587/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

587
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Environmentálny fond1) (ďalej len „fond“) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1)
Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu“).
(4)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej len „vestník“).
§ 3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú najmä
a)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b)
úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c)
výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,
d)
odvody a penále za neoprávnené použitie a zadržanie prostriedkov rozpočtu fondu,5)
e)
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a platby za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)
g)
nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),
h)
výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
i)
dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),
k)
príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l)
zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m)
príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,8)
n)
finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 6),
o)
splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,
p)
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
r)
úvery poskytnuté bankami a inými právnickými osobami,
s)
vstupné do chráneného územia,9)
t)
iné údaje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 4
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na
a)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
b)
podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c)
podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d)
podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
e)
podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia vôd11) ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (ďalej len „havária“),
f)
správu fondu (§ 2 ods. 1),
g)
splátku úverov poskytnutých fondu bankami a inými právnickými osobami a úrokov z nich (§ 7).
(2)
Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky.
(3)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory. Odporúčanie rady fondu nie je potrebné pred rozhodnutím o poskytnutí podpory podľa odseku 1 písm. d) a e).
(4)
Návrh ročného rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu schvaľuje minister na návrh riaditeľa fondu.
(5)
Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 3 % z ročného príjmu fondu. Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.12)
(6)
Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. Ak sa pôvodca havárie zistí až po poskytnutí podpory a použití prostriedkov fondu žiadateľom o podporu (§ 6 ods. 2), pôvodca havárie je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky vo výške podpory poskytnutej žiadateľovi o podporu. Na vymáhanie týchto finančných prostriedkov je oprávnený fond.
(7)
Zo zdrojov uvedených v § 3 písm. r) možno poskytnúť len podporu formou úveru [§ 7 písm. a)].
§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roka prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.
(3)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister.13)
(4)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.14)
(5)
Ministerstvo formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu15) vyberie banku na uskutočňovanie finančných operácií súvisiacich s poskytnutím a použitím prostriedkov fondu.
(6)
Štátna pokladnica uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do príslušnej banky podľa odseku 5 na základe príkazu fondu.
(7)
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16)
(8)
Fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí podpory a kontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov; pri použití prostriedkov fondu na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) postupuje v spolupráci s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.2) Orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť fondu na tento účel informácie.
§ 6
Žiadateľ o podporu
(1)
Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ “) podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo
b)
právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ17) so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Žiadateľom o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) na odstraňovanie následkov havárie je orgán štátnej správy odpadového hospodárstva10) a na odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia vôd je Slovenská inšpekcia životného prostredia.18)
§ 7
Druh podpory
Druhy podpory sú:
a)
úver,
b)
dotácia.
§ 8
Podmienky podpory
(1)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou dotácie.
(2)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou úveru a podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) formou dotácie, pričom podpora sa v týchto prípadoch považuje za štátnu pomoc podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Žiadateľ, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) formou úveru alebo dotácie vrátane kombinácie týchto druhov podpory a podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) len formou dotácie.
(4)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 2 môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie.
§ 9
Postup poskytovania podpory
(1)
Žiadateľ o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) predkladá písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
miesto a čas realizácie činnosti s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia činnosti a stručná charakteristika činnosti,
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na činnosť,
g)
výšku nákladov na činnosť vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti činnosti z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
opis technického riešenia a ekonomického zhodnotenia činnosti,
j)
zdroje financovania činnosti,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov v prípade žiadosti o podporu vo forme úveru,
m)
súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a) až k) na účely poskytnutia podpory podľa tohto zákona,
n)
prílohy (§ 13).
(2)
Žiadateľ o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) predkladá písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)
Žiadosti o podporu predkladá žiadateľ fondu k 31. októbru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e), ktorú žiadateľ predkladá fondu v priebehu kalendárneho roka.
(4)
Fond zabezpečí evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich úplnosti.
(5)
Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, fond vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote. Žiadosť o podporu, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, nezaradí fond do zoznamu žiadostí o podporu.
(6)
Na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory fond uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“).
(7)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojej internetovej stránke a vo vestníku a fond na internetovej stránke fondu.
(8)
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9)
Na rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
neoprávnene použil alebo zadržiava prostriedky fondu alebo
b)
je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu,21) alebo
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
§ 10
Zmluva
(1)
Zmluva musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania.
(2)
Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať
a)
výšku úrokovej sadzby,
b)
výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania a
c)
záruky splácania úveru.
(3)
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2.
§ 11
Kontrola a sankcie
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu podľa osobitných predpisov22) a kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona o podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.
(2)
Fond kontroluje dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok, ako aj ostatných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť použitia podpory.
(3)
Žiadateľ je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom orgánu štátnej správy podľa odseku 4 vykonávať kontrolu použitia podpory.
(4)
Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný obvodný úrad životného prostredia.23)
(5)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s dohodnutými podmienkami zmluvy, je povinný ich vrátiť fondu a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.24)
§ 12
Informačný systém
(1)
Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona. Tieto informácie fond zbiera a uchováva počas plnenia zmluvného záväzku.
(2)
Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu a sú chránené ako utajovaná skutočnosť. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,25) fond poskytne ministerstvu.
(3)
Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.
§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
podmienkach poskytovania a použitia podpory,
b)
náležitostiach príloh žiadosti o podporu [§ 9 ods. 1 písm. n)].
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Pohľadávky a záväzky ministerstva týkajúce sa Programu realizácie environmentálnych opatrení sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú pohľadávkami a záväzkami fondu podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na ministerstve, ako aj z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na ministerstve, ktorí vykonávali činnosti spojené s programami ministerstva,26) prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z ministerstva na fond.
(3)
Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevzťahuje skončenie štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním podľa osobitného predpisu.27)
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z. a zákona č. 203/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. IV
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. V
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Environmentálny fond (ďalej len “fond„)“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
3.
V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
Čl. VI
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) sa mení takto:
V § 23 ods. 3 a v § 32 ods. 4 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. VII
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 443/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
2.
V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. VIII
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. IX
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch sa mení takto:
V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. X
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa mení takto:
V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XI
Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 31 ods. 12 a 15, § 32 ods. 7 a v § 35 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XII
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 29 ods. 8 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XIII
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XIV
Zákon č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu sa mení takto:
V § 24 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XV
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa mení takto:
V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XVI
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 10 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XVII
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 443/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9 a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XIX
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 220/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
Čl. XX
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorých riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia“.
2.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
3.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné organizačné útvary“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
5.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.“.
Čl. XXI
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XXII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 79 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7)
§ 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
8)
§ 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
9)
§ 58 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
10)
§ 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
13)
§ 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
14)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
16)
§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
§ 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
19)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
24)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
26)
§ 3 a 5 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.