607/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

607
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa v úvodnej vete za slová „na strane druhej“ vkladajú slová „a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv2)“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
životného prostredia.“.
3.
V § 3 ods. 3 sa na konci dopĺňa nová veta: „Aproximačným nariadením možno prevziať texty príloh právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie odkazom na právne záväzné akty, najmä ak tieto texty príloh obsahujú vzory tlačív, zoznamy inštitúcií alebo technické údaje.“.
4.
V § 3 ods. 4 sa slová „či je a kde sa nachádza ich preklad“ nahrádzajú slovami „kde sú tieto právne akty uverejnené alebo kde boli oznámené.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.