA V TEPELNEJ ENERGETIKE
§ 26
Obmedzenie a prerušenie dodávky tepla
(1)
Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku tepelnej energie v nevyhnutnom rozsahu, ak
a)
vykonáva plánovanú rekonštrukciu, opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení,
b)
vznikla havária alebo sa odstraňuje jej následok na sústave tepelných zariadení,
c)
sa teplo odoberá sústavou tepelných zariadení, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb alebo ich majetok,
d)
výrobu tepla nemôže zabezpečiť z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu podľa osobitného predpisu17) alebo ak bola prerušená dodávka elektriny na výrobu tepla,
e)
odberateľ je v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ. Táto lehota nemôže byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy; túto výzvu odberateľovi dodávateľ oznámi miestne obvyklým spôsobom aj konečným spotrebiteľom,
f)
odber tepla je neoprávnený.
(2)
Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a e) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a skončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia najmenej 15 dní pred obmedzením písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.
(3)
Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávok tepla uvedených v odseku 1 je dodávateľ povinný neodkladne obnoviť dodávku tepla.
(4)
Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), odberateľ môže uplatňovať náhradu ušlého zisku a náhradu škody18) voči dodávateľovi len vtedy, ak si tento nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 2 alebo ak nedodržal termín skončenia tohto obmedzenia alebo prerušenia.
(5)
Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení dodávok tepla z dôvodu zneužitia podmienok uvedených v odseku 1, má odberateľ právo uplatniť si náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o jej vzniku dozvedel, najneskoršie však do jedného roka odo dňa, keď škoda alebo ušlý zisk vznikol.
Stav núdze v tepelnej energetike
§ 27
Stav núdze v tepelnej energetike je zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti na území kraja, viacerých obcí alebo obce na obdobie dlhšie ako 48 hodín, ktoré vzniklo v dôsledku
a)
mimoriadnej udalosti19) alebo
b)
havárie alebo poruchy tepelných zariadení,
c)
dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie, ktorými sú palivá, elektrina a voda,
d)
smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
e)
teroristického činu,
f)
opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu.
§ 28
(1)
Stav núdze v tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva pre územie kraja alebo jeho časti krajský úrad a pre územie obce obec.
(2)
Súčasťou vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike je aj vyhlásenie rozsahu obmedzujúcich opatrení na spotrebu tepla a rozsahu povinností držiteľov povolení a ostatných fyzických osôb a právnických osôb na odstránenie stavu núdze.
(3)
Koordináciu obmedzujúcich opatrení a povinností podľa odseku 2 zabezpečuje
a)
krajský úrad, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území kraja alebo jeho časti,
b)
obec, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území obce.
(4)
Orgán, ktorý stav núdze vyhlásil, je povinný informovať ministerstvo vnútra, príslušné hasičské záchranné zbory, ministerstvo zdravotníctva a príslušné zdravotnícke orgány o predpokladanom trvaní obmedzenia dodávok tepelnej energie.
(5)
Držiteľ povolenia na rozvod tepla pri tepelných sieťach zásobovaných viac ako 50 % z jedného zdroja je povinný zistiť účinky výpadu tohto zdroja a podľa výsledku zabezpečiť vstupy do tepelnej siete na pripojenie náhradných zdrojov.
(6)
Postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE A VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU
§ 29
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách v rozsahu poverenia vládou,
b)
vypracúva dlhodobú koncepciu Energetickej politiky Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj rozvoj tepelnej energetiky; metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky,
c)
uplatňuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti nových tepelných zariadení a na zvýšenie hospodárnosti jestvujúcich sústav tepelných zariadení,
d)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie ustanovení § 4 ods. 6, § 15 ods. 3, § 16 ods. 2 a § 28 ods. 6 tohto zákona.
(2)
Ministerstvo rozhoduje
a)
o vydaní osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac,
b)
o vydaní osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1.
§ 30
Úrad
Úrad
a)
vydáva, mení a zrušuje povolenia na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 až 9,
b)
vykonáva cenovú reguláciu vo výrobe, distribúcii a dodávke tepla podľa osobitného predpisu,14)
c)
poskytuje ministerstvu a Štátnej energetickej inšpekcií20) (ďalej len „inšpekcia“) jedenkrát za štvrť roka informácie o povoleniach,
d)
rieši prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom, ak dôjde k zániku povolenia alebo zrušeniu povolenia podľa § 9 ods. 4.
§ 31
Obec
Obec
a)
zabezpečuje vypracúvanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi; koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce; do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona musí byť koncepcia obcou vypracovaná,
b)
rozhoduje o vydaní povolenia o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike,
c)
rozhoduje o vydaní potvrdenia o súlade požadovaného predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré žiadajú o vydanie povolenia,
d)
je oprávnená od držiteľa povolenia požadovať informácie o stave a možnosti rozvoja sústavy tepelných zariadení,
e)
vydáva príkaz na vecné plnenie fyzickým osobám alebo právnickým osobám a na osobné úkony fyzickým osobám v súvislosti s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike; na vydávanie tohto príkazu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21)
f)
uspokojuje právo na náhradu škody, ušlej mzdy alebo ušlého zisku, ako aj právo na náhradu preukázateľných nákladov, ktoré fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikli v súvislosti s plnením príkazu podľa písmena e), ak si ich uplatňuje; výdavky spojené s uspokojením práva si obec uplatní u osoby, ktorá stav núdze v tepelnej energetike spôsobila, ak taká osoba nie je, výdavky s uspokojením práva si obec uplatní na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
§ 32
Štátny dozor
Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva inšpekcia20) podľa osobitného predpisu.22) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom, za ktorý inšpekcia ukladá pokuty podľa § 35.
ŠIESTA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH PRÁVA, PRÁVOM CHRÁNENÉ ZÁUJMY ALEBO POVINNOSTI MÔŽU BYŤ DOTKNUTÉ VÝKONOM PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKOV TRHU S TEPLOM
§ 33
Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1)
Fyzická osoba a právnická osoba majú právo
a)
na primeranú náhradu za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva, ktoré vzniklo zriadením ochranného pásma, a za vstup na ich nehnuteľnosť na účel vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby sústavy tepelných zariadení,
b)
v prípade vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike na náhradu skutočnej škody, ktorá im vznikla vecným plnením, a na náhradu ušlého zisku,18) ak konala na základe príkazu.
(2)
Fyzická osoba má právo aj na náhradu ušlej mzdy alebo ušlého zisku a podľa osobitného predpisu23) na náhradu preukázateľných nákladov vynaložených na stravovanie a ubytovanie; právo na náhradu škody, ušlej mzdy alebo ušlého zisku, ako aj právo na náhradu preukázateľných nákladov vynaložených na stravovanie a ubytovanie si fyzická osoba alebo právnická osoba uplatňuje u orgánu, ktorý stav núdze vyhlásil.
(3)
Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná
a)
umožniť vstup na nehnuteľnosti, ktorých je vlastníkom alebo správcom, na účel vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby sústavy tepelných zariadení,
b)
zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a prevádzkyschopnosť sústavy tepelných zariadení vrátane výstavby objektov a zariadení a výsadby trvalých porastov v ochrannom pásme,
c)
umožniť kontrolu štátnemu dozoru v priestoroch, o ktorých sa štátny dozor domnieva, že sa v nich vykonáva činnosť pri výrobe a dodávke tepla bez povolenia,
d)
v súvislosti s vykonávaným dozorom poskytnúť štátnemu dozoru príslušné doklady a údaje súvisiace s preverovanou činnosťou.
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná poskytnúť vecné plnenie po vyhlásení stavu núdze v tepelnej energetike na základe príkazu orgánu, ktorý stav núdze vyhlásil.
(5)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom časti sústavy tepelných zariadení, ktorá nie je verejným rozvodom tepla, je po vyhlásení stavu núdze povinná
a)
umožniť distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom prostredníctvom časti tepelnej sústavy, ktorej je vlastníkom,
b)
udržiavať sústavu tepelných zariadení v prevádzkyschopnom stave,
c)
umožniť držiteľovi povolenia na rozvod tepla dočasné pripojenie k sústave tepelných zariadení, ktorých je vlastníkom.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom sústavy tepelných zariadení alebo jej časti, ktorú prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, a ani ju nepoužíva na iné účely vo výrobe a rozvode tepla, je povinná ju ponúknuť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe na prevádzkovanie alebo do správy, alebo na prevod vlastníctva na účel zabezpečenia dodávky tepla na vymedzenom území. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva alebo k dohode o prevádzkovaní alebo o výkone správy sústavy tepelných zariadení alebo jej časti do jedného roka odo dňa, keď sa prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa prvej vety povinná ju na vlastné náklady odstrániť; pritom je povinná dodržať požiadavky na ochranu životného prostredia.
§ 34
Vecné plnenie
(1)
Vecným plnením sa na účely tohto zákona rozumejú vecné prostriedky poskytnuté v súvislosti s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike, potrebné na odstránenie príčin a následkov, ktoré súvisia s obmedzením alebo prerušením dodávok tepla, alebo vyradením sústavy tepelných zariadení z činnosti.
(2)
Pri ukladaní vecného plnenia treba prihliadať na to, aby sa ich uložením neohrozili a nepoškodili životné potreby toho, kto vec poskytol (ďalej len „poskytovateľ“), jeho rodiny a riadna prevádzka jeho hospodárskych zariadení.
(3)
Vecné prostriedky, ktoré sa poskytli ako vecné plnenia podľa odseku 1, sa po odstránení stavu núdze vrátia poskytovateľovi v stave, v akom boli poskytnuté.
(4)
Ak nemožno vecný prostriedok podľa odseku 3 vrátiť, poskytne sa fyzickej osobe alebo právnickej osobe vecné plnenie rovnakého druhu a rovnakej hodnoty alebo sa mu vyplatí náhrada v peniazoch. Toto právo poskytovateľa uspokojí orgán, ktorý vecné plnenie nariadil, prípadne ten, kto škodu na poskytnutom vecnom prostriedku spôsobil.
SIEDMA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY
Pokuty
§ 35
(1)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením alebo ktorá uskutoční výstavbu sústavy tepelných zariadení bez vydaného osvedčenia podľa § 12 ods. 1,
c)
od 10 000 Sk do 100 000 Sk za porušenie ustanovení § 17 ods. 4, § 18 ods. 4 a 5, § 25 ods. 3 písm. b), § 26 ods. 2 a § 33 ods. 3,
d)
od 500 Sk do 5 000 Sk za porušenie ustanovení § 17 ods. 5 a § 18 ods. 6.
(2)
Inšpekcia môže uložiť pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 25 ods. 1.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné následky porušenia povinností. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(4)
Inšpekcia uloží pokutu do dvoch rokov odo dňa, keď zistila porušenie zákonom ustanovených povinností fyzickými osobami alebo právnickými osobami, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu; ich správu vykonáva inšpekcia.
ÔSMA ČASŤ
OCHRANNÉ PÁSMA
§ 36
(1)
Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma.
(2)
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku.
(3)
Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je
a)
v zastavanom území na každú stranu 1 m,
b)
mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
(4)
Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice; odovzdávacou stanicou sa rozumie časť sústavy tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a teploty) odovzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä distribúciu, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely).
(5)
Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípade, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a to najviac
a)
v zastavanom území na každú stranu 1m,
b)
mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
(6)
Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásmo sa nevymedzuje.
(7)
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať
a)
činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov),
b)
stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
(8)
Predchádzajúci súhlas podľa odseku 7 musí obsahovať podmienky, za akých bol udelený, a prikladá sa k návrhu na územné rozhodnutie alebo k žiadosti o stavebné povolenie; stavebný úrad podmienky tohto súhlasu nepreskúmava.
(9)
V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení alebo plynulosť, a bezpečnosť jej prevádzky (najmä výstavbu plynojemov stožiarov, vykonávanie trhacích a búracích prác).
(10)
Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach a v priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma vznikajú dňom, keď územné rozhodnutie o umiestnení sústavy tepelných zariadení nadobudlo právoplatnosť, a zanikajú dňom likvidácie týchto sústav tepelných zariadení alebo ich častí.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 37
Vzťah zákona k všeobecnému predpisu o správnom konaní
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 38
Prechodné ustanovenia
(1)
Licencie alebo osvedčenia o registrácii vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia podľa tohto zákona a ostávajú v platnosti dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Držitelia povolenia podľa odseku 1, na ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11, sú povinní najneskôr v lehote 60 dní pred uplynutím platnosti povolenia požiadať o vydanie povolenia podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.
(4)
Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté.
(5)
Ochranné pásma vytýčené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(6)
V konaniach o uložení pokuty za porušenie povinností pri podnikaní v tepelnej energetike začatých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov; tieto konania dokončí ten orgán, ktorý ich začal.
(7)
Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia jeho účinnosti. Zmluvní partneri sú povinní dať zmluvy do súladu s týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak strácajú platnosť.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b), ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
3)
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad § 13 a 16 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 10 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
9)
§ 11 zákona č. 477/2002 Z. z.
10)
§ 69 a 70 Trestného zákona.
12)
§ 128 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 12 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 442/2002 Z. z.
16)
§ 415 až 459 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
17)
§ 43 ods. 2 písm. a) až d) a h) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
19)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 656/2004 Z. z.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
22)
§ 65 zákona č. 656/2004 Z. z.
23)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.