578/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
(1)
Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)].
b)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, alebo
c)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní tohto dokladu o špecializácii príslušným orgánom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa doklad o špecializácii získal.
ŠIESTA ČASŤ
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
§ 79
Povinnosti poskytovateľa
(1)
Poskytovateľ je povinný
ÔSMA ČASŤ
TRANSFORMÁCIA ŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ
§ 84
Spôsob založenia
(1)
Štátna organizácia, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitných predpisov62) alebo zmenená podľa osobitných predpisov,63) sa transformuje na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona (ďalej len „akciová spoločnosť“).
(2)
Zakladateľom akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je štát; v jeho mene koná ministerstvo zdravotníctva. Zakladateľskú listinu a stanovy akciovej spoločnosti schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva zdravotníctva.
(3)
Založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti spravuje osobitný zákon,64) ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitný zákon65) sa pri založení a vzniku akciovej spoločnosti nepoužije.
§ 85
Predmet vkladu
(1)
Na založenie akciovej spoločnosti sa použije majetok štátu v správe štátnej organizácie.
(2)
Predmetom nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti je majetok štátu v správe štátnej organizácie, ktorý sa na účely tohto zákona považuje za podnik podľa osobitného zákona.66) Ustanovenia o prechode záväzku a možnosti podať odpor podľa osobitného zákona67) sa nepoužijú.
§ 86
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)
Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia akciovej spoločnosti ako všeobecná hodnota vkladaného majetku.
(2)
Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku.
§ 87
Prechod vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
(1)
K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra16) sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom akciovej spoločnosti.
(2)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností68) je súpis nehnuteľností, ktorý tvorí prílohu k zakladateľskej listine. Ku dňu vzniku akciovej spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a akciová spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do nepeňažného vkladu sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami; ustanovenia o povinnosti zaplatiť hodnotu nepeňažného vkladu, správe vkladu a prechode vlastníckeho práva podľa osobitného zákona69) sa nepoužijú.
(3)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú práva a povinnosti vrátane neznámych vyplývajúce z právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.
§ 88
Práva k niektorým nehnuteľnostiam
(1)
K nehnuteľnostiam, užívaným ku dňu vzniku akciovej spoločnosti štátnou organizáciou pri jej činnosti, ktoré nemôžu byť súčasťou predmetu vkladu do akciovej spoločnosti z dôvodu nevysporiadania vlastníckeho práva a ich užívanie je nevyhnutné na zabezpečenie činnosti akciovej spoločnosti, vzniká v prospech akciovej spoločnosti dňom jej vzniku právo zodpovedajúce vecnému bremenu,70) ktorého obsahom je užívanie nehnuteľností.
(2)
Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností68) je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech akciovej spoločnosti právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Tento súpis tvorí prílohu k zakladateľskej listine.
§ 89
Predmet podnikania
(1)
Akciová spoločnosť môže najdlhšie do 31. decembra 2006 odo dňa jej vzniku podnikať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu činností, ktoré vykonáva štátna organizácia. Po uplynutí tejto doby môže akciová spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe povolenia podľa tohto zákona.
(2)
Akciová spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)
(3)
K návrhu na zápis do obchodného registra sa neprikladá povolenie podľa odseku 1.
§ 90
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1)
Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenie osobitného zákona sa nepoužije.71)
(2)
Rezervný fond akciovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
(3)
Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
§ 91
(1)
Dňom vzniku akciovej spoločnosti zaniká štátna organizácia.
(2)
Ustanovenia § 84 až 90 sa primerane použijú aj na transformáciu štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, ak nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitných predpisov62) alebo transformovaná podľa osobitného predpisu,63) kde v mene štátu koná podľa § 84 ods. 2 príslušné ministerstvo.
(3)
Postupnosť transformácie zdravotníckych zariadení, tvorbu a zloženie prvých predstavenstiev a prvých dozorných rád v transformovaných zdravotníckych zariadeniach určí ministerstvo zdravotníctva do 31. marca 2005 tak, aby sa transformácia zdravotníckych zariadení uskutočnila najneskôr do 31. decembra 2006; ak ide o transformáciu zdravotníckych zariadení, kde v mene štátu koná príslušné ministerstvo, v spolupráci s príslušným ministerstvom.
(4)
Vláda môže odsúhlasiť uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia s verejnými vysokými školami, samosprávnymi krajmi alebo obcami. Súčasťou takejto zmluvy musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Majetková účasť štátu na základnom imaní týchto spoločností nesmie klesnúť pod 51 %.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, § 10 až 78, § 79 ods. 1 písm. a) až r) a písm. t) až z), § 79 ods. 2 až 6, § 80 až 83, § 92 až 103 a v čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 9 a § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 176, 15. 07. 1977).
2.
Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 176, 15. 07. 1977).
3.
Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 233, 24. 08. 1978).
4.
Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 233, 24. 08. 1978).
5.
Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 033, 11. 02. 1980).
6.
Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činností pôrodných asistentiek (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 033, 11. 02. 1980).
7.
Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa, v dôsledku pristúpenia Grécka, smernica č. 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 375, 31. 12. 1980).
8.
Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov so zreteľom na nadobudnuté práva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 385, 31. 12. 1981).
9.
Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa určitých činností v oblasti farmácie (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 24. 09. 1985).
10.
Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách farmaceutov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa pre určité farmaceutické činnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 24. 09. 1985).
11.
Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa na základe pristúpenia Španielska a Portugalska mení a dopĺňa smernica 85/433/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách farmaceutov vrátane opatrení na uľahčenie uplatňovania práva usadiť sa pre určité farmaceutické činnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372, 31. 12. 1985).
12.
Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek a zároveň smernice 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 341, 23. 11. 1989).
13.
Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/452/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/453/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 341, 23. 11. 1989).
14.
Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorá mení a dopĺňa niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 353, 17. 12. 1990).
15.
Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 165, 07. 07. 1993).
16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 291, 24. 10. 1997).
17.
Smernica Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 119, 22. 04. 1998).
18.
Smernica Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 15. 09. 1998).
19.
Smernica Komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorá mení a dopĺňa smernicu 93/16/EHS uľahčujúcu slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a ďalších dokumentov o formálnych kvalifikáciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 139, 02. 06. 1999).
20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 31. 07. 2001).
Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII
A.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2,
Tabuľka č. 1
p. č. Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
3 Česko / Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
4 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
5 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
6 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors uni <?xml:namespace prefix = st1 />ver sitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
7 Francúzsko / France 1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. 3. 4. Uni ver sités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
8 Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
9 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
(HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
10 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
11 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas
12 Lotyšsko / Latvija Sertifikāts – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas eksāāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
13 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
14 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
15 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
16 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Countryesärztekammer
17 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty  Centrum Egzaminów Medycznych
18 Portugalsko / Portugal 1. Grau de assistente e/ou
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
19 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
20 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
21 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
22 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
23 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
24 Veľká Británia a Se ver né Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority
25 Island / Ísland Sérfræðileayfi Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti
26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
27 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den  norske lægeforening ihht. delegert myndighet
28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Facharzt / spécialiste / specialista Département fédéral de ľintérieur
Tabuľka č. 2
Por. číslo Krajina Názov špecializačného odboru
v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation /
Anesthesie reanimatie
3 roky anestéziológia a intenzívna medicína
1. 02 Cyprus / Κύπρος Αναισθησιολογία
1. 03 Česko / Česká republika Anesteziologie a resuscitace
1. 04 Dánsko / Danmark Anæstesiologi
1. 05 Estónsko / Eesti Anestesioloogia
1. 06 Fínsko / Suomi / Finland Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård
1. 07 Francúzsko / France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 08 Grécko / Ελλάς Αναισθησιολογία
1. 09 Holandsko / Nederland Anesthesiologie
1. 10 Írsko / Ireland Anaesthesia
1. 11 Litva / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 12 Lotyšsko / Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 13 Luxembursko / Luxembourg Anesthésie-réanimation
1. 14 Maďarsko / Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 15 Malta / Malta Anesteżija u Kura Intensiva
1. 16 Nemecko / Deutschland Anästhesiologie
1. 17 Poľsko / Polska Anestezjologia i intensywna terapia
1. 18 Portugalsko / Portugal Anestesiologia
1. 19 Rakúsko / Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 20 Slovinsko / Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina
1. 21 Španielsko / España Anestesiología y Reanimación
1. 22 Švédsko / Sverige Anestesi och intensivvård
1. 23 Taliansko / Italia Anestesia e rianimazione
1. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Anaesthetics
1. 25 Island / Ísland Svæefinga- og gjörgæluæknisfræði
1. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Anästhesiologie
1. 27 Nórsko / Norge Anestesiologi
1. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Anästhesiologie / anesthésiologie / anestesiologia
2. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie / Heelkunde 5 rokov chirurgia
2. 02 Cyprus / Κύπρος Γενική Χειρουργική
2. 03 Česko / Česká republika Chirurgie
2. 04 Dánsko / Danmark Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 05 Estónsko / Eesti Üldkirurgia
2. 06 Fínsko / Suomi / Finland Yleiskirurgia / allmän kirurgi
2. 07 Francúzsko / France Chirurgie générale
2. 08 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 09 Holandsko / Nederland Heelkunde
2. 10 Írsko / Ireland General surgery
2. 11 Litva / Lietuva Chirurgija
2. 12 Lotyšsko / Latvija Ķirurģija
2. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie générale
2. 14 Maďarsko / Magyarország Sebészet
2. 15 Malta / Malta Kirurġija Ġenerali
2. 16 Nemecko / Deutschland Chirurgie
2. 17 Poľsko / Polska Chirurgia ogólna
2. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia geral
2. 19 Rakúsko / Österreich Chirurgie
2. 20 Slovinsko / Slovenija Splošna kirurgija
2. 21 Španielsko / España Cirugía general y del aparato digestivo
2. 22 Švédsko / Sverige Kirurgi
2. 23 Taliansko / Italia Chirurgia generale
2. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General surgery
2. 25 Island / Ísland Skurðlækningar
2. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Chirurgie
2. 27 Nórsko / Norge Generell kirurgi
2. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie / chirurgie / chirurgia
3. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie 5 rokov
neurochirurgia
3. 02 Cyprus / Κύπρος Νευροχειρουργική
3. 03 Česko / Česká republika Neurochirurgie
3. 04 Dánsko / Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 05 Estónsko / Eesti Neurokirurgia
3. 06 Fínsko / Suomi / Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi
3. 07 Francúzsko / France Neurochirurgie
3. 08 Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 09 Holandsko / Nederland Neurochirurgie
3. 10 Írsko / Ireland neurosurgery
3. 11 Litva / Lietuva Neurochirurgija
3. 12 Lotyšsko / Latvija Neiroķirurģija
3. 13 Luxembursko / Luxembourg Neurochirurgie
3. 14 Maďarsko / Magyarország Idegsebészet
3. 15 Malta / Malta Newrokirurġija
3. 16 Nemecko / Deutschland Neurochirurgie
3. 17 Poľsko / Polska Neurochirurgia
3. 18 Portugalsko / Portugal Neurocirurgia
3. 19 Rakúsko / Österreich Neurochirurgie
3. 20 Slovinsko / Slovenija Nevrokirurgija
3. 21 Španielsko / España Neurocirugía
3. 22 Švédsko / Sverige Neurokirurgi
3. 23 Taliansko / Italia Neurochirurgia
3. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurosurgery
3. 25 Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurochirurgie
3. 27 Nórsko / Norge Nevrokirurgi
3. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurochirurgie / neurochirurgie / neurochirurgia
4. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie - obstétrique / gynaecologie en ver loskunde 4 roky gynekológia a pôrodníctvo
4. 02 Cyprus / Κύπρος Μαιευτική – Γυναικολογία
4. 03 Česko / Česká republika Gynekologie a porodnictví
4. 04 Dánsko / Danmark Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 05 Estónsko / Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 06 Fínsko / Suomi / Finland Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 07 Francúzsko / France Gynécologie - obstétrique
4. 08 Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία
4. 09 Holandsko / Nederland Verloskunde en gynaecologie
4. 10 Írsko / Ireland Obstetrics and gynaecology
4. 11 Litva / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 12 Lotyšsko / Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 13 Luxembursko / Luxembourg Gynécologie - obstétrique
4. 14 Maďarsko / Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
4. 15 Malta / Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 16 Nemecko / Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 17 Poľsko / Polska Położnictwo i ginekologia
4. 18 Portugalsko / Portugal Ginecologia e obstetricia
4. 19 Rakúsko / Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 20 Slovinsko / Slovenija Ginekologija in porodništvo
4. 21 Španielsko / España Obstetricia y ginecología
4. 22 Švédsko / Sverige Obstetrik och gynekologi
4. 23 Taliansko / Italia Ginecologia e ostetricia
4. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Obstetrics and gynaecology
4. 25 Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 27 Nórsko / Norge Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gynäkologie und Geburtshilfe / gynécologie et obstétrique / ginecologia e ostetricia
5. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne / inwendige geneeskunde 5 rokov vnútorné lekárstvo
5. 02 Cyprus / Κύπρος Παθoλoγία
5. 03 Česko / Česká republika Vnitřní lékařství
5. 04 Dánsko / Danmark Intern medicin
5. 05 Estónsko / Eesti Sisehaigused
5. 06 Fínsko / Suomi / Finland Sisätaudit / inre medicin
5. 07 Francúzsko / France Médecine interne
5. 08 Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 09 Holandsko / Nederland Interne geneeskunde
5. 10 Írsko / Ireland General medicine
5. 11 Litva / Lietuva Vidaus ligos
5. 12 Lotyšsko / Latvija Internā medicīna
5. 13 Luxembursko / Luxembourg Médecine interne
5. 14 Maďarsko / Magyarország Belgyógyászat
5. 15 Malta / Malta Mediċina Interna
5. 16 Nemecko / Deutschland Innere Medizin
5. 17 Poľsko / Polska Choroby wewnętrzne
5. 18 Portugalsko / Portugal Medicina interna
5. 19 Rakúsko / Österreich Innere Medizin
5. 20 Slovinsko / Slovenija Interna medicina
5. 21 Španielsko / España Medicina interna
5. 22 Švédsko / Sverige Internmedicin
5. 23 Taliansko / Italia Medicina interna
5. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General (internal) medicine
5. 25 Island / Ísland Lyflækningar
5. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Innere Medizin
5. 27 Nórsko / Norge Indremedisin
5. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Innere Medizin / médecine interne / medicina interna
6. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie / oftalmologie 3 roky oftalmológia
6. 02 Cyprus / Κύπρος Οφθαλμολογία
6. 03 Česko / Česká republika Oftalmologie
6. 04 Dánsko / Danmark Oftalmologi eller øjensygdomme
6. 05 Estónsko / Eesti Oftalmoloogia
6. 06 Fínsko / Suomi / Finland Silmätaudit / Ögonsjukdomar
6. 07 Francúzsko / France Ophtalmologie
6. 08 Grécko / Ελλάς Οφθαλμoλoγία
6. 09 Holandsko / Nederland Oogheelkunde
6. 10 Írsko / Ireland Ophthalmic surgery
6. 11 Litva / Lietuva Oftalmologija
6. 12 Lotyšsko / Latvija Oftalmoloģija
6. 13 Luxembursko / Luxembourg Ophtalmologie
6. 14 Maďarsko / Magyarország Szemészet
6. 15 Malta / Malta Oftalmoloġija
6. 16 Nemecko / Deutschland Augenheilkunde
6. 17 Poľsko / Polska Okulistyka
6. 18 Portugalsko / Portugal Oftalmologia
6. 19 Rakúsko / Österreich Augenheilkunde und Optometrie
6. 20 Slovinsko / Slovenija Oftalmologija
6. 21 Španielsko / España Oftalmología
6. 22 Švédsko / Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 23 Taliansko / Italia Oftalmologia
6. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Ophthalmology
6. 25 Island / Ísland Augnlækningar
6. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Augenheilkunde
6. 27 Nórsko / Norge øyesykdommer
6. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Ophtalmologie / ophtalmologie / oftalmologia
7. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie / otorhinolaryngologie 3 roky otorinolaryngológia
7. 02 Cyprus / Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
7. 03 Česko / Česká republika Otorinolaryngologie
7. 04 Dánsko / Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 05 Estónsko / Eesti Otorinolarüngoloogia
7. 06 Fínsko / Suomi / Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar
7. 07 Francúzsko / France Oto-rhino-laryngologie
7. 08 Grécko / Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία
7. 09 Holandsko / Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
7. 10 Írsko / Ireland Otolaryngology
7. 11 Litva / Lietuva Otorinolaringologija
7. 12 Lotyšsko / Latvija Otolaringoloģija
7. 13 Luxembursko / Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
7. 14 Maďarsko / Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
7. 15 Malta / Malta Otorinolaringoloġija
7. 16 Nemecko / Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 17 Poľsko / Polska Otorynolaryngologia
7. 18 Portugalsko / Portugal Otorrinolaringologia
7. 19 Rakúsko / Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 20 Slovinsko / Slovenija Otorinolaringologija
7. 21 Španielsko / España Otorrinolaringología
7. 22 Švédsko / Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 23 Taliansko / Italia Otorinolaringoiatria
7. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Otolaryngology
7. 25 Island / Ísland Háls, nef- og eyrnalækningar
7. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 27 Nórsko / Norge øre-nese-halssykdommer
7. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Oto–Rhino–Laryngologie / oto–rhino-laryngologie / otorinolaringoiatria
8. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie / pediatrie 4 roky pediatria
8. 02 Cyprus / Κύπρος Παιδιατρική
8. 03 Česko / Česká republika Dětské lékařství
8. 04 Dánsko / Danmark Pædiatri eller sygdomme hos børn
8. 05 Estónsko / Eesti Pediaatria
8. 06 Fínsko / Suomi / Finland Lastentaudit / barnsjukdomar
8. 07 Francúzsko / France Pédiatrie
8. 08 Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 09 Holandsko / Nederland Kindergeneeskunde
8. 10 Írsko / Ireland Paediatrics
8. 11 Litva / Lietuva Vaikų ligos
8. 12 Lotyšsko / Latvija Pediatrija
8. 13 Luxembursko / Luxembourg Pédiatrie
8. 14 Maďarsko / Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 15 Malta / Malta Pedjatrija
8. 16 Nemecko / Deutschland Kinderheilkunde
8. 17 Poľsko / Polska Pediatria
8. 18 Portugalsko / Portugal Pediatria
8. 19 Rakúsko / Österreich Kinder- und Jugendheilkunde
8. 20 Slovinsko / Slovenija Pediatrija
8. 21 Španielsko / España Pediatria y sus áreas especificas
8. 22 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomsmedicin
8. 23 Taliansko / Italia Pédiatria
8. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatrics
8. 25 Island / Ísland Barnalækningar
8. 26 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderheilkunde
8. 27 Nórsko / Norge Barnesykdommer
8. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder- und Jugendmedezin / pédiatrie / pediatria
9. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie 4 roky pneumológia a ftizeológia
9. 02 Cyprus / Κύπρος Πνευμονολογία – Φυματιολογία
9. 03 Česko / Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci
9. 04 Dánsko / Danmark Medicinske lungesygdomme
9. 05 Estónsko / Eesti Pulmonoloogia
9. 06 Fínsko / Suomi / Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi
9. 07 Francúzsko / France Pneumologie
9. 08 Grécko / Ελλάς Φυματιoλoγία-Πνευμoνoλoγία
9. 09 Holandsko / Nederland Longziekten en tuberculose
9. 10 Írsko / Ireland Respiratory medicine
9. 11 Litva / Lietuva Pulmonologija
9. 12 Lotyšsko / Latvija Ftiziopneimonoloģija
9. 13 Luxembursko / Luxembourg Pneumologie
9. 14 Maďarsko / Magyarország Tüdőgyógyászat
9. 15 Malta / Malta Mediċina Respiratorja
9. 16 Nemecko / Deutschland Pneumologie
9. 17 Poľsko / Polska Choroby płuc
9. 18 Portugalsko / Portugal Pneumologia
9. 19 Rakúsko / Österreich Lungenkrankheiten
9. 20 Slovinsko / Slovenija Pnevmologija
9. 21 Španielsko / España Neumologia
9. 22 Švédsko / Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 23 Taliansko / Italia Malattie dell'apparato respiratorio
9. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Respiratory medicine
9. 25 Island / Ísland Lungnalækningar
9. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pneumologie
9. 27 Nórsko / Norge Lungesykdommer
9. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pneumologie / pneumologie / pneumologia
10. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie 5 rokov urológia
10. 02 Cyprus / Κύπρος Ουρολογία
10. 03 Česko / Česká republika Urologie
10. 04 Dánsko / Danmark Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
10. 05 Estónsko / Eesti Uroloogia
10. 06 Fínsko / Suomi / Finland Urologia / urologi
10. 07 Francúzsko / France Urologie
10. 08 Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 09 Holandsko / Nederland Urologie
10. 10 Írsko / Ireland Urology
10. 11 Litva / Lietuva Urologija
10. 12 Lotyšsko / Latvija Uroloģija
10. 13 Luxembursko / Luxembourg Urologie
10. 14 Maďarsko / Magyarország Urológia
10. 15 Malta / Malta Uroloġija
10. 16 Nemecko / Deutschland Urologie
10. 17 Poľsko / Polska Urologia
10. 18 Portugalsko / Portugal Urologia
10. 19 Rakúsko / Österreich Urologie
10. 20 Slovinsko / Slovenija Urologija
10. 21 Španielsko / España Urología
10. 22 Švédsko / Sverige Urologi
10. 23 Taliansko / Italia Urologia
10. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Urology
10. 25 Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Urologie
10. 27 Nórsko / Norge Urologi
10. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Urologie / urologie / urologia
11. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde 5 rokov ortopédia
11. 02 Cyprus / Κύπρος Ορθοπεδική
11. 03 Česko / Česká republika Ortopedie
11. 04 Dánsko / Danmark Ortopædisk kirurgi
11. 05 Estónsko / Eesti Ortopeedia
11. 06 Fínsko / Suomi / Finland Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi
11. 07 Francúzsko / France Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 08 Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 09 Holandsko / Nederland Orthopedie
11. 10 Írsko / Ireland Trauma and orthopaedic surgery
11. 11 Litva / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 12 Lotyšsko / Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
11. 13 Luxembursko / Luxembourg Orthopédie
11. 14 Maďarsko / Magyarország Ortopédia
11. 15 Malta / Malta Kirurġija Ortopedika
11. 16 Nemecko / Deutschland Orthopädie
11. 17 Poľsko / Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 18 Portugalsko / Portugal Ortopedia
11. 19 Rakúsko / Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 20 Slovinsko / Slovenija Ortopedska kirurgija
11. 21 Španielsko / España Traumatología y cirugía ortopédica
11. 22 Švédsko / Sverige Ortopedi
11. 23 Taliansko / Italia Ortopedia e traumatologia
11. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
11. 25 Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Orthopädische Chirurgie
11. 27 Nórsko / Norge Ortopedisk kirurgi
11. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique / chirurgia ortopedica
12. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 4 roky patologická anatómia
12. 02 Cyprus / Κύπρος Παθολογοανατομία – Ιστολογία
12. 03 Česko / Česká republika Patologická anatomie
12. 04 Dánsko / Danmark Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 05 Estónsko / Eesti Patoloogia
12. 06 Fínsko / Suomi / Finland Patologia / patologi
12. 07 Francúzsko / France Anatomie et cytologie pathologiques
12. 08 Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική
12. 09 Holandsko / Nederland Pathologie
12. 10 Írsko / Ireland histopathology
12. 11 Litva / Lietuva Patologija
12. 12 Lotyšsko / Latvija Patoloģija
12. 13 Luxembursko / Luxembourg Anatomie pathologique
12. 14 Maďarsko / Magyarország Patológia
12. 15 Malta / Malta Istopatoloġija
12. 16 Nemecko / Deutschland Pathologie
12. 17 Poľsko / Polska Patomorfologia
12. 18 Portugalsko / Portugal Anatomia patológica
12. 19 Rakúsko / Österreich Pathologie
12. 20 Slovinsko / Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
12. 21 Španielsko / España Anatomía patológica
12. 22 Švédsko / Sverige Klinisk patologi
12. 23 Taliansko / Italia Anatomia patologica
12. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Histopathology
12. 25 Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Pathologie
12. 27 Nórsko / Norge Patologi
12. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pathologie / pathologie / patologia
13. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie 4 roky neurológia
13. 02 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία
13. 03 Česko / Česká republika Neurologie
13. 04 Dánsko / Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 05 Estónsko / Eesti Neuroloogia
13. 06 Fínsko / Suomi / Finland Neurologia / neurologi
13. 07 Francúzsko / France Neurologie
13. 08 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 09 Holandsko / Nederland Neurologie
13. 10 Írsko / Ireland Neurology
13. 11 Litva / Lietuva Neurologija
13. 12 Lotyšsko / Latvija Neiroloģija
13. 13 Luxembursko / Luxembourg Neurologie
13. 14 Maďarsko / Magyarország Neurológia
13. 15 Malta / Malta Newroloġija
13. 16 Nemecko / Deutschland Neurologie
13. 17 Poľsko / Polska Neurologia
13. 18 Portugalsko / Portugal Neurologia
13. 19 Rakúsko / Österreich Neurologie
13. 20 Slovinsko / Slovenija Nevrologija
13. 21 Španielsko / España Neurología
13. 22 Švédsko / Sverige Neurologi
13. 23 Taliansko / Italia Neurologia
13. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurology
13. 25 Island / Ísland Taugalækningar
13. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Neurologie
13. 27 Nórsko / Norge Nevrologi
13. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurologie / neurologie / neurologia
14. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie 4 roky psychiatria
14. 02 Cyprus / Κύπρος Ψυχιατρική
14. 03 Česko / Česká republika Psychiatrie
14. 04 Dánsko / Danmark Psykiatri
14. 05 Estónsko / Eesti Psühhiaatria
14. 06 Fínsko / Suomi / Finland Psykiatria / psykiatri
14. 07 Francúzsko / France Psychiatrie
14. 08 Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 09 Holandsko / Nederland Psychiatrie
14. 10 Írsko / Ireland Psychiatry
14. 11 Litva / Lietuva Psichiatrija
14. 12 Lotyšsko / Latvija Psihiatrija
14. 13 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie
14. 14 Maďarsko / Magyarország Pszichiátria
14. 15 Malta / Malta Psikjatrija
14. 16 Nemecko / Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
14. 17 Poľsko / Polska Psychiatria
14. 18 Portugalsko / Portugal Psiquiatria
14. 19 Rakúsko / Österreich Psychiatrie
14. 20 Slovinsko / Slovenija Psihiatrija
14. 21 Španielsko / España Psiquiatría
14. 22 Švédsko / Sverige Psykiatri
14. 23 Taliansko / Italia Psichiatria
14. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General psychiatry
14. 25 Island / Ísland Geðlækningar
14. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Psychiatrie und Psychotherapie
14. 27 Nórsko / Norge Psykiatri
14. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie und Psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie / psichiatria e psicoterapia
15. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic /
röntgendiagnose
4 roky rádiológia
15. 02 Cyprus / Κύπρος Ακτινολογία
15. 03 Česko / Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
15. 04 Dánsko / Danmark Dia gnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 05 Estónsko / Eesti Radioloogia
15. 06 Fínsko / Suomi / Finland Radiologia / radiologi
15. 07 Francúzsko / France Radiodiagnostic et imagerie médicale
15. 08 Grécko / Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική
15. 09 Holandsko / Nederland Radiologie
15. 10 Írsko / Ireland Dia gnostic radiology
15. 11 Litva / Lietuva Radiologija
15. 12 Lotyšsko / Latvija Dia gnostiskā radioloģija
15. 13 Luxembursko / Luxembourg Radiodiagnostic
15. 14 Maďarsko / Magyarország Radiológia
15. 15 Malta / Malta Radjoloġija
15. 16 Nemecko / Deutschland Dia gnostische Radiologie
15. 17 Poľsko / Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
15. 18 Portugalsko / Portugal Radiodiagnóstico
15. 19 Rakúsko / Österreich Medizinische Radiologie- Dia gnostik
15. 20 Slovinsko / Slovenija Radiologija
15. 21 Španielsko / España Radiodiagnóstico
15. 22 Švédsko / Sverige Medicinsk radiologi
15. 23 Taliansko / Italia Radiodiagnostica
15. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical radiology
15. 25 Island / Ísland Geislagreining
15. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 27 Nórsko / Norge Radiologi
15. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik / radiologie médicale / radio–diagnostic / radiologia medica / radiodiagnostica
16. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie / radiotherapie-oncologie 4 roky radiačná onkológia
16. 02 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική
16. 03 Česko / Česká republika Radiační onkologie
16. 04 Dánsko / Danmark Onkologi
16. 05 Estónsko / Eesti Onkoloogia
16. 06 Fínsko / Suomi / Finland Syöpätaudit / cancersjukdomar
16. 07 Francúzsko / France Oncologie radiothérapique
16. 08 Grécko / Ελλάς Ακτινoθεραπευτική – Ογκολογία
16. 09 Holandsko / Nederland Radiotherapie
16. 10 Írsko / Ireland Radiation oncology
16. 11 Litva / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 12 Lotyšsko / Latvija Terapeitiskā radioloģija
16. 13 Luxembursko / Luxembourg Radiothérapie
16. 14 Maďarsko / Magyarország Sugárterápia
16. 15 Malta / Malta Onkologija u Radjoterapija
16. 16 Nemecko / Deutschland Strahlentherapie
16. 17 Poľsko / Polska Radioterapia onkologiczna
16. 18 Portugalsko / Portugal Radioterapia
16. 19 Rakúsko / Österreich Strahlentherapie / Radioonkologie
16. 20 Slovinsko / Slovenija Radioterapija in onkologija
16. 21 Španielsko / España Oncología radioterápica
16. 22 Švédsko / Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 23 Taliansko / Italia Radioterapia
16. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical oncology

16. 25 Island / Ísland -
16. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 27 Nórsko / Norge
16. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Radio–Onkologie / radiologie médicale / radio–onkologie / radiologia medica / radio–oncologia
17. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique / klinische biologie 4 roky laboratórna medicína
17. 02 Cyprus / Κύπρος -
17. 03 Česko / Česká republika -
17. 04 Dánsko / Danmark -
17. 05 Estónsko / Eesti Laborimeditsiin
17. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
17. 07 Francúzsko / France Biologie médicale
17. 08 Grécko / Ελλάς -
17. 09 Holandsko / Nederland -
17. 10 Írsko / Ireland -
17. 11 Litva / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 12 Lotyšsko / Latvija -
17. 13 Luxembursko / Luxembourg Biologie clinique
17. 14 Maďarsko / Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 15 Malta / Malta -
17. 16 Nemecko / Deutschland -
17. 17 Poľsko / Polska Diagnostyka laboratoryjna
17. 18 Portugalsko / Portugal Patologia clínica
17. 19 Rakúsko / Österreich Medizinische Biologie
17. 20 Slovinsko / Slovenija -
17. 21 Španielsko / España Análisis clínicos
17. 22 Švédsko / Sverige -
17. 23 Taliansko / Italia Patologia clinica
17. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
17. 25 Island / Ísland -
17. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
17. 27 Nórsko / Norge -
17. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
18. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická mikrobiológia
18. 02 Cyprus / Κύπρος Μικροβιολογία
18. 03 Česko / Česká republika Lékařská mikrobiologie
18. 04 Dánsko / Danmark Klinisk mikrobiologi
18. 05 Estónsko / Eesti -
18. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi
18. 07 Francúzsko / France -
18. 08 Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 09 Holandsko / Nederland Medische microbiologie
18. 10 Írsko / Ireland Microbiology
18. 11 Litva / Lietuva -
18. 12 Lotyšsko / Latvija Mikrobioloģija
18. 13 Luxembursko / Luxembourg Microbiologie
18. 14 Maďarsko / Magyarország Orvosi mikrobiológia
18. 15 Malta / Malta Mikrobijoloġija
18. 16 Nemecko / Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
18. 17 Poľsko / Polska Mikrobiologia lekarska
18. 18 Portugalsko / Portugal -
18. 19 Rakúsko / Österreich Hygiene und Mikrobiologie
18. 20 Slovinsko / Slovenija Klinična mikrobiologija
18. 21 Španielsko / España Microbiología y parasitología
18. 22 Švédsko / Sverige Klinisk bakteriologi
18. 23 Taliansko / Italia Microbiologia e virologia
18. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical microbiology and virology
18. 25 Island / Ísland Syklafræði
18. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
18. 27 Nórsko / Norge Medisinsk mikrobiologi
18. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
19. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická biochémia
19. 02 Cyprus / Κύπρος -
19. 03 Česko / Česká republika Klinická biochemie
19. 04 Dánsko / Danmark Klinisk biokemi
19. 05 Estónsko / Eesti -
19. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen kemia / klinisk kemi
19. 07 Francúzsko / France -
19. 08 Grécko / Ελλάς -
19. 09 Holandsko / Nederland Klinische chemie
19. 10 Írsko / Ireland Chemical pathology
19. 11 Litva / Lietuva -
19. 12 Lotyšsko / Latvija -
19. 13 Luxembursko / Luxembourg Chimie biologique
19. 14 Maďarsko / Magyarország -
19. 15 Malta / Malta Patoloġija Kimika
19. 16 Nemecko / Deutschland -
19. 17 Poľsko / Polska -
19. 18 Portugalsko / Portugal -
19. 19 Rakúsko / Österreich Medizinische und chemische Labordiagnostik
19. 20 Slovinsko / Slovenija Medicinska biokemija
19. 21 Španielsko / España Bioquímica clínica
19. 22 Švédsko / Sverige Klinisk kemi
19. 23 Taliansko / Italia Biochimica clinica
19. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Chemical pathology
19. 25 Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
19. 27 Nórsko / Norge Klinisk kjemi
19. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
20. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická imunológia a alergológia
20. 02 Cyprus / Κύπρος Ανοσολογία
20. 03 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
20. 04 Dánsko / Danmark Klinisk immunologi
20. 05 Estónsko / Eesti -
20. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
20. 07 Francúzsko / France -
20. 08 Grécko / Ελλάς -
20. 09 Holandsko / Nederland -
20. 10 Írsko / Ireland immunology (clinical and laboratory)
20. 11 Litva / Lietuva -
20. 12 Lotyšsko / Latvija Imunoloģija
20. 13 Luxembursko / Luxembourg -
20. 14 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
20. 15 Malta / Malta Immunoloġija
20. 16 Nemecko / Deutschland -
20. 17 Poľsko / Polska Immunologia kliniczna
20. 18 Portugalsko / Portugal -
20. 19 Rakúsko / Österreich Immunologie
20. 20 Slovinsko / Slovenija -
20. 21 Španielsko / España Immunología
20. 22 Švédsko / Sverige Klinisk immunologi
20. 23 Taliansko / Italia -
20. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Immunology
20. 25 Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
20. 27 Nórsko / Norge Immunologi og transfusjonsmedisin
20. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
21. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 5 rokov
plastická chirurgia
21. 02 Cyprus / Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
21. 03 Česko / Česká republika Plastická chirurgie
21. 04 Dánsko / Danmark Plastikkirurgi
21. 05 Estónsko / Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 06 Fínsko / Suomi / Finland Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi
21. 07 Francúzsko / France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 08 Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 09 Holandsko / Nederland Plastische chirurgie
21. 10 Írsko / Ireland Plastic, reconsructive and aesthetic surgery
21. 11 Litva / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 12 Lotyšsko / Latvija Plastiskā ķirurģija
21. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie plastique
21. 14 Maďarsko / Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
21. 15 Malta / Malta Kirurġija Plastika
21. 16 Nemecko / Deutschland Plastische Chirurgie
21. 17 Poľsko / Polska Chirurgia plastyczna
21. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva
21. 19 Rakúsko / Österreich Plastische Chirurgie
21. 20 Slovinsko / Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 21 Španielsko / España Cirugía plástica y reparadora
21. 22 Švédsko / Sverige Plastikkirurgi
21. 23 Taliansko / Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
21. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Plastic surgery
21. 25 Island / Ísland Lýtalækningar
21. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 27 Nórsko / Norge Plastikkirurgi
21. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Plastische und Wiederherstellungschirurgie / chirurgie plastique et reconstructive / chirurgia plastica e ricostruttiva
22. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique / heelkunde op de thorax 5 rokov hrudníková chirurgia
22. 02 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
22. 03 Česko / Česká republika Kardiochirurgie
22. 04 Dánsko / Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 05 Estónsko / Eesti Torakaalkirurgia
22. 06 Fínsko / Suomi / Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 07 Francúzsko / France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 08 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς
22. 09 Holandsko / Nederland Cardio-thoracale chirurgie
22. 10 Írsko / Ireland Thoracic surgery
22. 11 Litva / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 12 Lotyšsko / Latvija Torakālā ķirurģija
22. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie thoracique
22. 14 Maďarsko / Magyarország Mellkassebészet
22. 15 Malta / Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
22. 16 Nemecko / Deutschland Herzchirurgie
22. 17 Poľsko / Polska Chirurgia klatki piersiowej
22. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia cardiotorácica
22. 19 Rakúsko / Österreich -
22. 20 Slovinsko / Slovenija Torakalna kirurgija
22. 21 Španielsko / España Cirugía torácica
22. 22 Švédsko / Sverige Thoraxkirurgi
22. 23 Taliansko / Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardo-thoracic surgery
22. 25 Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Herz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 27 Nórsko / Norge Thoraxkirurgi
22. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Herz- und thorakale Gefässchirurgie / chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique / chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov detská chirurgia
23. 02 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Παίδων
23. 03 Česko / Česká republika Dětská chirurgie
23. 04 Dánsko / Danmark -
23. 05 Estónsko / Eesti Lastekirurgia
23. 06 Fínsko / Suomi / Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 07 Francúzsko / France Chirurgie infantile
23. 08 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδων
23. 09 Holandsko / Nederland
23. 10 Írsko / Ireland Paediatric surgery
23. 11 Litva / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 12 Lotyšsko / Latvija Bērnu ķirurģija
23. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie pédiatrique
23. 14 Maďarsko / Magyarország Gyermeksebészet
23. 15 Malta / Malta Kirurġija Pedjatrika
23. 16 Nemecko / Deutschland Kinderchirurgie
23. 17 Poľsko / Polska Chirurgia dziecięca
23. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia pediátrica
23. 19 Rakúsko / Österreich Kinderchirurgie
23. 20 Slovinsko / Slovenija -
23. 21 Španielsko / España Cirugía pediátrica
23. 22 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomskirurgi
23. 23 Taliansko / Italia Chirurgia pediatrica
23. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatric surgery
23. 25 Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinderchirurgie
23. 27 Nórsko / Norge Barnekirurgi
23. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinderchirurgie / chirurgie pédiatrique / chirurgia pediatrica
24. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux / bloedvatenheelkunde 5 rokov cievna chirurgia
24. 02 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
24. 03 Česko / Česká republika Cévní chirurgie
24. 04 Dánsko / Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 05 Estónsko / Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
24. 06 Fínsko / Suomi / Finland Verisuonikirurgia / kärlkirurgi
24. 07 Francúzsko / France Chirurgie vasculaire
24. 08 Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 09 Holandsko / Nederland -
24. 10 Írsko / Ireland -
24. 11 Litva / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 12 Lotyšsko / Latvija Asinsvadu ķirurģija
24. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie vasculaire
24. 14 Maďarsko / Magyarország Érsebészet
24. 15 Malta / Malta Kirurġija Vaskolari
24. 16 Nemecko / Deutschland -
24. 17 Poľsko / Polska Chirurgia naczyniowa
24. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia vascular
24. 19 Rakúsko / Österreich -
24. 20 Slovinsko / Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
24. 21 Španielsko / España Angiología y cirugía vascular
24. 22 Švédsko / Sverige -
24. 23 Taliansko / Italia Chirurgia vascolare
24. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
24. 25 Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
24. 27 Nórsko / Norge Karkirurgi
24. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
25. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie 4 roky kardiológia
25. 02 Cyprus / Κύπρος Καρδιολογία
25. 03 Česko / Česká republika Kardiologie
25. 04 Dánsko / Danmark Kardiologi
25. 05 Estónsko / Eesti Kardioloogia
25. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kardiologia / kardiologi
25. 07 Francúzsko / France Pathologie cardio-vasculaire
25. 08 Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 09 Holandsko / Nederland Cardiologie
25. 10 Írsko / Ireland Cardiology
25. 11 Litva / Lietuva Kardiologija
25. 12 Lotyšsko / Latvija Kardioloģija
25. 13 Luxembursko / Luxembourg Cardiologie et angiologie
25. 14 Maďarsko / Magyarország Kardiológia
25. 15 Malta / Malta Kardjoloġija
25. 16 Nemecko / Deutschland -
25. 17 Poľsko / Polska Kardiologia
25. 18 Portugalsko / Portugal Cardiologia
25. 19 Rakúsko / Österreich -
25. 20 Slovinsko / Slovenija -
25. 21 Španielsko / España Cardiología
25. 22 Švédsko / Sverige Kardiologi
25. 23 Taliansko / Italia Cardiologia
25. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardiology
25. 25 Island / Ísland Hjartalækningar
25. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kardiologie
25. 27 Nórsko / Norge Hjertesykdommer
25. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kardiologie / cardiologie / cardiologia
26. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / gastroenterologie 4 roky gastroenterológia
26. 02 Cyprus / Κύπρος Γαστρεντερολογία
26. 03 Česko / Česká republika Gastroenterologie
26. 04 Dánsko / Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme
26. 05 Estónsko / Eesti Gastroenteroloogia
26. 06 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologia / gastroenterologi
26. 07 Francúzsko / France Gastro-entérologie et hépatologie
26. 08 Grécko / Ελλάς Γαστρεντερoλoγία
26. 09 Holandsko / Nederland Leer van maag-darm-le ver ziekten
26. 10 Írsko / Ireland Gastro-enterology
26. 11 Litva / Lietuva Gastroenterologija
26. 12 Lotyšsko / Latvija Gastroenteroloģija
26. 13 Luxembursko / Luxembourg Gastro-entérologie
26. 14 Maďarsko / Magyarország Gasztroenterológia
26. 15 Malta / Malta Gastroenteroloġija
26. 16 Nemecko / Deutschland -
26. 17 Poľsko / Polska Gastroenterologia
26. 18 Portugalsko / Portugal Gastrenterologia
26. 19 Rakúsko / Österreich -
26. 20 Slovinsko / Slovenija Gastroenterologija
26. 21 Španielsko / España Aparato digestivo
26. 22 Švédsko / Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 23 Taliansko / Italia Gastroenterologia
26. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Gastro-enterology
26. 25 Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Gastroenterologie
26. 27 Nórsko / Norge Fordøyelsessykdommer
26. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gastroenterologie / gastro-entérologie / gastroenterologia
27. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie / reumatologie 4 roky
reumatológia
27. 02 Cyprus / Κύπρος Ρευματολογία
27. 03 Česko / Česká republika Revmatologie
27. 04 Dánsko / Danmark Reumatologi
27. 05 Estónsko / Eesti Reumatoloogia
27. 06 Fínsko / Suomi / Finland Reumatologia / reumatologi
27. 07 Francúzsko / France Rhumathologie
27. 08 Grécko / Ελλάς Ρευματoλoγία
27. 09 Holandsko / Nederland Reumatologie
27. 10 Írsko / Ireland Rheumatology
27. 11 Litva / Lietuva Reumatologija
27. 12 Lotyšsko / Latvija Reimatoloģija
27. 13 Luxembursko / Luxembourg Rhumathologie
27. 14 Maďarsko / Magyarország Reumatológia
27. 15 Malta / Malta Rewmatoloġija
27. 16 Nemecko / Deutschland -
27. 17 Poľsko / Polska Reumatologia
27. 18 Portugalsko / Portugal Reumatologia
27. 19 Rakúsko / Österreich -
27. 20 Slovinsko / Slovenija -
27. 21 Španielsko / España Reumatología
27. 22 Švédsko / Sverige Reumatologi
27. 23 Taliansko / Italia Reumatologia
27. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Rheumatology
27. 25 Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Rheumatologie
27. 27 Nórsko / Norge Revmatologi
27. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Rheumatologie / rhumatologie / reumatologia
28. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky hematológia a transfúziológia
28. 02 Cyprus / Κύπρος Αιματολογία
28. 03 Česko / Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
28. 04 Dánsko / Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme
28. 05 Estónsko / Eesti Hematoloogia
28. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen hematologia / Klinisk hematologi
28. 07 Francúzsko / France -
28. 08 Grécko / Ελλάς Αιματoλoγία
28. 09 Holandsko / Nederland -
28. 10 Írsko / Ireland Haematology (clinical and laboratory)
28. 11 Litva / Lietuva Hematologija
28. 12 Lotyšsko / Latvija Hematoloģija
28. 13 Luxembursko / Luxembourg Hématologie
28. 14 Maďarsko / Magyarország Haematológia
28. 15 Malta / Malta Ematoloġija
28. 16 Nemecko / Deutschland -
28. 17 Poľsko / Polska Hematologia
28. 18 Portugalsko / Portugal Imuno-hemoterapia
28. 19 Rakúsko / Österreich -
28. 20 Slovinsko / Slovenija -
28. 21 Španielsko / España Hematología y hemoterapia
28. 22 Švédsko / Sverige Hematologi
28. 23 Taliansko / Italia Ematologia
28. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Haematology
28. 25 Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Hämatologie
28. 27 Nórsko / Norge Blodsykdommer
28. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Hämatologie / hématologie / ematologia
29. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky endokrinológia
29. 02 Cyprus / Κύπρος Ενδοκρινολογία
29. 03 Česko / Česká republika Endokrinologie
29. 04 Dánsko / Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 05 Estónsko / Eesti Endokrinoloogia
29. 06 Fínsko / Suomi / Finland Endokrinologia / endokrinologi
29. 07 Francúzsko / France Endocrinologie, maladies métaboliques
29. 08 Grécko / Ελλάς Ενδoκρινoλoγία
29. 09 Holandsko / Nederland -
29. 10 Írsko / Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
29. 11 Litva / Lietuva Endokrinologija
29. 12 Lotyšsko / Latvija Endokrinoloģija
29. 13 Luxembursko / Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 14 Maďarsko / Magyarország Endokrinológia
29. 15 Malta / Malta Endokrinoloġija u Dijabete
29. 16 Nemecko / Deutschland -
29. 17 Poľsko / Polska Endokrynologia
29. 18 Portugalsko / Portugal Endocrinologia
29. 19 Rakúsko / Österreich -
29. 20 Slovinsko / Slovenija -
29. 21 Španielsko / España Endocrinología y nutrición
29. 22 Švédsko / Sverige Endokrina sjukdomar
29. 23 Taliansko / Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
29. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
29. 25 Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Endokrinologie- Dia betologie
29. 27 Nórsko / Norge Endokrinologi
29. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Endokrinologie- Dia betologie / endocrinologie-diabétologie / endocrinologia-diabetologia
30. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie 3 roky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02 Cyprus / Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 03 Česko / Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
30. 04 Dánsko / Danmark -
30. 05 Estónsko / Eesti Taastusravi ja füsiaatria
30. 06 Fínsko / Suomi / Finland Fysiatria / fysiatri
30. 07 Francúzsko / France Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 08 Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και πoκατάσταση
30. 09 Holandsko / Nederland Revalidatiegeneeskunde
30. 10 Írsko / Ireland -
30. 11 Litva / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 12 Lotyšsko / Latvija Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 13 Luxembursko / Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 14 Maďarsko / Magyarország Fizioterápia
30. 15 Malta / Malta -
30. 16 Nemecko / Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
30. 17 Poľsko / Polska Rehabilitacja medyczna
30. 18 Portugalsko / Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
30. 19 Rakúsko / Österreich Physikalische Medizin
30. 20 Slovinsko / Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 21 Španielsko / España Rehabilitación
30. 22 Švédsko / Sverige Rehabiliteringsmedicin
30. 23 Taliansko / Italia Medicina fisica e riabilitazione
30. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
30. 25 Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Physikalische Medizin und Rehabilitation
30. 27 Nórsko / Norge Fysikalsk medisin og rehabilitering
30. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Physikalische Medizin und Rehabilitation / médecine physique et réadaption / medicina fisica e riabilitazione
31. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokov neuropsychiatria
31. 02 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική
31. 03 Česko / Česká republika -
31. 04 Dánsko / Danmark -
31. 05 Estónsko / Eesti -
31. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
31. 07 Francúzsko / France Neuropsychiatrie
31. 08 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική
31. 09 Holandsko / Nederland Zenuw- en zielsziekten
31. 10 Írsko / Ireland -
31. 11 Litva / Lietuva -
31. 12 Lotyšsko / Latvija -
31. 13 Luxembursko / Luxembourg Neuropsychiatrie
31. 14 Maďarsko / Magyarország -
31. 15 Malta / Malta -
31. 16 Nemecko / Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 17 Poľsko / Polska -
31. 18 Portugalsko / Portugal -
31. 19 Rakúsko / Österreich Neurologie und Psychiatrie
31. 20 Slovinsko / Slovenija -
31. 21 Španielsko / España -
31. 22 Švédsko / Sverige -
31. 23 Taliansko / Italia Neuropsichiatria
31. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
31. 25 Island / Ísland -
31. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
31. 27 Nórsko / Norge -
31. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
32. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie 3 roky dermatovenerológia
32. 02 Cyprus / Κύπρος Δερματολογία – Αφροδισιολογία
32. 03 Česko / Česká republika Dermatovenerologie
32. 04 Dánsko / Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 05 Estónsko / Eesti Dermatoveneroloogia
32. 06 Fínsko / Suomi / Finland Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi
32. 07 Francúzsko / France Dermatologie et vénéréologie
32. 08 Grécko / Ελλάς Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
32. 09 Holandsko / Nederland Dermatologie en venerologie
32. 10 Írsko / Ireland -
32. 11 Litva / Lietuva Dermatovenerologija
32. 12 Lotyšsko / Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
32. 13 Luxembursko / Luxembourg Dermato-vénéréologie
32. 14 Maďarsko / Magyarország Bőrgyógyászat
32. 15 Malta / Malta Dermato-venerejoloġija
32. 16 Nemecko / Deutschland Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 17 Poľsko / Polska Dermatologia i wenerologia
32. 18 Portugalsko / Portugal Dermatovenereologia
32. 19 Rakúsko / Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 20 Slovinsko / Slovenija Dermatovenerologija
32. 21 Španielsko / España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 22 Švédsko / Sverige Hud- och könssjukdomar
32. 23 Taliansko / Italia Dermatologia e venerologia
32. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
32. 25 Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Dermatologie und Venerologie
32. 27 Nórsko / Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Dermatologie und Venerologie / dermatologie et vénéréologie / dermatologia e venerologia
33. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky tropická medicína
33. 02 Cyprus / Κύπρος -
33. 03 Česko / Česká republika -
33. 04 Dánsko / Danmark -
33. 05 Estónsko / Eesti -
33. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
33. 07 Francúzsko / France -
33. 08 Grécko / Ελλάς -
33. 09 Holandsko / Nederland -
33. 10 Írsko / Ireland Tropical medicine
33. 11 Litva / Lietuva -
33. 12 Lotyšsko / Latvija -
33. 13 Luxembursko / Luxembourg -
33. 14 Maďarsko / Magyarország Trópusi betegségek
33. 15 Malta / Malta -
33. 16 Nemecko / Deutschland -
33. 17 Poľsko / Polska Medycyna transportu
33. 18 Portugalsko / Portugal Medicina tropical
33. 19 Rakúsko / Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 20 Slovinsko / Slovenija -
33. 21 Španielsko / España -
33. 22 Švédsko / Sverige -
33. 23 Taliansko / Italia Medicina tropicale
33. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Tropical medicine
33. 25 Island / Ísland -
33. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Tropenmedizin
33. 27 Nórsko / Norge -
33. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Tropenmedezin / médecine tropicale / medicina tropicale
34. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky detská psychiatria
34. 02 Cyprus / Κύπρος Παιδοψυχιατρική
34. 03 Česko / Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
34. 04 Dánsko / Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
34. 05 Estónsko / Eesti -
34. 06 Fínsko / Suomi / Finland Lastenpsykiatria / barnpsykiatri
34. 07 Francúzsko / France Pédo-psychiatrie
34. 08 Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 09 Holandsko / Nederland -
34. 10 Írsko / Ireland Child and adolescent psychiatry
34. 11 Litva / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 12 Lotyšsko / Latvija Bērnu psihiatrija
34. 13 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie infantile
34. 14 Maďarsko / Magyarország Gyermek- és ifjúságpszichiátria
34. 15 Malta / Malta -
34. 16 Nemecko / Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 17 Poľsko / Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
34. 18 Portugalsko / Portugal Pedopsiquiatria
34. 19 Rakúsko / Österreich -
34. 20 Slovinsko / Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
34. 21 Španielsko / España -
34. 22 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
34. 23 Taliansko / Italia Neuropsichiatria infantile
34. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Child and adolescent psychiatry
34. 25 Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 27 Nórsko / Norge Barne – og ungdomspsykiatri
34. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder– und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents / psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza
35. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
4 roky geriatria
35. 02 Cyprus / Κύπρος Γηριατρική
35. 03 Česko / Česká republika Geriatrie
35. 04 Dánsko / Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme
35. 05 Estónsko / Eesti -
35. 06 Fínsko / Suomi / Finland Geriatria / geriatri
35. 07 Francúzsko / France -
35. 08 Grécko / Ελλάς -
35. 09 Holandsko / Nederland Klinische geriatrie
35. 10 Írsko / Ireland Geriatric medicine
35. 11 Litva / Lietuva Geriatrija
35. 12 Lotyšsko / Latvija -
35. 13 Luxembursko / Luxembourg -
35. 14 Maďarsko / Magyarország Geriátria
35. 15 Malta / Malta Ġerjatrija
35. 16 Nemecko / Deutschland -
35. 17 Poľsko / Polska Geriatria
35. 18 Portugalsko / Portugal -
35. 19 Rakúsko / Österreich -
35. 20 Slovinsko / Slovenija -
35. 21 Španielsko / España Geriatría
35. 22 Švédsko / Sverige Geriatrik
35. 23 Taliansko / Italia Geriatria
35. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Geriatrics
35. 25 Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Geriatrie
35. 27 Nórsko / Norge Geriatri
35. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
36. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky nefrológia
36. 02 Cyprus / Κύπρος Νεφρολογία
36. 03 Česko / Česká republika Nefrologie
36. 04 Dánsko / Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 05 Estónsko / Eesti Nefroloogia
36. 06 Fínsko / Suomi / Finland Nefrologia / nefrologi
36. 07 Francúzsko / France Néphrologie
36. 08 Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 09 Holandsko / Nederland -
36. 10 Írsko / Ireland Nephrology
36. 11 Litva / Lietuva Nefrologija
36. 12 Lotyšsko / Latvija Nefroloģija
36. 13 Luxembursko / Luxembourg Néphrologie
36. 14 Maďarsko / Magyarország Nefrológia
36. 15 Malta / Malta Nefroloġija
36. 16 Nemecko / Deutschland -
36. 17 Poľsko / Polska Nefrologia
36. 18 Portugalsko / Portugal Nefrologia
36. 19 Rakúsko / Österreich -
36. 20 Slovinsko / Slovenija Nefrologija
36. 21 Španielsko / España Nefrología
36. 22 Švédsko / Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 23 Taliansko / Italia Nefrologia
36. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Renal medicine
36. 25 Island / Ísland Nyrnalækningar
36. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nephrologie
36. 27 Nórsko / Norge Nyresykdommer
36. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Nephrologie / néphrologie / nefralogia
37. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 4 roky infektológia
37. 02 Cyprus / Κύπρος Λοιμώδη Νοσήματα
37. 03 Česko / Česká republika Infekční lékařství
37. 04 Dánsko / Danmark Infektionsmedicin
37. 05 Estónsko / Eesti Infektsioonhaigused
37. 06 Fínsko / Suomi / Finland Infektiosairaudet / infektionssjukdomar
37. 07 Francúzsko / France -
37. 08 Grécko / Ελλάς -
37. 09 Holandsko / Nederland -
37. 10 Írsko / Ireland Infectious diseases
37. 11 Litva / Lietuva Infektologija
37. 12 Lotyšsko / Latvija Infektoloģija
37. 13 Luxembursko / Luxembourg -
37. 14 Maďarsko / Magyarország Infektológia
37. 15 Malta / Malta Mard Infettiv
37. 16 Nemecko / Deutschland -
37. 17 Poľsko / Polska Choroby zakaźne
37. 18 Portugalsko / Portugal Infecciologia
37. 19 Rakúsko / Österreich -
37. 20 Slovinsko / Slovenija Infektologija
37. 21 Španielsko / España -
37. 22 Švédsko / Sverige Infektionssjukdomar
37. 23 Taliansko / Italia Malattie infettive
37. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Infectious diseases
37. 25 Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Infektologie
37. 27 Nórsko / Norge Infeksjonssykdommer
37. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
38. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky hygiena a epidemiológia
38. 02 Cyprus / Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 03 Česko / Česká republika Hygiena a epidemiologie
38. 04 Dánsko / Danmark Samfundsmedicin
38. 05 Estónsko / Eesti -
38. 06 Fínsko / Suomi / Finland Terveydenhuolto / hälsovård
38. 07 Francúzsko / France Santé publique et médecine sociale
38. 08 Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 09 Holandsko / Nederland Maatschappij en gezondheid
38. 10 Írsko / Ireland Public health medicine
38. 11 Litva / Lietuva -
38. 12 Lotyšsko / Latvija -
38. 13 Luxembursko / Luxembourg Santé publique
38. 14 Maďarsko / Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
38. 15 Malta / Malta Saħħa Pubblika
38. 16 Nemecko / Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
38. 17 Poľsko / Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
38. 18 Portugalsko / Portugal Saúde pública
38. 19 Rakúsko / Österreich Sozialmedizin
38. 20 Slovinsko / Slovenija Javno zdravje
38. 21 Španielsko / España Medicina preventiva y salud pública
38. 22 Švédsko / Sverige Socialmedicin
38. 23 Taliansko / Italia Igiene e medicina preventiva
38. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Public health medicine
38. 25 Island / Ísland Félagslækningar
38. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Prävention und Gesundheitswesen
38. 27 Nórsko / Norge Samfunnsmedisin
38. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Prävention und Gesundheitswesen / prévention et santé publique / prevenzione e salute pubblica
39. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky klinická farmakológia
39. 02 Cyprus / Κύπρος -
39. 03 Česko / Česká republika Klinická farmakologie
39. 04 Dánsko / Danmark Klinisk farmakologi
39. 05 Estónsko / Eesti -
39. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
39. 07 Francúzsko / France -
39. 08 Grécko / Ελλάς -
39. 09 Holandsko / Nederland -
39. 10 Írsko / Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
39. 11 Litva / Lietuva -
39. 12 Lotyšsko / Latvija -
39. 13 Luxembursko / Luxembourg -
39. 14 Maďarsko / Magyarország Klinikai farmakológia
39. 15 Malta / Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 16 Nemecko / Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
39. 17 Poľsko / Polska Farmakologia kliniczna
39. 18 Portugalsko / Portugal -
39. 19 Rakúsko / Österreich Pharmakologie und Toxikologie
39. 20 Slovinsko / Slovenija -
39. 21 Španielsko / España Farmacología clínica
39. 22 Švédsko / Sverige Klinisk farmakologi
39. 23 Taliansko / Italia -
39. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
39. 25 Island / Ísland Lyfjafræði
39. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 27 Nórsko / Norge Klinisk farmakologi
39. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
40. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde 4 roky klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
40. 02 Cyprus / Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
40. 03 Česko / Česká republika Pracovní lékařství
40. 04 Dánsko / Danmark Arbejdsmedicin
40. 05 Estónsko / Eesti -
40. 06 Fínsko / Suomi / Finland Työterveyshuolto / företagshälsovård
40. 07 Francúzsko / France Médecine du travail
40. 08 Grécko / Ελλάς Iατρική της Εργασίας
40. 09 Holandsko / Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, ver zekeringsgeneeskunde
40. 10 Írsko / Ireland Occupational medicine
40. 11 Litva / Lietuva Darbo medicina
40. 12 Lotyšsko / Latvija Arodslimības
40. 13 Luxembursko / Luxembourg Médecine du travail
40. 14 Maďarsko / Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 15 Malta / Malta Mediċina Okkupazzjonali
40. 16 Nemecko / Deutschland Arbeitsmedizin
40. 17 Poľsko / Polska Medycyna pracy
40. 18 Portugalsko / Portugal Medicina do trabalho
40. 19 Rakúsko / Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin
40. 20 Slovinsko / Slovenija Medicina dela, prometa in športa
40. 21 Španielsko / España -
40. 22 Švédsko / Sverige Yrkes- och miljömedicin
40. 23 Taliansko / Italia Medicina del lavoro
40. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Occupational medicine
40. 25 Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Arbeitsmedizin
40. 27 Nórsko / Norge Arbeidsmedisin
40. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Arbeitsmedizin / médecine du travail / medicina del lavoro
41. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky klinická imunológia a alergológia
41. 02 Cyprus / Κύπρος Αλλεργιολογία
41. 03 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
41. 04 Dánsko / Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske o ver følsomhedssygdomme
41. 05 Estónsko / Eesti -
41. 06 Fínsko / Suomi / Finland
41. 07 Francúzsko / France -
41. 08 Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 09 Holandsko / Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde
41. 10 Írsko / Ireland -
41. 11 Litva / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 12 Lotyšsko / Latvija Alergoloģija
41. 13 Luxembursko / Luxembourg -
41. 14 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
41. 15 Malta / Malta -
41. 16 Nemecko / Deutschland -
41. 17 Poľsko / Polska Alergologia
41. 18 Portugalsko / Portugal Imuno-alergologia
41. 19 Rakúsko / Österreich
41. 20 Slovinsko / Slovenija -
41. 21 Španielsko / España Alergología
41. 22 Švédsko / Sverige Allergisjukdomar
41. 23 Taliansko / Italia Allergologia ed immunologia clinica
41. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
41. 25 Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
41. 27 Nórsko / Norge
41. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde 4 roky nukleárna medicína
42. 02 Cyprus / Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
42. 03 Česko / Česká republika Nukleární medicína
42. 04 Dánsko / Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
42. 05 Estónsko / Eesti -
42. 06 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin
42. 07 Francúzsko / France Médecine nucléaire
42. 08 Grécko / Ελλάς Πυρηνική Iατρική
42. 09 Holandsko / Nederland Nucleaire geneeskunde
42. 10 Írsko / Ireland -
42. 11 Litva / Lietuva -
42. 12 Lotyšsko / Latvija -
42. 13 Luxembursko / Luxembourg Médecine nucléaire
42. 14 Maďarsko / Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
42. 15 Malta / Malta Mediċina Nukleari
42. 16 Nemecko / Deutschland Nuklerarmedizin
42. 17 Poľsko / Polska Medycyna nuklearna
42. 18 Portugalsko / Portugal Medicina nuclear
42. 19 Rakúsko / Österreich Nuklearmedizin
42. 20 Slovinsko / Slovenija Nuklearna medicina
42. 21 Španielsko / España Medicina nuclear
42. 22 Švédsko / Sverige Nukleärmedicin
42. 23 Taliansko / Italia Medicina nucleare
42. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Nuclear medicine
42. 25 Island / Ísland Ísótópagreining
42. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein Nuklearmedizin
42. 27 Nórsko / Norge Nukleærmedisin
42. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Medizinische Radiologie / Nuklearmedizin / radiologie médicale / médecine nucléaire / radiologia medica / medicina nucleare
43. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov úrazová chirurgia
43. 02 Cyprus / Κύπρος -
43. 03 Česko / Česká republika Traumatologie
Urgentní medicína
43. 04 Dánsko / Danmark -
43. 05 Estónsko / Eesti -
43. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
43. 07 Francúzsko / France -
43. 08 Grécko / Ελλάς -
43. 09 Holandsko / Nederland -
43. 10 Írsko / Ireland Emergency medicine
43. 11 Litva / Lietuva -
43. 12 Lotyšsko / Latvija -
43. 13 Luxembursko / Luxembourg -
43. 14 Maďarsko / Magyarország Traumatológia
43. 15 Malta / Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
43. 16 Nemecko / Deutschland -
43. 17 Poľsko / Polska Medycyna ratunkowa
43. 18 Portugalsko / Portugal -
43. 19 Rakúsko / Österreich -
43. 20 Slovinsko / Slovenija -
43. 21 Španielsko / España -
43. 22 Švédsko / Sverige -
43. 23 Taliansko / Italia -
43. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Accident and emergency medicine
43. 25 Island / Ísland -
43. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein -
43. 27 Nórsko / Norge -
43. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
44. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokov maxilofaciálna chirurgia
44. 02 Cyprus / Κύπρος -
44. 03 Česko / Česká republika Maxilofaciální chirurgie
44. 04 Dánsko / Danmark -
44. 05 Estónsko / Eesti -
44. 06 Fínsko / Suomi / Finland -
44. 07 Francúzsko / France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
44. 08 Grécko / Ελλάς -
44. 09 Holandsko / Nederland -
44. 10 Írsko / Ireland -
44. 11 Litva / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
44. 12 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
44. 13 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale

44. 14 Maďarsko / Magyarország Szájsebészet
44. 15 Malta / Malta -
44. 16 Nemecko / Deutschland -
44. 17 Poľsko / Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
44. 18 Portugalsko / Portugal Cirurgia maxilo-facial
44. 19 Rakúsko / Österreich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
44. 20 Slovinsko / Slovenija Maksilofacialna kirurgija
44. 21 Španielsko / España Cirugía oral y maxilofacial
44. 22 Švédsko / Sverige -
44. 23 Taliansko / Italia Chirurgia maxillo-facciale
44. 24 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
44. 25 Island / Ísland -
44. 26 Lichtenštajnsko/ Liechtenstein
44. 27 Nórsko / Norge -
44. 28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
b)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred
1a)
20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,
1b)
1. januárom 1981 v Grécku,
1c)
1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
1d)
1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande,
1e)
1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a v Švédsku,
1f)
1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,
1g)
1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,
1h)
1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Malte a Cypre.
Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba bola v špecializačnej príprave v čase, ktorý je ekvivalentný dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor stanovenej v tabuľke. Ak však Slovenská republika pre špecializačnú prípravu v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie obdobie, ako je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno určiť len so zreteľom na minimálne obdobie v príslušnom členskom štáte,
2.
doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušnými španielskymi orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku v rámci osobitných úprav obsiahnutých v príslušnom právnom predpise č. 1497/99 s cieľom overenia úrovne vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto termíne,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy stanovenej v tabuľke,
4.
taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:
4a)
diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
4b)
diplom o špecializácii vydaný v Dánsku na odbor biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, na odbor fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred 1. augustom 1987 s výnimkou osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom,
4c)
diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor rádiológia pred 3. decembrom 1971 a na odbor neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
4d)
diplom alebo iný doklad o špecializácii vydaný v Luxembursku na odbor rádiológia alebo odbor neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
4e)
diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor rádiológia pred 8. júlom 1984 a na odbor neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
5.
diplom o špecializácii v kategórii lekár vydaný v Luxembursku v zmysle luxemburského zákona z roku 1939; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva vydaného Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
6.
diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné lekárstvo vydaný v Dánsku podľa zákona a udeľovaný lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade s príslušným právnym predpisom zo 14. mája 1970; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu niektorej z uvedených fakúlt; tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
7.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
10.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
11.
diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
B.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia,
b)
diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia,
Tabuľka č. 1
p. č. Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
3 Česko / Česká republika - -
4 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
5 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool
6 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors uni <?xml:namespace prefix = st1 />ver sitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
7 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
8 Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρJαδοωτικής 1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
9 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specia-
listenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
10 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
11 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją Uni ver sitetas
12 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāāts“ – kompetentas iestāādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas
eksāāmenu ortodontijāā
Latvijas Ārstu biedrība
 
13 Luxembursko / Luxembourg - -
14 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
15 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
16 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer
17 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych
18 Portugalsko / Portugal  —  
19 Rakúsko / Österreich  - -
20 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
21 Španielsko / España  - -
22 Švédsko / S ver ige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen
23 Taliansko / Italia - -
24 Veľká Británia a Se ver né Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
25 Island / Ísland    
26 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
27 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgàtt spesialistutdanning ikjeveortopedi Uni ver zitná fakulta zubného lekárstva
28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra diplôme fédéral d´orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontista Département fédéral de ľintérieur
Tabuľka č. 2
p. č. Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
3 Česko / Česká republika - -
4 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i hospitalsodontologi
Sundhedsstyrelsen
5 Estónsko / Eesti - -
6 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandlärkarexamen oral och maxillofacial  kirurgi 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors uni <?xml:namespace prefix = st1 />ver sitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
7 Francúzsko / France  - -
8 Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΓναJοχειρουργικής
 
1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
9 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialis-
tenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
10 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
11 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją Uni ver sitetas
12 Lotyšsko / Latvija - -
13 Luxembursko / Luxembourg - -
14 Maďarsko / Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
15 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
16 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie /
Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
17 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej  Centrum Egzaminów Medycznych
18 Portugalsko / Portugal - -
19 Rakúsko / Österreich - -
20 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
21 Španielsko / España  - -
22 Švédsko / S ver ige Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen
23 Taliansko / Italia  - -
24 Veľká Británia a Se ver né Írsko / United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral
surgery
Competent authority recognised for this purpose´
25 Island / Ísland    
26 Lichtenštajnsko / Lichtenstein -  
27 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgàtt spesialistutdanning i oralkirurgi Fakulta zubného lekárstva uni ver zity
28 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra    
c)
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj
1.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba vykonávala špecializované zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor,
2.
doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho považuje za rovnocenný s dokladmi o špecializáciách uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,
3.
doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava síce nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred zjednotením Nemecka, ktorý oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený certifikátom vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo č. 2,
4.
ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj doklad získaný na území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo doklad, diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne udelené v Rakúsku osobám, ktoré začali svoje univerzitné odborné vzdelávanie pred nadobudnutím účinnosti dohody o Európskom hospodárskom priestore, doložené osvedčením vydaným kompetentnými rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne, právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami, špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných činností v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto osoby oprávnené vykonávať vymenované činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti uvedeného vyššie. Od požiadavky trojročnej praxe sa upustí v prípade osôb, ktoré úspešne skončili najmenej tri roky štúdia, ktoré kompetentné úrady osvedčia ako rovnocenné odbornému vzdelaniu uvedenému vyššie,
5.
doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané na stomatológiu, ktoré sa začalo na území Československa pred 1. januárom 1993 alebo na území Českej republiky pred 1. májom 2004 a nadväzovalo naň získanie špecializácie v odbore stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala činnosť zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od požadovanej trojročnej praxe uvedenej v prvom odseku sa upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri roky štúdia charakteru odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných činností v kategórii zubný lekár, ktoré je osvedčené príslušnými orgánmi ako rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo
6.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
7.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
8.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
9.
diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.
Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1)
Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.
(2)
Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.
(3)
Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.
(5)
Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka.
Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania
(1)
Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.
(2)
Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy.
(3)
Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv pacienta.
(4)
Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely.
(5)
Zdravotnícky pracovník u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňuje bolesť, rešpektuje ľudskú dôstojnosť, priania pacienta v súlade s právnymi predpismi a zmierňuje utrpenie. Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné.
(6)
Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať.
(7)
Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
(8)
Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony.
(9)
Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.
(10)
Zdravotnícky pracovník sa môže zúčastňovať na prezentácii odborných zdravotníckych tém na verejnosti, v tlači, rozhlase a televízii a na diskusii k nim.
(11)
Zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania zdravotníckeho pracovníka.
(12)
Zdravotnícky pracovník si musí byť vedomý svojho postavenia, svojej úlohy v spoločnosti a svojho vplyvu na okolie.
Zdravotnícky pracovník a pacient
(1)
Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.
(2)
Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.
(3)
Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. Každý zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.
(4)
Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.
(5)
Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu.
(6)
Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti.
Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi
(1)
Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.
(2)
Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú.
(3)
Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory zdravotníckych pracovníkov rôznia.
(4)
Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.
(5)
Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.
Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve
(1)
Lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi a zubnému lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.
(2)
Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.
Príloha č. 5 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE
Licencia
1.
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe ...................................................................................... 2 000 Sk,
2.
na výkon zdravotníckeho povolania ................................................................................................ 1 000 Sk,
3.
na výkon činnosti odborného zástupcu ........................................................................................... 2 000 Sk.
1)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
6)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad Zákonník práce.
8)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
9)
§ 23 a body 9, 9a a 58 prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
12)
§ 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
16)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
17)
§ 19 a 22 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
19)
20)
21)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
23)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
24)
25)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
26)
27)
28)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z.
29)
30)
31)
§ 9 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
32)
§ 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
33)
Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
34)
Zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
39)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
40)
41)
42)
§ 50 ods. 2 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.
43)
§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
§ 50 ods. 2 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z.
45)
§ 9 ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
46)
47)
48)
49)
Zákon č. 580/2004 Z. z.
50)
51)
52)
53)
54)
55)
§ 39 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
57)
58)
§ 3 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
59)
60)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
61)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
62)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
63)
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
64)
65)
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
66)
67)
68)
§ 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
69)
70)
71)
72)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 219/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 216/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
75)
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
77)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
78)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 311/2002 Z. z.