650/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

650
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia a transformáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
§ 2
Doplnkové dôchodkové sporenie
(1)
Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je
a)
zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) a zamestnávateľov na účel uvedený v odseku 2,
b)
nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,
c)
vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dávka“).
(2)
Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj (ďalej len „hráč na dychový nástroj").
(3)
Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu upravenom týmto zákonom. Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku môže dohodnúť zamestnávateľ so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.
(4)
Výška príspevkov dohodnutá podľa odseku 3 musí byť vyjadrená
a)
pevnou sumou,
b)
násobkom príspevku zamestnanca alebo
c)
percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa osobitného predpisu.1)
(5)
Výška príspevkov podľa odseku 4 písm. b) a c) môže byť ohraničená.
Základné pojmy
§ 3
Zamestnanec
(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1a)
(2)
Tanečný umelec je umelec, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch.
§ 4
Zamestnávateľ
Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)
§ 5
Účastník
(1)
Účastník podľa tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“),
b)
iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.
(2)
Zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4 a zamestnanec, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, sú povinní uzatvoriť účastnícku zmluvu a ich zamestnávatelia sú povinní uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu, a to do ôsmich dní od začatia výkonu týchto prác.
§ 6
Poberateľ dávky
Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa tohto zákona.
§ 6a
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá
a)
vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,
b)
je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska,
c)
je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti zamestnanca a
d)
vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne medzi zamestnávateľom, zamestnancom alebo ich zástupcami, alebo so samostatne zárobkovo činnou osobou v súlade s právnymi predpismi domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6b
Dôchodkový plán
Dôchodkový plán je zmluva alebo dokument, ktoré sú záväzné pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a upravujú najmä druhy dôchodkových dávok a podmienky ich poskytovania doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu.
§ 6c
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických osôb alebo fyzických osôb, koná ako zamestnávateľ alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba a má zámer platiť alebo platí príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu. Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu nie je zamestnávateľ podľa tohto zákona.
§ 6d
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, v ktorom má táto spoločnosť sídlo.
§ 6e
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť alebo má zámer vykonávať činnosť (ďalej len „hostiteľský členský štát“).
(2)
Hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je členský štát Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, v ktorom nemá táto spoločnosť sídlo, ale vykonáva na území tohto štátu činnosť.
§ 6f
Príslušný orgán
Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktorý na území tohto štátu vykonáva dohľad nad činnosťou zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6g
Člen
Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti zamestnanca vznikne právo na dôchodkovú dávku po splnení podmienok na jej poskytovanie doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu.
§ 6h
Dôchodkové dávky
Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, na základe splnenia podmienok na ich vyplácanie alebo poskytovanie vo forme platieb v prípade smrti, zdravotného postihnutia alebo skončenia zamestnania alebo vo forme podporných platieb alebo služieb v prípade choroby, chudoby alebo smrti; dôchodkové dávky sa vyplácajú alebo poskytujú jednorazovo, dočasne alebo doživotne.
§ 6i
Poberateľ dôchodkovej dávky
Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona a ktorej vypláca dôchodkovú dávku doplnková dôchodková spoločnosť na území hostiteľského členského štátu.
§ 7
Zákaz diskriminácie
(1)
Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré súvisia s doplnkovým dôchodkovým sporením, ustanovenia zamestnávateľskej zmluvy, účastníckej zmluvy, dávkového plánu a štatútu doplnkového dôchodkového fondu sú neplatné, ak sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.
(3)
Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa nepovažuje určenie rozdielnej výšky
a)
dávok, pri ktorom sa prihliada na faktory poistno-matematických výpočtov, ktoré sa odlišujú podľa pohlavia,
b)
príspevkov, ktorého cieľom je vyrovnať výšku dávok alebo ich takmer vyrovnať pre obe pohlavia.
(4)
Účastníkovi žijúcemu v cudzine sa zachovávajú práva z doplnkového dôchodkového sporenia v rovnakom rozsahu ako účastníkovi, ktorý je na území Slovenskej republiky.
(5)
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia rovnako aj na člena a poberateľa dôchodkovej dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
§ 8
Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia
(1)
Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je obdobie, za ktoré boli zaplatené príspevky. Obdobie doplnkového dôchodkového sporenia je aj obdobie prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia, ak sa za toto obdobie dodatočne zaplatia príspevky. Ak v tom istom období platí príspevky účastník a súčasne aj jeho zamestnávateľ, toto obdobie platenia príspevkov sa hodnotí ako obdobie doplnkového dôchodkového sporenia len raz.
(2)
Do obdobia doplnkového dôchodkového sporenia sa započíta aj obdobie predchádzajúceho doplnkového dôchodkového sporenia, ak účastník previedol svoje príspevky podľa § 64 ods. 2.
DRUHÁ ČASŤ
VZNIK, PRERUŠENIE A ZÁNIK DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
§ 9
Vznik doplnkového dôchodkového sporenia
Účastníkovi vzniká doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa dohodnutého v účastníckej zmluve, najskôr odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy.
§ 10
Prerušenie doplnkového dôchodkového sporenia
(1)
Účastník môže prerušiť doplnkové dôchodkové sporenie za podmienok určených v dávkovom pláne, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Účastníkovi uvedenému v § 5 ods. 1 písm. a) sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania činnosti zamestnanca, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.
(3)
Zamestnancovi uvedenému v § 5 ods. 2 sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo po skončení vykonávania prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.
§ 11
Zánik doplnkového dôchodkového sporenia
(1)
Účastníkovi zaniká doplnkové dôchodkové sporenie zánikom účastníckej zmluvy podľa § 57 ods. 5 písm. a) až e), smrťou účastníka alebo vyhlásením účastníka za mŕtveho.
(2)
Počas výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo počas výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, účastníkovi zaniká doplnkové dôchodkové sporenie len jeho smrťou.
TRETIA ČASŤ
PLATENIE PRÍSPEVKOV
§ 12
Platitelia príspevkov
(1)
Príspevky platí
a)
účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu podľa § 58.
(2)
Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, platí príspevky zamestnávateľ. Účastník počas obdobia vykonávania týchto prác môže platiť príspevky.
(3)
Počas prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia sa neplatia príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Účastník a zamestnávateľ môžu dodatočne zaplatiť príspevky za obdobie prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nemôže dodatočne zaplatiť príspevky za obdobie prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia zamestnanca podľa § 10 ods. 2.
(5)
Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ môžu počas vyslania účastníka platiť príspevky podľa tohto zákona.
§ 13
Výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov
(1)
Výška príspevkov a lehota splatnosti príspevkov účastníka sa dohodnú v účastníckej zmluve. Účastník je povinný platiť príspevky bezhotovostným prevodom, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak.
(2)
Výška príspevkov a lehota splatnosti príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za zamestnanca, ktorý je účastníkom, sa dohodnú v zamestnávateľskej zmluve. Zamestnávateľ je povinný platiť príspevky bezhotovostným prevodom, ak sa s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nedohodne inak. Zamestnávateľ je povinný zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, elektronicky. Ak zamestnávateľ platí príspevok za účastníka podľa § 5 ods. 2, je povinný túto platbu v rozpise označiť spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o účastníka podľa § 5 ods. 2 a umožní jej osobitnú evidenciu.
(3)
Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však vo výške 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa osobitného predpisu.1)
§ 14
Odvádzanie príspevkov
(1)
Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za zamestnanca, ktorý je účastníkom, odvádza príspevky zamestnávateľ, ak sa v účastníckej zmluve nedohodne inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DÁVKY
§ 15
Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia
Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto dávky:
a)
doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme
1.
doživotného doplnkového starobného dôchodku,
2.
dočasného doplnkového starobného dôchodku,
b)
doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
1.
doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
2.
dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
c)
jednorazové vyrovnanie,
d)
odstupné.
§ 16
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku
(1)
Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak doplnkové dôchodkové sporenie trvalo aspoň minimálne obdobie určené dávkovým plánom a dovŕši potrebný vek určený dávkovým plánom.
(2)
Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia podľa odseku 1 nesmie byť kratšie ako 10 rokov a potrebný vek podľa odseku 1 nesmie byť nižší ako 55 rokov. Ak účastník najneskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,5) považuje sa podmienka minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia za splnenú. Dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu5) preukazuje účastník.
(3)
Účastníkovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, získal aj obdobie doplnkového dôchodkového sporenia z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4 alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj v rozsahu kratšom ako minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia na účely vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, pripočíta sa toto obdobie k obdobiu doplnkového dôchodkového sporenia získanému na účely vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ak sa tieto obdobia navzájom nekryjú. To platí aj vtedy, ak účastník získal aj obdobie doplnkového dôchodkového sporenia z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4 alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj v rozsahu zakladajúcom vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, a ku dňu, od ktorého požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, nepožiadal o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku.
(4)
Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.
(5)
Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok.
(6)
Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.
(7)
Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku.
(8)
Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 75 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku.
§ 17
Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového dôchodku
(1)
Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak doplnkové dôchodkové sporenie trvalo aspoň minimálne obdobie určené dávkovým plánom z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 a 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj a dovŕši potrebný vek určený dávkovým plánom.
(2)
Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia podľa odseku 1 nesmie byť kratšie ako päť rokov a potrebný vek podľa odseku 1 nesmie byť nižší ako 40 rokov.
(3)
Do minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítava obdobie doplnkového dôchodkového sporenia z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj ak toto obdobie bolo zhodnotené na účely vyplácania doplnkového starobného dôchodku podľa § 16 ods. 3.
(4)
Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej do dovŕšenia veku 62 rokov. Ak účastník preukáže, že vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu5) dovŕši skôr ako vo veku 62 rokov, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej do dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový výsluhový dôchodok.
(6)
Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať.
§ 18
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania
(1)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu
a)
vyplácania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,6) na ktorý vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
b)
splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa § 52 alebo
d)
zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.
(2)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti podľa § 20 ods. 4 požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.
(3)
Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa § 20 ods. 3, ak účastník súčasne požiada o tento prevod.
(4)
Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej vyplatenia, ak účastník súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku.
(5)
Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu vyplatenia, ak účastník splnil podmienky uvedené v odseku 1.
(6)
Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.
§ 19
Odstupné
(1)
Účastníkovi sa vyplatí odstupné v sume zodpovedajúcej 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky vyplácania podľa dávkového plánu.
(2)
Rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného účtu účastníka pred výplatou odstupného a vyplatenou sumou odstupného podľa odseku 1, znížený o odplatu za odstupné podľa § 35d, sa považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, z ktorého bolo účastníkovi vyplatené odstupné.
§ 20
Výplata dávok
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a odstupné, ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom a určených v dávkovom pláne. Účastník podáva žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť do poisťovne,7) ktorú si zvolí účastník, sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu tejto sumy do poisťovne; táto suma sa znižuje o sumu vyplateného jednorazového vyrovnania, ak účastník žiada o jednorazové vyrovnanie podľa § 18 ods. 3.
(3)
Poisťovňa vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom a určených v dávkovom pláne, a to na základe poistnej zmluvy8) uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom. Poisťovňa na účely tohto zákona je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a zahraničná poisťovňa podľa osobitného predpisu.7) Poistná zmluva sa môže uzatvoriť najskôr po podaní žiadosti o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.
(4)
Žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
b)
druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov,
c)
požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
d)
vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia podľa § 21, ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa odseku 2,
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
f)
prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.
(5)
Žiadosť podľa odseku 4 musí byť účastníkom podpísaná a pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak totožnosť žiadateľa overila osoba poverená doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(6)
Ak žiadosť podľa odseku 4 neobsahuje predpísané náležitosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníka do 15 dní od doručenia tejto žiadosti písomne vyzvať na odstránenie nedostatkov. Výzva na odstránenie nedostatkov musí obsahovať odôvodnenie.
(7)
Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v lehote podľa dávkového plánu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 4.
(8)
Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská republika a do Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na manipulačný poplatok z dôvodu takého vyplácania dávky.
§ 21
Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení
Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
PIATA ČASŤ
DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ A PODMIENKY ČINNOSTI DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI
§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Správa doplnkového dôchodkového fondu je
a)
výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,
b)
riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
administrácia, ktorou je
1.
vedenie osobných účtov účastníkov,
2.
uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv,
3.
vytváranie dávkových plánov,
4.
vyplácanie dávok,
5.
vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
6.
vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
7.
vedenie obchodnej dokumentácie,
8.
zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
9.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
10.
vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
11.
určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
12.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
13.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
14.
informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,10)
15.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia,
16.
poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,
17.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)
(3)
Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného predpisu8) pre prípad invalidity alebo smrti účastníka alebo môže sprostredkovať toto poistenie, ak jej bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona.
(6)
Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka obsahovať označenie „doplnková dôchodková spoločnosť“ alebo skrátené označenie „d.d.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur alebo ich ekvivalent v cudzej mene a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 23 ods. 2 v plnom rozsahu.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
(10)
Zakazuje sa
a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.
Povolenie
§ 23
(1)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte vedenom v banke, ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. g) ku dňu udelenia povolenia,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je na území Slovenskej republiky,
h)
stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
i)
vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a personálne predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
j)
organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov,
k)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
l)
štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu účastníkov a poberateľov dávok s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu; rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu je vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
m)
dávkový plán je v súlade s týmto zákonom,
n)
informačný prospekt doplnkového dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
výšku základného imania,
c)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
e)
údaje o vecných predpokladoch, organizačných predpokladoch a údaje o personálnych predpokladoch na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
opis technického vybavenia budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov,
g)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára doplnkových dôchodkových fondov (ďalej len „depozitár“),
i)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,
j)
zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril zmluvu o zverení činností podľa § 37 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
doklad preukazujúci splnenie vecných, organizačných a personálnych predpokladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku,16)
e)
doklad o splatení základného imania,
f)
návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
g)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitárom,
h)
dávkový plán,
i)
zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril,
j)
návrh informačného prospektu doplnkových dôchodkových fondov,
k)
obchodno-finančný plán.
(5)
Ak boli doklady, ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia, predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia v lehote do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o udelenie povolenia.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 1. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(10)
Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je odborne spôsobilá osoba podľa osobitného predpisu.17)
(11)
Dôveryhodná fyzická osoba podľa tohto zákona je dôveryhodná fyzická osoba podľa osobitného predpisu.18)
(12)
Bezúhonná fyzická osoba podľa tohto zákona je bezúhonná fyzická osoba podľa osobitného predpisu.19)
(13)
Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa osobitného predpisu.20)
(14)
Doklady, ktoré predkladá zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Národnej banke Slovenska k žiadosti o udelenie povolenia, sú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie. Ak sú doklady vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje aj riadne osvedčeným prekladom týchto dokladov.
§ 24
(1)
Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí doplnková dôchodková spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,
d)
schválenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
názvy doplnkových dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a štatútu výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
g)
schválenie dávkového plánu,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
i)
schválenie informačných prospektov doplnkových dôchodkových fondov.
(3)
Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia platí § 23 rovnako. Zmena údajov uvedených v povolení, ku ktorej došlo udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26, sa považuje za schválenú udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny povolenia, ku ktorým došlo zmenou mena, priezviska alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 23, si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná túto zmenu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela. Zmeny v informačnom prospekte, pri ktorých náležitosti informačného prospektu zostanú v súlade s týmto zákonom, sa nepovažujú za zmeny povolenia.
(4)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis zmien do obchodného registra na základe zmeny povolenia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene povolenia a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri.
(5)
Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmene.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia alebo jeho zmeny, po jej zápise do obchodného registra.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia alebo jeho zmeny.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia, a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 23 ods. 1 písm. a) až e) a g) až k).
(9)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) každé udelenie povolenia.
§ 25
(1)
Povolenie zaniká
a)
dňom prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ak doplnková dôchodková spoločnosť má byť zrušená z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,16)
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. d); rozhodnutie o udelení povolenia možno vrátiť len písomne,
d)
uplynutím lehoty, v ktorej si zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila povinnosť na zápis do obchodného registra podľa § 24 ods. 4,
e)
uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zápisu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra, ak v tejto lehote nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnosti uvedenej v odseku 1 písm. d).
(4)
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.
Podmienky činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
§ 26
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,22) alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,
b)
zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 22 ods. 8,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
vrátenie povolenia,
e)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
f)
prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
g)
zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
h)
zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
i)
zmenu dávkového plánu,
j)
zverenie výkonu činností podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
k)
zmenu depozitára,
l)
vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,
m)
zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
n)
zrušenie doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa
a)
odseku 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c), e) až g) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
odseku 1 písm. b) sa vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podmienka pre základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8,
c)
odseku 1 písm. c) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d),
d)
odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový dôchodkový fond, správa doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a má vyrovnané všetky záväzky voči účastníkom a poberateľom dávok vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zrušených doplnkových dôchodkových fondov,
e)
odseku 1 písm. e) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou sa doplnková dôchodková spoločnosť zlučuje, a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 38 súvisiacich so zlúčením,
f)
odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť, na ktorú má prejsť správa doplnkových dôchodkových fondov, spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 23 ods. 1 na správu doplnkových dôchodkových fondov, dodržiava pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov, pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. k) a musí byť preukázané, že prechodom správy doplnkového dôchodkového fondu nie sú ohrozené záujmy účastníkov a poberateľov dávok,
g)
odseku 1 písm. g) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. h),
h)
odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l),
i)
odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m),
j)
odseku 1 písm. j) musia byť splnené podmienky podľa § 37,
k)
odseku 1 písm. k) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. k),
l)
odseku 1 písm. l) musí byť predložený návrh štatútu nového doplnkového dôchodkového fondu a predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond,
m)
odseku 1 písm. m) sa na príspevkový doplnkový dôchodkový fond, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlučujú, vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. i) až m),
n)
odseku 1 písm. n) musí byť preukázaná schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť vykonávanie činností súvisiacich so zrušením doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.23)
(4)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú podľa
a)
odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo osoba, ktorá sa plánuje stať materskou spoločnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
odseku 1 písm. b), d), g) až k) doplnková dôchodková spoločnosť,
c)
odseku 1 písm. c) doplnková dôchodková spoločnosť alebo akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
odseku 1 písm. e) doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
odseku 1 písm. f) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové fondy, alebo ich nútený správca,
f)
odseku 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový fond,
g)
odseku 1 písm. m) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
h)
odseku 1 písm. n) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zrušuje doplnkový dôchodkový fond.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhoduje Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, v ostatných prípadoch uvedených v odseku 1 rozhoduje Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo výmaze zapísaných údajov24) v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu alebo výmazu výpis z obchodného registra.
(9)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(10)
Právne úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sú neplatné, ak boli vykonané bez tohto prechádzajúceho súhlasu.
§ 27
Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na
a)
organizáciu a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 28,
b)
výkon vnútornej kontroly podľa § 29,
c)
postupy vedenia účtovníctva podľa § 30,
d)
vedenie obchodnej dokumentácie podľa § 31,
e)
konflikt záujmov podľa § 32,
f)
primeranosť vlastných zdrojov podľa § 33.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť práva účastníka vyplývajúce z jeho doplnkového dôchodkového sporenia a práva poberateľa dávky podľa pravidiel obozretného podnikania.
§ 28
Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za riadenie investícií a vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti a postupy na zabezpečenie vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon jej činnosti a umožnili riadne nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch v prospech a v záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(3)
V organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorý prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.24aa)
(5)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona.24ab)
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.24ac)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.
(8)
Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za
a)
výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 22 ods. 2 písm. c) alebo jej časť,
b)
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(10)
Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.
(11)
Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
§ 28a
Ochrana osobných údajov
(1)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb uvedených v § 21 a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly účastníckych zmlúv, zamestnávateľských zmlúv a zmlúv s finančnými agentmi v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a na účely uvedené v odseku 3 sú účastníci, poberatelia dávok, zamestnávatelia, oprávnené osoby a finanční agenti v sektore doplnkového dôchodkového sporenia aj bez súhlasu dotknutých osôb24a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak fyzická osoba je podnikateľ, predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a zmluvy s finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a na účely uvedené v odseku 3 je doplnková dôchodková spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a zmluvy s finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia požadovať od účastníkov, zamestnávateľov a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia údaje vymedzené v odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Účastníci, zamestnávatelia a finanční agenti v sektore doplnkového dôchodkového sporenia sú povinní vyhovieť každej takejto žiadosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly účastníckych zmlúv, zamestnávateľských zmlúv a zmlúv s finančnými agentmi v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, na účel ochrany a domáhania sa práv doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom, poberateľom dávok, zamestnávateľom, oprávneným osobám a finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, na účel zdokumentovania činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov24c) je doplnková dôchodková spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb24a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať24d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je doplnková dôchodková spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb24a) sprístupniť a poskytovať24e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže doplnková dôchodková spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,24f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
§ 29
Vnútorná kontrola
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Vnútorná kontrola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, pravidiel obozretného podnikania, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, dávkových plánov, iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávanej vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly.
(2)
Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly o vykonanie kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitára a Národnú banku Slovenska o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí a ktorá svedčí o porušení povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, pravidlami obozretného podnikania podľa tohto zákona, štatútmi doplnkových dôchodkových fondov, dávkovými plánmi a inými vnútornými predpismi a postupmi v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie. Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, zahraničná banka, zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(5)
Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
§ 30
Vedenie účtovníctva
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.25) Účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor") a musí ju schváliť valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 23 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 23 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je doplnková dôchodková spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.
(4)
Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu25) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(6)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
(7)
Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami,15) platí odsek 6 rovnako.
(8)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.
§ 31
Obchodná dokumentácia
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku v iných doplnkových dôchodkových fondoch.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie zmluvných strán, a musí obsahovať najmä
a)
poradové číslo zmluvy alebo pokynu,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
c)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti alebo dátum uskutočnenia obchodu,
d)
údaje o predmete zmluvy alebo obchodu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania doplnkového dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je doplnková dôchodková spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže doplnková dôchodková spoločnosť uchovávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a doplnková dôchodková spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.
§ 32
Konflikt záujmov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predchádzať konfliktu záujmov medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, účastníkmi a poberateľmi dávok, medzi účastníkmi a poberateľmi dávok alebo medzi účastníkmi.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať
a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond,
c)
cenné papiere právnickej osoby, ktorej bol zverený výkon niektorých činností podľa § 37 s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky práva Európskych spoločenstiev v oblasti kolektívneho investovania a podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej
a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka,27)
b)
vykonáva kontrolu27a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka.27)
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky práva Európskych spoločenstiev v oblasti kolektívneho investovania a podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností;27) to neplatí pre anonymné obchody.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného doplnkového dôchodkového fondu. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s doplnkovým dôchodkovým fondom, ktorý táto doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.
(7)
Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly alebo vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a doplnková dôchodková spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami15) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.29)
(8)
Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady
a)
depozitára, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť uzatvorila zmluvu o výkone depozitárskych služieb,
b)
inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
správcovskej spoločnosti,
d)
dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(9)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska, Fondu národného majetku a Sociálnej poisťovne nesmú byť členmi predstavenstva, členmi dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(10)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami účastníkov a poberateľov dávok.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde ku konfliktu záujmov s účastníkmi a poberateľmi dávok. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto účastníkov a poberateľov dávok.
(12)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto doplnková dôchodková spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto doplnkovom dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku doplnkového dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.
(13)
Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.
§ 33
Primeranosť vlastných zdrojov
(1)
Počiatočný kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur.
(2)
Počiatočným kapitálom je súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného zisku minulých rokov, rezervného fondu a ostatných fondov tvorených zo zisku znížený o neuhradenú stratu z minulých rokov.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú primerané, ak nie sú nižšie ako
a)
súčet hodnoty 1 650 000 eur a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej 165 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 16 500 000 eur, a
b)
25 % všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva doplnkové dôchodkové sporenie menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne.
(4)
Do výpočtu sumy podľa odseku 3 písm. a) sa zahŕňa celá hodnota spravovaného majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže nahradiť najviac 25 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 3 písm. a) prevyšujúcej 1 650 000 eur zárukou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou okrem zahraničnej poisťovne. Banka, zahraničná banka so sídlom na území členského štátu. poisťovňa okrem zahraničnej poisťovne sa musia zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(6)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 3, metodiku a spôsob určenia všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a spôsob určenia hodnoty spravovaného majetku doplnkových dôchodkových fondov.
§ 34
Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti
(1)
Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme účastníkov a poberateľov dávok; tým nie je dotknuté oprávnenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 37.
(2)
Pri správe doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná najmä
a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, dávkových plánov, pravidiel a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
b)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
d)
zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd účastníkov a poberateľov dávok v dôsledku nesprávneho výkonu činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zohľadňujúci schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vystaviť sa riziku, ako aj meniace sa ekonomické prostredie; doplnková dôchodková spoločnosť je povinná upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,
e)
účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,
f)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami účastníkov a poberateľov dávok, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy účastníkov a poberateľov dávok pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými účastníkmi a poberateľmi dávok,
g)
uplatňovať vo vzťahu k účastníkom a poberateľom dávok princíp rovnakého zaobchádzania.
(3)
Systém riadenia rizík je systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti rizík, sledovanie rizík, zmierňovanie veľkosti rizík a primerané vykazovanie všetkých významných rizík; zahŕňa stratégiu a organizáciu, informačné toky a informačný systém pre riadenie rizík, systém uzatvárania obchodov a systém na zavedenie nových druhov obchodov.
(4)
Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä
a)
hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým profilom vymedzeným v štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
b)
predchádzanie riziku finančných strát,
c)
analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov, cien, dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov,
e)
uzatváranie obchodov s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzatvorených mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
f)
vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že doplnková dôchodková spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 4 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných papierov.30)
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníkom a poberateľom dávok nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z dávkového plánu.
(9)
V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 7 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu31) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná na žiadosť účastníka a poberateľa dávky preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že doplnková dôchodková spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(10)
Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky účastníkov a poberateľov dávok na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(11)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov účastníkov a poberateľov dávok.
(12)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 10 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(13)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 10 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
d)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ich úloh,
e)
daňovým orgánom na účely daňového konania.
(14)
Ustanoveniami odsekov 10 až 12 nie je dotknutá osobitným predpisom32) ustanovená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(15)
Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.
§ 35
Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na
a)
odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
odplatu za odstupné.
(2)
V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uhrádzať len
a)
dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
pomerná časť odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v tomto doplnkovom dôchodkovom fonde k celkovému majetku spravovanému doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
c)
poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,
d)
poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)
poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky,
f)
odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pred uzatvorením účastníckej zmluvy oboznámiť záujemcu o uzatvorenie účastníckej zmluvy so skutočnosťou, že z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa uhrádzajú náklady a poplatky v súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením tretím osobám podľa odseku 2 a s percentuálnou výškou týchto poplatkov a nákladov vo vzťahu k čistej hodnote majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(4)
Dane, odplaty a poplatky podľa odseku 2 sa môžu uhrádzať, len ak dôvod ich úhrady bezprostredne súvisí s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 35a
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu
(1)
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden mesiac správy doplnkového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť
a)
0,083 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
0,165 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu za predchádzajúci pracovný deň. V nasledujúci pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde platná pre deň, v ktorom sa určila podľa prvej vety.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť nezníži počet doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde o sumu určenú podľa odseku 2.
§ 35b
Odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde platnú pre deň, v ktorom sa výpočet podľa odseku 1 vykonal. Doplnková dôchodková spoločnosť nezníži počet doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov o sumu určenú podľa odseku 1.
§ 35c
Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak
a)
od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako tri roky alebo
b)
ide o účastníka, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má prestupujúci účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu.
§ 35d
Odplata za odstupné
Odplata za odstupné je 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.
§ 36
Oznamovacia povinnosť
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči účastníkom a poberateľom dávok alebo voči záujemcom o doplnkové dôchodkové sporenie.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,22) alebo má v pláne prestať byť materskou spoločnosťou tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, musí tieto skutočnosti písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode22) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
§ 37
Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť môže po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. j) na základe zmluvy o zverení činností33) zveriť jednu činnosť alebo viac činností uvedených v § 22 ods. 2 okrem činnosti uvedenej v § 22 ods. 2 písm. c) pätnástom bode inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť žiadnu z týchto činností inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitárovi alebo osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov možno zveriť, ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak
a)
je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zveriť jednu činnosť alebo viac činností inej osobe,
b)
je v štatúte doplnkového dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
d)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
e)
to nebráni spravovaniu doplnkového dôchodkového fondu v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
f)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o zverení činnosti,33)
g)
so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, fyzická osoba a právnická osoba uvedené v odseku 1 majú vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti,33) zmeny tejto zmluvy a informovať Národnú banku Slovenska o skončení tejto zmluvy.
(4)
Zverením výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené účastníkom a poberateľom dávky pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť činnosti spojené so správou doplnkových dôchodkových fondov iným osobám v takom rozsahu, že doplnková dôchodková spoločnosť prestane plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosti podľa tohto zákona inak ako na základe povolenia.
§ 37a
Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie obsahuje
a)
názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území má doplnková dôchodková spoločnosť zámer vykonávať činnosť,
b)
plán činností,
c)
dôchodkový plán,
d)
označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vykonávať túto činnosť v súlade s predpismi sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a s predpismi hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu vyžaduje v oznámení, ktoré doručí Národnej banke Slovenska podľa odseku 5, aby doplnková dôchodková spoločnosť investovala majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa hostiteľského členského štátu podľa požiadaviek uvedených v tomto oznámení, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná tieto požiadavky odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu dodržiavať. Doplnková dôchodková spoločnosť je odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu povinná majetok podľa predchádzajúcej vety oddeliť od ostatného spravovaného majetku, ak to vyžaduje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska v konaní posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a ak nemá dôvod pochybovať o primeranosti týchto skutočností vo vzťahu k navrhovaným činnostiam podľa odseku 1 písm. b), rozhodne o tom, že doplnková dôchodková spoločnosť môže vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a zašle do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska informuje o zaslaní oznámenia podľa prvej vety bez zbytočného odkladu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vydaní rozhodnutia podľa tohto odseku. V informácii uvedie najmä podmienky, ktoré v rozhodnutí uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať svoju činnosť.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, za primerané, vydá do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 rozhodnutie o tom, že odmietla zaslať oznámenie podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Rozhodnutie sa doručuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu zaslať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, oznámenie, ktoré Národnej banke Slovenska zaslal príslušný orgán hostiteľského členského štátu. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu až po doručení oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa prvej vety alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od doručenia oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) pred ich uskutočnením. Národná banka Slovenska po doručení oznámenia podľa prvej vety postupuje podľa odsekov 3 až 5 rovnako. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uskutočniť zmenu podľa prvej vety len v súlade s postupom podľa odseku 5 druhej vety.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a má zámer vyberať príspevky od ďalšieho zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť, označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, ktorý má zámer platiť príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a dôchodkový plán. Na postup Národnej banky Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti platia odseky 3 až 5 rovnako.
§ 37b
Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
(1)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na základe oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
a)
predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, ktoré sa na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky budú vzťahovať; predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, sú predpisy upravujúce najmä účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, podmienky vyplácania dávok doplnkového dôchodkového sporenia, dávkový plán a právne vzťahy medzi účastníkom, poberateľom dávky, zamestnávateľom a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
predpisy upravujúce informačnú povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok, ktoré sa budú vzťahovať na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska môže vyžadovať v oznámení podľa odseku 2, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, majetok nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa
a)
investovala najmenej vo výške 70 % tohto majetku do akcií a dlhopisov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov,
b)
investovala najviac do výšky 5 % tohto majetku do akcií, dlhopisov a ostatných finančných nástrojov33a) vydaných jedným emitentom,
c)
oddelila od ostatného majetku.
(4)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky až po doručení oznámenia podľa odseku 2 príslušnému orgánu jej domovského členského štátu, alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska.
(5)
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky.
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
§ 38
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie
(1)
Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa § 23, ktorá vytvorila a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.
(2)
Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „zanikajúca doplnková dôchodková spoločnosť“), pričom obchodné imanie zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza na existujúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje a ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „nástupnícka doplnková dôchodková spoločnosť“).
(3)
Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a k zlúčeniu výplatného doplnkového dôchodkového fondu zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s výplatným doplnkovým dôchodkovým fondom nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 51.
(4)
Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti z doplnkového dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči účastníkom, zamestnávateľom a poberateľom dávok na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.
(5)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. e). Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(6)
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie byť na ujmu účastníkov a poberateľov dávok ani na ujmu veriteľov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(7)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 39
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou
(1)
Zrušeniu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. f) dôjde k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov, prechodu práv a povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči účastníkom, zamestnávateľom a poberateľom dávok, a to na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (ďalej len „preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť“) alebo podľa § 26 ods. 1 písm. n) dôjde k zrušeniu všetkých doplnkových dôchodkových fondov. Pri prechode správy doplnkových dôchodkových fondov podľa predchádzajúcej vety dochádza súčasne k zlúčeniu výplatného doplnkového dôchodkového fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, s výplatným doplnkovým dôchodkovým fondom preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Zrušiť sa s likvidáciou je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak zanikne povolenie podľa § 25 ods. 1 písm. e).
(3)
Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. f) oznámiť účastníkom a poberateľom dávok, ktorých sa prechod správy doplnkových dôchodkových fondov a ďalších práv a povinností podľa odseku 1 týka, svoje obchodné meno a sídlo a súčasne zaslať týmto osobám informácie o štatúte doplnkového dôchodkového fondu a o iných súvisiacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim vykonáva.
(4)
Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkovým fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má byť zrušená, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností zrušenej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(5)
Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou bez zbytočného odkladu až vtedy, keď Národná banka Slovenska právoplatne rozhodla o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. f) alebo podľa § 26 ods. 1 písm. n) a prebehne postup podľa odseku 1.
(6)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Predmetom likvidácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je jej majetok.
(8)
Likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Odmenu likvidátora určuje Národná banka Slovenska. Likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením, ktoré doručí Národnej banke Slovenska. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vymenovaní nového likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(9)
Návrh na vymenovanie likvidátora alebo odvolanie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a návrh na stanovenie odmeny likvidátora podáva doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vstupuje do likvidácie, na základe uznesenia valného zhromaždenia.
(10)
Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak
a)
doplnková dôchodková spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou alebo ktoré rozhodlo o odvolaní likvidátora alebo menovaní nového likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
sa likvidátor vzdal svojej funkcie.
(11)
Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou bankou Slovenska. Návrh na zrušenie zápisu osoby odstupujúceho likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor, ktorý bol Národnou bankou Slovenska vymenovaný do funkcie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti namiesto odstupujúceho likvidátora.
§ 40
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom
(1)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súd zruší doplnkovú dôchodkovú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 písm. e), ak valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nerozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 39 ods. 5 do 30 dní alebo ak bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udelená sankcia podľa § 71 ods. 1 písm. p).
§ 41
Vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Ak bol na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní nútenej správy podľa § 74.
(2)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok vedený na bežnom účte určenom výlučne na účely prijímania platieb od účastníkov a zamestnávateľov do okamihu identifikácie účastníka, ktorého sa platba týka (ďalej len „účet nepriradených platieb“), nie sú súčasťou konkurznej podstaty doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a nesmú byť použité na vyrovnanie s veriteľmi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na reštrukturalizáciu podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, keď jej bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu16) súdom, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. V oznámení je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uviesť, ktorému súdu je návrh na vyhlásenie konkurzu určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a k oznámeniu priložiť kópiu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, najneskôr v deň, keď jej bolo doručené uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu zaslať Národnej banke Slovenska uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktoré jej bolo doručené v kópii.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť o nariadení nútenej správy nad všetkými doplnkovými dôchodkovými fondmi tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Účelom nútenej správy je ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a zabezpečenie ochrany záujmov účastníkov a poberateľov dávok pre prípad, že na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bude konkurz vyhlásený alebo zamietnutý pre nedostatok majetku. Ostatné ustanovenia tohto zákona o nútenej správe podľa § 74 platia rovnako.
(6)
Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5
a)
určí, že nútená správa sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku,
b)
určí, na ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prejde správa doplnkových dôchodkových fondov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; na túto doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prechádza správa doplnkových dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, plynúce z doplnkového dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči účastníkom, zamestnávateľom a poberateľom dávok.
§ 42
(1)
Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámiť účastníkom a poberateľom dávok, ktorých sa prechod správy doplnkových dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov. V oznámení účastníkom a poberateľom dávok uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch doplnkových dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť povinná uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou prvýkrát bez zbytočného odkladu po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov a opätovne v lehote 30 dní po prvom zverejnení.
(2)
Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkových fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravovala doplnkové dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Odo dňa prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť zaniká zmluva o výkone depozitárskych služieb, zmluvy s finančnými agentmi v sektore doplnkového dôchodkového sporenia, zmluvy o zverení činností podľa § 37, ktoré uzatvorila doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravovala doplnkové dôchodkové fondy. Súčasne so zánikom týchto zmlúv je zmluvná strana, s ktorou doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravovala doplnkové dôchodkové fondy, príslušnú zmluvu uzatvorila, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tohto zmluvného vzťahu preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a nepokračovať v činnosti, ktorú vykonávala, okrem tej činnosti, ktorá neznesie odklad alebo ktorej nedokončením by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma preberajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok; súčasne sú tieto zmluvné strany povinné previesť na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré pri vykonávaní činnosti pre zrušenú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť získali a ktoré tejto zrušenej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti patria.
(4)
Osoby povinné podľa odseku 3 sú povinné preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré treba vykonať na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.
ŠIESTA ČASŤ
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ FONDY A INVESTOVANIE MAJETKU V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH
Doplnkové dôchodkové fondy
§ 43
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, a to
a)
najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond,
b)
jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia, o zmene povolenia alebo rozhodnutím o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. l).
(3)
V rovnakom čase môže byť účastník aj vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou uzatvoril účastnícku zmluvu.
(4)
Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok nadobudnutý z príspevkov, majetok prevedený z iného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 63 a 64 a výnosy z investovania tohto majetku. Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde je spoločným majetkom účastníkov. Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.
(5)
Ak účastník požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku a spĺňa podmienky vyplácania týchto dôchodkov, prevedie doplnková dôchodková spoločnosť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu prevedenia tohto majetku do výplatného doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku a spĺňa podmienky vyplácania týchto dôchodkov, prevedie doplnková dôchodková spoločnosť sumu v aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu prevedenia tejto sumy do poisťovne, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyplácanie týchto dôchodkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(7)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok prevedený podľa odseku 5 a výnos z jeho investovania. Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde je spoločným majetkom poberateľov dávok. Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.
(8)
Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky vyjadruje podiel poberateľa dávky na majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 44
Súčasťou názvu doplnkového dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond a názov doplnkového dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „príspevkový doplnkový dôchodkový fond“ alebo „výplatný doplnkový dôchodkový fond“, alebo skratky „príspevkový d.d.f.“ alebo „výplatný d.d.f.“. Názov doplnkového dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba. Názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie byť zavádzajúci a nesmie vyvolávať klamlivú predstavu o miere rizika spojeného s investovaním majetku v tomto fonde.
§ 45
(1)
Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas.
(2)
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet príspevkového doplnkového dôchodkového fondu u depozitára.
(3)
Výplatný doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu prevedenia majetku podľa § 43 ods. 5.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vytvárania doplnkového dôchodkového fondu.
§ 46
(1)
Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s majetkom v iných doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.
§ 47
Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.
(3)
Prvý deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.
(5)
Minimálna čistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde je 800 000 eur a táto hodnota nesmie počas činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnúť pod túto sumu.
(6)
Minimálnu čistú hodnotu majetku podľa odseku 5 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dosiahnuť do 12 mesiacov odo dňa začatia vytvárania príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.
(7)
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu.
(8)
Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah a spôsob poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.
(9)
Na doplnkové dôchodkové jednotky a na evidenciu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobných účtoch sa nevzťahuje osobitný predpis.33b)
§ 48
Štatút doplnkového dôchodkového fondu
(1)
Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne úplné znenie a oboznámiť účastníkov a poberateľov dávok s jeho zmenami.
(4)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov doplnkového dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá spravuje doplnkový dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ak jej už bolo pridelené,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v zmluve o výkone činností depozitára,
d)
percentuálne určenie výšky odplát uvedených v § 35 ods. 1 písm. a), c) a d), ako aj koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
e)
zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ako aj prípadné odvetvové a teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
f)
zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
g)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania účastníkov a poberateľov dávok o jeho zmene,
h)
obdobie, za ktoré sa určí podiel účastníka alebo poberateľa dávky na výnose z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „hodnotiace obdobie“),
i)
pravidlá prijímania zmien a aktualizáciu informačného prospektu,
j)
vyhlásenie predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(5)
Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa dávky.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo od zmeny štatútu prehodnotiť zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uvedené v odseku 4 písm. e) a vypracovať správu o druhoch finančných nástrojov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, o rizikách spojených s týmito finančnými nástrojmi a o kvantitatívnych obmedzeniach a metódach, ktoré boli použité na hodnotenie rizík spojených s obchodmi s finančnými nástrojmi, a to za každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond. Súčasťou správy je aj informácia o postupe použitom pri riadení investičného rizika a strategickom umiestnení majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vzhľadom na charakter záväzkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok.
§ 49
Zánik a premena doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 50 a 51.
(2)
Zakazuje sa
a)
splynutie doplnkového dôchodkového fondu alebo rozdelenie doplnkového dôchodkového fondu,
b)
premena doplnkového dôchodkového fondu na podielový fond podľa osobitného predpisu34) alebo na dôchodkový fond podľa osobitného predpisu.35)
§ 50
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré sa zlučujú, stane majetkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlúčili. Účastníci sa zlúčením zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú účastníkmi príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlúčili.
(2)
Zlúčiť sa môžu len príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje tá istá doplnková dôchodková spoločnosť, a to len do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa tohto zákona.
(3)
Dňom zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov tieto fondy zanikajú. K tomuto dňu sa účastníci zaniknutých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov stávajú účastníkmi príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, s ktorým sa zaniknuté príspevkové doplnkové dôchodkové fondy zlúčili.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať účastníkov o zámere zlúčiť príspevkové doplnkové dôchodkové fondy pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. m) a do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. m) zverejniť toto rozhodnutie, informačný prospekt príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, s ktorým sa zlúčili zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, a v súlade s postupom určeným v štatúte na oboznamovanie účastníkov so zmenami štatútu a informačného prospektu informovať účastníkov. Účastník má právo na podiel na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, s ktorým sa zlúčili zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, a to vo výške zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.
§ 51
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov
(1)
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť iba
a)
súčasne so zlúčením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej zanikajúci výplatný doplnkový dôchodkový fond s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou spravujúcou výplatný doplnkový dôchodkový fond, do ktorého sa zlúčil zanikajúci výplatný doplnkový dôchodkový fond, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. e),
b)
súčasne s prechodom správy všetkých doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť podľa tohto zákona.
(2)
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch, pri ktorom sa majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý sa zlučuje, stane majetkom vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, do ktorého sa zlúčil, a to ku dňu prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. Poberatelia dávok sa zlúčením zaniknutého výplatného doplnkového dôchodkového fondu stávajú poberateľmi dávok výplatného doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého sa zaniknutý výplatný doplnkový dôchodkový fond zlúčil.
(3)
Zakazuje sa zlúčenie výplatného doplnkového dôchodkového fondu s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom.
(4)
Ak sa zlučujú doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu výplatných doplnkových dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(5)
Ak sa zlučujú výplatné doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu výplatných doplnkových dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, na ktorú prešla správa doplnkových dôchodkových fondov.
§ 52
Zrušenie doplnkového dôchodkového fondu
(1)
K zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu môže dôjsť len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. n). Výplatný doplnkový dôchodkový fond možno zrušiť iba vtedy, keď sa súčasne zrušujú všetky doplnkové dôchodkové fondy.
(2)
Účastník nie je oprávnený žiadať zrušenie doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. n) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uzavrieť hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde postupom podľa odseku 4. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany práv účastníkov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná doplnková dôchodková spoločnosť.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 3 povinná
a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu,
b)
predať majetok v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
e)
vyplatiť účastníkom zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ich podiel na majetku v tomto fonde.
(5)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predĺžiť lehotu podľa odseku 4 najviac o 12 mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany účastníkov pred vznikom straty z predaja majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde v časovej tiesni.
(6)
Na predaj majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať Národnú banku Slovenska najmenej raz za kalendárny mesiac o postupe podľa odseku 4.
Investovanie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond
§ 53
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde možno investovať len do
a)
prevoditeľných cenných papierov36) a nástrojov peňažného trhu37) prijatých na obchodovanie na
1.
regulovanom trhu38) uvedenom v zozname zostavenom štátom, ktorý je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátom, ktorý je členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“), a zverejnenom Európskou komisiou podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
2.
inom regulovanom trhu ako podľa prvého bodu v členskom štáte, na ktorom sa pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a ktorého činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
3.
trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte doplnkového dôchodkového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
b)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a) prvého bodu a druhého bodu alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov podľa písmena a) tretieho bodu; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte doplnkového dôchodkového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov,
c)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (ďalej len „európsky fond“),
d)
cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania iných ako uvedených v písmene c), ak
1.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, nadobúda majetok uvedený v písmene c) na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu,
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, a v prípade zahraničného podielového fondu sa o jeho majetku účtuje oddelene,
3.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
e)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ak nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu39) alebo s pravidlami obozretnosti podnikania bánk členského štátu,
f)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a), ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou stratégiou uvedenou v štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti, neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou stratégiou uvedenou v štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
2.
druhá zmluvná strana (ďalej len „protistrana“) je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu; v štatúte doplnkového dôchodkového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu,
3.
tieto deriváty sú denne oceňované s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť za ich trhovú cenu z podnetu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
h)
nástrojov peňažného trhu neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha právnym predpisom na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
1.
vydané alebo zabezpečené Slovenskou republikou, orgánmi územnej samosprávy, Národnou bankou Slovenska, členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy členského štátu, centrálnou bankou členského štátu, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, nečlenským štátom; ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi túto federáciu, verejnoprávnou medzinárodnou organizáciou, ktorej členom je aspoň jeden členský štát (ďalej len „medzinárodná organizácia“), alebo osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a),
i)
podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností.40)
(2)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa odseku 1, ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenú investičnou stratégiou doplnkového dôchodkového fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde môže prekročiť 50 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplácanie dávok podľa § 15. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná takéto prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, ako toto prekročenie nastalo.
(3)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na investície do
a)
dlhopisov, dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa odseku 1 písm. a) a h),
b)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa odseku 1 písm. e),
c)
podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania investujúcich prevažne do dlhopisov a dlhových cenných papierov,
d)
podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania investujúcich prevažne do nástrojov peňažného trhu,
e)
finančných derivátov podľa odseku 1 písm. f) a g) určených na obmedzenie devízového rizika, ak tieto obchody slúžia na zmierňovanie rizika zo zmeny kurzov cudzích mien a na udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený voči devízovému riziku.
(5)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať akcie depozitára.
(6)
S majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde možno nakladať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond
§ 53a
(1)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak. Hodnota prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných zamestnávateľom, ktorý s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu, spolu s emitentmi, ktorí patria do skupiny s úzkymi väzbami so zamestnávateľom, ktorý s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu, nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, jedným orgánom územnej samosprávy členského štátu, jedným nečlenským štátom alebo jednou medzinárodnou organizáciou nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvoriť viac ako 15 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Hodnota hypotekárnych záložných listov a dlhových cenných papierov nadobudnutých do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 10 %, pričom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, nesmie tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 2 a 3 sa nezahŕňa do limitu 40 % ustanoveného v odseku 4.
(6)
Vklady na bežných účtoch alebo na vkladových účtoch v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa § 53 ods. 1 písm. e) nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Majetková angažovanosť voči protistrane pri obchodoch s finančnými derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie prekročiť
a)
10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka spĺňajúca podmienky podľa § 53 ods. 1 písm. e),
b)
5 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka podľa písmena a).
(8)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a majetkovej angažovanosti voči tej istej osobe pri obchodoch s finančnými derivátmi nesmie prekročiť 35 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 8 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu,40a) považujú za jednu osobu. Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit 10 % podľa odseku 4 až na 20 %, ak ide o skupinu podľa prvej vety kontrolovanú finančnou inštitúciou.
§ 53b
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere európskych fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností, ktorých štatút alebo obdobný dokument umožňuje investovať viac ako 10 % hodnoty majetku v tomto otvorenom podielovom fonde, európskom fonde, zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov európskych fondov, zahraničných subjektov kolektívneho investovania a podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností.
(2)
Hodnota podielových listov otvoreného podielového fondu alebo cenných papierov európskeho fondu a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 53 ods. 1 písm. c) a d) alebo podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Celková hodnota cenných papierov uvedených v § 53 ods. 1 písm. d) a i) nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových listov a cenných papierov podľa § 53 ods. 1 písm. c) a d) nesmie platiť z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielových listov otvorených podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Ak doplnkový dôchodkový fond nadobúda podielové listy alebo cenné papiere podľa § 53 ods. 1 písm. c), d) a i), štatút a informačný prospekt doplnkového dôchodkového fondu musí obsahovať informáciu o maximálnej výške poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované tomuto doplnkovému dôchodkovému fondu. Výšku poplatkov podľa prvej vety za príslušný kalendárny rok uvedie doplnková dôchodková spoločnosť v ročnej správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 53c
(1)
Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak podľa štatútu doplnkového dôchodkového fondu je investičnou stratégiou doplnkového dôchodkového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2)
Index akcií alebo dlhových cenných papierov je uznaný, ak
a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhových cenných papierov a ich emitentov,
b)
s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré tvoria index.
(3)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhovými cennými papiermi podľa odseku 1. Takéto zvýšenie limitu je možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu určiť, že až 50 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom, orgánom územnej samosprávy členského štátu, nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli štatút doplnkového dôchodkového fondu len vtedy, ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 53a. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Štatút doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 4 musí obsahovať aj označenie členských štátov, orgánov územnej samosprávy členských štátov, nečlenských štátov alebo medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6)
Štatút doplnkového dôchodkového fondu, informačné a propagačné materiály doplnkového dôchodkového fondu a ďalšie dokumenty obsahujúce údaje o doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 1 alebo 4 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a v prípade doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 4 aj údaje podľa odseku 5.
§ 53d
(1)
Investície do finančných derivátov môžu tvoriť časť investičnej stratégie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 53a zarátavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú finančné indexy spĺňajúce podmienky podľa § 53c ods. 2.
(2)
Celková majetková angažovanosť týkajúca sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri výpočte majetkovej angažovanosti sa zohľadňuje súčasná hodnota podkladových nástrojov, riziko obchodného partnera, predpokladané budúce pohyby finančného trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícií vo finančných derivátoch.
(3)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní limitov a obmedzení podľa tohto zákona.
(4)
Ak v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu alebo ak protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde krytie, ktorým je dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja, a je zabezpečené, že takúto kúpu bude možné vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 4 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou stratégiou príslušného doplnkového dôchodkového fondu.
§ 53e
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, nadobudnúť
a)
viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a
b)
akcie s hlasovacím právom, ktoré by doplnkovej dôchodkovej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.40b)
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby v jej majetku a v majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 15 % súčtu menovitých hodnôt prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom.
(3)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie byť viac ako
a)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
b)
25 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo 25 % počtu cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote,
c)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom alebo 10 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
(4)
Limity podľa odseku 3 sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet cenných papierov potrebných na výpočet príslušných limitov podľa odseku 3. Doplnková dôchodková spoločnosť je v takom prípade povinná dodržať limity podľa odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou a bez zbytočného odkladu informovať o prekročení príslušných limitov Národnú banku Slovenska.
(5)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na
a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou republikou, členským štátom, orgánom územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským štátom,
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou.
(6)
Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdaného podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(7)
Pohľadávky a záväzky doplnkových dôchodkových fondov sa musia oceňovať každý pracovný deň.
§ 54
(1)
Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a h) z majetku alebo do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je doplnková dôchodková spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, doplnková dôchodková spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ani inak poskytovať tieto cenné papiere z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní týchto cenných papierov.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, doplnková dôchodková spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ani inak nadobúdať tieto cenné papiere do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania týchto cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
(4)
Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 53 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ich predať do šiestich mesiacov od skončenia obchodovania s týmito cennými papiermi.
(5)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov a na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 53 a 53d.
(6)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút doplnkového dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od čerpania úveru alebo pôžičky.
(7)
Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 6 nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uskutočňovať nekrytý predaj, ktorým je predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov, finančných derivátov a nástrojov peňažného trhu, ktoré nie sú v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(9)
Práva k cenným papierom v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vykonáva doplnková dôchodková spoločnosť v súlade so štatútom doplnkového dôchodkového fondu a len v záujme účastníkov a poberateľov dávok.
§ 55
(1)
Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53e sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmeny týkajúcej sa správy doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 53a až 53e len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53e z dôvodov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť nemôže ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknutá povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti postupovať podľa prvej vety aj pri vedomom porušení limitov a obmedzení podľa tohto zákona v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona majú prednosť pred ostatnými transakciami. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká uložením sankcie.
(4)
Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sankciu za porušenie limitov a obmedzení ustanovených v § 53a až 53e. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska opakovane predĺžiť na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je to v záujme ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska, ak čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde klesla o jednu tretinu oproti priemernej čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR
§ 56
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(2)
Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,41) ktorá má povolenie podľa osobitných predpisov41a) na vykonávanie činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove alebo v správe finančných nástrojov a ktorá nie je v nútenej správe.
(3)
Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond (ďalej len „spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť“), akcionárom spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo ktorá je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, k akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a k zakladateľom spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Depozitár doplnkového dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami účastníkov a poberateľov dávok. Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv účastníkov a poberateľov dávok podľa § 46.
(5)
Všetky doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musia mať toho istého depozitára.
(6)
Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,41b) ak v odsekoch 1 až 5 a v § 56a až 56e nie je ustanovené inak.
§ 56a
(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“).
(2)
V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu podľa § 56c ods. 2 a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3)
Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
(4)
Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,41c) povolenie na poskytovanie investičných služieb41d) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca platnosť.
(5)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.
(8)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár určený Národnou bankou Slovenska sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska.
(9)
Depozitár, ktorý prestal pre doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie o výkone depozitárskej činnosti súvisiace s odovzdávaným majetkom novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie výplaty dávok podľa tohto zákona.
(10)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do konkurzu alebo reštrukturalizácie, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa doplnkových dôchodkových fondov, alebo do zrušenia všetkých doplnkových dôchodkových fondov spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa § 52.
§ 56b
(1)
Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku zmluvu, bežný účet41e) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý doplnkový dôchodkový fond spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene.
(2)
Bežným účtom doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Depozitár je oprávnený po dohode s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou otvoriť a viesť okrem bežných účtov podľa odseku 1 aj jeden účet nepriradených platieb. Prijaté platby nachádzajúce sa na účte nepriradených platieb nie sú majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Výnosy z nepriradených platieb sú príjmom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára bežné účty. Doplnková dôchodková spoločnosť si môže otvoriť vkladové účty aj v inej banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára.
(5)
Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.
(6)
Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný doplnkový dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie mať doplnková dôchodková spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný doplnkový dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 7.
(9)
Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.
(10)
Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť nedostáva priamo.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára.
§ 56c
(1)
Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä
a)
vykonávať pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom doplnkového dôchodkového fondu,
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných doplnkových dôchodkových fondov spravujúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
e)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v doplnkových dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
f)
kontrolovať výpočet hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(3)
Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.
(4)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že doplnková dôchodková spoločnosť porušila tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút doplnkového dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 53 až 55.
(5)
Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o doplnkových dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to Národnej banke Slovenska, službe kriminálnej polície Policajného zboru alebo službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.41f)
(6)
Depozitár plní len tie pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s depozitárskou zmluvou a so štatútmi doplnkových dôchodkových fondov. Ak pokyn doplnkovej dôchodkovej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, všeobecne záväzným právnym predpisom, depozitárskej zmluve alebo štatútu doplnkového dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to doplnkovú dôchodkovú spoločnosť; ak doplnková dôchodková spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.
(7)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti okrem údajov a dokladov o doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.
(8)
Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.
(9)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 56d
Zodpovednosť depozitára
(1)
Depozitár zodpovedá doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy uzatvorenej medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a depozitárom pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 37 ods. 4.
(2)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zastupovať záujmy účastníkov a poberateľov dávok pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté bankové povolenie alebo povolenie na poskytovanie investičných služieb.
§ 56e
Platobná schopnosť depozitára
Majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a majetok nachádzajúci sa na účte nepriradených platieb podľa § 56b ods. 3, ako aj majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto zákona depozitárovi, nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči depozitárovi podľa osobitných predpisov,41g) predmetom výkonu nútenej správy nad depozitárom a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty16) depozitára.
ÔSMA ČASŤ
ÚČASTNÍCKA ZMLUVA, ZAMESTNÁVATEĽSKÁ ZMLUVA A DÁVKOVÝ PLÁN
§ 57
Účastnícka zmluva
(1)
Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou jednu alebo viac účastníckych zmlúv.
(2)
Účastníckou zmluvou sa účastník zaväzuje platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príspevky za podmienok, vo výške, spôsobom a v lehote splatnosti dohodnutých v tejto zmluve a doplnková dôchodková spoločnosť sa zaväzuje účastníkovi vyplácať dávky určené v dávkovom pláne alebo previesť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne,7) ak si účastník zvolil vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku. Ak ide o zamestnanca uvedeného v § 5 ods. 2, ktorý je účastníkom, účastnícka zmluva nemusí obsahovať záväzok tohto účastníka platiť príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Účastnícka zmluva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaná, a číslo zápisu,
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil a do ktorého platí príspevky podľa účastníckej zmluvy, ak tento zákon neustanovuje inak, a do ktorého platí príspevky aj jeho zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu,
d)
výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku a spôsob jeho platenia,
e)
dátum a miesto uzatvorenia účastníckej zmluvy,
f)
deň vzniku doplnkového dôchodkového sporenia,
g)
podpisy zmluvných strán,
h)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 4 a potvrdenie tejto skutočnosti účastníkom,
i)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 4 a § 35 ods. 3,
j)
prílohu, ktorou je dávkový plán.
(4)
Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť fyzickú osobu, ktorá má záujem uzatvoriť účastnícku zmluvu, so štatútmi doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a s dávkovými plánmi.
(5)
Účastnícka zmluva zaniká len
a)
vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
b)
vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,
c)
vyplatením odstupného,
d)
prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
e)
na základe rozhodnutia súdu alebo
f)
zrušením osobného účtu účastníka podľa § 64 ods. 2.
(6)
Na účastnícku zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
Zamestnávateľská zmluva
§ 58
(1)
Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príspevky za podmienok, vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom určenými touto zmluvou za svojich zamestnancov, ak uzatvoria s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou účastnícku zmluvu, okrem zamestnancov, ktorí sú poberateľmi dávky vyplácanej na základe takejto účastníckej zmluvy, a plniť ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy, a doplnková dôchodková spoločnosť sa zaväzuje plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy voči zamestnávateľovi. Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril zamestnávateľské zmluvy s viacerými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, s ktorými má jeho zamestnanec uzatvorené účastnícke zmluvy, platí príspevky len raz, a to na osobný účet zriadený pre účastnícku zmluvu, ktorú si jeho zamestnanec zvolil. Ak zamestnávateľ uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu z dôvodu uvedeného v § 5 ods. 2, nie je povinný zaviazať sa v tejto zmluve platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príspevky za zamestnancov, ktorí uzatvorili účastnícku zmluvu a nevykonávajú práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4 alebo nevykonávajú práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj.
(2)
Zamestnávateľská zmluva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaná, a číslo zápisu,
b)
obchodné meno a sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo a označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaný, a číslo zápisu, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, iného registra alebo evidencie, ak zamestnávateľ podlieha takejto registrácii alebo evidencii,
c)
výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku a spôsob jeho platenia zamestnávateľom,
d)
lehotu, v ktorej zamestnávateľ odvádza príspevky platené účastníkom uvedeným v § 5 ods. 1 písm. a),
e)
podmienky platenia príspevku zamestnávateľa počas prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a),
f)
podmienky vypovedania zamestnávateľskej zmluvy a dĺžku výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace,
g)
dátum a miesto uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy,
h)
podpisy zmluvných strán.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, je povinný zrozumiteľným spôsobom informovať o obsahu zamestnávateľskej zmluvy zamestnancov tak, aby získali potrebné informácie o možnostiach a podmienkach ich účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení.
(4)
Na zamestnávateľskú zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 59
(1)
Zamestnávateľská zmluva zaniká
a)
odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy,
b)
vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy,
c)
dohodou zmluvných strán,
d)
zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnávateľa.
(2)
Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak
a)
bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu,16)
b)
nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti počas šiestich mesiacov príspevky za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníkmi.
(3)
Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká zamestnávateľská zmluva dňom nasledujúcim po doručení oznámenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o odstúpení od zamestnávateľskej zmluvy. Týmto dňom zaniká povinnosť zamestnávateľa platiť príspevky za jeho zamestnancov, ktorí sú účastníkmi.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať zamestnávateľov, s ktorými má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, účastníkov a poberateľov dávok o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o spôsobe jej zrušenia najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení.
§ 60
Dávkový plán
(1)
Dávkový plán musí obsahovať najmä
a)
druhy vyplácaných dávok,
b)
minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia a potrebný vek na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a doplnkového výsluhového dôchodku,
c)
podmienky prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia,
d)
spôsob určenia sumy dočasného doplnkového starobného dôchodku a dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
e)
lehotu a spôsob výplaty dávok,
f)
záväzok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti previesť sumu na osobnom účte účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o tento prevod, ako aj podmienky tohto prevodu a
g)
podmienky prevodu príspevkov do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podmienky prestupu účastníka z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu tej istej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Dávkový plán nesmie podmieňovať práva účastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skutočnosťami, ktoré sťažujú alebo znemožňujú uplatňovanie práv účastníka priznaných týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Zmeny a doplnenia dávkového plánu sú súčasťou účastníckej zmluvy len vtedy, ak s týmito zmenami a doplneniami účastník vyjadrí písomný súhlas.
DEVIATA ČASŤ
OSOBNÝ ÚČET ÚČASTNÍKA A OSOBNÝ ÚČET POBERATEĽA DÁVKY
§ 61
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie každému účastníkovi a každému poberateľovi dávky jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu na účely evidencie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek. Evidenciu počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na ňom vedie oddelene od osobných účtov ostatných účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Osobný účet účastníka obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého platia príspevky účastník a zamestnávateľ,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 ods. 1 pripísaním príspevkov účastníka na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 ods. 1 pripísaním príspevkov zamestnávateľa na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b),
g)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek,
h)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom účte.
(3)
Zápisy na osobnom účte podľa odseku 2 písm. h) týkajúce sa pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek obsahujú
a)
dátum pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
b)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek ku dňu ich pripísania,
c)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára, ktorý bol podkladom na pripísanie doplnkových dôchodkových jednotiek,
d)
výšku príspevku účastníka pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
výšku príspevku zamestnávateľa pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
dátum pripísania príspevku podľa písmena c).
(4)
Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,
c)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 43 ods. 5, a dátum ich pripísania na osobný účet poberateľa dávky,
e)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa písmena d),
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, a dátum ich odpísania z osobného účtu poberateľa dávky,
g)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,
h)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),
i)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky výpis z jeho osobného účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinná zaslať účastníkovi výpis z jeho osobného účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu zaslať výpis z jeho osobného účtu v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu zo dňa, v ktorom bola účastníkovi pripísaná táto suma na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje.
(6)
Výpis z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi alebo poberateľovi dávky na poslednú známu adresu trvalého pobytu, ak sa s účastníkom alebo poberateľom dávky nedohodne inak.
(7)
Výpis z osobného účtu účastníka obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 2,
b)
aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,
c)
aktuálnu hodnotu osobného účtu ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom účte,
d)
priebeh zápisov podľa odseku 3 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného účtu,
e)
percentuálnu výšku odplát podľa § 35 ods. 1,
f)
súčet príspevkov účastníka a zamestnávateľa ku dňu vyhotovenia výpisu z osobného účtu, ktoré boli pripísané na osobný účet odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného účtu; tento údaj musí byť graficky zvýraznený,
g)
počiatočný stav osobného účtu účastníka k 1. januáru kalendárneho roka a konečný stav osobného účtu účastníka k 31. decembru kalendárneho roka; tieto údaje musia byť graficky zvýraznené,
h)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte, ktoré boli pripísané na osobný účet odo dňa jeho zriadenia.
(8)
Výpis z osobného účtu poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 4 za obdobie odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného účtu poberateľa dávky,
b)
aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,
c)
aktuálnu hodnotu osobného účtu poberateľa dávky ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom účte poberateľa dávky,
d)
aktuálnu hodnotu všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek,
e)
percentuálnu výšku odplát podľa § 35 ods. 1 písm. a),
f)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi a poberateľovi dávky súčasne s výpisom z osobného účtu podľa odsekov 7 a 8 informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 5.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky aktuálny výpis z osobného účtu na požiadanie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky.
(11)
Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 5 uhrádza účastník alebo poberateľ dávky.
§ 62
(1)
Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný príspevok a majetok prevedený podľa § 63 a 64 alebo prevedený z iného členského štátu Európskej únie, pripíše príslušná doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi na jeho osobný účet taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku a majetku prevedeného podľa § 63 a 64 alebo prevedeného z iného členského štátu Európskej únie a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Ak z platby príspevkov, ktoré sú pripísané na bežný účet depozitára alebo na účet nepriradených platieb v súlade s § 56b ods. 3, nie je možné určiť, ktorého účastníka sa taká platba týka, môžu byť príspevky pripísané na osobný účet účastníka až po identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka. Ak dôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevkov na bežný účet depozitára alebo na účet nepriradených platieb, pripíše príspevky doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi na jeho osobný účet ku dňu jeho identifikácie. Ak nedôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevkov na bežný účet depozitára alebo na účet nepriradených platieb, doplnková dôchodková spoločnosť vráti príspevky tomu, od koho ich dostala.
§ 63
(1)
Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe zmeny účastníckej zmluvy; taký prestup doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje.
(2)
V deň prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzavrie doplnková dôchodková spoločnosť evidenciu zápisov na osobnom účte účastníka, ktoré súvisia s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, z ktorého účastník prestupuje (ďalej len „výstupný doplnkový dôchodkový fond“), a v lehote piatich pracovných dní otvorí evidenciu zápisov na osobnom účte, ktoré súvisia s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, do ktorého účastník prestupuje (ďalej len „vstupný doplnkový dôchodkový fond“). Účastník je do dňa predchádzajúceho otvoreniu evidencie vo vstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde účastníkom vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde. Dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa prestupu účastníka previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zo dňa jeho prestupu na bežný účet vstupného doplnkového dôchodkového fondu. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu účastníka.
(4)
V deň prestupu účastníka doplnková dôchodková spoločnosť odpíše z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové jednotky výstupného doplnkového dôchodkového fondu a najneskôr do piatich pracovných dní pripíše taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek vstupného doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu aktuálnej hodnoty osobného účtu a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky vstupného doplnkového dôchodkového fondu.
§ 64
(1)
Účastník môže prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe písomnej žiadosti; doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná tento prestup zrealizovať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti účastníka. Poberateľ dávky nemôže prestúpiť z výplatného doplnkového dôchodkového fondu do iného výplatného doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(2)
Ak sa účastník a doplnková dôchodková spoločnosť nedohodnú inak, dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V deň prestupu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zruší doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, osobný účet účastníka a doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej prestupuje, zriadi osobný účet účastníka. Účastník je v deň prestupu účastníkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej prestupuje.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná do jedného mesiaca odo dňa prestupu účastníka previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zo dňa jeho prestupu na bežný účet príspevkového doplnkového dôchodkového fondu určený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, do ktorej prestupuje. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu účastníka.
(4)
Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 odpíše doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, z jeho osobného účtu všetky doplnkové dôchodkové jednotky príspevkového doplnkového dôchodkového fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej účastník prestupuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje, pripíše v deň pripísania sumy podľa odseku 3 na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára účastníkovi taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy prevedenej podľa odseku 3 a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek.
§ 64a
S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa dávky možno nakladať len v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
DESIATA ČASŤ
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
§ 65
Informácie pre verejnosť
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za sedem dní zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou
a)
aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje,
b)
čistú hodnotu majetku v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, je povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o zlúčení doplnkových dôchodkových spoločností.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť, na ktorú sa previedla správa doplnkových dôchodkových fondov z iného dôvodu ako podľa odseku 2, je povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o prevode správy doplnkových dôchodkových fondov.
(4)
Informácie podľa odsekov 2 a 3 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy k rozhodujúcej skutočnosti došlo.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať najmä
a)
informácie podľa odsekov 1 až 3,
b)
údaje o výške základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
aktuálne znenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
e)
údaje o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch,
f)
dávkové plány,
g)
informačné prospekty doplnkových dôchodkových fondov,
h)
aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
i)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37,
j)
ročnú správu a polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a ročnú správu a polročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane správy o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojej internetovej stránke zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a)
označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia doplnkového dôchodkového fondu a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b)
údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta,
d)
údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov,
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu doplnkového dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojej internetovej stránke najmenej raz za sedem dní. Mesačné správy podľa odseku 6 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na internetovej stránke do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca. Internetová stránka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí obsahovať dátum poslednej aktualizácie a údaje na tejto stránke nesmú byť nahradené aktuálnymi, ale musí byť zachovaná a verejnosti prístupná ich história.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu
a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami doplnkových dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 8 písm. a) a b) a v polročných správach podľa odseku 8 písm. c) a d) uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.
(10)
Ak nie je v lehote podľa odseku 8 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
(11)
Ročná správa a polročná správa podľa odseku 8 písm. a) a c) obsahujú
a)
informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
c)
informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 14 Národná banka Slovenska.
(12)
Ročná správa a polročná správa podľa odseku 8 písm. b) a d) obsahujú
a)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
b)
informácie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska a menového hľadiska,
c)
grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky,
d)
informácie o vývoji počtu účastníkov,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 14 Národná banka Slovenska.
(13)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 8 zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(14)
Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o informáciách podľa odseku 11 písm. a) až d) a odseku 12 písm. a) až d) a rozsah iných informácií podľa odseku 11 písm. e) a odseku 12 písm. e), ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.
(15)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach doplnkového dôchodkového sporenia. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť účastníkovi a poberateľovi dávky pri sťahovaní sa do iného štátu primerané informácie o ich právach na dávku a iných právach a povinnostiach plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia, a to v rovnakom rozsahu, ako ich poskytuje účastníkovi a poberateľovi dávky žijúcim na území Slovenskej republiky.
(16)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať účastníka najmenej raz ročne bezplatne o výške odplát uvedených v § 35 ods. 1 a o výške nákladov a poplatkov uvedených v § 35 ods. 2.
(17)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky poskytnúť ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom a o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane správy o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
§ 66
Informačný prospekt
(1)
Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli účastníci a poberatelia dávok vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním. Informačný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre účastníkov a poberateľov dávok ľahko zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu doplnkového dôchodkového fondu. Informačný prospekt nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
(2)
Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.
(4)
Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený prístup k údajom rovnocenný ako pri listinnej forme a ak s tým súhlasila Národná banka Slovenska. Trvanlivým médiom sa na účely tohto zákona rozumie nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje účastníkovi a poberateľovi dávky uchovávať jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia, a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie, najmä technické nosiče informácií.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom prospekte.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte.
(7)
Informačný prospekt pre príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník zvolil, spolu so štatútom tohto príspevkového doplnkového dôchodkového fondu je doplnková dôchodková spoločnosť povinná pripojiť k účastníckej zmluve. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať účastníkovi, ktorý požiadal o vyplácanie dávky, informačný prospekt pre výplatný doplnkový dôchodkový fond a štatút tohto fondu.
§ 67
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska a Štatistickému úradu Slovenskej republiky
(1)
Na informačnú povinnosť voči Národnej banke Slovenska podľa tohto zákona sa rovnako vzťahujú ustanovenia o informačnej povinnosti voči Národnej banke Slovenska podľa osobitného predpisu.42)
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie
a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a predajov finančných nástrojov z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,
b)
informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2,
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
zoznam účastníkov a poberateľov dávok,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu podľa § 48 ods. 6.
(4)
Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná plniť v rozsahu a spôsobom, ktoré určí vo vyžiadaní Národná banka Slovenska.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou Národnej banke Slovenska informácie o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom. Poskytované informácie musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý a verný obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska všeobecným záväzným právnym predpisom.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.43)
(8)
Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť predkladala informácie v rovnakom rozsahu a spôsobom ako doplnková dôchodková spoločnosť podľa tohto zákona.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na území hostiteľského členského štátu na účely dohľadu.
§ 67a
Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie Národnému inšpektorátu práce súčinnosť pri výkone dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona upravujúcich doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov uvedených v § 5 ods. 2.
DVANÁSTA ČASŤ
DOHĽAD
§ 69
(1)
Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(2)
Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia doplnkových dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre účastníkov, poberateľov dávok a na minimalizáciu investičných rizík.
(3)
Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy účastníkov a poberateľov dávok a záujmy členov a poberateľov dôchodkových dávok v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.
(4)
Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.9)
(5)
Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, doklady a informácie nevyhnutne potrebné na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska potrebné údaje, doklady a informácie Národnej banke Slovenska poskytnúť.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva. Zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná umožniť vykonanie dohľadu osobám povereným výkonom dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.
(8)
Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.
(9)
Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území hostiteľského členského štátu, a zamestnaneckých dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky.
§ 70
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)
Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná
a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v rozsahu jej činností vykonávaných na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
e)
depozitárom,
f)
núteným správcom,
g)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým zverila doplnková dôchodková spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 37,
h)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len doplnková dôchodková spoločnosť, depozitár alebo finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,
b)
dodržiavanie štatútu doplnkového dôchodkového fondu, dávkového plánu a stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie,
d)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska,
e)
dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 29.
(3)
Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd alebo iný orgán podľa osobitného predpisu45) a plnenie povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky za týchto zamestnancov.
§ 70a
(1)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, o zmenách v predpisoch podľa § 37b ods. 2.
(2)
Príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení Národnej banke Slovenska vykonať dohľad na mieste v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, pri výkone dohľadu nad touto spoločnosťou a spolupracovať s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pri výkone dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a zabezpečiť výmenu informácií pri výkone tohto dohľadu.
(4)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, požiada Národnú banku Slovenska o vykonanie dohľadu nad touto spoločnosťou, je Národná banka Slovenska povinná tejto žiadosti vyhovieť.
(5)
Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o vykonanie dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území tohto štátu.
(6)
Činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska len v rozsahu dodržiavania predpisov podľa § 37b ods. 2 a v rozsahu dodržiavania pravidiel podľa § 37b ods. 3, ak Národná banka Slovenska uplatní požiadavku podľa § 37b ods. 3.
(7)
Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska okrem dodržiavania predpisov a požiadaviek podľa § 37a ods. 2.
(8)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, porušuje predpisy a požiadavky podľa § 37a ods. 2, Národná banka Slovenska prijme opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. Prijaté opatrenia Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(9)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, porušila predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, bez zbytočného odkladu vyzve túto spoločnosť, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.
(10)
Ak napriek prijatým opatreniam podľa odseku 9 zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, naďalej porušuje predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie činnosti tejto spoločnosti.
(11)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, odoberie povolenie tejto spoločnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania činnosti touto spoločnosťou na území Slovenskej republiky.
(12)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
§ 71
Sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch45a) upravujúcich ich povinnosti, v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, v dávkovom pláne, v stanovách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v povolení alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na náklady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu inou osobou, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 37,
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagácie alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a súčasne nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,
n)
uložiť pokutu až do výšky 650 000 eur,
o)
nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu,
p)
odobrať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti povolenie podľa § 76,
q)
odobrať iné povolenie podľa tohto zákona alebo
r)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou,
s)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, skončenie vykonávania činnosti uvedenej v oznámení podľa § 37a ods. 1 písm. b) alebo nariadiť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, skončiť vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, členovi dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, prokuristovi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií alebo vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútornej kontroly za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, štatútu doplnkového dôchodkového fondu, dávkového plánu, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(3)
Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, obdobia trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 70 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.
(4)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
(5)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa § 71 ods. 1 písm. n).
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(7)
Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 70 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať Národnej banke Slovenska zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.
(9)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií a vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly alebo prerokovať nedostatky v činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(10)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) sankciu podľa odseku 1 písm. p) a s).
§ 72
Opatrenia na ozdravenie
(1)
Opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú:
a)
ozdravný program, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2.
plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,46) tantiém47) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; tieto obchody môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak doplnková dôchodková spoločnosť
a)
závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej činnosti,
b)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti viedla k zníženiu základného imania pod hodnotu podľa § 22 ods. 8.
(3)
Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak doplnková dôchodková spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona.
(4)
Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh opatrení na jej ozdravenie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia na jej ozdravenie. Návrh opatrení na ozdravenie musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Národná banka Slovenska je povinná do 20 dní od doručenia návrhu opatrení na ozdravenie tieto opatrenia schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nedoručí doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodnutie o zamietnutí predložených opatrení na ozdravenie, považujú sa navrhnuté opatrenia za schválené.
(5)
Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia na ozdravenie, sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje na obdobie uvedené v tomto rozhodnutí.
§ 73
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 26 na základe nepravdivých údajov alebo u ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 26 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom48) príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, a to na obdobie končiace dňom nasledujúcim po dni konania valného zhromaždenia.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vydaný príkaz doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento výpis je doplnková dôchodková spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5)
Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím je doplnková dôchodková spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 alebo 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 26.
(8)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonom alebo s jej stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
§ 74
Nútená správa doplnkového dôchodkového fondu
(1)
Nútená správa na účely tohto zákona je správa doplnkového dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy.
(2)
Účelom nútenej správy je najmä
a)
ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,
b)
zistenie skutočného stavu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.
(3)
Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu vždy, ak
a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
odoberie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti povolenie,
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Za núteného správcu doplnkového dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto doplnkového dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(5)
Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.
(6)
Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná odovzdať správu doplnkového dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo vzťahu k doplnkovému dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Doplnková dôchodková spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska správu o odovzdaní správy doplnkového dôchodkového fondu nútenému správcovi.
(7)
Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje do skončenia nútenej správy.
(8)
Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) je povinný odovzdať správu doplnkového dôchodkového fondu späť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 41 ods. 6 skončená dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) alebo § 71 ods. 5 je povinný odovzdať správu doplnkového dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určenej v rozhodnutí Národnej banky Slovenska podľa § 71 ods. 3 alebo § 41 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banke Slovenska.
(9)
Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu doplnkového dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov účastníkov a poberateľov dávok, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.
(10)
Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet účastníkov a poberateľov dávok a je povinný
a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov účastníkov a poberateľov dávok,
c)
viesť účtovníctvo oddelene za každý takto spravovaný doplnkový dôchodkový fond.
(11)
Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za správu doplnkového dôchodkového fondu.
(12)
Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o jej skončení.
(13)
Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak
a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.
(15)
Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do dňa vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.
(16)
Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.
§ 75
Pozastavenie nakladania s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 71 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia môže doplnková dôchodková spoločnosť nakladať s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a vykonávať inú činnosť podľa tohto zákona len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.
§ 76
Odobratie povolenia
(1)
Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnú pod úroveň 75 % primeranosti jej vlastných zdrojov.
(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie vtedy, ak
a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
doplnková dôchodková spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej sankcie podľa tohto zákona neviedlo k náprave,
d)
doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení,
e)
doplnková dôchodková spoločnosť neodovzdá nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu nútenému správcovi.
(3)
Pri odobratí povolenia podľa odseku 2 sa § 71 ods. 3 nepoužije.
(4)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie, súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu doplnkových dôchodkových fondov spravovaných dotknutou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a určí núteného správcu.
(5)
Odo dňa doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia nesmie doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.
(6)
Rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie Obchodnému vestníku do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(7)
Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra. Národná banka Slovenska podá návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia.
TRINÁSTA ČASŤ
TRANSFORMÁCIA DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ POISŤOVNE
§ 77
Vypracovanie transformačného projektu
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa sa môže transformovať na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť s právnou formou akciovej spoločnosti podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Na založenie, vznik a právne postavenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne, a jej zápis do obchodného registra sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého vypracovanie schvaľuje zhromaždenie zriaďovateľov doplnkovej dôchodkovej poisťovne uznesením. Zhromaždenie zriaďovateľov doplnkovej dôchodkovej poisťovne zvolá jej štatutárny orgán tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od účinnosti tohto zákona v sídle doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Na toto zhromaždenie pozve štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne všetkých zriaďovateľov doplnkovej dôchodkovej poisťovne okrem tých, ktorým bol v súlade so štatútom doplnkovej dôchodkovej poisťovne vrátený účelový vklad alebo ktorým sa v súlade so štatútom doplnkovej dôchodkovej poisťovne vracia účelový vklad, alebo ktorí účelový vklad alebo svoj podiel na ňom postúpili, previedli alebo inak scudzili, alebo ktorí previedli, postúpili alebo inak scudzili svoje práva zriaďovateľa súvisiace s účelovým vkladom, alebo ktorí sa vzdali práv zriaďovateľa (ďalej len „zriaďovateľ“).
(3)
Ak štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nezvolá v lehote podľa odseku 2 zhromaždenie zriaďovateľov, toto zhromaždenie zvolá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 60 dní od 1. januára 2005.
(4)
Za zriaďovateľa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa tohto zákona sa považujú aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytli účelový vklad alebo nadobudli účelový vklad alebo podiel na ňom, alebo práva súvisiace s účelovým vkladom od zriaďovateľa podľa odseku 2 alebo jeho právneho nástupcu do 31. decembra 2003 alebo ktoré poskytli finančné prostriedky na zabezpečenie vykonávania doplnkového dôchodkového poistenia na základe zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou do 31. decembra 2003, aj ak nemali postavenie zriaďovateľa podľa osobitného predpisu.49)
(5)
Na zhromaždenie zriaďovateľov štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nepozve ani zriaďovateľov, ktorí sú v likvidácii, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorým bolo povolené vyrovnanie alebo na ktorých majetok bol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku.
(6)
O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov sa vyhotoví notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie o vypracovaní transformačného projektu, ktorá obsahuje aj menný zoznam zriaďovateľov, ktorí sa zúčastnili na zhromaždení zriaďovateľov s uvedením výsledku hlasovania o vypracovaní transformačného projektu.
(7)
Účelovým vkladom sa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozumie účelový vklad zriaďovateľa podľa odseku 2 do doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa osobitného predpisu,49) nadobudnuté práva z účelového vkladu, účelový vklad právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 4 a finančné prostriedky poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvedenými v odseku 4.
(8)
Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu (ďalej len „uznesenie“) sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov zriaďovateľov tvoriacich zhromaždenie zriaďovateľov. Každý zriaďovateľ má jeden hlas na každých 10 000 Sk účelového vkladu.
(9)
Po schválení uznesenia ďalší proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne riadi zhromaždenie zriaďovateľov. Na zhromaždenie zriaďovateľov zároveň prechádza pôsobnosť voliť a odvolávať štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Na platnosť zvolenia a odvolania štatutárneho orgánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne a na prijatie platného rozhodnutia zhromaždenia zriaďovateľov v procese transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov zriaďovateľov tvoriacich zhromaždenie zriaďovateľov. Odsek 8 druhá veta platí rovnako.
§ 78
(1)
Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doplnková dôchodková poisťovňa. K vypracovanému transformačnému projektu vyjadrí písomné stanovisko dozorná rada doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Návrh transformačného projektu podpíše štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne a predloží ho do 60 dní od prijatia uznesenia na schválenie zhromaždeniu zriaďovateľov. Na prijatie platného uznesenia o schválení transformačného projektu platí § 77 rovnako.
(2)
Schválený transformačný projekt spolu s písomným stanoviskom dozornej rady doplnkovej dôchodkovej poisťovne k vypracovanému transformačnému projektu predloží doplnková dôchodková poisťovňa do troch dní od jeho schválenia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska a požiada ich o stanovisko. Tieto orgány vyjadria svoje písomné stanovisko k schválenému transformačnému projektu do 30 dní od jeho predloženia. Schválený transformačný projekt sa spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou jeho schválenie zhromaždením zriaďovateľov a so stanoviskami prikladá k žiadosti o udelenie povolenia a spolu s právoplatným povolením podľa tohto zákona sa ukladá do zbierky listín podľa osobitného predpisu.50)
(3)
Prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne, sú zriaďovatelia, ktorí tvorili zhromaždenie zriaďovateľov s podielom ustanoveným v transformačnom projekte, okrem zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného projektu, a zriaďovateľov, ktorí na základe dohody podľa § 79 ods. 3 nebudú mať podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 79
(1)
Transformačný projekt je dokument, ktorý po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje podrobný postup transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. Transformačný projekt obsahuje údaje o doplnkovej dôchodkovej poisťovni a budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a jednotlivé činnosti pri transformácii usporiadané v časovom slede tak, aby boli dodržané všetky práva a právom chránené záujmy zriaďovateľov, poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia.
(2)
Transformačný projekt obsahuje najmä
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú sa má doplnková dôchodková poisťovňa transformovať,
c)
účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne nie staršiu ako tri mesiace ku dňu schválenia transformačného projektu overenú audítorom,
d)
súpis nehnuteľností vo vlastníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, doložený dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
e)
výšku vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
určenie podielu zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov,
g)
návrh spôsobu vysporiadania medzi zriaďovateľmi, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného projektu, a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa transformuje doplnková dôchodková poisťovňa, a návrh spôsobu vysporiadania medzi tretími osobami, ktoré poskytli účelový vklad alebo nadobudli účelový vklad alebo podiel na ňom, alebo právo súvisiace s účelovým vkladom od zriaďovateľa podľa § 77 ods. 2 alebo jeho právneho nástupcu po 31. decembri 2003, a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa transformuje doplnková dôchodková poisťovňa,
h)
navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a určenie predmetu vkladu do základného imania,
i)
pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok okrem hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku, vyjadrenie jeho hodnoty na základe účtovníctva, a ak ide o nehnuteľný majetok, hmotný investičný majetok a nehmotný investičný majetok, vyjadrenie jeho hodnoty na základe znaleckého posudku,
j)
emisnú hodnotu a počet akcií,
k)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
l)
určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
m)
návrh na rozdelenie majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, medzi doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond podľa § 80 a 83,
n)
informáciu o počte poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia s členením na jednotlivé druhy dávok k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bol schválený transformačný projekt,
o)
určenie jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorého účastníkmi sa stanú poistenci doplnkového dôchodkového poistenia,
p)
informáciu o počte zamestnávateľských zmlúv, zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv ku dňu uvedenému v písmene n),
q)
návrh spôsobu vysporiadania nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia, ktorým sa vypláca dávka doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorej je zohľadnené riziko dožitia tak, aby boli zachované nároky príjemcov týchto dávok vrátane ocenenia rizika vyplývajúceho z vyplácania týchto dávok a poistnej zmluvy uzatvorenej medzi doplnkovou dôchodkovou poisťovňou a poisťovňou, v ktorej sa poisťovňa zaväzuje doplatiť tieto dávky,
r)
časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, podania žiadosti o udelenie povolenia, podania návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra a prípravy dokumentov potrebných v súvislosti so zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne a vznikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Podiely zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov sa v transformačnom projekte určia pomerom účelového vkladu a vložených finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 4 zriaďovateľa k súčtu účelových vkladov a vložených finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 4 všetkých zriaďovateľov, ktorí budú prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 78 ods. 3. Zriaďovatelia sa môžu dohodnúť na inom podiele na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo že niektorý zo zriaďovateľov nebude mať podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Takáto dohoda, ako aj dohoda o vzájomnom majetkovom vysporiadaní zriaďovateľov musí byť súčasťou transformačného projektu.
§ 80
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imania podľa odseku 2.
(2)
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu je rozdiel medzi peňažným vyjadrením majetku doplnkovej dôchodkovej poisťovne a peňažným vyjadrením všetkých jej záväzkov. Peňažné vyjadrenie majetku a záväzkov je ich finančné vyjadrenie v účtovníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa účtovnej závierky overenej audítorom zostavenej na základe údajov nie starších ako tri mesiace ku dňu schválenia transformačného projektu, okrem nehnuteľností podľa § 79 ods. 2 písm. d), ktorých peňažné vyjadrenie sa určí znaleckým posudkom. Do majetku doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa na účely výpočtu hodnoty vlastného imania nezapočítava hodnota majetku zodpovedajúca hodnote zostatku rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej príjmy (výnosy) podľa osobitného predpisu49) a nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke práva zo zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, okrem darov a dedičstva podľa osobitného predpisu,49) ak tento zákon neustanovuje inak. Do záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely výpočtu hodnoty vlastného imania sa nezapočítava hodnota záväzkov voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia a hodnota zostatku rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(3)
Nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke právo zo zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, sa môžu započítať do majetku na účely výpočtu vlastného imania iba v prípade, ak sa zriaďovatelia zaviažu najneskôr do 15 dní po schválení transformačného projektu uhradiť hodnotu týchto nehnuteľností vyjadrenú na základe znaleckého posudku doplnkovej dôchodkovej poisťovne ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do majetku, ktorý bude tvoriť príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond v pomere hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia.
(4)
Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť vyšší ako vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa odseku 2.
§ 81
Založenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a vloží do tejto spoločnosti ako nepeňažný vklad doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za podnik podľa § 5 a § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka. Ustanovenia § 59 ods. 2 tretej vety, § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú. Doplnková dôchodková poisťovňa, doplnková dôchodková spoločnosť a zriaďovatelia sú viazaní ustanoveniami schváleného transformačného projektu.
(2)
Hodnotu nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne zistená podľa § 80 ods. 2. Takto určená hodnota nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného ku dňu jej vzniku. Ustanovenie § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa pri založení a vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nepoužije. Ustanovenie § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka sa použije primerane k ustanoveniam trinástej časti tohto zákona.
(3)
Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a nemusí byť splatené pri jej založení. Rezervný fond doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri jej vzniku musí byť najmenej 10 % z hodnoty jej základného imania, najmenej však 5 000 000 Sk. Ak vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa § 80 nedosahuje výšku 55 000 000 Sk, zriaďovatelia, ktorí sa majú stať prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 78 ods. 3, sú povinní zvýšiť svoje vklady v doplnkovej dôchodkovej poisťovni v pomere ich podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tak, aby vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne dosiahlo hodnotu najmenej 55 000 000 Sk, a to najneskôr v lehote podľa § 83 ods. 1.
(4)
Na základe transformačného projektu zakladá doplnkovú dôchodkovú spoločnosť doplnková dôchodková poisťovňa bez výzvy na upisovanie akcií. O založení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa spíše zakladateľská listina formou notárskej zápisnice o právnom úkone.
(5)
Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom25) obsahuje údaje o podieloch zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov.
§ 82
Udelenie povolenia
(1)
Na udelenie povolenia pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť platia § 23 až 25 rovnako okrem § 23 ods. 1 písm. a) a odseku 4 písm. e). Dôvodom zamietnutia žiadosti o povolenie môže byť nesúhlasné stanovisko podľa § 78 ods. 2.
(2)
Povolenie môže obsahovať podmienku zvýšiť vklad v doplnkovej dôchodkovej poisťovni podľa § 81 ods. 3. Zriaďovateľ je povinný preukázať Národnej banke Slovenska splnenie tejto podmienky. Ak túto podmienku zriaďovatelia nesplnia v lehote podľa § 83 ods. 1, povolenie zaniká.
§ 83
Vznik doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Návrh na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo do 30 dní od udelenia povolenia Národnou bankou Slovenska podľa § 82. Tento návrh podpisujú všetci členovia predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra je schválený transformačný projekt a právoplatné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska. K návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zaniká doplnková dôchodková poisťovňa a k tomuto dňu sa doplnková dôchodková poisťovňa vymaže z registra doplnkových dôchodkových poisťovní. Doplnková dôchodková spoločnosť je právnym nástupcom doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Doplnková dôchodková spoločnosť uspokojí nároky zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili s transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne, vo výške určenej podľa § 79 ods. 2 písm. g).
(3)
Všetky práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádzajú dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zriaďovateľov v pomere určenom v schválenom transformačnom projekte a zakladateľskej listine.
(4)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri je súpis nehnuteľností, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zakladateľskej listiny. Ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prevziať majetok zahrnutý do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí tohto majetku sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Ustanovenia § 60 a § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
(5)
Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde majetok zodpovedajúci hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a do majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde majetok zodpovedajúci hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, okrem majetku zodpovedajúcemu hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Hodnota záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa rozdelí medzi príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond tak, že do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu prechádza hodnota záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a do výplatného doplnkového dôchodkového fondu hodnota záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, okrem hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Majetok zodpovedajúci hodnote zostatku rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej poisťovne po odpočítaní majetku zodpovedajúcemu rozdielu medzi majetkom potrebným na zaplatenie poistného poisťovni na základe poistnej zmluvy podľa § 79 ods. 2 písm. q) a majetkom zodpovedajúcim hodnote záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia, sa rozdelí ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti medzi príspevkový doplnkový dôchodkový fond a výplatný doplnkový dôchodkový fond v pomere hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, okrem hodnoty záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do jej majetku majetok, ktorý sa nepreviedol do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a do majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa prvej vety a tretej vety a do jej záväzkov záväzky doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia. Ku dňu vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnková dôchodková spoločnosť sú povinní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej sa uvedie výška majetku a záväzkov každého z týchto fondov.
(6)
Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.51)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku zostaviť zatváraciu účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktorá bola vložená ako podnik do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a otváraciu účtovnú závierku. Ak objem majetku v doplnkových dôchodkových fondoch zistený otváracou účtovnou závierkou nedosahuje výšku záväzkov voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia okrem záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia, zistenú v zatváracej účtovnej závierke, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná previesť z vlastného majetku do majetku ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov majetok v takej hodnote, aby sa hodnota majetku v doplnkových dôchodkových fondoch zistená v otváracej účtovnej závierke rovnala hodnote majetku zodpovedajúcemu výške záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči poistencom doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia okrem výšky záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne voči príjemcom dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia.
ŠTRNÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 84
Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodujú súdy.
§ 84a
Výška odmeny priamo súvisiaca s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je najviac 10 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila účastnícka zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Prechodné ustanovenia
§ 85
(1)
Právne postavenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a práva, povinnosti a zodpovednosť v súvislosti s vykonávaním doplnkového dôchodkového poistenia, ako aj práva poistencov a nároky príjemcov dávok sa zachovávajú a do zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa spravujú podľa doterajšieho predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak. Na činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne platí § 28a rovnako.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorej zhromaždenie zriaďovateľov neschváli transformačný projekt, sa zrušuje s likvidáciou najneskôr 31. decembra 2005.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorá nepodá žiadosť o udelenie povolenia do 30. júna 2006, sa zrušuje s likvidáciou 1. júla 2006. Doplnková dôchodková poisťovňa sa zrušuje s likvidáciou aj dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, môže vzniknúť najneskôr do 30. júna 2007. Doplnková dôchodková poisťovňa sa zrušuje s likvidáciou 1. júla 2007, ak doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, nevznikne do 30. júna 2007.
(5)
Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne zrušenej podľa odsekov 2 až 4 a pri uspokojovaní práv poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia sa postupuje podľa doterajšieho predpisu.
§ 86
(1)
Odo dňa vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poistenci doplnkového dôchodkového poistenia sú účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia a príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia sú poberateľmi dávok doplnkového dôchodkového sporenia, a to za podmienok dohodnutých v zamestnávateľskej zmluve, v zamestnaneckej zmluve a poisteneckej zmluve uzatvorených podľa doterajšieho predpisu. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do dvoch mesiacov odo dňa svojho vzniku oznámiť účastníkom, poberateľom dávok a zamestnávateľom, ktorí uzatvorili zamestnávateľskú zmluvu podľa doterajšieho predpisu,
a)
transformáciu na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
b)
skutočnosť, že sa poistenci doplnkového dôchodkového poistenia stali účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia,
c)
skutočnosť, že sa príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia stali poberateľmi dávok doplnkového dôchodkového sporenia.
(2)
Oznámenie uvedené v odseku 1 uverejní doplnková dôchodková spoločnosť do 30 dní od vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti aj v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.
(3)
Zamestnávateľské zmluvy, zamestnanecké zmluvy a poistenecké zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho predpisu sa považujú za zamestnávateľské zmluvy a účastnícke zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 86 ods. 1 prvej vety okrem ustanovení dávkového plánu, ktoré upravujú zásady, podľa ktorých sa poistenec doplnkového dôchodkového poistenia a príjemca dávky doplnkového dôchodkového poistenia podieľajú na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne, a spôsob výplaty dávky doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorej je zohľadnené riziko dožitia, a okrem ustanovení zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv, ktoré upravujú dedenie v doplnkovom dôchodkovom poistení. Na určenie výšky podielu účastníka a poberateľa dávky uvedených v odseku 1 prvej vete na výnose z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a na spôsob výplaty dávok doplnkového dôchodkového poistenia, v ktorých je zohľadnené riziko dožitia, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona. V zmluvách podľa prvej vety sa na dedenie v doplnkovom dôchodkovom poistení vzťahujú ustanovenia o dedení v doplnkovom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona. Pri vyplatení odstupného podľa doterajšieho predpisu sa nepoužijú ustanovenia o určení výšky odplaty za odstupné podľa tohto zákona určené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu. Úhrn príspevkov zamestnávateľa zaplatených za účastníka, ktorému sa vypláca odstupné podľa predchádzajúcej vety, a podiel na výnosoch z hospodárenia s týmito príspevkami je spoločným majetkom účastníkov doplnkového dôchodkového fondu.
(4)
Obdobie doplnkového dôchodkového poistenia získané do 30. júna 2007 sa po tomto dni považuje za obdobie doplnkového dôchodkového sporenia.
§ 87
(1)
Finančná inštitúcia podľa § 29 ods. 4 je v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2007 aj doplnková dôchodková poisťovňa.
(2)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. januárom 2005 používa pojem „doplnkové dôchodkové poistenie“, rozumie sa tým aj „doplnkové dôchodkové sporenie“.
§ 87a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Povolenia, schválenia a súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia, schválenia a súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo zániku schválení a súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006.
(2)
Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona.9) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2006, zostávajú zachované.
(4)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitného zákona.9) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. januárom 2006, zostávajú zachované.
§ 87b
(1)
Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období od 1. augusta 2006 do 30. novembra 2007, je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu najneskôr do 31. decembra 2007.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť dávkový plán s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. i) najneskôr do 31. októbra 2006.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty doplnkových dôchodkových fondov s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. h) najneskôr do 31. októbra 2006. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť skladbu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s týmto zákonom najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu. Národná banka Slovenska môže lehotu podľa druhej vety predĺžiť len na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty podľa druhej vety, ak je to odôvodnené záujmom ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(4)
Povolenie na vykonávanie činnosti finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené podľa doterajšieho predpisu, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, považuje sa za povolenie na sprostredkovanie udelené podľa tohto zákona.
(5)
Na konflikt záujmov do 31. júla 2007 platí § 32 ods. 6 v znení účinnom do 31. júla 2006.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 87c
Účastníkovi, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu podľa § 57, sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok najskôr od 1. januára 2008, ak pred 1. januárom 2005 najneskôr do 31. decembra 2011 dovŕšil najmenej 40 rokov veku a vykonával prácu tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj najmenej 20 rokov. Na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku tohto účastníka sa neuplatnia podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku upravené v dávkovom pláne.
§ 87d
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.
§ 87e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä
a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, hodnoty osobných účtov účastníkov, hodnoty osobných účtov poberateľov dávky, hodnoty dávok z doplnkového dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,
c)
spôsob a pravidlá informovania účastníkov a poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým účastníkom a jednotlivým poberateľom dávky doplnkového dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o hodnote ich osobného účtu a hodnote ich dávok z doplnkového dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov doplnkových dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk s účastníkmi, poberateľmi dávky doplnkového dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní doplnkového dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Doplnková dôchodková spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému účastníkovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení; ostatným účastníkom a poberateľom dávky doplnkového dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.
(4)
Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre účastníkov alebo poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre účastníkov alebo poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,52) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.52)
(5)
Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia informáciu o aktuálnej hodnote zostatku na ich osobnom účte účastníka ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie tejto hodnoty zo slovenskej meny na euro vykonaný podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dávky z doplnkového dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty zostatku ich osobného účtu poberateľa dávky a hodnoty ich dávky z doplnkového dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na euro vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.52)
(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 87f
Doplnkový výsluhový dôchodok účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 prvej vete sa od 1. januára 2009 vypláca za podmienok ustanovených na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku a na určenie jeho sumy podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 87g
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.
§ 87h
V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý doplnkový dôchodkový fond spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.
§ 87i
Pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začala doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať pred 1. januárom 2009, určuje doplnková dôchodková spoločnosť počiatočnú hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky vo výške 0,033194 eura ku dňu začatia vytvárania doplnkového dôchodkového fondu. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná začať s evidenciou doplnkových dôchodkových jednotiek najneskôr do 30. júna 2009.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
§ 87j
(1)
V roku 2010 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,2084 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
V roku 2011 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,205 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
V roku 2012 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,200 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
V roku 2013 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,195 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
V roku 2014 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,190 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6)
V roku 2015 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,185 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(7)
V roku 2016 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,180 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(8)
V roku 2017 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,175 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(9)
V roku 2018 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,170 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 87k
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť znenie štatútov doplnkových dôchodkových fondov a dávkových plánov s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2010 a predložiť ich Národnej banke Slovenska na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. h) a i) najneskôr do 31. januára 2010. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.
§ 87l
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30. apríla 2010 zaslať všetkým účastníkom vrátane účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 návrh na zmenu účastníckej zmluvy účinnej od 1. júla 2010, ktorej obsahom je zmena dávkového plánu podľa odseku 2 a poučenie o právnych dôsledkoch podpísania zmeny účastníckej zmluvy; účastník môže tento návrh na zmenu účastníckej zmluvy prijať najneskôr do 30. júna 2010.
(2)
Zmena dávkového plánu musí obsahovať výlučne zmeny podľa zákona účinného od 1. januára 2010 týkajúce sa
a)
podmienok vyplácania, súm a spôsobu výplaty jednotlivých druhov dávok uvedených v § 15 písm. a) až c),
b)
úpravy podľa § 19 ods. 2 a
c)
podmienok prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a výšky odplaty za tento prestup.
§ 87m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011
Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra 2011.
Záverečné ustanovenia
§ 88
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v v prílohe č. 2.
§ 89
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z. a zákona č. 551/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 624/2004 sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu9c) a finančných agentov v sektore doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,9d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 9d znejú:
„9c)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ vkladajú slová „dôchodkových správcovských spoločností,9c) doplnkových dôchodkových spoločností,9d)“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 554/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“ vkladajú slová „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti5ia) vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ia znie:
„5ia)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 28b ods. 1 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „predchádzajúce účtovné obdobie“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 650/2004 Z. z.
VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE
Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde:
Vzorec 01
Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:
Ot výška odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pre deň t
NAVt čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde platná pre deň t
AHDDJt aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky platná pre deň t
maxAHDDJt-1 maximálna aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky dosiahnutá po 1. januári 2010 do dňa t-1
K koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý
môže byť maximálne:
v roku 2010 vo výške 0,10,
v roku 2011 vo výške 0,11,
v roku 2012 vo výške 0,12,
v roku 2013 vo výške 0,13,
v roku 2014 vo výške 0,14,
v roku 2015 vo výške 0,15,
v roku 2016 vo výške 0,16,
v roku 2017 vo výške 0,17,
v roku 2018 vo výške 0,18,
v roku 2019 vo výške 0,19,
a v roku 2020 a v nasledujúcich rokoch vo výške 0,20,
t pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, 28. 10. 1980).
2.
Smernica Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987, ktorou sa mení a dopĺňa v súvislosti s pristúpením Španielska smernica 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 66, 11. 3. 1987).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002).
4.
Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 225, 12. 8. 1986).
5.
Smernica Rady 96/97/ES z 20. decembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 86/378/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997).
6.
Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25. 7. 1998).
7.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
8.
Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23. 9. 2003).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
1)
§ 138 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
3)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
5)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z.
6)
§ 70 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
11)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
12)
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
15)
16)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 48 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
20)
§ 48 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
23)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
24a)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
24aa)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24b)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24e)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24f)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
29)
Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
30)
§ 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
33b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41a)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41b)
Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41c)
§ 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41e)
§ 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
41f)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,§ 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41g)
§ 251 až 320a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
45)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
45a)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
49)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.