Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

589/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2004 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

589
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 29. októbra 2004
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 300. výročia narodenia Jána Andreja Segnera
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 300. výročia narodenia fyzika, lekára, matematika, pedagóga a vynálezcu Jána Andreja Segnera sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je v obdĺžniku vyobrazené Segnerovo koleso. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet razby „2004“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky autorky návrhu dvestokorunáka Márie Poldaufovej „MP“ sú pri pravom a značka Poľskej štátnej mincovne „mW“ pri ľavom spodnom okraji obdĺžnika.
(2)
Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je v kruhu vyobrazený portrét Jána Andreja Segnera. Okolo kruhu je v hornej časti zľava doprava sedem nákresov zobrazujúcich vývoj konštrukcie Segnerovho kolesa a v spodnej časti sú jeho mená a priezvisko „JÁN ANDREJ SEGNER“. Pri ľavom okraji mince je letopočet jeho narodenia „1704“ a pri pravom okraji letopočet jeho úmrtia „1777“.
(3)
Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „- VYNÁLEZCA - FYZIK - MATEMATIK - PEDAGÓG“.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.
Marián Jusko v. r.