561/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

561
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 4 písmená a) až e) znejú:
„a)
majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
b)
záväzkom existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
c)
výnosom zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť,
d)
ekonomickým úžitkom možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov,
e)
nákladom zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť,“.
3.
V § 2 ods. 4 písmeno i) znie:
„i)
aktívami ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov; aktíva tvoria majetok a iné aktíva,“.
4.
V § 3 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Uplatniť účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, môže účtovná jednotka po písomnom oznámení zámeru zmeny účtovného obdobia miestne príslušnému daňovému úradu najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia. Ak je takéto oznámenie miestne príslušnému daňovému úradu doručené, musí účtovná jednotka účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok, dodržať po celé nasledujúce účtovné obdobie. Obdobne postupujú účtovné jednotky aj pri prechode z hospodárskeho roku na kalendárny rok.
(7)
Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatniť účtovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode a subjekty verejnej správy.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.
6.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „zániku“ vkladajú slová „s výnimkou podľa odseku 3“.
7.
V § 4 ods. 2 prvej vete sa za slovami „analytických účtov“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a analytickej evidencie,“ a slovo „ministerstvo“ sa nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
8.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie,7a) vedie účtovníctvo do dňa zrušenia bez likvidácie. Odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia bez likvidácie do dňa zániku vedie účtovníctvo nástupnícka účtovná jednotka. Ak nástupnícka účtovná jednotka ešte nevznikla, vedie účtovníctvo zanikajúca účtovná jednotka do dňa vzniku nástupníckej účtovnej jednotky a nástupnícka účtovná jednotka odo dňa svojho vzniku pokračuje vo vedení účtovníctva.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Napríklad § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka.“.
9.
V § 4 ods. 7 druhej vete sa za slová „V prípade“ vkladajú slová „základného imania,“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na území Slovenskej republiky“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „§ 14 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
13.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady; ak účtovná jednotka zmení doterajšie účtovné zásady a účtovné metódy v priebehu účtovného obdobia, nové účtovné zásady a účtovné metódy musí používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia. O zmene účtovných zásad a účtovných metód je účtovná jednotka povinná informovať v účtovnej závierke v poznámkach. Ak účtovná jednotka zistí, že účtovné zásady a účtovné metódy použité v účtovnom období sú nezlučiteľné s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia skutočností, je povinná zostaviť účtovnú závierku tak, aby poskytla verný a pravdivý obraz skutočností. O tom je účtovná jednotka povinná informovať v účtovnej závierke v poznámkach.“.
14.
V § 9 ods. 1 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „táto výnimka sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“
15.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „politická strana a politické hnutie,“.
16.
V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ak sa stane platiteľom dane z pridanej hodnoty“.
17.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
18.
V § 12 ods. 5 sa slovo „záznam“ nahrádza slovom „zápis“.
19.
V § 15 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „Národnému úradu práce“ vrátane odkazu 18 a poznámky pod čiarou k odkazu 18.
20.
V § 15 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „Národnému úradu práce“ vrátane odkazu 18.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vzniku“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou podľa odseku 2“.
23.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ku dňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie.“.
24.
V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie nástupnícka účtovná jednotka. Ak táto ešte nevznikla, otvorí účtovné knihy zanikajúca účtovná jednotka.“.
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.
25.
V § 17 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie.“.
26.
V § 17 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky.“.
28.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.“.
29.
V § 19 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 20,“.
30.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.“.
31.
V § 19 ods. 2 sa slová „konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období“ nahrádzajú slovami „jedného roka od skončenia účtovného obdobia“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
33.
V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ktorá musí byť overená“ nahrádzajú slovami „ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený“.
34.
V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,“.
35.
V § 20 ods. 1 písm. d) sa slovo „výdavkoch“ nahrádza slovom „nákladoch“.
36.
V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „obstarávaní vlastných akcií“ nahrádzajú slovami „nadobúdaní vlastných akcií27a)“ a slová „ovládajúcej osoby,6)“ sa nahrádzajú slovami „materskej účtovnej jednotky podľa § 22,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 161d ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
37.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Výročná správa účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí poskytovať verný a pravdivý obraz a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou účtovnej jednotky musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.“.
38.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu11) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o
a)
cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty,
b)
cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená.“.
39.
§ 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
㤠21
Zverejňovanie údajov
(1)
Účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, družstvo alebo štátny podnik sú povinné uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení účtovnej závierky, pričom účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.
(2)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania podľa § 19 ods. 1 písm. a), b) a d), zverejňuje v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po schválení účtovnej závierky. Účtovná jednotka súčasne uvedie, že zverejňuje neúplnú účtovnú závierku. V obchodnom vestníku sa nesmie zverejniť názor audítora, zverejňuje sa len informácia, aký názor správa audítora obsahuje.28a) Ak správa audítora obsahuje skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť, musí byť táto informácia zverejnená.
(3)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.
(4)
Účtovná jednotka zverejňuje v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Účtovná jednotka súčasne uvedie, že zverejňuje neúplnú účtovnú závierku. V obchodnom vestníku sa nesmie zverejniť názor audítora, zverejňuje sa len informácia, aký názor správa audítora obsahuje.28a) Ak správa audítora obsahuje skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť, musí byť táto informácia zverejnená.
(5)
Účtovná jednotka uvedená v § 17a, okrem zverejnenia podľa odsekov 2 a 3, súčasne zverejní na internete úplnú účtovnú závierku v tom istom rozsahu a ako bola uložená do zbierky listín obchodného registra podľa odseku 1 a v obchodnom vestníku oznámi internetovú adresu, na ktorej je účtovná závierka zverejnená. Takýmto spôsobom musí byť účtovná závierka zverejnená minimálne jeden rok od uverejnenia.
(6)
Účtovná jednotka uvedená v § 19 ods. 1 písm. c) zverejňuje údaje z účtovnej závierky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.29)
(7)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania podľa § 19, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli.
(8)
Účtovná jednotka, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu29a) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol v prepočte väčší ako 250 000 000 EUR, je povinná predkladať ministerstvu výročnú správu a záznamy z valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, a to do piatich dní odo dňa prerokovania výročnej správy, najneskôr však do konca ôsmeho mesiaca po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa; taká účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť ministerstvu na jeho požiadanie aj ďalšie súvisiace informácie. Ministerstvo predloží Európskej komisii výročnú správu účtovnej jednotky a záznamy z jej valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, do konca deviateho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa.
§ 22
Konsolidovaná účtovná závierka
(1)
Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku podľa § 6 ods. 4. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi.22a)
(2)
Konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu zostavuje materská účtovná jednotka.
(3)
Materskou účtovnou jednotkou sa na účely tohto zákona rozumie účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, štátnym podnikom alebo družstvom, ktorá v inej účtovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoločnosťou,
a)
má väčšinu hlasovacích práv v účtovnej jednotke alebo
b)
má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky a súčasne je jej spoločníkom alebo jej akcionárom, alebo
c)
má právo ovládať účtovnú jednotku, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom na základe dohody uzavretej s touto účtovnou jednotkou alebo na základe spoločenskej zmluvy alebo stanov tejto účtovnej jednotky, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa riadi táto účtovná jednotka, alebo
d)
je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky a väčšina členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu účtovného obdobia a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období až do zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka alebo akcionára, ktorý je materskou účtovnou jednotkou, alebo
e)
je spoločníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoločníkmi alebo akcionármi má väčšinu hlasovacích práv.
(4)
Účtovná jednotka, v ktorej materská účtovná jednotka má práva podľa odseku 3, je dcérska účtovná jednotka.
(5)
Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) sa k hlasovacím právam a právam na vymenovanie alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu pripočítajú
a)
práva inej jej dcérskej účtovnej jednotky,
b)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet materskej účtovnej jednotky alebo inej jej dcérskej účtovnej jednotky.
(6)
Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) sa od hlasovacích práv odpočítajú tie hlasovacie práva, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré
a)
sú držané na účet inej účtovnej jednotky ako je materská účtovná jednotka alebo dcérska účtovná jednotka alebo
b)
sú držané ako zábezpeka, ak sa tieto hlasovacie práva vykonávajú podľa pokynov účtovnej jednotky, ktorá zábezpeku poskytla.
(7)
Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), d) a e) sa od celkového počtu hlasovacích práv spoločníkov alebo akcionárov dcérskej účtovnej jednotky odpočítajú tie, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré sú držané touto dcérskou účtovnou jednotkou, niektorou z jej dcérskych účtovných jednotiek alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet týchto účtovných jednotiek.
(8)
Na materskú účtovnú jednotku, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka podlieha právu niektorého členského štátu Európskej únie, sa nevzťahuje povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu (ďalej len „oslobodenie"), ak jej materská účtovná jednotka má
a)
všetky akcie alebo podiely dcérskej účtovnej jednotky alebo
b)
najmenej 90 % akcií alebo podielov dcérskej účtovnej jednotky a ostatní akcionári alebo spoločníci tejto účtovnej jednotky súhlasili s oslobodením.
(9)
Oslobodenie podľa odseku 8 možno uplatniť, len ak
a)
dcérska účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnované do konsolidovanej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky zostavenej podľa právnych predpisov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
b)
konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a) a súlad konsolidovanej výročnej správy materskej účtovnej jednotky s účtovnou závierkou sa overuje audítorom podľa právnych predpisov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
c)
konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a) a konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky sa zverejňuje podľa právnych predpisov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
d)
dcérska účtovná jednotka uvádza v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke názov a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku uvedenú v písmene a) a poukáže na to, že bola od povinnosti oslobodená.
(10)
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu má materská účtovná jednotka v nasledujúcom účtovnom období, ak podľa údajov z posledných individuálnych účtovných závierok materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok jej dcérskych účtovných jednotiek na všetkých úrovniach konsolidácie v každom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach boli splnené aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku materskej účtovnej jednoty a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 350 000 000 Sk, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat materskej účtovnej jednoty a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 700 000 000 Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.
(11)
Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a, sa odsek 9 nevzťahuje.
(12)
Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.
(13)
Materská účtovná jednotka je povinná včas oznámiť dcérskym účtovným jednotkám a ostatným účtovným jednotkám zahrnovaným do konsolidovanej účtovnej závierky informáciu, že má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.
(14)
Dcérske účtovné jednotky a ostatné účtovné jednotky zahrnované do konsolidovanej účtovnej závierky sú povinné včas poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a požadované informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotke.
(15)
Na konsolidovanú výročnú správu sa § 20 vzťahuje primerane. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy.
(16)
Na zostavenie mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky a priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky sa odseky 1 až 15 vzťahujú rovnako.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 29a znejú:
„28a)
§15 ods. 6 písm. e) zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
29a)
Kategória D prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.“.
40.
§ 23 sa vypúšťa.
41.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis.34)“.
42.
V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v slovenskej mene a z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz podľa odseku 3.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
43.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti.“.
44.
V § 25 ods. 3 prvá veta znie:
„Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade, rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu účtovnej jednotky a pri peňažných prostriedkoch v rovnakej cudzej mene v pokladnici účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku.“.
45.
V § 26 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tvorby rezerv podľa osobitného predpisu35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 20 ods. 9 písm. b) a d) zákona č. 595/2003 Z. z.“.
46.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
47.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slovo „spoločnostiach“ vkladá čiarka a slová „pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou, alebo v ktorých účtovná jednotka má podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach,“.
48.
V § 27 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „splynutím alebo rozdelením“.
49.
V § 27 ods. 2 písm. c) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 38 nahrádza odkazom 39.
50.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39)
§ 95 zákona č. 594/2003 o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
51.
V § 27 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
V prípadoch neuvedených v odseku 6 sa pod kvalifikovaným odhadom rozumie aj iný odborný odhad.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
52.
V § 27 ods. 9 prvej vete sa slovo „objektívne“ nahrádza slovom „spoľahlivo“ a tretej vete sa za slovo „spoločnostiach“ vkladá čiarka a slová „pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých účtovná jednotka má podstatný vplyv,“.
53.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa slovo „hnuteľným“ a slová „na základe prejavu vôle“.
54.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Hmotný majetok okrem zásob odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Záporný goodwill musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak neboli zriaďovacie náklady a náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka vyplácať dividendy, podiely a tantiémy iba vtedy, ak úhrnná výška výsledku hospodárenia a fondov tvorených zo zisku určeného na vyplácanie je vyššia ako celková výška neodpísaných zriaďovacích nákladov a nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem zriaďovacích nákladov, softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.“.
55.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
56.
V § 30 ods. 4 prvej vete za slovo „majetku“ vkladajú slová „okrem zásob“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia.“.
57.
V § 31 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
58.
V § 35 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
59.
V § 38 ods. 1 úvodná veta znie:
„Za porušenie ustanovení tohto zákona, s výnimkou podľa odseku 2, môže daňový úrad uložiť pokutu do 1 % celkovej sumy majetku.“.
60.
V § 38 ods. 1 písm. a) sa za slovo „súvahy“ vkladá slovo „zostavenej“.
61.
V § 38 ods. 1 písm. c) sa slovo „neupravenom“ nahrádza slovom „upravenom“.
62.
V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „§ 17 ods. 3, 4“ vkladá čiarka a slová „§ 17a“.
63.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „súvahy“ vkladá slovo „zostavenej“.
64.
V § 38 ods. 2 písm. c) sa slovo „neupravenom“ nahrádza slovom „upravenom“.
65.
V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa nepovažuje účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi.22a)“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
66.
V § 38 ods. 4 sa slová „pravidlách kontrolnej činnosti“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“ a poznámka pod čiarou 47a znie:
„47a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
67.
V § 38 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 7“.
68.
V § 38 ods. 7 sa za slová „úhrn majetku“ vkladajú slová „podľa odsekov 1 a 2“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „do 100 000 000 Sk“.
69.
V § 38 ods. 9 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.48)“ nahrádzajú slovami „osobitný predpis.47a)“.
70.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
71.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
Ak daňový úrad zistí porušenie predpisov v oblasti účtovníctva platných do 1. januára 2003, môže uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, ak toto porušenie malo za následok neúplnosť, nepreukázateľnosť alebo nesprávnosť účtovníctva.“.
72.
§ 39a sa vypúšťa.
73.
Za § 39 sa vkladajú § 39b a 39c, ktoré znejú:
㤠39b
(1)
Podľa tohto zákona sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé účtovné obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2005.
(2)
Podľa § 17a sa individuálna účtovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé účtovné obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2006; do tohto obdobia sa na účtovné jednotky nevzťahuje § 38 ods. 3.
(3)
Podľa § 17b zostavuje Národná banka Slovenska účtovnú závierku prvýkrát za prvé účtovné obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2006.
(4)
Na konania začaté pred 1. januárom 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 39c
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
74.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha
k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222, 14. 08. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4.12.1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82, 25. 03. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162, 26. 06. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120, 15. 05. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 8. 09. 2003),
2. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o spoločných účtoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), v znení smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003),
3. Smernica Rady 86/635/EEC z 8. decembra 1986 o výročných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372, 31. 12. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).
4. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 týkajúca sa ročných účtov a konsolidovaných účtov poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 374, 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I bodu 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.