581/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

581
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)
b)
činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,
c)
zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie a hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“),
d)
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorým je
1.
dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením (ďalej len „dohľad nad verejným zdravotným poistením“) a
2.
dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
transformáciu zdravotných poisťovní, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajšia zdravotná poisťovňa“) na akciové spoločnosti.
DRUHÁ ČASŤ
ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
§ 2
Postavenie zdravotnej poisťovne a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
(1)
Zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť2) so sídlom na území Slovenskej republiky založená na účely verejného zdravotného poistenia,3) ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ďalej len „povolenie“).
(2)
Na zdravotné poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Obchodné meno4) zdravotnej poisťovne musí obsahovať označenie „zdravotná poisťovňa, a. s.“. Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene používať toto slovné spojenie alebo jeho preklad.
(4)
Iná osoba ako zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať verejné zdravotné poistenie.
(5)
Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať inú činnosť ako činnosť podľa § 6.
§ 3
Organizácia a riadenie zdravotnej poisťovne
(1)
Organizačná štruktúra a systém riadenia zdravotnej poisťovne musí zabezpečovať riadne a bezpečné vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa je povinná v rámci svojej organizačnej štruktúry zriadiť útvar vnútornej kontroly a túto vnútornú kontrolu efektívne vykonávať. Výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne schvaľuje dozorná rada zdravotnej poisťovne.
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná v stanovách
a)
upraviť vzťahy medzi predstavenstvom zdravotnej poisťovne, dozornou radou zdravotnej poisťovne a útvarom vnútornej kontroly,
b)
rozdeliť a upraviť pôsobnosť a zodpovednosť zdravotnej poisťovne na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.5)
(3)
Ak člena predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člena dozornej rady zdravotnej poisťovne odvolá valné zhromaždenie z funkcie z dôvodu straty dôveryhodnosti (§ 33 ods. 3), zaniká mu právo na vyplatenie dohodnutej odmeny alebo odmeny priznanej vnútornými predpismi.
(4)
Dozorná rada zdravotnej poisťovne je oprávnená kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
(5)
Vnútornou kontrolou zdravotnej poisťovne sa rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a kontrola činnosti zdravotnej poisťovne.
(6)
Útvar vnútornej kontroly
a)
vypracúva správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok [§ 15 ods. 3 písm. c) prvý bod],
b)
vypracúva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne [§ 15 ods. 3 písm. c) druhý bod],
c)
vypracúva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok [§ 15 ods. 3 písm. c) tretí bod],
d)
vypracúva protokol o správnosti údajov o výpočte minimálnej miery platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne a vysvetľujúcu správu (§ 14 ods. 7),
e)
plní ďalšie úlohy v oblasti vnútornej kontroly určené v stanovách zdravotnej poisťovne.
(7)
Ak útvar vnútornej kontroly zistí nedostatky v hospodárení zdravotnej poisťovne, ktoré súvisia s výkonom jej činnosti podľa tohto zákona, je povinný navrhnúť predstavenstvu zdravotnej poisťovne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Ak zdravotná poisťovňa opatrenia nevykoná a ďalší vývoj hospodárenia zdravotnej poisťovne ohrozuje jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia, útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať úrad (§ 17).
§ 4
Konflikt záujmov
Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne nesmie byť
a)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátny tajomník ministerstva, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich štatutárni zástupcovia a zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy; zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy môže byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, ak ide o výkon akcionárskych práv štátu,
c)
člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu,
d)
člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,
e)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne a zahraničnej zdravotnej poisťovne,
f)
zamestnanec útvaru vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne (§ 3 ods. 6),
g)
člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára,6) člen orgánu alebo zamestnanec burzy cenných papierov7) alebo tichý spoločník podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb,
h)
člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti8) alebo veľkodistribútora liekov a zdravotníckych pomôcok.9)
§ 5
Zodpovednosť za škodu
Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne sú pri výkone svojej funkcie zodpovední za spôsobenú škodu.10) Zdravotná poisťovňa nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo člena dozornej rady zdravotnej poisťovne.
§ 6
Činnosť zdravotnej poisťovne
(1)
Zdravotná poisťovňa
a)
prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu,11)
b)
prijíma poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), prerozdeľuje poistné a uplatňuje na úrade nárok na poistné, nárok na úrok z omeškania, nárok na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného, ktorý jej vyplýva z osobitného predpisu,12)
c)
uplatňuje na úrade nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zdravotná starostlivosť“), ktorý jej vyplýva z osobitného predpisu,13)
d)
poskytuje iným zdravotným poisťovniam a poistencom informácie podľa osobitného predpisu,14)
e)
vykonáva poradenskú činnosť pre poistencov a platiteľov poistného,
f)
uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7),
g)
uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti8) úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
h)
zaraďuje poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu podľa § 7, a vedie zoznam takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie,
i)
vykonáva kontrolnú činnosť (§ 9),
j)
vykonáva analýzu predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka,
k)
vymáha pohľadávky na poistnom a pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia úradu (§ 17),
l)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) štatistické údaje podľa osobitného predpisu,15)
m)
poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.16)
(2)
Ak zdravotná poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdravotnú starostlivosť v čase jej splatnosti, je povinná vytvoriť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa vytvorí takýto zoznam, je povinná ho viesť podľa jednotlivých chorôb a pri zaradení poistenca do takéhoto zoznamu ho informovať o zaradení bez zbytočného odkladu. Zdravotná poisťovňa je povinná dodržiavať vytvorené poradie poistencov v zozname podľa jednotlivých chorôb.
(3)
Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu podľa odseku 2 poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.17)
(4)
V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu poistenca vyradiť zo zoznamu.
(5)
Zdravotná poisťovňa môže vytvoriť ku dňu účtovnej závierky
a)
technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,
b)
technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej závierky, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad.
(6)
Ak je v zozname podľa odseku 2 zaradený najmenej jeden poistenec, zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu účtovnej závierky technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť poistencom zaradeným v zozname podľa odseku 2.
(7)
Technické rezervy podľa odsekov 5 a 6 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na úhradu za zdravotnú starostlivosť a zahŕňajú aj všetky predpokladané náklady spojené s vykonaním úhrady zdravotnej starostlivosti; možno ich použiť výhradne na takýto účel. Výška technickej rezervy podľa odseku 6 musí byť najmenej vo výške súčtu násobkov počtu poistencov na zozname podľa odseku 2 a ceny obvyklej za poskytovanú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých chorôb.
(8)
Ak je v zozname podľa odseku 2 zaradený najmenej jeden poistenec a zdravotná poisťovňa dosiahla podľa správy uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) a správy uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom zaradila poistenca do zoznamu, kladný hospodársky výsledok, je povinná finančné prostriedky vyplývajúce z tohto výsledku najneskôr do 60 dní od predloženia príslušnej správy [§ 11 ods. 1 písm. a) a b)] použiť na zdravotnú starostlivosť poistencov zaradených do zoznamu, a to až do výšky 100 %. Zdravotná poisťovňa môže použiť menej ako 100 % finančných prostriedkov vyplývajúcich z kladného hospodárskeho výsledku na zdravotnú starostlivosť poistencov zaradených do zoznamu len vtedy, ak sumou zodpovedajúcou takejto výške finančných prostriedkov zabezpečí zdravotnú starostlivosť pre všetkých poistencov zaradených do zoznamu.
(9)
Ustanovenie odseku 8 neplatí, ak je poistenec zaradený do zoznamu z dôvodu čakania na vhodný orgán, tkanivo alebo na vhodné bunky na účely transplantácie.
(10)
Zdravotná poisťovňa pri zaradení poistenca na dispenzarizáciu [odsek 1 písm. h)] súčasne rozhodne o dĺžke dispenzarizácie. O zaradení poistenca na dispenzarizáciu zdravotná poisťovňa vydá potvrdenie, ktoré doručí poistencovi a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
(11)
Zdravotná poisťovňa môže
a)
uzatvárať zmluvy o individuálnom zdravotnom poistení za podmienok ustanovených osobitným predpisom,18)
b)
na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), v odôvodnených prípadoch individuálne obstarať pre poistenca uvedeného v žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1.
u výrobcu liekov lieky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva"); zdravotná poisťovňa je povinná obstaraný liek dodať priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý ho poskytne poistencovi,
2.
u výrobcu zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva; zdravotná poisťovňa je povinná obstaranú zdravotnícku pomôcku dodať priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý ju vydá poistencovi.
(12)
Zdravotná poisťovňa môže vykonávať nemocenské poistenie za podmienok, ktoré ustanoví osobitný zákon.
(13)
Zdravotná poisťovňa nesmie pri propagácii svojej činnosti poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti a ponúkať výhody, ktorých poskytnutie nevie zaručiť.
§ 7
Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.19)
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,20) ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti21) najmenej s jedným jej poistencom.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti.22)
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na svojej internetovej stránke najmenej jedenkrát za deväť mesiacov kritériá na uzatváranie zmlúv podľa odseku 1 vzťahujúce sa na
1.
personálne a materiálno-technické vybavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
2.
indikátory kvality (ďalej len „indikátory“), ktoré slúžia na monitoring vybratých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti,
b)
vytvoriť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií podľa písmena a),
c)
pri uzatváraní zmlúv podľa odseku 1 zohľadniť poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa písmena b).
(5)
Indikátory sa vypracúvajú na hodnotenie týchto oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti:
a)
dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
b)
efektívnosti využitia zdrojov,
c)
účinnosti a primeranosti zdravotnej starostlivosti,
d)
vnímania poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje,
e)
výsledkov zdravotnej starostlivosti.
(6)
Indikátory vypracúva každoročne k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s
a)
odbornými spoločnosťami,
b)
zdravotnými poisťovňami,
c)
úradom.
(7)
Indikátory vydáva vláda nariadením; nariadenie vlády ustanoví
a)
označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom hodnotený,
b)
označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor slúži,
c)
názov indikátora,
d)
popis indikátora,
e)
úroveň indikátora a prípustnú odchýlku,
f)
určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor hodnotený,
g)
označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor spracovaný.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva metodickým pokynom usmerní
a)
formát údajov, ktoré je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni pre vyhodnotenie indikátora,
b)
metodiku spôsobu získania výslednej hodnoty indikátora (obsah čitateľa, obsah menovateľa, spôsob výpočtu vrátane štandardizácie, ak je potrebná),
c)
formu prezentácie indikátora,
d)
spôsob interpretácie indikátora.
(9)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí obsahovať
a)
kritériá podľa odseku 4 písm. a),
b)
rozsah zdravotnej starostlivosti,
c)
výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena ustanovená cenovým predpisom,24)
d)
splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa dohodla inak, ako je ustanovené v § 8 ods. 2,
(10)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov.
(11)
Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu, ak
a)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušil podmienky zmluvy,
b)
sa k 31. decembru kalendárneho roka zmenilo poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k plneniu kritérií podľa odseku 4 písm. a),
c)
má možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v súlade s požiadavkami podľa odseku 4 s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za úhradu, ktorá je nižšia ako úhrada dohodnutá v zmluve podľa odseku 9 písm. c) (ďalej len „nižšia cena“), nižšiu cenu uverejnila podľa odseku 12 prvej vety a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v lehote ustanovenej v odseku 12 druhej vete nepodal návrh zdravotnej poisťovni na zníženie výšky úhrady za zdravotnú starostlivosť pod úroveň nižšej ceny,
d)
odchýlka indikátorov poskytovateľa potvrdená kontrolou kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú vykonala zdravotná poisťovňa (ďalej len „kontrola kvality“), je opakovaná a štatisticky významná.
(12)
Zdravotná poisťovňa je povinná dvakrát ročne, vždy k 30. júnu a k 31. decembru, uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste v zdravotnej poisťovni a na svojej internetovej stránke nižšiu cenu [odsek 11 písm. c)], ak ju od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dostane najmenej sedem dní pred dátumom uverejnenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť [odsek 9 písm. c)], ktorá je nižšia ako nižšia cena; takýto návrh je zdravotná poisťovňa povinná prijať najneskôr do siedmich dní od jeho prijatia.
(13)
Ak zdravotná poisťovňa dohodne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť [odsek 9 písm. c)] vo výške nižšej ceny alebo pod úroveň nižšej ceny, takto dohodnutú výšku úhrady nemožno zmeniť počas 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia novej dohody o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť.
(14)
Ak je rozdiel medzi výškou úhrady za zdravotnú starostlivosť dohodnutou podľa odseku 13 a nižšou cenou väčší ako 10 %, zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní o tejto skutočnosti informovať úrad a predložiť mu kalkuláciu ceny.
(15)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený vypovedať zmluvu, ak
a)
zdravotná poisťovňa porušila podmienky zmluvy,
b)
má možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s inou zdravotnou poisťovňou za vyššiu cenu.
(16)
Výpoveď podľa odsekov 11 a 15 musí byť písomná. Výpovedná lehota je 12 mesiacov, ak zmluva neurčuje inak; začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
(17)
Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2.
(18)
Ustanovenia odseku 4, odseku 9 písm. a), odseku 11 písm. b) a c) a odseku 15 písm. b) sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa odseku 3.
§ 8
Úhrada zdravotnej starostlivosti
(1)
Zdravotná poisťovňa uhrádza na základe zmlúv uzatvorených podľa § 7 poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom25) podľa dohodnutej ceny [§ 7 ods. 9 písm. c)].
(2)
Splatnosť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
(3)
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca, ktorému sa poskytla neodkladná zdravotná starostlivosť,17) má nárok na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.
(4)
Splatnosť úhrady podľa odseku 3 je 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.
(5)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby26) (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby“), preddavok na zdravotnú starostlivosť vo výške zodpovedajúcej podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov v zásahovom území poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Preddavok je splatný do 20. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac. Výšku preddavku pre zásahové územie poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby ustanoví cenový predpis.24)
(6)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci27) úhradu za zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú ustanoví vláda nariadením.
§ 9
Kontrolná činnosť
(1)
Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť u fyzických osôb a právnických osôb, ktorým uhrádza úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa má právo vykonať kontrolu kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.
(2)
Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 je zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(3)
Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť podľa odseku 1 revíznymi lekármi.
(4)
Revízni lekári sú povinní pri výkone kontroly preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením zdravotnej poisťovne na výkon kontroly.
(5)
Revízni lekári kontrolujú
a)
rozsah a kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vzhľadom na zdravotný stav poistenca,
b)
účtovné doklady vzhľadom na rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
(6)
Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť aj u fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú platiteľmi poistného. Ustanovenie odseku 1 poslednej vety platí rovnako.
(7)
Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne podľa odseku 6 je zameraná na zistenie správnej výšky vymeriavacieho základu, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov na poistné a na zistenie správneho výpočtu ročného zúčtovania poistného a dodržiavania lehoty splatnosti preddavkov na poistné.
(8)
Ustanovenie odseku 4 platí rovnako aj pre zamestnancov zdravotnej poisťovne poverených výkonom kontroly.
Oznamovacia povinnosť
§ 10
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu
a)
bez zbytočného odkladu zmenu údajov, na ktorých základe sa povolenie vydalo,
b)
audítora, ktorého poverila overením účtovnej závierky,28) a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať,
c)
oneskorené platby poistného alebo platby poistného v nesprávnej výške alebo iné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platiteľmi poistného vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za prechádzajúci kalendárny mesiac.
(2)
Úrad je oprávnený audítora podľa odseku 1 písm. b) dvakrát odmietnuť. Ak úrad audítora odmietne druhýkrát, súčasne určí audítora, ktorý v zdravotnej poisťovni overí účtovnú závierku. Ten istý audítor nesmie viac ako trikrát po sebe overiť účtovnú závierku.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku zdravotnej poisťovne, je povinný informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže
a)
svedčiť o porušení zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov zdravotnou poisťovňou,
b)
ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
c)
viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
§ 11
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu
a)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) najneskôr do troch mesiacov po skončení kalendárneho polroka,
b)
výročnú správu o hospodárení (ďalej len „ročná správa“) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka,
c)
plán činnosti zdravotnej poisťovne na príslušný rozpočtový rok obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov a predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z verejného zdravotného poistenia do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok,
d)
návrh svojho rozpočtu a obchodno-finančného plánu a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy.
(2)
Polročná správa obsahuje
a)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre29) (ďalej len „priebežná účtovná uzávierka“),
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(3)
Ročná správa obsahuje
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
c)
návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,
d)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
e)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
f)
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
(4)
Ak nie je v lehote na predloženie ročnej správy [odsek 1 písm. b)] účtovná závierka overená audítorom, zdravotná poisťovňa je povinná predložiť ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu po doručení správy audítorom.
(5)
Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia.
(6)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania údajov z účtovníctva a štatistickej evidencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
(7)
Zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať a predkladať úradu aj ďalšie údaje vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania ďalších údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
(8)
Údaje podľa odsekov 6 a 7 musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné a pravdivé. Ak výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy nie sú zrozumiteľné, prehľadné, preukazné alebo pravdivé, nie sú predložené v ustanovenom rozsahu, ustanoveným spôsobom alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti, zdravotná poisťovňa je povinná na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií alebo úradu predložiť podklady, z ktorých vychádzala pri ich vypracovaní, a podať vysvetlenie v nimi určenej lehote.
(9)
Zdravotná poisťovňa nesmie prijímať úvery alebo pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu úradu [§ 13 ods. 1 písm. h)]. Zdravotná poisťovňa nesmie vstupovať do úverových vzťahov alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.
(10)
Zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je štát, je povinná predložiť vláde na schválenie návrh svojho rozpočtu do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín.30)
§ 12
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla znížiť svoj podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane pod dve tretiny, jednu polovicu, jednu tretinu, jednu pätinu alebo jednu desatinu podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni priamo alebo konaním v zhode,31) je povinná túto skutočnosť vopred oznámiť úradu.
(2)
Písomné oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
rozsah, v akom chce fyzická osoba alebo právnická osoba znížiť podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná informovať úrad o každej zmene, pri ktorej dôjde
a)
k nadobudnutiu alebo k prekročeniu jednej desatiny, jednej pätiny, jednej tretiny, jednej polovice alebo dvoch tretín podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode alebo
b)
k zníženiu podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode tak, že sa prvýkrát dostane pod dve tretiny, jednu polovicu, jednu tretinu, jednu pätinu alebo jednu desatinu podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni,
a to ihneď, ako sa o zmene uvedenej v písmenách a) a b) dozvie.
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu do 31. marca kalendárneho roka zoznam akcionárov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§ 13
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad jednu desatinu, jednu pätinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni priamo alebo konaním v zhode,31)
b)
zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
d)
zlúčenie alebo splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou alebo na rozdelenie zdravotnej poisťovne,
e)
vrátenie povolenia,
f)
predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
g)
vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti do obchodnej spoločnosti,
h)
prijatie úveru alebo pôžičky.
(2)
Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, neplatný. Neplatný je tiež každý úkon vykonaný na základe predchádzajúceho súhlasu vydaného na základe nepravdivých údajov a každý úkon, ktorý sa vykonal po uplynutí lehoty určenej v rozhodnutí úradu (§ 41 ods. 4).
§ 14
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú schopnosť; platobnou schopnosťou zdravotnej poisťovne sa rozumie schopnosť trvale zabezpečovať vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a uzatvorených zmlúv. Platobná schopnosť sa preukazuje podielom vlastných zdrojov na poistnom z verejného zdravotného poistenia po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov. Minimálna miera platobnej schopnosti musí dosiahnuť 3 % poistného verejného zdravotného poistenia po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov, avšak najmenej 50 miliónov Sk.
(2)
Vlastné zdroje zdravotnej poisťovne sú majetkové hodnoty uvedené v odseku 3 znížené o položky uvedené v odseku 4, najviac vo výške hodnoty voľných, ničím nezaťažených aktív zdravotnej poisťovne.
(3)
Majetkové hodnoty sú:
a)
splatené základné imanie,
b)
rezervný fond,33)
c)
kapitálové fondy, ktorými sú emisné ážio, ostatné kapitálové fondy a oceňovacie rozdiely z podielových cenných papierov a vkladov,
d)
nerozdelený zisk minulých rokov.
(4)
Položky znižujúce majetkové hodnoty sú:
a)
nehmotný majetok,
b)
neuhradená strata minulých rokov,
c)
strata bežného účtovného obdobia.
(5)
Zdravotná poisťovňa je povinná od druhého kalendárneho mesiaca po právoplatnosti povolenia každý kalendárny mesiac dopĺňať minimálnu mieru platobnej schopnosti o jednu dvanástinu percenta z poistného po prerozdelení za predchádzajúci kalendárny mesiac až do výšky 3 % poistného po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov.
(6)
Minimálnu mieru platobnej schopnosti je zdravotná poisťovňa povinná preukázať úradu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa minimálna miera platobnej schopnosti preukazuje.
(7)
Minimálnu mieru platobnej schopnosti preukazuje zdravotná poisťovňa výkazom, ktorý musí byť doložený protokolom o správnosti údajov o výpočte minimálnej miery platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne vypracovaným útvarom vnútornej kontroly. Na požiadanie úradu vypracúva útvar vnútornej kontroly aj vysvetľujúcu správu, ktorú predloží úradu a predstavenstvu zdravotnej poisťovne.
§ 15
Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov,19)
b)
vytvárať a používať technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona (§ 6 ods. 6 a 7),
c)
vyhodnocovať indikátory do troch mesiacov po uplynutí časového obdobia, za ktoré sú indikátory hodnotené; v rámci vyhodnotenia indikátorov zdravotné poisťovne sú povinné
1.
spracúvať údaje poskytnuté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti metodikou určenou ministerstvom zdravotníctva,
2.
publikovať výsledky spôsobom a formou určenou ministerstvom zdravotníctva,
3.
poskytovať vyhodnotené údaje ministerstvu zdravotníctva a úradu,
4.
vykonávať kontrolu kvality v prípadoch výskytu štatisticky významných odchýlok v indikátoroch,
5.
využívať indikátory a výsledky kontroly kvality pri vytváraní poradia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
6.
poskytovať výsledky kontroly kvality ministerstvu zdravotníctva a úradu,
d)
dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7),
e)
pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia,
f)
potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť;17) potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou,
g)
dodržiavať minimálnu mieru platobnej schopnosti a preukazovať ju úradu (§ 14 ods. 5 až 7),
h)
viesť karty poistencov, sprístupňovať údaje z nich poistencovi a posielať poistencom na požiadanie výpisy z karty poistencov (§ 16 ods. 2 až 4),
i)
viesť a uchovávať dokumentáciu (§ 16),
j)
viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom,
k)
zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať priebežnú správu,35)
l)
prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom úradu, ministerstva zdravotníctva a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
m)
poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu (§ 30),
n)
uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť (§ 8 ods. 5),
o)
podieľať sa na úhrade nákladov uhrádzaných úradom podľa § 18 ods. 1 písm. g) vo výške, ktorá zodpovedá pomeru počtu poistencov zdravotnej poisťovne k celkovému počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov [§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod],
p)
plniť oznamovacie povinnosti a ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ak zdravotná poisťovňa vykonáva súčasne verejné zdravotné poistenie, individuálne zdravotné poistenie a nemocenské poistenie (§ 6 ods. 11 a 12), je povinná
a)
zriadiť z hľadiska personálneho a organizačného oddelenú správu pre verejné zdravotné poistenie, individuálne zdravotné poistenie a nemocenské poistenie; oddelená správa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistených v jednotlivých poistných druhoch, najmä aby sa výnosy v príslušnom druhu poistenia využívali iba v prospech poistených v tomto poistnom druhu,
b)
viesť oddelenú analytickú evidenciu pre jednotlivé poistné druhy, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre verejné zdravotné poistenie, osobitne pre individuálne zdravotné poistenie a osobitne pre nemocenské poistenie tak, aby bolo možné hospodársky výsledok zistiť za každú činnosť samostatne; položky analytickej evidencie spoločné pre všetky poistné druhy sa delia pomerne podľa podielu verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a nemocenského poistenia na poisťovacej činnosti,
c)
uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre všetky poistné druhy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií na základe osobitného zákona.34)
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať úradu a vláde
a)
bez zbytočného odkladu úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene,
b)
bez zbytočného odkladu organizačnú štruktúru po každej jej zmene,
c)
do 30. júna kalendárneho roka
1.
správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok,
2.
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne,
3.
plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
(4)
Náležitosti správy o činnosti zdravotnej poisťovne [odsek 3 písm. c) prvý bod] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 16
Dokumentácia
(1)
Dokumentácia zdravotnej poisťovne musí obsahovať
a)
prijaté a potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie,
b)
uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
doklady o prijatom poistnom,
d)
doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
e)
karty poistencov,
f)
zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov,
g)
zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti s údajmi podľa písmena f) (§ 6 ods. 2),
h)
zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s údajmi podľa písmena f) [§ 6 ods. 1 písm. h)],
i)
zoznam platiteľov poistného,
j)
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k)
zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zoznam neuhradených úhrad z dôvodu omeškania,
l)
evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca,
m)
účtovné doklady podľa osobitného predpisu.34)
(2)
Karta poistenca musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,
b)
údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach,
c)
údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa písmena b) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa písmena b) a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť podľa písmena b), a označenie poskytovateľov služieb,
g)
údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 2),
h)
údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,
i)
označenie platiteľa poistného.
(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poslať poistencovi na základe jeho písomnej žiadosti úplný výpis z karty poistenca. Výpis z karty poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku uhradenej úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa odseku 2 písm. b) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasne upovedomí poistenca, že môže oznámiť zdravotnej poisťovni, ak sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť uvedená vo výpise z karty poistenca. Poplatok za výpis z karty poistenca je 20 Sk; poplatok je príjmom zdravotnej poisťovne.
(5)
Zoznamy podľa odseku 1 písm. f) až k) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(6)
Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva 10 rokov, ak osobitný predpis34) neustanovuje inak.
TRETIA ČASŤ
ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ ÚRADU
§ 17
Zriadenie úradu
(1)
Zriaďuje sa úrad ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie
a)
dohľadu nad verejným zdravotným poistením [§ 1 písm. d) prvý bod],
b)
dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 1 písm. d) druhý bod].
(2)
Sídlom úradu je Bratislava.
(3)
Úrad sa nezapisuje do obchodného registra.36)
§ 18
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
1.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,37)
2.
vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3.
vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou, poistencom alebo platiteľom poistného38) platobným výmerom,
4.
vydáva rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou poisťovňou13) platobným výmerom,
5.
vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,39)
b)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,40)
c)
zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,
d)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
e)
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
f)
je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,41)
g)
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
h)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.
(3)
Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať pobočky.
§ 19
(1)
Úrad predkladá vláde
a)
správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna,
b)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka do troch mesiacov po skončení kalendárneho polroka,
c)
výročnú správu o hospodárení do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka,
d)
správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna,
e)
rozpočet úradu (§ 28 ods. 4).
(2)
Správy podľa odseku 1 písm. a) až d) úrad uverejňuje vo Vestníku úradu do 30 dní po ich prerokovaní vo vláde a rozpočet úradu (§ 28 ods. 4) do 30 dní po jeho schválení v dozornej rade.
§ 20
Ďalšia činnosť úradu
(1)
Úrad
a)
určuje spôsob vykazovania poistného,
b)
určuje formu a náležitosti preukazu poistenca,
c)
prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
d)
prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
e)
vedie
1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo poistenca a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne,
2.
zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona,
3.
zoznam platiteľov poistného,
4.
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
5.
zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
6.
zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu,
7.
register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie,
f)
vydáva Vestník úradu,
g)
prevádzkuje informačný systém,
h)
poskytuje zdravotnej poisťovni do 14 dní od požiadania informáciu o podaní prihlášky na verejné zdravotné poistenie poistencom v inej zdravotnej poisťovni.
(2)
Úrad vo Vestníku úradu uverejňuje
a)
správu o činnosti úradu [§ 19 ods. 1 písm. a)],
b)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka [§ 19 ods. 1 písm. b)],
c)
výročnú správu o hospodárení [§ 19 ods. 1 písm. c)],
d)
správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia [§ 19 ods. 1 písm. d)],
e)
rozpočet úradu (§ 28 ods. 4),
f)
zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona,
g)
výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia, prípadne aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti (§ 37 ods. 4),
h)
právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia (§ 39 ods. 7),
i)
výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 ods. 6),
j)
oznámenie o skončení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 59 ods. 2),
k)
oznámenie o dočasnom zastavení oprávnenia zdravotnej poisťovne prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62 ods. 2),
l)
metodické usmernenia a odporúčania úradu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
m)
iné dôležité oznámenia úradu.
§ 21
Orgány úradu
Orgánmi úradu sú:
a)
predseda úradu,
b)
správna rada,
c)
dozorná rada.
Predseda úradu
§ 22
(1)
Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu.
(2)
Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) v študijnom odbore právo, v študijných odboroch ekonomického smeru, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo v študijnom odbore pôrodná asistencia,
c)
má najmenej sedemročnú prax v jednom z odborov uvedených v písmene b), z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii,
d)
je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a),
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5)
Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokurátora, s funkciou, povolaním alebo zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v právnických osobách, ktorým bol zverený výkon verejnej moci, s funkciou v zdravotnej poisťovni alebo vo finančnej inštitúcii uvedenej v § 33 ods. 4. Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná aj s funkciou člena správnej rady (§ 24 a 25) a s funkciou člena dozornej rady (§ 26 a 27).
(6)
Predseda úradu nesmie popri výkone svojej funkcie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem správy vlastného majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej činnosti.
(7)
Ak predseda úradu v čase jeho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť každú takúto funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť.
(8)
Predseda úradu je povinný bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručiť predsedovi vlády písomné oznámenie, v ktorom uvedie, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti svojej funkcie podľa odsekov 5 a 6.
(9)
Výkon funkcie predsedu úradu končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie predsedu úradu zaniká
a)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť predsedu úradu doručenú vláde; výkon funkcie predsedu úradu v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa žiadosť doručila vláde,
b)
odvolaním z funkcie z dôvodov ustanovených v odseku 10,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)
(10)
Predsedu úradu odvolá vláda z jeho funkcie, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu, alebo nesplnil povinnosť podľa odseku 8.
§ 23
(1)
Predseda úradu
a)
navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho správnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schválenie,
b)
vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
c)
rozhoduje o zriaďovaní pobočiek úradu, ich územných obvodoch a sídlach,
d)
vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou
1.
zástupcu predsedu úradu,
2.
riaditeľa pobočky úradu,
e)
rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie,
f)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené týmto zákonom do pôsobnosti iného orgánu úradu,
(2)
Predsedu úradu zastupuje
a)
v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca predsedu úradu, ak predseda úradu
1.
nie je vymenovaný,
2.
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako 30 kalendárnych dní,
b)
v rozsahu určenom predsedom úradu
1.
zástupca predsedu úradu,
2.
riaditeľ pobočky úradu.
Správna rada
§ 24
(1)
Správna rada má sedem členov. Členmi správnej rady sú:
a)
predseda správnej rady,
b)
podpredseda správnej rady,
c)
ďalší piati členovia správnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu.
(2)
Členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva.
(3)
Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Členstvo v správnej rade je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Za člena správnej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e) a ďalej má
a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) v študijnom odbore právo, v študijných odboroch ekonomického smeru, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo v študijnom odbore pôrodná asistencia,
b)
najmenej trojročnú prax v jednom z odborov uvedených v písmene a).
(5)
Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokurátora, s funkciou, povolaním alebo zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v právnických osobách, ktorým bol zverený výkon verejnej moci, s funkciou v zdravotnej poisťovni alebo vo finančnej inštitúcii uvedenej v § 33 ods. 4. Nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady so zamestnaním v úrade neplatí pre členov správnej rady, ktorí sú zamestnancami úradu. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná aj s funkciou predsedu úradu (§ 22 a 23) a s funkciou člena dozornej rady (§ 26 a 27).
(6)
Ak člen správnej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu, povolanie alebo zamestnanie, ktoré je nezlučiteľné s funkciou člena správnej rady, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť každú takúto funkciu, povolanie alebo zamestnanie.
(7)
Člen správnej rady je povinný bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručiť predsedovi vlády písomné oznámenie, v ktorom uvedie, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti podľa odseku 5.
(8)
Výkon funkcie člena správnej rady končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena správnej rady zaniká
a)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena správnej rady doručenú vláde; výkon funkcie v takom prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie; na dôvody odvolania sa rovnako vzťahuje § 22 ods. 10,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)
(9)
Výkon funkcie člena správnej rady, ktorý je zamestnancom úradu, zaniká aj skončením pracovného pomeru k úradu.
§ 25
(1)
Správna rada
a)
schvaľuje správu o činnosti úradu,
b)
schvaľuje správu o dohľade nad verejným zdravotným poistením,
c)
schvaľuje správu o dohľade nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
navrhuje audítora na vypracovanie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie,
e)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu,
f)
vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu,
g)
prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu,
h)
rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou,
i)
schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu,
j)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady.
(2)
Predsedovi správnej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „priemerná mesačná mzda“). Podpredsedovi správnej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy. Ostatným členom správnej rady patrí za výkon ich funkcie mesačná odmena vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy. Mesačné odmeny sa vyplácajú z finančných prostriedkov úradu.
(3)
Správna rada zasadá pravidelne najmenej raz za štvrťrok. Rokovanie správnej rady zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.
(4)
Predseda správnej rady je povinný zvolať mimoriadne rokovanie správnej rady na základe písomného návrhu ministra zdravotníctva, predsedu úradu, dozornej rady alebo najmenej troch ďalších členov správnej rady do siedmich dní od doručenia písomného návrhu; ak predseda správnej rady túto povinnosť nesplní, rokovanie správnej rady zvolá bez zbytočného odkladu podpredseda správnej rady.
(5)
Na zasadaní správnej rady a na mimoriadnom zasadaní správnej rady sa zúčastňuje predseda úradu a predseda dozornej rady.
(6)
Správna rada je schopná uznášať sa, ak sú na rokovaní prítomní najmenej piati jej členovia.
(7)
Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu. Každý člen správnej rady má právo, aby sa jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím správnej rady uviedlo na jeho žiadosť v zápisnici z rokovania správnej rady.
Dozorná rada
§ 26
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom úradu.
(2)
Dozorná rada má päť členov. Členmi dozornej rady sú:
a)
predseda dozornej rady,
b)
podpredseda dozornej rady,
c)
ďalší traja členovia dozornej rady.
(3)
Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.
(4)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom zvolenia do funkcie. Členstvo v dozornej rade je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Za člena dozornej rady môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e) a ďalej má
a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) v študijnom odbore právo, v študijných odboroch ekonomického smeru alebo všeobecného lekárstva,
b)
najmenej trojročnú prax v jednom z odborov uvedených v písmene a).
(6)
Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, prokurátora, sudcu, štátnych tajomníkov ministerstiev, vedúcich služobných úradov ministerstiev, predsedov (vedúcich alebo riaditeľov) ďalších ústredných orgánov štátnej správy a ich štatutárnych zástupcov a s funkciou, povolaním alebo zamestnaním v orgáne územnej samosprávy. Členmi dozornej rady nesmú byť ani predseda úradu, členovia správnej rady a zamestnanci úradu. Ak člen dozornej rady v čase jeho zvolenia do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť každú takú funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť.
(7)
Členovia dozornej rady sú povinní bez zbytočného odkladu po svojom zvolení doručiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné oznámenie, v ktorom uvedú, či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti podľa odseku 6.
(8)
Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena dozornej rady zaniká
a)
vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť člena dozornej rady doručenú Národnej rade Slovenskej republiky; výkon funkcie v takom prípade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie z dôvodov ustanovených v odseku 9,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.44)
(9)
Člena dozornej rady odvolá Národná rada Slovenskej republiky z jeho funkcie, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, vykonávať funkciu,
d)
začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 7.
(10)
Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9, na návrh vlády.
§ 27
(1)
Dozorná rada
a)
kontroluje hospodárenie úradu,
b)
schvaľuje rozpočet úradu,
c)
vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade,
d)
schvaľuje správu o hospodárení úradu,
e)
schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na návrh správnej rady,
f)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,
g)
predkladá predsedovi úradu správu o svojej kontrolnej činnosti,
h)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(2)
Predsedovi dozornej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy. Podpredsedovi dozornej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy. Ostatným členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie mesačná odmena vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy. Mesačné odmeny sa vyplácajú z finančných prostriedkov úradu.
(3)
Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia úradu a požadovať potrebné vysvetlenia od zamestnancov úradu a od členov správnej rady.
(4)
Ak dozorná rada pri svojej činnosti zistí porušenie právnych predpisov v činnosti úradu, bez zbytočného odkladu o tom informuje predsedu úradu.
(5)
Rokovania dozornej rady sa konajú najmenej raz mesačne.
(6)
Rokovanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady. Predseda dozornej rady je povinný tiež zvolať rokovanie dozornej rady na základe písomného návrhu podpredsedu dozornej rady spoločne najmenej s dvoma ďalšími členmi dozornej rady alebo na základe písomného návrhu predsedu úradu do siedmich dní od doručenia písomného návrhu; ak predseda dozornej rady túto povinnosť nesplní, rokovanie dozornej rady zvolá bez zbytočného odkladu podpredseda dozornej rady.
(7)
Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda dozornej rady alebo podpredseda dozornej rady a najmenej dvaja ďalší členovia dozornej rady. Na prijatie rozhodnutí dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady; na prijatie rozhodnutí uvedených v odseku 1 písm. b) je potrebný súhlas najmenej štyroch členov dozornej rady. Každý člen dozornej rady má právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím dozornej rady bolo na jeho žiadosť uvedené v zápisnici z rokovania dozornej rady.
(8)
Rokovanie dozornej rady je neverejné. Na rokovaní dozornej rady sa môžu zúčastniť osoby, ktoré na rokovanie prizve dozorná rada.
Hospodárenie úradu
§ 28
(1)
Úrad hospodári s majetkom úradu. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia.
(2)
Majetok úradu tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľných vecí, hnuteľných vecí, pohľadávok a iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi.
(3)
Úrad hospodári podľa rozpočtu schváleného dozornou radou na príslušný kalendárny rok. Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, úrad hospodári v období od 1. januára nasledujúceho roka až do schválenia rozpočtu úradu podľa rozpočtového provizória, ktorým je rozpočet úradu schválený dozornou radou na predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad bez zbytočného odkladu predkladá vláde a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín,30) a zabezpečí jeho uverejnenie vo Vestníku úradu.
(5)
Výsledkom hospodárenia úradu za účtovné obdobie je zisk alebo strata. O úhrade straty rozhoduje dozorná rada. Ak sa podľa účtovnej závierky skončí hospodárenie úradu ziskom, tento zisk je zdrojom financovania úradu v nasledujúcich účtovných obdobiach.
(6)
Príjmami úradu sú
a)
príspevky zdravotných poisťovní na činnosť úradu (§ 30),
b)
úroky z omeškania (§ 30 ods. 4),
c)
úhrady za činnosť úradu (§ 31 a 32),
d)
úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu,65)
e)
zisk z predchádzajúcich účtovných období.
(7)
Výdavkami úradu sú
a)
splatné nároky na odmeny za výkon funkcie v úrade,
b)
splatné nároky na mzdy zamestnancov úradu,
c)
výdavky na činnosť úradu.
(8)
Úrad nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť ani prijímať a poskytovať úvery alebo pôžičky, uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, vydávať cenné papiere, akceptovať alebo prijímať zmenky, ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.
(9)
Finančné prostriedky úradu sa vedú na účte v Štátnej pokladnici45) a môžu sa používať len na úhradu výdavkov úradu.
§ 29
(1)
Úrad je povinný
a)
viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom,
b)
zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať priebežnú správu,35) denne prepočítavať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného k tomuto dňu.
(2)
Úrad je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať. Ministerstvo zdravotníctva je oprávnené do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia odmietnuť výber audítora. Do 15 dní od doručenia rozhodnutia ministerstva zdravotníctva o odmietnutí audítora je úrad povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva nového audítora schváleného dozornou radou. Ak ministerstvo zdravotníctva odmietne aj výber ďalšieho audítora, ministerstvo zdravotníctva určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku úradu, je povinný informovať vládu o skutočnosti, ktorá
a)
svedčí o porušení všeobecne záväzných právnych predpisov úradom,
b)
môže ovplyvniť riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
c)
môže viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
§ 30
Príspevok na činnosť úradu
(1)
Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet úradu príspevok na činnosť úradu najneskôr do 20. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.
(2)
Výška príspevku podľa odseku 1 je 0,5 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je suma poistného, na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení poistného za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom je splatný príspevok. Výška príspevku sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(3)
Ak zdravotná poisťovňa nepoukáže príspevok podľa odsekov 1 a 2 na účet úradu riadne a včas, je v omeškaní s plnením peňažného záväzku. Za riadne a včas poukázaný príspevok na činnosť úradu sa považuje suma, ktorú banka odpíše z účtu zdravotnej poisťovne v správnej výške a v ustanovenej lehote.
(4)
Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením peňažného záväzku podľa odseku 3, je povinná zaplatiť úradu úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy príspevku na činnosť úradu za každý deň omeškania.
Úhrada za činnosť úradu
§ 31
(1)
Úrad vyberá úhradu za
a)
vydanie povolenia (§ 37),
b)
zmenu povolenia (§ 38),
c)
vydanie predchádzajúceho súhlasu (§ 41),
d)
vydanie rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom a za úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 18 ods. 1 písm. a) tretí bod a štvrtý bod],
e)
schválenie ozdravného plánu (§ 51),
f)
schválenie prevodu poistného kmeňa (§ 61),
g)
vydanie náhradného rozhodnutia podľa písmen a) až f).
(2)
Ak sa úhrada nevykonala v čase podania návrhu na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, úrad konanie zastaví.
(3)
Výška úhrady sa ustanovuje pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou.
(4)
Výšku úhrady za úkony podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 32
(1)
Ten, kto požaduje vykonanie úkonu, ktorý podlieha úhrade, je povinný úhradu vykonať.
(2)
Úhrada ustanovená pevnou sumou sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní návrhu.
(3)
Úhrada ustanovená percentuálnou sadzbou sa platí pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy úradu a je splatná v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako osem dní.
(4)
Úhrady sú príjmom úradu.
(5)
Ak úrad zistí, že úhradu vykonal ten, kto ju nebol povinný zaplatiť, alebo účastník konania zaplatil vyššiu úhradu, úrad úhradu alebo jej časť vráti do 30 dní od tohto zistenia.
(6)
Úhrada alebo jej časť sa nevráti, ak suma neprevyšuje 100 Sk.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVOLENIE A PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS ÚRADU
Podmienky na vydanie povolenia
§ 33
(1)
Úrad vydá povolenie na základe žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti (ďalej len „žiadateľ“), ak
a)
má splatené základné imanie vo výške najmenej 100 miliónov Sk; základné imanie možno splatiť len peňažným vkladom,
b)
základné imanie a ďalšie finančné zdroje pochádzajú z legálnych príjmov,
c)
osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni sú vhodné, ich vzťahy s inými osobami a ich podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach sú prehľadné,
d)
osoby navrhované za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristov zdravotnej poisťovne, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovedné za výkon vnútornej kontroly sú dôveryhodné a odborne spôsobilé,
e)
skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, sú prehľadné,
f)
výkonu dohľadu nad verejným zdravotným poistením neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
je technicky a organizačne pripravený na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
(2)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. b),
b)
u ktorej možno dôvodne predpokladať, že zabezpečí riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
(3)
Za dôveryhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. d) sa považuje fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný trestný čin alebo trestný čin hospodársky;46) táto skutočnosť sa preukazuje na účely tohto zákona odpisom registra trestov47) nie starším ako tri mesiace,
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, ktorej bolo povolenie zrušené (§ 39) alebo vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu,18) a to kedykoľvek v období jedného roka pred zrušením alebo odňatím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) táto osoba nemohla ovplyvniť činnosť zdravotnej poisťovne alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky, ktoré viedli k zrušeniu alebo k odňatiu povolenia, a úrad v konaní o vydaní povolenia uznal túto osobu za dôveryhodnú,
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni alebo vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť zdravotnej poisťovne alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy, a úrad v konaní o vydaní povolenia uznal túto osobu za dôveryhodnú,
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) v zdravotnej poisťovni, vo finančnej inštitúcii alebo v obchodnej spoločnosti, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,48) a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v odseku 1 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť zdravotnej poisťovne, finančnej inštitúcie alebo obchodnej spoločnosti a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a úrad v konaní o vydaní povolenia uznal túto osobu za dôveryhodnú,
e)
nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má
1.
nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu49) vyšší ako 100 000 Sk,
2.
nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov50) po dobu dlhšiu ako tri mesiace,
(4)
Finančnou inštitúciou uvedenou v odseku 3 písm. b) až d) sa rozumie banka a pobočka zahraničnej banky,51) obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,52) správcovská spoločnosť,53) poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,54) doplnková dôchodková poisťovňa,55) dôchodková správcovská spoločnosť56) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(5)
Za odborne spôsobilú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. d) sa považuje osoba, ktorá má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijných programov druhého stupňa43) a najmenej trojročnú prax v oblasti finančného trhu alebo zdravotného poistenia.
(6)
Za skupinu s úzkymi väzbami pri posudzovaní splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. e) sa považujú dve fyzické osoby alebo právnické osoby alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ak má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo ak túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou alebo osobou im blízkou.57)
(7)
Za kvalifikovanú účasť na zdravotnej poisťovni pri posudzovaní podmienok uvedených v odseku 1 písm. c) sa považuje priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vkladom zodpovedajúcim tomuto podielu.
(8)
Nepriamym podielom podľa odseku 7 sa rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva kontrolu.
(9)
Kontrolou podľa odseku 8 sa rozumie
a)
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach právnickej osoby,
b)
právo vymenúvať alebo odvolávať predstavenstvo, väčšinu členov predstavenstva, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a), ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a) iným spôsobom.
§ 34
(1)
Zdravotná poisťovňa môže vydať akcie len v podobe zaknihovaných cenných papierov na meno; zmena podoby a formy akcií sa zakazuje.
(2)
Výška základného imania zdravotnej poisťovne nesmie klesnúť pod 100 miliónov Sk [§ 33 ods. 1 písm. a)].
(3)
Podmienky ustanovené v odsekoch 1 a 2 a v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia. Spôsob preukazovania plnenia týchto podmienok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 35
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej zdravotnej poisťovne,
b)
výšku základného imania budúcej zdravotnej poisťovne,
c)
zoznam budúcich akcionárov s kvalifikovanou účasťou (§ 33 ods. 7) na budúcej zdravotnej poisťovni; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristov zdravotnej poisťovne, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti (§ 33 ods. 3 a 5),
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo žiadateľa, jeho podpis alebo ak ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a jeho podpis alebo členov štatutárneho orgánu a ich podpisy, prípadne meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa,
g)
zoznam listín priložených k žiadosti podľa odseku 2,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že údaje v žiadosti o vydanie povolenia a listiny uvedené v prílohe podľa odseku 2 sú úplné a pravdivé,
i)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti o vydanie povolenia.
(2)
Žiadateľ o vydanie povolenia k žiadosti priloží
a)
zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,
b)
stanovy zdravotnej poisťovne,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku48) a že je osobou dôveryhodnou; na posudzovanie dôveryhodnosti žiadateľa sa použije § 33 ods. 3,
d)
návrh organizačnej štruktúry zdravotnej poisťovne a vnútorných pravidiel jej činnosti,
e)
stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb uvedených v odseku 1 písm. e),
f)
odpisy registra trestov47) nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v odseku 1 písm. e),
g)
čestné vyhlásenia osôb uvedených v odseku 1 písm. e) o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
h)
návrh obchodno-finančného plánu budúcej zdravotnej poisťovne, ktorý musí obsahovať
1.
predpokladaný počet poistencov,
2.
predpokladaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
3.
predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a ich finančné krytie,
i)
doklad o splatení základného imania podľa § 33 ods. 1 písm. a),
j)
plnomocenstvo osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, ak je právnická osoba v konaní o vydanie povolenia zastúpená zástupcom.
(3)
Doklad o emitovaní všetkých akcií v zaknihovanej podobe na meno podľa § 34 ods. 1 doručí zdravotná poisťovňa úradu do 90 dní od vzniku akciovej spoločnosti.
§ 36
Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia
(1)
Úrad rozhodne o žiadosti o vydanie povolenia na základe posúdenia žiadosti a vecných, personálnych a organizačných predpokladov na vykonávanie verejného zdravotného poistenia do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 35 ods. 1 a 2.
(2)
Úrad žiadosť o vydanie povolenia zamietne, ak
a)
žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a žiadateľ ani napriek výzve úradu nedostatky žiadosti neodstráni v lehote určenej úradom; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní,
b)
budúca zdravotná poisťovňa nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených v § 33 alebo
c)
žiadosť obsahuje nepravdivé údaje a listiny.
§ 37
Vydanie povolenia
(1)
Úrad vydá povolenie, ak žiadateľ splnil podmienky ustanovené v § 33 a jeho žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 35 ods. 1 a 2.
(2)
Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(3)
Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia58) obsahuje podmienky, ktoré zdravotná poisťovňa je povinná dodržiavať pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia.
(4)
Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia úrad uverejní vo Vestníku úradu; úrad môže zverejniť aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti, ak to považuje za účelné.
(5)
Predstavenstvo budúcej zdravotnej poisťovne je povinné
a)
podať príslušnému súdu návrh na zápis do obchodného registra36) na základe povolenia najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
b)
predložiť úradu rovnopis návrhu na zápis do obchodného registra v lehote ustanovenej v písmene a).
(6)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné
a)
predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania potvrdenia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra,
b)
bez zbytočného odkladu informovať úrad o začatí vykonávania činnosti.
§ 38
Zmena povolenia
(1)
Úrad vyznačí na základe oznámenia zdravotnej poisťovne zmenu obchodného mena alebo sídla zdravotnej poisťovne v povolení.
(2)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné
a)
podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe zmeny povolenia do 30 dní odo dňa vykonania zmeny povolenia,
b)
predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania potvrdenia registrového súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri.
§ 39
Zrušenie povolenia
(1)
Úrad zruší povolenie, ak
a)
zdravotná poisťovňa nezačne do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zápise do obchodného registra36) vykonávať verejné zdravotné poistenie alebo počas šiestich mesiacov nevykonáva verejné zdravotné poistenie,
b)
zdravotná poisťovňa prestala spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v § 33 a 34,
c)
zdravotná poisťovňa získala povolenie na základe nepravdivých údajov a listín uvedených v žiadosti (§ 35 ods. 1 a 2),
d)
zdravotná poisťovňa závažným spôsobom alebo opakovane porušuje tento zákon alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy,
e)
zdravotná poisťovňa neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom zastavení oprávnenia podľa § 62,
f)
zdravotná poisťovňa nemá zabezpečenú minimálnu mieru svojej platobnej schopnosti (§ 14 ods. 1) počas štyroch za sebou nasledujúcich mesiacov,
g)
zdravotná poisťovňa použila prostriedky z majetku v rozpore s týmto zákonom,
h)
zavedenie nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60) neviedlo k ekonomickému ozdraveniu zdravotnej poisťovne.
(2)
Úrad môže zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa
a)
nepreukázala úradu minimálnu mieru svojej platobnej schopnosti v ustanovenej lehote (§ 14 ods. 6),
b)
dosiahla stratu prevyšujúcu 50 % vlastného imania v jednom kalendárnom roku alebo 20 % vlastného imania v troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch.
(3)
Konanie o zrušení povolenia sa zastaví, ak platnosť povolenia zdravotnej poisťovne zanikne (§ 40).
(4)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia sa zapisuje do obchodného registra.36) Návrh na zápis právoplatného rozhodnutia o zrušení povolenia do obchodného registra podá úrad do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(5)
Úrad bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia podá príslušnému súdu návrh na zrušenie zdravotnej poisťovne.59) Na prevod poistného kmeňa zdravotnej poisťovne a jej likvidáciu sa vzťahuje § 61, 66 a 67. Pred rozhodnutím o zrušení zdravotnej poisťovne súd nepostupuje podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
(6)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení povolenia nemá odkladný účinok.
(7)
Rozhodnutie o zrušení povolenia podá úrad na uverejnenie v Obchodnom vestníku60) do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad uverejní vo Vestníku úradu.
§ 40
Zánik platnosti povolenia
(1)
Platnosť povolenia zaniká dňom
a)
márneho uplynutia lehoty na zápis zdravotnej poisťovne do obchodného registra [§ 37 ods. 5 písm. a)],
b)
právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne pre nedostatok majetku,48)
c)
zrušenia zdravotnej poisťovne z iného dôvodu ako pre zrušenie povolenia,
d)
vrátenia povolenia len po predchádzajúcom súhlase úradu [§ 13 ods. 1 písm. e)],
e)
predaja podniku zdravotnej poisťovne alebo jej časti len po predchádzajúcom súhlase úradu [§ 13 ods. 1 písm. f)].
(2)
Ak zanikne platnosť povolenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e), zdravotná poisťovňa sa zrušuje.61) Ak sa zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou, na prevod jej poistného kmeňa a na jej likvidáciu sa vzťahuje § 61, 66 a 67.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c).
§ 41
Vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
(1)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa
a)
§ 13 ods. 1 písm. a) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c) až f) pre nadobúdateľa podielu rovnako,
b)
§ 13 ods. 1 písm. c) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. d),
c)
§ 13 ods. 1 písm. d) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. c), e) a f),
d)
§ 13 ods. 1 písm. f) platia podmienky ustanovené v § 33 ods. 1 písm. a), c), e) až g).
(2)
Na vydanie prechádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a), d) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada vydanie predchádzajúceho súhlasu.
(3)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. h) platia podmienky podľa odseku 2 rovnako.
(4)
Úrad v rozhodnutí o vydaní predchádzajúceho súhlasu určí lehotu, v ktorej je zdravotná poisťovňa povinná vykonať úkon, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas.
(5)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné
a)
bez zbytočného odkladu informovať úrad o vykonaní úkonu, na ktorý vydal predchádzajúci súhlas,
b)
podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe predchádzajúceho súhlasu úradu do 30 dní odo dňa úkonu, ktorý vyžaduje zmenu zápisu v obchodnom registri.
c)
predložiť úradu výpis z obchodného registra najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia alebo vydania potvrdenia registrového súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri.
§ 42
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
(1)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa
a)
§ 13 ods. 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo prekročiť svoj podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne,
b)
§ 13 ods. 1 písm. b) a c) podáva zdravotná poisťovňa,
c)
§ 13 ods. 1 písm. d) podávajú zdravotné poisťovne, ktoré sa zlučujú alebo splývajú alebo zdravotná poisťovňa, ktorá sa rozdeľuje,
d)
§ 13 ods. 1 písm. e) podáva zdravotná poisťovňa,
e)
§ 13 ods. 1 písm. f) podáva spoločne zdravotná poisťovňa a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobúda zdravotnú poisťovňu alebo jej časť.
(2)
O žiadosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) rozhodne úrad do 15 dní od doručenia žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu.
(3)
Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
PIATA ČASŤ
DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
§ 43
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
(1)
Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)] vykonáva
a)
dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poistencami a inými osobami, ktorým osobitný predpis37) ukladá povinnosti,
b)
dohľad na mieste nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „dohliadaný subjekt“).
(2)
Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste, napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií predložených úradu na základe písomnej žiadosti úradu a vyhodnocovaním informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných úradu na základe tohto zákona alebo osobitných zákonov; dohľadom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií na diaľku postupom úradu v konaní.
(3)
Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov a vyhodnocovanie takto získaných informácií.
(4)
Dohľad na mieste vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby (ďalej len „osoba oprávnená na výkon dohľadu“) na základe písomného poverenia úradu. Prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom.
(5)
Osoby oprávnené na výkon dohľadu musia mať skončené vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa43) v študijných odboroch ekonomického smeru alebo všeobecného lekárstva a najmenej päťročnú prax v príslušnom odbore, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(6)
Úrad zodpovedá za škodu, ktorú spôsobili osoby oprávnené na výkon dohľadu pri výkone svojich oprávnení dohliadanému subjektu.
§ 44
Vylúčenie z výkonu dohľadu
(1)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(2)
Ak je osoba oprávnená na výkon dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu podľa odseku 1, nesmie vykonávať dohľad ani úkony súvisiace s dohľadom; svoje vylúčenie z výkonu dohľadu a skutočnosti, pre ktoré je vylúčená z výkonu dohľadu, je povinná bezodkladne oznámiť úradu.
(3)
Ak má dohliadaný subjekt pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu, môže podať úradu písomné námietky s uvedením dôvodu.
(4)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu, ktorá sa dozvie o skutočnostiach odôvodňujúcich jej vylúčenie z výkonu dohľadu alebo proti ktorej bola podaná námietka podľa odseku 3, je oprávnená uskutočniť pri výkone dohľadu len úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
(5)
O oznámení podľa odseku 2 a námietkach podľa odseku 3 rozhodne úrad do piatich dní odo dňa doručenia oznámenia a námietok.
(6)
Na rozhodovanie podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.62)
§ 45
Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu
(1)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu je oprávnená
a)
vstupovať v sprievode dohliadaného subjektu alebo osoby poverenej dohliadaným subjektom na pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých dohliadaný subjekt zabezpečuje svoju činnosť; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)
vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich rovnopisov, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických nosičoch dát, ktoré sú potrebné na účely dohľadu,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a k zisteným nedostatkom,
c)
vyžadovať súčinnosť dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť však nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by tým bola porušená zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ak osoby poskytujúce súčinnosť neboli zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa zákona,
d)
nahliadať do dokumentácie zdravotnej poisťovne (§ 16),
e)
nahliadať do účtovných dokladov a iných dokladov platiteľov poistného týkajúcich sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného,
f)
nahliadať do zdravotnej dokumentácie.63)
(2)
Osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná
a)
preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí dohľadu služobným preukazom a písomným poverením úradu na výkon dohľadu,
b)
vydať dohliadanému subjektu potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných mimo priestorov dohliadaného subjektu a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak prevzaté doklady, iné písomnosti a veci už nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu, úrad je povinný ich bez zbytočného odkladu vrátiť dohliadanému subjektu,
c)
vyhotoviť protokol o vykonanom dohľade (ďalej len „protokol“), doručiť dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie tohto protokolu, určiť primeranú lehotu, najmenej tri pracovné dni, dohliadanému subjektu na predloženie písomných námietok k údajom uvedeným v protokole a preveriť opodstatnenosť písomných námietok.
§ 46
Práva a povinnosti dohliadaného subjektu
(1)
Dohliadaný subjekt je povinný
a)
umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení podľa § 45 ods. 1,
b)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu,
c)
utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu,
d)
zúčastniť sa na základe požiadania osoby oprávnenej na výkon dohľadu prerokovania protokolu.
(2)
Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci majú právo počas výkonu dohľadu, najneskôr však v čase oboznámenia sa s protokolom, písomne sa vyjadriť k zisteniam osoby oprávnenej na výkon dohľadu.
§ 47
Protokol
(1)
Protokol obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo dohliadaného subjektu,
b)
miesto a čas vykonania dohľadu,
c)
predmet dohľadu,
d)
dohliadané obdobie,
e)
zistené nedostatky pri výkone dohľadu,
f)
dátum vypracovania protokolu,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá dohľad vykonala.
(2)
Súčasťou protokolu je doklad o doručení protokolu dohliadanému subjektu a jeho písomné námietky, ak ich uplatnil.
(3)
Dohľad je skončený v deň prerokovania písomných námietok dohliadaného subjektu proti protokolu alebo márnym uplynutím lehoty určenej podľa § 45 ods. 2 písm. c).
(4)
Protokol sa uchováva na úrade 10 rokov po skončení dohľadu.
§ 48
Vykonávanie pitvy
(1)
Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.
(2)
Pitvu nariadi úrad v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela,64) ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom.
(3)
Úrad za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu
a)
pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
1.
na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
2.
v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
b)
pri úmrtí osoby na prenosné ochorenie alebo pri podozrení na prenosné ochorenie,
c)
pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
d)
pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
e)
po odbere orgánov od mŕtveho darcu na účely transplantácie,
f)
osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
g)
pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
h)
pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
i)
pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
j)
pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
k)
pri úmrtí v cudzine, ak je na územie Slovenskej republiky privezené mŕtve telo, ktoré má byť na území Slovenskej republiky pochované,
l)
pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.
(4)
Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu.
(5)
Ak sa pitva odmietla podľa odseku 4, možno ju napriek tomu vykonať
a)
pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
b)
pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
c)
pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
d)
pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
e)
po odbere orgánov a tkanív od mŕtveho darcu,
f)
po odbere tkanív od mŕtveho darcu, ak transplantácia tkaniva predstavuje pre príjemcu zvýšené riziko,
g)
v prípadoch násilnej smrti,
h)
z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.65)
(6)
Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti,66) ak osoba neodmietla pitvu podľa odseku 4.
(7)
Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu,67) len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov.68)
(8)
O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov, ak sa odber orgánov uskutočnil. Formu a náležitosti pitevného protokolu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(9)
Pitvu môže vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa43) v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo.
(10)
Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý
a)
bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,
b)
bol v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak úmrtiu došlo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
vykonal u mŕtveho odber orgánov.
(11)
Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva, ktorých materiálno-technické vybavenie musí zodpovedať ustanoveným požiadavkám; zoznam pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy a požiadavky na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(12)
Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa na nakladanie s majetkom štátu ustanovenia o osobitnom ponukovom konaní podľa osobitného predpisu68a) nepoužijú.
§ 49
Trovy výkonu dohľadu
(1)
Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré vznikli úradu, znáša úrad. Trovy spojené s výkonom dohľadu, ktoré vznikli dohliadanému subjektu, znáša dohliadaný subjekt.
(2)
Trovy spojené s výkonom pitvy nariadenej podľa osobitného predpisu65) znáša ten, kto pitvu nariadil.
ŠIESTA ČASŤ
SANKCIE
§ 50
Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu37) alebo podmienok určených v povolení (§ 37 ods. 3), môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov zdravotnej poisťovni
a)
obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami,
b)
uložiť predbežné opatrenie,69)
c)
zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 39 ods. 2),
d)
uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán (§ 51),
e)
zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60),
f)
nariadiť prevod poistného kmeňa (§ 61),
g)
dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62),
h)
uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,
i)
uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j)
uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov,
k)
uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť,
l)
uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku,
m)
uložiť pokutu (§ 64 ods. 1).
(2)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení osobitných predpisov,70) podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže podať u príslušného orgánu71) návrh na
a)
uloženie pokuty,
b)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia,
c)
dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie,
d)
začatie disciplinárneho konania,
e)
pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia,
f)
zrušenie organizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo vykonanie iného opatrenia voči organizácii v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
(3)
Pokuty za porušenie povinností platiteľom poistného, poistencom a inou povinnou osobou upravuje osobitný predpis.37)
(4)
Sankcie a opatrenia ustanovené v odseku 1 môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Úrad nemôže súčasne s rozhodnutím o zrušení povolenia uložiť zdravotnej poisťovni pokutu.
§ 51
Ozdravný plán
(1)
Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, aby predložila na schválenie ozdravný plán, ak zdravotná poisťovňa
a)
závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené zákonom a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť zdravotnej poisťovne plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia,
b)
má hodnotu vlastných zdrojov nižšiu, ako je minimálna miera platobnej schopnosti (§ 14 ods. 1),
c)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov zdravotnej poisťovne viedla k zníženiu vlastného imania pod hodnotu základného imania.
(2)
Ozdravný plán musí schváliť predstavenstvo zdravotnej poisťovne a dozorná rada zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť tento ozdravný plán úradu v lehote ním určenej. Úrad je povinný do 10 dní od doručenia ozdravného plánu schváleného predstavenstvom zdravotnej poisťovne a dozornou radou zdravotnej poisťovne ozdravný plán schváliť alebo zamietnuť. Ak úrad v tejto lehote predložený ozdravný plán nezamietne, považuje sa ozdravný plán za schválený.
Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou
§ 52
(1)
Účelom zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je najmä
a)
dočasné zastavenie výkonu funkcií orgánom zdravotnej poisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu zdravotnej poisťovne,
b)
odstránenie najzávažnejších nedostatkov v riadení a činnosti zdravotnej poisťovne s cieľom zastaviť zhoršovanie sa hospodárskej situácie zdravotnej poisťovne,
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa zdravotná poisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti a hospodárenia,
d)
ochrana práv poistencov zdravotnej poisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ozdravenie zdravotnej poisťovne vrátane prijatia a vykonania organizačných opatrení na postupnú stabilizáciu zdravotnej poisťovne a obnovenie jej platobnej schopnosti, najmä v súčinnosti s akcionármi vykonávajúcimi kontrolu nad zdravotnou poisťovňou,
f)
zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov poistencov.
(2)
Úrad je povinný zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak hodnota prostriedkov vyjadrujúca minimálnu mieru platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne klesne pod hodnotu ustanovenú v § 14 ods. 1 počas troch za sebou nasledujúcich mesiacov.
(3)
Úrad môže zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa nesplnila opatrenia ozdravného plánu podľa § 51 alebo úrad ozdravný plán zamietol, alebo ak nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne ohrozujú bezpečné fungovanie verejného zdravotného poistenia a akcionári zdravotnej poisťovne neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov.
(4)
Začatie konania o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou sa neoznamuje.
(5)
Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia úradu o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou zdravotnej poisťovni; od toho dňa je zavedenie nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou účinné voči zdravotnej poisťovni a voči každému.
(6)
Výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou úrad bezodkladne uverejní vo Vestníku úradu, najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch sídla zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a vo všetkých jej pobočkách. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
§ 53
(1)
Nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou vykonáva nútený správca a zástupca núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva predseda úradu na návrh správnej rady. Nútený správca a zástupca núteného správcu môžu byť vymenovaní na dobu určitú.
(2)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie. Na posudzovanie odbornej spôsobilosti núteného správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 33 ods. 5. Na posudzovanie dôveryhodnosti núteného správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 33 ods. 3.
(3)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nesmie byť osoba, ktorá
a)
je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedykoľvek počas dvoch rokov pred zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou,
b)
bola právoplatne odsúdená za spáchanie trestného činu v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za spáchanie úmyselného trestného činu; táto skutočnosť sa preukazuje odpisom registra trestov47) nie starším ako tri mesiace,
c)
vykonávala v zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej rady, člena predstavenstva, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, a to kedykoľvek v období troch rokov pred zavedením nútenej správy,
d)
poskytovala zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k jej činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
e)
má k zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 66 ods. 4,
f)
je dlžníkom alebo veriteľom zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
g)
je zamestnancom, členom predstavenstva alebo členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
h)
je členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo zamestnancom inej zdravotnej poisťovne.
(4)
Nútený správca je oprávnený riadiť zdravotnú poisťovňu a jej zamestnancov. Rozsah ďalšej právomoci núteného správcu vymedzuje tento zákon a zmluva uzatvorená podľa § 56 ods. 1. Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu o zavedení nútenej správy a v zmluve uzatvorenej podľa § 56 ods. 1.
(5)
Zástupca núteného správcu je zodpovedný za oblasť činnosti zdravotnej poisťovne zverenú nútenému správcovi; pri výkone nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou podlieha nútenému správcovi. Právomoc zástupcu núteného správcu je vymedzená zmluvou uzatvorenou podľa § 56 ods. 1. Po predchádzajúcom súhlase dozornej rady úradu môže nútený správca splnomocniť niektorého svojho zástupcu vykonávaním úkonov vo svojom mene na základe písomného plnomocenstva s podpisom osvedčeným podľa osobitných predpisov;72) predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve uzatvorenej podľa § 56 ods. 1.
(6)
V súvislosti s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou je nútený správca po predchádzajúcom súhlase dozornej rady úradu oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v zdravotnej poisťovni pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve uzatvorenej podľa § 56 ods. 1. Odborným poradcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon tejto funkcie. Na posudzovanie odbornej spôsobilosti odborného poradcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 33 ods. 5. Odborným poradcom nemôže byť osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 3.
(7)
Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou, uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní alebo ich odvolaním z funkcie.
(8)
Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môžu byť odvolaní zo svojej funkcie, ak porušia tento zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis v súvislosti s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou alebo ak porušia zmluvu uzatvorenú podľa § 56 ods. 1.
§ 54
(1)
Zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou
a)
sa zastavuje výkon funkcie všetkých orgánov zdravotnej poisťovne a vedúcich zamestnancov zdravotnej poisťovne v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne,
b)
členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne sa prerušuje plynutie ich funkčného obdobia; plynutie ich funkčného obdobia pokračuje po skončení nútenej správy podľa § 59 ods. 1 písm. a) alebo b), a to až do ich odvolania podľa § 59 ods. 3,
c)
pôsobnosť predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne prechádza na núteného správcu; pri výkone pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne sa na núteného správcu nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o likvidácii akciovej spoločnosti,73) právomoc zdravotnej poisťovne ako zamestnávateľa okamžite skončiť pracovný pomer74) s vedúcim zamestnancom a s vedúcim útvaru vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne, dať im výpoveď z pracovného pomeru75) alebo ich preradiť na inú prácu76) prechádza na núteného správcu,
d)
právo zdravotnej poisťovne odporovať právnym úkonom podľa osobitného predpisu77) prechádza na núteného správcu v rozsahu ustanovenom v § 58 ods. 2.
(2)
Nútený správca je oprávnený
a)
zvolať valné zhromaždenie zdravotnej poisťovne, riadiť jeho priebeh, predkladať valnému zhromaždeniu zdravotnej poisťovne návrhy; na účinnosť rozhodnutia valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne je potrebný súhlas správnej rady,
b)
urobiť nevyhnutné opatrenia na postupnú stabilizáciu zdravotnej poisťovne a obnovenie jej platobnej schopnosti, najmä nakladať s pohľadávkami a iným majetkom zdravotnej poisťovne,
c)
čiastočne alebo úplne zastaviť nakladanie s prostriedkami zdravotnej poisťovne, ak to vyžaduje situácia v zdravotnej poisťovni, najdlhšie však na 30 kalendárnych dní a len po predchádzajúcom súhlase správnej rady,
d)
uzavrieť pobočku zdravotnej poisťovne alebo inú organizačnú jednotku zdravotnej poisťovne,
e)
podať návrh na vyrovnacie konanie podľa osobitného predpisu,78) ale len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne,
f)
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku.79)
(3)
Nútený správca je povinný
a)
predložiť správnej rade projekt ekonomického ozdravenia zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, alebo iný návrh riešenia situácie v zdravotnej poisťovni, a to najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou,
b)
podať úradu návrh na zrušenie povolenia, ak zistí skutočnosti uvedené v § 39 ods. 1 alebo 2.
(4)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo predstavenstva zdravotnej poisťovne podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu úradu o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou; podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok.
(5)
Súhlas valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne na úkony núteného správcu uvedené v odseku 2 písm. a) až d) a písm. f) sa nevyžaduje.
(6)
Členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne a vedúci zamestnanci priamo podriadení štatutárnemu orgánu zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, sú povinní na požiadanie núteného správcu s ním spolupracovať, najmä poskytovať mu všetky doklady a ďalšie podklady ním vyžiadané v súvislosti s výkonom nútenej správy.
§ 55
(1)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zodpovedajú za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Nútený správca a ním poverený zástupca núteného správcu sú povinní pravidelne informovať dozornú radu úradu o úkonoch vykonaných počas nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou.
(2)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré získali pri výkone nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou, vo svoj prospech ani v prospech iných osôb a nesmú nakladať s majetkom zdravotnej poisťovne vo svoj prospech alebo v prospech im blízkych osôb.57)
(3)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou voči všetkým osobám s výnimkou úradu v súvislosti s plnením jeho úloh podľa tohto zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; povinnosť zachovávať mlčanlivosť majú aj po skončení svojej činnosti súvisiacej s vykonávaním nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou. Na povinnosť núteného správcu, zástupcu núteného správcu a pribraného odborníka sa primerane vzťahuje § 76.
§ 56
(1)
Úrad uzatvorí s núteným správcom, ako aj so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu,80) ktorá podrobnejšie vymedzí ich práva a povinnosti a upraví ich zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom ich funkcie pri výkone nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou.
(2)
Pribranie odborných poradcov podľa § 53 ods. 6 nútený správca uskutoční na zmluvnom základe a za podmienok odsúhlasených dozornou radou.
(3)
Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie pri výkone nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou určí správna rada.
(4)
Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného správcu a odborných poradcov sa uhrádzajú z majetku zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa.
§ 57
Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne a členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, nesmie byť vyplatená žiadna odmena v prípade skončenia členstva v orgánoch zdravotnej poisťovne vyplývajúca zo zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a medzi členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo členom dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo priznaná vnútornými predpismi zdravotnej poisťovne.
§ 58
(1)
Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa.
(2)
Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu, ktorý bol urobený v posledných troch rokoch pred zavedením nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou v úmysle ukrátiť zdravotnú poisťovňu alebo jej veriteľov, ak tento úmysel musel byť zdravotnej poisťovni známy; to neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel zdravotnej poisťovne ukrátiť jej veriteľa.
§ 59
(1)
Nútená správa sa skončí
a)
doručením rozhodnutia správnej rady o skončení nútenej správy zdravotnej poisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ak pominú dôvody na jej trvanie,
b)
uplynutím dvanásť mesiacov od zavedenia nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou,
c)
zrušením povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
d)
vyhlásením konkurzu na majetok zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa.
(2)
Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 úrad bez zbytočného odkladu uverejní vo Vestníku úradu, najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch sídla zdravotnej poisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a vo všetkých jej pobočkách. Osoby, ktoré úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(3)
Po skončení nútenej správy je zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od skončenia nútenej správy. Do programu mimoriadneho valného zhromaždenia je zdravotná poisťovňa povinná zaradiť odvolanie doterajších a voľbu nových členov predstavenstva zdravotnej poisťovne a dozornej rady zdravotnej poisťovne.
§ 60
Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho zástupcu, skončenie nútenej správy a zmeny týchto skutočností sa zapisujú do obchodného registra;36) návrh na zápis podáva úrad.
§ 61
Prevod poistného kmeňa
(1)
Úrad môže zdravotnej poisťovni nariadiť, aby previedla na inú zdravotnú poisťovňu všetky potvrdené prihlášky poistencov a z nich vyplývajúce peňažné zostatky, pohľadávky a záväzky (ďalej len „poistný kmeň“), ak zdravotná poisťovňa neplní opatrenia uložené úradom v súvislosti s ohrozením jej schopnosti plniť záväzky, ktoré jej vyplývajú z prijatých a potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Úrad bez zbytočného odkladu nariadi zdravotnej poisťovni dočasný prevod poistného kmeňa na inú zdravotnú poisťovňu, ak bola zdravotná poisťovňa zrušená s likvidáciou.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.32)
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prevode poistného kmeňa na inú zdravotnú poisťovňu podľa odseku 1 predložiť úradu na schválenie návrh postupu tohto prevodu.
(4)
Prevod poistného kmeňa sa môže uskutočniť aj na základe žiadosti zdravotnej poisťovne, o ktorej úrad rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti úradu. So žiadosťou o prevod poistného kmeňa predloží zdravotná poisťovňa úradu na schválenie aj návrh postupu tohto prevodu.
(5)
V návrhu postupu podľa odsekov 3 a 4 zdravotná poisťovňa
a)
uvedie dôvody prevodu poistného kmeňa, ak ide o prevod poistného kmeňa na základe žiadosti zdravotnej poisťovne,
b)
uvedie opis prevádzaného poistného kmeňa; ak sa poistný kmeň prevádza na viaceré preberajúce zdravotné poisťovne, presne označí časť poistného kmeňa, ktorú jednotlivé zdravotné poisťovne preberajú,
c)
označí preberajúcu zdravotnú poisťovňu alebo preberajúce zdravotné poisťovne,
d)
uvedie predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne a preberajúcej zdravotnej poisťovne ako dôsledok prevodu poistného kmeňa,
e)
uvedie spôsob a obsah oznámenia poistencom, ktorým prijala a potvrdila prihlášky na verejné zdravotné poistenie, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), ktorých sa prevod poistného kmeňa týka, vrátane dátumu, do ktorého má byť tento prevod skončený,
f)
predloží súhlas preberajúcej zdravotnej poisťovne s prevodom poistného kmeňa.
(6)
Prílohou návrhu postupu podľa odseku 5 je zmluva o prevode poistného kmeňa medzi odovzdávajúcou zdravotnou poisťovňou a preberajúcou zdravotnou poisťovňou; preberajúcou zdravotnou poisťovňou môže byť iba zdravotná poisťovňa, ktorá má povolenie podľa tohto zákona.
(7)
Preberajúca zdravotná poisťovňa je povinná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bol schválený návrh postupu prevodu poistného kmeňa, oznámiť poistencom, ktorým prijala a potvrdila prihlášky na verejné zdravotné poistenie, a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), ktorých sa prevod poistného kmeňa týka, obchodné meno a sídlo preberajúcej zdravotnej poisťovne a dátum, dokedy sa musí prevod poistného kmeňa skončiť.
(8)
Spolu s prevodom poistného kmeňa sa prevedie aj
a)
poistné po prerozdelení z odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne do preberajúcej zdravotnej poisťovne vo výške, ktorá zodpovedá prevádzanému poistnému kmeňu,
b)
karty poistencov,
c)
príslušná dokumentácia.
(9)
Preberajúca zdravotná poisťovňa vstupuje do všetkých práv a povinností odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne súvisiacich s verejným zdravotným poistením, ktoré vznikli po dni uvedenom v rozhodnutí o prevode poistného kmeňa.
(10)
Prevod poistného kmeňa musí byť skončený najneskôr do 120 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa odseku 3 alebo 4.
(11)
Prevod poistného kmeňa úrad neschváli, ak by týmto prevodom bola ohrozená schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z prijatých a potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a uzatvorených zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré sú predmetom prevodu poistného kmeňa, stabilita preberajúcej zdravotnej poisťovne alebo stabilita odovzdávajúcej zdravotnej poisťovne, ak sa prevod poistného kmeňa uskutočňuje na základe žiadosti zdravotnej poisťovne.
§ 62
Dočasné zastavenie oprávnenia prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Úrad môže dočasne zastaviť zdravotnej poisťovni oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak
a)
je ohrozená schopnosť zdravotnej poisťovne plniť záväzky vyplývajúce z prijímaných a potvrdzovaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie a uzatvorených zmlúv a sankcie a opatrenia uložené úradom neviedli k zlepšeniu hospodárskej situácie,
b)
úrad začal konanie o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou.
(2)
Dočasné zastavenie podľa odseku 1 oznámi úrad bez zbytočného odkladu vo Vestníku úradu a najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
§ 63
Dočasné zastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá si nevyžiadala predchádzajúci súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo ho získala na základe nepravdivých údajov, dočasne zastaviť výkon práva
a)
zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení zdravotnej poisťovne,
b)
požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne.
(2)
Ak tak rozhodne úrad, zdravotná poisťovňa je povinná
a)
dať príkaz centrálnemu depozitárovi na registráciu dočasného zastavenia práva majiteľa nakladať so zaknihovanými cennými papiermi (akciami), ktoré vydala, a to päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne,
b)
predložiť úradu výpis z jej registra emitenta cenných papierov, ktorý vedie centrálny depozitár podľa osobitného predpisu,81) vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz podľa písmena a),
c)
predložiť úradu výpis zo svojho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz podľa písmena a).
(3)
Výpis podľa odseku 2 písm. c) sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa vykonala registrácia dočasného zastavenia výkonu práva majiteľa nakladať s akciami v zaknihovanej podobe na meno, ktoré vydala zdravotná poisťovňa. Výpis doručí zdravotná poisťovňa úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na doručenom výpise písomne označí osobu, ktorej dočasne zastavuje výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho zdravotnej poisťovni najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne.
(4)
Konanie o dočasnom zastavení výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise podľa odseku 2 písm. c) písomne označí osobu, ktorej dočasne zastavuje výkon akcionárskych práv uvedených v odseku 1.
(5)
Zdravotná poisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 ani osôb splnomocnených takouto osobou na konanie v jej mene.
(6)
Ak úrad vydal vo veci zastavenia výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1 predbežné opatrenie [§ 50 ods. 1 písm. b)], doručí ho najneskôr v deň konania valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne osobe, na ktorú sa predbežné opatrenie vzťahuje, a zdravotnej poisťovni. Rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia je zdravotná poisťovňa viazaná. Za doručenie predbežného opatrenia sa považuje aj doručenie predbežného opatrenia zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie osoby, na ktorú sa predbežné opatrenie vzťahuje, na valnom zhromaždení zdravotnej poisťovne.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené zastavené akcionárske práva uvedené v odseku 1, sa počas zastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom zdravotnou poisťovňou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 13 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody na zastavenie výkonu akcionárskych práv uvedených v odseku 1, úrad ich zastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad je oprávnený podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne za neplatné pre rozpor so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutím úradu alebo so stanovami zdravotnej poisťovne do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne dozvedel, najneskôr do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.
§ 64
Pokuty za správne delikty
(1)
Úrad môže uložiť zdravotnej poisťovni
a)
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom pokutu až do výšky 5 miliónov Sk; najmenej vo výške 100 000 Sk,
b)
za porušenie povinností ustanovených osobitným predpisom37) pokutu až do výšky 100 000 Sk; ak ide o nesplnenie oznamovacej povinnosti do výšky 10 000 Sk.
(2)
Ak úrad zistí, že právnická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci súhlas úradu, bez povolenia úradu alebo bez predchádzajúceho súhlasu úradu, uloží právnickej osobe podľa závažnosti spôsobených následkov pokutu až do výšky 1 milióna Sk.
(3)
Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
(4)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 65
Pokuty za priestupky
(1)
Ak úrad zistí, že fyzická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci súhlas úradu, bez povolenia úradu alebo bez predchádzajúceho súhlasu úradu, uloží fyzickej osobe podľa závažnosti spôsobených následkov pokutu až do výšky 1 milióna Sk.
(2)
Ustanovenia § 64 ods. 3 až 5 sa vzťahujú aj na pokuty uložené podľa odseku 1.
SIEDMA ČASŤ
LIKVIDÁCIA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
§ 66
(1)
Na likvidáciu zdravotnej poisťovne sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,73) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak sa zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnený podať iba úrad.
(3)
Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k zdravotnej poisťovni.
(4)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k zdravotnej poisťovni, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia predstavenstva zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanci zdravotnej poisťovne v priamej podriadenosti štatutárnemu orgánu, ďalší zamestnanci zdravotnej poisťovne určení stanovami zdravotnej poisťovne a prokurista zdravotnej poisťovne,
b)
členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne,
c)
fyzické osoby majúce kontrolu nad zdravotnou poisťovňou, členovia predstavenstva právnických osôb majúcich kontrolu nad zdravotnou poisťovňou a ich vedúci zamestnanci,
d)
osoby blízke57) členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, vedúcim zamestnancom zdravotnej poisťovne alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad zdravotnou poisťovňou,
e)
akcionári, ak sú fyzickými osobami s významným vplyvom na zdravotnú poisťovňu,
f)
fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom zdravotnej poisťovne alebo sa na audite zdravotnej poisťovne podieľala bez vyslovenia výhrad k činnosti zdravotnej poisťovne,
g)
členovia predstavenstva inej zdravotnej poisťovne.
(5)
S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí úrad výšku a splatnosť jeho odmeny.
§ 67
(1)
Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii zdravotnej poisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám s výnimkou úradu v súvislosti s plnením jeho úloh. Na ich povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa primerane vzťahuje § 76.
(2)
Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebehu likvidácie73) a ďalšie podklady vyžadované úradom na účely posúdenia činnosti likvidátora a priebehu likvidácie.
(3)
Ak bol podaný návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu o zrušení povolenia v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,82) likvidátor nesmie skončiť likvidáciu zdravotnej poisťovne a previesť poistný kmeň na inú zdravotnú poisťovňu až do právoplatného rozhodnutia súdu.
(4)
Do právoplatného rozhodnutia súdu podľa odseku 3 úrad nariadi ku dňu zrušenia zdravotnej poisťovne s likvidáciou dočasný prevod poistného kmeňa podľa § 61 ods. 1 na zdravotnú poisťovňu s majoritnou účasťou ministerstva zdravotníctva.
ÔSMA ČASŤ
TRANSFORMÁCIA DOTERAJŠÍCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Vypracovanie transformačného projektu
§ 68
(1)
Doterajšie zdravotné poisťovne sa môžu transformovať na akciové spoločnosti podľa tohto zákona (ďalej len „akciová spoločnosť“), ak nie je ustanovené inak. Založenie, vznik a právne postavenie akciovej spoločnosti a jej zápis do obchodného registra sa spravuje podľa osobitných predpisov,83) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Transformácia doterajšej zdravotnej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého vypracovanie schvaľuje zhromaždenie zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne uznesením. Zhromaždenie zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne zvolá jej štatutárny orgán tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od účinnosti tohto zákona v sídle doterajšej zdravotnej poisťovne. Na takéto zhromaždenie pozve štatutárny orgán doterajšej zdravotnej poisťovne, všetkých zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne.
(3)
O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne sa vyhotoví notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie o vypracovaní transformačného projektu, ktorá obsahuje aj menovitý zoznam zriaďovateľov, ktorí sa zúčastnili zhromaždenia zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne, s uvedením výsledku hlasovania o vypracovaní transformačného projektu.
(4)
Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne. Súhlas nadpolovičnej väčšiny zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne sa dosiahne, ak za prijatie uznesenia o vypracovaní transformačného projektu hlasujú zriaďovatelia doterajšej zdravotnej poisťovne, ktorých súčet účelových vkladov (odsek 5) je vyšší ako 50 % všetkých účelových vkladov zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne. Na zriaďovateľa, ktorý hlasoval proti prijatiu uznesenia o vypracovaní transformačného projektu, sa nevzťahuje povinnosť zvýšiť účelový vklad podľa § 72 ods. 3. Zriaďovateľ, ktorý hlasoval proti prijatiu uznesenia o vypracovaní transformačného projektu, má právo na majetkové vysporiadanie podľa § 70 ods. 2 písm. f).
(5)
Na účely uznesenia o vypracovaní transformačného projektu sa účelovým vkladom zriaďovateľa doterajšej zdravotnej poisťovne rozumie účelový vklad zriaďovateľa do doterajšej zdravotnej poisťovne podľa doterajších predpisov alebo účelový vklad zriaďovateľa do právneho predchodcu doterajšej zdravotnej poisťovne. Právnym predchodcom doterajšej zdravotnej poisťovne sa rozumie len zdravotná poisťovňa, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov a ktorá zanikla zlúčením s doterajšou zdravotnou poisťovňou alebo s iným právnym predchodcom doterajšej zdravotnej poisťovne alebo zanikla splynutím s doterajšou zdravotnou poisťovňou alebo s iným právnym predchodcom doterajšej zdravotnej poisťovne.
(6)
Na účely transformácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa za zriaďovateľa tejto zdravotnej poisťovne považuje ministerstvo zdravotníctva a za zriaďovateľov Spoločnej zdravotnej poisťovne sa považujú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
(7)
Schválením uznesenia o vypracovaní transformačného projektu ďalší proces transformácie doterajšej zdravotnej poisťovne riadi zhromaždenie zriaďovateľov. Všetky právomoci a pôsobnosti správnej rady a dozornej rady doterajšej zdravotnej poisťovne týkajúce sa procesu transformácie prechádzajú na zhromaždenie zriaďovateľov. Na zhromaždenie zriaďovateľov prechádza aj právomoc voliť a odvolávať štatutárny orgán doterajšej zdravotnej poisťovne.
§ 68a
Od účinnosti tohto zákona prechádzajú na zhromaždenie zriaďovateľov aj právomoci a pôsobnosti správnej rady a dozornej rady doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré nie sú uvedené v § 68 ods. 7, ak nadpolovičná väčšina zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne prijala platné uznesenie o vypracovaní transformačného projektu.
§ 69
(1)
Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doterajšia zdravotná poisťovňa. Návrh transformačného projektu podpíše štatutárny orgán doterajšej zdravotnej poisťovne a predloží ho do 30 dní od uznesenia zhromaždenia zriaďovateľov o vypracovaní transformačného projektu na schválenie zhromaždeniu zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne. Na hlasovanie o jeho schválení sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 68.
(2)
Schválený transformačný projekt spolu s notárskou zápisnicou osvedčujúcou schválenie transformačného projektu zo zhromaždenia zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne je dokument, ktorý sa povinne prikladá k žiadosti o vydanie povolenia úradom, a tiež dokument, ktorý sa na účely transformácie spolu s právoplatným povolením podľa tohto zákona ukladá do zbierky listín podľa osobitného predpisu.84)
(3)
Prvými akcionármi akciovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doterajšej zdravotnej poisťovne, sa stanú zriaďovatelia doterajšej zdravotnej poisťovne s podielom ustanoveným v transformačnom projekte.
§ 70
Transformačný projekt
(1)
Transformačný projekt je dokument, ktorý za dodržania podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje podrobný postup transformácie doterajšej zdravotnej poisťovne na akciovú spoločnosť. Obsahuje údaje o doterajšej zdravotnej poisťovni a budúcej akciovej spoločnosti a jednotlivé činnosti pri transformácii usporiadané v časovom slede tak, aby boli dodržané všetky práva a právom chránené záujmy zriaďovateľov a poistencov doterajšej zdravotnej poisťovne.
(2)
Transformačný projekt obsahuje najmä
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo doterajšej zdravotnej poisťovne,
b)
obchodné meno a sídlo akciovej spoločnosti, na ktorú sa má doterajšia zdravotná poisťovňa transformovať,
c)
výšku vlastného imania doterajšej zdravotnej poisťovne (§ 71 ods. 2) a všetky ďalšie dostupné a na účely transformácie potrebné údaje a informácie ekonomického a právneho charakteru vrátane účtovnej závierky doterajšej zdravotnej poisťovne overenej dvoma audítormi, nie staršej ako tri mesiace ku dňu založenia akciovej spoločnosti,
d)
výšku základného, rezervného a účelového fondu spravovaného doterajšou zdravotnou poisťovňou podľa stavu ku dňu zostavenia účtovnej závierky podľa písmena c) spolu so špecifikáciou finančných prostriedkov a pohľadávok, ktoré tvoria každý z týchto fondov, a špecifikáciou záväzkov, ktoré sa majú uspokojiť z prostriedkov každého z týchto fondov,
e)
určenie podielov zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne na základnom imaní akciovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov,
f)
prípadnú dohodu o vzájomnom majetkovom vysporiadaní zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne,
g)
navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu akciovej spoločnosti a určenie predmetu vkladu do základného imania,
h)
pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok, vyjadrenie jeho hodnoty na základe účtovníctva; ak ide o nehnuteľný majetok, vyjadrenie jeho hodnoty na základe znaleckého posudku,
i)
emisnú hodnotu a počet akcií,
j)
návrh stanov akciovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doterajšej zdravotnej poisťovne,
k)
určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za členov dozornej rady akciovej spoločnosti,
l)
súpis nehnuteľností, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, doložený dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo doterajšej zdravotnej poisťovne,
m)
súpis nehnuteľností, ku ktorým právo správy prechádza na ministerstvo zdravotníctva podľa § 74 ods. 8,
n)
časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia akciovej spoločnosti, podania žiadosti o vydanie povolenia, podania návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra a prípravy dokumentov potrebných v súvislosti so zánikom doterajšej zdravotnej poisťovne a vznikom akciovej spoločnosti.
(3)
Podiely zriaďovateľov na základnom imaní akciovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov sa v transformačnom projekte určia pomerom účelového vkladu každého zriaďovateľa do doterajšej zdravotnej poisťovne k súčtu účelových vkladov všetkých zriaďovateľov. Zriaďovatelia sa môžu dohodnúť na inom podiele na základnom imaní akciovej spoločnosti, prípadne na tom, že niektorý zo zriaďovateľov nebude mať podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti. Takáto dohoda, ako aj dohoda o vzájomnom majetkovom vysporiadaní zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne musí byť súčasťou transformačného projektu.
§ 71
Vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne
(1)
Doterajšia zdravotná poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imania spôsobom podľa odseku 2.
(2)
Vlastným imaním doterajšej zdravotnej poisťovne sa na účely transformačného projektu rozumie rozdiel medzi peňažným vyjadrením majetku doterajšej zdravotnej poisťovne a peňažným vyjadrením všetkých jej záväzkov. Peňažným vyjadrením majetku a záväzkov sa rozumie ich finančné vyjadrenie v účtovníctve doterajšej zdravotnej poisťovne podľa účtovnej závierky overenej dvoma audítormi zostavenej na základe údajov nie starších ako tri mesiace ku dňu založenia akciovej spoločnosti okrem nehnuteľností podľa § 70 ods. 2 písm. l), ktorých peňažné vyjadrenie sa určí znaleckým posudkom. Do vlastného imania doterajšej zdravotnej poisťovne sa nezapočítavajú peňažné zostatky, pohľadávky a záväzky základného, účelového a rezervného fondu doterajšej zdravotnej poisťovne.
(3)
Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu akciovej spoločnosti nesmie byť vyšší ako vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne zistené podľa odseku 2.
§ 72
Založenie akciovej spoločnosti
(1)
Doterajšia zdravotná poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ akciovú spoločnosť a vloží do tejto spoločnosti ako nepeňažný vklad doterajšiu zdravotnú poisťovňu, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za podnik podľa § 5 a § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka. Ustanovenia § 59 ods. 2 tretej vety, § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
(2)
Hodnotu nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania doterajšej zdravotnej poisťovne zistená podľa § 71 ods. 2. Takto určená hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku. Ustanovenie § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa pri založení a vzniku akciovej spoločnosti nepoužije.
(3)
Základné imanie akciovej spoločnosti musí byť najmenej 100 miliónov Sk a rezervný fond akciovej spoločnosti pri jej vzniku musí byť 10 % z hodnoty jej základného imania, najmenej však 10 miliónov Sk. Ak vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne nedosahuje výšku 110 miliónov Sk, jej zriaďovatelia sú povinní do schválenia transformačného projektu zvýšiť svoje účelové vklady v doterajšej zdravotnej poisťovni v pomere ich podielu na základnom imaní akciovej spoločnosti tak, aby vlastné imanie doterajšej zdravotnej poisťovne dosiahlo minimálne hodnotu 110 miliónov Sk.
(4)
Na základe transformačného projektu zakladá akciovú spoločnosť doterajšia zdravotná poisťovňa bez výzvy na upisovanie akcií. O založení akciovej spoločnosti sa spíše zakladateľská listina formou notárskej zápisnice o právnom úkone.
(5)
Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom85) obsahuje údaje o podieloch zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne na základnom imaní akciovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov.
(6)
Akciová spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
§ 73
Vydanie povolenia
(1)
Zakladateľ akciovej spoločnosti podáva žiadosť o vydanie povolenia pre akciovú spoločnosť na úrad. Žiadosť musí byť doložená všetkými potrebnými dokladmi podľa tohto zákona vrátane schváleného transformačného projektu.
(2)
Na povolenie pre akciovú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia § 33 až 37 rovnako, s výnimkou ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a).
(3)
V konaní o žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti o vydanie povolenia podľa tohto zákona sa predpokladá, že
a)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov akciovej spoločnosti pochádza z legálnych príjmov,
b)
akciová spoločnosť je vecne, technicky, personálne a organizačne pripravená na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona, ak úrad nepreukáže opak.
§ 74
Vznik akciovej spoločnosti
(1)
Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva do 30 dní od vydania povolenia úradom podľa § 73. Akciová spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Súčasťou návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra je schválený transformačný projekt a právoplatné povolenie vydané úradom. K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom akciovej spoločnosti.
(2)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká doterajšia zdravotná poisťovňa. Táto akciová spoločnosť je právnym nástupcom doterajšej zdravotnej poisťovne.
(3)
Všetky práva a povinnosti doterajšej zdravotnej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií akciovej spoločnosti prechádzajú dňom vzniku akciovej spoločnosti na zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne v pomere určenom v schválenom transformačnom projekte a zakladateľskej listine.
(4)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti prechádzajú do majetku akciovej spoločnosti základný, účelový a rezervný fond, ktoré vznikli a boli spravované doterajšou zdravotnou poisťovňou podľa doterajších predpisov. Ku dňu vzniku akciovej spoločnosti sú zakladateľ akciovej spoločnosti a akciová spoločnosť povinní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej sa uvedie výška každého z týchto fondov v členení na finančné prostriedky, pohľadávky a záväzky.
(5)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zakladateľskej listiny. Ku dňu vzniku akciovej spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a akciová spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí vkladu sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Ustanovenia § 60 a § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
(6)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov86) k zamestnancom doterajšej zdravotnej poisťovne.
(7)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti prechádza na ňu poistný kmeň (§ 61) z doterajšej zdravotnej poisťovne vrátane kariet poistencov a príslušnej dokumentácie. Ku dňu vzniku akciovej spoločnosti sú zakladateľ a akciová spoločnosť povinní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej sa uvedie opis poistného kmeňa a potvrdí sa odovzdanie a prevzatie kariet poistencov a príslušnej dokumentácie.
(8)
Dňom vzniku akciových spoločností, ktoré sú právnymi nástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne, prechádza správa majetku štátu, ktorú vykonávali Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa, na ministerstvo zdravotníctva.
§ 75
Akciová spoločnosť je povinná doručiť úradu
a)
potvrdenie o vykonaní zápisu87) akciovej spoločnosti do obchodného registra do siedmich dní odo dňa jeho vydania,
b)
oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu88) akciovej spoločnosti do obchodného registra, ak lehota na podanie námietok89) márne uplynula, a to do siedmich dní od uplynutia tejto lehoty,
c)
právoplatné uznesenie o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu90) akciovej spoločnosti do obchodného registra do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 76
(1)
Člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, člen dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej poisťovne a zamestnanec zdravotnej poisťovne, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca, audítor a iné osoby podieľajúce sa na činnosti zdravotnej poisťovne sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na predsedu úradu, člena správnej rady, člena dozornej rady, zamestnanca úradu, audítora a iné osoby podieľajúce sa na činnosti úradu.
(3)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne na vyžiadanie
a)
úradu pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d)],
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,
c)
orgánu činného v trestnom konaní91) na účely trestného konania,
d)
daňových orgánov92) vo veciach daňového konania,
e)
Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,93)
f)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu94) na účely exekučného konania,
g)
predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty alebo vyrovnacieho správcu95) na účely konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania.
(4)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v odseku 2 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne na vyžiadanie orgánov uvedených v odseku 3 písm. b) až g).
(5)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa ďalej nepovažuje výmena informácií
a)
medzi zdravotnou poisťovňou a
1.
úradom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia,
2.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
3.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,
4.
inou zdravotnou poisťovňou, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia,
b)
medzi úradom a
1.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
2.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného.
(6)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje ani predkladanie údajov z účtovníctva a štatistickej evidencie a oznamovanie iných údajov ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu podľa tohto zákona.
(7)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.96)
§ 77
(1)
Na konanie a rozhodovanie úradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,62) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom úradu upravuje osobitný predpis.97)
§ 78
(1)
Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné do 31. marca 2005 na základe schváleného transformačného projektu založiť akciovú spoločnosť a požiadať úrad o vydania povolenia podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie na vykonávanie zdravotného poistenia vydané pred 1. novembrom 2004 zostáva v platnosti najneskôr do 30. septembra 2005, ak zdravotná poisťovňa, ktorá vykonáva zdravotné poistenie na základe tohto povolenia, nezaloží akciovú spoločnosť a nezíska povolenie podľa tohto zákona do 30. júna 2005.
§ 79
Po transformácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne na akciové spoločnosti nesmie klesnúť majetková účasť štátu na základnom imaní týchto spoločností pod 100 %.
§ 80
(1)
Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších predpisov zaniká 30. septembra 2005, ak doterajšia zdravotná poisťovňa nezaloží akciovú spoločnosť na základe schváleného transformačného projektu a nezíska povolenie podľa tohto zákona do 30. júna 2005.
(2)
Oprávnenie doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších predpisov zaniká uplynutím 90 dní odo dňa právoplatnosti
a)
rozhodnutia úradu, ktorým úrad zamietol včas podanú žiadosť doterajšej zdravotnej poisťovne o vydanie povolenia podľa tohto zákona pre akciovú spoločnosť,
b)
oznámenia registrového súdu o odmietnutí vykonania zápisu88) akciovej spoločnosti do obchodného registra, ak lehota na podanie námietok89) márne uplynula,
c)
uznesenia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu90) akciovej spoločnosti do obchodného registra,
najneskôr však 30. septembra 2005.
(3)
Dňom zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej poisťovne podľa odsekov 1 a 2 sa doterajšia zdravotná poisťovňa zrušuje s likvidáciou. Na likvidáciu doterajšej zdravotnej poisťovne sa primerane použijú ustanovenia § 66 a 67 tohto zákona.
(4)
Na prevod poistného kmeňa doterajšej zdravotnej poisťovne podľa odsekov 1 a 2 na inú zdravotnú poisťovňu sa primerane použijú ustanovenia § 61 a § 66 a 67, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 81
Právne postavenie doterajšej zdravotnej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a jej práva, povinnosti a zodpovednosť v súvislosti s vykonávaním zdravotného poistenia sa do jej zániku spravujú doterajšími predpismi, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 68 ods. 7). Na doterajšie zdravotné poisťovne sa v procese transformácie nevzťahujú ustanovenia o nakladaní s majetkom podľa osobitného predpisu.98)
§ 82
(1)
Úrad nariadi prevod poistného kmeňa s účinnosťou najneskôr ku dňu zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej poisťovne na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa § 80 ods. 1 a 2. Úrad, doterajšia zdravotná poisťovňa a preberajúca zdravotná poisťovňa, ak s prevodom poistného kmeňa súhlasí, sú povinné urobiť opatrenia, aby sa tento prevod uskutočnil ku dňu zániku oprávnenia doterajšej zdravotnej poisťovne vykonávať zdravotné poistenie podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak doterajšia zdravotná poisťovňa nepredloží súhlas preberajúcej zdravotnej poisťovne podľa § 61 ods. 5 písm. f), vyžiada si úrad vyjadrenie sám. Úrad schváli postup prevodu poistného kmeňa a určí deň, ku ktorému nastanú právne účinky prevodu poistného kmeňa, na základe návrhu tohto postupu podľa § 61 ods. 3. Ak návrh tohto postupu doterajšia zdravotná poisťovňa včas nepredloží, úrad určí postup prevodu poistného kmeňa aj bez jej návrhu.
(3)
Na rozhodovanie úradu o nariadení prevodu poistného kmeňa a rozhodovanie o schválení postupu prevodu poistného kmeňa sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.69)
§ 83
Kauciu podľa doterajších predpisov vráti ministerstvo zdravotníctva do 60 dní po zániku doterajšej zdravotnej poisťovne bez likvidácie zriaďovateľovi, ktorý ju zložil, alebo jeho právnemu nástupcovi; ak bola doterajšia zdravotná poisťovňa zrušená s likvidáciou, ministerstvo zdravotníctva nakladá s kauciou obdobne ako v prípade kaucie pri zrušení rezortnej poisťovne podľa doterajších predpisov.
§ 84
Začaté správne konania doterajšej zdravotnej poisťovne právoplatne neskončené do dňa vydania právoplatného povolenia na základe tohto zákona dokončí úrad. Ak doterajšia zdravotná poisťovňa na základe schváleného transformačného projektu nezaloží akciovú spoločnosť do 31. marca 2005, začaté správne konania právoplatne neskončené do 30. septembra 2005 prechádzajú na úrad 1. októbrom 2005.
§ 85
Zdravotná poisťovňa, ktorá získala povolenie podľa tohto zákona do 30. júna 2005, je povinná uhradiť príspevok na činnosť úradu na rok 2005 vo výške 0,5 % zo štvornásobku poistného po jeho prerozdelení za október, november a december 2004, a to najneskôr do 31. júla 2005.
§ 85a
(1)
Poistenci zaradení do dispenzárnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených na dispenzarizáciu podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2005.
(2)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný predložiť do 30. júna 2005 príslušnej zdravotnej poisťovni zoznam poistencov zaradených do dispenzárnej starostlivosti podľa doterajších predpisov a navrhnúť dĺžku dispenzarizácie.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná prehodnotiť dispenzarizáciu poistencov uvedených v zozname podľa odseku 2 a oznámiť príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorých poistencov zaradila na dispenzarizáciu najneskôr do 31. decembra 2005.
§ 86
Úrad najneskôr do 15. júna 2005 uverejní v troch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou zoznam zdravotných poisťovní, ktorým do 31. mája 2005 vydal povolenie podľa tohto zákona.
§ 86a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov99) sa do vzniku akciovej spoločnosti podľa tohto zákona (§ 74 ods. 1), najneskôr však do 31. decembra 2005, vylučuje
a)
majetok doterajšej zdravotnej poisťovne, ak je obstaraný z prostriedkov poistného, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, a
b)
finančné prostriedky doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré sú určené na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a na úhradu platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 87
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 671/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 345/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 437/2004 Z. z.,
2.
zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 362/2000 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z.,
Čl. II
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z. a zákona č. 411/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 66e ods. 3 sa vypúšťajú slová „zdravotných poisťovní,“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa citácia „§ 71c a 71d zákona č. 273/1994 Z. z. v znení zákona č. 242/2000 Z. z.“ a citácia „§ 24 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z.“.
3.
V § 67 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zdravotná poisťovňa zriadená osobitným predpisom6c) a zdravotná poisťovňa zriadená podľa osobitného predpisu6d)“ vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 6c a 6d.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z. a zákona č. 578/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v VIII. časti FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa v položke 150 vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) až p).
Čl. IV
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 537/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
revízni lekári zdravotných poisťovní a osoby oprávnené na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 56 sa na konci odseku 4 pripája táto veta: „Osoby uvedené v odseku 1 písm. l) sa preukazujú podľa osobitného predpisu.16a)“.
Čl. V
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 odsek 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
k) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z. a zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „za ktorej platobnú schopnosť ručí štát,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 8 sa vypúšťa odsek 6.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 6, § 7 ods. 1 až 3, ods. 4 písm. a) prvom a druhom bode, ods. 4 písm. b) a c), § 7 ods. 5 až 18, § 8 až 15, § 16 ods. 1 až 3, ods. 5 a 6, § 18 ods. 1 písm. f), § 43 až 67 a § 87 a v čl. II až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 7 ods. 4 písm. a) treťom bode a § 16 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 3 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 99 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 32 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
14)
§ 6 ods. 9 a § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z.
15)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
16)
§ 42 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
17)
§ 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 577/2004 Z. z.
28)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
29)
§ 18 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
37)
Zákon č. 580/2004 Z. z.
41)
Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 28, 30.01.1977) v platnom znení.
43)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
§ 41 ods. 2 a § 116 až 152 Trestného zákona.
47)
§ 7 a 9 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
48)
§ 13 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z.
51)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52)
§ 54 ods. 1 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 3 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
55)
Zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
56)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
68a)
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
69)
§ 43 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
70)
Zákon č. 578/2004 Z. z., zákon č. 576/2004 Z. z., zákon č. 577/2004 Z. z.
71)
Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72)
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
78)
§ 2 a § 46 až 66 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
79)
§ 2 a § 4 až 33 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
81)
§ 99 ods. 3 písm. a) a § 107 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
92)
§ 2 ods. 1 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2002 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
93)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
94)
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
97)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
98)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.