582/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

582
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2
Druhy miestnych daní
(1)
Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a)
daň z nehnuteľností,
b)
daň za psa,
c)
daň za užívanie verejného priestranstva,
d)
daň za ubytovanie,
e)
daň za predajné automaty,
f)
daň za nevýherné hracie prístroje,
g)
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h)
daň za jadrové zariadenie.
(2)
Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3)
Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel.
§ 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a v § 2 ods. 3 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a)
daň z pozemkov,
b)
daň zo stavieb,
c)
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§ 5
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, je
a)
vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“),
b)
správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) správca pozemku vo vlastníctve obce3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku4) zapísaný v katastri.
(2)
Daňovníkom dane z pozemkov je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,5)
b)
nájomca, ak
1.
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2.
má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,6)
(3)
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(4)
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 6
Predmet dane
(1)
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b)
trvalé trávne porasty,
c)
záhrady,
d)
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,7)
e)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f)
zastavané plochy a nádvoria,
g)
stavebné pozemky,
h)
ostatné plochy8) okrem stavebných pozemkov.
(2)
Predmetom dane z pozemkov nie sú
a)
časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b)
pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie.
(3)
Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
(4)
Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje aj pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení, a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
(5)
Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
(6)
Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami,9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. f).
§ 7
Základ dane
(1)
Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.
(2)
Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.10)
(3)
Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 4 nie je uvedené inak.
(7)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa odsekov 1 až 3 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení; to neplatí pri pozemku funkčne spojenom s jadrovým zariadením, pri ktorom sa vždy použije hodnota pozemku podľa odsekov 1 až 3.
§ 8
Sadzba dane
(1)
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % zo základu dane.
(2)
Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti určiť sadzby dane rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1 alebo pre jednotlivé katastrálne územia. Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.
Daň zo stavieb
§ 9
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce,3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku4) (ďalej len „vlastník stavby“).
(2)
Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
(3)
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 10
Predmet dane
(1)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a)
stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
c)
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d)
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
g)
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,
h)
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
i)
ostatné stavby.
(2)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa také rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3)
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a)
s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b)
priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
§ 11
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
§ 12
Sadzba dane
(1)
Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2)
Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1.
(3)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ročnú sadzbu dane podľa odseku 1, prípadne zníženú alebo zvýšenú sadzbu dane podľa odseku 2 zvýšiť pri viacpodlažných stavbách najviac o 10 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(4)
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
(5)
Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(6)
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2, daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou na príslušný účel využitia stavby podľa odseku 2 a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane; pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia podľa odseku 2 k celkovej podlahovej ploche stavby.
Daň z bytov
§ 13
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku4) (ďalej len „vlastník bytu“).
(2)
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 14
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16
Sadzba dane
(1)
Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(2)
Ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1)
Od dane sú oslobodené
a)
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
b)
pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov
a)
pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,12)
b)
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,13)
c)
močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,15)
d)
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,16) stožiare rozvodu elektrickej energie,17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e)
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f)
pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,18)
g)
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h)
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i)
lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
j)
pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa,14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
k)
pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi19) alebo občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l)
pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť,
(3)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov
a)
stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,12)
b)
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c)
stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d)
stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi,19) občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e)
garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
(4)
Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu občanov uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.
(5)
Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:
a)
výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b)
podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c)
rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(6)
Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce.11) Jednotlivú časť obce možno určiť napríklad zoznamom ulíc, ulicou, zoznamom parciel alebo súborom všetkých pozemkov alebo stavieb jedného druhu nachádzajúcich sa v tej časti obce.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2)
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
(3)
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 19
Daňové priznanie
(1)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
(3)
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(4)
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.22)
§ 20
Vyrubenie dane
(1)
Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2.
(3)
Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 21
Platenie dane
(1)
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach, pričom prvú splátku správca dane určí v termíne podľa odseku 1.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 22
Predmet dane
(1)
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2)
Predmetom dane za psa nie je
a)
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b)
pes umiestnený v útulku zvierat,
c)
pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
d)
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a)
vlastníkom psa alebo
b)
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 24
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 25
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jedného psa a kalendárny rok.
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 27
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 28
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 22 až 27, najmä sadzbu dane, spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane a spôsob vyberania dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 30
Predmet dane
(1)
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(2)
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
(3)
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
§ 31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 32
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 33
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v slovenských korunách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň a za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.
§ 35
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.
§ 36
Splnomocňovacie ustanovenia
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 30 až 34, najmä sadzbu dane, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, vyhradí priestory na dočasné parkovanie motorového vozidla, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania23) (ďalej len „zariadenie“).
§ 38
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 40
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách na osobu a prenocovanie.
§ 41
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 42
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 37 až 41, najmä sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 44
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
§ 45
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 46
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 47
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 49
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 48, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 50
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
§ 51
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 44 až 49, najmä sadzbu dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 52
Predmet dane
(1)
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2)
Nevýherné hracie prístroje sú:
a)
elektronické prístroje na počítačové hry,
b)
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 53
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 54
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 55
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 56
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 57
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 58
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 52 až 57, najmä sadzbu dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.
ÔSMA ČASŤ
DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA
§ 60
Predmet dane
(1)
Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla24) v historickej časti mesta.
(2)
Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
§ 61
Daňovník a platiteľ dane
(1)
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom25) motorového vozidla.
(2)
Platiteľom dane je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta.
§ 62
Základ dane
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
§ 63
Sadzba dane
(1)
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
(2)
Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.
§ 64
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.
§ 65
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 60 až 64, najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane a spôsob vyberania dane, alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, oznamovaciu povinnosť, prípadné oslobodenia od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.
DEVIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 67
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.
§ 68
Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
§ 69
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
§ 70
Sadzba dane
Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac
a)
v Mochovciach
v pásme 1. do 5 km 0,12 Sk za m2
2. nad 5 km do 10 km 0,04 Sk za m2
3. nad 10 km do 20 km 0,02 Sk za m2,
b)
v Jaslovských Bohuniciach
v pásme 1. do 5 km 0,12 Sk za m2
2. nad 5 km do 10 km 0,04 Sk za m2
3. nad 10 km do 30 km 0,02 Sk za m2.
§ 71
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
§ 72
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
§ 73
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 74
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.
§ 75
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia26) jadrovým zariadením.
§ 76
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 67 až 74, najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho pre určenie sadzby dane podľa § 70, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane.
DESIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 77
(1)
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a)
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt27) alebo prechodný pobyt28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,30) vinicu,31) ovocný sad,32) trvalý trávny porast33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha35) (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3)
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
(4)
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a)
užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b)
je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c)
užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d)
v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5)
Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení,11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a)
vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b)
správca,37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
(6)
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7)
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8)
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
§ 78
Sadzba poplatku
(1)
Sadzba poplatku je
a)
najmenej 0,10 Sk a najviac 1,60 Sk za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,20 Sk a najviac 5 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b)
najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.
(2)
Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
§ 79
Určenie poplatku
(1)
Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2)
Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok, ak si ho obec vo všeobecne záväznom nariadení11) neurčí inak, ako
a)
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b)
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(3)
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a)
priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
b)
priemerného počtu
1.
hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2.
miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu, alebo
3.
priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, ak ide o poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období nezapočítava priemerný počet podľa prvého ani druhého bodu; koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1.
(4)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je
a)
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b)
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
§ 80
Ohlásenie
(1)
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a)
svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b)
identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7,
c)
údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2)
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 81
Vyrubenie poplatku
(1)
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce,11) obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
(2)
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 80 zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§ 82
Vrátenie poplatku
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 70 Sk.
§ 83
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11)
a)
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b)
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo
c)
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, hodnoty koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob, formu, miesto na zaplatenie poplatku, prípady, keď možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
(3)
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže poplatok odpustiť.
JEDENÁSTA ČASŤ
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§ 84
Predmet dane
Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len „vozidlo“), ktoré má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo38) v Slovenskej republike, vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke39) a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, patrí do kategórie vozidiel M, N a do kategórie vozidiel O40) a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.12)
§ 85
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla41) alebo
b)
užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ,
1.
fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo
2.
právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla, alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke39) a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.
§ 86
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodené
a)
vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b)
vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.
(2)
Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení42) určiť podľa miestnych podmienok oslobodenie alebo pomerné oslobodenie vozidla používaného ako
a)
vozidlo záchrannej zdravotnej služby,43) vozidlo banskej, horskej a leteckej záchrannej služby, vozidlo požiarnej ochrany,
b)
vozidlo linkovej osobnej dopravy v rozsahu záväzku verejnej služby,
c)
vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia Slovenskej republiky,
d)
vozidlo, ktoré nevyužíva počas celého zdaňovacieho obdobia diaľnice, cesty I., II. a III. triedy a miestne komunikácie,
e)
vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, ktoré využíva pozemné komunikácie len na prejazd z jedného miesta mimo pozemných komunikácií na druhé miesto v rámci obhospodarovaného územia,
f)
vozidlo slúžiace na skúšobné alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,38)
g)
špeciálne vozidlo,44) ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností a nie je určené na prepravu, pri tomto vozidle sa môže sadzba dane znížiť o 30 % ročnej sadzby dane.
(3)
Ak sa vozidlo linkovej osobnej dopravy používa na účely podľa odseku 2 písm. b), ako aj na podnikanie, môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení42) určiť rozsah oslobodenia ako podiel kalendárnych dní celého roka znížený o počet dní používania vozidla na podnikanie ku kalendárnym dňom celého roka v percentách bez zaokrúhľovania.
§ 87
Základ dane
Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.
§ 88
Sadzba dane
(1)
Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením,42) v ktorom určí sadzby dane.
(2)
Sadzba dane sa určí pre
a)
osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla,
b)
úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c)
vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves.
§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel vzniká dňom
a)
pridelenia evidenčného čísla, osobitného evidenčného čísla alebo zvláštneho evidenčného čísla,38) alebo
b)
zápisu zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel, alebo
c)
začatia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo
d)
začatia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba podľa § 85 písm. b) a c).
(2)
Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel zaniká dňom
a)
vyradenia vozidla z evidencie45) alebo
b)
prevodu držby vozidla na inú osobu, alebo
c)
skončenia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo
d)
skončenia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba podľa § 85 písm. b) a c).
§ 90
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
(1)
Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie dane, uviesť všetky požadované údaje, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Kategóriu vozidla daňovník uvádza z údajov zapísaných v technickom preukaze vozidla.
(2)
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti alebo k vzniku oslobodenia podľa § 86, daňovník je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 dní správcovi dane.
(3)
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.22)
§ 91
Platenie dane
(1)
Daň sa platí vopred bez vyrubenia najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, ak celková daň je viac ako 50 000 Sk, alebo v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak celková daň je viac ako 250 000 Sk.
(2)
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne daňová povinnosť, je daň splatná najneskôr v lehote na podanie daňového priznania podľa § 90 ods. 1, a to v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni zdaňovacieho obdobia, ak celková suma dane je viac ako 50 000 Sk, správca dane na základe žiadosti daňovníka povolí platenie dane v splátkach.
Vrátenie dane
§ 92
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti alebo k vzniku oslobodenia podľa § 86, správca dane vráti na základe písomnej žiadosti daňovníka pomernú časť zaplatenej dane pripadajúcu na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia.
§ 93
(1)
Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, sa vráti 50 % zaplatenej dane na základe písomnej žiadosti daňovníka.
(2)
Kombinovaná doprava je doprava, ktorá sa realizuje v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravnej trasy po pozemnej komunikácii46) a na inom úseku prepravnej trasy železnicou alebo vodnou, alebo námornou dopravou.
(3)
Použitie pozemných komunikácií46) pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia v Slovenskej republike vzdialenosť 150 km.
(4)
Použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy podľa odseku 1 daňovník preukáže dokladom potvrdeným príslušným terminálom kombinovanej dopravy.
(5)
Žiadosť o vrátenie zaplatenej dane podáva daňovník po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom používal vozidlo v rámci kombinovanej dopravy, do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
§ 94
(1)
Správca dane vráti pomernú časť dane podľa § 92 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a podľa § 93 ods. 1 vráti daň do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2)
Nárok na vrátenie dane podľa § 92 alebo § 93 ods. 1 zaniká, ak daňovník nepožiadal o vrátenie do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň zaplatená.
(3)
Daň sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 100 Sk.
§ 95
Súčinnosť
Orgán príslušný na vykonanie zápisov v evidencii vozidiel oznámi správcovi dane osobné údaje o držiteľovi vozidla v rozsahu podľa § 90 ods. 3 a pri zmene držiteľa vozidla aj osobné údaje o novom držiteľovi vozidla v rozsahu podľa § 90 ods. 3, dátum zápisu držiteľa vozidla alebo dátum zápisu zmeny držiteľa vozidla, evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo, príslušnú kategóriu vozidla, počet náprav a celkovú hmotnosť vozidla.
§ 96
Výklad niektorých pojmov
(1)
Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.40)
(2)
Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 97
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.
§ 98
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), poplatok podľa § 2 ods. 2 a miestnu daň podľa § 2 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 99
Správa dane
(1)
Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
(2)
Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.
(3)
Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla a v prípade vozidla dovezeného do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke39) a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.
§ 100
Rozpočtové určenie miestnych daní
(1)
Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
(2)
Výnos z dane podľa § 2 ods. 3 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované. Daňový úrad, ktorý vykonáva správu dane motorových vozidiel, poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku, v ktorého obvode je vozidlo evidované, vždy do 15 dní nasledujúceho mesiaca.
§ 101
Zaokrúhľovanie
(1)
Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(2)
Daň podľa tohto zákona a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
§ 102
Konanie
Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.47)
TRINÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 103
(1)
Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005. Obec zavedie poplatok podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005.
(2)
Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením najneskôr s účinnosťou od 1. októbra 2005. Ak obec vydá všeobecne záväzné nariadenie po 1. januári 2005, určí pre rok 2005 primeranú lehotu na podanie daňového priznania alebo na oznamovaciu povinnosť, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace od účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce; vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, ak správca dane neurčí všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok dlhšiu lehotu splatnosti dane.
(3)
Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej pomernej časti ročnej dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie roku 2005.
(4)
Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani bude príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované, a daňový úrad poukáže tento výnos vyššiemu územnému celku.
§ 104
(1)
Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 alebo v lehote určenej správcom dane podľa § 103 ods. 2 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(2)
Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(3)
Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(4)
Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
(5)
V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(6)
Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(7)
Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(8)
Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť,21) ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane z nehnuteľností zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti udelením príklepu. Vlastník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v dražbe udelením príklepu, zaplatí pomernú časť ročnej dane z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.
(9)
V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva pre správcu dane mestská časť,48) na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Výnos dane z nehnuteľností za rok 2005 vrátane výnosu dane z nehnuteľností za rok 2004 je príjmom rozpočtu príslušnej mestskej časti na rok 2005. Kladný rozdiel medzi výnosom dane z nehnuteľností za rok 2005 a výnosom dane z nehnuteľností podľa doterajších predpisov za rok 2004 príslušná mestská časť poukáže hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 30 dní po lehotách splatnosti dane alebo splátok dane.
§ 105
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 106
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona č. 58/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 560/2001 Z. z., zákona č. 463/2002 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 218/2004 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 329/1997 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z. a zákona č. 476/2003 Z. z.,
3.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 335/1999 Z. z. a zákona č. 191/2004 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z. z., vyhlášky č. 142/1996 Z. z., vyhlášky č. 74/1997 Z. z., zákona č. 329/1997 Z. z. a vyhlášky č. 546/2003 Z. z.
§ 107
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z.
HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV (TTP)
Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z.
Obec s počtom obyvateľov Hodnota v SK za m2
stavebné
pozemky
záhrady zastavané
plochy
a nádvoria
ostatné plochy
s výnimkou
stavebných
pozemkov
do 1 000 obyvateľov 400 40 40 40
od 1 001 do 6 000 obyvateľov 560 56 56 56
od 6 001 do 10 000 obyvateľov 640 64 64 64
od 10 001 do 25 000 obyvateľov 800 80 80 80
nad 25 000 obyvateľov 1 000 100 100 100
obce, kt. sú sídlom okresu a kúpeľné miesta 1 400 140 140 140
obce, kt. sú sídlom kraja 1 600 160 160 160
Bratislava 1 800 180 180 180
Príloha č. 3 k zákonu č. 582/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady č. 1992/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 368/38 zo 17. 12. 1992).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštuktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187/42 zo 17. 06. 1999).
1)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
5)
§ 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
8)
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
9)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
11)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
12)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
13)
§ 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
14)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
23)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
24)
§ 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z. z.
25)
§ 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečení ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.
27)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
28)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.
29)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
30)
§ 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
31)
§ 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
32)
§ 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
33)
§ 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
34)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb.
35)
§ 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
36)
Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 158/1998 Z. z.
37)
§ 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z.
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 2 ods. 5, 7 a 10 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
§ 3 ods. 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.