650/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

650
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
§ 2
Doplnkové dôchodkové sporenie
(1)
Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je
a)
zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) a zamestnávateľov na účel uvedený v odseku 2,
b)
nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,
c)
vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dávka“).
(2)
Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem
a)
v starobe,
b)
pri skončení výkonu práce
1.
zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,1)
2.
zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.
(3)
Platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho vzťahu, na základe ktorého je fyzická osoba zamestnancom, počas ktorého zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky (ďalej len „čakacie obdobie“), možno v rozsahu ustanovenom týmto zákonom dohodnúť v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, so splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Čakacie obdobie nemôže trvať viac ako jeden rok.
Základné pojmy
§ 3
Zamestnanec
(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1a)
(2)
Zamestnanec podľa tohto zákona nie je príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,1b) Hasičského a záchranného zboru,1c) Horskej záchrannej služby,1d) ozbrojený príslušník finančnej správy,1e) profesionálny vojak,1f) vojak mimoriadnej služby,1g) ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom.1h)
§ 4
Zamestnávateľ
Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)
§ 4a
Potenciálny účastník
Potenciálny účastník je záujemca o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“).
§ 5
Účastník
(1)
Účastník podľa tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu,
b)
iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.
(2)
Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec začal vykonávať prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b). Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je povinný uzatvoriť do 30 dní od začatia výkonu tejto práce účastnícku zmluvu. Ak zanikne účastnícka zmluva zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je tento zamestnanec povinný uzatvoriť novú účastnícku zmluvu do 30 dní.
§ 5a
Odchádzajúci zamestnanec
Odchádzajúci zamestnanec je účastník, ktorý skončil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný právny vzťah na území Slovenskej republiky, nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve.
§ 6
Poberateľ dávky
Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa tohto zákona.
§ 6a
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá
a)
vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,
b)
je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstva,
c)
je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti zamestnanca a
d)
vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne medzi zamestnávateľom, zamestnancom alebo ich zástupcami, alebo so samostatne zárobkovo činnou osobou v súlade s právnymi predpismi domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6b
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť alebo má zámer vykonávať činnosť (ďalej len „hostiteľský členský štát“).
(2)
Hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je členský štát Európskej únie, Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo a Nórske kráľovstvo, v ktorom nemá táto spoločnosť sídlo, ale vykonáva na území tohto štátu činnosť.
§ 6c
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických osôb alebo fyzických osôb, koná ako zamestnávateľ alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba a má zámer platiť alebo platí príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu alebo platí príspevky zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonať cezhraničný prevod do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 37d. Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu nie je zamestnávateľ podľa tohto zákona.
§ 6d
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, v ktorom má táto spoločnosť sídlo.
§ 6e
Dôchodkový plán
Dôchodkový plán je všeobecne záväzný právny predpis hostiteľského členského štátu, zmluva alebo dokument, ktoré sú záväzné pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a upravujú najmä druhy dôchodkových dávok a podmienky ich poskytovania doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu.
§ 6f
Príslušný orgán
Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstva, ktorý na území tohto štátu vykonáva dohľad nad činnosťou zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6g
Člen
Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti zamestnanca vznikne právo na dôchodkovú dávku po splnení podmienok na jej poskytovanie doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu.
§ 6ga
Potenciálny člen
Potenciálny člen je záujemca o zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie, ktorý je spôsobilý nadobúdať práva a povinnosti z dôchodkového plánu.
§ 6h
Dôchodkové dávky
Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, na základe splnenia podmienok na ich vyplácanie alebo poskytovanie vo forme platieb v prípade smrti, zdravotného postihnutia alebo skončenia zamestnania alebo vo forme podporných platieb alebo služieb v prípade choroby, chudoby alebo smrti; dôchodkové dávky sa vyplácajú alebo poskytujú jednorazovo, dočasne alebo doživotne.
§ 6i
Poberateľ dôchodkovej dávky
Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona a ktorej vypláca dôchodkovú dávku doplnková dôchodková spoločnosť na území hostiteľského členského štátu.
§ 6j
Kľúčová funkcia
Kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu.
§ 6k
Finančná inštitúcia
Finančná inštitúcia je správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, samosprávny investičný fond, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, zahraničná banka, zahraničná banka so sídlom na území iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, poisťovňa, poisťovňa z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zahraničná poisťovňa, zaisťovňa, zaisťovňa z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zahraničná zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, zahraničný centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
§ 7
Zákaz diskriminácie
(1)
Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré súvisia s doplnkovým dôchodkovým sporením, ustanovenia zamestnávateľskej zmluvy, účastníckej zmluvy a štatútu doplnkového dôchodkového fondu sú neplatné, ak sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.
(3)
Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa nepovažuje určenie rozdielnej výšky príspevkov zamestnávateľa, ktorého cieľom je vyrovnať výšku dávok alebo ich takmer vyrovnať pre obe pohlavia.
(4)
Účastníkovi žijúcemu v cudzine sa zachovávajú práva z doplnkového dôchodkového sporenia v rovnakom rozsahu ako účastníkovi, ktorý je na území Slovenskej republiky.
(5)
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia rovnako aj na člena a poberateľa dôchodkovej dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
TRETIA ČASŤ
PLATENIE PRÍSPEVKOV
§ 12
Platitelia príspevkov
(1)
Príspevky platí
a)
účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu podľa § 58.
(2)
Za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a má uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b). Účastník počas obdobia vykonávania týchto prác môže platiť príspevky.
(3)
Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ môžu počas vyslania účastníka platiť príspevky podľa tohto zákona.
§ 13
Výška príspevkov a spôsob platenia príspevkov
(1)
Príspevky sa platia na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky určený výlučne na účely prijímania platieb od účastníkov a zamestnávateľov do okamihu identifikácie účastníka, ktorého sa platba týka (ďalej len „účet nepriradených platieb“).
(2)
Zamestnávateľ je povinný elektronicky zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve. Ak zamestnávateľ platí príspevky za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je povinný tieto platby v rozpise označiť spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a umožní jej osobitnú evidenciu, ako aj označiť obdobie, za ktoré platí príspevky.
(3)
Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však vo výške 2 % z
a)
vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,4)
b)
príjmu zúčtovaného na výplatu, ak ide o zamestnanca, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený.
§ 14
Odvádzanie príspevkov
(1)
Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za zamestnanca, ktorý je účastníkom, odvádza príspevky zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DÁVKY
§ 15
Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia
Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto dávky:
a)
doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme
1.
doživotného doplnkového starobného dôchodku,
2.
dočasného doplnkového starobného dôchodku,
b)
doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
1.
doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
2.
dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
c)
jednorazové vyrovnanie,
d)
predčasný výber.
§ 16
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku
(1)
Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak
a)
mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,5)
b)
mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu5a) alebo
c)
dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,5b) platný v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.
(3)
Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok.
(4)
Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.
(5)
Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku.
(6)
Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 75 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku.
§ 17
Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového dôchodku
(1)
Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku.
(2)
Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.
(3)
Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový výsluhový dôchodok.
(4)
Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať.
§ 18
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania
(1)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu
a)
invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,5) ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy a ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
b)
splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
d)
zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.
(2)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti podľa § 20 ods. 4 požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.
(3)
Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa § 20 ods. 3, ak účastník súčasne požiada o tento prevod.
(4)
Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej vyplatenia, ak účastník súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku.
(5)
Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu vyplatenia, ak účastník splnil podmienky uvedené v odseku 1.
(6)
Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.
§ 19
Predčasný výber
(1)
Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok uvedených v § 15 písm. a) a b) a požiada o predčasný výber, vyplatí sa suma zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom alebo ním určená časť tejto sumy; podanie žiadosti o výplatu dávok podľa § 15 písm. a) a b) sa na tento účel nepovažuje za podmienku vyplácania dávok.
(2)
Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká.
(3)
Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré sú súčasťou majetku, z ktorého sa má predčasný výber vyplatiť. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynutie lehoty desiatich rokov nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 20
Výplata dávok
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom. Účastník podáva žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť do poisťovne,7) ktorú si zvolí účastník, sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu tejto sumy do poisťovne; táto suma sa znižuje o sumu vyplateného jednorazového vyrovnania, ak účastník žiada o jednorazové vyrovnanie podľa § 18 ods. 3.
(3)
Poisťovňa vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom, a to na základe poistnej zmluvy8) uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom. Poisťovňa na účely tohto zákona je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a zahraničná poisťovňa podľa osobitného predpisu.7) Poistná zmluva sa môže uzatvoriť najskôr po podaní žiadosti o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.
(4)
Žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
b)
druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov,
c)
požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
d)
vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia podľa § 21, ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa odseku 2,
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
f)
prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.
(5)
Žiadosť podľa odseku 4 musí byť účastníkom podpísaná a pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak totožnosť žiadateľa overila osoba poverená doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(6)
Ak žiadosť podľa odseku 4 neobsahuje predpísané náležitosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníka do 15 dní od doručenia tejto žiadosti písomne vyzvať na odstránenie nedostatkov. Výzva na odstránenie nedostatkov musí obsahovať odôvodnenie.
(7)
Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v lehote podľa účastníckej zmluvy, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 4.
(8)
Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská republika a do Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarska, doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na manipulačný poplatok z dôvodu takého vyplácania dávky.
§ 21
Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení
Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
PIATA ČASŤ
DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ A PODMIENKY ČINNOSTI DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI
§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Správa doplnkového dôchodkového fondu je
a)
výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,
b)
riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
administrácia, ktorou je
1.
vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
2.
vyplácanie dávok,
3.
vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
4.
vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
5.
vedenie obchodnej dokumentácie,
6.
zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
7.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
8.
vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
9.
určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
10.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
11.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
12.
informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,
13.
vnútorná kontrola,
14.
poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,
15.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,
16.
vnútorný audit,
d)
propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)
(3)
Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného predpisu8) pre prípad invalidity alebo smrti účastníka alebo môže sprostredkovať toto poistenie, ak jej bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Doplnková dôchodková spoločnosť musí byť bezúhonná osoba nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(6)
Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka obsahovať označenie „doplnková dôchodková spoločnosť“ alebo skrátené označenie „d.d.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur alebo ich ekvivalent v cudzej mene a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 23 ods. 2 v plnom rozsahu.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
(10)
Zakazuje sa
a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.
Povolenie
§ 23
(1)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára dôchodkových fondov (ďalej len „depozitár“) a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. g),
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“) je na území Slovenskej republiky,
h)
stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
i)
vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
j)
organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov,
k)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,
l)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
m)
štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu účastníkov a poberateľov dávok s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu; rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu je vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
n)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára.
o)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
p)
akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
q)
v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci zodpovední za riadenie investícií,
r)
zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
s)
odborná spôsobilosť zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom,15a) je preukázaná podľa osobitného predpisu.15b)
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
výšku základného imania,
c)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona, osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
e)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
g)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
i)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,
j)
zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril zmluvu o zverení činností podľa § 37 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia sú tieto dokumenty:
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. d), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
d)
vyhlásenie zakladateľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,
e)
doklad o splatení základného imania,
f)
návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
g)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitárom,
h)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
i)
zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril,
j)
kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“),
k)
obchodný plán budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
l)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
m)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ak boli doklady, ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia, predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia v lehote do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o udelenie povolenia.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 1. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(10)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je
a)
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu a najmenej trojročná prax v riadiacej funkcii v oblasti finančného trhu, ak ide o
1.
člena predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
2.
člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
3.
prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo
4.
vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára,
b)
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať, ak ide o osobu zodpovednú za výkon funkcie
1.
vnútornej kontroly,
2.
riadenia rizík alebo
3.
vnútorného auditu,
c)
najmenej trojročná prax v riadení investícií v sektore kapitálového trhu, ak ide o zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií,
d)
základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,15b) ak ide o zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom.
(11)
Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá
a)
nepôsobila v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to počas posledných desiatich rokov,
b)
nepôsobila v období jedného roka pred nariadením alebo zavedením nútenej správy vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkové dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to počas posledných desiatich rokov,
c)
nepôsobila v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to počas posledných desiatich rokov,
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď doplnková dôchodková spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
e)
nemala počas posledných desiatich rokov právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,18)
f)
počas posledných desiatich rokov spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo z iných vnútorných predpisov.
(12)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo, nie starším ako tri mesiace. Štátny príslušník iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva alebo právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva môže bezúhonnosť preukázať
a)
výpisom z registra trestov vydaným v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo,
b)
dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo, ak sa výpis z registra trestov podľa písmena a) nevydáva,
c)
čestným vyhlásením o bezúhonnosti osvedčeným notárom v Slovenskej republike alebo príslušným súdnym orgánom, správnym orgánom alebo notárom v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo, ak sa potvrdenie o bezúhonnosti podľa písmena b) nevydáva.
(13)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy18a) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.18a)
(14)
Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa osobitného predpisu.20)
(15)
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára sa posudzuje podľa osobitného predpisu.20a)
(16)
Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 11písm. a) až d), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 2 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až d).
§ 24
(1)
Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí doplnková dôchodková spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,
d)
schválenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
názvy doplnkových dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a štatútu výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
g)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(3)
Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia platí § 23 rovnako. Zmena údajov uvedených v povolení, ku ktorej došlo udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26, sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny povolenia, ku ktorým došlo zmenou mena, priezviska alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 23 alebo § 26, si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná túto zmenu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.
(4)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis zmien do obchodného registra na základe zmeny povolenia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene povolenia.
(5)
Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmene.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia alebo jeho zmeny, po jej zápise do obchodného registra.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia alebo jeho zmeny.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia, a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 23 ods. 1 písm. a) až e), g) až l), o) a p).
(9)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) každé udelenie povolenia.
§ 25
(1)
Povolenie zaniká
a)
dňom prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ak doplnková dôchodková spoločnosť má byť zrušená z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,16)
c)
dňom písomného vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. d),
d)
uplynutím lehoty, v ktorej si zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila povinnosť na zápis do obchodného registra podľa § 24 ods. 4,
e)
uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zápisu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra, ak v tejto lehote nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnosti uvedenej v odseku 1 písm. d).
(4)
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi vrátenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.
Podmienky činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
§ 26
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,22)
b)
zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 22 ods. 8,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady a na vymenovanie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie a prokuristu; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,
d)
vrátenie povolenia,
e)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
f)
prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
g)
zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
h)
zverenie výkonu činností podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
i)
zmenu depozitára,
j)
vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,
k)
zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
l)
zrušenie doplnkového dôchodkového fondu,
m)
cezhraničný prevod podľa § 37d.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
a)
odseku 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c), e) až g) a p) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
odseku 1 písm. b) sa vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podmienka pre základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8,
c)
odseku 1 písm. c) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d),
d)
odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový dôchodkový fond, správa doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči účastníkom a poberateľom dávok vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zrušených doplnkových dôchodkových fondov,
e)
odseku 1 písm. e) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou sa doplnková dôchodková spoločnosť zlučuje, a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 38 súvisiacich so zlúčením,
f)
odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že správa doplnkových dôchodkových fondov prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť s platným povolením, prechodom správy doplnkového dôchodkového fondu nie sú ohrozené záujmy účastníkov a poberateľov dávok a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 51; pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l) a n),
g)
odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m),
h)
odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 37,
i)
odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l) a n),
j)
odseku 1 písm. j) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a n) a predložený predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond,
k)
odseku 1 písm. k) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a § 50,
l)
odseku 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť výkon činností súvisiacich so zrušením doplnkového dôchodkového fondu,
m)
odseku 1 písm. m) musia byť splnené podmienky podľa § 37d.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.23)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú podľa
a)
odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť priamy podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo osoba, ktorá sa plánuje stať materskou spoločnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
odseku 1 písm. b), d), g) až i) a m) doplnková dôchodková spoločnosť,
c)
odseku 1 písm. c) doplnková dôchodková spoločnosť alebo akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
odseku 1 písm. e) spoločne doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
odseku 1 písm. f) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové fondy, alebo ich nútený správca,
f)
odseku 1 písm. j) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový fond,
g)
odseku 1 písm. k) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
h)
odseku 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zrušuje doplnkový dôchodkový fond.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhoduje Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, v ostatných prípadoch uvedených v odseku 1 rozhoduje Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Predloženie notárskej zápisnice podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak sa podľa Obchodného zákonníka nevyžaduje jej vyhotovenie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(8)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9)
Právne úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sú neplatné, ak boli vykonané bez tohto prechádzajúceho súhlasu.
§ 27
Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na
a)
organizáciu a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 28,
b)
výkon kľúčovej funkcie podľa § 29 až 29b,
c)
postupy vedenia účtovníctva podľa § 30,
d)
vedenie obchodnej dokumentácie podľa § 31,
e)
konflikt záujmov podľa § 32 a 32a,
f)
primeranosť vlastných zdrojov podľa § 33.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť práva účastníka vyplývajúce z jeho doplnkového dôchodkového sporenia a práva poberateľa dávky podľa pravidiel obozretného podnikania.
§ 28
Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinný systém organizácie a riadenia primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Systém organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zahŕňa primeranú a transparentnú organizačnú štruktúru s jednoznačným oddelením zodpovedností, ako aj účinný systém zabezpečujúci výmenu informácií. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za riadenie investícií a osobami zodpovednými za výkon kľúčovej funkcie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách určiť a upraviť zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať záložný plán, ktorý obsahuje primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitého uchovania základných údajov a funkcií a na nepretržité poskytovanie jej služieb a výkon činností pri poruche jej systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania služieb a výkonu činností.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonať a zdokumentovať vlastné posúdenie rizík primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Vlastné posúdenie rizík sa zohľadňuje v strategických rozhodnutiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a vykonáva sa najmenej raz za tri roky a bez zbytočného odkladu po každej podstatnej zmene v rizikovom profile doplnkového dôchodkového fondu, ktorý spravuje.
(5)
Vlastné posúdenie rizík obsahuje najmä
a)
opis toho, ako je vlastné posúdenie rizík začlenené do organizácie, riadenia a rozhodovacích procesov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
posúdenie účinnosti systému riadenia rizík,
c)
opis spôsobu, akým doplnková dôchodková spoločnosť predchádza konfliktu záujmov, ak kľúčovú funkciu vykonáva v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rovnaká osoba alebo rovnaký útvar ako u zamestnávateľa podľa § 32 ods. 17,
d)
kvalitatívne posúdenie operačného rizika,
e)
posúdenie nových alebo vznikajúcich rizík vrátane rizík týkajúcich sa zmeny klímy, využívania zdrojov a životného prostredia, sociálnych rizík a rizík vyplývajúcich z regulačných zmien, ak by mali vplyv na zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak doplnková dôchodková spoločnosť postupuje podľa odseku 7.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť metódy a postupy na identifikovanie a posúdenie rizík, ktorým je alebo by mohla byť vystavená a ktoré by mohli mať vplyv na jej schopnosť plniť si povinnosti voči účastníkom alebo poberateľom dávok.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa jej majetku zohľadniť environmentálny faktor, sociálny faktor a faktor organizácie a riadenia.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať vnútorné predpisy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti a na zabezpečenie vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon jej činnosti a umožnili riadne nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch v prospech a v záujme účastníkov a poberateľov dávok. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúma a upraví vnútorné predpisy v súvislosti s každou podstatnou zmenou, najmenej raz za tri roky. Vnútorné predpisy schvaľuje predstavenstvo alebo dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.
(10)
Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za
a)
výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 22 ods. 2 písm. c) alebo jej časť,
b)
výkon funkcie riadenia rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
výkon funkcie vnútornej kontroly alebo výkon funkcie vnútorného auditu nesmie súčasne vykonávať iné činnosti podľa § 22 ods. 2.
(11)
Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.
(12)
Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
(13)
Osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie je povinná bez zbytočného odkladu informovať predstavenstvo a dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak zistí
a)
významné riziko plynúce z nedodržania podstatnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorej porušenie by mohlo mať významný vplyv na záujmy účastníkov a poberateľov dávok, alebo
b)
závažné porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu vzťahujúceho sa na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(14)
Ak predstavenstvo a dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti neprijme primerané a včasné opatrenie vo vzťahu k informácii podľa odseku 13, osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie je povinná o tomto bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska. Právo osoby zodpovednej za výkon kľúčovej funkcie nevypovedať vo vlastný neprospech tým nie je dotknuté.
(15)
Osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v ktorej sa kľúčová funkcia vykonáva.
§ 28a
Ochrana osobných údajov
(1)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb uvedených v § 21 a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly účastníckych zmlúv, zamestnávateľských zmlúv a zmlúv s finančnými agentmi v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a na účely uvedené v odseku 3 sú účastníci, poberatelia dávok, zamestnávatelia, oprávnené osoby a finanční agenti v sektore doplnkového dôchodkového sporenia aj bez súhlasu dotknutých osôb24a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak fyzická osoba je podnikateľ, predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a zmluvy s finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a na účely uvedené v odseku 3 je doplnková dôchodková spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a zmluvy s finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia požadovať od účastníkov, zamestnávateľov a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia údaje vymedzené v odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Účastníci, zamestnávatelia a finanční agenti v sektore doplnkového dôchodkového sporenia sú povinní vyhovieť každej takejto žiadosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly účastníckych zmlúv, zamestnávateľských zmlúv a zmlúv s finančnými agentmi v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, na účel ochrany a domáhania sa práv doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom, poberateľom dávok, zamestnávateľom, oprávneným osobám a finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, na účel zdokumentovania činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov24c) je doplnková dôchodková spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb24a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať24d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je doplnková dôchodková spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb24a) sprístupniť a poskytovať24e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže doplnková dôchodková spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,24f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
§ 29
Funkcia vnútornej kontroly
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú funkciu vnútornej kontroly. Funkcia vnútornej kontroly obsahuje
a)
rámec vnútornej kontroly,
b)
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, vnútorných predpisov a pravidiel činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a
c)
kontrolu procesov a postupov upravujúcich oznamovanie informácií na všetkých úrovniach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať osobu zodpovednú za výkon funkcie vnútornej kontroly o vykonanie kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitára a Národnú banku Slovenska o porušení povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, rozhodnutím Národnej banky Slovenska, štatútom doplnkového dôchodkového fondu, vnútorným predpisom a pravidlami činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie.
(5)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly je povinná každoročne do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
§ 29a
Funkcia riadenia rizík
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od funkcie riadenia investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spĺňali požiadavky podľa § 55 až 55e.
(4)
Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:
a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného doplnkového dôchodkového fondu vrátane limitov pre celkové riziko a riziko protistrany podľa § 55a až 55d,
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade o
1.
súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde, a rizikovým profilom schváleným pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
2.
dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu,
3.
primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri zistených nedostatkoch,
e)
poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu, prokuristovi a vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva o aktuálnej úrovni rizika, ktoré podstupuje každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond, a o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu24g) podľa § 55e,
g)
preskúmanie a vymedzenie environmentálneho faktora, sociálneho faktora a faktora organizácie a riadenia, ak doplnková dôchodková spoločnosť takéto faktory pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa jej majetku alebo majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadňuje.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia rizík primerané právomoci a prístup k všetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 4.
§ 29b
Funkcia vnútorného auditu
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú funkciu vnútorného auditu primeranú jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností.
(2)
Funkcia vnútorného auditu je vykonávaná nezávisle a oddelene od iných činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe zodpovednej za výkon funkcie vnútorného auditu dostatočné právomoci a prístup k všetkým informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 3.
(3)
Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie hodnotenie primeranosti a účinnosti
a)
funkcie vnútornej kontroly,
b)
systému organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a
c)
zvereného výkonu činností podľa § 37.
(4)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť každé svoje zistenie a odporúčanie
a)
predstavenstvu a dozornej rade, ktoré určia, aké opatrenia budú prijaté vo vzťahu ku každému zo zistení a odporúčaní a zabezpečia vykonanie uvedených opatrení,
b)
depozitárovi, ak ide o zistenie a odporúčanie týkajúce sa jeho činnosti.
§ 30
Vedenie účtovníctva
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.25) Účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor") a musí ju schváliť valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 23 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 23 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je doplnková dôchodková spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.
(4)
Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu25) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(6)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
(7)
Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami,15) platí odsek 6 rovnako.
(8)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.
§ 31
Obchodná dokumentácia
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku v iných doplnkových dôchodkových fondoch.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie zmluvných strán, a musí obsahovať najmä
a)
poradové číslo zmluvy alebo pokynu,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
c)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti alebo dátum uskutočnenia obchodu,
d)
údaje o predmete zmluvy alebo obchodu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania doplnkového dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je doplnková dôchodková spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu. Dokumentáciu týkajúcu sa účastníkov a poberateľov dávok je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uchovávať najmenej päť rokov odo dňa zániku účastníckej zmluvy.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže doplnková dôchodková spoločnosť uchovávať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a doplnková dôchodková spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.
§ 32
Konflikt záujmov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná identifikovať jednotlivé druhy konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu vykonávania jednotlivých činností pri správe doplnkových dôchodkových fondov a ktorých existencia môže poškodiť účastníkov a poberateľov dávok, a predchádzať konfliktu záujmov medzi
a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, účastníkmi a poberateľmi dávok,
b)
účastníkmi a poberateľmi dávok alebo medzi účastníkmi navzájom,
c)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a skupinou s úzkymi väzbami,15) ktorej je súčasťou.
(2)
Organizačná štruktúra doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov účastníkov a poberateľov dávok konfliktom záujmov podľa odseku 1.
(3)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie do úvahy najmä, či člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií alebo osoba, ktorej bola zverená činnosť riadenia investícií (ďalej len „príslušná osoba“), doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba, ktorá je prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, je v takej situácii, že doplnková dôchodková spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor doplnkového dôchodkového fondu,
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej doplnkovému dôchodkovému fondu alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet doplnkového dôchodkového fondu a tento záujem sa odlišuje od záujmu doplnkového dôchodkového fondu,
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami doplnkového dôchodkového fondu,
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre doplnkový dôchodkový fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie sú doplnkovým dôchodkovým fondom,
e)
získava alebo získa podľa § 34d v súvislosti s činnosťou spravovania doplnkových dôchodkových fondov od osoby, ktorá nie je doplnkovým dôchodkovým fondom, prospech v akejkoľvek forme, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov vziať do úvahy záujmy
a)
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, alebo vyplývajúcich z vykonávania činností, záujmy účastníkov a poberateľov dávok a povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči doplnkovému dôchodkovému fondu,
b)
účastníkov dvoch alebo viacerých spravovaných doplnkových dôchodkových fondov.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať
a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond,
c)
cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie rizík alebo riadenie investícií podľa § 37, okrem podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov, podielových listov špeciálnych podielových fondov alebo iných subjektov kolektívneho investovania.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej
a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka,27)
b)
vykonáva kontrolu27a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka.27)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka27) okrem prípadov, v ktorých doplnková dôchodková spoločnosť zabezpečí a preukáže, že takéto obchody sú výhradne v záujme účastníkov a poberateľov dávok; to neplatí pre anonymné obchody.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom na účte nepriradených platieb inak ako spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného doplnkového dôchodkového fondu. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s doplnkovým dôchodkovým fondom, ktorý táto doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.
(10)
Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly alebo vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a doplnková dôchodková spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami15) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.29)
(11)
Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady
a)
depozitára, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť uzatvorila zmluvu o výkone depozitárskych služieb,
b)
inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(12)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska, Sociálnej poisťovne nesmú byť členmi predstavenstva, členmi dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(13)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami účastníkov a poberateľov dávok.
(14)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde ku konfliktu záujmov s účastníkmi a poberateľmi dávok. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto účastníkov a poberateľov dávok.
(15)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto doplnková dôchodková spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto doplnkovom dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku doplnkového dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.
(16)
Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.
(17)
Osoba alebo útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávajúci kľúčovú funkciu nesmie vykonávať obdobnú kľúčovú funkciu u zamestnávateľa, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. S prihliadnutím na povahu, rozsah a zložitosť činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže kľúčovú funkciu vykonávať rovnaká osoba alebo útvar ako u zamestnávateľa, ak doplnková dôchodková spoločnosť má vytvorený systém na predchádzanie konfliktu záujmov a na jeho riešenie.
§ 32a
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť jej predmetu činností. Ak je doplnková dôchodková spoločnosť členom skupiny s úzkymi väzbami,15) v opatreniach musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mala byť doplnková dôchodková spoločnosť vedomá.
(2)
Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia byť
a)
identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo v jej mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov a ktoré znamenajú značné riziko poškodenia doplnkového dôchodkového fondu alebo jedného alebo viacerých účastníkov a poberateľov dávok,
b)
špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať,
c)
prijaté s cieľom zvládnuť tieto konflikty záujmov.
(3)
Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) a c) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ktoré predstavujú konflikty záujmov, vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a skupiny s úzkymi väzbami,15) do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupňu rizika pre účastníkov a poberateľov dávok, pričom takýmito opatreniami sa rozumejú
a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti súvisiace so správou doplnkových dôchodkových fondov, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých účastníkov a poberateľov dávok,
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a poskytovanie služieb účastníkom a poberateľom dávok, ktorých záujmy môžu byť v konflikte alebo ktoré zastupujú iné záujmy, ktoré môžu byť v konflikte, vrátane záujmov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami vytváranými inými príslušnými osobami vykonávajúcimi hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba vykonáva činnosti spojené so spravovaním doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych činnostiach súvisiacich so spravovaním doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ak táto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.
(4)
Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať také alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.
(5)
Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy na účely podľa odseku 4.
§ 32b
Zásady odmeňovania
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať jasné, transparentné a účinné zásady odmeňovania primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania na
a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
zamestnancov, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu,
c)
osobu zodpovednú za výkon kľúčovej funkcie,
d)
osobu, ktorej bol zverený výkon činnosti podľa § 37, ak sa na ňu nevzťahujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov.29a)
(3)
Zásady odmeňovania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musia
a)
byť v súlade so systémom riadenia rizík a nepodnecovať prijímanie rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútom a inými dokumentmi doplnkového dôchodkového fondu,
b)
byť ustanovené, vykonávané a udržiavané v súlade s činnosťami, cieľmi, dlhodobým záujmom, finančnou stabilitou a výkonnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podporovať obozretné a účinné riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
zahŕňať opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov a
d)
byť v súlade s dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok.
§ 32c
Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa osobitného predpisu29b) (ďalej len „zásady zapájania“).
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť
a)
spôsob zosúladenia hlavných prvkov stratégie investovania do kapitálových cenných papierov29c) s charakterom a trvaním záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde a ich podiel na strednodobom až dlhodobom zhodnocovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
informácie týkajúce sa zmluvy o zverení činností so správcom aktív,29d) ak doplnková dôchodková spoločnosť zverila riadenie investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde správcovi aktív, a to
1.
spôsob motivácie správcu aktív, aby zosúladil svoju investičnú stratégiu a rozhodnutia s charakterom a trvaním záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
spôsob motivácie správcu aktív, aby prijímal investičné rozhodnutia na základe hodnotení strednodobej až dlhodobej finančnej a nefinančnej výkonnosti akciovej spoločnosti, do ktorej sa investuje, a zapájal sa do nich s cieľom zlepšiť jej strednodobú až dlhodobú výkonnosť,
3.
spôsob zosúladenia metódy a časového horizontu hodnotenia výkonnosti správcov aktív a odmeny za služby správy aktív s charakterom a trvaním záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
4.
spôsob, ako sa zohľadňujú metódy a časový horizont hodnotenia výkonnosti správcov aktív a odmeny za služby správy aktív a celkové dlhodobé zhodnotenie,
5.
spôsob monitorovania nákladov na obrat portfólia vynaložené správcom aktív,
6.
spôsob definovania a monitorovania cieľového obratu portfólia alebo rozsahu obratu,
7.
dobu trvania zmluvy o zverení činností so správcom aktív,
c)
jasné odôvodnenie, prečo zmluva o zverení činností so správcom aktív neobsahuje informáciu podľa písmen a) a b), ak zmluva o zverení činností so správcom aktív neobsahuje informáciu podľa písmen a) a b).
§ 33
Primeranosť vlastných zdrojov
(1)
Počiatočný kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur.
(2)
Počiatočným kapitálom je súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného zisku minulých rokov, rezervného fondu a ostatných fondov tvorených zo zisku znížený o neuhradenú stratu z minulých rokov.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú primerané, ak nie sú nižšie ako
a)
súčet hodnoty 1 650 000 eur a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej 165 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 16 500 000 eur, a
b)
25 % všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva doplnkové dôchodkové sporenie menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne.
(4)
Do výpočtu sumy podľa odseku 3 písm. a) sa zahŕňa celá hodnota spravovaného majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže nahradiť najviac 25 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 3 písm. a) prevyšujúcej 1 650 000 eur zárukou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou okrem zahraničnej poisťovne. Banka, zahraničná banka so sídlom na území členského štátu. poisťovňa okrem zahraničnej poisťovne sa musia zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 3, metodiku a spôsob určenia všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a spôsob určenia hodnoty spravovaného majetku doplnkových dôchodkových fondov.
§ 34
Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti
(1)
Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme účastníkov a poberateľov dávok; tým nie je dotknuté oprávnenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 37. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadniť dlhodobý charakter doplnkového dôchodkového sporenia, a to aj s ohľadom na štruktúru účastníkov a poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Pri správe doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná najmä
a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, pravidiel a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
b)
konať pri výkone svojej činnosti čestne, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
d)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti a uplatňovať vo vzťahu k účastníkom a poberateľom dávok princíp rovnakého zaobchádzania.
(3)
Povinnosťou konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany podľa odseku 2 písm. a) a b) sa rozumie najmä
a)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami účastníkov a poberateľov dávok, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy účastníkov a poberateľov dávok pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými účastníkmi a poberateľmi dávok,
b)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je doplnková dôchodková spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky v doplnkovom dôchodkovom fonde boli ocenené presne,
c)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných alebo neúčelných nákladov na ťarchu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku a rizík, ktorým je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
b)
zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za riadenie investícií mali primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých je možné majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 55, a ak je to primerané po zohľadnení povahy plánovanej investície, pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a likviditu, a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe aktuálnych informácií.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde budú vykonané v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že doplnková dôchodková spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(7)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok podľa odseku 2 písm. a) a b) a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. c), a spôsob preukazovania týchto konaní doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu, a nesmie vykonávať manipuláciu s trhom.30)
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníkom a poberateľom dávok nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona a štatútu doplnkového dôchodkového fondu.
(10)
V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 9 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu31) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná na žiadosť účastníka a poberateľa dávky preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že doplnková dôchodková spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(11)
Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky účastníkov a poberateľov dávok na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(12)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov účastníkov a poberateľov dávok.
(13)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 12 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(14)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 12 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
b)
súdu,
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
d)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ich úloh,
e)
daňovým orgánom na účely daňového konania.
(15)
Ustanoveniami odsekov 12 až 14 nie je dotknutá osobitným predpisom32) ustanovená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(16)
Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.
§ 34a
Vykonávanie rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri vykonávaní rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a pri spravovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na účely odseku 1 prijať také opatrenia, aby dosiahla najlepší možný výsledok pre účastníkov a poberateľov dávok pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy pokynu alebo iných okolností týkajúcich sa vykonania pokynu.
(3)
Dôležitosť okolností podľa odseku 2 sa určuje na základe
a)
investičných cieľov, investičnej politiky a rizík podľa rizikového profilu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
charakteristiky pokynu,
c)
charakteristiky finančných nástrojov, ktoré sú predmetom pokynu,
d)
charakteristiky miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ustanovenej v odseku 2, a to najmä zaviesť a dodržiavať politiku, ktorá jej umožní dosiahnuť najlepší možný výsledok podľa odseku 1 pri vykonávaní pokynov pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení a politík na vykonávanie pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Politika vykonávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a vždy pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti získať najlepší možný výsledok pre účastníkov a poberateľov dávok ňou spravovaného doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom a poberateľom dávok informácie o svojich politikách vykonávania pokynov a o ich podstatných zmenách.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou doplnkového dôchodkového fondu v súlade so svojou politikou vykonávania pokynov.
§ 34b
Zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na vykonanie iným osobám
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok aj vtedy, ak zadáva pokyny na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti so správou doplnkového dôchodkového fondu na vykonanie iným osobám.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší možný výsledok pre účastníkov a poberateľov dávok pri zohľadnení okolností podľa § 34a ods. 2. Dôležitosť týchto okolností sa určuje podľa § 34a ods. 3.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať politiku, ktorá jej umožní splnenie povinnosti podľa odseku 2. Táto politika musí určiť pre každý druh finančného nástroja osoby, ktorým môže doplnková dôchodková spoločnosť zadať pokyny. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzavrieť s inými osobami dohody o vykonaní pokynu, len ak tieto dohody umožnia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dodržať povinnosti podľa tohto zákona pri zadávaní pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na vykonanie iným osobám. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzavrieť dohody o vykonaní pokynu inou osobou, len ak táto osoba má zavedenú politiku vykonávania pokynov minimálne na úrovni požiadaviek podľa § 34a.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom a poberateľom dávok informácie o politike pri zadávaní pokynov na vykonanie inej osobe a informácie o podstatných zmenách v tejto politike.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sledovať účinnosť politiky zadávania pokynov na vykonanie iným osobám, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany osôb, ktoré sú uvedené v tejto politike, na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Politika zadávania pokynov na vykonanie iným osobám sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a vždy pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosahovať najlepší možný výsledok pre účastníkov a poberateľov dávok v súvislosti so správou doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti so správou doplnkového dôchodkového fondu na vykonanie iným osobám v súlade s odsekom 3.
§ 34c
Spojenie a alokácia pokynov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou doplnkového dôchodkového fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a s pokynmi obchodov na vlastný účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, len ak
a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý doplnkový dôchodkový fond, ktorého pokyny majú byť spojené,
b)
má zavedenú a účinne dodržiava politiku alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ako objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.
(2)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou doplnkového dôchodkového fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou iných doplnkových dôchodkových fondov a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody v súlade so svojou politikou alokácie pokynov.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou doplnkových dôchodkových fondov, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý poškodzuje doplnkový dôchodkový fond.
(4)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou doplnkových dôchodkových fondov s obchodom na vlastný účet a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody prednostne doplnkovému dôchodkovému fondu. Ak doplnková dôchodková spoločnosť preukáže, že bez tohto spojenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať obchod na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou politikou alokácie pokynov.
§ 34d
Stimuly
(1)
Za konanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 34 ods. 2, sa považuje aj to, ak doplnková dôchodková spoločnosť alebo príslušná osoba v súvislosti s riadením investícií alebo administráciou pri správe doplnkového dôchodkového fondu hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje, alebo prijíma nepeňažné plnenie okrem
a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poskytnutých v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutých inej osobe konajúcej na účet doplnkového dôchodkového fondu,
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí doplnková dôchodková spoločnosť v štatúte príslušného doplnkového dôchodkového fondu jednoznačne, podrobne, presne a zrozumiteľným spôsobom uviesť informáciu o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo, ak ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu,
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby vo vzťahu, ku ktorej sa poplatok hradí, alebo vo vzťahu, ku ktorej sa nepeňažné plnenie poskytuje, a nesmie brániť plneniu povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v záujme účastníkov a poberateľov dávok,
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä poplatok za úschovu, poplatok za vyrovnanie obchodu, poplatok organizátorom regulovaného trhu, poplatok orgánu dohľadu, správny poplatok alebo súdny poplatok a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s povinnosťami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať podľa § 34 ods. 2.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť účastníkovi alebo poberateľovi dávky hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak súčasne umožní účastníkovi alebo poberateľovi dávky získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj uvedením v štatúte príslušného doplnkového dôchodkového fondu. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím pozastaviť alebo zrušiť toto oprávnenie poskytnúť hlavné podmienky dohody v súhrnnej forme, ak zistí, že doplnková dôchodková spoločnosť nevyhovela žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky o získanie podrobnejšej informácie podľa predchádzajúcej vety.
§ 35
Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na
a)
odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uhrádzať len
a)
dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
pomerná časť odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v tomto doplnkovom dôchodkovom fonde k celkovému majetku spravovanému doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
c)
poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,
d)
poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)
poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky,
f)
odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Dane, odplaty a poplatky podľa odseku 2 sa môžu uhrádzať, len ak dôvod ich úhrady bezprostredne súvisí s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 35a
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu
(1)
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden mesiac správy doplnkového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť
a)
0,083 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
0,165 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu za predchádzajúci pracovný deň. V nasledujúci pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde platná pre deň, v ktorom sa určila podľa prvej vety.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť nezníži počet doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde o sumu určenú podľa odseku 2.
§ 35b
Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde platnú pre deň, v ktorom sa výpočet podľa odseku 1 vykonal. Doplnková dôchodková spoločnosť nezníži počet doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov o sumu určenú podľa odseku 1.
§ 35c
Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.
§ 36
Oznamovacia povinnosť
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči účastníkom a poberateľom dávok alebo voči potenciálnym účastníkom.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje zrušiť kvalifikovanú účasť na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo znížiť podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 20 %, 30 % alebo pod 50 %, alebo tak, že doplnková dôchodková spoločnosť by prestala byť jej dcérskou spoločnosťou v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, musí tieto skutočnosti písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu jej základného imania, pri ktorej dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 50 %, 30 %, 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
§ 37
Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť môže po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. h) na základe zmluvy o zverení činností33) zveriť jednu činnosť alebo viac činností uvedených v § 22 ods. 2 okrem činnosti uvedenej v § 22 ods. 2 písm. b), ktorú možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólia podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo, a okrem činnosti uvedenej v § 22 ods. 2 písm. c) trinástom bode a šestnástom bode, inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť žiadnu z týchto činností inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitárovi alebo osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkov alebo poberateľov dávok.
(2)
Výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov možno zveriť, ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak
a)
je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zveriť jednu činnosť alebo viac činností inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti,
b)
je v štatúte doplnkového dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
d)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
e)
to nebráni spravovaniu doplnkového dôchodkového fondu v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
f)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o zverení činnosti,33)
g)
so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, fyzická osoba a právnická osoba uvedené v odseku 1 majú vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností.
h)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
i)
nedôjde k nadmernému zvýšeniu operačného rizika.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti,33) zmeny tejto zmluvy a informovať Národnú banku Slovenska o skončení tejto zmluvy.
(4)
Zverením výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené účastníkom a poberateľom dávky pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť činnosti v takom rozsahu, že nebude schopná kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť za výkon zverených činností, alebo nebude schopná prijímať rozhodnutia týkajúce sa výkonu odborných činností. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosti podľa tohto zákona inak ako na základe povolenia.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávať zverenú činnosť spoľahlivo, profesionálne a účinne, a
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 prijať postupy na nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti inou osobou podľa odseku 1 najmä, ak ide o riziká spojené so zmluvou podľa odseku 1; na tento účel je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vytvoriť dostatočné materiálno-technické a personálne predpoklady.
§ 37a
Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie obsahuje
a)
názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území má doplnková dôchodková spoločnosť zámer vykonávať činnosť,
b)
plán činností,
c)
dôchodkový plán,
d)
označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vykonávať túto činnosť v súlade s predpismi sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a s predpismi hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu vyžaduje v oznámení, ktoré doručí Národnej banke Slovenska podľa odseku 5, aby doplnková dôchodková spoločnosť investovala majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa hostiteľského členského štátu podľa požiadaviek uvedených v tomto oznámení, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná tieto požiadavky odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu dodržiavať. Doplnková dôchodková spoločnosť je odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu povinná majetok podľa predchádzajúcej vety oddeliť od ostatného spravovaného majetku, ak to vyžaduje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a ak ich považuje za primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam podľa odseku 1 písm. b), zašle toto oznámenie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1. Národná banka Slovenska informuje o zaslaní oznámenia podľa prvej vety bez zbytočného odkladu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o zaslaní oznámenia podľa prvej vety. V informácii uvedie najmä podmienky, ktoré v rozhodnutí uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať svoju činnosť.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, za primerané, vydá do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 v konaní podľa osobitného predpisu9) rozhodnutie o tom, že odmietla zaslať oznámenie podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Rozhodnutie sa doručuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu zaslať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, oznámenie o predpisoch sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a o predpisoch hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu, ktoré Národnej banke Slovenska zaslal príslušný orgán hostiteľského členského štátu. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu až po doručení oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa prvej vety alebo po márnom uplynutí lehoty šiestich týždňov od doručenia oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) pred ich uskutočnením. Národná banka Slovenska po doručení oznámenia podľa prvej vety postupuje podľa odsekov 3 až 5 rovnako. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uskutočniť zmenu podľa prvej vety len v súlade s postupom podľa odseku 5 druhej vety.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a má zámer vyberať príspevky od ďalšieho zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť, označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, ktorý má zámer platiť príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a dôchodkový plán. Na postup Národnej banky Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti platia odseky 3 až 5 rovnako.
(8)
Národná banka Slovenska informuje doplnkovú dôchodkovú spoločnosť vykonávajúcu činnosť na území hostiteľského členského štátu o zmenách v predpisoch sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a v predpisoch hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu, bez zbytočného odkladu po tom, ako ju o tejto skutočnosti informoval príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
§ 37b
Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
(1)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na základe oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska do šiestich týždňov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
a)
predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, ktoré sa na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky budú vzťahovať; predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, sú predpisy upravujúce najmä účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, podmienky vyplácania dávok doplnkového dôchodkového sporenia a právne vzťahy medzi účastníkom, poberateľom dávky, zamestnávateľom a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
predpisy upravujúce informačnú povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok, ktoré sa budú vzťahovať na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska môže vyžadovať v oznámení podľa odseku 2, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, majetok nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa
a)
investovala najmenej vo výške 70 % tohto majetku do akcií a dlhopisov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov,
b)
investovala najviac do výšky 5 % tohto majetku do akcií, dlhopisov a ostatných finančných nástrojov33a) vydaných jedným emitentom,
c)
oddelila od ostatného majetku.
(4)
Majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti nadobudnutý vykonávaním činnosti na území Slovenskej republiky sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(5)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky až po doručení oznámenia podľa odseku 2 príslušnému orgánu jej domovského členského štátu, alebo po márnom uplynutí lehoty šiestich týždňov od doručenia oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska.
(6)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, o zmenách v predpisoch podľa odseku 2.
§ 37c
Vykonanie cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonať cezhraničný prevod majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo jeho časti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území domovského členského štátu, uzatvorí s touto zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou písomnú dohodu, v ktorej sa ustanovia podmienky cezhraničného prevodu.
(2)
S cezhraničným prevodom musí vopred prejaviť súhlas väčšina účastníkov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť poskytne účastníkom a poberateľom dávok podľa prvej vety informácie o podmienkach cezhraničného prevodu pred podaním žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod. Žiadosť o povolenie na cezhraničný prevod podáva zamestnanecká dôchodková spoločnosť príslušnému orgánu domovského členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod, ktorú Národnej banke Slovenska postúpil príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, posúdi
a)
primeranosť ochrany dlhodobých záujmov tých účastníkov a poberateľov dávok, ktorých majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu,
b)
zachovanie individuálnych nárokov účastníkov a poberateľov dávok pri cezhraničnom prevode a
c)
zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, a jeho súlad s týmto zákonom.
(4)
Výsledky posúdenia žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod oznámi Národná banka Slovenska príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do ôsmich týždňov od prijatia tejto žiadosti.
(5)
Ak má zamestnanecká dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska do štyroch týždňov od doručenia informácie o rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, informuje tento príslušný orgán o predpisoch uvedených v § 37b ods. 2.
(6)
Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok nemá byť predmetom cezhraničného prevodu.
§ 37d
Vykonanie cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. m).
(2)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod obsahuje
a)
písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
opis dôchodkového plánu,
c)
opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má previesť,
d)
názov, sídlo a ústredie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a názov domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
e)
názov a sídlo zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
f)
súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
g)
názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a pracovného práva upravujúce zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie sa vzťahujú na prevádzaný dôchodkový plán.
(3)
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu postúpi na posúdenie žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod musia byť splnené tieto podmienky:
a)
zlučiteľnosť systému organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s navrhovaným cezhraničným prevodom, bezúhonnosť a odborná spôsobilosť členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií a osôb zodpovedných za výkon funkcie riadenia rizík a výkon funkcie vnútorného auditu,
b)
primeranosť ochrany dlhodobých záujmov účastníkov a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti počas cezhraničného prevodu a aj po ňom,
c)
súlad štruktúry majetku, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, s týmto zákonom a podmienka, že majetok je dostatočný na plnenie záväzkov vyplývajúcich z dôchodkového plánu,
d)
súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, s cezhraničným prevodom, a ak je to rozhodujúce, aj súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
e)
súhlasný výsledok posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O rozhodnutí podľa prvej vety informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do dvoch týždňov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod skôr, ako jej príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti neoznámi výsledky posúdenia tejto žiadosti podľa odseku 3.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod zamietne, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť prijme majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.
(8)
Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu.
(9)
Ak má doplnková dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska podľa § 37a ods. 5 oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predpisy uvedené v oznámení zaslanom príslušným orgánom hostiteľského členského štátu do jedného týždňa od ich doručenia príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu po doručení oznámenia podľa prvej vety alebo po uplynutí 19 týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod Národnej banke Slovenska.
(10)
Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vykonanie nezáväznej mediácie,33aa) ak nesúhlasí s postupom, obsahom činnosti alebo s nečinnosťou príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo ak nesúhlasí s výsledkom jeho posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
§ 38
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie
(1)
Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa § 23, ktorá vytvorila a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.
(2)
Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „zanikajúca doplnková dôchodková spoločnosť“), pričom obchodné imanie zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza na existujúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje a ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „nástupnícka doplnková dôchodková spoločnosť“).
(3)
Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a k zlúčeniu výplatného doplnkového dôchodkového fondu zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s výplatným doplnkovým dôchodkovým fondom nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 51.
(4)
Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti z doplnkového dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči účastníkom, zamestnávateľom a poberateľom dávok na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.
(5)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. e). Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(6)
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie byť na ujmu účastníkov a poberateľov dávok ani na ujmu veriteľov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(7)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 39
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou
(1)
Zrušeniu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. f) dôjde k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov, prechodu práv a povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči účastníkom, zamestnávateľom a poberateľom dávok, a to na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (ďalej len „preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť“) alebo podľa § 26 ods. 1 písm. l) dôjde k zrušeniu všetkých doplnkových dôchodkových fondov. Pri prechode správy doplnkových dôchodkových fondov podľa predchádzajúcej vety dochádza súčasne k zlúčeniu výplatného doplnkového dôchodkového fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, s výplatným doplnkovým dôchodkovým fondom preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Zrušiť sa s likvidáciou je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak zanikne povolenie podľa § 25 ods. 1 písm. e).
(3)
Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkovým fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má byť zrušená, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností zrušenej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou bez zbytočného odkladu až vtedy, keď Národná banka Slovenska právoplatne rozhodla o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. f) alebo podľa § 26 ods. 1 písm. l) a prebehne postup podľa odseku 1.
(5)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Predmetom likvidácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je jej majetok.
(7)
Likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Odmenu likvidátora určuje Národná banka Slovenska. Likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením, ktoré doručí Národnej banke Slovenska. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vymenovaní nového likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(8)
Návrh na vymenovanie likvidátora alebo odvolanie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a návrh na stanovenie odmeny likvidátora podáva doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vstupuje do likvidácie, na základe uznesenia valného zhromaždenia.
(9)
Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak
a)
doplnková dôchodková spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 8 do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou alebo ktoré rozhodlo o odvolaní likvidátora alebo menovaní nového likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
sa likvidátor vzdal svojej funkcie.
(10)
Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou bankou Slovenska. Návrh na zrušenie zápisu osoby odstupujúceho likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor, ktorý bol Národnou bankou Slovenska vymenovaný do funkcie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti namiesto odstupujúceho likvidátora.
§ 40
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom
(1)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súd zruší doplnkovú dôchodkovú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 písm. e), ak valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nerozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 39 ods. 4 do 30 dní alebo ak bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udelená sankcia podľa § 71 ods. 1 písm. p).
§ 41
Vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Ak bol na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní nútenej správy podľa § 74.
(2)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb nie sú súčasťou konkurznej podstaty doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a nesmú byť použité na vyrovnanie s veriteľmi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na reštrukturalizáciu podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, keď jej bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu16) súdom, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. V oznámení je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uviesť, ktorému súdu je návrh na vyhlásenie konkurzu určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a k oznámeniu priložiť kópiu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, najneskôr v deň, keď jej bolo doručené uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu zaslať Národnej banke Slovenska uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktoré jej bolo doručené v kópii.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť o nariadení nútenej správy nad všetkými doplnkovými dôchodkovými fondmi tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Účelom nútenej správy je ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a zabezpečenie ochrany záujmov účastníkov a poberateľov dávok pre prípad, že na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bude konkurz vyhlásený alebo zamietnutý pre nedostatok majetku. Ostatné ustanovenia tohto zákona o nútenej správe podľa § 74 platia rovnako.
(6)
Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5
a)
určí, že nútená správa sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku,
b)
určí, na ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prejde správa doplnkových dôchodkových fondov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; na túto doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prechádza správa doplnkových dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, plynúce z doplnkového dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči účastníkom, zamestnávateľom a poberateľom dávok.
§ 42
(1)
Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámiť účastníkom a poberateľom dávok, ktorých sa prechod správy doplnkových dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov. V oznámení účastníkom a poberateľom dávok uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch doplnkových dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva.
(2)
Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkových fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravovala doplnkové dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Odo dňa prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť zaniká zmluva o výkone depozitárskych služieb, zmluvy s finančnými agentmi v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, zmluvy o zverení činností podľa § 37, ktoré uzatvorila doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravovala doplnkové dôchodkové fondy. Súčasne so zánikom týchto zmlúv je zmluvná strana, s ktorou doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravovala doplnkové dôchodkové fondy, príslušnú zmluvu uzatvorila, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tohto zmluvného vzťahu preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a nepokračovať v činnosti, ktorú vykonávala, okrem tej činnosti, ktorá neznesie odklad alebo ktorej nedokončením by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok; súčasne sú tieto zmluvné strany povinné previesť na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré pri vykonávaní činnosti pre zrušenú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť získali a ktoré tejto zrušenej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti patria.
(4)
Osoby povinné podľa odseku 3 sú povinné preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré treba vykonať na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.
ŠIESTA ČASŤ
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ FONDY A INVESTOVANIE MAJETKU V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH
Doplnkové dôchodkové fondy
§ 43
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, a to
a)
najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond,
b)
jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia alebo rozhodnutím o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. j).
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, je povinná umožniť fyzickej osobe byť účastníkom v jednom alebo vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a súčasne aj poberateľom dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tej istej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok nadobudnutý z príspevkov a z výnosov z týchto príspevkov, majetok prevedený z iného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 63 a 64 a výnosy z investovania tohto majetku. Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde je spoločným majetkom účastníkov. Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.
(5)
Ak účastník požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku a spĺňa podmienky vyplácania týchto dôchodkov, prevedie doplnková dôchodková spoločnosť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu prevedenia tohto majetku do výplatného doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku a spĺňa podmienky vyplácania týchto dôchodkov, prevedie doplnková dôchodková spoločnosť sumu v aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu prevedenia tejto sumy do poisťovne, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyplácanie týchto dôchodkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(7)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok prevedený podľa odseku 5 a výnos z jeho investovania. Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde je spoločným majetkom poberateľov dávok. Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.
(8)
Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky vyjadruje podiel poberateľa dávky na majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 44
Súčasťou názvu doplnkového dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond a názov doplnkového dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „príspevkový doplnkový dôchodkový fond“ alebo „výplatný doplnkový dôchodkový fond“, alebo skratky „príspevkový d.d.f.“ alebo „výplatný d.d.f.“. Názov doplnkového dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba. Názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie byť zavádzajúci a nesmie vyvolávať klamlivú predstavu o miere rizika spojeného s investovaním majetku v tomto fonde.
§ 45
(1)
Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas.
(2)
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet príspevkového doplnkového dôchodkového fondu u depozitára.
(3)
Výplatný doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu prevedenia majetku podľa § 43 ods. 5.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vytvárania doplnkového dôchodkového fondu.
§ 46
(1)
Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.
§ 47
Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.
(3)
Prvý deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.
(5)
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu.
(6)
Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah a spôsob poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(7)
Na doplnkové dôchodkové jednotky a na evidenciu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobných účtoch sa nevzťahuje osobitný predpis.33b)
§ 48
Štatút doplnkového dôchodkového fondu
(1)
Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne úplné znenie a oboznámiť účastníkov a poberateľov dávok s jeho zmenami.
(4)
Náležitosti štatútu, jeho rozsah, obsah a štruktúru informácií, ktoré má štatút obsahovať, ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(5)
Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa dávky.
§ 48a
Správa o investičnej politike
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo bez zbytočného odkladu po každej významnej zmene investičnej politiky prehodnotiť zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu a vypracovať správu o investičnej politike za každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond. Súčasťou správy o investičnej politike je informácia o
a)
druhoch finančných nástrojov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, o rizikách spojených s týmito finančnými nástrojmi a o kvantitatívnych obmedzeniach a metódach, ktoré boli použité na hodnotenie rizík spojených s obchodmi s finančnými nástrojmi,
b)
postupe použitom pri riadení investičného rizika a strategickom umiestnení majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vzhľadom na charakter záväzkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok a
c)
zohľadňovaní environmentálnych faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia.
§ 49
Zánik a premena doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 50 a 51.
(2)
Zakazuje sa
a)
splynutie doplnkového dôchodkového fondu alebo rozdelenie doplnkového dôchodkového fondu,
b)
premena doplnkového dôchodkového fondu na podielový fond podľa osobitného predpisu34) alebo na dôchodkový fond podľa osobitného predpisu.35)
§ 50
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré sa zlučujú, stane majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlúčili. Účastníci sa zlúčením zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú účastníkmi príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlúčili.
(2)
Zlúčiť sa môžu len príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje tá istá doplnková dôchodková spoločnosť, a to len do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa tohto zákona.
(3)
Dňom zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov tieto fondy zanikajú. K tomuto dňu sa účastníci zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú účastníkmi príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, s ktorým sa zaniknuté príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlúčili.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať účastníkov o zámere zlúčiť príspevkové doplnkové dôchodkové fondy pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. k) a do 30 dní odo dňa zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov informovať účastníkov v súlade s postupom určeným v štatúte na oboznamovanie účastníkov so zmenami štatútu o tomto zlúčení. Účastník má právo na podiel na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, s ktorým sa zlúčili zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, a to vo výške zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.
§ 51
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť iba
a)
súčasne so zlúčením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej zanikajúci výplatný doplnkový dôchodkový fond s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou spravujúcou výplatný doplnkový dôchodkový fond, do ktorého sa zlúčil zanikajúci výplatný doplnkový dôchodkový fond, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. e),
b)
súčasne s prechodom správy všetkých doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť podľa tohto zákona na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. f).
(2)
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý sa zlučuje, stane majetkom vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa zlúčil. Poberatelia dávok sa zlúčením zaniknutého výplatného doplnkového dôchodkového fondu stávajú poberateľmi dávok výplatného doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa zaniknutý výplatný doplnkový dôchodkový fond zlúčil.
(3)
Zakazuje sa zlúčenie výplatného doplnkového dôchodkového fondu s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom.
(4)
Ak sa zlučujú doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu výplatných doplnkových dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(5)
Ak sa zlučujú výplatné doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu výplatných doplnkových dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, na ktorú prešla správa doplnkových dôchodkových fondov.
§ 52
Zrušenie doplnkového dôchodkového fondu
(1)
K zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu môže dôjsť len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. l). Výplatný doplnkový dôchodkový fond možno zrušiť iba vtedy, keď sa súčasne zrušujú všetky doplnkové dôchodkové fondy spravované jednou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(2)
Účastník nie je oprávnený žiadať zrušenie doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť zostaví mimoriadnu účtovnú závierku zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu. Doplnková dôchodková spoločnosť zostaví otváraciu súvahu zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. l) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uzavrieť hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde postupom podľa odseku 4. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany práv účastníkov a poberateľov dávok určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná doplnková dôchodková spoločnosť.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 3 povinná
a)
predať majetok v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
vyplatiť účastníkom a poberateľom dávok zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ich podiel na majetku v tomto fonde,
e)
zostaviť účtovnú závierku zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ku dňu bezprostredne nasledujúcemu po dni splnenia všetkých povinností podľa písmen a) až d).
(5)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predĺžiť lehotu podľa odseku 4 najviac o 12 mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany účastníkov a poberateľov dávok pred vznikom straty z predaja majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde v časovej tiesni.
(6)
Na predaj majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať Národnú banku Slovenska najmenej raz za kalendárny mesiac o postupe podľa odseku 4.
Investovanie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond
§ 53
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zásadou obozretného podnikania, s pravidlami investovania podľa odsekov 2 až 6 len do druhov aktív podľa § 53a a v súlade s pravidlami na obmedzenie a rozloženie rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 53b. Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadniť environmentálny faktor, sociálny faktor a faktor organizácie a riadenia.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok. V prípade možného konfliktu záujmov je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zabezpečiť, že majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde investuje v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde prevažne do aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, musí byť na obozretnej úrovni, pričom doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pred takouto investíciou posúdiť všetky riziká súvisiace s touto investíciou a jej možný vplyv na výnosnosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná určiť vnútorné limity pre riziká spojené s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, priebežne sledovať ich plnenie a prijať opatrenia, ak hrozí prekročenie týchto limitov.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde náležite rozložiť takým spôsobom, aby nedošlo k nadmernému spoliehaniu sa na určitý druh aktív alebo určitého emitenta alebo neprimeranému vystaveniu sa riziku voči akémukoľvek druhu aktíva, emitentovi alebo skupine osôb alebo kumulácii rizík v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ako celku. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vystaviť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde neprimeranej koncentrácii rizika voči aktívam vydaným tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny, a to priamou investíciou alebo nepriamou investíciou prostredníctvom iných nástrojov alebo produktov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku takého emitenta alebo skupiny emitentov. Ak investície do určitých druhov aktív preukazujú vysokú úroveň rizika, či už z dôvodu povahy aktíva alebo kvality emitenta, musia sa obmedziť na obozretnú úroveň.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika podľa § 53b takým spôsobom, že okrem priamych investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách podľa § 53a ods. 1 písm. b), derivátov podľa § 53a ods. 2 investuje zároveň majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde aj do finančných nástrojov uvedených v § 53b ods. 9 alebo iných nástrojov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku voči tomu istému emitentovi, tej istej banke, tej istej protistrane alebo ich výnos je odvodený od rovnakých aktív, ako tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde. Investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do iných nástrojov podľa prvej vety musí doplnková dôchodková spoločnosť zohľadniť aj na účely splnenia povinnosti podľa odseku 4.
(6)
Pri predaji alebo kúpe prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a uzatváraní obchodu s derivátom je doplnková dôchodková spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere a nástroje peňažného trhu a uzatvoriť obchod s derivátom za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť na finančnom trhu v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie predávať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu ani ich poskytovať z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po ich dodaní.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie kupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu ani ich nadobúdať do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou ich dodania po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uskutočňovať nekrytý predaj finančných nástrojov. Nekrytým predajom finančných nástrojov je každý obchod, pri ktorom doplnková dôchodková spoločnosť vystavuje doplnkový dôchodkový fond riziku, že bude musieť kúpiť finančný nástroj za vyššiu cenu, než je cena, ktorá bola dohodnutá pri obchode, a tak mu vytvoriť stratu alebo vystaviť ho riziku, že nebude schopná dodať finančné nástroje, ktoré sa uzavretím obchodu zaviazala dodať.
(10)
Nekrytý predaj podľa odseku 9 zahŕňa aj predaj nakrátko. Predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo dlhovému nástroju je každý predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, vrátane takého predaja, ak v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku doplnková dôchodková spoločnosť vypožičala akciu alebo dlhový nástroj alebo uzavrela zmluvu o ich výpožičke do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na účely ich dodania pri vyrovnaní obchodu. Predaj nakrátko nezahŕňa
a)
predaj majetku z doplnkového dôchodkového fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenou medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a protistranou, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za dohodnutú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala spätne predať tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú dohodnutú cenu,
b)
prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)
uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému dátumu v budúcnosti len vo forme finančného vyrovnania.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať splnenie povinností podľa odsekov 1 až 9; ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, platí, že ich porušila.
(12)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe plnenia povinností podľa odsekov 1 až 9 a 11 a spôsoby preukázania ich splnenia.
§ 53a
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné investovať do
a)
finančných nástrojov podľa osobitného predpisu,33a)
b)
vkladov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte Európskej únie, štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štáte, ktorý je členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“), alebo v nečlenskom štáte, ak nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu36) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu.
(2)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investovať do iných derivátov ako do
a)
finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere37) a nástroje peňažného trhu,38) finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou politikou uvedenou v jeho štatúte a ktoré sú obchodované na regulovaných trhoch, s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie alebo uzatvárané mimo regulovaného trhu,
b)
derivátov obchodovaných na regulovanom trhu, na komoditnej burze podľa osobitného predpisu39) alebo inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte, s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie a ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy.
(3)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investovať do podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov, podielových listov špeciálnych podielových fondov alebo iných subjektov kolektívneho investovania, ktoré môžu podľa ich štatútov alebo obdobných dokumentov investovať viac ako 10 % hodnoty majetku do podielových listov iných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania.
(4)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie použiť na poskytnutie pôžičiek, úverov, darov a na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 1 písm. a) a § 53g.
(5)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné prijať len, ak je to v súlade so záujmami účastníkov a poberateľov dávok na účely zabezpečenia likvidity majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to len v nevyhnutnej sume a na nevyhnutný čas so splatnosťou do jedného roka od začiatku čerpania úveru alebo pôžičky.
(6)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže investovať do
a)
dlhopisov, dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch,
b)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa odseku 1 písm. b),
c)
podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania investujúcich prevažne do dlhopisov a dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu,
d)
finančných derivátov podľa odseku 2 písm. a) na účely zabezpečenia alebo zníženia menového rizika alebo úrokového rizika, ak tieto obchody preukázateľne znižujú riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov alebo zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku vo výplatnom dôchodkovom fonde.
(7)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(8)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať akcie depozitára; ustanovenie § 53 ods. 5 sa nepoužije.
Pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
§ 53b
(1)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak v odsekoch 4, 6, 8, 9 a 10 nie je ustanovené inak.
(2)
Súčet menovitých hodnôt prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vo všetkých spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch z jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty celej emisie; to neplatí pre cenné papiere a nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené členským štátom.
(3)
Vklady na bežných účtoch alebo na vkladových účtoch v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa § 53a ods. 1 písm. b) nesmú tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Hodnota hypotekárnych záložných listov39a) a krytých dlhopisov39b) vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov,39c) nesmie tvoriť viac ako 25 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Celková hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; tento limit sa nevzťahuje na investície podľa odseku 9.
(6)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodným menovým fondom nesmie tvoriť viac ako 35 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(7)
Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, nesmie prekročiť
a)
10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka spĺňajúca podmienky podľa § 53a ods. 1 písm. b),
b)
5 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka podľa písmena a).
(8)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa odseku 1 vydaných bankou spĺňajúcou podmienky podľa § 53a ods. 1 písm. b), hypotekárnych záložných listov39a) a krytých dlhopisov39b) podľa odseku 4 vydaných touto bankou, vkladov v tejto banke, a hodnoty rizika protistrany podľa odseku 7 písm. a), ktorou je táto banka, nesmie prekročiť 35 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(9)
Hodnota podielových listov
a)
jedného štandardného podielového fondu, cenných papierov jedného európskeho štandardného fondu nesmie prekročiť 20 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
jedného špeciálneho podielového fondu alebo cenných papierov iného subjektu kolektívneho investovania, ako je uvedené v písmene a), nesmie prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(10)
Súčet investícií do podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov, podielových listov špeciálnych podielových fondov alebo cenných papierov iných subjektov kolektívneho investovania spravovaných jednou správcovskou spoločnosťou nesmie prekročiť 40 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(11)
Súhrn peňažných prostriedkov podľa § 53a ods. 5 nesmie prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.
(12)
Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 10 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu40) alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, považujú za jednu osobu. Ak ide o skupinu podľa prvej vety kontrolovanú finančnou inštitúciou, hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných emitentmi podľa odseku 1 z takejto skupiny nesmie prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(13)
Aktíva denominované v inej mene ako euro, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a nie sú zabezpečené voči menovému riziku, nesmú prekročiť 30 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri riadení menového rizika je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zohľadniť aj investície do nástrojov, ktoré sú denominované v eurách, ak ich podkladové aktíva tvoria nástroje, ktoré sú denominované v inej mene ako euro.
(14)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit 30 % podľa odseku 13 na 60 %, ak podľa jeho štatútu je investičnou politikou doplnkového dôchodkového fondu vytvárať výnosy zo zmien výmenných kurzov.
(15)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob zabezpečenia voči menovému riziku.
§ 53c
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, nadobudnúť akcie s hlasovacím právom, ktoré by doplnkovej dôchodkovej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa Obchodného zákonníka.
(2)
Majetok a záväzky doplnkových dôchodkových fondov sa musia oceňovať každý pracovný deň.
§ 53d
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť zmluvu o vkladovom účte podľa § 53a ods. 1 písm. b) s lehotou splatnosti
a)
nepresahujúcou 12 mesiacov,
b)
presahujúcou 12 mesiacov, iba ak je možné kedykoľvek túto zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty po uplynutí 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže investovať do cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania iných ako európskych štandardných podielových fondov, iba ak
a)
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom je vytvorený, podlieha dohľadu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom členského štátu, a je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
b)
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov podľa osobitného predpisu,34) najmä pravidlá o oddelení majetku, požičiavania, vypožičiavania a o nekrytých predajoch,
c)
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje správy o hospodárení za kalendárny rok a správy o hospodárení za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa.
§ 53e
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových listov štandardných podielových fondov, špeciálnych podielových fondov, podielových listov alebo cenných papierov európskych štandardných podielových fondov alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania nesmie platiť z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením týchto podielových listov a cenných papierov, ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 37 správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou doplnková dôchodková spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.15)
(2)
Ak doplnkový dôchodkový fond nadobúda podielové listy alebo cenné papiere uvedené v § 53b ods. 9, štatút doplnkového dôchodkového fondu musí obsahovať informáciu o maximálnej výške poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované tomuto doplnkovému dôchodkovému fondu. Výšku poplatkov podľa prvej vety za príslušný kalendárny rok uvedie doplnková dôchodková spoločnosť v ročnej správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 53f
(1)
Investície do derivátov môžu pri dodržaní pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika tvoriť časť investičnej politiky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 53b zarátavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú finančné indexy spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu.40a)
(2)
Protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu musí byť finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; v štatúte doplnkového dôchodkového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu.
(3)
Deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sa musia denne oceňovať a toto ocenenie sa musí overovať spôsobmi podľa § 55e; musí ich byť možné kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53a ods. 2, ktorému je doplnkový dôchodkový fond vystavený, nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri výpočte celkového rizika podľa prvej vety sa zohľadňuje aktuálna hodnota podkladových nástrojov derivátov, riziko protistrany, predpokladané budúce pohyby finančného trhu a zostávajúci čas do uzavretia pozícií vo finančných derivátoch.
(5)
Celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53a ods. 2 písm. b), ktorému je doplnkový dôchodkový fond vystavený, nesmie prekročiť 20 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní limitov a obmedzení podľa tohto zákona.
(7)
Ak v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu alebo ak protistrana má právo žiadať jeho dodanie, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde krytie, ktorým je dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja, a je zabezpečené, že takú kúpu bude možné vykonať k požadovanému dátumu jeho dodania.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 7 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou politikou príslušného doplnkového dôchodkového fondu.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 53g
(1)
Ak je to uvedené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, je možné v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Ak využívanie postupov a nástrojov podľa odseku 1 zahŕňa využívanie derivátov, limity uvedené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona a tieto deriváty musia spĺňať kritériá podľa tohto zákona a požiadavky na protistranu pri obchodoch s derivátmi podľa § 53f ods. 2.
(3)
Postupy a nástroje podľa odsekov 1 a 2 je možné využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho investičná politika a investičný cieľ určené štatútom doplnkového dôchodkového fondu, neprinášali ďalšie podstatné riziká v porovnaní s pôvodnou politikou rizík a ich využívanie musí byť v súlade s najlepším záujmom účastníkov a poberateľov dávok.
(4)
Všetky provízie a poplatky, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním postupov a nástrojov podľa odseku 1 upravené o hodnoty priamych a nepriamych prevádzkových nákladov, patria do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa postupy a nástroje podľa odseku 1, je povinná zabezpečiť, aby riziká súvisiace s týmito činnosťami boli primerane ošetrené a riadené v rámci systému riadenia rizík príslušného doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá uzatvára obchody v rámci postupov a nástrojov podľa odseku 1, je povinná tieto operácie zohľadniť pri vypracovaní systému riadenia likvidity s cieľom zabezpečiť, aby bola schopná splniť všetky záväzky vyplývajúce z § 15 až 21.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a)
kritériá, ktoré musia spĺňať postupy a nástroje podľa odseku 1,
b)
podrobnosti o obsahu zmluvy o pôžičke cenného papiera, zmluvy o predaji a spätnom odkúpení cenného papiera a zmluvy o odkúpení a spätnom predaji cenného papiera, ktoré sa uzatvárajú v rámci využívania postupov a nástrojov podľa odseku 1.
(8)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti týkajúce sa postupov a nástrojov podľa odseku 1.
§ 54
(1)
Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53f sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmeny týkajúcej sa správy doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 53a až 53f len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri cezhraničnom prevode podľa § 37c a 37d alebo pri zlúčení doplnkových dôchodkových fondov. Ak k prekročeniu limitov a obmedzení podľa § 53a až 53f dôjde v dôsledku zlúčenia doplnkových dôchodkových fondov, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov od ich zlúčenia, ak Národná banka Slovenska neurčila dlhšiu lehotu.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53f z dôvodov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť nemôže ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknutá povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti postupovať podľa prvej vety aj pri vedomom porušení limitov a obmedzení podľa tohto zákona v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Transakcie uskutočňované na účely zosúladenia zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona majú prednosť pred ostatnými transakciami. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká uložením sankcie podľa tohto zákona.
(4)
Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sankciu za porušenie limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53f. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska opakovane predĺžiť na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr desať pracovných dní pred uplynutím lehoty na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je to v záujme ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska, ak čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde klesla o jednu tretinu oproti priemernej čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
Riadenie rizík
§ 55
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
a)
zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci
1.
včasné identifikovanie, priebežné meranie a riadenie všetkých významných rizík, ktorým sú alebo ktorým by mohol byť vystavený majetok účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
3.
priebežné sledovanie, meranie a zabezpečenie dodržiavania limitu celkového rizika týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5,
4.
riadny výkon funkcie riadenia rizík podľa § 29a,
b)
používať postupy na presné a spoľahlivé ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozlišuje najmä
a)
kreditné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,
b)
trhové riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta,
c)
operačné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo z vonkajších udalostí a zahŕňa právne riziko a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania vykonávaných v mene doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeranú a zdokumentovanú politiku riadenia rizík, v ktorej identifikuje riziká, ktorým sú alebo ktorým by mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje.
(4)
Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby doplnková dôchodková spoločnosť mohla pre každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, posúdiť vystavenie doplnkového dôchodkového fondu rizikám podľa odseku 2, ako aj vystavenie doplnkového dôchodkového fondu všetkým ostatným významným rizikám. Na účely riadenia rizík sa za významné riziká považujú také riziká, ktoré môžu byť očakávané s primeranou pravdepodobnosťou, že sa dotknú záujmov účastníkov a poberateľov dávok.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä
a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti plnenie povinností podľa odsekov 10 až 12 a podľa § 55a, a
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby politika riadenia rizík podľa odsekov 3 až 5 vymedzovala podmienky, obsah a pravidelnosť správ o výkone funkcie riadenia rizík podávaných vrcholovému manažmentu a dozornej rade.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 3 až 6 zohľadniť povahu, rozsah a zložitosť svojej činnosti a doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať
a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako aj postupov, nástrojov a opatrení podľa odsekov 10 až 12 a podľa § 55a,
b)
mieru, do akej doplnková dôchodková spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a opatrenia podľa odsekov 10 až 12 a podľa § 55a,
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov riadenia rizík.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú zmenu v systéme riadenia rizík.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia na
a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje,
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(11)
Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 10 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a musia byť v súlade s rizikovými profilmi týchto doplnkových dôchodkových fondov.
(12)
Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 10 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná
a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a aby opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak doplnková dôchodková spoločnosť meria trhové riziko alebo vypočítava celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5 spôsobom podľa § 55a ods. 1 písm. b),
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravovaný doplnkový dôchodkový fond, ak doplnková dôchodková spoločnosť meria trhové riziko alebo vypočítava celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5 spôsobom podľa § 55a ods. 1 písm. b),
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý doplnkový dôchodkový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných limitov podľa písmena d) príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
f)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu.
(13)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a)
ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,
b)
podrobnosti o
1.
systéme riadenia rizík pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 12 písm. b),
3.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 12 písm. c),
4.
kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadavkách na stresové testovanie podľa tretieho bodu.
§ 55a
Výpočet celkového rizika týkajúceho sa finančných derivátov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5 ako
a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát podľa § 53f ods. 6, ktoré podľa § 53f ods. 4 nesmú prekročiť čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a podľa § 53f ods. 5 nesmie prekročiť 20 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo
b)
trhové riziko majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná celkové riziko týkajúce sa derivátov vypočítavať minimálne raz za pracovný deň.
(3)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je povinná vypočítavať celkové riziko záväzkovým prístupom podľa § 55b. Ak doplnková dôchodková spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. b), je povinná vypočítavať celkové riziko prístupom hodnoty v riziku podľa § 55c; hodnotou v riziku sa rozumie ukazovateľ maximálnej očakávanej straty na danej úrovni spoľahlivosti v konkrétnom časovom období.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika podľa odseku 3 bola vhodná pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, pričom je povinná zohľadniť investičnú stratégiu príslušného doplnkového dôchodkového fondu, druhy a zložitosť derivátov v majetku v príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde a ich podiel na majetku v príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť pri správe doplnkového dôchodkového fondu podľa § 53g používa postupy a nástroje zahrňujúce zmluvu o predaji a spätnom odkúpení a zmluvu o odkúpení a spätnom predaji alebo zmluvu o pôžičke cenných papierov, ktorých cieľom je zvýšenie pákového efektu alebo úrovne trhového rizika, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zohľadniť tieto operácie pri výpočte celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5.
§ 55b
Záväzkový prístup
(1)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 príslušného doplnkového dôchodkového fondu záväzkový prístup, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v derivátoch, vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát podľa § 53f ods. 6, a to bez ohľadu na to, či sú použité ako súčasť investičnej politiky doplnkového dôchodkového fondu na účely zníženia rizika alebo na účely efektívneho riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 53g.
(2)
Pri výpočte celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 záväzkovým prístupom je doplnková dôchodková spoločnosť povinná každú pozíciu v deriváte konvertovať na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto derivátu.
(3)
Ak použitie derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, doplnková dôchodková spoločnosť nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takého derivátu zahrnúť do záväzkov.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení pred rizikom straty a opatrenia o vzájomnom započítaní, len ak tieto opatrenia prihliadajú na zjavné a významné riziká a vedú k jasnému zníženiu úrovne rizika.
(5)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí zahrnúť záväzky z prijatých pôžičiek a úverov podľa § 53a ods. 5 a § 53b ods. 11.
(6)
Ak možno podľa štatútu doplnkového dôchodkového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a použitie týchto postupov a nástrojov vytvára ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky, použitie týchto postupov a nástrojov je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zohľadniť pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a)
metódy konverzie pozícií v derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy derivátov,
b)
kritériá na určenie derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 3,
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa odseku 4 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom,
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
(8)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 55c
Prístup hodnoty v riziku
(1)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 príslušného doplnkového dôchodkového fondu prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 55 ods. 12 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s jeho definovaným rizikovým profilom.
(3)
Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je doplnková dôchodková spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu a investičnej stratégii príslušného doplnkového dôchodkového fondu použiť na výpočet celkového rizika metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku.
(4)
Na žiadosť Národnej banky Slovenska je doplnková dôchodková spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa odseku 3 je pre príslušný doplnkový dôchodkový fond primeraná. Rozhodnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o používaní príslušnej metódy, jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia byť riadne zdokumentované.
(5)
Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,
b)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku.
(7)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 55d
Riziko protistrany
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu nepresiahne limity podľa § 53b.
(2)
Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 53b ods. 7 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná použiť kladné trhové ocenenie finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu s príslušnou protistranou.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku v príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde s rovnakou protistranou, len ak je schopná vymáhať dohody o vzájomnom započítaní uzavreté s protistranou v mene doplnkového dôchodkového fondu. Vzájomné započítanie je možné iba vo vzťahu k finančným derivátom uzavretým mimo regulovaného trhu s rovnakou protistranou a nie je možné vo vzťahu k iným pozíciám v majetku v príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde s rovnakou protistranou.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 53b ods. 7 prostredníctvom prijatia zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí byť dostatočne likvidná, aby mohla byť rýchlo predaná za cenu, ktorá sa blíži k jej oceneniu pred predajom.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 53b ods. 7 zohľadniť zábezpeku, ak doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje v mene doplnkového dôchodkového fondu zábezpeku protistrane v rámci finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu. Poskytnutú zábezpeku môže doplnková dôchodková spoločnosť zohľadniť v čistej výške, len ak je doplnková dôchodková spoločnosť schopná vymáhať dohody o vzájomnom započítaní uzavreté s touto protistranou v mene doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 53b výhradne podľa záväzkového prístupu na základe pozícií v podkladových nástrojoch vyplývajúcich z použitia finančných derivátov.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 53b ods. 8 každú pozíciu voči riziku protistrany, ktorému je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu.
(8)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a)
požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej doplnková dôchodková spoločnosť môže znížiť riziko protistrany,
b)
pravidlá na výpočet limitov podľa § 53b.
§ 55e
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch uzavretých mimo regulovaného trhu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 53a ods. 2 a § 53f ods. 2 a 3. Predmetom overenia podľa prvej vety je zistenie, či sú pozície vo finančných derivátoch ocenené reálnou hodnotou, ktorá sa nezakladá iba na trhových kotáciách protistrán vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Pri ocenení finančného derivátu musí
a)
ako základ ocenenia slúžiť spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo, ak taká hodnota nie je k dispozícii, model oceňovania s využitím adekvátnej uznávanej metodológie,
b)
overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonávať
1.
osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu, a to v primeraných časových intervaloch a takým spôsobom, aby toto overenie mohla doplnková dôchodková spoločnosť skontrolovať, alebo
2.
útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je nezávislý od útvaru zodpovedného za riadenie investícií a ktorý je na taký účel primerane vybavený.
(3)
Na účely odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať opatrenia a postupy, ktoré zabezpečia vhodné, transparentné a reálne oceňovanie pozícií vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Opatrenia a postupy podľa prvej vety je doplnková dôchodková spoločnosť povinná riadne zdokumentovať.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej hodnoty finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(5)
Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť príslušných finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(6)
Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu zúčastňujú iné osoby, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať vo vzťahu k týmto iným osobám povinnosti podľa § 37 ods. 6.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť pre funkciu riadenia rizík podľa § 29a konkrétne úlohy a zodpovednosti vo vzťahu k týmto povinnostiam.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR
§ 56
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(2)
Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky,41) ktorá
a)
má povolenie podľa osobitných predpisov41a) na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove a v správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a
b)
nie je v nútenej správe.
(3)
Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá nie je bezúhonná osoba.
(4)
Depozitár doplnkového dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami účastníkov a poberateľov dávok. Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv účastníkov a poberateľov dávok podľa § 46.
(5)
Všetky doplnkové dôchodkové fondy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tieto doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť“) musia mať toho istého depozitára.
(6)
Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,41b) ak v odsekoch 1 až 5 a v § 56a až 56e nie je ustanovené inak.
§ 56a
(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“).
(2)
V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu podľa § 56c ods. 2, prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má depozitár právo získavať všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností, a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3)
Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
(4)
Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,41c) povolenie na poskytovanie investičných služieb41d) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca platnosť.
(5)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.
(8)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár určený Národnou bankou Slovenska sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska.
(9)
Depozitár, ktorý prestal pre doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie o výkone depozitárskej činnosti súvisiace s odovzdávaným majetkom novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie výplaty dávok podľa tohto zákona. Ustanovenia prvej a druhej vety sa primerane vzťahujú aj na majetok na účte nepriradených platieb.
(10)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do konkurzu alebo reštrukturalizácie, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa doplnkových dôchodkových fondov, alebo do zrušenia všetkých doplnkových dôchodkových fondov spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa § 52.
§ 56b
(1)
Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku zmluvu, bežný účet41e) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý doplnkový dôchodkový fond spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť jeden účet nepriradených platieb.
(2)
Bežným účtom doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Majetok na účte nepriradených platieb nie je majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a za poskytovanie platobných služieb znáša doplnková dôchodková spoločnosť.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára bežné účty. Doplnková dôchodková spoločnosť si môže otvoriť vkladové účty aj v inej banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára.
(5)
Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.
(6)
Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný doplnkový dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie mať doplnková dôchodková spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný doplnkový dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 7.
(9)
Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.
(10)
Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť nedostáva priamo.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a s majetkom na účte nepriradených platieb bez vedomia depozitára.
§ 56c
(1)
Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, čestne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä
a)
vykonávať pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom doplnkového dôchodkového fondu,
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných doplnkových dôchodkových fondov spravujúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
e)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v doplnkových dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
f)
kontrolovať výpočet hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(3)
Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.
(4)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že doplnková dôchodková spoločnosť porušila tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút doplnkového dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 53 až 55.
(5)
Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, o účte nepriradených platieb a o doplnkových dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to Národnej banke Slovenska, službe kriminálnej polície Policajného zboru alebo službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.41f)
(6)
Depozitár plní len tie pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s depozitárskou zmluvou a so štatútmi doplnkových dôchodkových fondov. Ak pokyn doplnkovej dôchodkovej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, všeobecne záväzným právnym predpisom, depozitárskej zmluve alebo štatútu doplnkového dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to doplnkovú dôchodkovú spoločnosť; ak doplnková dôchodková spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.
(7)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti okrem údajov a dokladov o doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.
(8)
Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.
(9)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(10)
Ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných činností, ktoré môžu vytvárať konflikt záujmov, ak možné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené účastníkom, poberateľom dávok a predstavenstvu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo dozornej rade doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa doplnkového dôchodkového fondu alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi ním a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, doplnkovými dôchodkovými fondmi, účastníkmi alebo poberateľmi dávok.
§ 56d
Zodpovednosť depozitára
(1)
Depozitár zodpovedá doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy uzatvorenej medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a depozitárom pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 37 ods. 4.
(2)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zastupovať záujmy účastníkov a poberateľov dávok pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté bankové povolenie alebo povolenie na poskytovanie investičných služieb.
§ 56e
Platobná schopnosť depozitára
Majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a majetok na účte nepriradených platieb, ako aj majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto zákona depozitárovi, nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči depozitárovi podľa osobitných predpisov,41g) predmetom výkonu nútenej správy nad depozitárom a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty16) depozitára.
ÔSMA ČASŤ
ÚČASTNÍCKA ZMLUVA A ZAMESTNÁVATEĽSKÁ ZMLUVA
§ 57
Účastnícka zmluva
(1)
Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou jednu alebo viac účastníckych zmlúv.
(2)
V účastníckej zmluve sa doplnková dôchodková spoločnosť zaväzuje umožniť účastníkovi platiť príspevky za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zaväzuje sa účastníkovi vyplácať dávky alebo previesť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne,7) ak si účastník zvolil vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.
(3)
Účastnícka zmluva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaná, a číslo zápisu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 4,
e)
dátum a miesto uzatvorenia účastníckej zmluvy,
f)
podpisy zmluvných strán.
(4)
Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť potenciálneho účastníka
a)
so štatútom doplnkového dôchodkového fondu,
b)
s kľúčovými informáciami,
c)
o spôsobe zohľadňovania environmentálnych faktorov vrátane klimatických faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia,
d)
o podmienkach vyplácania dávok podľa tohto zákona a
e)
o možnostiach, ako získať ďalšie informácie.
(5)
Účastnícka zmluva zaniká len
a)
vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
b)
vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,
c)
prevodom majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
d)
na základe rozhodnutia súdu,
e)
zrušením osobného účtu účastníka podľa § 64 ods. 2,
f)
odstúpením od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa osobitného predpisu,41h)
g)
uplynutím obdobia dvoch rokov odo dňa jej uzatvorenia, počas ktorého nebol v prospech účastníckej zmluvy zaplatený žiadny príspevok,
h)
uplynutím obdobia dvoch rokov, počas ktorého hodnota osobného účtu bola nulová,
i)
prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
j)
ukončením obchodného vzťahu podľa osobitného predpisu41i) alebo
k)
prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre skôr uzatvorenú účastnícku zmluvu (ďalej len „zanikajúca účastnícka zmluva“) na osobný účet účastníka vedený pre účastnícku zmluvu uzatvorenú ako poslednú (ďalej len „nástupnícka účastnícka zmluva“), pričom zaniká zanikajúca účastnícka zmluva.
(6)
Účastnícka zmluva nezaniká z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. a) až c) účastníkovi, ktorý je zamestnancom, počas výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b).
(7)
Účastnícka zmluva nesmie podmieňovať práva účastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skutočnosťami, ktoré sťažujú alebo znemožňujú uplatňovanie práv účastníka priznaných týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účastnícka zmluva nesmie upravovať podmienky vyplácania dávok.
(8)
Na účastnícku zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
Zamestnávateľská zmluva
§ 58
(1)
Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať príspevky za podmienok, vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom určeným touto zmluvou za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, a plniť ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy, a doplnková dôchodková spoločnosť sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy voči zamestnávateľovi.
(2)
Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel. Ak má zamestnanec uzatvorených viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz, a to na účet nepriradených platieb doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá je zmluvnou stranou účastníckej zmluvy, ktorú si jeho zamestnanec zvolil.
(3)
Zamestnávateľská zmluva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaná, a číslo zápisu,
b)
obchodné meno a sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo a označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaný, a číslo zápisu, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, iného registra alebo evidencie, ak zamestnávateľ podlieha takejto registrácii alebo evidencii,
c)
výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie obdobie, ak bolo dohodnuté,
d)
lehotu, v ktorej zamestnávateľ odvádza príspevky platené účastníkom uvedeným v § 5 ods. 1 písm. a),
e)
podmienky vypovedania zamestnávateľskej zmluvy a dĺžku výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace,
f)
dátum a miesto uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy,
g)
podpisy zmluvných strán.
(4)
Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, je povinný zrozumiteľným spôsobom informovať o obsahu zamestnávateľskej zmluvy zamestnancov tak, aby získali potrebné informácie o možnostiach a podmienkach ich účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení.
(5)
Na zamestnávateľskú zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 59
(1)
Zamestnávateľská zmluva zaniká
a)
odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy,
b)
vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy,
c)
dohodou zmluvných strán,
d)
zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnávateľa.
(2)
Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak
a)
bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu,16)
b)
nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti počas šiestich mesiacov príspevky za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníkmi.
(3)
Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká zamestnávateľská zmluva dňom nasledujúcim po doručení oznámenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o odstúpení od zamestnávateľskej zmluvy. Týmto dňom zaniká povinnosť zamestnávateľa platiť príspevky za jeho zamestnancov, ktorí sú účastníkmi.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať zamestnávateľov, s ktorými má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, účastníkov a poberateľov dávok o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o spôsobe jej zrušenia najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení.
DEVIATA ČASŤ
OSOBNÝ ÚČET ÚČASTNÍKA A OSOBNÝ ÚČET POBERATEĽA DÁVKY
§ 61
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu na účely evidencie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek. Ak je fyzická osoba účastníkom vo viacerých doplnkových dôchodkových fondoch, doplnková dôchodková spoločnosť vedie pre tohto účastníka jeden osobný účet. Ak je fyzická osoba účastníkom a súčasne poberateľom dávky, doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie takému účastníkovi jeden osobný účet účastníka a jeden osobný účet poberateľa dávky pre jednu účastnícku zmluvu. Evidenciu počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte vedie doplnková dôchodková spoločnosť oddelene od osobných účtov ostatných účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Osobný účet účastníka obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62  pripísaním príspevkov účastníka na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 pripísaním príspevkov zamestnávateľa na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b),
g)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek,
h)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom účte.
(3)
Zápisy na osobnom účte osobitne v členení na doplnkové dôchodkové fondy, ak si účastník zvolil platenie príspevkov do viacerých doplnkových dôchodkových fondov, obsahujú
a)
dátum pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
b)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek ku dňu ich pripísania,
c)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára, ktorý bol podkladom na pripísanie doplnkových dôchodkových jednotiek,
d)
výšku príspevku účastníka pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
výšku príspevku zamestnávateľa pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
dátum pripísania príspevku podľa písmena c).
(4)
Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,
c)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 43 ods. 5, a dátum ich pripísania na osobný účet poberateľa dávky,
e)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa písmena d),
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, a dátum ich odpísania z osobného účtu poberateľa dávky,
g)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,
h)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),
i)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(5)
S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa dávky možno nakladať len v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť účastníkovi na jeho požiadanie prostredníctvom pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu informáciu o tom, ako skončenie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu ovplyvní výšku jeho predpokladaných dôchodkových dávok. Táto informácia obsahuje najmä
a)
prognózy dôchodkových dávok v súlade s § 66a, v ktorých nebudú zohľadnené príspevky zamestnávateľa v období od vyhotovenia tejto informácie,
b)
predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť pre každého účastníka a poberateľa dávky bezplatný pasívny elektronický prístup k jeho osobnému účtu.
§ 62
(1)
Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný príspevok a majetok prevedený podľa § 63 a 64 alebo prevedený zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa § 64c, pripíše príslušná doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi na jeho osobný účet taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku a majetku prevedeného podľa § 63 a 64 alebo prevedeného zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa § 64c a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Ak dôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na účet nepriradených platieb, pripíše doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi doplnkové dôchodkové jednotky zodpovedajúce výške príspevku a výnosu z neho na jeho osobný účet najneskôr k prvému pracovnému dňu, ktorý nasleduje po dni identifikácie účastníka. Za deň identifikácie platby od účastníka sa považuje pracovný deň, v ktorom sa stali doplnkovej dôchodkovej spoločnosti známe všetky povinné náležitosti tejto platby. Na určenie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek podľa prvej vety sa použije aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky príslušného doplnkového dôchodkového fondu platná k prvému pracovnému dňu, ktorý nasleduje po dni identifikácie účastníka. Ak nedôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na účet nepriradených platieb, doplnková dôchodková spoločnosť bez zbytočného odkladu vráti príspevok a výnos z neho tomu, od koho ich dostala.
§ 63
(1)
Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo zmeniť pomer rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe zmeny účastníckej zmluvy; taký prestup alebo takú zmenu pomeru rozloženia majetku doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje.
(2)
V deň prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzavrie doplnková dôchodková spoločnosť evidenciu zápisov na osobnom účte účastníka, ktoré súvisia s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, z ktorého účastník prestupuje (ďalej len „výstupný doplnkový dôchodkový fond“), a v lehote piatich pracovných dní otvorí evidenciu zápisov na osobnom účte, ktoré súvisia s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, do ktorého účastník prestupuje (ďalej len „vstupný doplnkový dôchodkový fond“). Účastník je do dňa predchádzajúceho otvoreniu evidencie vo vstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde účastníkom vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde. Dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa prestupu účastníka previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote majetku účastníka vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde zo dňa jeho prestupu na bežný účet vstupného doplnkového dôchodkového fondu. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu účastníka.
(4)
V deň prestupu účastníka doplnková dôchodková spoločnosť odpíše z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové jednotky výstupného doplnkového dôchodkového fondu a najneskôr do piatich pracovných dní pripíše taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek vstupného doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu aktuálnej hodnoty majetku vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky vstupného doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ak účastník požiada o zmenu pomeru rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, dňom zmeny pomeru rozloženia majetku je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o túto zmenu. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa zmeny pomeru rozloženia majetku podľa prvej vety zosúladiť pomer rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch na osobnom účte účastníka s pomerom rozloženia majetku uvedenom v žiadosti. Zmena pomeru majetku podľa prvej vety a druhej vety nezakladá zmenu pomeru pripisovania budúcich príspevkov a výnosov z týchto príspevkov. Ak deň zmeny pomeru rozloženia majetku pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, použije sa odsek 3 posledná veta rovnako.
§ 64
(1)
Účastník môže prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe písomnej žiadosti; doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná tento prestup zrealizovať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti účastníka. Poberateľ dávky nemôže prestúpiť z výplatného doplnkového dôchodkového fondu do iného výplatného doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(2)
Ak sa účastník a doplnková dôchodková spoločnosť nedohodnú inak, dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V deň prestupu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zruší doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, osobný účet účastníka a doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej prestupuje, zriadi osobný účet účastníka. Účastník je v deň prestupu účastníkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej prestupuje.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná do jedného mesiaca odo dňa prestupu účastníka previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zo dňa jeho prestupu na účet nepriradených platieb doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, do ktorej prestupuje. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu účastníka.
(4)
Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 odpíše doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, z jeho osobného účtu všetky doplnkové dôchodkové jednotky príspevkového doplnkového dôchodkového fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej účastník prestupuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje, pripíše v deň pripísania sumy podľa odseku 3 na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára účastníkovi taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy prevedenej podľa odseku 3 a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek.
(5)
Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, do ktorej účastník prestupuje, údaje potrebné na účely vykonania tohto zákona. Zoznam údajov a spôsob plnenia povinnosti podľa prvej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 64a
Konsolidácia účastníckych zmlúv
(1)
Ak účastník, ktorý má s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvorených viac účastníckych zmlúv, na základe ktorých sa nevypláca dávka, požiada túto doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o konsolidáciu účastníckych zmlúv, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a)
v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka (ďalej len „deň konsolidácie“),
1.
uzavrieť evidenciu zápisov na osobnom účte účastníka vedenom pre zanikajúcu účastnícku zmluvu,
2.
odpísať z osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu všetky doplnkové dôchodkové jednotky,
b)
do piatich pracovných dní odo dňa konsolidácie
1.
previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu zo dňa konsolidácie na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu, ktorý účastník určil v nástupníckej účastníckej zmluve,
2.
pripísať na osobný účet účastníka vedený pre nástupnícku účastnícku zmluvu počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu, ktorý určil účastník v nástupníckej účastníckej zmluve zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
3.
pripočítať k počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka vedenom pre nástupnícku účastnícku zmluvu počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka vedenom pre zanikajúcu účastnícku zmluvu, ak doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve a v nástupníckej účastníckej zmluve, je totožný.
(2)
Ak doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve a v nástupníckej účastníckej zmluve, nie je totožný, účastník je do dňa predchádzajúceho pripísaniu prenášaných doplnkových dôchodkových jednotiek na osobný účet účastníka vedený pre nástupnícku účastnícku zmluvu, účastníkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve.
(3)
Na účely výplaty dávok na základe nástupníckej účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zohľadniť
a)
obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), ak ide o výplatu dávky podľa § 15 písm. b),
b)
obdobie odo dňa uzatvorenia zanikajúcej účastníckej zmluvy získané počas platnosti zanikajúcej účastníckej zmluvy, ak ide o výplatu dávky podľa § 15 písm. d).
§ 64b
Prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Ak odchádzajúci zamestnanec, ktorému nie je vyplácaná dávka z výplatného doplnkového dôchodkového fondu, písomne požiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote jeho osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti uvedenej v zozname registrovaných zamestnaneckých dôchodkových spoločností zverejnenom na webovom sídle Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) podľa osobitného predpisu,41j) doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zníženú o náklady a poplatky podľa odseku 3 na účet zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do 30 dní odo dňa, kedy boli doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dostatočne preukázané všetky náležitosti tohto prevodu.
(2)
V deň prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti odpíše doplnková dôchodková spoločnosť z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové jednotky doplnkového dôchodkového fondu a zruší osobný účet účastníka.
(3)
Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti znáša účastník.
§ 64c
Prevod dôchodkových práv účastníka zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná prijať peňažný ekvivalent zodpovedajúci nadobudnutým dôchodkovým právam účastníka v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „suma zodpovedajúca dôchodkovým právam“), ktoré má záujem previesť zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a)
časť sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam, ktorú zamestnanecká dôchodková spoločnosť označila ako sumu zodpovedajúcu príspevkom zaplatených účastníkom, zamestnávateľom a ich zhodnoteniu, evidovať ako príspevky účastníka, príspevky zamestnávateľa a ich zhodnotenie podľa toho, ako ich označila zamestnanecká dôchodková spoločnosť,
b)
evidovať celú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam ako príspevky, ktoré zaplatil zamestnávateľ za svojho zamestnanca, ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť nepostupovala podľa písmena a).
(3)
Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti znáša účastník.
DESIATA ČASŤ
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
§ 65
Informácie pre verejnosť
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať najmä
a)
informácie podľa § 42 ods. 1,
b)
rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. k) a kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, s ktorým sa zlúčili zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
c)
aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
d)
údaj o čistej hodnote majetku v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň,
e)
údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň,
f)
vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s ich grafickým zobrazením za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky v doplnkovom dôchodkovom fonde,
g)
kľúčové informácie podľa § 66,
h)
aktuálne údaje o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
i)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37 a v akom rozsahu,
j)
ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora, ročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora, polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch,
k)
informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia,
l)
informácie o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
m)
zásady odmeňovania,
n)
správu o investičnej politike; na požiadanie poskytne správu o investičnej politike účastníkovi a poberateľovi dávok,
o)
zásady zapájania a informácie podľa § 32c ods. 2; ak zásady zapájania, vrátane hlasovania v mene doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uplatňuje správca aktív, ktorému doplnková dôchodková spoločnosť zverila riadenie investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uvádzať aj informáciu, kde zásady zapájania zverejnil správca aktív.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a)
označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia doplnkového dôchodkového fondu a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b)
údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta,
d)
údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov,
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu doplnkového dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz za mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné správy podľa odseku 2 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na svojom webovom sídle do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Informácie podľa odseku 1 písm. o) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aktualizovať raz ročne, ak došlo k podstatnej zmene. Na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zverejnený dátum poslednej aktualizácie a neaktuálne údaje na tomto webovom sídle musia byť zachované a verejnosti prístupné.
(4)
Správy, údaje a informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť zverejňuje na svojom webovom sídle, je povinná zverejniť tak, aby boli prístupné bez obmedzenia, bezplatne, aby mali podobu dátového súboru alebo textového súboru, ktorý je vhodný na stiahnutie v bežne používanom formáte a boli dostupné nepretržite až do zániku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Prevádzka na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže byť z dôvodu technickej údržby alebo skvalitňovania systémov obmedzená alebo vylúčená na čas nevyhnutne potrebný pre vykonávanú údržbu.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu
a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami doplnkových dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.
(6)
Ak nie je v lehote podľa odseku 5 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
(7)
Správy podľa odseku 5 musia obsahovať objektívne informácie o vývoji hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho výsledkoch a o vývoji hospodárenia s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(8)
Obsah, rozsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup, metodiku a miesto predkladania správ podľa odseku 5 Národnej banke Slovenska ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky poskytnúť ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom a o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane správy o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
(10)
Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne informuje o možnosti využiť odbornú pomoc spočívajúcu v poskytnutí informácií a odporúčaní podľa osobitného predpisu41k) v súvislosti s investovaním vyplatenej sumy za účelom zabezpečenia sa na dôchodok.
§ 65a
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia
a)
ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,
b)
ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok overené audítorom.
§ 65b
Zásady poskytovania informácií potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa tohto zákona potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok tak, aby informácie boli
a)
aktuálne,
b)
zostavené bez použitia odbornej terminológie, pravdivé, zrozumiteľné a obsahovo aj pojmovo jednotné,
c)
nezavádzajúce,
d)
prístupné v bežne používanom formáte a ľahko čitateľné,
e)
poskytované v slovenskom jazyku; ak doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, poskytuje informácie v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu,
f)
poskytované bezplatne, ak v § 66a ods. 8 nie je ustanovené inak,
g)
dostupné v
1.
elektronickej podobe prostredníctvom nástroja, ktorý umožňuje účastníkovi alebo poberateľovi dávky uchovávať im adresované informácie spôsobom dostupným na budúce použitie počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií prostredníctvom webového sídla,
2.
listinnej podobe, ak tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok, obsahujú upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.
§ 66
Kľúčové informácie
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde kľúčové informácie, ktorých obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob ich priebežnej aktualizácie a lehoty na ich zverejnenie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska; opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade s príslušnými časťami štatútu doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť kľúčové informácie potenciálnemu účastníkovi, a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením účastníckej zmluvy.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi42) na požiadanie kľúčové informácie o každom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje. Finančný agent42) je povinný bezplatne poskytnúť kľúčové informácie potenciálnemu účastníkovi, a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením účastníckej zmluvy.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ich zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.
§ 66a
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok k 31. decembru, do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa vyhotovuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu zo dňa, v ktorom bola účastníkovi pripísaná táto suma na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky nespoplatňuje.
(2)
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému účtu. Na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu.
(3)
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
c)
osobné údaje účastníka vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, a ak ide o účastníka, za ktorého zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku spolu s uvedením celkového obdobia, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b),
d)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok,
e)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),
f)
informáciu o príspevkoch účastníka a príspevkoch zamestnávateľa ku dňu podľa písmena d), ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas posledných 12 mesiacov,
g)
rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov,
h)
informáciu o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky, ku ktorým došlo počas obdobia, za ktoré sa zostavuje výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
i)
informáciu o prognózach dôchodkových dávok na základe veku uvedeného v písmene c), ktoré zahŕňajú aj optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov,
j)
upozornenie, že prognózy uvedené v písmene i) sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok,
k)
informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o
1.
možnostiach účastníka spojených s jeho účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení,
2.
dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),
3.
vplyve skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu na výšku predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
4.
pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu,
5.
dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.
(4)
Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
c)
osobné údaje poberateľa dávky,
d)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze dôchodkových dávok,
e)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),
f)
rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov poberateľa dávky za posledných 12 mesiacov,
g)
informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o
1.
dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),
2.
pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorým ustanoví
a)
vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
b)
vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky a
c)
pravidlá na určenie prognóz dôchodkových dávok.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok na požiadanie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zasiela účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok aj k inému dátumu ako podľa odseku 1 prvej vety, primerane upraví informácie podľa odseku 3 písm. e), f) a g) a odseku 4 písm. e) a f) podľa obdobia, za ktoré ich zasiela. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok zaslanom účastníkovi podľa odseku 1 tretej vety neuvedie informáciu
a)
o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa odseku 3 písm. d) a
b)
podľa odseku 3 písm. f) a g).
(8)
Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka alebo výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 1 uhrádza účastník alebo poberateľ dávky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť zverejní predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok podľa odseku 3 písm. i) na svojom webovom sídle a na žiadosť ich poskytne účastníkovi a poberateľovi dávky.
§ 66b
Informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorej obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob jej priebežnej aktualizácie a lehoty na jej poskytovanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať mu informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia v
a)
elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty,
b)
listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu, ak účastník o zaslanie informácie v listinnej podobe požiada.
§ 67
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska a Štatistickému úradu Slovenskej republiky
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska
a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok a ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka a polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka,
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre,
d)
bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) aj polročnú účtovnú závierku.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie
a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a predajov finančných nástrojov z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,
b)
informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2,
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
zoznam účastníkov a poberateľov dávok,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu podľa § 48a.
(5)
Povinnosti podľa odsekov 3 a 4 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná plniť v rozsahu a spôsobom, ktoré určí vo vyžiadaní Národná banka Slovenska.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou Národnej banke Slovenska informácie o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Poskytované informácie musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý a verný obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.43)
(9)
Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť predkladala informácie v rovnakom rozsahu a spôsobom ako doplnková dôchodková spoločnosť podľa tohto zákona.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na území hostiteľského členského štátu na účely dohľadu.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska údaje a informácie potrebné na výkon dohľadu vo forme výkazov, hlásení, prehľadov a správ, ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 67a
Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie Národnému inšpektorátu práce súčinnosť pri výkone dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona upravujúcich doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b).
§ 67b
Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom štátnej správy
Doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje vrátane osobných údajov podľa § 28a ods. 1 písm. a) prvého bodu o účastníkovi, poberateľovi dávky a o oprávnenej osobe bez ich súhlasu v rozsahu nevyhnutnom na účel tvorby a uskutočňovania politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré sú ústredným orgánom štátnej správy, vykonávajú dozor alebo dohľad.
§ 67c
Informačné povinnosti účastníka a poberateľa dávky
Účastník a poberateľ dávky je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zmenu údajov uvedených v účastníckej zmluve a v žiadosti o výplatu dávky.
DVANÁSTA ČASŤ
DOHĽAD
§ 69
(1)
Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.9) Na účely výkonu dohľadu sú osoby poverené výkonom dohľadu povinné mať náležité odborné vedomosti a oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)
(2)
Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a na účte nepriradených platieb, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia doplnkových dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre účastníkov, poberateľov dávok a na minimalizáciu investičných rizík. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa určenej minimálnej frekvencie a rozsahu, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy účastníkov a poberateľov dávok a záujmy členov a poberateľov dôchodkových dávok v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.
(4)
Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.9)
(5)
Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, doklady a informácie nevyhnutne potrebné na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska potrebné údaje, doklady a informácie Národnej banke Slovenska poskytnúť.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva. Zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná umožniť vykonanie dohľadu osobám povereným výkonom dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.
(8)
Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.
(9)
Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území hostiteľského členského štátu, a zamestnaneckých dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska v registri podľa prvej vety eviduje aj názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť. Údaje z tohto registra Národná banka Slovenska poskytuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).
(10)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií možný vplyv svojich rozhodnutí alebo postupov na stabilitu dotknutých finančných systémov v Európskej únii, a to najmä v mimoriadnych situáciách.
(11)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu využíva kontrolný a monitorovací systém vrátane testovania schopností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vysporiadať sa s možnými budúcimi udalosťami alebo zmenami ekonomických podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jej celkovú finančnú situáciu, ktorý jej umožní včas identifikovať zhoršujúcu sa finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a následne kontrolovať spôsob riešenia takejto situácie.
(12)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania v oblasti regulácie doplnkového dôchodkového sporenia a právne záväzné akty Európskej únie, ktoré súvisia s činnosťou zamestnaneckých dôchodkových spoločností,
b)
súhrnné štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch súvisiacich s uplatňovaním pravidiel obozretného podnikania,
c)
hlavný cieľ obozretného dohľadu a informácie o hlavných funkciách a činnostiach útvaru dohľadu nad finančných trhom,
d)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie.
§ 70
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)
Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná
a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v rozsahu jej činností vykonávaných na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
e)
depozitárom,
f)
núteným správcom,
g)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým zverila doplnková dôchodková spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 37,
h)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,
b)
dodržiavanie štatútu doplnkového dôchodkového fondu a stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) v investičných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,
d)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie,
e)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska,
f)
dodržiavanie funkcie vnútornej kontroly podľa § 29, funkcie riadenia rizík podľa § 29a a funkcie vnútorného auditu podľa § 29b.
(3)
Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd alebo iný orgán podľa osobitného predpisu45) a plnenie povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky za týchto zamestnancov.
§ 70a
(1)
Príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení Národnej banke Slovenska vykonať dohľad na mieste v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, pri výkone dohľadu nad touto spoločnosťou a spolupracovať s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pri výkone dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a zabezpečiť výmenu informácií pri výkone tohto dohľadu.
(3)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, požiada Národnú banku Slovenska o vykonanie dohľadu nad touto spoločnosťou, je Národná banka Slovenska povinná tejto žiadosti vyhovieť.
(4)
Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o vykonanie dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území tohto štátu.
(5)
Činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska len v rozsahu dodržiavania predpisov podľa § 37b ods. 2 a v rozsahu dodržiavania pravidiel podľa § 37b ods. 3, ak Národná banka Slovenska uplatní požiadavku podľa § 37b ods. 3.
(6)
Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska okrem dodržiavania predpisov a požiadaviek podľa § 37a ods. 2.
(7)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, porušuje predpisy a požiadavky podľa § 37a ods. 2, Národná banka Slovenska v koordinácii s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu prijme opatrenia na skončenie protiprávneho stavu.
(8)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, porušila predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, bez zbytočného odkladu vyzve túto spoločnosť, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.
(9)
Ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť podľa odseku 8 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.45aa)
(10)
Ak napriek prijatým opatreniam podľa odseku 8 zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, naďalej porušuje predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie činnosti tejto spoločnosti.
(11)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, odoberie povolenie tejto spoločnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania činnosti touto spoločnosťou na území Slovenskej republiky.
(12)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
§ 70b
Medzinárodná spolupráca pri poskytovaní informácií a výkone dohľadu
(1)
Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré sa vzťahujú na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov Európskej únie pri výkone ich povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho doplnkové dôchodkové sporenie vrátane výmeny informácií potrebných na tento účel. Národná banka Slovenska je oprávnená využiť svoje právomoci na účely spolupráce, a to aj vtedy, ak sa vyšetrovaný prípad netýka porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu v Slovenskej republike.
§ 71
Sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch45a) upravujúcich ich povinnosti, v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, v stanovách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v povolení alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na náklady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu inou osobou, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 37,
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagácie alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených platieb a súčasne nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,
n)
uložiť pokutu až do výšky 650 000 eur,
o)
nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu,
p)
odobrať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti povolenie podľa § 76,
q)
odobrať iné povolenie podľa tohto zákona alebo
r)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou,
s)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, skončenie vykonávania činnosti uvedenej v oznámení podľa § 37a ods. 1 písm. b) alebo nariadiť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, skončiť vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, členovi dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, prokuristovi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, osobe zodpovednej za výkon kľúčovej funkcie za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, štatútu doplnkového dôchodkového fondu, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(3)
Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, obdobia trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 70 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.
(4)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,45b) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Nedostatky v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.45c)
(5)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa § 71 ods. 1 písm. n).
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(7)
Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 70 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať Národnej banke Slovenska zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.
(9)
Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok svojho vykonateľného rozhodnutia o uložení sankcie podľa odsekov 1 až 3 vrátane identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3. Národná banka Slovenska môže odložiť zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety, rozhodnúť o jeho nezverejnení alebo ho zverejniť bez uvedenia identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3, ak by zverejnenie identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3, bolo neprimerané povahe porušenia alebo ak by zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety predstavovalo ohrozenie stability finančných trhov alebo prebiehajúceho dohľadu.
(10)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií, osobou zodpovednou za výkon kľúčovej funkcie alebo prerokovať nedostatky v činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(11)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) sankciu podľa odseku 1 písm. p) a s).
§ 72
Opatrenia na ozdravenie
(1)
Opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú:
a)
ozdravný program, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2.
plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,46) tantiém47) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; tieto obchody môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak doplnková dôchodková spoločnosť
a)
závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej činnosti,
b)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti viedla k zníženiu základného imania pod hodnotu podľa § 22 ods. 8.
(3)
Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak doplnková dôchodková spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona.
(4)
Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh opatrení na jej ozdravenie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia na jej ozdravenie. Návrh opatrení na ozdravenie musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska je povinná do 20 dní od doručenia návrhu opatrení na ozdravenie tieto opatrenia schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nedoručí doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodnutie o zamietnutí predložených opatrení na ozdravenie, považujú sa navrhnuté opatrenia za schválené.
(5)
Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia na ozdravenie, sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje na obdobie uvedené v tomto rozhodnutí.
§ 73
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 26 na základe nepravdivých údajov alebo u ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 26 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu, ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je doplnková dôchodková spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 2 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(4)
Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím je doplnková dôchodková spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2 alebo odseku 3 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(6)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa odseku 2, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 26.
(7)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(8)
Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonom alebo s jej stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
§ 74
Nútená správa doplnkového dôchodkového fondu
(1)
Nútená správa na účely tohto zákona je správa doplnkového dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy.
(2)
Účelom nútenej správy je najmä
a)
ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,
b)
zistenie skutočného stavu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.
(3)
Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu vždy, ak
a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetkom na účte nepriradených platieb,
b)
odoberie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti povolenie,
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
bolo voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest zrušenia právnickej osoby alebo trest prepadnutia majetku,
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Za núteného správcu doplnkového dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto doplnkového dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(5)
Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(6)
Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná odovzdať správu doplnkového dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo vzťahu k doplnkovému dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Doplnková dôchodková spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska správu o odovzdaní správy doplnkového dôchodkového fondu nútenému správcovi.
(7)
Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje do skončenia nútenej správy.
(8)
Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) je povinný odovzdať správu doplnkového dôchodkového fondu späť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 41 ods. 6 skončená dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) alebo § 71 ods. 5 je povinný odovzdať správu doplnkového dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určenej v rozhodnutí Národnej banky Slovenska podľa § 71 ods. 3 alebo § 41 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banke Slovenska.
(9)
Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu doplnkového dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov účastníkov a poberateľov dávok, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.
(10)
Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet účastníkov a poberateľov dávok a je povinný
a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov účastníkov a poberateľov dávok,
c)
viesť účtovníctvo oddelene za každý takto spravovaný doplnkový dôchodkový fond.
(11)
Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za správu doplnkového dôchodkového fondu.
(12)
Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o jej skončení.
(13)
Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak
a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.
(15)
Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do dňa vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.
(16)
Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.
§ 75
Pozastavenie nakladania s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených platieb
Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených platieb podľa § 71 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia môže doplnková dôchodková spoločnosť nakladať s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených platieb a vykonávať inú činnosť podľa tohto zákona len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.
§ 76
Odobratie povolenia
(1)
Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnú pod úroveň 75 % primeranosti jej vlastných zdrojov alebo ak doplnková dôchodková spoločnosť prestala byť bezúhonná osoba.
(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie vtedy, ak
a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
doplnková dôchodková spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej sankcie podľa tohto zákona neviedlo k náprave,
d)
doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení,
e)
doplnková dôchodková spoločnosť neodovzdá nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu nútenému správcovi.
(3)
Pri odobratí povolenia podľa odseku 2 sa § 71 ods. 3 nepoužije.
(4)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie, súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu doplnkových dôchodkových fondov spravovaných dotknutou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a určí núteného správcu.
(5)
Odo dňa doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia nesmie doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.
(6)
Rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie Obchodnému vestníku do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(7)
Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra. Národná banka Slovenska podá návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia.
TRINÁSTA ČASŤ
TRANSFORMÁCIA DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ POISŤOVNE
§ 77
Vypracovanie transformačného projektu
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa sa môže transformovať na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť s právnou formou akciovej spoločnosti podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Na založenie, vznik a právne postavenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne, a jej zápis do obchodného registra sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého vypracovanie schvaľuje zhromaždenie zriaďovateľov doplnkovej dôchodkovej poisťovne uznesením. Zhromaždenie zriaďovateľov doplnkovej dôchodkovej poisťovne zvolá jej štatutárny orgán tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od účinnosti tohto zákona v sídle doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Na toto zhromaždenie pozve štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne všetkých zriaďovateľov doplnkovej dôchodkovej poisťovne okrem tých, ktorým bol v súlade so štatútom doplnkovej dôchodkovej poisťovne vrátený účelový vklad alebo ktorým sa v súlade so štatútom doplnkovej dôchodkovej poisťovne vracia účelový vklad, alebo ktorí účelový vklad alebo svoj podiel na ňom postúpili, previedli alebo inak scudzili, alebo ktorí previedli, postúpili alebo inak scudzili svoje práva zriaďovateľa súvisiace s účelovým vkladom, alebo ktorí sa vzdali práv zriaďovateľa (ďalej len „zriaďovateľ“).
(3)
Ak štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nezvolá v lehote podľa odseku 2 zhromaždenie zriaďovateľov, toto zhromaždenie zvolá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 60 dní od 1. januára 2005.
(4)
Za zriaďovateľa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa tohto zákona sa považujú aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytli účelový vklad alebo nadobudli účelový vklad alebo podiel na ňom, alebo práva súvisiace s účelovým vkladom od zriaďovateľa podľa odseku 2 alebo jeho právneho nástupcu do 31. decembra 2003 alebo ktoré poskytli finančné prostriedky na zabezpečenie vykonávania doplnkového dôchodkového poistenia na základe zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou do 31. decembra 2003, aj ak nemali postavenie zriaďovateľa podľa osobitného predpisu.49)
(5)
Na zhromaždenie zriaďovateľov štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nepozve ani zriaďovateľov, ktorí sú v likvidácii, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorým bolo povolené vyrovnanie alebo na ktorých majetok bol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku.
(6)
O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov sa vyhotoví notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie o vypracovaní transformačného projektu, ktorá obsahuje aj menný zoznam zriaďovateľov, ktorí sa zúčastnili na zhromaždení zriaďovateľov s uvedením výsledku hlasovania o vypracovaní transformačného projektu.
(7)
Účelovým vkladom sa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozumie účelový vklad zriaďovateľa podľa odseku 2 do doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa osobitného predpisu,49) nadobudnuté práva z účelového vkladu, účelový vklad právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 4 a finančné prostriedky poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvedenými v odseku 4.
(8)
Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu (ďalej len „uznesenie“) sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov zriaďovateľov tvoriacich zhromaždenie zriaďovateľov. Každý zriaďovateľ má jeden hlas na každých 10 000 Sk účelového vkladu.
(9)
Po schválení uznesenia ďalší proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne riadi zhromaždenie zriaďovateľov. Na zhromaždenie zriaďovateľov zároveň prechádza pôsobnosť voliť a odvolávať štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Na platnosť zvolenia a odvolania štatutárneho orgánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne a na prijatie platného rozhodnutia zhromaždenia zriaďovateľov v procese transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov zriaďovateľov tvoriacich zhromaždenie zriaďovateľov. Odsek 8 druhá veta platí rovnako.
§ 78
(1)
Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doplnková dôchodková poisťovňa. K vypracovanému transformačnému projektu vyjadrí písomné stanovisko dozorná rada doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Návrh transformačného projektu podpíše štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne a predloží ho do 60 dní od prijatia uznesenia na schválenie zhromaždeniu zriaďovateľov. Na prijatie platného uznesenia o schválení transformačného projektu platí § 77 rovnako.
(2)
Schválený transformačný projekt spolu s písomným stanoviskom dozornej rady doplnkovej dôchodkovej poisťovne k vypracovanému transformačnému projektu predloží doplnková dôchodková poisťovňa do troch dní od jeho schválenia ministerstvu, ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska a požiada ich o stanovisko. Tieto orgány vyjadria svoje písomné stanovisko k schválenému transformačnému projektu do 30 dní od jeho predloženia. Schválený transformačný projekt sa spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou jeho schválenie zhromaždením zriaďovateľov a so stanoviskami prikladá k žiadosti o udelenie povolenia a spolu s právoplatným povolením podľa tohto zákona sa ukladá do zbierky listín podľa osobitného predpisu.50)
(3)
Prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne, sú zriaďovatelia, ktorí tvorili zhromaždenie zriaďovateľov s podielom ustanoveným v transformačnom projekte, okrem zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného projektu, a zriaďovateľov, ktorí na základe dohody podľa § 79 ods. 3 nebudú mať podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 79
(1)
Transformačný projekt je dokument, ktorý po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje podrobný postup transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. Transformačný projekt obsahuje údaje o doplnkovej dôchodkovej poisťovni a budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a jednotlivé činnosti pri transformácii usporiadané v časovom slede tak, aby boli dodržané všetky práva a právom chránené záujmy zriaďovateľov, poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia.
(2)
Transformačný projekt obsahuje najmä
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú sa má doplnková dôchodková poisťovňa transformovať,
c)
účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne nie staršiu ako tri mesiace ku dňu schválenia transformačného projektu overenú audítorom,
d)
súpis nehnuteľností vo vlastníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, doložený dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
e)
výšku vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
určenie podielu zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov,
g)
návrh spôsobu vysporiadania medzi zriaďovateľmi, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného projektu, a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa transformuje doplnková dôchodková poisťovňa, a návrh spôsobu vysporiadania medzi tretími osobami, ktoré poskytli účelový vklad alebo nadobudli účelový vklad alebo podiel na ňom, alebo právo súvisiace s účelovým vkladom od zriaďovateľa podľa § 77 ods. 2 alebo jeho právneho nástupcu po 31. decembri 2003, a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa transformuje doplnková dôchodková poisťovňa,
h)
navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a určenie predmetu vkladu do základného imania,
i)
pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok okrem hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku, vyjadrenie jeho hodnoty na základe účtovníctva, a ak ide o nehnuteľný majetok, hmotný investičný majetok a nehmotný investičný majetok, vyjadrenie jeho hodnoty na základe znaleckého posudku,
j)
emisnú hodnotu a počet akcií,
k)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
l)
určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
m)
návrh na rozdelenie majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, medzi doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond podľa § 80 a 83,
n)
informáciu o počte poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia s členením na jednotlivé druhy dávok k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bol schválený transformačný projekt,
o)
určenie jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorého účastníkmi sa stanú poistenci doplnkového dôchodkového poistenia,
p)
informáciu o počte zamestnávateľských zmlúv, zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv ku dňu uvedenému v písmene n),
q)
návrh spôsobu vysporiadania nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia, ktorým sa vypláca dávka doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorej je zohľadnené riziko dožitia tak, aby boli zachované nároky príjemcov týchto dávok vrátane ocenenia rizika vyplývajúceho z vyplácania týchto dávok a poistnej zmluvy uzatvorenej medzi doplnkovou dôchodkovou poisťovňou a poisťovňou, v ktorej sa poisťovňa zaväzuje doplatiť tieto dávky,
r)
časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, podania žiadosti o udelenie povolenia, podania návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra a prípravy dokumentov potrebných v súvislosti so zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne a vznikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Podiely zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov sa v transformačnom projekte určia pomerom účelového vkladu a vložených finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 4 zriaďovateľa k súčtu účelových vkladov a vložených finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 4 všetkých zriaďovateľov, ktorí budú prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 78 ods. 3. Zriaďovatelia sa môžu dohodnúť na inom podiele na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo že niektorý zo zriaďovateľov nebude mať podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Takáto dohoda, ako aj dohoda o vzájomnom majetkovom vysporiadaní zriaďovateľov musí byť súčasťou transformačného projektu.
§ 80
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imania podľa odseku 2.
(2)
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu je rozdiel medzi peňažným vyjadrením majetku doplnkovej dôchodkovej poisťovne a peňažným vyjadrením všetkých jej záväzkov. Peňažné vyjadrenie majetku a záväzkov je ich finančné vyjadrenie v účtovníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa účtovnej závierky overenej audítorom zostavenej na základe údajov nie starších ako tri mesiace ku dňu schválenia transformačného projektu, okrem nehnuteľností podľa § 79 ods. 2 písm. d), ktorých peňažné vyjadrenie sa určí znaleckým posudkom. Do majetku doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa na účely výpočtu hodnoty vlastného imania nezapočítava hodnota majetku zodpovedajúca hodnote zostatku rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej príjmy (výnosy) podľa osobitného predpisu49) a nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke práva zo zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, okrem darov a dedičstva podľa osobitného predpisu,49) ak tento zákon neustanovuje inak. Do záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely výpočtu hodnoty vlastného imania sa nezapočítava hodnota záväzkov voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia a hodnota zostatku rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(3)
Nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke právo zo zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, sa môžu započítať do majetku na účely výpočtu vlastného imania iba v prípade, ak sa zriaďovatelia zaviažu najneskôr do 15 dní po schválení transformačného projektu uhradiť hodnotu týchto nehnuteľností vyjadrenú na základe znaleckého posudku doplnkovej dôchodkovej poisťovne ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do majetku, ktorý bude tvoriť príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond v pomere hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia.
(4)
Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť vyšší ako vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa odseku 2.
§ 81
Založenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a vloží do tejto spoločnosti ako nepeňažný vklad doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za podnik podľa § 5 a § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka. Ustanovenia § 59 ods. 2 tretej vety, § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú. Doplnková dôchodková poisťovňa, doplnková dôchodková spoločnosť a zriaďovatelia sú viazaní ustanoveniami schváleného transformačného projektu.
(2)
Hodnotu nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne zistená podľa § 80 ods. 2. Takto určená hodnota nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného ku dňu jej vzniku. Ustanovenie § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa pri založení a vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nepoužije. Ustanovenie § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka sa použije primerane k ustanoveniam trinástej časti tohto zákona.
(3)
Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a nemusí byť splatené pri jej založení. Rezervný fond doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri jej vzniku musí byť najmenej 10 % z hodnoty jej základného imania, najmenej však 5 000 000 Sk. Ak vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa § 80 nedosahuje výšku 55 000 000 Sk, zriaďovatelia, ktorí sa majú stať prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 78 ods. 3, sú povinní zvýšiť svoje vklady v doplnkovej dôchodkovej poisťovni v pomere ich podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tak, aby vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne dosiahlo hodnotu najmenej 55 000 000 Sk, a to najneskôr v lehote podľa § 83 ods. 1.
(4)
Na základe transformačného projektu zakladá doplnkovú dôchodkovú spoločnosť doplnková dôchodková poisťovňa bez výzvy na upisovanie akcií. O založení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa spíše zakladateľská listina formou notárskej zápisnice o právnom úkone.
(5)
Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom25) obsahuje údaje o podieloch zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov.
§ 82
Udelenie povolenia
(1)
Na udelenie povolenia pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť platia § 23 až 25 rovnako okrem § 23 ods. 1 písm. a) a odseku 4 písm. e). Dôvodom zamietnutia žiadosti o povolenie môže byť nesúhlasné stanovisko podľa § 78 ods. 2.
(2)
Povolenie môže obsahovať podmienku zvýšiť vklad v doplnkovej dôchodkovej poisťovni podľa § 81 ods. 3. Zriaďovateľ je povinný preukázať Národnej banke Slovenska splnenie tejto podmienky. Ak túto podmienku zriaďovatelia nesplnia v lehote podľa § 83 ods. 1, povolenie zaniká.
§ 83
Vznik doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Návrh na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo do 30 dní od udelenia povolenia Národnou bankou Slovenska podľa § 82. Tento návrh podpisujú všetci členovia predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra je schválený transformačný projekt a právoplatné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska. K návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zaniká doplnková dôchodková poisťovňa a k tomuto dňu sa doplnková dôchodková poisťovňa vymaže z registra doplnkových dôchodkových poisťovní. Doplnková dôchodková spoločnosť je právnym nástupcom doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Doplnková dôchodková spoločnosť uspokojí nároky zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili s transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne, vo výške určenej podľa § 79 ods. 2 písm. g).
(3)
Všetky práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádzajú dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zriaďovateľov v pomere určenom v schválenom transformačnom projekte a zakladateľskej listine.
(4)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri je súpis nehnuteľností, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zakladateľskej listiny. Ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prevziať majetok zahrnutý do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí tohto majetku sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Ustanovenia § 60 a § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
(5)
Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde majetok zodpovedajúci hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a do majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde majetok zodpovedajúci hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, okrem majetku zodpovedajúcemu hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Hodnota záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa rozdelí medzi príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond tak, že do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu prechádza hodnota záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a do výplatného doplnkového dôchodkového fondu hodnota záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, okrem hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Majetok zodpovedajúci hodnote zostatku rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej poisťovne po odpočítaní majetku zodpovedajúcemu rozdielu medzi majetkom potrebným na zaplatenie poistného poisťovni na základe poistnej zmluvy podľa § 79 ods. 2 písm. q) a majetkom zodpovedajúcim hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia, sa rozdelí ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti medzi príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond v pomere hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, okrem hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do jej majetku majetok, ktorý sa nepreviedol do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a do majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa prvej vety a tretej vety a do jej záväzkov záväzky doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnková dôchodková spoločnosť sú povinní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej sa uvedie výška majetku a záväzkov každého z týchto fondov.
(6)
Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.51)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku zostaviť zatváraciu účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktorá bola vložená ako podnik do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a otváraciu účtovnú závierku. Ak objem majetku v doplnkových dôchodkových fondoch zistený otváracou účtovnou závierkou nedosahuje výšku záväzkov voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia okrem záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia, zistenú v zatváracej účtovnej závierke, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná previesť z vlastného majetku do majetku ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov majetok v takej hodnote, aby sa hodnota majetku v doplnkových dôchodkových fondoch zistená v otváracej účtovnej závierke rovnala hodnote majetku zodpovedajúcemu výške záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia okrem výšky záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 84
Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodujú súdy.
§ 84a
Výška odmeny priamo súvisiaca s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy je najviac 10 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila účastnícka zmluva.
Prechodné ustanovenia
§ 85
(1)
Právne postavenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a práva, povinnosti a zodpovednosť v súvislosti s vykonávaním doplnkového dôchodkového poistenia, ako aj práva poistencov a nároky príjemcov dávok sa zachovávajú a do zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa spravujú podľa doterajšieho predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak. Na činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne platí § 28a rovnako.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorej zhromaždenie zriaďovateľov neschváli transformačný projekt, sa zrušuje s likvidáciou najneskôr 31. decembra 2005.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorá nepodá žiadosť o udelenie povolenia do 30. júna 2006, sa zrušuje s likvidáciou 1. júla 2006. Doplnková dôchodková poisťovňa sa zrušuje s likvidáciou aj dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, môže vzniknúť najneskôr do 30. júna 2007. Doplnková dôchodková poisťovňa sa zrušuje s likvidáciou 1. júla 2007, ak doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, nevznikne do 30. júna 2007.
(5)
Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne zrušenej podľa odsekov 2 až 4 a pri uspokojovaní práv poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia sa postupuje podľa doterajšieho predpisu.
§ 86
(1)
Odo dňa vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poistenci doplnkového dôchodkového poistenia sú účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia a príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia sú poberateľmi dávok doplnkového dôchodkového sporenia, a to za podmienok dohodnutých v zamestnávateľskej zmluve, v zamestnaneckej zmluve a poisteneckej zmluve uzatvorených podľa doterajšieho predpisu. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do dvoch mesiacov odo dňa svojho vzniku oznámiť účastníkom, poberateľom dávok a zamestnávateľom, ktorí uzatvorili zamestnávateľskú zmluvu podľa doterajšieho predpisu,
a)
transformáciu na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
b)
skutočnosť, že sa poistenci doplnkového dôchodkového poistenia stali účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia,
c)
skutočnosť, že sa príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia stali poberateľmi dávok doplnkového dôchodkového sporenia.
(2)
Oznámenie uvedené v odseku 1 uverejní doplnková dôchodková spoločnosť do 30 dní od vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti aj v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.
(3)
Zamestnávateľské zmluvy, zamestnanecké zmluvy a poistenecké zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho predpisu sa považujú za zamestnávateľské zmluvy a účastnícke zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 86 ods. 1 prvej vety okrem ustanovení dávkového plánu, ktoré upravujú zásady, podľa ktorých sa poistenec doplnkového dôchodkového poistenia a príjemca dávky doplnkového dôchodkového poistenia podieľajú na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne, a spôsob výplaty dávky doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorej je zohľadnené riziko dožitia, a okrem ustanovení zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv, ktoré upravujú dedenie v doplnkovom dôchodkovom poistení. Na určenie výšky podielu účastníka a poberateľa dávky uvedených v odseku 1 prvej vete na výnose z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a na spôsob výplaty dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona. V zmluvách podľa prvej vety sa na dedenie v doplnkovom dôchodkovom poistení vzťahujú ustanovenia o dedení v doplnkovom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona. Pri vyplatení odstupného podľa doterajšieho predpisu sa nepoužijú ustanovenia o určení výšky odplaty za odstupné podľa tohto zákona určené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu. Úhrn príspevkov zamestnávateľa zaplatených za účastníka, ktorému sa vypláca odstupné podľa predchádzajúcej vety, a podiel na výnosoch z hospodárenia s týmito príspevkami je spoločným majetkom účastníkov doplnkového dôchodkového fondu.
(4)
Obdobie doplnkového dôchodkového poistenia získané do 30. júna 2007 sa po tomto dni považuje za obdobie doplnkového dôchodkového sporenia.
§ 87
(1)
Finančná inštitúcia podľa § 29 ods. 4 je v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2007 aj doplnková dôchodková poisťovňa.
(2)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. januárom 2005 používa pojem „doplnkové dôchodkové poistenie“, rozumie sa tým aj „doplnkové dôchodkové sporenie“.
§ 87a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Povolenia, schválenia a súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia, schválenia a súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo zániku schválení a súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006.
(2)
Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona.9) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2006, zostávajú zachované.
(4)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitného zákona.9) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. januárom 2006, zostávajú zachované.
§ 87b
(1)
Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období od 1. augusta 2006 do 30. novembra 2007, je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu najneskôr do 31. decembra 2007.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť dávkový plán s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. i) najneskôr do 31. októbra 2006.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty doplnkových dôchodkových fondov s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. h) najneskôr do 31. októbra 2006. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť skladbu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s týmto zákonom najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu. Národná banka Slovenska môže lehotu podľa druhej vety predĺžiť len na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty podľa druhej vety, ak je to odôvodnené záujmom ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(4)
Povolenie na vykonávanie činnosti finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené podľa doterajšieho predpisu, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, považuje sa za povolenie na sprostredkovanie udelené podľa tohto zákona.
(5)
Na konflikt záujmov do 31. júla 2007 platí § 32 ods. 6 v znení účinnom do 31. júla 2006.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 87c
Účastníkovi, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu podľa § 57, sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok najskôr od 1. januára 2008, ak pred 1. januárom 2005 najneskôr do 31. decembra 2011 dovŕšil najmenej 40 rokov veku a vykonával prácu tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj najmenej 20 rokov. Na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku tohto účastníka sa neuplatnia podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku upravené v dávkovom pláne.
§ 87d
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.
§ 87e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä
a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, hodnoty osobných účtov účastníkov, hodnoty osobných účtov poberateľov dávky, hodnoty dávok z doplnkového dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,
c)
spôsob a pravidlá informovania účastníkov a poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým účastníkom a jednotlivým poberateľom dávky doplnkového dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o hodnote ich osobného účtu a hodnote ich dávok z doplnkového dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov doplnkových dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk s účastníkmi, poberateľmi dávky doplnkového dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní doplnkového dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Doplnková dôchodková spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému účastníkovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení; ostatným účastníkom a poberateľom dávky doplnkového dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.
(4)
Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre účastníkov alebo poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre účastníkov alebo poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,52) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.52)
(5)
Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia informáciu o aktuálnej hodnote zostatku na ich osobnom účte účastníka ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie tejto hodnoty zo slovenskej meny na euro vykonaný podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dávky z doplnkového dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty zostatku ich osobného účtu poberateľa dávky a hodnoty ich dávky z doplnkového dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na euro vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.52)
(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 87f
Doplnkový výsluhový dôchodok účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 prvej vete sa od 1. januára 2009 vypláca za podmienok ustanovených na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku a na určenie jeho sumy podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 87g
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.
§ 87h
V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý doplnkový dôchodkový fond spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.
§ 87i
Pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začala doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať pred 1. januárom 2009, určuje doplnková dôchodková spoločnosť počiatočnú hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky vo výške 0,033194 eura ku dňu začatia vytvárania doplnkového dôchodkového fondu. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná začať s evidenciou doplnkových dôchodkových jednotiek najneskôr do 30. júna 2009.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
§ 87j
(1)
V roku 2010 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,2084 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
V roku 2011 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,205 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
V roku 2012 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,200 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
V roku 2013 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,195 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
V roku 2014 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,190 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6)
V roku 2015 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,185 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(7)
V roku 2016 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,180 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(8)
V roku 2017 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,175 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(9)
V roku 2018 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,170 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 87k
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť znenie štatútov doplnkových dôchodkových fondov a dávkových plánov s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2010 a predložiť ich Národnej banke Slovenska na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. h) a i) najneskôr do 31. januára 2010. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.
§ 87l
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30. apríla 2010 zaslať všetkým účastníkom vrátane účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 návrh na zmenu účastníckej zmluvy účinnej od 1. júla 2010, ktorej obsahom je zmena dávkového plánu podľa odseku 2 a poučenie o právnych dôsledkoch podpísania zmeny účastníckej zmluvy; účastník môže tento návrh na zmenu účastníckej zmluvy prijať najneskôr do 30. júna 2010.
(2)
Zmena dávkového plánu musí obsahovať výlučne zmeny podľa zákona účinného od 1. januára 2010 týkajúce sa
a)
podmienok vyplácania, súm a spôsobu výplaty jednotlivých druhov dávok uvedených v § 15 písm. a) až c),
b)
úpravy podľa § 19 ods. 2 a
c)
podmienok prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a výšky odplaty za tento prestup.
§ 87m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra 2011.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
§ 87n
(1)
Účastnícke zmluvy a zamestnávateľské zmluvy uzatvorené pred 1. januárom 2014 sa považujú za účastnícke zmluvy a zamestnávateľské zmluvy podľa zákona účinného od 1. januára 2014 a práva a povinnosti z nich zostávajú zachované okrem úpravy týkajúcej sa zániku účastníckej zmluvy zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b).
(2)
Ustanovenia dávkového plánu, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom 2014, sú po 31. decembri 2013 neplatné, ak
a)
sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania,
b)
sa netýkajú dávok; ustanovenia dávkového plánu, ktoré sa týkajú dávok, sa po 31. decembri 2013 nesmú zmeniť,
c)
sú v rozpore s § 87f.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. januára 2014 a osobitného zákona,9) ak v ďalšej vete nie je ustanovené inak; pritom na lehoty, ktoré sa pred 1. januárom 2014 neskončili, platia ustanovenia zákona účinného od 1. januára 2014 a osobitného zákona.45b) Konania o žiadostiach o predchádzajúci súhlas na zmenu dávkového plánu začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2014 sa zastavia. Nedostatky zistené v činnosti osôb, ku ktorým došlo pred 1. januárom 2014 sa posudzujú aj po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatút doplnkového dôchodkového fondu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2014 najneskôr do 31. decembra 2014. Ustanovenia štatútu doplnkového dôchodkového fondu týkajúce sa odplaty za odstupné, sú v tejto časti neplatné.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť kľúčové informácie uvedené v § 66 najneskôr do 31. decembra 2014; doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do zostavenia kľúčových informácií plniť povinnosti súvisiace s informačným prospektom podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.
(6)
Do okamihu zániku poslednej účastníckej zmluvy uzatvorenej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013
a)
je kontrolou aj kontrola dodržiavania dávkových plánov,
b)
je predmetom dohľadu aj dodržiavanie dávkových plánov,
c)
je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vykonávať činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) aj pri dodržiavaní dávkových plánov,
d)
sa na porušenie povinnosti alebo obchádzanie povinnosti uvedenej v dávkovom pláne vzťahujú ustanovenia § 71 ods. 1 a 2 zákona účinného do 31. decembra 2013.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka a osobnému účtu poberateľa dávky podľa § 61 ods. 8 najneskôr do 31. decembra 2014.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť platenie príspevkov na účet nepriradených platieb najneskôr do 30. júna 2014. Depozitár je povinný zriadiť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť účet nepriradených platieb najneskôr do 30. júna 2014. Do zriadenia účtu nepriradených platieb sa na spôsob platenia a pripisovania príspevkov a na prevod majetku medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi vzťahujú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2013.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2014 najneskôr do 31. decembra 2014. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť má právo na odplatu za odstupné vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške určenej podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, ak odstupné bolo vyplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom 2014. Suma zodpovedajúca rozdielu medzi aktuálnou hodnotou osobného účtu účastníka, ktorému bolo vyplatené odstupné podľa prvej vety, a súčtom odstupného podľa prvej vety a odplaty za odstupné podľa prvej vety sa považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, z ktorého bolo účastníkovi vyplatené odstupné.
§ 87o
(1)
V roku 2014 odplata za správu
a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,80 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,90 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
V roku 2015 odplata za správu
a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,70 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,85 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
V roku 2016 odplata za správu
a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,60 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,80 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
V roku 2017 odplata za správu
a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,50 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,75 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
V roku 2018 odplata za správu
a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,40 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,70 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6)
V roku 2019 odplata za správu
a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,30 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,65 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(7)
Ustanovenia § 87j ods. 5 až 9 sa od 1. januára 2014 nepoužijú.
§ 87p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
Záverečné ustanovenia
§ 88
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 89
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z. a zákona č. 551/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 624/2004 sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu9c) a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,9d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 9d znejú:
„9c)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ vkladajú slová „dôchodkových správcovských spoločností,9c) doplnkových dôchodkových spoločností,9d)“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 554/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“ vkladajú slová „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti5ia) vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ia znie:
„5ia)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 28b ods. 1 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „predchádzajúce účtovné obdobie“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.
VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V PRÍSPEVKOVOM DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE
Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde:
vzorec
Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:
Ot výška odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde pre deň t
NAVt
čistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde platná pre deň t
AHDDJt
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky platná pre deň t
maxAHDDJt-1 maximálna aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky dosiahnutá po 1. januári 2010 do dňa t-1
K koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý môže byť maximálne vo výške 0,10
t pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 209, 25. 7. 1998).
2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
3.
Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28. 10. 2008).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30. 4. 2014).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 23. 12. 2016).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20. 5. 2017).
1)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
1d)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1f)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1g)
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1h)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
4)
§ 138, 139b a 139c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 65a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
12)
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
15)
15a)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15b)
§ 21 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15c)
§ 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
16)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
§ 139 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z.
18a)
§ 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 48 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 7 ods. 14 a 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
24a)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24e)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24f)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24g)
§ 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
29)
Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
29a)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29b)
§ 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29c)
§ 8 ods. 1 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
29d)
§ 78 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33aa)
Čl. 31 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
33b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
35)
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
38)
§ 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
39)
Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
39a)
39b)
§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40b)
Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009) v platnom znení.
41)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41a)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41b)
Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41c)
§ 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41e)
§ 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
41f)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,§ 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41g)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
41h)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41j)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.
41k)
Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
43)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
45)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
45a)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45aa)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.
45b)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.