635/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

635
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z. a zákona č. 43/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 40 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 9 sa slová „§ 10 ods. 4 písm. b), § 99 ods. 3 písm. b) a § 104 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. b) a c), § 99 ods. 3 písm. b), § 104 ods. 2 a § 164 ods. 1“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
§ 3 zákona č. 594/2003 Z. z.“.
4.
V § 8 písm. h) prvom bode sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
5.
§ 8 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m)
finančným nástrojom
1.
investičný nástroj,
2.
derivát odvodený od komodít,
3.
cenný papier alebo derivát prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu24b) v Slovenskej republike, v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len “členský štát„), a to aj v prípade, ak nie je investičným nástrojom alebo derivátom odvodeným od komodít,
4.
cenný papier alebo derivát, pre ktorý bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, a to aj v prípade, ak nie je investičným nástrojom alebo derivátom odvodeným od komodít.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa citácia „§ 28 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „§ 41 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 36 zákona č. 594/2003 Z. z.“.
8.
V § 28 ods. 3 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a emitent družstevných podielnických listov najviac na päť dní pred konaním členskej schôdze družstva,“.
9.
V § 28 ods. 7 sa slová „o prevode cenného papiera,“ nahrádzajú slovami „o kúpe cenného papiera, zmluvu o darovaní cenného papiera,“.
10.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Na prevody pokladničných poukážok evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska, na pozastavenie práva nakladať s týmito pokladničnými poukážkami, na zabezpečovanie záväzkov takými pokladničnými poukážkami, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých pokladničných poukážok, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými pokladničnými poukážkami a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s pokladničnými poukážkami evidovanými v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53d, § 99 ods. 16 a § 107a s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou pokladničných poukážok v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými depozitárom otvoreného podielového fondu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53d, § 99 ods. 16 a § 107a s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár otvoreného podielového fondu.“.
11.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
㤠37a
Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 37 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o investičných nástrojoch, ktoré nie sú cennými papiermi.“.
12.
V § 45 ods. 4 sa slová „je potrebné“ nahrádzajú slovami „sa vyžaduje“.
14.
V § 54 ods. 3 sa slová „písm. a) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), e) a g)“.
15.
V § 54 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát")“.
16.
V § 54 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
17.
V § 54 ods. 7 sa za slovo „zákonom“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „vykonávania činnosti člena a vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní“.
18.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 138, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143b, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.“.
19.
V § 55 ods. 9 sa slová „stredoškolské odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.“.
20.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou inštitúciou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.“.
21.
V § 56 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.
22.
V § 58 úvodnej vete sa za slovo „dohľadu“ vkladá čiarka a slová „bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom“.
23.
§ 58 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.“.
24.
Doterajší text § 58 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 55 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Úrad je povinný na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu úradu.“.
25.
V § 61 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„To neplatí pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedené investičné služby umožňujúce výkon činnosti podľa odseku 1. Pri výkone činnosti podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať podmienku podľa odseku 5 písm. b).“.
26.
V § 61 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
27.
V § 61 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej základné imanie je najmenej 2 500 000 Sk.“.
28.
V § 63 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri posudzovaní týchto zmien sa primerane postupuje podľa odsekov 1 a 2.“.
29.
V § 70 ods. 1 písm. c) sa za slovo „banka“ vkladajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.
30.
V § 70 odsek 6 znie:
„(6)
Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničný obchodník s cennými papiermi, zahraničná banka, zahraničná správcovská spoločnosť alebo poisťovňa s povolením udeleným v inom členskom štáte, alebo materská spoločnosť takých osôb, alebo osoba kontrolujúca také osoby a ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) touto osobou by sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou tejto osoby alebo by prešiel pod kontrolu nadobúdateľa, udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) musí byť predmetom konzultácie podľa § 58.“.
31.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 138 až 143, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu úradu je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.“.
32.
V § 71 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.
33.
V § 71 ods. 8 sa za slovo „papiermi“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.
34.
V § 73 ods. 1 písm. a) sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „v súlade so zásadami poctivého obchodného styku“ a za slovo „klientov“ sa vkladajú slová „a stability finančného trhu“.
35.
V § 73 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na žiadosť klienta vydať potvrdenie o udelenom pokyne“.
36.
V § 73 ods. 2 sa slová „písm. d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a e)“.
37.
V § 74 odsek 7 znie:
„(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti
a)
neprekročila 20 % vlastných zdrojov voči
1.
materskej spoločnosti,
2.
dcérskej spoločnosti,
3.
skupine hospodársky spojených osôb,58i) ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti, alebo
4.
skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
b)
neprekročila 25 % vlastných zdrojov voči
1.
inej osobe,
2.
inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
3.
štátom a centrálnym bankám určeným podľa osobitného predpisu.58j)“.
38.
V § 74 ods. 10 druhom bode sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
39.
V § 74 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Pozície v investičných nástrojoch zaradené do obchodného portfólia sa musia denne oceňovať trhovými cenami daného dňa; ak sa v daný deň s príslušným investičným nástrojom neobchodovalo, môže byť ocenený teoretickou cenou.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
40.
V § 75 ods. 1 písm. d) sa za slovo „predať“ vkladajú slová „podľa pokynu klienta“ a za slovo „určenia“ sa vkladá čiarka a slová „ak ju klient v pokyne neurčil,“.
41.
V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „aj bez pokynov klientov, zaznamenať pokyn klienta, a to aj keď nemá písomnú formu, a viesť záznamy o investičných službách poskytovaných klientom s týmito údajmi:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,
c)
druh poskytnutej alebo poskytovanej investičnej služby,
d)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou investičnou službou.“.
42.
V § 76 ods. 1 sa za slovo „aj“ vkladá slovo „priebežnú“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59)
§ 17 až 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.“.
44.
§ 76 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť úradu audítora, ktorého výber schválila dozorná rada obchodníka s cennými papiermi, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný; v prípade obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, sa oznámenie vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Úrad je oprávnený do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť úradu nového audítora schváleného dozornou radou obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8 písm. a) až g), i) a j), z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,60a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(7)
Audítor je povinný na písomné požiadanie úradu poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
45.
V § 77 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „druhého až piateho bodu“.
46.
V § 77 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaje o vyrovnaní straty“.
47.
V § 77 ods. 4 písm. b) sa za slová „§ 123 ods. 1 písm. c)“ vkladajú slová „druhého až piateho bodu“.
48.
V § 78 ods. 2 sa slová „Na účely tohto zákona sa zahraničným regulovaným verejným trhom s cennými papiermi rozumie verejný trh,“ nahrádzajú slovami „V prípade zahraničného regulovaného trhu so sídlom mimo členského štátu sa povinnosť podľa odseku 1 uplatňuje len na obchody s investičnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovaný trh,“.
49.
V § 81 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slovo „fonde,“ vkladajú slová „dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z.“.
50.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z. z.“.
51.
V § 81 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo ktorá je ovládaná podľa § 138 obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, v ktorom alebo v ktorého pobočke je klientsky majetok vedený.“.
52.
Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý znie:
㤠83a
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona a ktorému z dôvodu zlúčenia alebo splynutia so zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, predaja podniku alebo časti podniku obchodníka s cennými papiermi zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo z iného dôvodu má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sám alebo jeho právny nástupca poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany klientov v inom štáte podľa § 83 ods. 2 a 3, je povinný v záujme ochrany klientov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Pred uskutočnením zmeny podľa odseku 1 je obchodník s cennými papiermi povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre klientov
a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov a o dôsledkoch tejto zmeny pre klientov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov,
b)
o systéme ochrany klientov, ktorý po zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov bude zabezpečovať ochranu klientskeho majetku prijatého týmto obchodníkom s cennými papiermi, najmä presné označenie tohto systému ochrany klientov, pravidlá ochrany klientskeho majetku v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupný klientsky majetok v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch obchodníka s cennými papiermi alebo jeho právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas poskytovania investičných služieb na území Slovenskej republiky.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 povinný
a)
písomne oznámiť fondu a úradu presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany klientov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany klientskeho majetku v porovnaní s ochranou klientskeho majetku podľa tohto zákona,
b)
písomne uzavrieť s každým klientom, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, osobitnú zmluvu, ktorou sa upravia dôsledky vyplývajúce pre klienta a jeho klientsky majetok zo zmeny systému ochrany klientov; ak sa klient rozhodne vybrať svoj klientsky majetok alebo previesť ho inde, obchodník s cennými papiermi je povinný umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií,
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1,
d)
preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná
1.
hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, alebo
2.
polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku, ak ku dňu zmeny účasti obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa odseku 1 sa na obchodníka s cennými papiermi nevzťahuje prvý bod a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške z celkovej hodnoty 1,5 % všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona.
(4)
Splnenie povinností obchodníka s cennými papiermi uvedených v odsekoch 1 až 3 je odkladacou podmienkou na zmenu účasti tohto obchodníka s cennými papiermi na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona.
(5)
Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia obchodníka s cennými papiermi, ktorému zanikla účasť na systéme ochrany klientov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tohto obchodníka s cennými papiermi v orgánoch fondu.
(6)
Informáciu pre klientov podľa odseku 2 písm. b) je povinný vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky podľa § 65 alebo § 66, pričom sa nezúčastňoval ani sa nezúčastňuje na ochrane klientskeho majetku podľa tohto zákona.“.
53.
V § 84 ods. 3 sa vypúšťajú slová „určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok“.
54.
V § 84 ods. 7 písm. b) sa za slová „poskytované investičné služby“ vkladajú slová „alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca“ a slová „6 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „12 000 Sk“.
55.
V § 84 ods. 7 písm. c) sa za slová „poskytované investičné služby“ vkladajú slová „alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca“ a slová „35 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „70 000 Sk“.
56.
V § 84 ods. 8 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovami „za rovnakých podmienok“.
57.
V § 85 ods. 1 sa slová „vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane klientov“ nahrádzajú slovami „zápisu povolených činností do obchodného registra“.
58.
V § 85 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.“.
59.
V § 86 ods. 5 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovami „postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení“.
60.
V § 86 ods. 6 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o vyhlásení“.
61.
V § 87 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.“.
62.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
„79)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z., vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.“.
63.
V § 88 ods. 1 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
64.
§ 88 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 a § 87 ods. 3 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje87a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 81 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o klientskom majetku a iných pohľadávkach a záväzkoch voči obchodníkovi s cennými papiermi s nedostupným klientskym majetkom, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.
(11)
Náhrada za nedostupný klientsky majetok sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú podľa tohto zákona a všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 90 ods. 3) potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:
„87a)
§ 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
65.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa klientsky majetok stal nedostupným, uhradenie tej časti klientskeho majetku, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.
(6)
Na účel zabezpečovania činnosti fondu, sústreďovania príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok, ochrany a domáhania sa práv fondu voči klientom, obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov87b) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje klientov obchodníkov s cennými papiermi, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 87 ods. 7, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok; pritom fond je oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 81, 87, 88 a 90.
(7)
Na účely uvedené v odseku 6 sú obchodníci s cennými papiermi povinní aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.58e) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 6 aj osoby, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1.
(8)
Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 6 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať obchodníkom s cennými papiermi a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 90 ods. 8 alebo § 97 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 6. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany vkladov alebo investícií v členských štátoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87b znie:
„87b)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z.“.
66.
V § 90 ods. 3 sa za slovo „náhrad“ vkladajú slová „a ich zmeny“.
67.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s úradom, Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany vkladov a investícií v iných štátoch. Sprístupniť osobné údaje možno len za podmienok ustanovených osobitným predpisom58f) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
68.
V § 91 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.“.
69.
V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
70.
V § 91 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,“.
71.
V § 93 ods. 5 písm. f) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
72.
V § 93 ods. 5 písmeno l) znie:
„l)
schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránený nedostupný klientsky majetok,“.
73.
V § 99 ods. 10 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“.
74.
V § 100 ods. 10 až 12 sa vypúšťajú slová „ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania“.
75.
V § 100 ods. 12 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „a za osobu zodpovednú za výkon vnútornej kontroly centrálneho depozitára“.
76.
V § 104 odsek 1 znie:
„(1)
Členom môže byť
a)
obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
b)
zahraničný obchodník s cennými papiermi s povolením podľa § 54, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi podľa § 65,
d)
Národná banka Slovenska,
e)
iný centrálny depozitár,
f)
zahraničný centrálny depozitár.“.
77.
V § 104 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Členstvo udeľuje na žiadosť centrálny depozitár. Podmienkou na udelenie členstva centrálnym depozitárom je udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 70 ods. 1 písm. g) a preukázanie splnenia pravidiel prevádzkového poriadku podľa § 103 ods. 2 písm. f) a h). Udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 70 ods. 1 písm. g) sa nevyžaduje u osôb podľa odseku 1 písm. d) až f).“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
78.
V § 107 ods. 5 písmená c) a d) znejú:
„c)
na žiadosť emitenta,
d)
na žiadosť emitenta alebo osoby zabezpečujúcej pre emitenta výplatu menovitej hodnoty a výnosov z cenných papierov v rozsahu doplnenom o údaje potrebné na identifikáciu ich majiteľov a ich záložných veriteľov na účely výplaty menovitej hodnoty a výnosov z cenných papierov alebo na účely organizácie valného zhromaždenia emitenta.“.
79.
V § 111 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „kótovaných cenných papierov“.
80.
V § 111 ods. 1 písm. a) piatom bode sa za slovo „podoby“ vkladá čiarka a slová „menovitej hodnoty“.
81.
V § 118 odsek 3 znie:
„(3)
Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nemôže byť nižšia ako bol priemerný kurz dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných šesť mesiacov pred získaním podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 a zároveň nemôže byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom vypracovaným podľa osobitného predpisu.102a) Výber znalca na stanovenie ceny podľa prvej vety zabezpečí úrad zo zoznamu vedeného podľa osobitného predpisu102b) na žiadosť osoby, ktorej vznikla povinnosť vyhlásiť ponuku alebo ktorá plánuje vyhlásiť ponuku. Na účely určenia ceny možno použiť aj znalecký posudok vypracovaný pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku, ak bol vypracovaný pred menej ako šiestimi mesiacmi od vzniku povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku a ak úrad jeho použitie nezamietol. Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke súčasne nemôže byť nižšia ako 50 % hodnoty čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom v čase zverejnenia ponuky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 102a a 102b znejú:
„102a)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
102b)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
82.
Poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:
„103)
§ 5 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.“.
83.
V § 121 ods. 2 písm. h) sa za slovo „listy“ vkladá čiarka a slová „vkladné knižky, šeky, cestovné šeky“.
84.
V § 123 ods. 1 písm. a) deviaty bod znie:
„9.
údaje o závislosti podnikania emitenta na patentoch a licenciách, o zmluvách uzavretých emitentom a o nových výrobných procesoch, ak majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť emitenta a jeho ziskovosť alebo na zabezpečenie odbytu výrobkov alebo služieb poskytovaných emitentom,“.
85.
V § 123 ods. 1 písm. a) dvanásty bod znie:
„12.
hlavné oblasti činnosti emitenta, najmä druhy výrobkov a poskytovaných služieb, osobitne sa uvedú údaje o nových výrobkoch a činnostiach emitenta za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 122 ods. 2.“.
86.
V § 123 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa trinásty bod.
87.
V § 123 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa za slovo „vydania“ vkladá slovo „emisie“.
88.
V § 123 odsek 5 znie:
„(5)
Ak bol pre cenné papiere v lehote 12 mesiacov pred verejnou ponukou zverejnený prospekt pre iné cenné papiere toho istého emitenta, prospekt obsahuje údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vykonáva verejná ponuka, údaje uvedené v pôvodnom prospekte, v ktorých došlo k zmene od zverejnenia pôvodného prospektu a ktoré môžu ovplyvniť hodnotu ponúkaných cenných papierov, a údaje o dátume, spôsobe a mieste zverejnenia pôvodného prospektu. Pôvodný prospekt sa musí priložiť k žiadosti podľa § 122 ods. 2.“.
89.
V § 124 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na emisné podmienky dlhopisov.“.
90.
V § 128 ods. 1 písm. b) sa na začiatok vkladajú slová „údaje o ponúkaných majetkových hodnotách a o spôsobe ich ponúkania a“.
91.
V § 130 ods. 1 sa za slovo „ponuky“ vkladajú slová „alebo emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov,“.
92.
V § 130 ods. 8 sa slová „v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy“ nahrádzajú slovami „spôsobom podľa § 122 ods. 9“.
93.
V § 130 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú na emitentov cenných papierov podľa § 121 ods. 2 písm. b) a c). Emitentovi cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky zanikajú povinnosti podľa odsekov 1 až 10 zánikom posledného cenného papiera, ktorý vydal na základe verejnej ponuky. Na emitenta cenného papiera, ktorý je alebo sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, sa vzťahujú povinnosti podľa odsekov 1 až 10, len ak vydal iné cenné papiere ako akcie na základe verejnej ponuky a ak tieto cenné papiere nezanikli. Emitent cenného papiera, ktorý sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť úradu a predložiť doklad preukazujúci túto skutočnosť.“.
94.
Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý znie:
㤠131a
Manipulácia s trhom
(1)
Manipulácia s trhom je
a)
obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vrátane ich kombinácie vydávajúci alebo spôsobilý vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cenách finančných nástrojov alebo ktorý vykonávaný samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny jedného finančného nástroja alebo viacerých finančných nástrojov na neprirodzenej alebo umelej úrovni; manipulácia s trhom nie je, ak osoba uskutočňujúca obchod alebo osoba dávajúca pokyn na vykonanie obchodu preukáže, že má zákonný dôvod na vykonanie takého obchodu a tento obchod je v súlade s burzovými pravidlami a s prijatou trhovou praxou,
b)
obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vykonávaný s použitím akejkoľvek formy podvodného konania alebo machinácie,
c)
šírenie informácií prostriedkami zverejnenia103) alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré vydávajú alebo sú spôsobilé vydať falošné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách finančných nástrojov vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ; manipulácia s trhom nie je
1.
šírenie nepravdivej alebo zavádzajúcej správy osobou, ktorá nemohla vedieť, že táto správa je nepravdivá alebo zavádzajúca,
2.
rozširovanie informácie novinárom pri výkone jeho povolania, ak pritom koná v súlade s pravidlami novinárskeho povolania, pričom tento novinár v súvislosti s rozširovaním tejto informácie nezískal priamo alebo nepriamo prospech.
(2)
Za manipuláciu s trhom podľa odseku 1 sa považuje najmä
a)
činnosť vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami, ktorých účelom je zabezpečenie dominantného postavenia vo vzťahu k ponuke alebo dopytu finančného nástroja a ktoré majú za následok priamo alebo nepriamo zafixovanie cien finančných nástrojov alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok pre ostatných účastníkov trhu,
b)
nákup alebo predaj finančných nástrojov v záverečnej fáze obchodného dňa na regulovanom trhu na účely zavádzania investorov konajúcich podľa záverečných cien,
c)
využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k prostriedkom zverejnenia na vyjadrenie názoru o finančnom nástroji alebo o jeho emitentovi a následné dosiahnutie zisku alebo iného prospechu z vplyvu vyjadrenia tohto názoru na vývoj ceny tohto finančného nástroja, ak osoba vyjadrujúca názor o finančnom nástroji alebo o jeho emitentovi je zainteresovaná na obchode s týmto finančným nástrojom a tento konflikt záujmov nebol zverejnený.
(3)
Pri posudzovaní, ktoré ďalšie činnosti okrem činností podľa odseku 2 možno považovať za manipuláciu s trhom, sa prihliadne najmä na
a)
podiel uskutočnených obchodov alebo vydaných pokynov na vykonanie obchodu na dennom objeme obchodov s príslušným finančným nástrojom na príslušnom regulovanom trhu, najmä ak tieto aktivity môžu spôsobiť významnú zmenu ceny finančného nástroja,
b)
rozsah, v akom pokyny na vykonanie obchodu alebo obchody uskutočnené osobami s významnou nákupnou alebo predajnou pozíciou na finančnom nástroji môžu spôsobiť významnú zmenu ceny finančného nástroja alebo ceny súvisiaceho derivátu, alebo podkladových aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
c)
prípady, v ktorých uskutočnené obchody nevedú k zmene držby finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu,
d)
rozsah, v akom vydané pokyny na vykonanie obchodu alebo uskutočnené obchody zahŕňajú zmeny pozícií v krátkom časovom období a predstavujú významný podiel denného objemu obchodov s príslušným finančným nástrojom na príslušnom regulovanom trhu a mohli by súvisieť s významnými zmenami ceny finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu,
e)
rozsah, v akom sú vydané pokyny na vykonanie obchodu alebo uskutočnené obchody sústredené v krátkom časovom období obchodného dňa, pričom spôsobia zmenu ceny, ktorá sa následne vráti na pôvodnú úroveň,
f)
rozsah, v akom vydané pokyny na vykonanie obchodu, ktoré boli pred vykonaním vymazané z obchodného systému, zmenia najlepšiu cenu ponuky alebo dopytu finančného nástroja prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo zoznam pokynov dostupných účastníkom tohto trhu,
g)
mieru vplyvu pokynov na vykonanie obchodu alebo obchodov uskutočnených v čase rozhodujúcom na výpočet kurzov, cien alebo ocenení finančných nástrojov na tieto kurzy, ceny a ocenenia,
h)
skutočnosť, či pokynom na vykonanie obchodu alebo obchodom uskutočneným určitými osobami predchádza alebo po nich nasleduje rozširovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií týmito osobami alebo osobami s nimi spolupracujúcimi,
i)
skutočnosť, či sú pokyny na vykonanie obchodu alebo obchody uskutočnené určitými osobami pred tým alebo po tom, ako tieto osoby alebo osoby s nimi spolupracujúce vypracujú alebo rozšíria výskum alebo investičné odporúčania, ktoré sú nesprávne, neobjektívne alebo preukázateľne ovplyvnené hmotným záujmom.
(4)
Manipulácia s trhom sa zakazuje.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o tom, čo sa rozumie manipuláciou s trhom a kritériá na posudzovanie, či určité konanie možno považovať za manipuláciu s trhom.“.
95.
§ 132 vrátane nadpisu znie:
㤠132
Zákaz využívania dôverných informácií
(1)
Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov, alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(2)
Za presnú informáciu sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorá naznačuje súbor okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo je odôvodnené očakávať, že nastane a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tohto súboru okolností alebo udalostí na kurz alebo cenu finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(3)
V prípade derivátov odvodených od komodít sa za dôvernú informáciu na účely tohto zákona považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného derivátu alebo viacerých takých derivátov a ktorú by účastníci trhov, na ktorých sa s takými derivátmi obchoduje, očakávali, že dostanú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami alebo v súlade s prijatou trhovou praxou na trhoch, na ktorých sa s takými derivátmi alebo s podkladovými nástrojmi týchto derivátov obchoduje.
(4)
V prípade osôb, ktoré vykonávajú pokyny týkajúce sa finančných nástrojov, sa za dôvernú informáciu na účely tohto zákona považuje aj presná informácia, ktorú takýmto osobám oznámil klient a ktorá sa týka ním podaných nevybavených pokynov a ktorá sa priamo alebo nepriamo týka jedného emitenta alebo niekoľkých emitentov finančných nástrojov alebo jedného finančného nástroja alebo niekoľkých finančných nástrojov a ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu týchto finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov.
(5)
Za informáciu, ktorá by po tom, čo bola zverejnená, pravdepodobne významne ovplyvnila kurz alebo cenu finančných nástrojov alebo cenu súvisiacich derivátov týchto finančných nástrojov, sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorú by uvážlivý investor pravdepodobne použil ako súčasť východísk svojich investičných rozhodnutí; uvážlivým investorom sa na účely tohto zákona rozumie investor, ktorý vychádza pri svojich investičných rozhodnutiach z informácií, ktoré má k dispozícii pred uskutočnením investičného rozhodnutia.
(6)
Prijatou trhovou praxou sa na účely tohto zákona rozumejú zaužívané postupy uplatňované na príslušných finančných trhoch a ktoré sú uvedené v zozname vydanom úradom podľa odseku 7. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví kritériá posudzovania trhovej praxe.
(7)
Úrad vydá zoznam uznaných prijatých trhových praxí spolu so zdôvodnením ich zaradenia do zoznamu o oznámi ich Výboru európskych regulátorov. Pred zaradením prijatej trhovej praxe do zoznamu alebo pred zmenou tohto zoznamu si úrad vyžiada stanovisko záujmového združenia zastupujúceho emitentov, poskytovateľov investičných služieb, investorov pôsobiacich na príslušnom trhu, organizátorov príslušného trhu a príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad týmto trhom; ak prebieha výkon dohľadu, ktorý sa dotýka subjektu, s ktorým sa má vykonať konzultácia, môže úrad odložiť jej vykonanie až do ukončenia dohľadu alebo udelenia sankcie. Zdôvodnenie zaradenia prijatej trhovej praxe do zoznamu musí obsahovať vysvetlenie faktorov, ktoré boli rozhodujúce na jej uznanie. Pri zmene zaradenia prijatej trhovej praxe je úrad povinný vyžiadať si stanovisko subjektov, s ktorými konzultoval zaradenie prijatej trhovej praxe do zoznamu podľa prvej vety. Úrad je povinný pravidelne preskúmavať zaradenie trhovej praxe do zoznamu podľa prvej vety a tento zoznam aktualizovať.
(8)
Zasvätenou osobou sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získala dôvernú informáciu
a)
na základe členstva v štatutárnych, riadiacich a dozorných orgánoch emitenta,
b)
na základe svojej účasti na základnom imaní emitenta,
c)
na základe prístupu k informáciám pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo svojej funkcie,
d)
v súvislosti so spáchaním trestného činu.
(9)
Zasvätená osoba
a)
nesmie využiť dôvernú informáciu tak, že na svoj účet alebo na účet tretej osoby priamo alebo nepriamo kúpi, predá alebo inak nakladá s finančným nástrojom, ktorého sa táto informácia týka, alebo sa o takú kúpu, predaj alebo nakladanie pokúsiť; to neplatí, ak zasvätená osoba je kúpou, predajom alebo nakladaním s týmto finančným nástrojom povinná splniť svoj záväzok zo zmluvy uzavretej pred získaním dôvernej informácie,
b)
nesmie oznámiť alebo sprístupniť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe dôvernú informáciu, pokiaľ oznamovanie tejto informácie nie je súčasťou jej zamestnania, povolania alebo funkcie,
c)
nesmie presviedčať inú osobu alebo odporúčať inej osobe nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s finančným nástrojom na základe znalosti dôvernej informácie týkajúcej sa tohto investičného nástroja.
(10)
Ak je zasvätenou osobou právnická osoba, zákaz využiť dôvernú informáciu podľa odseku 9 sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní obchodu na účet tejto právnickej osoby.
(11)
Zákaz podľa odseku 9 sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby neuvedené v odsekoch 8 a 10, ktoré získali dôvernú informáciu, ak tieto osoby vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôvernú informáciu.“.
96.
Za § 132 sa vkladajú § 132a až 132n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠132a
(1)
Osoba podieľajúca sa pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo v súvislosti s plnením svojich povinností na obchodoch s finančnými nástrojmi, ktorá má dôvodné podozrenie, že vykonanie obchodu by mohlo byť považované za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu s trhom podľa tohto zákona, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť úradu. Toto oznámenie môže byť uskutočnené poštou, elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky. V prípade telefonického oznámenia je úrad oprávnený vyžiadať si potvrdenie podania ďalšou z uvedených foriem. Ak požiadaná osoba žiadosti úradu o potvrdenie podania v stanovenej lehote nevyhovie, má sa za to, že nesplnila povinnosť podľa prvej vety.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie
a)
charakteristika obchodu, typ pokynu, najmä či ide o pokyn limitovaný určenou cenou alebo objemom, pokyn za trhovú cenu a či ide o anonymný obchod,
b)
skutočnosť odôvodňujúca podozrenie, že obchod alebo obchody by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom,
c)
meno a priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo osôb, v ktorých mene sa obchody uskutočnili, a ďalších osôb zúčastnených na príslušných obchodoch,
d)
informácia, či oznamujúca osoba podala oznámenie z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby,
e)
akákoľvek ďalšia informácia, ktorá môže mať význam pri posudzovaní týchto obchodov.
(3)
Ak informácie podľa odseku 2 nie sú osobe podávajúcej oznámenie známe v čase oznámenia, oznámenie musí obsahovať aspoň skutočnosť odôvodňujúcu podozrenie, že obchody by mohli byť považované za obchodovanie s dôvernými informáciami alebo za manipuláciu s trhom. Osoba, ktorá podala oznámenie podľa odseku 1, je povinná oznámiť úradu chýbajúce informácie bez zbytočného odkladu po tom, čo ich získala. Vykonanie oznámenia podľa odseku 1 v dobrej viere nezakladá žiadnu zodpovednosť osoby, ktorá ho vykonala, ani porušenie obmedzenia poskytovať informácie uložené tejto osobe zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Osoba, ktorá vykonala oznámenie podľa odseku 1, nesmie o tejto skutočnosti ani o jeho obsahu informovať osobu, v ktorej mene alebo na ktorej účet boli vykonané obchody podľa odseku 1, ani iné osoby; to neplatí pre poskytnutie informácií osobám oprávneným podľa osobitných predpisov.
(5)
Úrad nesmie odhaliť identitu osoby, ktorá vykonala oznámenie podľa odseku 1, ak by také odhalenie mohlo poškodiť túto osobu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na úkony nevyhnutne potrebné na vyšetrovanie a udeľovanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona vzťahujúce sa na zneužívanie dôverných informácií a manipuláciu s trhom.
(6)
Ak sa informácie podľa odseku 2 dotýkajú regulovaného trhu v inom členskom štáte, úrad je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia poskytnúť informácie v ňom uvedené príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, zodpovednému za dohľad nad týmto regulovaným trhom. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
(7)
Ak obchodník s cennými papiermi alebo banka pri výkone ich činností v inom členskom štáte má dôvodné podozrenie, že vykonanie obchodu by mohlo byť považované za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu s trhom podľa právneho predpisu tohto členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť podľa právnych predpisov tohto členského štátu príslušnému orgánu dohľadu tohto členského štátu.
§ 132b
(1)
Emitent finančného nástroja je povinný bez zbytočného odkladu zverejňovať a oznamovať úradu dôverné informácie, ktoré sa ho priamo týkajú, postupom podľa § 130 ods. 8; pri tomto zverejnení je povinný zabezpečiť, aby sprístupnená informácia bola úplná, pravdivá a vecne správna. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na významné zmeny už zverejnených dôverných informácií. Povinnosť zverejniť dôvernú informáciu sa pokladá za splnenú aj vtedy, ak ju emitent zverejnil pred tým, ako obsahovala všetky formálne náležitosti, pričom tieto formálne náležitosti nemajú vplyv na obsah a pravdivosť informácie.
(2)
Ak emitent vydal finančné nástroje, ktoré sú prijaté na regulovaný trh aj v inom v členskom štáte, alebo požiadal o ich prijatie na regulovaný trh aj v inom členskom štáte, je povinný pri zverejňovaní dôverných informácií postupovať tak, aby investorom v týchto členských štátoch zabezpečil v čo najväčšej možnej miere rovnaký prístup k dôverným informáciám ako investorom v Slovenskej republike, a to v úradnom jazyku tohto členského štátu, alebo ak s tým súhlasil príslušný orgán dohľadu členského štátu, aj v inom jazyku používanom na finančnom trhu v tomto členskom štáte.
(3)
Emitent finančného nástroja je povinný na svojej internetovej stránke bez zbytočného odkladu sprístupniť každú dôvernú informáciu zverejnenú podľa odsekov 1 a 2 na primeranú dobu, najmenej však na jeden rok od prvého zverejnenia príslušnej dôvernej informácie, s uvedením údaja o jej aktuálnosti a pravdivosti a dátumu jej prvého zverejnenia.
(4)
Emitent môže odložiť zverejnenie dôvernej informácie podľa odsekov 1 a 2, ak by týmto zverejnením boli dotknuté jeho oprávnené záujmy, a to len za podmienky, že nezverejnenie dôvernej informácie nezavádza verejnosť, a za podmienky, že zabezpečí dôvernosť týchto informácií. Odloženie zverejnenia dôvernej informácie a dôvody tohto odloženia je emitent bez zbytočného odkladu povinný oznámiť úradu. Oprávnené záujmy na účely odloženia zverejnenia dôvernej informácie môžu vyplývať najmä z
a)
prebiehajúcich rokovaní alebo s nimi súvisiacich skutočností, ak je pravdepodobné, že výsledok alebo riadny priebeh týchto rokovaní by bol ovplyvnený zverejnením dôvernej informácie, najmä ak je vážne a bezprostredne ohrozená finančná situácia emitenta a ak by také zverejnenie vážne ohrozilo záujem existujúcich a potenciálnych akcionárov narušením záveru konkrétnych rokovaní, ktorých predmetom je zabezpečenie dlhodobého finančného ozdravenia emitenta; v takom prípade sa môže zverejnenie dôvernej informácie odložiť len na časové obdobie vymedzené záverom rokovaní,
b)
rozhodnutí prijatých alebo zo zmlúv uzatvorených štatutárnym orgánom emitenta, ktoré musí schváliť iný orgán emitenta, ak to vyžadujú stanovy alebo obdobný dokument, ak zverejnenie dôvernej informácie pred schválením týchto rozhodnutí alebo zmlúv spolu s oznámením, že schvaľovanie stále prebieha, by ohrozilo správne posúdenie informácie verejnosťou.
(5)
Ak emitent odložil zverejnenie dôvernej informácie podľa odseku 4, je povinný zabezpečiť dôvernosť tejto informácie, najmä prijať
a)
účinné opatrenia zamedzujúce prístup k týmto informáciám iným osobám ako osobám, ktoré ich potrebujú na plnenie povinností u emitenta,
b)
nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, aby ktorákoľvek osoba, ktorá má prístup k týmto informáciám, bola oboznámená so svojimi povinnosťami a sankciami za zneužitie alebo neoprávnené šírenie takých informácií,
c)
opatrenia umožňujúce bezodkladné zverejnenie dôvernej informácie, ak emitent nebol schopný zabezpečiť dôvernosť tejto informácie; to neplatí, ak emitent nemá povinnosť podľa odseku 6 tretej vety.
(6)
Ak emitent alebo osoba konajúca v jeho mene alebo na jeho účet sprístupní dôverné informácie inej osobe pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo pri plnení svojich povinností, je povinný súčasne zverejniť túto informáciu postupom podľa odsekov 1 a 2. Ak dôverná informácia bola sprístupnená inej osobe neúmyselne, emitent je povinný zverejniť túto informáciu postupom podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu po jej sprístupnení. Emitent nemá povinnosť zverejniť dôvernú informáciu, ak osoba, ktorej bola sprístupnená, je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, stanov alebo zmluvy.
(7)
Emitent nesmie spájať zverejňovanie dôverných informácií podľa tohto zákona s propagáciou svojej činnosti.
§ 132c
Zoznamy osôb s prístupom k dôverným informáciám
(1)
Emitent alebo osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet sú povinné zostaviť a viesť zoznam osôb pracujúcich pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinné tento zoznam aktualizovať. Zoznam podľa prvej vety a jeho aktualizácie sú osoby, ktoré ho vedú, povinné poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám,
b)
funkciu tejto osoby,
c)
dôvod zaradenia osoby do zoznamu,
d)
dôvod vyradenia osoby zo zoznamu,
e)
dátum, keď bol zoznam vytvorený, a dátum poslednej aktualizácie.
(3)
Emitent alebo osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet sú povinné zoznam podľa odseku 1 aktualizovať vždy, ak
a)
dôjde k zmene mena, priezviska alebo funkcie osoby, ktorá je už na zozname,
b)
dôjde k zmene dôvodu zaradenia osoby do zoznamu,
c)
má byť do zoznamu zaradená ďalšia osoba,
d)
osoba zaradená do zoznamu stratila prístup k dôverným informáciám.
(4)
Zoznam podľa odseku 1 je emitent povinný uchovávať počas piatich rokov tak, aby bolo možné spätne určiť všetky zápisy a aktualizácie za obdobie posledných piatich rokov od poslednej aktualizácie.
(5)
Osoby, ktoré zostavujú a vedú zoznamy osôb podľa odseku 1, sú povinné zabezpečiť oboznámenie osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými aktmi riadenia vzťahujúcimi sa na nakladanie s dôvernými informáciami, s ich povinnosťami pri nakladaní s dôvernými informáciami a s trestnými sankciami, so sankciami podľa tohto zákona alebo s disciplinárnymi sankciami, ktoré môžu byť uložené z dôvodu zneužitia alebo neoprávneného šírenia dôverných informácií.
§ 132d
(1)
Osoba s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoba s ňou spriaznená je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu úradu a emitentovi každý obchod, ktorý vykonala na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami, do piatich pracovných dní od jeho uzavretia. Úrad je povinný túto informáciu zverejniť vo vestníku. Osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou sa rozumie
a)
člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu emitenta,
b)
vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov podľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce podnikanie a vývoj emitenta,
c)
fyzická osoba blízka osobe podľa písmena a) alebo b),
d)
iný príbuzný osoby podľa písmena a) alebo b), ktorý s ňou býva v spoločnej domácnosti počas posledných 12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného obchodu,
e)
právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa písmen a) až d), je kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na účely získania prospechu pre túto osobu alebo pre osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako záujmy tejto osoby.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby podľa odseku 1,
b)
dôvod oznamovacej povinnosti,
c)
obchodné meno alebo názov príslušného emitenta,
d)
druh finančného nástroja,
e)
údaj, či ide o nadobudnutie alebo predaj finančného nástroja,
f)
dátum obchodu a názov trhu, na ktorom bol uzavretý obchod,
g)
cenu a objem obchodu.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 sa nemusí vykonať, ak celkový objem obchodov podľa odseku 1 neprekročil 5 000 EUR za kalendárny rok. Celkový objem obchodov sa určí spočítaním obchodov vykonaných na vlastný účet osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) s obchodmi vykonanými na vlastný účet osoby podľa odseku 1 písm. c) až e).
(4)
V prípade obchodov s akciami emitentov so sídlom v inom členskom štáte alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami sú osoby podľa odseku 1 povinné vykonať oznámenie podľa právnych predpisov tohto členského štátu príslušnému orgánu dohľadu tohto členského štátu. Ak emitent nemá sídlo v členskom štáte, oznámenie sa vykoná príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, voči ktorému je tento emitent povinný plniť informačné povinnosti.
Pravidlá vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní
§ 132e
(1)
Investičným odporúčaním sa rozumie výskum alebo iné informácie priamo alebo nepriamo odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu týkajúcu sa jedného finančného nástroja alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov vrátane akéhokoľvek stanoviska k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene takých finančných nástrojov určené pre prostriedky zverejnenia103) alebo pre verejnosť.
(2)
Výskumom alebo inou informáciou priamo alebo nepriamo odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
informácia vypracovaná nezávislým analytikom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, bankou, zahraničnou bankou alebo inou osobou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vypracúvanie odporúčaní, alebo fyzickou osobou pracujúcou pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ktorá priamo alebo nepriamo vyjadruje konkrétne investičné rozhodnutie týkajúce sa finančného nástroja alebo emitenta finančných nástrojov,
b)
informácia vypracovaná inými osobami ako osobami podľa písmena a), ktorá priamo odporúča konkrétne investičné rozhodnutie týkajúce sa finančného nástroja.
(3)
Nezávislým analytikom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej podnikateľskou činnosťou je vypracúvanie odporúčaní, pričom táto osoba nie je zamestnancom obchodníka s cennými papiermi ani banky.
(4)
Povinnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá vypracúva investičné odporúčanie podľa odseku 2 alebo rozširuje investičné odporúčania pri výkone svojho povolania alebo podnikateľskej činnosti.
(5)
Verejnoprávne inštitúcie zverejňujúce štatistiky, ktoré sú spôsobilé výrazne ovplyvniť finančné trhy, sú povinné ich zverejňovať spôsobom, ktorý je prehľadný a nezavádzajúci; verejnoprávnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa.
§ 132f
(1)
Investičné odporúčanie musí obsahovať meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby zodpovednej za jeho vypracovanie a v prípade právnickej osoby aj meno, priezvisko a pozíciu osoby, ktorá pre ňu pripravila investičné odporúčanie. Ak je osobou podľa prvej vety obchodník s cennými papiermi alebo banka, uvedie sa aj názov príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad ich činnosťou. Ak osobou podľa prvej vety nie je obchodník s cennými papiermi ani banka a ak sa táto osoba riadi vnútornými pravidlami alebo pravidlami organizácie, ktorej je členom, uvedie sa aj údaj o tejto skutočnosti.
(2)
V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti; takým miestom sa rozumie aj odkaz na internetovú stránku osoby podľa odseku 1.
§ 132g
(1)
Povinné osoby sú povinné postupovať tak, aby zabezpečili, že v investičných odporúčaniach
a)
sú fakty jasne odlíšené od interpretácií, odhadov, názorov alebo od iných typov nekonkrétnych informácií,
b)
zdroje používané pri ich vypracovaní sú spoľahlivé, alebo ak sú akékoľvek pochybnosti o spoľahlivosti zdroja, je to jasne uvedené,
c)
pri projekciách, predpovediach a cenových odhadoch je jasne uvedené, že ide o také skutočnosti a sú uvedené podstatné východiská na ich vytvorenie.
(2)
V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj v prípade, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, kde boli zverejnené, alebo odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
(3)
Povinná osoba je povinná na žiadosť úradu zabezpečiť zdôvodnenie investičného odporúčania.
§ 132h
(1)
Ak je povinnou osobou osoba podľa § 132e ods. 2 písm. a), táto osoba je povinná v investičnom odporúčaní, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
uviesť dôležité zdroje informácií, ktoré boli podkladom investičného odporúčania,
b)
uviesť obchodné meno alebo názov emitenta, ktorého finančných nástrojov sa investičné odporúčanie týka, a údaj, či bol s týmto investičným odporúčaním oboznámený a či po tomto oboznámení bolo zmenené,
c)
stručne uviesť východiská a metodiku použitú na hodnotenie finančného nástroja, na hodnotenie emitenta a na stanovenie cenového cieľa pre finančný nástroj,
d)
vysvetliť význam akéhokoľvek odporúčania na nákup, predaj alebo držbu finančných nástrojov vo vzťahu k časovému obdobiu investície, ktorej sa odporúčanie týka, uviesť primerané upozornenie na riziko a faktory, ktoré ovplyvňujú predpoklady investičného odporúčania,
e)
uviesť frekvenciu a spôsob aktualizácie investičného odporúčania, ak sa aktualizácia investičného odporúčania plánuje, a údaje o prípadnej zmene v týchto skutočnostiach,
f)
uviesť dátum, keď bolo investičné odporúčanie po prvýkrát možné zverejniť, a osobitne uviesť dátum a čas, na ktorý sa vzťahuje cena finančného nástroja uvedená v investičnom odporúčaní,
g)
ak sa investičné odporúčanie odlišuje od odporúčania týkajúceho sa toho istého finančného nástroja alebo emitenta, vydaného počas 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich vydaniu zmeneného odporúčania, uviesť presný a zrozumiteľný údaj o zmene a jej obsahu a dátum pôvodného odporúčania.
(2)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku povinnej osoby obsahujúcej tento údaj; to neplatí, ak došlo k zmene v použitej metodike alebo vo východiskách investičného odporúčania. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odseku 1 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§ 132i
(1)
Povinná osoba je pri vypracúvaní alebo rozširovaní investičných odporúčaní povinná uviesť svoje vzťahy k iným osobám a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na objektivitu investičných odporúčaní v rozsahu podľa tohto zákona. Vzťahmi k iným osobám a okolnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na objektivitu investičných odporúčaní, sa rozumie najmä, ak povinné osoby majú finančný záujem na jednom finančnom nástroji alebo viacerých finančných nástrojoch, ktoré sú predmetom investičného odporúčania, alebo ak majú konflikt záujmov vo vzťahu k emitentovi, ktorého sa investičné odporúčanie týka. Ak je povinná osoba právnickou osobou, táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby pre ňu pracujúce na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu a ktoré sa zúčastnili na príprave investičného odporúčania.
(2)
Ak je povinná osoba právnickou osobou, investičné odporúčanie musí obsahovať akékoľvek záujmy alebo konflikty záujmov tejto právnickej osoby alebo osôb s ňou majetkovo prepojených a personálne prepojených, ktoré sú známe alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že sú známe osobám, ktoré sa pre ňu zúčastňujú na príprave investičného odporúčania, ako aj osobám pre ňu pracujúcim, ktoré sa nezúčastnili na príprave investičného odporúčania, ale mali alebo o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že mohli mať prístup k investičnému odporúčaniu pred jeho zverejnením alebo odovzdaním zákazníkovi.
(3)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odsekov 1 a 2 bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku osoby podľa odseku 1 obsahujúcu tento údaj. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odsekov 1 a 2 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§ 132j
(1)
Ak je povinnou osobou osoba podľa § 132e ods. 2 písm. a), musí investičné odporúčanie obsahovať aj
a)
údaje o podiele na základnom imaní emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie, vlastnenom povinnou osobou alebo s ňou majetkovo prepojenou107a) alebo personálne prepojenou právnickou osobou, ak tento podiel presahuje 5 %,
b)
údaje o podiele na základnom imaní povinnej osoby alebo s ňou majetkovo prepojenej alebo personálne prepojenej právnickej osoby vlastnenom emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie, ak tento podiel presahuje 5 %,
c)
údaje o iných významných finančných záujmoch, ktoré má povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba na emitentovi, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
d)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba je tvorcom trhu alebo osobou inak zabezpečujúcou likviditu pre finančné nástroje emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
e)
vyhlásenie o tom, či v období posledných 12 kalendárnych mesiacov povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba vykonávala činnosti spojené s verejnou ponukou finančných nástrojov emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie,
f)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba má uzavretú zmluvu o poskytovaní investičných služieb alebo bankových služieb, iných ako podľa písmen d) a e) s emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie, ak bola táto zmluva platná počas posledných 12 kalendárnych mesiacov alebo ak počas tohto obdobia bola na základe tejto zmluvy vyplatená odmena alebo vznikol nárok na jej vyplatenie; údaj sa neuvedie, ak by to viedlo k prezradeniu obchodného tajomstva,
g)
vyhlásenie o tom, či povinná osoba alebo s ňou majetkovo prepojená alebo personálne prepojená právnická osoba má uzavretú zmluvu týkajúcu sa vypracovania investičného odporúčania s emitentom, ktorého sa týka investičné odporúčanie.
(2)
Ak je povinnou osobou obchodník s cennými papiermi alebo banka, sú povinní uviesť v investičnom odporúčaní prehľad platných vnútorných aktov riadenia a organizačných opatrení, ktorých účelom je predchádzať a vyhýbať sa konfliktom záujmov vo vzťahu k investičným odporúčaniam vrátane údajov o existencii informačných bariér v rámci organizačnej štruktúry zavedených vo vzťahu k vypracúvaniu a rozširovaniu investičných odporúčaní.
(3)
Ak sa na príprave investičného odporúčania zúčastnili fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi alebo k banke, v investičnom odporúčaní sa uvedie aj informácia o tom, či odmena pre takú osobu je viazaná na investičné služby alebo bankové obchody uskutočnené obchodníkom s cennými papiermi, bankou alebo inou povinnou osobou. Ak tieto osoby nadobudnú akcie emitenta, ktorého sa týka investičné odporúčanie, pred verejnou ponukou týchto akcií, uvedie sa aj cena, za ktorú boli akcie nadobudnuté, a dátum nadobudnutia.
(4)
Obchodník s cennými papiermi alebo banka sú povinné uviesť v investičnom odporúčaní aj podiel všetkých odporúčaní na nákup, predaj, držbu alebo im rovnocenných odporúčaní za posledné tri kalendárne mesiace, podiel emitentov, ktorých sa týkajú investičné odporúčania, pri každom z týchto typov odporúčaní, a podiel emitentov, ktorým obchodník s cennými papiermi alebo banka poskytla investičné alebo bankové služby počas posledných 12 kalendárnych mesiacov.
(5)
Ak by rozsah úplného uvedenia údajov podľa odsekov 1 až 4 bol neprimeraný k rozsahu investičného odporúčania, je možné tieto údaje nahradiť presným a zrozumiteľným odkazom na miesto, kde má verejnosť priamy prístup k požadovanej informácii, alebo priamym odkazom na internetovú stránku povinnej osoby obsahujúcu tento údaj. V prípade investičných odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu, sa povinnosť podľa odsekov 1 až 4 pokladá za splnenú aj vtedy, ak je uvedené miesto, kde sú tieto informácie priamo dostupné verejnosti, alebo ak je uvedený odkaz na internetovú stránku obsahujúcu príslušné údaje.
§ 132k
(1)
Ak povinná osoba rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou, investičné odporúčanie musí obsahovať aj obchodné meno alebo meno a priezvisko tejto povinnej osoby.
(2)
Ak povinná osoba, ktorá rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou pozmení jeho obsah, je povinná uviesť túto skutočnosť v investičnom odporúčaní. Ak táto skutočnosť znamená zmenu typu odporúčania kúpiť na odporúčanie podržať alebo na odporúčanie predať a naopak, je táto osoba povinná splniť podmienky podľa § 132g až 132j, a to vo vzťahu k týmto zmenám.
(3)
Povinná osoba, ktorá rozširuje investičné odporúčanie vypracované treťou osobou, ktorého obsah bol podstatne zmenený, je povinná upraviť vo vnútornom akte riadenia postup, ktorý zabezpečí, že osoby, ktorým je určené investičné odporúčanie, budú mať prístup k identifikačným údajom osoby, ktorá vypracovala investičné odporúčanie, k investičnému odporúčaniu a prístup k údajom o konfliktoch záujmov osoby, ktorá vypracovala investičné odporúčanie, ak sú tieto informácie o konfliktoch záujmov verejne prístupné.
(4)
Ak sa rozširuje len zhrnutie investičného odporúčania vypracovaného treťou osobou, povinná osoba je povinná zabezpečiť, aby bolo toto zhrnutie presné a zrozumiteľné, a uviesť odkaz na pôvodné investičné odporúčanie a odkaz, kde má verejnosť priamy prístup k údajom týkajúcim sa pôvodného investičného odporúčania, ak sú tieto údaje verejne prístupné.
§ 132l
Ak je povinnou osobou, ktorá rozširuje investičné odporúčania vypracované treťou osobou, obchodník s cennými papiermi, banka alebo fyzická osoba pracujúca pre nich na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, je povinná
a)
uviesť v investičnom odporúčaní názov príslušného orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad jej činnosťou,
b)
splniť povinnosti podľa § 132i a 132j, ak rozširuje investičné odporúčanie, ktoré nebolo predtým zverejnené,
c)
splniť povinnosti podľa § 132f až 132j, ak podstatne zmenila obsah investičného odporúčania vypracovaného treťou osobou.
§ 132m
(1)
Ustanovenia § 131a až 132l sa vzťahujú na
a)
finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom inom členskom štáte alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na regulovaný trh v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom inom členskom štáte bez ohľadu na to, či sa s týmito finančnými nástrojmi na tomto regulovanom trhu skutočne obchoduje,
b)
činnosti vykonávané v Slovenskej republike alebo v zahraničí týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze cenných papierov so sídlom na území Slovenskej republiky,
c)
činnosti vykonávané v Slovenskej republike týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takom trhu.
(2)
Ustanovenie § 132 sa vzťahuje aj na finančný nástroj neprijatý na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorého hodnota je odvodená od finančného nástroja podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Ustanovenia § 132b a 132c sa nevzťahujú na emitentov, ktorí nepožiadali o prijatie nimi vydaných finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte alebo ho neschválili.
(4)
Ustanovenia § 131a až 132l sa nevzťahujú na činnosti uskutočňované Slovenskou republikou, členským štátom, Národnou bankou Slovenska, centrálnou bankou členského štátu, Európskym systémom centrálnych bánk, Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity alebo inou inštitúciou určenou členským štátom, alebo osobou konajúcou v ich mene pri výkone menovej alebo devízovej politiky, alebo pri správe verejného dlhu, alebo na činnosti pri programoch spätného odkupu vlastných akcií, alebo pri cenovej stabilizácii finančných nástrojov za podmienok podľa predpisu Európskej únie.107b)
(5)
Ustanovenia § 132e až 132f sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, zahraničné banky a iné zahraničné osoby v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Ustanovenia § 132f, 132g a 132i sa nevzťahujú na novinárov, ktorí pri výkone činnosti postupujú podľa osobitného predpisu,107c) podľa právneho predpisu členského štátu alebo podľa vnútorných pravidiel činnosti, ak tieto predpisy alebo pravidlá obsahujú ustanovenia zabezpečujúce plnenie povinností podľa § 132f, 132g a 132i.
§ 132n
Ak v stanovenej lehote emitent alebo iná osoba nezverejní informáciu alebo údaj, ktorý je povinná zverejniť podľa tohto zákona, úrad je oprávnený zverejniť príslušnú informáciu alebo údaj, ak ho má k dispozícii. Tým nie je dotknuté oprávnenie úradu uložiť sankciu podľa § 144 a ani nezaniká povinnosť emitenta alebo inej osoby zverejniť príslušnú informáciu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 107a až 107c znejú:
„107a)
Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
107b) Nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003 implementujúce smernicu č. 2003/6/ES vzhľadom na výnimky pre programy spätného odkupu a stabilizáciu finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 336, 23. 12. 2003).
107c)
Napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“.
97.
V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
Úradu na ochranu osobných údajov.107d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 107d znie:
„107d)
§ 33 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
98.
V § 135 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou inštitúciou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona.“.
99.
V § 135 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.
100.
§ 135 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do finančného konglomerátu a nenahrádza ani výkon dohľadu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa tohto zákona, ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(6)
Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nezakladá povinnosť úradu vykonávať dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, subkonsolidovaného celku alebo do finančného konglomerátu, ktoré nepodliehajú dohľadu úradu.“.
101.
Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý znie:
㤠135a
(1)
Úrad je povinný spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad finančným trhom, vymieňať si s nimi informácie na účely výkonu dohľadu a spolupracovať pri vyšetrovaní obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.
(2)
Ak príslušný orgán členského štátu požiada úrad o informácie na účely podľa odseku 1, úrad je povinný bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť. Ak úrad nemá k dispozícii požadované informácie a nemá oprávnenie ich získať, bez zbytočného odkladu oznámi žiadajúcemu orgánu túto skutočnosť.
(3)
Úrad je oprávnený odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1, ak
a)
poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem Slovenskej republiky,
b)
už v Slovenskej republike sa začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií, alebo
c)
už v Slovenskej republike bol vynesený konečný rozsudok voči týmto osobám pre tie isté aktivity, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií.
V takom prípade úrad informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a poskytne mu informácie o konaní alebo rozsudku podľa písmena b) alebo c), ak ich má k dispozícii a ak je možné ich poskytnúť v súlade s osobitným zákonom.108a)
(4)
Ak úrad dostal upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na území Slovenskej republiky sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo právneho predpisu Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo že také konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, úrad je povinný vykonať dohľad. Úrad je povinný informovať príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal oznámenie, o podstatných predbežných krokoch prijatých úradom pri preverovaní oznámenia a o výsledku konania.
(5)
Ak príslušný orgán členského štátu požiada úrad o vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky, úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť. Pracovníci príslušného orgánu členského štátu sú oprávnení zúčastniť sa na tomto dohľade, ak o to príslušný orgán členského štátu požiadal. Úrad je oprávnený odmietnuť tieto žiadosti z dôvodov uvedených v odseku 3. V takom prípade úrad informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského štátu a poskytne mu informácie o konaní alebo rozsudku podľa písmena b) alebo c).
(6)
Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o informácie na účely podľa odseku 1.
(7)
Ak má úrad dôvodné podozrenie, že na území iného členského štátu sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo že také konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v Slovenskej republike, úrad je povinný upozorniť na tieto skutočnosti príslušný orgán členského štátu.
(8)
Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o vykonanie dohľadu na mieste na území členského štátu a o účasť zamestnancov úradu na vykonaní tohto dohľadu.
(9)
Informácie, ktoré prijal úrad od príslušného orgánu členského štátu, môže použiť len pri výkone dohľadu; tým nie sú dotknuté povinnosti úradu v konaní podľa osobitného predpisu.92) So súhlasom príslušného orgánu členského štátu môže úrad použiť tieto informácie aj na iný účel alebo ich môže zaslať príslušným orgánom iných členských štátov.
(10)
Na informácie, ktoré prijal úrad od príslušného orgánu členského štátu, sa rovnako vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa osobitného zákona.20)
(11)
Ak žiadosť úradu podľa odsekov 6 až 8 príslušný orgán členského štátu zamietne bez uvedenia dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami smernice Európskej únie o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, alebo tejto žiadosti úradu nevyhovie v rámci primeranej lehoty, úrad je oprávnený na túto skutočnosť upozorniť Výbor európskych regulátorov cenných papierov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:
„108a)
Zákon č. 428/2002 Z. z.“.
102.
V § 136 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgán dohľadu členského štátu je oprávnený vykonať dohľad na území Slovenskej republiky aj bez dohody podľa prvej vety, ak mu také oprávnenie vyplýva z právnych predpisov Európskej únie upravujúcich poskytovanie finančných služieb.“.
103.
V § 136 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
104.
V § 137 ods. 2 sa za slová „podľa § 135 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu nad finančnými konglomerátmi“.
105.
§ 138 až 143 vrátane nadpisu nad § 138 znejú:
„Dohľad na konsolidovanom základe
§ 138
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie sledovanie a regulácia rizík konsolidovaných celkov a subkonsolidovaných celkov, ktorých súčasťou sú obchodníci s cennými papiermi alebo centrálni depozitári, na účel obmedzenia rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár vystavený z dôvodu jeho účasti v konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku.
(2)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe podľa tohto zákona nad konsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi a nad subkonsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad finančným konsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca konsolidovaný celok je finančnou holdingovou inštitúciou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného predpisu,15) a nad finančným subkonsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca subkonsolidovaný celok je finančná holdingová spoločnosť, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.15)
(4)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad zmiešaným konsolidovaným celkom a nad zmiešaným subkonsolidovaným celkom v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov podľa § 143i ods. 2 medzi obchodníkom s cennými papiermi a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jeho dcérskymi spoločnosťami a v rozsahu poskytovania informácií podľa § 141 a nad konsolidovaným celkom centrálneho depozitára a nad subkonsolidovaným celkom centrálneho depozitára v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov podľa § 143i ods. 2 medzi centrálnym depozitárom a členmi konsolidovaného celku centrálneho depozitára a subkonsolidovaného celku centrálneho depozitára a v rozsahu poskytovania informácií podľa § 141.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
konsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá nie je ovládaná žiadnou inou osobou,
b)
konsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi konsolidovaný celok ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb,15)
c)
konsolidovaným celkom centrálneho depozitára konsolidovaný celok ovládaný centrálnym depozitárom, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú centrálnymi depozitármi, obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb,15)
d)
finančným konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný finančnou holdingovou inštitúciou,
e)
zmiešaným konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou,
f)
subkonsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá je ovládaná inou osobou, ktorú sama neovláda,
g)
subkonsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi subkonsolidovaný celok ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb, pričom obchodník s cennými papiermi ovládajúci tento subkonsolidovaný celok je ovládaný inou osobou, ktorú sám neovláda,
h)
subkonsolidovaným celkom centrálneho depozitára sukonsolidovaný celok ovládaný centrálnym depozitárom, ktorého členmi sú ním ovládané osoby, ktoré sú centrálnymi depozitármi, obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými inštitúciami alebo podnikmi pomocných bankových služieb, pričom centrálny depozitár ovládajúci tento subkonsolidovaný celok je ovládaný inou osobou, ktorú sám neovláda,
i)
finančným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný finančnou holdingovou inštitúciou,
j)
zmiešaným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou,
k)
finančnou holdingovou inštitúciou finančná inštitúcia, ktorá nie je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a ktorej dcérskymi spoločnosťami sú prevažne obchodníci s cennými papiermi alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna jeho dcérska spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi,
l)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou materská spoločnosť iná ako finančná holdingová spoločnosť, obchodník s cennými papiermi alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom aspoň jedna jeho dcérska spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi,
m)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,
n)
ovládaním vzťah v skupine osôb, v ktorých
1.
jedna osoba kontroluje inú osobu,
2.
jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo
3.
osoby sú navzájom prepojené vzťahom
3a.
vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi alebo viacerými osobami, podľa ktorej sú tieto osoby riadené jednou osobou na spoločnom základe, pričom tieto isté osoby nie sú prepojené vzťahom kontroly podľa § 8 písm. h), alebo
3b.
cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb, ktoré nie sú prepojené vzťahom kontroly podľa § 8 písm. h), pričom tieto isté osoby majú väčšinu v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných orgánoch týchto osôb,
o)
regulovanou osobou obchodník s cennými papiermi, banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, správcovská spoločnosť a rovnaká zahraničná osoba.
§ 139
(1)
Úrad vedie zoznam finančných holdingových inštitúcií podľa § 138 ods. 3.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 zasiela úrad Národnej banke Slovenska, príslušným orgánom dohľadu členských štátov a komisii.
§ 140
(1)
Úrad je oprávnený nezahrnúť do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe osobu,
a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako 10 000 000 EUR alebo ako 1 % z celkových aktív osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok,
c)
ktorej zaradenie do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku nie je účelné z hľadiska cieľov dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vyňať z dohľadu na konsolidovanom základe konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý je súčasťou iného konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe úrad alebo príslušný orgán dohľadu iného štátu, na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu iného štátu.
(3)
Úrad oznámi nezahrnutie osoby podľa odseku 1 písm. b) alebo c) do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku tejto osobe; táto osoba je povinná poskytnúť na požiadanie informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe príslušnému orgánu dohľadu štátu, v ktorom má sídlo jej materská spoločnosť.
(4)
Ak obchodník s cennými papiermi, ktorého materskou spoločnosťou je zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo finančná holdingová inštitúcia so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, úrad preverí, či tento obchodník s cennými papiermi podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona.
(5)
Úrad preverí skutočnosť uvedenú v odseku 4 z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby podľa § 138 ods. 5 písm. o), ktorej povolenie bolo udelené v členskom štáte, alebo na žiadosť materskej spoločnosti. Úrad toto preverenie prerokuje s Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak úrad podľa odseku 4 zistí, že nad obchodníkom s cennými papiermi sa nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, zahrnie tohto obchodníka s cennými papiermi do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku podliehajúceho dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona.
§ 141
(1)
Finančná holdingová inštitúcia podľa § 138 ods. 3 je povinná zabezpečovať, aby konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý ovláda, dodržiaval požiadavky podľa § 74.
(2)
Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vypracúvať a predkladať úradu priamo alebo prostredníctvom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, alebo obchodníka s cennými papiermi určeného úradom všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; obchodník s cennými papiermi ovládajúci konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok a finančná holdingová inštitúcia sú povinné vypracúvať a predkladať úradu za konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch.
(3)
Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ podľa odseku 2 vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na tieto výkazy, hlásenia a iné správy sa inak vzťahuje § 77 ods. 7.
(4)
Audítor osoby, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe povinný poskytnúť informácie úradu a audítorom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok.
(5)
Osoba ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok oznámi úradu audítorov, ktorí budú vykonávať audit osôb zahrnutých do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný.
(6)
Odseky 2, 4 a 5 sa rovnako vzťahujú na osobu, ktorá ovláda zmiešaný konsolidovaný celok alebo zmiešaný subkonsolidovaný celok, na osobu, ktorá je zahrnutá do zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku, na centrálneho depozitára, ktorý ovláda konsolidovaný celok centrálneho depozitára alebo subkonsolidovaný celok centrálneho depozitára, a na audítora takýchto osôb.
§ 142
(1)
Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnosť poskytovaných informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vykonať dohľad na mieste110) alebo je oprávnený požiadať o vykonanie dohľadu na mieste iný príslušný orgán dohľadu nad osobami, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe; tento orgán dohľadu je povinný požadovaný dohľad na mieste vykonať.
(3)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár ovládajúci konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok je povinný zabezpečiť vykonanie auditu v osobách zahrnutých do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára ovládajúceho konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok uzavrieť zmluvu o audítorskej činnosti.
§ 143
(1)
Ak je obchodník s cennými papiermi súčasťou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý ovláda zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia, ktorá má sídlo na území iného štátu, úrad je oprávnený dohodnúť podmienky výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v písomnej dohode uzavretej medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu iného štátu a ich vzájomnú výmenu informácií. Ak takáto dohoda nie je uzavretá, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán dohľadu, ktorý udelil povolenie obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi s najvyššími celkovými aktívami; ak je výška celkových aktív rovnaká, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán dohľadu, ktorý udelil povolenie ako prvý.
(2)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu vykoná dohľad na mieste na konsolidovanom základe alebo umožní výkon dohľadu na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu dohľadu členského štátu v konsolidovaných celkoch alebo subkonsolidovaných celkoch; podrobnosti o výkone tohto dohľadu na mieste na konsolidovanom základe môže upraviť dohoda podľa odseku 1. Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný orgán dohľadu iného členského štátu povinný vopred oznámiť úradu.
(3)
Poverené osoby príslušného orgánu dohľadu členského štátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci úradu poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;20) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.
(4)
Úrad oznámi komisii uzavretie písomnej dohody podľa odseku 1 a jej obsah.“.
106.
Za § 143 sa vkladajú § 143a až 143o, ktoré vrátane nadpisu nad § 143a znejú:
„Doplňujúci dohľad
§ 143a
Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou sú obchodníci s cennými papiermi, banky, inštitúcie elektronických peňazí,15) poisťovne, zaisťovne alebo správcovské spoločnosti, na účely obmedzenia rizík, ktorým sú obchodník s cennými papiermi alebo iná regulovaná osoba vystavené z dôvodu ich účasti vo finančnom konglomeráte.
§ 143b
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančným konglomerátom
1.
skupina, ak
1a.
je ovládaná regulovanou osobou,
1b.
regulovaná osoba podľa bodu 1a je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ktorá má majetkovú účasť podľa § 8 písm. l) na osobe vo finančnom sektore, alebo je osobou prepojenou s osobou vo finančnom sektore vzťahom ovládania podľa § 138 ods. 5 písm. n) tretieho bodu,
1c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
1d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti, alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 143e ods. 2 a 4,
2.
skupina, ak
2a.
aspoň jedna z osôb v skupine je regulovanou osobou,
2b.
nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa § 143e ods. 1,
2c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
2d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti, alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 143e ods. 2 a 4,
3.
podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého a druhého bodu,
b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, inštitúcia elektronických peňazí, iná právnická osoba ako banka, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako svoju rozhodujúcu alebo podstatnú činnosť niektorú z činností uvedených v osobitnom zákone110a) alebo ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného zákona,110b) ako aj akýkoľvek subjekt so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, zaisťovňa alebo právnická osoba kontrolujúca finančný konsolidovaný celok podľa osobitného zákona;23) tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných služieb,
4.
zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
c)
skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa § 138 ods. 5 písm. n).
§ 143c
(1)
Úrad vykonáva doplňujúci dohľad, ak
a)
finančný konglomerát je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi, a finančný konglomerát netvoria ďalšie regulované osoby,
c)
materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný konglomerát tvoria ďalšie regulované osoby so sídlom v členskom štáte a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb,
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v rôznych členských štátoch a v každom z týchto členských štátov má sídlo regulovaná osoba, pričom regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami vo finančnom konglomeráte je obchodník s cennými papiermi, alebo ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb; ak je súčasťou finančného sektora aj zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, na základe dohody úradu s príslušným orgánom dohľadu tohto členského štátu,
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je materskou spoločnosťou viac ako jednej regulovanej osoby so sídlom v členskom štáte a žiadnej z týchto regulovaných osôb nebolo udelené povolenie v Slovenskej republike, a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb,
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené v písmenách a) až e), ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb a regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami v tomto sektore je obchodník s cennými papiermi.
(2)
Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prevziať výkon doplňujúceho dohľadu aj v prípadoch neuvedených v odseku 1, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
(3)
Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prenechať výkon doplňujúceho dohľadu v prípadoch uvedených v odseku 1 Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§ 143d
(1)
Úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí na základe kritérií podľa § 143e, ktoré finančné konglomeráty podliehajú doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Úrad oznámi Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, každý ďalší návrh na zaradenie finančného konglomerátu do doplňujúceho dohľadu.
(3)
Úrad oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 143c ods. 1, alebo obchodníkovi s cennými papiermi s najvyššími celkovými aktívami, ak najdôležitejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor investičných služieb, že tento finančný konglomerát bude podliehať doplňujúcemu dohľadu. Úrad o tom informuje aj Národnú banku Slovenska a príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, a komisiu.
(4)
Úrad oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri komisii princípy, ktoré uplatňuje pri doplňujúcom dohľade nad koncentráciou rizík podľa § 143h a nad vnútroskupinovými obchodmi podľa § 143i.
§ 143e
(1)
Činnosti skupiny sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb a neregulovaných osôb finančného sektora v skupine k celkovým aktívam skupiny ako celku je vyšší ako 40 %.
(2)
Činnosti v rôznych finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný sektor je vyšší ako 10 %, pričom priemer sa vypočíta z týchto podielov:
a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine a
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb finančného sektora v skupine.
(3)
Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa odseku 2 je najnižší; najvýznamnejší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer podľa odseku 2 je najvyšší. Na účel výpočtu priemeru podľa odseku 2 a na meranie najmenšieho a najvýznamnejšieho finančného sektora sa bankový sektor a sektor investičných služieb považujú za jeden sektor.
(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 EUR, úrad je oprávnený určiť po dohode s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 143g a 143h, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné alebo potrebné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu, najmä ak
a)
priemer z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 %,
b)
jeden z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 %,
c)
podiel na trhu najmenšieho finančného sektora nepresiahne 5 % v žiadnom členskom štáte, ak je meraný z hľadiska celkových aktív v bankovom sektore alebo v sektore investičných služieb a z hľadiska hrubej výšky predpísaného poistného z poistných zmlúv uzatvorených v sektore poisťovníctva.
(5)
Rozhodnutia úradu prijaté podľa odseku 4 úrad oznámi aj Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Úrad je oprávnený po dohode s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť právnickú osobu z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3, ak ide o osobu,
a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Úrad je oprávnený po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, brať do úvahy hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 za tri za sebou nasledujúce roky, aby sa zamedzilo náhlej zmene režimu výkonu doplňujúceho dohľadu, a nebrať do úvahy hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2, ak nastanú významné zmeny v štruktúre skupiny.
(8)
Úrad je oprávnený v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, pri výpočte hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 nahradiť alebo doplniť kritérium založené na celkových aktívach kritériami založenými na štruktúre príjmov a podsúvahových činnostiach, a to jedným alebo oboma súčasne, alebo pridať jedno kritérium alebo obidve tieto kritériá, ak majú osobitný význam z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(9)
Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne pod 10 % v prípade finančných konglomerátov, na ktoré sa už vzťahuje doplňujúci dohľad, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 1 hodnota podielu vo výške 35 % a pri výpočte podľa odseku 2 hodnota priemeru z podielov 8 %.
(10)
Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného sektora skupiny klesnú pod 6 000 000 000 EUR, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 4 suma 5 000 000 000 EUR.
(11)
Úrad môže so súhlasom Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, počas obdobia ustanoveného v odsekoch 7 až 10 určiť, že prestanú platiť nižšie hodnoty podielov alebo nižšia suma ustanovená v odsekoch 7 až 10 pre finančné konglomeráty podliehajúce doplňujúceho dohľadu.
(12)
Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich ročných účtovných závierok. Na účel tohto výpočtu sa pre osoby, v ktorých je nadobudnutá majetková účasť, berie do úvahy výška podielu nadobudnutého v danej osobe. Ak boli zostavené konsolidované účtovné závierky, tieto sa použijú namiesto súhrnu údajov.
(13)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie taká výška vlastných zdrojov, pri ktorej primeranosť vlastných zdrojov dosiahne hodnotu podľa § 74 ods. 1, pričom hodnota rizikovo vážených aktív sa nezmení.
(14)
Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako obchodník s cennými papiermi, ktoré sa zahŕňajú do výpočtov podľa odsekov 2 až 6, sa určia podľa osobitných predpisov,110c) ktoré sa vzťahujú na výpočet primeranosti vlastných zdrojov, výšky vlastných zdrojov a solventnosti príslušnej regulovanej osoby.
§ 143f
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný dodržiavať podmienky podľa § 143g až 143j, ak
a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jeho materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom štáte,
c)
je prepojený s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 138 ods. 5 písm. n) tretieho bodu alebo
d)
jeho materská spoločnosť je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak je v tomto štáte vykonávaný dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je obchodník s cennými papiermi spĺňajúci niektorú z podmienok podľa odseku 1, podmienky podľa § 143g až 143j sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu zahŕňajúceho podskupinu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého materská spoločnosť je regulovanou osobou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom a v tomto štáte nie je vykonávaný dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, je povinný dodržiavať podmienky podľa § 143g až 143j. Ak nie je možné dodržať podmienky podľa § 143g až 143j z dôvodu, že doplňujúci dohľad uplatňovaný štátom, ktorý nie je členským štátom, nie je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, úrad môže určiť, že obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou takéhoto finančného konglomerátu, bude predkladať úradu osobitné výkazy, hlásenia a správy o účasti v takomto finančnom konglomeráte, a tiež môže obmedziť alebo zakázať takému obchodníkovi s cennými papiermi vnútroskupinové operácie, ktoré by mohli mať vplyv na dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu.
(4)
Úrad preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný doplňujúci dohľad, ktorý je rovnocenný doplňujúcemu dohľadu, ak sa tak dohodol s Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu členského štátu, v ktorom majú sídlo regulované inštitúcie tvoriace finančný konglomerát, a to na žiadosť materskej spoločnosti podľa odseku 3, na žiadosť regulovanej osoby tvoriacej súčasť finančného konglomerátu alebo z vlastného podnetu. Úrad prerokuje s Výborom pre finančné konglomeráty pri komisii vydanie rozhodnutia podľa odseku 3 a jeho vydanie oznámi komisii.
(5)
Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách alebo bez majetkovej účasti uplatňujú vo vzťahu k týmto regulovaným osobám iný významný vplyv, ako je vplyv podľa odsekov 1 až 3, úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí, či a v akom rozsahu sa bude vykonávať doplňujúci dohľad nad regulovanými osobami tak, ako keby predstavovali finančný konglomerát, ktorý by mal podliehať doplňujúcemu dohľadu. Aby sa mohol vykonávať takýto doplňujúci dohľad, aspoň jedna z právnických osôb podľa prvej vety musí byť obchodníkom s cennými papiermi a musia byť splnené podmienky ustanovené v § 143b písm. a) bodoch 1c. a 1d., ak je to potrebné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§ 143g
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný zabezpečiť, aby na úrovni finančného konglomerátu bola dodržaná dostatočná výška vlastných zdrojov a aby na úrovni finančného konglomerátu boli prijaté pravidlá zabezpečujúce dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov. Vlastné zdroje finančného konglomerátu sú dostatočné, ak rozdiel medzi vlastnými zdrojmi na úrovni finančného konglomerátu a súčtom minimálnej výšky vlastných zdrojov za finančný konglomerát je nula alebo kladné číslo.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný vykonávať výpočty dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa jednej z metód ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa odseku 9.
(3)
Úrad po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, je oprávnený z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa odseku 4 oznámiť regulovanej osobe alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá z metód výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 9 sa použije.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o výške vlastných zdrojov a o výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu potrebných na splnenie podmienok dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(5)
Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky na vlastné zdroje len za právnické osoby podľa § 143b písm. b).
(6)
Úrad môže rozhodnúť, že sa do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podliehajúceho doplňujúcemu dohľadu nezaradí osoba,
a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií potrebných na výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi finančný konglomerát; to neplatí, ak by bolo z výpočtu vylúčených viac právnických osôb, ktorých podiel na finančnom konglomeráte je v celkovom súčte významný podľa § 145e ods. 2 a 4,
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Úrad nezaradenie právnickej osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za doplňujúci dohľad v príslušnom členskom štáte.
(8)
Ustanovením odseku 4 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu doplňujúceho dohľadu ani oprávnenie orgánov dohľadu poskytovať informácie o týchto osobách na účely výkonu doplňujúceho dohľadu alebo dohľadu nad finančnými konglomerátmi v inom členskom štáte.
(9)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu,
a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb v skupine a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu.
§ 143h
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, údaje podľa prvej vety predkladá úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(2)
Koncentráciou rizík finančného konglomerátu na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie každá činnosť osôb finančného konglomerátu, ktorá môže spôsobiť takú stratu, ktorá môže ohroziť platobnú schopnosť alebo finančnú situáciu vo finančnom konglomeráte; takáto koncentrácia môže byť v úverovom riziku, investičnom riziku, poistnom riziku, trhovom riziku, riziku likvidity, operačnom riziku a inom riziku alebo v kombinácii týchto rizík.
(3)
Ak finančný konglomerát ovláda obchodník s cennými papiermi, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu rovnako ustanovenia § 74. Ak finančný konglomerát ovláda iná regulovaná osoba, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu primerane ustanovenia osobitného predpisu.110c)
(4)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najdôležitejším finančným sektorom vo finančnom konglomeráte sektor investičných služieb, vzťahujú sa na koncentráciu rizík sektora investičných služieb a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti primerane ustanovenia § 74.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví na účely zisťovania koncentrácie rizík podrobnosti o
a)
majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a jej výpočte,
b)
majetkovej angažovanosti sektora investičných služieb a jej výpočte,
c)
majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a jej výpočte,
d)
koncentrácii rizík finančného konglomerátu a spôsobe ich výpočtu.
§ 143i
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý ovláda finančný konglomerát, je povinný polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o významných vnútroskupinových obchodoch finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný obchodníkom s cennými papiermi, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných spoločností tvoriacich finančný konglomerát.
(2)
Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace finančný konglomerát priamo alebo nepriamo využívajú iné spoločnosti tej istej skupiny alebo fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, ktoré ovládajú, na splnenie povinnosti, a to bez ohľadu, či je táto povinnosť určená zmluvou a či je splnenie tejto povinnosti za úhradu.
(3)
Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ktorého výška je najmenej 5 % zo zistenej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa § 143g ods. 9 písm. a).
(4)
Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného zákona.110d)
(5)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najdôležitejším finančným sektorom finančného konglomerátu sektor investičných služieb, na vnútroskupinové obchody sektora investičných služieb a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa vzťahuje § 138 ods. 4.
§ 143j
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný vytvoriť systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly vrátane riadiacich postupov a vedenia účtovníctva na účely sledovania a dodržiavania ustanovení tohto zákona na úrovni finančného konglomerátu.
(2)
Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa
a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu podnikateľskej stratégie vo vzťahu k rizikám vyplývajúcim z činnosti finančného konglomerátu,
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej stratégie na rizikový profil a na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného konglomerátu.
(3)
Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov
a)
na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a hodnotenie ich funkčnosti a účinnosti,
b)
účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových obchodov a koncentrácie rizík.
§ 143k
(1)
Úrad pri výkone doplňujúceho dohľadu
a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného konglomerátu a aj poskytovanie informácií dôležitých na výkon doplňujúceho dohľadu v jednotlivých finančných sektoroch Národnej banke Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík a o vnútroskupinových obchodoch,
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a funkčnosť systému vnútornej kontroly podľa § 143j,
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za akejkoľvek situácie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)
Úrad je povinný v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, koordinovať výkon doplňujúceho dohľadu a upraviť postupy spolupráce pri uplatňovaní ustanovení § 143d, § 143e, § 143f ods. 3 a 5, § 143g, § 143l ods. 2 a § 145a.
(3)
Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu iného štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, si úrad vyžiada od tohto orgánu. Ak tieto informácie úrad nezískal postupom podľa prvej vety, je oprávnený vyžiadať si ich priamo od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ktoré sú uvedené v § 143g ods. 2.
§ 143l
(1)
Úrad pri výkone doplňujúceho dohľadu spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, aj vtedy, ak doplňujúci dohľad vykonáva Národná banka Slovenska alebo príslušný orgán dohľadu členského štátu, a to najmenej v rozsahu podľa odseku 3.
(2)
Úrad je povinný na žiadosť Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, poskytnúť im informácie potrebné na výkon dohľadu nad regulovanými osobami vo finančnom konglomeráte a doplňujúceho dohľadu, najmenej však v rozsahu podľa odseku 3. Úrad je povinný poskytnúť tieto informácie aj z vlastného podnetu, ak zistí, že uvedené informácie sú dôležité pre výkon dohľadu nad finančnými konglomerátmi. Úrad je oprávnený vyžiadať si od Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu najmenej v rozsahu podľa odseku 3 a tiež je oprávnený vymieňať si informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu aj so zahraničnými centrálnymi bankami, Európskym systémom centrálnych bánk a Európskou centrálnou bankou.
(3)
Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä
a)
štruktúry finančného konglomerátu a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových obchodov, koncentrácie rizík a výsledkov hospodárenia,
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych orgánov osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu,
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb, ktoré tvoria finančný konglomerát, a preverovania týchto informácií,
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách vo finančnom konglomeráte, ktorý by mohol mať vážny negatívny vplyv na obchodníka s cennými papiermi,
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých úradom, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(4)
Úrad je povinný prerokovať s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 70 ods. 1 písm. a), c) a e), ak by zmeny v akcionárskej štruktúre alebo zmeny v orgánoch obchodníka s cennými papiermi ovplyvnili výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám vo finančnom konglomeráte, ktoré by mohli mať vplyv aj na regulované osoby podliehajúce doplňujúcemu dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(5)
Úrad nie je povinný prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie môže ohroziť prijatie rozhodnutí v príslušnej lehote alebo ak prijatie sankcií a opatrení neznesie odklad. Úrad v takom prípade bez zbytočného odkladu informuje Národnú banku Slovenska alebo príslušné orgány dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Úrad je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnený vyzvať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, v tom členskom štáte, v ktorom má sídlo materská spoločnosť, aby požiadal materskú spoločnosť o informácie potrebné na vykonávanie úloh úradu podľa § 143k a aby mu postúpil tieto informácie.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu úradu s orgánmi dohľadu štátov, s ktorými Európska únia podpísala dohodu o spolupráci pri výkone doplňujúceho dohľadu.
(8)
Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými konglomerátmi a o vzájomnej výmene informácií s príslušným orgánom dohľadu iného štátu, ktorý nie je členským štátom, ak takáto dohoda nie je v rozpore s pravidlami výkonu doplňujúceho dohľadu.
§ 143m
(1)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, preverí informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu o osobe, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené príslušným orgánom dohľadu členského štátu sú oprávnené zúčastniť sa preverovania vykonávaného úradom alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom úradu samostatne.
(2)
Úrad môže požiadať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, aby preveril informáciu potrebnú na výkon doplňujúceho dohľadu alebo aby umožnil samostatne preveriť tieto informácie úradu alebo povereným osobám.
§ 143n
Osoby, ktoré tvoria finančný konglomerát, sú povinné poskytovať si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností podľa § 143g až 143j a na účely doplňujúceho dohľadu.
§ 143o
(1)
Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 143c sú povinné vypracúvať a predkladať úradu všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 143g ods. 2, § 143h ods. 1 a § 143i ods. 1, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná na vyžiadanie úradu predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110a až 110d znejú:
„110a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
110b)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z.
110c)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
110d)
§ 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.“.
107.
V poznámke pod čiarou k odkazu 111 sa vypúšťa citácia „zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.“.
108.
V § 144 ods. 1 úvodnej vete sa slová „miery zavinenia“ nahrádzajú slovami „rozsahu, dĺžky trvania, následkov“ a v písmene e) sa slová „až do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk“.
109.
V § 144 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), h) a i).“.
110.
V § 144 ods. 7 prvej vete sa za slová „zamestnancovi51) obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára“ vkladajú slová „alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej inštitúcie podľa § 138 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e)“, za slová „investičných služieb“ sa vkladajú slová „na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu“, za slová „subkonsolidovaného celku“ sa vkladajú slová „alebo členov finančného konglomerátu“ a druhej vete sa za slová „zahraničný obchodník s cennými papiermi“ vkladá čiarka a slová „finančná holdingová inštitúcia podľa § 138 ods. 3, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e)“.
111.
V § 144 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak úrad zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, je oprávnený uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia sankcie podľa odseku 1 písm. d) a e) a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní. Ak úrad zistí zneužitie dôverných informácií podľa § 132 fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou, je oprávnený uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia pokutu až do výšky neoprávnene získaného majetkového prospechu, najviac však do výšky 20 000 000 Sk, alebo nariadiť povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol majetkový prospech získaný, a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.“.
112.
§ 144 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.“.
113.
V § 145 ods. 1 sa vypúšťa slovo „uložiť“, za slová „konsolidovaného celku“ sa vkladajú slová „alebo subkonsolidovaného celku“ a slová „miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov pokutu až do 20 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk“.
114.
Za § 145 sa vkladá § 145a, ktorý znie:
㤠145a
(1)
Úrad môže osobe tvoriacej súčasť finančného konglomerátu, nad ktorým vykonáva doplňujúci dohľad, podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk, ak táto osoba
a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie alebo
d)
nesplní povinnosti podľa § 143g až 143j.
(2)
Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov vo finančnom konglomeráte, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu, úrad je oprávnený
a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu podľa § 144 ods. 8,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)
Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 135 ods. 1 vykonáva dohľad úrad, je úrad oprávnený udeliť sankciu podľa § 144 aj na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ustanovení osobitného zákona110b) alebo na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad finančným konglomerátom, ktorého súčasťou je osoba podľa § 135 ods. 1.
(4)
Ak úrad udelil sankciu osobe podľa § 135 ods. 1 tvoriacej súčasť finančného konglomerátu podliehajúceho doplňujúcemu dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu a ak udelenie tejto sankcie má význam pre výkon doplňujúceho dohľadu, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu.“.
115.
V § 146 ods. 2 sa za slovo „päť“ vkladá slovo „pracovných“.
116.
V § 148 ods. 5 sa za slovo „Kompetencie“ vkladá slovo „zástupcu“.
117.
V § 149 ods. 8 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.
118.
V § 150 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ním poverený“.
119.
V § 156 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi marí výkon dohľadu.“.
120.
Za nadpis deviatej časti sa vkladá § 158a, ktorý znie:
㤠158a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
121.
V § 160 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,76) ak tento zákon alebo osobitný zákon“ nahrádzajú slovami „vzťahuje osobitný predpis,20) ak tento zákon“.
122.
§ 164 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov sa pokladá za evidenciu podľa § 99 ods. 3. Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov vedie centrálny depozitár.“.
123.
V § 170 ods. 3 sa za slová „na burze cenných papierov“ vkladá čiarka a slová „rozhodnúť o zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier alebo prijať iné rozhodnutie, ktoré má za následok, že sa s cenným papierom prestane obchodovať na burze cenných papierov“.
124.
Za § 173 sa vkladá § 173a, ktorý znie:
㤠173a
(1)
Do dňa nadobudnutia právoplatnosti prvého rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku centrálneho depozitára týkajúcej sa spôsobu a postupu registrácie záložného práva na cenné papiere a spôsobu a postupu evidencie zabezpečovacích prevodov podľa § 53a až 53d sa na postup registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva na cenné papiere a na evidenciu zabezpečovacích prevodov cenných papierov vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Doplňujúci dohľad sa začne vykonávať pri zohľadnení finančnej situácie a výsledku hospodárenia v priebehu roka 2005.“.
125.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 89/298/EHS zo 17. apríla 1989 o koordinácii požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a rozširovanie prospektu, ktorý má byť uverejnený v prípade ponuky prevoditeľných cenných papierov verejnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 124, 05. 05.1989).
2.
Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 141, 11. 06. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/31/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21. 07. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21. 07. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11. 02. 2003).
3.
Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 141, 11. 06. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 18. 07.1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 084, 26. 03. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290, 17. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11. 02. 2003).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 084, 26. 03. 1997).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 184, 06. 07. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21. 07. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Úradný vestník Európskej únie L 096, 12. 04. 2003).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11. 02. 2003).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (Úradný vestník Európskej únie L 096, 12. 04. 2003).
8.
Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Úradný vestník Európskej únie L 339, 24. 12. 2003).
9.
Smernica Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov (Úradný vestník Európskej únie L 339, 24. 12. 2003).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 27. 06. 2002).
11.
Smernica Európskej komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES vzhľadom na trhové praxe, definíciu dôvernej informácie týkajúcej sa derivátov komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie transakcií manažérov a oznamovanie podozrivých transakcií (Úradný vestník Európskej únie L 162, 30. 04. 2004).“.
Čl. II
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.“.
2.
V § 6 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerné znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti.“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou inštitúciou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.“.
4.
§ 7 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.“.
5.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov správcovskej spoločnosti, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 6 ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Úrad je povinný na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť v zahraničnej správcovskej spoločnosti, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu úradu.“.
6.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničný obchodník s cennými papiermi, zahraničná banka, zahraničná správcovská spoločnosť, poisťovňa s povolením udeleným v inom členskom štáte alebo materská spoločnosť takýchto osôb, alebo osoba kontrolujúca takéto osoby a ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) touto osobou by sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou tejto osoby alebo by prešla pod kontrolu nadobúdateľa, udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) musí byť predmetom konzultácie podľa § 7.“.
7.
V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, je podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu úradu aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
8.
V § 18 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
9.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „klientovi“ vkladajú slová „alebo investorovi“.
10.
V § 49 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová: „spĺňajúce podmienky podľa § 46 ods. 2.“.
11.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Úrad je oprávnený určiť správcovskej spoločnosti podmienky použitia vlastných modelov pre sledovanie miery pozičného rizika podľa odseku 1, na výpočet majetkovej angažovanosti podľa odseku 5 a na výpočet majetkovej angažovanosti voči protistrane podľa § 45 a podmieniť ich použitie predchádzajúcim súhlasom úradu.
(9)
Ak v majetku v otvorenom podielovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu alebo protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v podielovom fonde krytie, ktorým sa rozumie dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja a je zabezpečené, že takúto kúpu bude možné vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.
(10)
Správcovská spoločnosť pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 9 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde v súlade s investičnou stratégiou príslušného otvoreného podielového fondu.“.
12.
V § 55 ods. 2 sa za slovo „výnosom“ vkladajú slová „alebo zahrnutím do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov“ a vypúšťajú sa slová „a ak sa tak správcovská spoločnosť dohodla s podielnikom“.
13.
V § 90 ods. 3 sa slová „č. 1“ nahrádzajú slovami „č. 2“.
14.
Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý znie:
㤠99a
(1)
Ak správcovská spoločnosť ovláda konsolidovaný celok,84a) subkonsolidovaný celok84a) alebo je súčasťou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý podlieha dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného zákona,36) vykonáva sa nad správcovskou spoločnosťou a týmto konsolidovaným celkom dohľad na konsolidovanom základe podľa ustanovení osobitného zákona36) v rovnakom rozsahu ako nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu84b) podľa osobitného zákona, sa vykonáva doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi84c) podľa ustanovení osobitného zákona v rovnakom rozsahu ako nad obchodníkom s cennými papiermi.
(3)
Správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu84b) podľa osobitného zákona, je na účely doplňujúceho dohľadu nad finančnými konglomerátmi84c) zaradená do sektora investičných služieb.84d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84a až 84d znejú:
„84a)
§ 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84b)
§ 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84c)
§ 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84d)
§ 143b písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.
15.
V § 114 sa vypúšťa odsek 9.
16.
V § 116 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „majetkovou angažovanosťou voči protistrane, podrobnosti o postupe, spôsobe a organizácii priebežného sledovania miery pozičného rizika podľa § 49 ods. 1, podrobnosti o spôsobe plnenia informačnej povinnosti podľa § 49 ods. 2 a požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely pre sledovanie miery pozičného rizika podľa § 49 ods. 1, na výpočet majetkovej angažovanosti podľa § 49 ods. 5 a na výpočet majetkovej angažovanosti voči protistrane, ako aj spôsob udeľovania súhlasu úradu na ich použitie a spôsob a lehoty preskúšavania týchto vlastných modelov.“.
17.
§ 117 znie:
㤠117
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.
18.
§ 118 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Európsky fond, ktorý bol vytvorený pred 13. februárom 2004, je oprávnený na verejnú ponuku jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky postupom podľa § 61 aj v prípade, ak právny predpis jeho domovského členského štátu ustanovuje prechodné obdobie na zosúladenie s právnym predpisom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie. Ak sa prechodné obdobie podľa prvej vety vzťahuje aj na zostavenie zjednodušeného predajného prospektu, povinnosti podľa § 61 ods. 1 písm. c) a § 61 ods. 3 písm. c) vo vzťahu k zjednodušenému predajnému prospektu sa na európsky fond vzťahujú po uplynutí tohto prechodného obdobia.“.
19.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 375, 31. 12. 1985) v znení smernice Rady 88/220/EHS z 22. marca 1988 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 100, 19. 04. 1988), smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 18. 07. 1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290, 17. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 041, 13. 02. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES z 21. januára 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 041, 13. 02. 2002).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11. 02. 2003).“.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. a zákona č. 43/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 9 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „banka6)“ sa vkladajú slová „alebo iná burza“.
3.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
V § 3 ods. 5 písm. f) sa za slovo „poisťovne“ vkladá čiarka a slová „poisťovňa z iného členského štátu5)“.
5.
V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „kurzov cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.
7.
V § 12 ods. 5 písm. c) sa slová „kurzov cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom17a)“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 2 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona č. 367/2000 Z. z.“.
9.
V § 18 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu s trhom na príslušnom trhu burzy,“.
10.
V § 18 ods. 3 sa v prvej vete slová „30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „dňom určeným v rozhodnutí“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.
11.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Členom burzy môže byť len
a)
právnická osoba oprávnená na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) na ktorú sa vzťahuje povinnosť dodržiavať ustanovenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa osobitných predpisov35) alebo podľa právnych aktov iného štátu, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie upravujúcimi primeranosť vlastných zdrojov bánk alebo obchodníkov s cennými papiermi,
b)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť,
ak táto právnická osoba, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spĺňa podmienky členstva uvedené v burzových pravidlách.“.
12.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
13.
V § 21 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv tretej osoby alebo manipulácia s trhom, a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov; tým nie je dotknutá povinnosť vykonať oznámenie podľa osobitného zákona.35a)
(5)
Burza je povinná prijať postupy a opatrenia na zamedzenie porušovania práv tretích osôb a na predchádzanie a odhaľovanie manipulácie s trhom na príslušnom trhu burzy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 132a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.
14.
V § 25 ods. 4 sa slová „§ 29 ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 7 až 9“.
15.
V § 27 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak kótovací prospekt schválil úrad, preskúmava doplnok ku kótovaciemu prospektu úrad. Ak úrad zistí, že doplnok ku kótovaciemu prospektu je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,39) vydá o tom rozhodnutie. Burza po doručení rozhodnutia úradu zruší rozhodnutie o prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov.“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „zákon č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 594/2003 Z. z.“.
17.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti o kótovanie alebo žiadosti o schválenie kótovacieho prospektu úradom nebol schválený a zverejnený prospekt cenného papiera. Takto schválený kótovací prospekt sa považuje aj za schválený prospekt cenného papiera na účely podľa osobitného zákona.43) Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, pre ktoré úrad v období troch mesiacov pred podaním žiadosti schválil prospekt cenného papiera, ktorého obsah zodpovedá náležitostiam kótovacieho prospektu, považuje sa tento prospekt cenného papiera za schválený kótovací prospekt aj na účely podľa tohto zákona.“.
18.
V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Žiadosť o schválenie kótovacieho prospektu je žiadateľ povinný predložiť úradu najneskôr v deň podania žiadosti o kótovanie. Žiadosť o schválenie kótovacieho prospektu obsahuje kótovací prospekt podľa § 41 až 57. Úrad je oprávnený podmieniť vydanie rozhodnutia o schválení kótovacieho prospektu alebo nadobudnutie jeho právoplatnosti predložením dokladu o podaní žiadosti o kótovanie. Burza je oprávnená prerušiť konanie o žiadosti o kótovanie do dňa predloženia rozhodnutia úradu o schválení kótovacieho prospektu.
(4)
Na konanie úradu o schválení kótovacieho prospektu sa rovnako vzťahuje § 26 ods. 8 druhá až piata veta, § 41 až 55. Úrad je oprávnený povoliť zúženie alebo rozšírenie kótovacieho prospektu za podmienok podľa § 56 a 57. Ak cenné papiere, pre ktoré bol schválený kótovací prospekt, neboli prijaté na trh kótovaných cenných papierov do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení kótovacieho prospektu úradom alebo ak kótovací prospekt v tejto lehote nebol zverejnený na účely verejnej ponuky, stráca toto rozhodnutie úradu platnosť.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
19.
V § 35 ods. 3 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preklad kótovacieho prospektu sa nevyžaduje, ak je predložený kótovací prospekt v českom jazyku, anglickom jazyku alebo v inom jazyku bežne používanom na medzinárodných finančných trhoch, ak burza s predložením kótovacieho prospektu v tomto inom jazyku súhlasila,“.
20.
V § 36 ods. 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov na inej burze so sídlom v členskom štáte v období dlhšom ako šesť mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie, burza je oprávnená posúdiť aktuálnosť kótovacieho prospektu schváleného príslušným orgánom dohľadu členského štátu a rozhodnúť, či emitent zostaví nový kótovací prospekt alebo dodatok ku kótovaciemu prospektu s uvedením aktualizácie údajov, ku ktorým došlo k zmene od schválenia pôvodného kótovacieho prospektu.“.
21.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia § 33 až 36 o uznávaní kótovacích prospektov sa rovnako vzťahujú aj na kótovacie prospekty schválené orgánom dohľadu štátu, ktorý nie je členským štátom, ak s týmto štátom uzavrelo Európske spoločenstvo zmluvu o vzájomnom uznávaní kótovacích prospektov.“.
22.
V § 38 ods. 1 sa slová „kurzov tohto cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom v súvislosti s týmto cenným papierom“.
23.
V § 38 ods. 2 písm. d) sa slová „kurzov cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.“.
25.
Poznámky pod čiarou k odkazom 67 až 69 znejú:
„67)
§ 41 zákona č. 594/2003 Z. z.
68)
Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
69)
§ 14 zákona č. 594/2003 Z. z.“.
26.
V § 58 ods. 1 sa za slová „trh burzy“ vkladajú slová „alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na trh burzy“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na trh burzy.“.
27.
V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.
28.
V § 58 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou ustanovení upravujúcich vzťahy, ktoré súvisia s uzatváraním burzových obchodov.“.
29.
V § 60 ods. 1 sa slová „osobitných predpisov39)“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
30.
Za nadpis šiestej časti sa vkladá § 64a, ktorý znie:
㤠64a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
31.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 141, 11. 06. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 18. 07. 1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290, 17. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Úradný vestník Európskej únie L 0235, 11. 02. 2003).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovaný trh a o informáciách, ktoré sa majú poskytovať o týchto cenných papieroch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 184, 06. 07. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 096, 12. 04. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES z 22. júna 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21. 07. 1998).
3.
Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003 implementujúca smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES o definovaní a zverejňovaní dôverných informácií a o definovaní manipulácie s trhom (Úradný vestník Európskej únie L 339, 24. 12. 2003).“.
Čl. IV
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z. a zákona č. 635/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 151i ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 151j ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
3.
V § 151l ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
4.
V § 151m ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
6.
V § 783 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
7.
V § 783 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.
§ 783 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
S vkladom na vkladnej knižke na meno alebo s jeho časťou, ku ktorému bolo zriadené záložné právo, je oprávnený nakladať aj záložný veriteľ, v prospech ktorého bolo zriadené záložné právo, a to po predložení písomnej zmluvy o zriadení záložného práva na vklad na vkladnej knižke na meno alebo na jeho časť uzatvorenej medzi vkladateľom ako záložcom a záložným veriteľom banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá vkladnú knižku na meno vystavila.“.
9.
V deviatej časti sa za jedenástu hlavu vkladá nová dvanásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVANÁSTA HLAVA
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
§ 879i
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2005; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2005 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak nie je ustanovené inak.
(2)
Právo na výplatu zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5, ktoré si vkladatelia alebo iné oprávnené osoby neuplatnili a nepreukázali najneskôr do 31. decembra 2006, prechádza 31. decembra 2006 na štát vrátane práva na vydanie bezdôvodného obohatenia z nevyplatených zostatkov zrušených vkladov podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5, ako aj práva na úroky a iné majetkové výhody patriace k týmto vkladom a zostatkom vrátane majetkového prospechu, ktorý získala banka alebo pobočka zahraničnej banky v prípade využívania týchto zostatkov bez poskytovania primeraných úrokov; za primerané úroky sa na tento účel považujú priemerné úroky z vkladov na vkladných knižkách. Všetky takéto aktíva je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná previesť k 31. decembru 2006 podľa pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky na ním určený účet štátnych finančných aktív, pričom sa nepoužije § 458 ods. 3; prevedené aktíva sa vedú na účte štátnych finančných aktív určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3)
Ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky pred 31. decembrom 2006 zruší s likvidáciou, je povinná aktíva zo zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5 a ostatné aktíva podľa odseku 2 bezodkladne previesť podľa pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky na ním určený účet štátnych finančných aktív; prevedené aktíva sa vedú na účte štátnych finančných aktív určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(4)
Okamihom prevodu aktív podľa odsekov 2 a 3 a v rozsahu prevodu týchto aktív zaniká záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky na výplatu zostatkov zrušených vkladov podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5 a vzniká záväzok štátu na výplatu náhrad osobám, ktoré do prevodu týchto aktív mali právo na výplatu zostatkov zrušených vkladov podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5, a to náhrad vo výške zostatkov zrušených vkladov, najviac však vo výške prevedených aktív zo zostatkov zrušených vkladov. Nárok na výplatu týchto náhrad si oprávnené osoby môžu uplatniť najneskôr 31. decembra 2011; márnym uplynutím tejto lehoty zaniká záväzok štátu na výplatu týchto náhrad. Na účely vyplácania týchto náhrad a preukazovania práva na ich výplatu sa rovnako použijú ustanovenia § 879d ods. 1 štvrtej vety a všeobecné predpisy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; vyplácanie týchto náhrad zabezpečí Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverená právnická osoba.
(5)
Kontrolu správnosti a opodstatnenosti vyplácania zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5 a využívania zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa vrátane majetkového prospechu z využívania týchto zostatkov za obdobie od ich zrušenia je oprávnené vykonávať Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na výkon tejto kontroly sa použijú všeobecné predpisy o kontrole v štátnej správe a o bankovom tajomstve. Na účely kontroly vykonávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a na účely vyplácania náhrad podľa odseku 4 je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej sú uložené zostatky zrušených vkladov na doručiteľa podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5, povinná odovzdať Ministerstvu financií Slovenskej republiky podľa jeho požiadaviek a v ním určenej lehote zoznam zrušených vkladov na doručiteľa vrátane prehľadov o výške zostatkov týchto vkladov, o výške úrokov a iných majetkových výhod z týchto vkladov a ich zostatkov a o výške majetkového prospechu, ktorý získala banka alebo pobočka zahraničnej banky pri využívaní týchto zostatkov bez poskytovania primeraných úrokov, ako aj ďalšie informácie, doklady, podklady a vysvetlenia o zrušených vkladoch na doručiteľa, o zostatkoch zrušených vkladov na doručiteľa, o uplatnených nárokoch na ich vyplatenie a o ich vyplácaní.“.
10.
Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 27. 06. 2002).“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou ustanovení čl. I bodu 73 a bodov 94 až 96 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2004, a s výnimkou čl. I bodu 13 a čl. IV bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.