578/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a právnickými osobami,
b)
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania,
c)
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
d)
vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“),
e)
práva a povinnosti člena komory,
f)
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
g)
dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
h)
transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve (ďalej len „štátna organizácia“) na akciové spoločnosti.
(2)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti
Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31).
§ 3
Zdravotnícke povolanie
(1)
Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri
a)
poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1)
b)
ochrane zdravia ľudí,2)
c)
lekárskej posudkovej činnosti,3)
d)
kontrolnej činnosti4) alebo
e)
výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.5)
(2)
Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov6) a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(3)
Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.
(4)
Zdravotnícke povolanie sa vykonáva
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7)
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,8)
c)
na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) alebo
d)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
§ 4
Poskytovateľ
Poskytovateľ je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia podľa § 3 ods. 4 písm. b) alebo
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie podľa § 3 ods. 4 písm. c) alebo oprávnenia podľa § 3 ods. 4 písm. d).
§ 5
Verejná minimálna sieť poskytovateľov
(1)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len „minimálna sieť“) je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na
a)
počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
b)
chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c)
migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území,
d)
bezpečnosť štátu.
(2)
Minimálnu sieť podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 6
Verejná sieť poskytovateľov
(1)
Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len „verejná sieť“) tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.11)
(2)
Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.
§ 7
Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
(1)
Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia
a)
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b)
ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
lekárenskej starostlivosti.
(2)
Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:
a)
ambulancia,
b)
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionár,
d)
poliklinika,
e)
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g)
mobilný hospic,
(3)
Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:
a)
nemocnica
1.
všeobecná,
2.
špecializovaná,
b)
liečebňa,
c)
hospic,
d)
dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e)
prírodné liečebné kúpele,
f)
zariadenie biomedicínskeho výskumu.
(4)
Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)
(5)
Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa odsekov 2 a 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 8
Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
(1)
Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním.
(2)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 2 a 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 10
Výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(1)
Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)].
(2)
Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ [§ 4 písm. a)], alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.
DRUHÁ ČASŤ
POVOLENIE
§ 11
Vydávanie povolení
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)
ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
2.
mobilnej intenzívnej jednotky,
3.
ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby,
b)
špecializovanej nemocnice,
c)
prírodných liečebných kúpeľov,
d)
zariadenia biomedicínskeho výskumu.
(2)
Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)
ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),
b)
zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionára,
d)
polikliniky,
e)
agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g)
všeobecnej nemocnice,
h)
liečebne,
i)
hospicu,
j)
domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k)
mobilného hospicu.
(3)
Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.
§ 12
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj (ďalej len „orgán príslušný na vydanie povolenia“) vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie fyzickej osobe, ak
a)
má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)] alebo oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu,9)
b)
má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak
a)
má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon odborného zástupcu v tej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť [§ 68 ods. 1 písm. c)],
b)
má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,2)
(4)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a)
je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
úspešne absolvuje výberové konanie (§ 14).
(5)
Podmienkou na vydanie povolenia podľa odsekov 2 až 4 je aj dôveryhodnosť.
(6)
Dôveryhodná na účely vydania povolenia podľa tohto zákona je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d).
(7)
Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3 a odseku 4 písm. a) musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.
(8)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] nespĺňa podmienky podľa odseku 4, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.
(9)
Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.
(10)
Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 písm. a) až e), ktorí budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.
(11)
Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu pre všetky takéto ambulancie a pre mobilné hospice.
(12)
Odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) pre odborného zástupcu.
§ 13
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ o povolenie“) orgánu príslušnému na vydanie povolenia.
(2)
Fyzická osoba v žiadosti uvedie
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
d)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 fyzická osoba doloží
a)
právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)] alebo doklad o živnostenskom oprávnení,9)
b)
doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
kladný posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,15)
d)
čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.
(4)
Právnická osoba v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,
c)
miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
d)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
e)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba doloží
a)
doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra,16) aj výpis z obchodného registra,
b)
právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
c)
doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
d)
posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,15)
e)
čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.
(6)
Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia [odsek 2 písm. d) a odsek 4 písm. e)] žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] sa rozumie zásahové územie podľa osobitného predpisu.14)
(7)
Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. c) a d) sa nevzťahujú na žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)].
(8)
K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj
a)
doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
b)
zmluvu o budúcej kúpe alebo inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
c)
doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v peňažnom ústave Slovenskej republiky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu;14) takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu,14)
d)
doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu a doklad Leteckého úradu Slovenskej republiky o letovej spôsobilosti lietadla podľa osobitného predpisu,17) ak ide o žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby.
(9)
K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov žiadateľ o povolenie doloží aj
a)
povolenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo doklad o uznaní klimatických podmienok priaznivých na liečenie,18)
b)
doklad o splnení požiadaviek prírodných podmienok a urbanistických podmienok prostredia na kúpeľné prostredie,
c)
schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
§ 14
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].
(3)
Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctva najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace.
(4)
Na vyhodnotenie žiadosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Leteckého úradu Slovenskej republiky.
(5)
Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). Za člena komisie môže vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie nesmie vymenovať
a)
osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,
b)
osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c)
osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
d)
osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,
e)
zamestnanca ministerstva zdravotníctva, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.
(6)
Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne ministrovi zdravotníctva písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva po odvolaní takéhoto člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.
(7)
Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.
(8)
Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to ministerstvu zdravotníctva; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(9)
Kritériá hodnotenia žiadostí podľa odseku 8 sú:
a)
personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c)
výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v peňažnom ústave Slovenskej republiky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)].
(10)
Komisia určí pre každé zásahové územie účastníka výberového konania, ktorý najlepšie spĺňa kritériá podľa odseku 9 písm. a) až c); takýto účastník výberového konania sa môže určiť aj pre viac zásahových území, ak sa uviedli v žiadosti o vydanie povolenia (§ 13 ods. 6). O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazané výsledkom výberového konania; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosti o vydanie povolenia ostatných žiadateľov.
§ 15
Vydanie povolenia
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na štyri roky; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
§ 16
Zmena údajov v povolení
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to
a)
zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
(2)
Zmena údaju v povolení je aj doplnenie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo až po vydaní povolenia.
(3)
Zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.
§ 17
Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu
(1)
Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.
§ 18
Dočasné pozastavenie povolenia
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie, ak
a)
držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,
b)
držiteľ povolenia mal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania20) a právnická osoba bez zbytočného odkladu nepožiadala o zmenu odborného zástupcu (§ 17),
c)
držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo pozastavenú činnosť podľa osobitného predpisu21) alebo odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo pozastavenú činnosť podľa osobitného predpisu21) a právnická osoba bez zbytočného odkladu nepožiadala o zmenu odborného zástupcu (§ 17).
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia porušil povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e); pri porušení povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22) (ďalej len „úrad pre dohľad“).
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie
a)
na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. b) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania,
c)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo pozastavenia činnosti podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia z dôvodu podľa odseku 2 je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov.
(5)
Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.
(6)
Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia,
b)
podľa odseku 1 písm. b) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. c) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon odborného zástupcu,
d)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e).
§ 19
Zrušenie povolenia
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,
b)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4),
c)
získal povolenie na základe nepravdivých údajov,
d)
neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),
e)
nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e); ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh úradu pre dohľad.22)
(3)
Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až e), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.
(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c) a e) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,
d)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e).
§ 20
Zánik platnosti povolenia
Platnosť povolenia zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtvu alebo
b)
zánikom právnickej osoby.
Konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia
§ 21
(1)
Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj.
(2)
Na konanie vo veciach, v ktorých rozhodovanie patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja (§ 11 ods. 2), je miestne príslušný samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3)
Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia a konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh.
§ 22
Orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) rozhodne o
a)
vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ak ide o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] do 10 dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania (§ 14 ods. 10),
b)
dočasnom pozastavení povolenia do 15 dní od začatia konania,
c)
zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania,
§ 23
Orgán príslušný na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] preruší konanie najdlhšie na 90 dní na účely získania výsledku výberového konania podľa § 14.
§ 24
O odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
§ 25
Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje
a)
údaje uvedené v § 13 ods. 2 písm. a) a b), ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) až c), ak ide o právnickú osobu,
b)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
c)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
d)
zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikačný odbor, v ktorých žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti.
§ 26
(1)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia a právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia doručuje orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) aj
a)
daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu, alebo daňovému orgánu príslušnému podľa sídla právnickej osoby,
b)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
c)
úradu pre dohľad,
d)
obci príslušnej podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
zdravotným poisťovniam,
f)
komore, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania,
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, doručuje ministerstvo zdravotníctva aj samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydal samosprávny kraj, doručuje samosprávny kraj aj ministerstvu zdravotníctva. Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia doručuje samosprávny kraj ministerstvu zdravotníctva aj v elektronickej podobe.
(4)
Rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, zaslať súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na zápis činnosti do obchodného registra.
(5)
Rozhodnutie o zrušení povolenia zasiela orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) do 15 dní od jeho právoplatnosti
a)
Obchodnému vestníku na uverejnenie,
b)
súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na výmaz činnosti z obchodného registra.
(6)
Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia uverejňuje ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; ministerstvo zdravotníctva môže uverejniť aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti, ak to považuje za účelné.
TRETIA ČASŤ
VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
§ 27
Kategórie zdravotníckych pracovníkov
Zdravotnícke povolanie vykonávajú zdravotnícki pracovníci v týchto kategóriách:
a)
lekár, ak ide o povolanie lekár,
b)
zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
c)
farmaceut, ak ide o povolanie farmaceut,
d)
sestra, ak ide o povolanie sestra,
e)
pôrodná asistentka, ak ide o povolanie pôrodná asistentka,
f)
laborant, ak ide o povolania technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant,
g)
asistent, ak ide o povolania verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent,
h)
technik, ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik, ortopedický technik a elektrotechnik,
i)
iný zdravotnícky pracovník, ak ide o povolania fyzioterapeut, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.
§ 28
(1)
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.
§ 29
Obmedzenie práva na štrajk pri výkone zdravotníckeho povolania
Ak je v dôsledku štrajku zdravotníckych pracovníkov (§ 27), ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť [§ 3 ods. 1 písm. a) a odsek 3], bezprostredne ohrozená ochrana života a zdravia ľudí, vláda Slovenskej republiky rozhodne o ukončení štrajku.24)
§ 30
Výkon zdravotníckeho povolania občanom členského štátu Európskej únie a občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska
(1)
Občan členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, môže vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky ako usadená osoba alebo ako hosťujúca osoba.
(2)
Usadená osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky sústavne vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4.
(3)
Hosťujúca osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý je už usadený na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne.
(4)
Hosťujúca osoba oznamuje výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu zdravotníctva bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia takejto činnosti. Ministerstvo zdravotníctva vedie o oznámeniach zoznam podľa dátumu podania oznámenia. Oznámenie musí obsahovať
a)
údaje o vykonávanej činnosti na území Slovenskej republiky,
b)
doklad príslušného orgánu členského štátu o tom, že hosťujúca osoba vykonáva zdravotnícke povolanie v členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
(5)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o činnosti, ktorú vykonáva hosťujúca osoba na území Slovenskej republiky, môže kedykoľvek požiadať hosťujúcu osobu o vysvetlenie. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že občan členského štátu sústavne vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, dá podnet komore na začatie konania o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ 70 ods. 4).
(6)
Ak má občan iného členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, zakázaný výkon činnosti,20) ministerstvo zdravotníctva informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia zákazu výkonu činnosti, ak takýto zákaz môže mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu. Zákaz výkonu činnosti je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva poskytovateľ, ktorý je zamestnávateľom takejto osoby alebo komora, ktorá vydala takejto osobe licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licenciu na výkon zdravotníckeho povolania (§ 68 ods. 1) (ďalej len „licencia“).
(7)
Komora, ktorá vydala licenciu občanovi iného členského štátu, oznamuje príslušnému orgánu členského štátu aj vylúčenie takéhoto občana z komory alebo uloženie iného disciplinárneho opatrenia a zrušenie licencie najneskôr do troch mesiacov odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia alebo zrušenia licencie, ak tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva prešetrí na žiadosť iného členského štátu skutočnosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, ak sa viažu na výkon zdravotníckeho povolania a ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva a komora pri postupe podľa odsekov 6 až 8 zabezpečia ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25)
§ 31
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:
a)
spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
zdravotná spôsobilosť (§ 32),
c)
odborná spôsobilosť (§ 33 a 34),
d)
bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitných predpisov.21)
(2)
Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona (§ 12 ods. 6 a § 69 ods. 3).
(3)
Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.
(4)
U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4). Ministerstvo zdravotníctva ho v prípade potreby informuje o možnostiach získania primeranej znalosti odbornej terminológie v slovenskom jazyku.
§ 32
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „posudok“) vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania (§ 27).
(2)
Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.
(3)
Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.26)
(4)
Posudzujúci lekár je povinný
a)
prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii27) žiadateľa o vydanie posudku,
b)
poslať žiadateľa na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej spôsobilosti,
c)
zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku,
d)
uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
e)
vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku do 15 dní odo dňa žiadosti o vydanie posudku.
(5)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.
(6)
U cudzinca sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
§ 33
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)].
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore.
(5)
Odborná spôsobilosť na výkon činností odborného zástupcu sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27).
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje
a)
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikát“) alebo
b)
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27), diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.
(7)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností len v akreditovaných certifikačných študijných programoch (ďalej len „akreditovaný program“).
(8)
Odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 34
Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania
(1)
Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, zamestnávateľ zabezpečí preškolenie zamestnanca, na ktorého sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Preškolenie na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 60 pracovných dní a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka.
(2)
O preškolení podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, ktorý zasiela zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 6).
(3)
Požiadavky na preškolenie podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ 68 ods. 1) a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
§ 35
Uznávanie diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní
(1)
Diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a ostatné doklady o vzdelaní okrem dokladov o špecializácii (§ 36) alebo ich súbory vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o vzdelaní“) uznáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.28)
(2)
Doklady o špecializácii vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o špecializácii“) uznáva ministerstvo zdravotníctva.
Uznávanie dokladov o špecializácii
§ 36
(1)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získala osoba v inom členskom štáte, ak
a)
je uvedený v prílohe č. 3,
b)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, alebo
c)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní tohto dokladu o špecializácii príslušným orgánom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa doklad o špecializácii získal.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže uznať doklad o špecializácii, ktorý získala osoba v inom členskom štáte, aj keď nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 písm. b), ak absolvovala v príslušnom špecializačnom odbore odbornú zdravotnícku prax a sústavné vzdelávanie. Ak absolvovaná odborná zdravotnícka prax a sústavné vzdelávanie nezodpovedajú ustanoveným požiadavkám na získanie príslušnej špecializácie (§ 39 ods. 3), ministerstvo zdravotníctva bezodkladne informuje osobu o rozsahu potrebného doplnenia vedomostí a zručností na území Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak takýto doklad uznal príslušný orgán iného členského štátu za rovnocenný s dokladom o špecializácii vydaným príslušným orgánom členského štátu.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva môže uznať aj doklad o špecializácii získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak osoba splnila požiadavky stanovené na získanie príslušnej špecializácie (§ 39 ods. 3) na území Slovenskej republiky.
§ 37
(1)
Žiadosť o uznanie dokladu o špecializácii sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží
a)
právoplatné rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1),
b)
doklad o špecializácii (§ 35 ods. 2),
c)
iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,
d)
úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách b) a c) do štátneho jazyka.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať od osoby, ktorá získala v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, aby okrem dokladu o špecializácii predložila aj doklad potvrdzujúci, že najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto dokladu vykonávala v členskom štáte činnosť v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo iných predložených dokladov [odsek 1 písm. b) a c)], požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 1 a ods. 3 do troch mesiacov a o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 2 a ods. 4 do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 vrátane lehoty troch mesiacov, v ktorej rozhoduje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.28) Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.
§ 38
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
a)
za obzvlášť závažný trestný čin,29)
b)
za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie,30)
c)
za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(2)
Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje odpisom registra trestov,31) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. U cudzinca sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
§ 39
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. U iného zdravotníckeho pracovníka [§ 27 písm. i)] zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.
(3)
Spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných činností ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 40
Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)
Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných programov; na rozhodovanie o akreditácii a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov si zriaďuje Akreditačnú komisiu ministerstva zdravotníctva na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia“) ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň,32) ak
a)
má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program,
b)
vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,
c)
zabezpečí zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na vzdelávaciu aktivitu.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)
(4)
Ak špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou na získanie akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého študenta podľa pedagogickej dokumentácie; iná inštitúcia musí byť čo najbližšie k miestu vzdelávacej inštitúcie, ktorá je žiadateľom.
(5)
Žiadosť vzdelávacej ustanovizne obsahuje
a)
názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne,
b)
charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,
c)
názov špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.
(6)
K žiadosti podľa odseku 5 vzdelávacia ustanovizeň doloží doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odseku 2; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutočňovať v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou podľa odseku 4.
(7)
Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa odsekov 2 a 4, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na základe ktorého je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný program (§ 33 ods. 7). Osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(8)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,
b)
predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie akreditačnej komisii,
c)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na akreditovanom programe a zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí v príslušnom školskom roku získali diplom o špecializácii alebo certifikát,
d)
údaje zo zoznamov podľa písmena c) poskytovať komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) a ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní,
e)
sledovať, aby sa zdravotnícky pracovník vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore alebo jednom certifikačnom odbore,
f)
predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania časový plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy zdravotníckych pracovníkov podľa písmena c),
g)
oznámiť akreditačnej komisii zmenu názvu, sídla a právnej formy.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň
a)
požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,
b)
získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov,
c)
uskutočňuje špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program, na ktorý nezískala osvedčenie o akreditácii.
(10)
Ministerstvo zdravotníctva môže zrušiť osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň poruší niektorú z povinností podľa odseku 8.
(11)
Osvedčenie o akreditácii stráca platnosť
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom vzdelávacej ustanovizne.
§ 41
Vydávanie diplomov o špecializácii a certifikátov
(1)
Diplomy o špecializácii vydáva vzdelávacia inštitúcia absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky.
(2)
Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia inštitúcia komisiu zloženú zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Vzdelávacia inštitúcia vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii podľa dátumu ich vydania; údaje zo zoznamu oznamuje komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.33)
(4)
Absolventom certifikačného študijného programu vydáva certifikáty príslušná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá vedie zoznam vydaných certifikátov podľa dátumu ich vydania; údaje zo zoznamu oznamuje komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6).
(5)
Vzdelávacia inštitúcia vydáva aj osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve po jej absolvovaní, ak ide o iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)].
§ 42
Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
(1)
Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.
(2)
Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.
(3)
Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 6), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zabezpečuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby.14)
(5)
Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
PIATA ČASŤ
KOMORY
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 43
Slovenská lekárska komora
(1)
Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 44
Slovenská komora zubných lekárov
(1)
Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 45
Slovenská lekárnická komora
(1)
Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať farmaceut, ktorý vykonáva povolanie farmaceuta, ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 46
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
(1)
Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) sa zriaďuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra, ktorá vykonáva povolanie sestry, a pôrodná asistentka, ktorá vykonáva povolanie pôrodnej asistentky, ak požiadajú o zápis do zoznamu členov.
§ 47
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov
(1)
Z doterajšej Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory zubných technikov a Slovenskej komory psychológov, vzniká Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona.
(2)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov združuje iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa môže stať
a)
fyzioterapeut, ktorý vykonáva povolanie fyzioterapeuta,
b)
liečebný pedagóg, ktorý vykonáva povolanie liečebného pedagóga,
c)
logopéd, ktorý vykonáva povolanie logopéda,
d)
psychológ, ktorý vykonáva povolanie psychológa,
e)
špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva povolanie špeciálneho pedagóga,
f)
verejný zdravotník, ktorý vykonáva povolanie verejného zdravotníka,
g)
biológ, ktorý vykonáva povolanie biológa,
h)
fyzik, ktorý vykonáva povolanie fyzika,
i)
chemik, ktorý vykonáva povolanie chemika,
j)
genetik, ktorý vykonáva povolanie genetika,
k)
technik laboratórnej medicíny, ktorý vykonáva povolanie technika laboratórnej medicíny,
l)
medicínsko-technický laborant, ktorý vykonáva povolanie medicínsko-technického laboranta,
m)
zdravotnícky laborant, ktorý vykonáva povolanie zdravotníckeho laboranta,
n)
farmaceutický laborant, ktorý vykonáva povolanie farmaceutického laboranta,
o)
rádiologický asistent, ktorý vykonáva povolanie rádiologického asistenta,
p)
zdravotnícky záchranár, ktorý vykonáva povolanie zdravotníckeho záchranára,
q)
dentálna hygienička, ktorá vykonáva povolanie dentálnej hygieničky,
r)
asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva povolanie asistenta hygieny a epidemiológie,
s)
asistent výživy, ktorý vykonáva povolanie asistenta výživy,
t)
optometrista, ktorý vykonáva povolanie optometristu,
u)
zubný technik, ktorý vykonáva povolanie zubného technika,
v)
očný optik, ktorý vykonáva povolanie očného optika,
w)
ortopedický technik, ktorý vykonáva povolanie ortopedického technika,
x)
elektrotechnik, ktorý vykonáva povolanie elektrotechnika,
y)
masér, ktorý vykonáva povolanie maséra,
z)
zdravotnícky asistent, ktorý vykonáva povolanie zdravotníckeho asistenta, a
aa)
sanitár, ktorý vykonáva povolanie sanitára,
ak požiadajú o zápis do zoznamu členov.
DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 48
Postavenie komory
(1)
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.
§ 49
Úlohy komory
(1)
Komora plní najmä tieto základné úlohy:
a)
združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,
b)
chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
c)
poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
d)
sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
e)
zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,
f)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
g)
vedie zoznam svojich členov,
h)
vedie register zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
i)
vydáva potvrdenia o zápise do registra,
j)
poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní,
k)
vydáva potvrdenia o výkone zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov na účely výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; potvrdenie osvedčuje, že osoba na území Slovenskej republiky vykonávala zdravotnícke povolanie najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia,
l)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
m)
rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),
n)
kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),
o)
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),
p)
spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť.
(2)
Komora ďalej
a)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
b)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
c)
zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
vydáva vnútorné predpisy komory,
e)
vydáva pre svojich členov stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,
f)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,
g)
vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
h)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(3)
Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.37)
Členstvo v komore
§ 50
(1)
Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.
(2)
Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.
(3)
Členstvo v komore je dobrovoľné.
(4)
Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.
(5)
S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.
§ 51
(1)
Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak
a)
je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
b)
je bezúhonný.
(2)
Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak
a)
písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).
§ 52
Práva a povinnosti člena komory
(1)
Člen komory má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
b)
využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
c)
využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
d)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e)
na potvrdenie o zápise do registra,
f)
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.
(2)
Člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,
b)
spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
c)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
d)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,
f)
bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64).
(3)
Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.
Orgány komory
§ 53
Orgány komory sú:
a)
snem komory,
b)
rada komory,
c)
prezídium komory,
d)
prezident komory,
e)
disciplinárna komisia komory,
f)
kontrolný výbor komory.
§ 54
(1)
Funkčné obdobie členov orgánov komory je štvorročné. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena orgánu komory najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
(2)
Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov komory, ak im členstvo nezanikne podľa tohto zákona skôr.
(3)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu;38) výšku náhrady schvaľuje snem komory.
(4)
Spôsob voľby členov orgánov upraví komora volebným poriadkom.
(5)
Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.
(6)
Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti,
c)
vylúčením z komory,
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(7)
Prezidenta komory a člena orgánu komory možno odvolať z funkcie podľa vnútorných predpisov komory.
(8)
Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní, orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy.
(9)
Prezident komory a členovia orgánov komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 55
Snem komory
(1)
Snem komory je najvyšší orgán komory.
(2)
Snem komory najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,
b)
volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,
c)
môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,
d)
hodnotí činnosť komory a jej orgánov,
e)
rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,
f)
schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,
g)
rozhoduje o všetkých veciach, ktoré si vyhradí.
(3)
Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.
(4)
Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.
(5)
Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
§ 56
Rada komory
(1)
Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Rada komory
a)
volí a odvoláva členov prezídia komory a viceprezidenta komory,
b)
hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,
c)
schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
d)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,
e)
plní uznesenia snemu komory,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,
g)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje,
h)
rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,
i)
podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory.
(3)
Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej komisii komory.
§ 57
Prezídium komory
(1)
Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Prezídium komory
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady komory,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,
c)
plní uznesenia snemu komory a rady komory,
d)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do zoznamu členov,
e)
hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
f)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory.
§ 58
Prezident komory
(1)
Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.
(2)
Prezident komory
a)
zastupuje komoru a koná za komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
c)
vedie zasadnutia rady komory,
d)
predsedá zasadnutiam snemu komory.
(3)
Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Počet viceprezidentov stanoví štatút komory.
§ 59
Disciplinárna komisia komory
(1)
Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Disciplinárna komisia komory
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory.
§ 60
Kontrolný výbor komory
(1)
Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Kontrolný výbor komory
a)
kontroluje činnosť komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,
c)
kontroluje hospodárenie komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach39) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,
h)
podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
§ 61
Hospodárenie a majetok komory
(1)
Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.
(2)
Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov.
(3)
Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.
(4)
Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, peňažných pokút, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(5)
Hospodárenie komory podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.37)
TRETIA HLAVA
REGISTRÁCIA
§ 62
Úvodné ustanovenia
(1)
Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.
(2)
Slovenská lekárska komora (§ 43) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.
(3)
Slovenská komora zubných lekárov (§ 44) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára.
(4)
Slovenská lekárnická komora (§ 45) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.
(5)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (§ 46) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.
(6)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov (§ 47) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta, liečebného pedagóga, logopéda, psychológa, špeciálneho pedagóga, verejného zdravotníka, biológa, fyzika, chemika, genetika, technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygieničky, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, optometristu, zubného technika, očného optika, ortopedického technika, elektrotechnika, maséra, zdravotníckeho asistenta a sanitára.
(7)
Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou (§ 30 ods. 3).
§ 63
Postup pri registrácii
(1)
Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul, údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
údaj o zdravotníckom povolaní (§ 27),
d)
údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4),
e)
údaje o odbornej spôsobilosti (§ 33),
f)
údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 39), ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názov a sídlo
1.
vzdelávacej inštitúcie, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a dĺžku trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
2.
poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o špecializácii alebo certifikátu,
g)
údaj o sústavnom vzdelávaní (§ 42),
h)
údaj o doterajšej praxi.
(3)
K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v odseku 2 písm. e), g) a h), potvrdenie vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa podľa odseku 2 písm. f) a doklad o zaplatení registračného poplatku; ak ide o cudzinca, dokladom podľa odseku 2 písm. e) je osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania (§ 35).
(4)
Registračný poplatok je 200 Sk a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 6).
(5)
Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok vo výške 50 Sk ročne, ktorý je príjmom komory.
(6)
U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s osobitným predpisom.40) Upozornenie sa zasiela aj úradu pre dohľad.
(7)
Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 5 a § 71 ods. 3 podľa osobitného predpisu41) najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve zdravotníckemu pracovníkovi na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.
§ 64
Register zdravotníckych pracovníkov
(1)
Register je zoznam zdravotníckych pracovníkov vedený podľa zdravotníckeho povolania. Register obsahuje
a)
dátum registrácie,
b)
registračné číslo,
c)
údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,
d)
ďalšie oznamované údaje.
(2)
Súčasťou registra sú doklady uvedené v § 63 ods. 3.
(3)
Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.25)
(4)
Členovia orgánov príslušnej komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.
ŠTVRTÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNE OPATRENIA A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 65
Disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
za porušenie povinností uvedených v § 52 ods. 2 písm. c) a d)
1.
písomné napomenutie za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore alebo
2.
pokutu až do 10 000 Sk za opakované porušenie niektorej z týchto povinností,
b)
za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 52 ods. 2 písm. a) a b)
1.
pokutu od 50 000 Sk do 100 000 Sk za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore,
2.
podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností,
3.
vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa písmena b) druhého bodu,
c)
za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. e) a f)
1.
písomné napomenutie za prvé porušenie tejto povinnosti od vzniku členstva v komore; písomné napomenutie obsahuje aj lehotu na splnenie oznamovacej povinnosti,
2.
pokutu až do 10 000 Sk za nesplnenie oznamovacej povinnosti v lehote ustanovenej podľa písmena c) prvého bodu.
Disciplinárne konanie
§ 66
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory (§ 60); ak ide o porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a) aj na návrh úradu pre dohľad.42)
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory alebo úrad pre dohľad dozvedel o disciplinárnom previnení a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil.
§ 67
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 65 rozhoduje v prvom stupni disciplinárna komisia komory (§ 59).
(2)
Disciplinárna komisia komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť rada komory. O predĺžení lehoty je rada komory povinná písomne informovať člena komory.
(3)
Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný výbor komory sú oprávnení požiadať radu komory o rozhodnutie pre nečinnosť disciplinárnej komisie komory. Proti rozhodnutiu rady komory sa odvolanie podáva prezídiu komory, ktoré o veci rozhodne ako odvolací orgán.
(4)
Oprávnenie podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na úrad pre dohľad, ak ide rozhodovanie vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti člena komory podľa § 52 ods. 2 písm. a).
(5)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen komory a kontrolný výbor komory; ak ide o rozhodnutie vo veci o uložení disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a), aj úrad pre dohľad.
(6)
O odvolaní podľa odseku 5 rozhoduje rada komory (§ 56).
(7)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ako aj vylúčenia z komory, upravuje disciplinárny poriadok komory.
(8)
Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov.43)
(9)
Komora oznámi disciplinárne opatrenie uložené členovi komory, ktorý je občanom členského štátu, za disciplinárne previnenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu rovnocennej organizácii daného členského štátu a ministerstvu zdravotníctva.
(10)
Komora pri postupe podľa odseku 9 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25)
PIATA HLAVA
LICENCIE
§ 68
Vydávanie licencií
(1)
Licencie sa vydávajú
a)
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér,
b)
na výkon zdravotníckeho povolania [(§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, biológ, verejný zdravotník, fyzik, chemik, genetik, technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy,
c)
na výkon odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaniach ustanovených v § 27.
(2)
Slovenská lekárska komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár.
(3)
Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zubný lekár.
(4)
Slovenská komora lekárnikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní farmaceut.
(5)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka.
(6)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, verejný zdravotník, biológ, fyzik, chemik, genetik, technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy a masér.
§ 69
Podmienky na vydanie licencie
(1)
Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak
a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
je zdravotne spôsobilý (§ 32),
c)
je odborne spôsobilý (§ 33),
d)
je bezúhonný (§ 38),
e)
má odbornú prax najmenej päť rokov,
f)
je zapísaný v registri (§ 64).
(2)
Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Dôveryhodný na účely vydania licencie podľa tohto zákona je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g).
(4)
Podmienky na vydanie licencie podľa odseku 1 musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.
§ 70
Žiadosť o vydanie licencie
(1)
Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“) príslušnej komore, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 30 ods. 5).
(2)
Žiadateľ o licenciu v žiadosti o vydanie licencie uvedie
a)
meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c)
registračné číslo [§ 64 ods. 1 písm. b)],
d)
údaj o odbornej spôsobilosti,
e)
údaj o špecializačnom odbore, v ktorom sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť,
f)
údaj o doterajšej odbornej praxi,
g)
rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],
h)
miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)] alebo miesto výkonu zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)].
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ o licenciu doloží
a)
doklady o získanej odbornej spôsobilosti a o doterajšej praxi; ak ide o cudzinca doklad o uznaní odbornej spôsobilosti (§ 35),
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti,
c)
doklad o bezúhonnosti, ktorým je odpis registra trestov.31)
(4)
Ak sa začne konanie o vydanie licencie na základe podnetu ministerstva zdravotníctva podľa § 30 ods. 5, komora vyzve fyzickú osobu na doplnenie údajov a doplnenie dokladov podľa odsekov 2 a 3 písomnou formou, kde stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní.
§ 71
Vydanie licencie
(1)
Komora vydá licenciu rozhodnutím, ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie podmienok na vydanie licencie (§ 69).
(2)
Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.
(3)
Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej v prílohe č. 5.
§ 72
Zmena údajov v licencii
(1)
Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(2)
Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.
§ 73
Dočasné pozastavenie licencie
(1)
Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie
a)
požiada o dočasné pozastavenie licencie,
b)
stratil zdravotnú spôsobilosť,
c)
porušil povinnosť sústavne sa vzdelávať,
d)
prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov,
e)
má zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.20)
(2)
Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), a to aj na návrh úradu pre dohľad.44)
(3)
Komora môže dočasne pozastaviť licenciu
a)
na základe žiadosti držiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.
(4)
Komora dočasne pozastaví licenciu
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až e) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c).
(5)
Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota
a)
na preškolenie (§ 34), ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. d),
b)
na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 2.
(6)
V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. c) až e) komora uvedie, aké odborné vedomosti a praktické zručnosti je držiteľ licencie povinný si obnoviť alebo doplniť.
§ 74
Zrušenie licencie
(1)
Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie
a)
požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť,
b)
prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69),
c)
získal licenciu na základe nepravdivých údajov,
d)
závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,
e)
neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,
f)
mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu,
g)
mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu.
(2)
Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh úradu pre dohľad.44)
(3)
Komora zruší licenciu
a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie.
(4)
Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.
(5)
Za závažný spôsob porušenia povinností ustanovených v tomto zákone sa považuje pokračovanie v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu a vykonávanie činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia príslušného úradu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané.
§ 75
Zánik platnosti licencie
Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.
ŠIESTA HLAVA
KONANIE O VYDANIE LICENCIE, DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE A ZRUŠENIE LICENCIE
§ 76
(1)
Na konanie v prvom stupni je príslušná komora.
(2)
Na konanie v druhom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva.
§ 77
Príslušná komora konanie preruší aj vtedy, ak v rámci konania o vydanie licencie cudzincovi, ktorý je občanom členského štátu, požiadala iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá vznikla na území tohto členského štátu a ktorá môže ovplyvniť rozhodnutie o vydaní licencie; konanie môže prerušiť najviac na tri mesiace.
§ 78
(1)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj
a)
daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu,
b)
ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,
c)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
d)
úradu pre dohľad,
e)
zdravotným poisťovniam,
f)
obci a samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu.
(2)
Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon zdravotníckeho povolania a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon zdravotníckeho povolania doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj
a)
orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e),
b)
obci a samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu zdravotníckeho povolania.
(3)
Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní licencie, o dočasnom pozastavení licencie a o zrušení licencie uverejňuje ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; ministerstvo zdravotníctva môže uverejniť aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti, ak to považuje za účelné.
ŠIESTA ČASŤ
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
§ 79
Povinnosti poskytovateľa
(1)
Poskytovateľ je povinný
a)
poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s osobitným predpisom,1)
b)
poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,14)
c)
bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
d)
vyžiadať si od zdravotnej poisťovne45) potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
1.
osobe, ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť,46)
2.
osobe, ktorá nemá podanú prihlášku47) a
3.
osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,48)
e)
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,
f)
viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 2 a 3), jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, u právnickej osoby aj meno a priezvisko odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,
g)
umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11) ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj obcou schválené ordinačné hodiny,
h)
umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby,
i)
informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,49)
j)
bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,50)
k)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
m)
viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,51)
n)
spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,52)
o)
uchovávať zdravotnú dokumentáciu a odovzdať ju v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,53)
p)
vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
q)
spracúvať a predkladať ministerstvu zdravotníctva údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,54)
r)
povoliť vstup orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona alebo na výkon dohľadu podľa osobitného predpisu5) a revíznym lekárom zdravotných poisťovní4) do zdravotníckeho zariadenia,
t)
predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,55)
u)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu56) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,
v)
zabezpečiť, aby neodkladná zdravotná starostlivosť o osobu prevzatú od záchrannej zdravotnej služby nasledovala účinne a ihneď bezprostredne po prevzatí osoby od záchrannej zdravotnej služby; táto povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
w)
zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátora57) vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,
x)
poskytnúť zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory hodnotené,
y)
oznámiť zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonanie preventívnej prehliadky v odbore zubné lekárstvo a v odbore telovýchovné lekárstvo do siedmich dní od jej poskytnutia; oznámenie musí mať písomnú formu a musí byť podpísané osobou, ktorej sa preventívna prehliadka poskytla, alebo jej zákonným zástupcom,
z)
vydať pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,58) ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa takáto zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou formou.
(3)
Poskytovateľ je ďalej povinný bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu
a)
dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,
b)
podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,
d)
opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.
(4)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. c), e), f), r) a s) a odseku 2 písm. c) a d) sa nevzťahujú na držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)] a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. g), h) a k) sa vzťahujú na držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)] a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu9) primerane.
(6)
Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8)
§ 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1)
Zdravotnícky pracovník je povinný
a)
poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
b)
sústavne sa vzdelávať,
c)
oznámiť údaje na zápis do registra a oznamovať zmenu údajov (§ 63 ods. 2),
d)
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom [§ 52 ods. 2 písm. a)].
(2)
Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
(4)
Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59)
(5)
Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním
a)
zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b)
členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.
(6)
Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
SIEDMA ČASŤ
DOZOR A SANKCIE
§ 81
(1)
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva
a)
orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak ide o dodržiavanie povinností držiteľmi povolení podľa tohto zákona,
b)
komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 6), ak ide o dodržiavanie povinností
1.
držiteľmi licencií podľa tohto zákona,
2.
členmi komory,
c)
komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6), ak ide o dodržiavanie povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. c) zdravotníckymi pracovníkmi.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie sú oprávnení za podmienok ustanovených týmto zákonom
a)
ukladať pokuty (§ 82),
b)
dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu (§ 18 a 73),
c)
zrušiť povolenie alebo licenciu (§ 19 a 74),
d)
ukladať disciplinárne opatrenia (§ 65).
(3)
Pri ukladaní sankcií orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť.
(4)
Úrad pre dohľad je oprávnený podať návrh na uloženie sankcií podľa odseku 2 orgánu príslušnému na vydanie povolenia a komore a podať návrh na pozastavenie alebo zrušenie oprávnenia orgánu príslušnému na vydanie oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
Pokuty
§ 82
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) môže uložiť držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených
a)
v § 79 ods. 1 písm. f) až i), l), p), q), s), u), w), x), y) a z) až do výšky 20 000 Sk,
b)
v § 79 ods. 1 písm. d), j), k), r) a t) a ods. 2 písm. a) až d) až do výšky 100 000 Sk,
c)
v § 79 ods. 1 písm. e), m), n) a o) až do výšky 300 000 Sk,
d)
v § 79 ods. 1 písm. a) až c) a v) až do výšky 500 000 Sk.
(2)
Komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 6) môže uložiť držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)] pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených
a)
v § 79 ods. 1 písm. i), l), p), q), u), w) a x) až do výšky 20 000 Sk,
b)
v § 79 ods. 1 písm. d), j), k) a t) a ods. 2 písm. a) a b) až do výšky 100 000 Sk,
c)
v § 79 ods. 1 písm. a), b), m), n) a o) až do výšky 500 000 Sk.
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk
a)
fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia, bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)] alebo bez licencie na výkon odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],
b)
právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu,
c)
odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do výšky 20 000 Sk, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. c).
(5)
Pokuty podľa odsekov 1 až 3 možno podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov uložiť samostatne, súčasne s inou sankciou a opätovne.
§ 83
(1)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď orgán príslušný na vydanie povolenia alebo komora zistila porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti.
(2)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vydanie povolenia alebo komora určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane.
(3)
Výnosy z pokút podľa § 82 sú príjmom štátneho rozpočtu.
ÔSMA ČASŤ
TRANSFORMÁCIA ŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ
§ 84
Spôsob založenia
(1)
Štátna organizácia, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitných predpisov62) alebo zmenená podľa osobitných predpisov,63) sa transformuje na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona (ďalej len „akciová spoločnosť“).
(2)
Zakladateľom akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je štát; v jeho mene koná ministerstvo zdravotníctva. Zakladateľskú listinu a stanovy akciovej spoločnosti schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva zdravotníctva.
(3)
Založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti spravuje osobitný zákon,64) ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitný zákon65) sa pri založení a vzniku akciovej spoločnosti nepoužije.
§ 84a
Od účinnosti tohto zákona sa štátna organizácia podľa § 84 ods. 1 transformuje na akciovú spoločnosť alebo na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia") podľa osobitného predpisu.63)
§ 85
Predmet vkladu
(1)
Na založenie akciovej spoločnosti sa použije majetok štátu v správe štátnej organizácie.
(2)
Predmetom nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je majetok štátu v správe štátnej organizácie, ktorý sa na účely tohto zákona považuje za podnik podľa osobitného zákona.66) Ustanovenia o prechode záväzku a možnosti podať odpor podľa osobitného zákona67) sa nepoužijú.
§ 86
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)
Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia akciovej spoločnosti ako všeobecná hodnota vkladaného majetku.
(2)
Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku.
§ 87
Prechod vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
(1)
K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra16) sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom akciovej spoločnosti.
(2)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností68) je súpis nehnuteľností, ktorý tvorí prílohu k zakladateľskej listine. Ku dňu vzniku akciovej spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a akciová spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do nepeňažného vkladu sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami; ustanovenia o povinnosti zaplatiť hodnotu nepeňažného vkladu, správe vkladu a prechode vlastníckeho práva podľa osobitného zákona69) sa nepoužijú.
(3)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú práva a povinnosti vrátane neznámych vyplývajúce z právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.
§ 88
Práva k niektorým nehnuteľnostiam
(1)
K nehnuteľnostiam, užívaným ku dňu vzniku akciovej spoločnosti štátnou organizáciou pri jej činnosti, ktoré nemôžu byť súčasťou predmetu vkladu do akciovej spoločnosti z dôvodu nevysporiadania vlastníckeho práva a ich užívanie je nevyhnutné na zabezpečenie činnosti akciovej spoločnosti, vzniká v prospech akciovej spoločnosti dňom jej vzniku právo zodpovedajúce vecnému bremenu,70) ktorého obsahom je užívanie nehnuteľností.
(2)
Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností68) je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech akciovej spoločnosti právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Tento súpis tvorí prílohu k zakladateľskej listine.
§ 89
Predmet podnikania
(1)
Akciová spoločnosť môže najdlhšie do 31. decembra 2006 odo dňa jej vzniku podnikať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu činností, ktoré vykonáva štátna organizácia. Po uplynutí tejto doby môže akciová spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe povolenia podľa tohto zákona.
(2)
Akciová spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)
(3)
K návrhu na zápis do obchodného registra sa neprikladá povolenie podľa odseku 1.
§ 90
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1)
Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenie osobitného zákona sa nepoužije.71)
(2)
Rezervný fond akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
(3)
Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
§ 91
(1)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká štátna organizácia.
(2)
Ustanovenia § 84 až 90 sa primerane použijú aj na transformáciu štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, ak nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitných predpisov62) alebo transformovaná podľa osobitného predpisu,63) kde v mene štátu koná podľa § 84 ods. 2 príslušné ministerstvo.
(3)
Postupnosť transformácie zdravotníckych zariadení, tvorbu a zloženie prvých predstavenstiev a prvých dozorných rád v transformovaných zdravotníckych zariadeniach určí ministerstvo zdravotníctva do 31. marca 2005 tak, aby sa transformácia zdravotníckych zariadení uskutočnila najneskôr do 31. decembra 2006; ak ide o transformáciu zdravotníckych zariadení, kde v mene štátu koná príslušné ministerstvo, v spolupráci s príslušným ministerstvom.
(4)
Vláda môže odsúhlasiť uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia s verejnými vysokými školami, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave,33) samosprávnymi krajmi alebo obcami. Súčasťou takejto zmluvy musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Majetková účasť štátu na základnom imaní týchto spoločností nesmie klesnúť pod 51 %.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 92
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,72) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 93
(1)
Konanie o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za konanie o uznaní dokladu o špecializácii podľa tohto zákona.
(2)
Doklad o špecializácii uznaný v konaní o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o špecializácii uznaný podľa tohto zákona.
(3)
Konanie o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.
(4)
Konanie o dočasnom pozastavení činnosti, konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a konanie o pokutách, ktoré sa neskončilo pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 94
(1)
Zdravotnícki pracovníci, ktorí dovŕšili 65 rokov veku pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sú povinní podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti (§ 32 ods. 5) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lekára, zubného lekára a farmaceuta, ak sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dovŕšení 65 rokov veku podľa doterajších predpisov.
§ 95
(1)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány komory podľa doterajších predpisov.73) Doterajšia rada komory zvolá snem komory podľa tohto zákona tak, aby sa uskutočnil do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Regionálne komory zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za regionálne komory zriadené podľa tohto zákona.
(3)
Člen komory, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom komory zriadenej podľa doterajších predpisov, sa stáva členom komory podľa tohto zákona.
§ 96
(1)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní oznámiť príslušnej komore (§ 62 ods. 2 až 6) údaje do registra a predložiť doklady vyžadované podľa tohto zákona (§ 63 ods. 2 a 3) do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Na zdravotníckych pracovníkov zapísaných do registra podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť registračný poplatok podľa tohto zákona.
(3)
U zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 2 sa nevyžaduje doklad o zaplatení registračného poplatku a iné doklady podľa § 63 ods. 3, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov73) a zodpovedajú údajom oznámeným podľa odseku 1.
(4)
Komora je povinná na základe údajov oznámených podľa odseku 1 a predložených dokladov podľa odsekov 1 a 3 zapísať zdravotníckeho pracovníka do registra do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia a vydať mu potvrdenie o zápise do registra.
§ 97
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
a)
v ambulancii, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v ambulancii,
2.
v stanici lekárskej služby prvej pomoci,
3.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť okrem prípadov uvedených v písmene d) štvrtý bod,
b)
v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v záchrannej zdravotnej službe,
c)
v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje jednodňovú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
d)
v stacionári, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
2.
v dialyzačnom stredisku,
3.
v psychiatrickom stacionári,
4.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
5.
vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
e)
v poliklinike, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v poliklinike,
f)
v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
g)
v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
h)
vo všeobecnej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v nemocnici I. typu,
2.
v nemocnici s poliklinikou I. typu,
3.
v nemocnici s poliklinikou II. a III. typu,
4.
vo fakultnej nemocnici a fakultnej nemocnici s poliklinikou,
i)
v špecializovanej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,
2.
v psychiatrickej nemocnici,
3.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,
4.
v odbornom liečebnom ústave,
j)
v liečebni, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov
1.
v liečebni pre dlhodobo chorých,
2.
v geriatrickom centre,
3.
v psychiatrickej liečebni,
4.
v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť nadväzujúcu na inú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo na ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
5.
v sanatóriu,
k)
v hospici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v zariadení, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť,
l)
v prírodných liečebných kúpeľoch, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v prírodných liečebných kúpeľoch.
§ 98
(1)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona do 30. júna 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(2)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(3)
Prvé výberové konanie (§ 14) uskutoční ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 31. marca 2006.
(4)
Držitelia povolení vydaných podľa tohto zákona sú povinní označiť zdravotnícke zariadenie v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania povolenia podľa tohto zákona.
(5)
Minimálna sieť podľa tohto zákona sa nesmie do 31. decembra 2006 zvýšiť ani znížiť oproti sieti zdravotníckych zariadení podľa doterajších predpisov o viac ako 15 %.
(6)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis.74)
§ 99
(1)
Zdravotnícke zariadenia transformované podľa tohto zákona (§ 84 až 91) a zdravotnícke zariadenia, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu,75) môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.
(2)
Zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec podľa doterajších predpisov, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.
§ 99a
Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 100
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia zriadené podľa osobitného predpisu.61) Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia, ktoré boli ku dňu účinnosti tohto zákona prevedené podľa osobitných predpisov62) alebo zmenené podľa osobitných predpisov,63) ale nezískali povolenie podľa doterajších predpisov.
(2)
Riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva minister zdravotníctva.
§ 101
(1)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná získať akreditáciu študijných programov v príslušných špecializačných odboroch alebo certifikačných prípravách podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2006 a povinne uskutočňovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr do roku 2010.
(2)
Osvedčenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
§ 102
(1)
Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona.
(2)
Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných lekárov34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona.
(3)
Farmaceut, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárnickej komory35) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona.
(4)
Sestra a pôrodná asistentka, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.
(5)
Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory psychológov76) zriadenej podľa osobitného zákona; liečebný pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, biológ, genetik, fyzik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov77) zriadenej podľa osobitného zákona; laborant, asistent a technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov78) zriadenej podľa osobitného zákona, a zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných technikov78) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona a ich doterajšie členstvo v doterajších komorách zaniká.
(6)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory zubných lekárov. Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárnickej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
(7)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, najdlhšie však do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(8)
Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komory zubných technikov sa prevedú do 31. decembra 2005 na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.
(9)
Ak komory podľa odseku 8 neprevedú do 31. decembra 2005 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, je ich štatutárny orgán povinný do 31. januára 2006 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode majú komory svoje sídla.
(10)
Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí príslušným členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komôr sa uhradia z majetku komôr.
§ 102a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005
a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 103
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 311/2002 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.,
3.
§ 4 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,
4.
zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,
5.
zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,
6.
zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj dôveryhodnosť; dôveryhodná na účely zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je fyzická osoba podľa odseku 3 a právnická osoba podľa odseku 4, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o povolenie nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 11 ods. 3 prvej vete a ods. 4 písm. b).“.
Doterajší odsek 5 za označuje ako odsek 6.
2.
V § 7 ods. 3 sa na konci úvodnej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
3.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni musí obsahovať údaje a doklady uvedené v odseku 3 písm. a) až g) a písm. i) a j) a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) žiadateľa; ak má žiadateľ ustanoveného odborného zástupcu, výpis z registra trestov žiadateľa a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) odborného zástupcu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia
a)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia alebo
b)
získal povolenie na základe nepravdivých údajov.“.
5.
V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Ak ide o lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni, orgán, ktorý vydal povolenie na jej poskytovanie, pozastaví činnosť aj z dôvodu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania6a)
a)
držiteľovi povolenia alebo
b)
odbornému zástupcovi držiteľa povolenia, ak bol ustanovený, ak držiteľ povolenia bez zbytočného odkladu nepožiadal o zmenu odborného zástupcu.
(6)
Činnosť podľa odseku 5 možno pozastaviť najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania.6a)
(7)
Ak orgán, ktorý vydal povolenie, zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 3 prvej vete a ods. 4 písm. b), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 49 a 50 Trestného zákona.“.
6.
V § 11 ods. 9 sa text za bodkočiarkou nahrádza týmto textom: „ak orgán, ktorý povolenie vydal, nevyhovie návrhu na pozastavenie činnosti alebo návrhu na zrušenie povolenia, vydá o tom rozhodnutie. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na pozastavenie činnosti a právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie povolenia je preskúmateľné súdom.6ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:
„6ba)
Občiansky súdny poriadok.“.
7.
V § 15 ods. 4 sa slová „overovania nových medicínskych poznatkov na človeku“ nahrádzajú slovami „biomedicínskeho výskumu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 15a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „osobitnú“ a poznámka pod čiarou k odkazu 9bd znie:
„9bd)
§ 79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z. z.“.
9.
§ 16 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 8 nahrádza odkazom „9bd“.
10.
V § 16h ods. 1 písm. b) sa slová „sa zdravotná dokumentácia účastníkov9beg)“ nahrádzajú slovami „sa zdravotná dokumentácia9beg) účastníkov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9beg znie:
„9beg)
§ 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
11.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborná spôsobilosť sa preukazuje v konaní o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.6a)“.
12.
V § 35 ods. 3 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Posledná veta ustanovenia odseku 2 platí rovnako.“.
13.
Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:
㤠70c
(1)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu6a) do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(2)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. júla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:
„1.
zdravotníckych pracovníkov podľa osobitného predpisu2a) okrem optometristov, očných optikov, sanitárov a zubných technikov podľa tohto zákona,“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 2 písmeno zd) znie:
„zd)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,2a)“.
3.
Za § 80g sa vkladá § 80h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.“.
4.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín živnosť por. č. 9 znie:
9. Očná
optika
- vyššie odborné
vzdelanie na strednej
zdravotníckej škole
v študijnom odbore
diplomovaný
optometrista alebo- úplné stredné
odborné vzdelanie na
strednej
zdravotníckej škole
v študijnom odbore
očný optik a päťročná
odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
5.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín za živnosť por. č. 9 vkladá živnosť por. č. 9a, ktorá znie:
9a. Zubná
technika
- vyššie
odborné
vzdelanie
v študijnom
odbore
diplomovaný
zubný
technik alebo- úplné
stredné
odborné
vzdelanie na
strednej
zdravotníckej
škole
v odbore
zubná
technika
a päťročná
odborná prax
§ 33 ods. 2
zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
6.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa živnosť por. č. 58, ktorá znie:
58. Doprava
do
zdravotníckeho
zariadenia
alebo zo
zdravotníckeho
zariadenia
- stredné
odborné
vzdelanie
na
strednej
zdravotníckej
škole
v študijnom
odbore
sanitár
a trojročná
odborná prax
§ 33 ods. 2
zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovate-
ľoch zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 541/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) a b) sa slová „na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
Čl. V
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl
(1)
Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú. Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy je
a)
súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty,
b)
samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo
c)
samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(2)
Špecializovaným výučbovým zariadením podľa odseku 1 môže byť najmä
a)
zdravotnícke zariadenie,22)
b)
cvičná škola a cvičné školské zariadenie,
c)
vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iný vysokoškolský podnik,
d)
kňazský seminár.
(3)
Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je aj zdravotnícke zariadenie, v ktorom má verejná vysoká škola podiel na akciách podľa osobitného predpisu,22a) ak slúži na účel praktickej výučby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:
„22)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22a)
§ 91 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.“.
2.
§ 36 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
3.
V § 109a ods. 3 sa slová „v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v akomkoľvek inom študijnom odbore“.
4.
V § 109a odsek 5 znie:
„(5)
Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia s tým, že inú ako dennú formu štúdia určeného na prípravu študentov na výkon zdravotníckeho povolania možno uskutočňovať len po priznaní práva uskutočňovať príslušný študijný program ministerstvom (§ 83 ods. 1). Ministerstvo môže priznať právo len po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva zdravotníctva.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, § 10 až 78, § 79 ods. 1 písm. a) až r) a písm. t) až z), § 79 ods. 2 až 6, § 80 až 83, § 92 až 103 a v čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 9 a § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 176, 15. 07. 1977).
2.
Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 176, 15. 07. 1977).
3.
Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 233, 24. 08. 1978).
4.
Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 233, 24. 08. 1978).
5.
Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 033, 11. 02. 1980).
6.
Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činností pôrodných asistentiek (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 033, 11. 02. 1980).
7.
Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa, v dôsledku pristúpenia Grécka, smernica č. 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 375, 31. 12. 1980).
8.
Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov so zreteľom na nadobudnuté práva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 385, 31. 12. 1981).
9.
Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa určitých činností v oblasti farmácie (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 24. 09. 1985).
10.
Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách farmaceutov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa pre určité farmaceutické činnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 24. 09. 1985).
11.
Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa na základe pristúpenia Španielska a Portugalska mení a dopĺňa smernica 85/433/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách farmaceutov vrátane opatrení na uľahčenie uplatňovania práva usadiť sa pre určité farmaceutické činnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372, 31. 12. 1985).
12.
Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek a zároveň smernice 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 341, 23. 11. 1989).
13.
Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/452/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/453/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 341, 23. 11. 1989).
14.
Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorá mení a dopĺňa niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 353, 17. 12. 1990).
15.
Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 165, 07. 07. 1993).
16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 291, 24. 10. 1997).
17.
Smernica Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 119, 22. 04. 1998).
18.
Smernica Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 15. 09. 1998).
19.
Smernica Komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorá mení a dopĺňa smernicu 93/16/EHS uľahčujúcu slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a ďalších dokumentov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 139, 02. 06. 1999).
20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 31. 07. 2001).
Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII
A.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2,
Tabuľka č. 1
p. č. Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας
Ιατρικό Συμβούλιο
3 Česko / Česká republika Diplom o specializaci
Ministerstvo zdravotnictví
4 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
5 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal
Tartu Ülikool
6 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors uni <?xml:namespace prefix = st1 />ver sitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
7 Francúzsko / France 1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. 3. 4. Uni ver sités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
8 Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
9 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
(HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
10 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
11 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
12 Lotyšsko / Latvija Sertifikāts – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas eksāāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
13 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
14 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
15 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
16 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Countryesärztekammer
17 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty
 Centrum Egzaminów Medycznych
18 Portugalsko / Portugal 1. Grau de assistente e/ou
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
19 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
20 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
21 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
22 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
23 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
24 Veľká Británia a Se ver né Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority
25 Island / Ísland Sérfræðileayfi Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti
26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
27 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den  norske lægeforening ihht. delegert myndighet
28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Facharzt / spécialiste / specialista Département fédéral de ľintérieur
Tabuľka č. 2
Por. číslo Krajina Názov špecializačného odboru
v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation /
Anesthesie reanimatie
3 roky anestéziológia a intenzívna medicína
1. 02 Cyprus / Κύπρος Αναισθησιολογία
1. 03 Česko / Česká republika Anesteziologie a resuscitace
1. 04 Dánsko / Danmark Anæstesiologi
1. 05 Estónsko / Eesti Anestesioloogia
1. 06 Fínsko / Suomi / Finland Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård
1. 07 Francúzsko / France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 08 Grécko / Ελλάς Αναισθησιολογία
1. 09 Holandsko / Nederland Anesthesiologie
1. 10 Írsko / Ireland Anaesthesia
1. 11 Litva / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 12 Lotyšsko / Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 13 Luxembursko / Luxembourg Anesthésie-réanimation
1. 14 Maďarsko / Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 15 Malta / Malta Anesteżija u Kura Intensiva
1. 16 Nemecko / Deutschland Anästhesiologie
1. 17 Poľsko / Polska Anestezjologia i intensywna terapia
1. 18 Portugalsko / Portugal Anestesiologia
1. 19 Rakúsko / Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 20 Slovinsko / Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina
1. 21 Španielsko / España Anestesiología y Reanimación
1. 22 Švédsko / Sverige Anestesi och intensivvård
1. 23 Taliansko / Italia Anestesia e rianimazione
1. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Anaesthetics
1. 25 Island / Ísland Svæefinga- og gjörgæluæknisfræði
1. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Anästhesiologie
1. 27 Nórsko / Norge Anestesiologi
1. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Anästhesiologie / anesthésiologie / anestesiologia
2. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie / Heelkunde 5 rokov chirurgia
2. 02 Cyprus / Κύπρος Γενική Χειρουργική
2. 03 Česko / Česká republika Chirurgie
2. 04 Dánsko / Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 05 Estónsko / Eesti Üldkirurgia
2. 06 Fínsko / Suomi / Finland Yleiskirurgia / allmän kirurgi
2. 07 Francúzsko / France Chirurgie générale
2. 08 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 09 Holandsko / Nederland Heelkunde
2. 10 Írsko / Ireland General surgery
2. 11 Litva / Lietuva Chirurgija
2. 12 Lotyšsko / Latvija Ķirurģija
2. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie générale
2. 14 Maďarsko / Magyarország Sebészet
2. 15 Malta / Malta Kirurġija Ġenerali
2. 16 Nemecko / Deutschland Chirurgie
2. 17 Poľsko / Polska Chirurgia ogólna
2. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia geral
2. 19 Rakúsko / Österreich Chirurgie
2. 20 Slovinsko / Slovenija Splošna kirurgija
2. 21 Španielsko / España Cirugía general y del aparato digestivo
2. 22 Švédsko / Sverige Kirurgi
2. 23 Taliansko / Italia Chirurgia generale
2. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General surgery
2. 25 Island / Ísland Skurðlækningar
2. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Chirurgie
2. 27 Nórsko / Norge Generell kirurgi
2. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie / chirurgie / chirurgia
3. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie 5 rokov
neurochirurgia
3. 02 Cyprus / Κύπρος Νευροχειρουργική
3. 03 Česko / Česká republika Neurochirurgie
3. 04 Dánsko / Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 05 Estónsko / Eesti Neurokirurgia
3. 06 Fínsko / Suomi / Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi
3. 07 Francúzsko / France Neurochirurgie
3. 08 Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 09 Holandsko / Nederland Neurochirurgie
3. 10 Írsko / Ireland neurosurgery
3. 11 Litva / Lietuva Neurochirurgija
3. 12 Lotyšsko / Latvija Neiroķirurģija
3. 13 Luxembursko / Luxembourg Neurochirurgie
3. 14 Maďarsko / Magyarország Idegsebészet
3. 15 Malta / Malta Newrokirurġija
3. 16 Nemecko / Deutschland Neurochirurgie
3. 17 Poľsko / Polska Neurochirurgia
3. 18 Portugalsko / Portugal Neurocirurgia
3. 19 Rakúsko / Österreich Neurochirurgie
3. 20 Slovinsko / Slovenija Nevrokirurgija
3. 21 Španielsko / España Neurocirugía
3. 22 Švédsko / Sverige Neurokirurgi
3. 23 Taliansko / Italia Neurochirurgia
3. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurosurgery
3. 25 Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurochirurgie
3. 27 Nórsko / Norge Nevrokirurgi
3. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurochirurgie / neurochirurgie / neurochirurgia
4. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie - obstétrique / gynaecologie en ver loskunde 4 roky gynekológia a pôrodníctvo
4. 02 Cyprus / Κύπρος Μαιευτική – Γυναικολογία
4. 03 Česko / Česká republika Gynekologie a porodnictví
4. 04 Dánsko / Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 05 Estónsko / Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 06 Fínsko / Suomi / Finland Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 07 Francúzsko / France Gynécologie - obstétrique
4. 08 Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία
4. 09 Holandsko / Nederland Verloskunde en gynaecologie
4. 10 Írsko / Ireland Obstetrics and gynaecology
4. 11 Litva / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 12 Lotyšsko / Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 13 Luxembursko / Luxembourg Gynécologie - obstétrique
4. 14 Maďarsko / Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
4. 15 Malta / Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 16 Nemecko / Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 17 Poľsko / Polska Położnictwo i ginekologia
4. 18 Portugalsko / Portugal Ginecologia e obstetricia
4. 19 Rakúsko / Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 20 Slovinsko / Slovenija Ginekologija in porodništvo
4. 21 Španielsko / España Obstetricia y ginecología
4. 22 Švédsko / Sverige Obstetrik och gynekologi
4. 23 Taliansko / Italia Ginecologia e ostetricia
4. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Obstetrics and gynaecology
4. 25 Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 27 Nórsko / Norge Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gynäkologie und Geburtshilfe / gynécologie et obstétrique / ginecologia e ostetricia
5. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne / inwendige geneeskunde 5 rokov vnútorné lekárstvo
5. 02 Cyprus / Κύπρος Παθoλoγία
5. 03 Česko / Česká republika Vnitřní lékařství
5. 04 Dánsko / Danmark Intern medicin
5. 05 Estónsko / Eesti Sisehaigused
5. 06 Fínsko / Suomi / Finland Sisätaudit / inre medicin
5. 07 Francúzsko / France Médecine interne
5. 08 Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 09 Holandsko / Nederland Interne geneeskunde
5. 10 Írsko / Ireland General medicine
5. 11 Litva / Lietuva Vidaus ligos
5. 12 Lotyšsko / Latvija Internā medicīna
5. 13 Luxembursko / Luxembourg Médecine interne
5. 14 Maďarsko / Magyarország Belgyógyászat
5. 15 Malta / Malta Mediċina Interna
5. 16 Nemecko / Deutschland Innere Medizin
5. 17 Poľsko / Polska Choroby wewnętrzne
5. 18 Portugalsko / Portugal Medicina interna
5. 19 Rakúsko / Österreich Innere Medizin
5. 20 Slovinsko / Slovenija Interna medicina
5. 21 Španielsko / España Medicina interna
5. 22 Švédsko / Sverige Internmedicin
5. 23 Taliansko / Italia Medicina interna
5. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General (internal) medicine
5. 25 Island / Ísland Lyflækningar
5. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Innere Medizin
5. 27 Nórsko / Norge Indremedisin
5. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Innere Medizin / médecine interne / medicina interna
6. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie / oftalmologie 3 roky oftalmológia
6. 02 Cyprus / Κύπρος Οφθαλμολογία
6. 03 Česko / Česká republika Oftalmologie
6. 04 Dánsko / Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
6. 05 Estónsko / Eesti Oftalmoloogia
6. 06 Fínsko / Suomi / Finland Silmätaudit / Ögonsjukdomar
6. 07 Francúzsko / France Ophtalmologie
6. 08 Grécko / Ελλάς Οφθαλμoλoγία
6. 09 Holandsko / Nederland Oogheelkunde
6. 10 Írsko / Ireland Ophthalmic surgery
6. 11 Litva / Lietuva Oftalmologija
6. 12 Lotyšsko / Latvija Oftalmoloģija
6. 13 Luxembursko / Luxembourg Ophtalmologie
6. 14 Maďarsko / Magyarország Szemészet
6. 15 Malta / Malta Oftalmoloġija
6. 16 Nemecko / Deutschland Augenheilkunde
6. 17 Poľsko / Polska Okulistyka
6. 18 Portugalsko / Portugal Oftalmologia
6. 19 Rakúsko / Österreich Augenheilkunde und Optometrie
6. 20 Slovinsko / Slovenija Oftalmologija
6. 21 Španielsko / España Oftalmología
6. 22 Švédsko / Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 23 Taliansko / Italia Oftalmologia
6. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Ophthalmology
6. 25 Island / Ísland Augnlækningar
6. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Augenheilkunde
6. 27 Nórsko / Norge øyesykdommer
6. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Ophtalmologie / ophtalmologie / oftalmologia
7. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie / otorhinolaryngologie 3 roky otorinolaryngológia
7. 02 Cyprus / Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
7. 03 Česko / Česká republika Otorinolaryngologie
7. 04 Dánsko / Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 05 Estónsko / Eesti Otorinolarüngoloogia
7. 06 Fínsko / Suomi / Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar
7. 07 Francúzsko / France Oto-rhino-laryngologie
7. 08 Grécko / Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία
7. 09 Holandsko / Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
7. 10 Írsko / Ireland Otolaryngology
7. 11 Litva / Lietuva Otorinolaringologija
7. 12 Lotyšsko / Latvija Otolaringoloģija
7. 13 Luxembursko / Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
7. 14 Maďarsko / Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
7. 15 Malta / Malta Otorinolaringoloġija
7. 16 Nemecko / Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 17 Poľsko / Polska Otorynolaryngologia
7. 18 Portugalsko / Portugal Otorrinolaringologia
7. 19 Rakúsko / Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 20 Slovinsko / Slovenija Otorinolaringologija
7. 21 Španielsko / España Otorrinolaringología
7. 22 Švédsko / Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 23 Taliansko / Italia Otorinolaringoiatria
7. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Otolaryngology
7. 25 Island / Ísland Háls, nef- og eyrnalækningar
7. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 27 Nórsko / Norge øre-nese-halssykdommer
7. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Oto–Rhino–Laryngologie / oto–rhino-laryngologie / otorinolaringoiatria
8. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie / pediatrie 4 roky pediatria
8. 02 Cyprus / Κύπρος Παιδιατρική
8. 03 Česko / Česká republika Dětské lékařství
8. 04 Dánsko / Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
8. 05 Estónsko / Eesti Pediaatria
8. 06 Fínsko / Suomi / Finland Lastentaudit / barnsjukdomar
8. 07 Francúzsko / France Pédiatrie
8. 08 Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 09 Holandsko / Nederland Kindergeneeskunde
8. 10 Írsko / Ireland Paediatrics
8. 11 Litva / Lietuva Vaikų ligos
8. 12 Lotyšsko / Latvija Pediatrija
8. 13 Luxembursko / Luxembourg Pédiatrie
8. 14 Maďarsko / Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 15 Malta / Malta Pedjatrija
8. 16 Nemecko / Deutschland Kinderheilkunde
8. 17 Poľsko / Polska Pediatria
8. 18 Portugalsko / Portugal Pediatria
8. 19 Rakúsko / Österreich Kinder- und Jugendheilkunde
8. 20 Slovinsko / Slovenija Pediatrija
8. 21 Španielsko / España Pediatria y sus áreas especificas
8. 22 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomsmedicin
8. 23 Taliansko / Italia Pédiatria
8. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatrics
8. 25 Island / Ísland Barnalækningar
8. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderheilkunde
8. 27 Nórsko / Norge Barnesykdommer
8. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder- und Jugendmedezin / pédiatrie / pediatria
9. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie 4 roky pneumológia a ftizeológia
9. 02 Cyprus / Κύπρος Πνευμονολογία – Φυματιολογία
9. 03 Česko / Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci
9. 04 Dánsko / Danmark Medicinske lungesygdomme
9. 05 Estónsko / Eesti Pulmonoloogia
9. 06 Fínsko / Suomi / Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi
9. 07 Francúzsko / France Pneumologie
9. 08 Grécko / Ελλάς Φυματιoλoγία-Πνευμoνoλoγία
9. 09 Holandsko / Nederland Longziekten en tuberculose
9. 10 Írsko / Ireland Respiratory medicine
9. 11 Litva / Lietuva Pulmonologija
9. 12 Lotyšsko / Latvija Ftiziopneimonoloģija
9. 13 Luxembursko / Luxembourg Pneumologie
9. 14 Maďarsko / Magyarország Tüdőgyógyászat
9. 15 Malta / Malta Mediċina Respiratorja
9. 16 Nemecko / Deutschland Pneumologie
9. 17 Poľsko / Polska Choroby płuc
9. 18 Portugalsko / Portugal Pneumologia
9. 19 Rakúsko / Österreich Lungenkrankheiten
9. 20 Slovinsko / Slovenija Pnevmologija
9. 21 Španielsko / España Neumologia
9. 22 Švédsko / Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 23 Taliansko / Italia Malattie dell'apparato respiratorio
9. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Respiratory medicine
9. 25 Island / Ísland Lungnalækningar
9. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pneumologie
9. 27 Nórsko / Norge Lungesykdommer
9. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pneumologie / pneumologie / pneumologia
10. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie 5 rokov urológia
10. 02 Cyprus / Κύπρος Ουρολογία
10. 03 Česko / Česká republika Urologie
10. 04 Dánsko / Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
10. 05 Estónsko / Eesti Uroloogia
10. 06 Fínsko / Suomi / Finland Urologia / urologi
10. 07 Francúzsko / France Urologie
10. 08 Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 09 Holandsko / Nederland Urologie
10. 10 Írsko / Ireland Urology
10. 11 Litva / Lietuva Urologija
10. 12 Lotyšsko / Latvija Uroloģija
10. 13 Luxembursko / Luxembourg Urologie
10. 14 Maďarsko / Magyarország Urológia
10. 15 Malta / Malta Uroloġija
10. 16 Nemecko / Deutschland Urologie
10. 17 Poľsko / Polska Urologia
10. 18 Portugalsko / Portugal Urologia
10. 19 Rakúsko / Österreich Urologie
10. 20 Slovinsko / Slovenija Urologija
10. 21 Španielsko / España Urología
10. 22 Švédsko / Sverige Urologi
10. 23 Taliansko / Italia Urologia
10. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Urology
10. 25 Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Urologie
10. 27 Nórsko / Norge Urologi
10. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Urologie / urologie / urologia
11. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde 5 rokov ortopédia
11. 02 Cyprus / Κύπρος Ορθοπεδική
11. 03 Česko / Česká republika Ortopedie
11. 04 Dánsko / Danmark Ortopædisk kirurgi
11. 05 Estónsko / Eesti Ortopeedia
11. 06 Fínsko / Suomi / Finland Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi
11. 07 Francúzsko / France Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 08 Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 09 Holandsko / Nederland Orthopedie
11. 10 Írsko / Ireland Trauma and orthopaedic surgery
11. 11 Litva / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 12 Lotyšsko / Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
11. 13 Luxembursko / Luxembourg Orthopédie
11. 14 Maďarsko / Magyarország Ortopédia
11. 15 Malta / Malta Kirurġija Ortopedika
11. 16 Nemecko / Deutschland Orthopädie
11. 17 Poľsko / Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 18 Portugalsko / Portugal Ortopedia
11. 19 Rakúsko / Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 20 Slovinsko / Slovenija Ortopedska kirurgija
11. 21 Španielsko / España Traumatología y cirugía ortopédica
11. 22 Švédsko / Sverige Ortopedi
11. 23 Taliansko / Italia Ortopedia e traumatologia
11. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
11. 25 Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Orthopädische Chirurgie
11. 27 Nórsko / Norge Ortopedisk kirurgi
11. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique / chirurgia ortopedica
12. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 4 roky patologická anatómia
12. 02 Cyprus / Κύπρος Παθολογοανατομία – Ιστολογία
12. 03 Česko / Česká republika Patologická anatomie
12. 04 Dánsko / Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 05 Estónsko / Eesti Patoloogia
12. 06 Fínsko / Suomi / Finland Patologia / patologi
12. 07 Francúzsko / France Anatomie et cytologie pathologiques
12. 08 Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική
12. 09 Holandsko / Nederland Pathologie
12. 10 Írsko / Ireland histopathology
12. 11 Litva / Lietuva Patologija
12. 12 Lotyšsko / Latvija Patoloģija
12. 13 Luxembursko / Luxembourg Anatomie pathologique
12. 14 Maďarsko / Magyarország Patológia
12. 15 Malta / Malta Istopatoloġija
12. 16 Nemecko / Deutschland Pathologie
12. 17 Poľsko / Polska Patomorfologia
12. 18 Portugalsko / Portugal Anatomia patológica
12. 19 Rakúsko / Österreich Pathologie
12. 20 Slovinsko / Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
12. 21 Španielsko / España Anatomía patológica
12. 22 Švédsko / Sverige Klinisk patologi
12. 23 Taliansko / Italia Anatomia patologica
12. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Histopathology
12. 25 Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pathologie
12. 27 Nórsko / Norge Patologi
12. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pathologie / pathologie / patologia
13. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie 4 roky neurológia
13. 02 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία
13. 03 Česko / Česká republika Neurologie
13. 04 Dánsko / Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 05 Estónsko / Eesti Neuroloogia
13. 06 Fínsko / Suomi / Finland Neurologia / neurologi
13. 07 Francúzsko / France Neurologie
13. 08 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 09 Holandsko / Nederland Neurologie
13. 10 Írsko / Ireland Neurology
13. 11 Litva / Lietuva Neurologija
13. 12 Lotyšsko / Latvija Neiroloģija
13. 13 Luxembursko / Luxembourg Neurologie
13. 14 Maďarsko / Magyarország Neurológia
13. 15 Malta / Malta Newroloġija
13. 16 Nemecko / Deutschland Neurologie
13. 17 Poľsko / Polska Neurologia
13. 18 Portugalsko / Portugal Neurologia
13. 19 Rakúsko / Österreich Neurologie
13. 20 Slovinsko / Slovenija Nevrologija
13. 21 Španielsko / España Neurología
13. 22 Švédsko / Sverige Neurologi
13. 23 Taliansko / Italia Neurologia
13. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurology
13. 25 Island / Ísland Taugalækningar
13. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Neurologie
13. 27 Nórsko / Norge Nevrologi
13. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurologie / neurologie / neurologia
14. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie 4 roky psychiatria
14. 02 Cyprus / Κύπρος Ψυχιατρική
14. 03 Česko / Česká republika Psychiatrie
14. 04 Dánsko / Danmark Psykiatri
14. 05 Estónsko / Eesti Psühhiaatria
14. 06 Fínsko / Suomi / Finland Psykiatria / psykiatri
14. 07 Francúzsko / France Psychiatrie
14. 08 Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 09 Holandsko / Nederland Psychiatrie
14. 10 Írsko / Ireland Psychiatry
14. 11 Litva / Lietuva Psichiatrija
14. 12 Lotyšsko / Latvija Psihiatrija
14. 13 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie
14. 14 Maďarsko / Magyarország Pszichiátria
14. 15 Malta / Malta Psikjatrija
14. 16 Nemecko / Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
14. 17 Poľsko / Polska Psychiatria
14. 18 Portugalsko / Portugal Psiquiatria
14. 19 Rakúsko / Österreich Psychiatrie
14. 20 Slovinsko / Slovenija Psihiatrija
14. 21 Španielsko / España Psiquiatría
14. 22 Švédsko / Sverige Psykiatri
14. 23 Taliansko / Italia Psichiatria
14. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General psychiatry
14. 25 Island / Ísland Geðlækningar
14. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Psychiatrie und Psychotherapie
14. 27 Nórsko / Norge Psykiatri
14. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie und Psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie / psichiatria e psicoterapia
15. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic /
röntgendiagnose
4 roky rádiológia
15. 02 Cyprus / Κύπρος Ακτινολογία
15. 03 Česko / Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
15. 04 Dánsko / Danmark Dia gnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 05 Estónsko / Eesti Radioloogia
15. 06 Fínsko / Suomi / Finland Radiologia / radiologi
15. 07 Francúzsko / France Radiodiagnostic et imagerie médicale
15. 08 Grécko / Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική
15. 09 Holandsko / Nederland Radiologie
15. 10 Írsko / Ireland Dia gnostic radiology
15. 11 Litva / Lietuva Radiologija
15. 12 Lotyšsko / Latvija Dia gnostiskā radioloģija
15. 13 Luxembursko / Luxembourg Radiodiagnostic
15. 14 Maďarsko / Magyarország Radiológia
15. 15 Malta / Malta Radjoloġija
15. 16 Nemecko / Deutschland Dia gnostische Radiologie
15. 17 Poľsko / Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
15. 18 Portugalsko / Portugal Radiodiagnóstico
15. 19 Rakúsko / Österreich Medizinische Radiologie- Dia gnostik
15. 20 Slovinsko / Slovenija Radiologija
15. 21 Španielsko / España Radiodiagnóstico
15. 22 Švédsko / Sverige Medicinsk radiologi
15. 23 Taliansko / Italia Radiodiagnostica
15. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical radiology
15. 25 Island / Ísland Geislagreining
15. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 27 Nórsko / Norge Radiologi
15. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik / radiologie médicale / radio–diagnostic / radiologia medica / radiodiagnostica
16. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie / radiotherapie-oncologie 4 roky radiačná onkológia
16. 02 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική
16. 03 Česko / Česká republika Radiační onkologie
16. 04 Dánsko / Danmark Onkologi
16. 05 Estónsko / Eesti Onkoloogia
16. 06 Fínsko / Suomi / Finland Syöpätaudit / cancersjukdomar
16. 07 Francúzsko / France Oncologie radiothérapique
16. 08 Grécko / Ελλάς Ακτινoθεραπευτική – Ογκολογία
16. 09 Holandsko / Nederland Radiotherapie
16. 10 Írsko / Ireland Radiation oncology
16. 11 Litva / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 12 Lotyšsko / Latvija Terapeitiskā radioloģija
16. 13 Luxembursko / Luxembourg Radiothérapie
16. 14 Maďarsko / Magyarország Sugárterápia
16. 15 Malta / Malta Onkologija u Radjoterapija
16. 16 Nemecko / Deutschland Strahlentherapie
16. 17 Poľsko / Polska Radioterapia onkologiczna
16. 18 Portugalsko / Portugal Radioterapia
16. 19 Rakúsko / Österreich Strahlentherapie / Radioonkologie
16. 20 Slovinsko / Slovenija Radioterapija in onkologija
16. 21 Španielsko / España Oncología radioterápica
16. 22 Švédsko / Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 23 Taliansko / Italia Radioterapia
16. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical oncology

16. 25 Island / Ísland -
16. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 27 Nórsko / Norge
16. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Radio–Onkologie / radiologie médicale / radio–onkologie / radiologia medica / radio–oncologia
17. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique / klinische biologie 4 roky laboratórna medicína
17. 02 Cyprus / Κύπρος -
17. 03 Česko / Česká republika -
17. 04 Dánsko / Danmark -
17. 05 Estónsko / Eesti Laborimeditsiin
17. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
17. 07 Francúzsko / France Biologie médicale
17. 08 Grécko / Ελλάς -
17. 09 Holandsko / Nederland -
17. 10 Írsko / Ireland -
17. 11 Litva / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 12 Lotyšsko / Latvija -
17. 13 Luxembursko / Luxembourg Biologie clinique
17. 14 Maďarsko / Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 15 Malta / Malta -
17. 16 Nemecko / Deutschland -
17. 17 Poľsko / Polska Diagnostyka laboratoryjna
17. 18 Portugalsko / Portugal Patologia clínica
17. 19 Rakúsko / Österreich Medizinische Biologie
17. 20 Slovinsko / Slovenija -
17. 21 Španielsko / España Análisis clínicos
17. 22 Švédsko / Sverige -
17. 23 Taliansko / Italia Patologia clinica
17. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
17. 25 Island / Ísland -
17. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
17. 27 Nórsko / Norge -
17. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
18. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická mikrobiológia
18. 02 Cyprus / Κύπρος Μικροβιολογία
18. 03 Česko / Česká republika Lékařská mikrobiologie
18. 04 Dánsko / Danmark Klinisk mikrobiologi
18. 05 Estónsko / Eesti -
18. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi
18. 07 Francúzsko / France -
18. 08 Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 09 Holandsko / Nederland Medische microbiologie
18. 10 Írsko / Ireland Microbiology
18. 11 Litva / Lietuva -
18. 12 Lotyšsko / Latvija Mikrobioloģija
18. 13 Luxembursko / Luxembourg Microbiologie
18. 14 Maďarsko / Magyarország Orvosi mikrobiológia
18. 15 Malta / Malta Mikrobijoloġija
18. 16 Nemecko / Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
18. 17 Poľsko / Polska Mikrobiologia lekarska
18. 18 Portugalsko / Portugal -
18. 19 Rakúsko / Österreich Hygiene und Mikrobiologie
18. 20 Slovinsko / Slovenija Klinična mikrobiologija
18. 21 Španielsko / España Microbiología y parasitología
18. 22 Švédsko / Sverige Klinisk bakteriologi
18. 23 Taliansko / Italia Microbiologia e virologia
18. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical microbiology and virology
18. 25 Island / Ísland Syklafræði
18. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
18. 27 Nórsko / Norge Medisinsk mikrobiologi
18. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
19. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická biochémia
19. 02 Cyprus / Κύπρος -
19. 03 Česko / Česká republika Klinická biochemie
19. 04 Dánsko / Danmark Klinisk biokemi
19. 05 Estónsko / Eesti -
19. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen kemia / klinisk kemi
19. 07 Francúzsko / France -
19. 08 Grécko / Ελλάς -
19. 09 Holandsko / Nederland Klinische chemie
19. 10 Írsko / Ireland Chemical pathology
19. 11 Litva / Lietuva -
19. 12 Lotyšsko / Latvija -
19. 13 Luxembursko / Luxembourg Chimie biologique
19. 14 Maďarsko / Magyarország -
19. 15 Malta / Malta Patoloġija Kimika
19. 16 Nemecko / Deutschland -
19. 17 Poľsko / Polska -
19. 18 Portugalsko / Portugal -
19. 19 Rakúsko / Österreich Medizinische und chemische Labordiagnostik
19. 20 Slovinsko / Slovenija Medicinska biokemija
19. 21 Španielsko / España Bioquímica clínica
19. 22 Švédsko / Sverige Klinisk kemi
19. 23 Taliansko / Italia Biochimica clinica
19. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Chemical pathology
19. 25 Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
19. 27 Nórsko / Norge Klinisk kjemi
19. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
20. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická imunológia a alergológia
20. 02 Cyprus / Κύπρος Ανοσολογία
20. 03 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
20. 04 Dánsko / Danmark Klinisk immunologi
20. 05 Estónsko / Eesti -
20. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
20. 07 Francúzsko / France -
20. 08 Grécko / Ελλάς -
20. 09 Holandsko / Nederland -
20. 10 Írsko / Ireland immunology (clinical and laboratory)
20. 11 Litva / Lietuva -
20. 12 Lotyšsko / Latvija Imunoloģija
20. 13 Luxembursko / Luxembourg -
20. 14 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
20. 15 Malta / Malta Immunoloġija
20. 16 Nemecko / Deutschland -
20. 17 Poľsko / Polska Immunologia kliniczna
20. 18 Portugalsko / Portugal -
20. 19 Rakúsko / Österreich Immunologie
20. 20 Slovinsko / Slovenija -
20. 21 Španielsko / España Immunología
20. 22 Švédsko / Sverige Klinisk immunologi
20. 23 Taliansko / Italia -
20. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Immunology
20. 25 Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
20. 27 Nórsko / Norge Immunologi og transfusjonsmedisin
20. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
21. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 5 rokov
plastická chirurgia
21. 02 Cyprus / Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
21. 03 Česko / Česká republika Plastická chirurgie
21. 04 Dánsko / Danmark Plastikkirurgi
21. 05 Estónsko / Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 06 Fínsko / Suomi / Finland Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi
21. 07 Francúzsko / France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 08 Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 09 Holandsko / Nederland Plastische chirurgie
21. 10 Írsko / Ireland Plastic, reconsructive and aesthetic surgery
21. 11 Litva / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 12 Lotyšsko / Latvija Plastiskā ķirurģija
21. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie plastique
21. 14 Maďarsko / Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
21. 15 Malta / Malta Kirurġija Plastika
21. 16 Nemecko / Deutschland Plastische Chirurgie
21. 17 Poľsko / Polska Chirurgia plastyczna
21. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
21. 19 Rakúsko / Österreich Plastische Chirurgie
21. 20 Slovinsko / Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 21 Španielsko / España Cirugía plástica y reparadora
21. 22 Švédsko / Sverige Plastikkirurgi
21. 23 Taliansko / Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
21. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Plastic surgery
21. 25 Island / Ísland Lýtalækningar
21. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 27 Nórsko / Norge Plastikkirurgi
21. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Plastische und Wiederherstellungschirurgie / chirurgie plastique et reconstructive / chirurgia plastica e ricostruttiva
22. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique / heelkunde op de thorax 5 rokov hrudníková chirurgia
22. 02 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
22. 03 Česko / Česká republika Kardiochirurgie
22. 04 Dánsko / Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 05 Estónsko / Eesti Torakaalkirurgia
22. 06 Fínsko / Suomi / Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 07 Francúzsko / France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 08 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς
22. 09 Holandsko / Nederland Cardio-thoracale chirurgie
22. 10 Írsko / Ireland Thoracic surgery
22. 11 Litva / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 12 Lotyšsko / Latvija Torakālā ķirurģija
22. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie thoracique
22. 14 Maďarsko / Magyarország Mellkassebészet
22. 15 Malta / Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
22. 16 Nemecko / Deutschland Herzchirurgie
22. 17 Poľsko / Polska Chirurgia klatki piersiowej
22. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia cardiotorácica
22. 19 Rakúsko / Österreich -
22. 20 Slovinsko / Slovenija Torakalna kirurgija
22. 21 Španielsko / España Cirugía torácica
22. 22 Švédsko / Sverige Thoraxkirurgi
22. 23 Taliansko / Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardo-thoracic surgery
22. 25 Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Herz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 27 Nórsko / Norge Thoraxkirurgi
22. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Herz- und thorakale Gefässchirurgie / chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique / chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov detská chirurgia
23. 02 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Παίδων
23. 03 Česko / Česká republika Dětská chirurgie
23. 04 Dánsko / Danmark -
23. 05 Estónsko / Eesti Lastekirurgia
23. 06 Fínsko / Suomi / Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 07 Francúzsko / France Chirurgie infantile
23. 08 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδων
23. 09 Holandsko / Nederland
23. 10 Írsko / Ireland Paediatric surgery
23. 11 Litva / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 12 Lotyšsko / Latvija Bērnu ķirurģija
23. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie pédiatrique
23. 14 Maďarsko / Magyarország Gyermeksebészet
23. 15 Malta / Malta Kirurġija Pedjatrika
23. 16 Nemecko / Deutschland Kinderchirurgie
23. 17 Poľsko / Polska Chirurgia dziecięca
23. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia pediátrica
23. 19 Rakúsko / Österreich Kinderchirurgie
23. 20 Slovinsko / Slovenija -
23. 21 Španielsko / España Cirugía pediátrica
23. 22 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomskirurgi
23. 23 Taliansko / Italia Chirurgia pediatrica
23. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatric surgery
23. 25 Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinderchirurgie
23. 27 Nórsko / Norge Barnekirurgi
23. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinderchirurgie / chirurgie pédiatrique / chirurgia pediatrica
24. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux / bloedvatenheelkunde 5 rokov cievna chirurgia
24. 02 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
24. 03 Česko / Česká republika Cévní chirurgie
24. 04 Dánsko / Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 05 Estónsko / Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
24. 06 Fínsko / Suomi / Finland Verisuonikirurgia / kärlkirurgi
24. 07 Francúzsko / France Chirurgie vasculaire
24. 08 Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 09 Holandsko / Nederland -
24. 10 Írsko / Ireland -
24. 11 Litva / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 12 Lotyšsko / Latvija Asinsvadu ķirurģija
24. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie vasculaire
24. 14 Maďarsko / Magyarország Érsebészet
24. 15 Malta / Malta Kirurġija Vaskolari
24. 16 Nemecko / Deutschland -
24. 17 Poľsko / Polska Chirurgia naczyniowa
24. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia vascular
24. 19 Rakúsko / Österreich -
24. 20 Slovinsko / Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
24. 21 Španielsko / España Angiología y cirugía vascular
24. 22 Švédsko / Sverige -
24. 23 Taliansko / Italia Chirurgia vascolare
24. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
24. 25 Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
24. 27 Nórsko / Norge Karkirurgi
24. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
25. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie 4 roky kardiológia
25. 02 Cyprus / Κύπρος Καρδιολογία
25. 03 Česko / Česká republika Kardiologie
25. 04 Dánsko / Danmark Kardiologi
25. 05 Estónsko / Eesti Kardioloogia
25. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kardiologia / kardiologi
25. 07 Francúzsko / France Pathologie cardio-vasculaire
25. 08 Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 09 Holandsko / Nederland Cardiologie
25. 10 Írsko / Ireland Cardiology
25. 11 Litva / Lietuva Kardiologija
25. 12 Lotyšsko / Latvija Kardioloģija
25. 13 Luxembursko / Luxembourg Cardiologie et angiologie
25. 14 Maďarsko / Magyarország Kardiológia
25. 15 Malta / Malta Kardjoloġija
25. 16 Nemecko / Deutschland -
25. 17 Poľsko / Polska Kardiologia
25. 18 Portugalsko / Portugal Cardiologia
25. 19 Rakúsko / Österreich -
25. 20 Slovinsko / Slovenija -
25. 21 Španielsko / España Cardiología
25. 22 Švédsko / Sverige Kardiologi
25. 23 Taliansko / Italia Cardiologia
25. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardiology
25. 25 Island / Ísland Hjartalækningar
25. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kardiologie
25. 27 Nórsko / Norge Hjertesykdommer
25. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kardiologie / cardiologie / cardiologia
26. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / gastroenterologie 4 roky gastroenterológia
26. 02 Cyprus / Κύπρος Γαστρεντερολογία
26. 03 Česko / Česká republika Gastroenterologie
26. 04 Dánsko / Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme
26. 05 Estónsko / Eesti Gastroenteroloogia
26. 06 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologia / gastroenterologi
26. 07 Francúzsko / France Gastro-entérologie et hépatologie
26. 08 Grécko / Ελλάς Γαστρεντερoλoγία
26. 09 Holandsko / Nederland Leer van maag-darm-le ver ziekten
26. 10 Írsko / Ireland Gastro-enterology
26. 11 Litva / Lietuva Gastroenterologija
26. 12 Lotyšsko / Latvija Gastroenteroloģija
26. 13 Luxembursko / Luxembourg Gastro-entérologie
26. 14 Maďarsko / Magyarország Gasztroenterológia
26. 15 Malta / Malta Gastroenteroloġija
26. 16 Nemecko / Deutschland -
26. 17 Poľsko / Polska Gastroenterologia
26. 18 Portugalsko / Portugal Gastrenterologia
26. 19 Rakúsko / Österreich -
26. 20 Slovinsko / Slovenija Gastroenterologija
26. 21 Španielsko / España Aparato digestivo
26. 22 Švédsko / Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 23 Taliansko / Italia Gastroenterologia
26. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Gastro-enterology
26. 25 Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Gastroenterologie
26. 27 Nórsko / Norge Fordøyelsessykdommer
26. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gastroenterologie / gastro-entérologie / gastroenterologia
27. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie / reumatologie 4 roky
reumatológia
27. 02 Cyprus / Κύπρος Ρευματολογία
27. 03 Česko / Česká republika Revmatologie
27. 04 Dánsko / Danmark Reumatologi
27. 05 Estónsko / Eesti Reumatoloogia
27. 06 Fínsko / Suomi / Finland Reumatologia / reumatologi
27. 07 Francúzsko / France Rhumathologie
27. 08 Grécko / Ελλάς Ρευματoλoγία
27. 09 Holandsko / Nederland Reumatologie
27. 10 Írsko / Ireland Rheumatology
27. 11 Litva / Lietuva Reumatologija
27. 12 Lotyšsko / Latvija Reimatoloģija
27. 13 Luxembursko / Luxembourg Rhumathologie
27. 14 Maďarsko / Magyarország Reumatológia
27. 15 Malta / Malta Rewmatoloġija
27. 16 Nemecko / Deutschland -
27. 17 Poľsko / Polska Reumatologia
27. 18 Portugalsko / Portugal Reumatologia
27. 19 Rakúsko / Österreich -
27. 20 Slovinsko / Slovenija -
27. 21 Španielsko / España Reumatología
27. 22 Švédsko / Sverige Reumatologi
27. 23 Taliansko / Italia Reumatologia
27. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Rheumatology
27. 25 Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Rheumatologie
27. 27 Nórsko / Norge Revmatologi
27. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Rheumatologie / rhumatologie / reumatologia
28. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky hematológia a transfúziológia
28. 02 Cyprus / Κύπρος Αιματολογία
28. 03 Česko / Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
28. 04 Dánsko / Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
28. 05 Estónsko / Eesti Hematoloogia
28. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen hematologia / Klinisk hematologi
28. 07 Francúzsko / France -
28. 08 Grécko / Ελλάς Αιματoλoγία
28. 09 Holandsko / Nederland -
28. 10 Írsko / Ireland Haematology (clinical and laboratory)
28. 11 Litva / Lietuva Hematologija
28. 12 Lotyšsko / Latvija Hematoloģija
28. 13 Luxembursko / Luxembourg Hématologie
28. 14 Maďarsko / Magyarország Haematológia
28. 15 Malta / Malta Ematoloġija
28. 16 Nemecko / Deutschland -
28. 17 Poľsko / Polska Hematologia
28. 18 Portugalsko / Portugal Imuno-hemoterapia
28. 19 Rakúsko / Österreich -
28. 20 Slovinsko / Slovenija -
28. 21 Španielsko / España Hematología y hemoterapia
28. 22 Švédsko / Sverige Hematologi
28. 23 Taliansko / Italia Ematologia
28. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Haematology
28. 25 Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Hämatologie
28. 27 Nórsko / Norge Blodsykdommer
28. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Hämatologie / hématologie / ematologia
29. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky endokrinológia
29. 02 Cyprus / Κύπρος Ενδοκρινολογία
29. 03 Česko / Česká republika Endokrinologie
29. 04 Dánsko / Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 05 Estónsko / Eesti Endokrinoloogia
29. 06 Fínsko / Suomi / Finland Endokrinologia / endokrinologi
29. 07 Francúzsko / France Endocrinologie, maladies métaboliques
29. 08 Grécko / Ελλάς Ενδoκρινoλoγία
29. 09 Holandsko / Nederland -
29. 10 Írsko / Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
29. 11 Litva / Lietuva Endokrinologija
29. 12 Lotyšsko / Latvija Endokrinoloģija
29. 13 Luxembursko / Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 14 Maďarsko / Magyarország Endokrinológia
29. 15 Malta / Malta Endokrinoloġija u Dijabete
29. 16 Nemecko / Deutschland -
29. 17 Poľsko / Polska Endokrynologia
29. 18 Portugalsko / Portugal Endocrinologia
29. 19 Rakúsko / Österreich -
29. 20 Slovinsko / Slovenija -
29. 21 Španielsko / España Endocrinología y nutrición
29. 22 Švédsko / Sverige Endokrina sjukdomar
29. 23 Taliansko / Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
29. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
29. 25 Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Endokrinologie- Dia betologie
29. 27 Nórsko / Norge Endokrinologi
29. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Endokrinologie- Dia betologie / endocrinologie-diabétologie / endocrinologia-diabetologia
30. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie 3 roky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02 Cyprus / Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 03 Česko / Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
30. 04 Dánsko / Danmark -
30. 05 Estónsko / Eesti Taastusravi ja füsiaatria
30. 06 Fínsko / Suomi / Finland Fysiatria / fysiatri
30. 07 Francúzsko / France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 08 Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και πoκατάσταση
30. 09 Holandsko / Nederland Revalidatiegeneeskunde
30. 10 Írsko / Ireland -
30. 11 Litva / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 12 Lotyšsko / Latvija Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 13 Luxembursko / Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 14 Maďarsko / Magyarország Fizioterápia
30. 15 Malta / Malta -
30. 16 Nemecko / Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
30. 17 Poľsko / Polska Rehabilitacja medyczna
30. 18 Portugalsko / Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
30. 19 Rakúsko / Österreich Physikalische Medizin
30. 20 Slovinsko / Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 21 Španielsko / España Rehabilitación
30. 22 Švédsko / Sverige Rehabiliteringsmedicin
30. 23 Taliansko / Italia Medicina fisica e riabilitazione
30. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
30. 25 Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Physikalische Medizin und Rehabilitation
30. 27 Nórsko / Norge Fysikalsk medisin og rehabilitering
30. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Physikalische Medizin und Rehabilitation / médecine physique et réadaption / medicina fisica e riabilitazione
31. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokov neuropsychiatria
31. 02 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική
31. 03 Česko / Česká republika -
31. 04 Dánsko / Danmark -
31. 05 Estónsko / Eesti -
31. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
31. 07 Francúzsko / France Neuropsychiatrie
31. 08 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική
31. 09 Holandsko / Nederland Zenuw- en zielsziekten
31. 10 Írsko / Ireland -
31. 11 Litva / Lietuva -
31. 12 Lotyšsko / Latvija -
31. 13 Luxembursko / Luxembourg Neuropsychiatrie
31. 14 Maďarsko / Magyarország -
31. 15 Malta / Malta -
31. 16 Nemecko / Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 17 Poľsko / Polska -
31. 18 Portugalsko / Portugal -
31. 19 Rakúsko / Österreich Neurologie und Psychiatrie
31. 20 Slovinsko / Slovenija -
31. 21 Španielsko / España -
31. 22 Švédsko / Sverige -
31. 23 Taliansko / Italia Neuropsichiatria
31. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
31. 25 Island / Ísland -
31. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
31. 27 Nórsko / Norge -
31. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
32. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie 3 roky dermatovenerológia
32. 02 Cyprus / Κύπρος Δερματολογία – Αφροδισιολογία
32. 03 Česko / Česká republika Dermatovenerologie
32. 04 Dánsko / Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 05 Estónsko / Eesti Dermatoveneroloogia
32. 06 Fínsko / Suomi / Finland Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi
32. 07 Francúzsko / France Dermatologie et vénéréologie
32. 08 Grécko / Ελλάς Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
32. 09 Holandsko / Nederland Dermatologie en venerologie
32. 10 Írsko / Ireland -
32. 11 Litva / Lietuva Dermatovenerologija
32. 12 Lotyšsko / Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
32. 13 Luxembursko / Luxembourg Dermato-vénéréologie
32. 14 Maďarsko / Magyarország Bőrgyógyászat
32. 15 Malta / Malta Dermato-venerejoloġija
32. 16 Nemecko / Deutschland Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 17 Poľsko / Polska Dermatologia i wenerologia
32. 18 Portugalsko / Portugal Dermatovenereologia
32. 19 Rakúsko / Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 20 Slovinsko / Slovenija Dermatovenerologija
32. 21 Španielsko / España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 22 Švédsko / Sverige Hud- och könssjukdomar
32. 23 Taliansko / Italia Dermatologia e venerologia
32. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
32. 25 Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Dermatologie und Venerologie
32. 27 Nórsko / Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Dermatologie und Venerologie / dermatologie et vénéréologie / dermatologia e venerologia
33. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky tropická medicína
33. 02 Cyprus / Κύπρος -
33. 03 Česko / Česká republika -
33. 04 Dánsko / Danmark -
33. 05 Estónsko / Eesti -
33. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
33. 07 Francúzsko / France -
33. 08 Grécko / Ελλάς -
33. 09 Holandsko / Nederland -
33. 10 Írsko / Ireland Tropical medicine
33. 11 Litva / Lietuva -
33. 12 Lotyšsko / Latvija -
33. 13 Luxembursko / Luxembourg -
33. 14 Maďarsko / Magyarország Trópusi betegségek
33. 15 Malta / Malta -
33. 16 Nemecko / Deutschland -
33. 17 Poľsko / Polska Medycyna transportu
33. 18 Portugalsko / Portugal Medicina tropical
33. 19 Rakúsko / Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 20 Slovinsko / Slovenija -
33. 21 Španielsko / España -
33. 22 Švédsko / Sverige -
33. 23 Taliansko / Italia Medicina tropicale
33. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Tropical medicine
33. 25 Island / Ísland -
33. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Tropenmedizin
33. 27 Nórsko / Norge -
33. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Tropenmedezin / médecine tropicale / medicina tropicale
34. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky detská psychiatria
34. 02 Cyprus / Κύπρος Παιδοψυχιατρική
34. 03 Česko / Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
34. 04 Dánsko / Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
34. 05 Estónsko / Eesti -
34. 06 Fínsko / Suomi / Finland Lastenpsykiatria / barnpsykiatri
34. 07 Francúzsko / France Pédo-psychiatrie
34. 08 Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 09 Holandsko / Nederland -
34. 10 Írsko / Ireland Child and adolescent psychiatry
34. 11 Litva / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 12 Lotyšsko / Latvija Bērnu psihiatrija
34. 13 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie infantile
34. 14 Maďarsko / Magyarország Gyermek- és ifjúságpszichiátria
34. 15 Malta / Malta -
34. 16 Nemecko / Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 17 Poľsko / Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
34. 18 Portugalsko / Portugal Pedopsiquiatria
34. 19 Rakúsko / Österreich -
34. 20 Slovinsko / Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
34. 21 Španielsko / España -
34. 22 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
34. 23 Taliansko / Italia Neuropsichiatria infantile
34. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Child and adolescent psychiatry
34. 25 Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 27 Nórsko / Norge Barne – og ungdomspsykiatri
34. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder– und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents / psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza
35. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
4 roky geriatria
35. 02 Cyprus / Κύπρος Γηριατρική
35. 03 Česko / Česká republika Geriatrie
35. 04 Dánsko / Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
35. 05 Estónsko / Eesti -
35. 06 Fínsko / Suomi / Finland Geriatria / geriatri
35. 07 Francúzsko / France -
35. 08 Grécko / Ελλάς -
35. 09 Holandsko / Nederland Klinische geriatrie
35. 10 Írsko / Ireland Geriatric medicine
35. 11 Litva / Lietuva Geriatrija
35. 12 Lotyšsko / Latvija -
35. 13 Luxembursko / Luxembourg -
35. 14 Maďarsko / Magyarország Geriátria
35. 15 Malta / Malta Ġerjatrija
35. 16 Nemecko / Deutschland -
35. 17 Poľsko / Polska Geriatria
35. 18 Portugalsko / Portugal -
35. 19 Rakúsko / Österreich -
35. 20 Slovinsko / Slovenija -
35. 21 Španielsko / España Geriatría
35. 22 Švédsko / Sverige Geriatrik
35. 23 Taliansko / Italia Geriatria
35. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Geriatrics
35. 25 Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Geriatrie
35. 27 Nórsko / Norge Geriatri
35. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
36. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky nefrológia
36. 02 Cyprus / Κύπρος Νεφρολογία
36. 03 Česko / Česká republika Nefrologie
36. 04 Dánsko / Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 05 Estónsko / Eesti Nefroloogia
36. 06 Fínsko / Suomi / Finland Nefrologia / nefrologi
36. 07 Francúzsko / France Néphrologie
36. 08 Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 09 Holandsko / Nederland -
36. 10 Írsko / Ireland Nephrology
36. 11 Litva / Lietuva Nefrologija
36. 12 Lotyšsko / Latvija Nefroloģija
36. 13 Luxembursko / Luxembourg Néphrologie
36. 14 Maďarsko / Magyarország Nefrológia
36. 15 Malta / Malta Nefroloġija
36. 16 Nemecko / Deutschland -
36. 17 Poľsko / Polska Nefrologia
36. 18 Portugalsko / Portugal Nefrologia
36. 19 Rakúsko / Österreich -
36. 20 Slovinsko / Slovenija Nefrologija
36. 21 Španielsko / España Nefrología
36. 22 Švédsko / Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 23 Taliansko / Italia Nefrologia
36. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Renal medicine
36. 25 Island / Ísland Nyrnalækningar
36. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nephrologie
36. 27 Nórsko / Norge Nyresykdommer
36. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Nephrologie / néphrologie / nefralogia
37. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 4 roky infektológia
37. 02 Cyprus / Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα
37. 03 Česko / Česká republika Infekční lékařství
37. 04 Dánsko / Danmark Infektionsmedicin
37. 05 Estónsko / Eesti Infektsioonhaigused
37. 06 Fínsko / Suomi / Finland Infektiosairaudet / infektionssjukdomar
37. 07 Francúzsko / France -
37. 08 Grécko / Ελλάς -
37. 09 Holandsko / Nederland -
37. 10 Írsko / Ireland Infectious diseases
37. 11 Litva / Lietuva Infektologija
37. 12 Lotyšsko / Latvija Infektoloģija
37. 13 Luxembursko / Luxembourg -
37. 14 Maďarsko / Magyarország Infektológia
37. 15 Malta / Malta Mard Infettiv
37. 16 Nemecko / Deutschland -
37. 17 Poľsko / Polska Choroby zakaźne
37. 18 Portugalsko / Portugal Infecciologia
37. 19 Rakúsko / Österreich -
37. 20 Slovinsko / Slovenija Infektologija
37. 21 Španielsko / España -
37. 22 Švédsko / Sverige Infektionssjukdomar
37. 23 Taliansko / Italia Malattie infettive
37. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Infectious diseases
37. 25 Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Infektologie
37. 27 Nórsko / Norge Infeksjonssykdommer
37. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
38. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky hygiena a epidemiológia
38. 02 Cyprus / Κύπρος Υγειονολογία/
Κοινοτική
Ιατρική
38. 03 Česko / Česká republika Hygiena a epidemiologie
38. 04 Dánsko / Danmark Samfundsmedicin
38. 05 Estónsko / Eesti -
38. 06 Fínsko / Suomi / Finland Terveydenhuolto / hälsovård
38. 07 Francúzsko / France Santé publique et médecine sociale
38. 08 Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 09 Holandsko / Nederland Maatschappij en gezondheid
38. 10 Írsko / Ireland Public health medicine
38. 11 Litva / Lietuva -
38. 12 Lotyšsko / Latvija -
38. 13 Luxembursko / Luxembourg Santé publique
38. 14 Maďarsko / Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
38. 15 Malta / Malta Saħħa Pubblika
38. 16 Nemecko / Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
38. 17 Poľsko / Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
38. 18 Portugalsko / Portugal Saúde pública
38. 19 Rakúsko / Österreich Sozialmedizin
38. 20 Slovinsko / Slovenija Javno zdravje
38. 21 Španielsko / España Medicina preventiva y salud pública
38. 22 Švédsko / Sverige Socialmedicin
38. 23 Taliansko / Italia Igiene e medicina preventiva
38. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Public health medicine
38. 25 Island / Ísland Félagslækningar
38. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Prävention und Gesundheitswesen
38. 27 Nórsko / Norge Samfunnsmedisin
38. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Prävention und Gesundheitswesen / prévention et santé publique / prevenzione e salute pubblica
39. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická farmakológia
39. 02 Cyprus / Κύπρος -
39. 03 Česko / Česká republika Klinická farmakologie
39. 04 Dánsko / Danmark Klinisk farmakologi
39. 05 Estónsko / Eesti -
39. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
39. 07 Francúzsko / France -
39. 08 Grécko / Ελλάς -
39. 09 Holandsko / Nederland -
39. 10 Írsko / Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
39. 11 Litva / Lietuva -
39. 12 Lotyšsko / Latvija -
39. 13 Luxembursko / Luxembourg -
39. 14 Maďarsko / Magyarország Klinikai farmakológia
39. 15 Malta / Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 16 Nemecko / Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
39. 17 Poľsko / Polska Farmakologia kliniczna
39. 18 Portugalsko / Portugal -
39. 19 Rakúsko / Österreich Pharmakologie und Toxikologie
39. 20 Slovinsko / Slovenija -
39. 21 Španielsko / España Farmacología clínica
39. 22 Švédsko / Sverige Klinisk farmakologi
39. 23 Taliansko / Italia -
39. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
39. 25 Island / Ísland Lyfjafræði
39. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 27 Nórsko / Norge Klinisk farmakologi
39. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
40. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde 4 roky klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
40. 02 Cyprus / Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
40. 03 Česko / Česká republika Pracovní lékařství
40. 04 Dánsko / Danmark Arbejdsmedicin
40. 05 Estónsko / Eesti -
40. 06 Fínsko / Suomi / Finland Työterveyshuolto / företagshälsovård
40. 07 Francúzsko / France Médecine du travail
40. 08 Grécko / Ελλάς Iατρική της Εργασίας
40. 09 Holandsko / Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, ver zekeringsgeneeskunde
40. 10 Írsko / Ireland Occupational medicine
40. 11 Litva / Lietuva Darbo medicina
40. 12 Lotyšsko / Latvija Arodslimības
40. 13 Luxembursko / Luxembourg Médecine du travail
40. 14 Maďarsko / Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 15 Malta / Malta Mediċina Okkupazzjonali
40. 16 Nemecko / Deutschland Arbeitsmedizin
40. 17 Poľsko / Polska Medycyna pracy
40. 18 Portugalsko / Portugal Medicina do trabalho
40. 19 Rakúsko / Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
40. 20 Slovinsko / Slovenija Medicina dela, prometa in športa
40. 21 Španielsko / España -
40. 22 Švédsko / Sverige Yrkes- och miljömedicin
40. 23 Taliansko / Italia Medicina del lavoro
40. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Occupational medicine
40. 25 Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Arbeitsmedizin
40. 27 Nórsko / Norge Arbeidsmedisin
40. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Arbeitsmedizin / médecine du travail / medicina del lavoro
41. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky klinická imunológia a alergológia
41. 02 Cyprus / Κύπρος Αλλεργιολογία
41. 03 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
41. 04 Dánsko / Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske o ver følsomhedssygdomme
41. 05 Estónsko / Eesti -
41. 06 Fínsko / Suomi / Finland
41. 07 Francúzsko / France -
41. 08 Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 09 Holandsko / Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde
41. 10 Írsko / Ireland -
41. 11 Litva / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 12 Lotyšsko / Latvija Alergoloģija
41. 13 Luxembursko / Luxembourg -
41. 14 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
41. 15 Malta / Malta -
41. 16 Nemecko / Deutschland -
41. 17 Poľsko / Polska Alergologia
41. 18 Portugalsko / Portugal Imuno-alergologia
41. 19 Rakúsko / Österreich
41. 20 Slovinsko / Slovenija -
41. 21 Španielsko / España Alergología
41. 22 Švédsko / Sverige Allergisjukdomar
41. 23 Taliansko / Italia Allergologia ed immunologia clinica
41. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
41. 25 Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
41. 27 Nórsko / Norge
41. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde 4 roky nukleárna medicína
42. 02 Cyprus / Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
42. 03 Česko / Česká republika Nukleární medicína
42. 04 Dánsko / Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
42. 05 Estónsko / Eesti -
42. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin
42. 07 Francúzsko / France Médecine nucléaire
42. 08 Grécko / Ελλάς Πυρηνική Iατρική
42. 09 Holandsko / Nederland Nucleaire geneeskunde
42. 10 Írsko / Ireland -
42. 11 Litva / Lietuva -
42. 12 Lotyšsko / Latvija -
42. 13 Luxembursko / Luxembourg Médecine nucléaire
42. 14 Maďarsko / Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
42. 15 Malta / Malta Mediċina Nukleari
42. 16 Nemecko / Deutschland Nuklerarmedizin
42. 17 Poľsko / Polska Medycyna nuklearna
42. 18 Portugalsko / Portugal Medicina nuclear
42. 19 Rakúsko / Österreich Nuklearmedizin
42. 20 Slovinsko / Slovenija Nuklearna medicina
42. 21 Španielsko / España Medicina nuclear
42. 22 Švédsko / Sverige Nukleärmedicin
42. 23 Taliansko / Italia Medicina nucleare
42. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Nuclear medicine
42. 25 Island / Ísland Ísótópagreining
42. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nuklearmedizin
42. 27 Nórsko / Norge Nukleærmedisin
42. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Nuklearmedizin / radiologie médicale / médecine nucléaire / radiologia medica / medicina nucleare
43. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov úrazová chirurgia
43. 02 Cyprus / Κύπρος -
43. 03 Česko / Česká republika Traumatologie
Urgentní medicína
43. 04 Dánsko / Danmark -
43. 05 Estónsko / Eesti -
43. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
43. 07 Francúzsko / France -
43. 08 Grécko / Ελλάς -
43. 09 Holandsko / Nederland -
43. 10 Írsko / Ireland Emergency medicine
43. 11 Litva / Lietuva -
43. 12 Lotyšsko / Latvija -
43. 13 Luxembursko / Luxembourg -
43. 14 Maďarsko / Magyarország Traumatológia
43. 15 Malta / Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
43. 16 Nemecko / Deutschland -
43. 17 Poľsko / Polska Medycyna ratunkowa
43. 18 Portugalsko / Portugal -
43. 19 Rakúsko / Österreich -
43. 20 Slovinsko / Slovenija -
43. 21 Španielsko / España -
43. 22 Švédsko / Sverige -
43. 23 Taliansko / Italia -
43. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Accident and emergency medicine
43. 25 Island / Ísland -
43. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
43. 27 Nórsko / Norge -
43. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
44. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokov maxilofaciálna chirurgia
44. 02 Cyprus / Κύπρος -
44. 03 Česko / Česká republika Maxilofaciální chirurgie
44. 04 Dánsko / Danmark -
44. 05 Estónsko / Eesti -
44. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
44. 07 Francúzsko / France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
44. 08 Grécko / Ελλάς -
44. 09 Holandsko / Nederland -
44. 10 Írsko / Ireland -
44. 11 Litva / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
44. 12 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
44. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale

44. 14 Maďarsko / Magyarország Szájsebészet
44. 15 Malta / Malta -
44. 16 Nemecko / Deutschland -
44. 17 Poľsko / Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
44. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia maxilo-facial
44. 19 Rakúsko / Österreich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
44. 20 Slovinsko / Slovenija Maksilofacialna kirurgija
44. 21 Španielsko / España Cirugía oral y maxilofacial
44. 22 Švédsko / Sverige -
44. 23 Taliansko / Italia Chirurgia maxillo-facciale
44. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
44. 25 Island / Ísland -
44. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein
44. 27 Nórsko / Norge -
44. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
b)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1a)
20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,
1b)
1. januárom 1981 v Grécku,
1c)
1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
1d)
1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande,
1e)
1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a v Švédsku,
1f)
1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,
1g)
1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
1h)
1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Malte a Cypre.
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba bola v špecializačnej príprave v čase, ktorý je ekvivalentný dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor stanovenej v tabuľke. Ak však Slovenská republika pre špecializačnú prípravu v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie obdobie, ako je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno určiť len so zreteľom na minimálne obdobie v príslušnom členskom štáte,
2.
doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušnými španielskymi orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku v rámci osobitných úprav obsiahnutých v príslušnom právnom predpise č. 1497/99 s cieľom overenia úrovne vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto termíne,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy stanovenej v tabuľke,
4.
taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
4a)
diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
4b)
diplom o špecializácii vydaný v Dánsku na odbor biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, na odbor fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred 1. augustom 1987 s výnimkou osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom,
4c)
diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor rádiológia pred 3. decembrom 1971 a na odbor neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
4d)
diplom alebo iný doklad o špecializácii vydaný v Luxembursku na odbor rádiológia alebo odbor neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
4e)
diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor rádiológia pred 8. júlom 1984 a na odbor neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
5.
diplom o špecializácii v kategórii lekár vydaný v Luxembursku v zmysle luxemburského zákona z roku 1939; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva vydaného Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
6.
diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné lekárstvo vydaný v Dánsku podľa zákona a udeľovaný lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade s príslušným právnym predpisom zo 14. mája 1970; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu niektorej z uvedených fakúlt; tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
7.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
10.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
11.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
B.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia,
b)
diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia,
Tabuľka č. 1
p. č. Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
3 Česko / Česká republika - -
4 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
5 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool
6 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors uni <?xml:namespace prefix = st1 />ver sitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
7 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
8 Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρJαδοωτικής 1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
9 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specia-
listenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
10 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
11 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją Uni ver sitetas
12 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāāts“ – kompetentas iestāādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas
eksāāmenu ortodontijāā
Latvijas Ārstu biedrība
 
13 Luxembursko / Luxembourg - -
14 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
15 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
16 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer
17 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych
18 Portugalsko / Portugal  —  
19 Rakúsko / Österreich  - -
20 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
21 Španielsko / España  - -
22 Švédsko / S ver ige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen
23 Taliansko / Italia - -
24 Veľká Británia a Se ver né Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
25 Island / Ísland    
26 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
27 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgàtt spesialistutdanning ikjeveortopedi Uni ver zitná fakulta zubného lekárstva
28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra diplôme fédéral d´orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontista Département fédéral de ľintérieur
Tabuľka č. 2
p. č. Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
3 Česko / Česká republika - -
4 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i hospitalsodontologi
Sundhedsstyrelsen
5 Estónsko / Eesti - -
6 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandlärkarexamen oral och maxillofacial  kirurgi 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors uni <?xml:namespace prefix = st1 />ver sitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
7 Francúzsko / France  - -
8 Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΓναJοχειρουργικής
 
1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
9 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialis-
tenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
10 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
11 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją Uni ver sitetas
12 Lotyšsko / Latvija - -
13 Luxembursko / Luxembourg - -
14 Maďarsko / Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
15 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
16 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie /
Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
17 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej  Centrum Egzaminów Medycznych
18 Portugalsko / Portugal - -
19 Rakúsko / Österreich - -
20 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
21 Španielsko / España  - -
22 Švédsko / S ver ige Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen
23 Taliansko / Italia  - -
24 Veľká Británia a Se ver né Írsko / United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral
surgery
Competent authority recognised for this purpose´
25 Island / Ísland    
26 Lichtenštajnsko / Lichtenstein -  
27 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgàtt spesialistutdanning i oralkirurgi Fakulta zubného lekárstva uni ver zity
28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra    
c)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba vykonávala špecializované zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor,
2.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho považuje za rovnocenný s dokladmi o špecializáciách uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred zjednotením Nemecka, ktorý oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený certifikátom vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo č. 2,
4.
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj doklad získaný na území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo doklad, diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne udelené v Rakúsku osobám, ktoré začali svoje univerzitné odborné vzdelávanie pred nadobudnutím účinnosti dohody o Európskom hospodárskom priestore, doložené osvedčením vydaným kompetentnými rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne, právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami, špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných činností v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto osoby oprávnené vykonávať vymenované činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti uvedeného vyššie. Od požiadavky trojročnej praxe sa upustí v prípade osôb, ktoré úspešne skončili najmenej tri roky štúdia, ktoré kompetentné úrady osvedčia ako rovnocenné odbornému vzdelaniu uvedenému vyššie,
5.
doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané na stomatológiu, ktoré sa začalo na území Československa pred 1. januárom 1993 alebo na území Českej republiky pred 1. májom 2004 a nadväzovalo naň získanie špecializácie v odbore stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala činnosť zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od požadovanej trojročnej praxe uvedenej v prvom odseku sa upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri roky štúdia charakteru odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných činností v kategórii zubný lekár, ktoré je osvedčené príslušnými orgánmi ako rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo
6.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
7.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.
Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1)
Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.
(2)
Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.
(3)
Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.
(5)
Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka.
Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania
(1)
Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.
(2)
Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy.
(3)
Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv pacienta.
(4)
Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely.
(5)
Zdravotnícky pracovník u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňuje bolesť, rešpektuje ľudskú dôstojnosť, priania pacienta v súlade s právnymi predpismi a zmierňuje utrpenie. Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné.
(6)
Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať.
(7)
Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
(8)
Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony.
(9)
Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.
(10)
Zdravotnícky pracovník sa môže zúčastňovať na prezentácii odborných zdravotníckych tém na verejnosti, v tlači, rozhlase a televízii a na diskusii k nim.
(11)
Zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania zdravotníckeho pracovníka.
(12)
Zdravotnícky pracovník si musí byť vedomý svojho postavenia, svojej úlohy v spoločnosti a svojho vplyvu na okolie.
Zdravotnícky pracovník a pacient
(1)
Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.
(2)
Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.
(3)
Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. Každý zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.
(4)
Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.
(5)
Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu.
(6)
Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti.
Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi
(1)
Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.
(2)
Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú.
(3)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory zdravotníckych pracovníkov rôznia.
(4)
Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.
(5)
Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.
Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve
(1)
Lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi a zubnému lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.
(2)
Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.
Príloha č. 5 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE
Licencia
1.
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe ...................................................................................... 2 000 Sk,
2.
na výkon zdravotníckeho povolania ................................................................................................ 1 000 Sk,
3.
na výkon činnosti odborného zástupcu ........................................................................................... 2 000 Sk.
1)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad Zákonník práce.
8)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
9)
§ 23 a body 9, 9a a 58 prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
17)
§ 19 a 22 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
23)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
28)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z.
31)
§ 9 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
32)
§ 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
33)
Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
34)
Zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
39)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
41)