549/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 30.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

549
ZÁKON
z 10. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z. a zákona č. 217/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „spojeného“ vkladajú slová „vykonávané vo verejnom záujme“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podpory rozvoja vidieka.“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zistenie“ vkladajú slová „a nové usporiadanie“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 151a až 151n a § 602 Občianskeho zákonníka.“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „dôjde“ nahrádza slovom „došlo“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „k zmene hraníc zastavaného územia obce alebo“.
6.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c), e), h) a i).
Doterajšie písmená d), f), g) a j) sa označujú ako písmená c), d), e) a f).
7.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo hospodárenia na pôde“.
8.
V § 2 ods. 2 sa slová „písm. a), e), f) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d), e) a f)“.
9.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „úprav“ vkladajú slová „a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne“, slová „katastrálneho úradu“ sa nahrádzajú slovami „správy katastra“ a slovo „prednosta“ sa nahrádza slovom „riaditeľ“.
10.
Nadpis pod § 4 znie: „Obvod projektu pozemkových úprav“.
11.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem pozemkov v zastavanom území obce.1ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
„1ab)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vykonanie pozemkových úprav. Je ohraničený hranicou, ktorá oddeľuje súvislé územia pozemkov patriacich do pozemkových úprav od súvislých území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav a od pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do pozemkových úprav.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 64/1997 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z.“.
14.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a nájomcovia pozemkov“.
15.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,“.
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).
16.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a j).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
17.
V § 7 ods. 1 sa slová „na návrh účastníka“ nahrádzajú slovami „ak o to požiada účastník [§ 2 ods. 1 písm. b) a c)]“ a na konci sa pripája táto veta: „Obvodný pozemkový úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách.“.
18.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o návrhu“.
19.
V § 7 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia.“.
20.
V § 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami; náklady sa neuvádzajú, ak pozemkové úpravy budú nariadené (§ 2 ods. 2),
f)
v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor, ktorý s príslušným orgánom štátnej správy spolupracuje najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav; prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov.“.
21.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „povolení“ vkladajú slová „[§ 2 ods. 1 písm. b)]“ a za slovo „nariadení“ sa vkladajú slová „[§ 2 ods. 1 písm. a), c) a d) až f)]“.
22.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo ide o nájom pozemkov na päť rokov“.
23.
V § 8a ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo nariadené“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri nariadení pozemkových úprav sa konanie nezastaví.“.
24.
§ 8b až 11 vrátane nadpisov znejú:
㤠8b
Jednoduché pozemkové úpravy
Obvodný pozemkový úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Pri návrhu nového usporiadania v obvode projektu pozemkových úprav navrhovaný rozsah spoločných zariadení a opatrení má len doplnkovú funkciu k existujúcim spoločným zariadeniam a opatreniam a nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.
§ 9
Úvodné podklady
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad začne práce na
a)
prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav,
b)
aktualizovaní bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,
c)
vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode pozemkových úprav, vyhotovovaní zoznamu vlastníkov, užívateľov pozemkov a osôb podľa § 6 ods. 1 písm. d), ktoré sú obsahom registra pôvodného stavu,
d)
obstarávaní ďalších podkladov a súborov informácií potrebných na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v obvode projektu pozemkových úprav v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja v rámci návrhu miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(2)
Obvodný pozemkový úrad v obvode projektu pozemkových úprav zostaví, zverejní a schváli register pôvodného stavu, ktorý sa skladá z údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim ku dňu, ktorý určí obvodný pozemkový úrad; zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po schválení registra pôvodného stavu, obvodný pozemkový úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b)
(3)
Hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav sa určí podľa druhu pozemku vedeného v katastri nehnuteľností spresneného na základe komisionálneho zistenia (§ 3 ods. 3) v rámci spresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 6 ods. 2) a podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek.
(4)
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka je základnou mapovou a hodnotovou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd Slovenskej republiky;6c) vlastnosti pôdnoekologickej jednotky sú vyjadrené sedemmiestnym číselným kódom.
(5)
Ak sa pri vyrovnaní v nových pozemkoch zachová druh pôvodného pozemku (§ 6 ods. 2), hodnota trvalých porastov sa nemusí určiť.
(6)
Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pozemkov, hodnota trvalých porastov, ktorá bude obsahom registra nového stavu (§ 12a), stanoví sa podľa § 43 ods. 2.
(7)
Hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení, určí sa podľa druhu a bonity priľahlých pozemkov. To sa vzťahuje aj na spoločné zariadenia a opatrenia plánované v projekte pozemkových úprav.
(8)
Obvodný pozemkový úrad vypracuje na účely pozemkových úprav návrh miestneho územného systému ekologickej stability6d) ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(9)
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obsahujú
a)
prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
b)
návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia,6e)
c)
vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)
(10)
V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory
a)
dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
b)
územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
c)
rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením,
d)
požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
e)
potreby úpravy vodného režimu,
f)
zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
g)
súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
(11)
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží obvodný pozemkový úrad na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a orgánom uvedeným v § 5 ods. 13.
(12)
Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.6a)
(13)
Obvodný pozemkový úrad predloží správe katastra na kópii katastrálnej mapy zakreslený obvod projektu pozemkových úprav na účel jeho vyznačenia v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností.
§ 10
Prerokúvanie úvodných podkladov
(1)
Obvodný pozemkový úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch vlastníka a porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9 ods. 5 vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote.
(2)
Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 obvodnému pozemkovému úradu písomné námietky v lehote do 30 dní.
(3)
Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu sa postupuje podľa § 16 ods. 2 až 4. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku a porastov, rozhodne o nich obvodný pozemkový úrad. Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad register pôvodného stavu schváli.
(4)
Obvodný pozemkový úrad zverejní všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní, doručí ich združeniu účastníkov a vyzve účastníkov pozemkových úprav, aby sa k návrhu vyjadrili do 30 dní.
(5)
Obvodný pozemkový úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(6)
Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.
(7)
Obvodný pozemkový úrad môže po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav zabezpečiť výstavbu spoločných zariadení a opatrení v rámci schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Schválením zásad na umiestnenie nových pozemkov vzniká štátu alebo obci právo užívania pozemkov navrhovaných na výstavbu spoločných zariadení a opatrení, z ktorého vyplýva právo uskutočňovať vo verejnom záujme6g) výstavbu spoločných zariadení a opatrení.
(8)
Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využívaní územia.
§ 11
Vyrovnanie
(1)
Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom obvodný pozemkový úrad musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7.
(2)
Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len “nový pozemok„). Obvodný pozemkový úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov. Prihliada sa najmä na
a)
prírodné podmienky,
b)
vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov,
c)
pomer jednotlivých druhov pozemkov7) (kultúr) v obvode pozemkových úprav,
d)
vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
e)
záujmy ochrany životného prostredia,
f)
územnoplánovaciu dokumentáciu.
(3)
Nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami.
(4)
Hodnota nových pozemkov je primeraná, ak nie je v porovnaní s hodnotou pôvodného pozemku (§ 43) vyššia alebo nižšia o viac ako desať percent.
(5)
Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov. Uvedené výmery a hodnoty podľa odseku 4 sú platné po odpočítaní príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia.
(6)
Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané kritériá uvedené v odsekoch 4 a 5.
(7)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, použijú sa najprv pôvodné neknihované pozemky a následne pozemky, ktoré prešli na obec podľa osobitného predpisu.7a)
(8)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu do výmery 400 m2, poskytne sa v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(9)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom patriacim do lesného pôdneho fondu do výmery 2 000 m2 sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi štátnou organizáciou lesného hospodárstva a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(10)
Ak sa pozemok nachádza za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany a nie je vo vlastníctve štátu a vlastník požiada o vyrovnanie v peniazoch, postupuje sa podľa osobitného predpisu;7b) tento postup sa vzťahuje len na prípady uvedené v odsekoch 8 a 9.
(11)
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu obvodnému pozemkovému úradu nemožno súhlas odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podľa odsekov 8 až 10, nesmú sa previesť ani zaťažiť. Na návrh obvodného pozemkového úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami. Po vyplatení vyrovnania v peniazoch nemožno žiadať zmenu vyrovnania. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí.
(12)
Na účel pozemkových úprav rozhodnutím obvodného pozemkového úradu môžu sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné práva k pozemku.1aa) Pri zriadení iného vecného práva obvodný pozemkový úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne.
(13)
Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti.7c)
(14)
Na účel pozemkových úprav rozhodnutím obvodného pozemkového úradu možno zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.
(15)
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov do 400 m2 a určí sa ich spoluvlastnícky podiel; to neplatí, ak ide o pozemky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis7d).
(16)
Ak ide o pozemky tvoriace lesný pôdny fond, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 15 je 2 000 m2.
(17)
Slovenský pozemkový fond a štátna organizácia lesného hospodárstva na účel pozemkových úprav kúpi pozemky7e) alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom v obvode pozemkových úprav uvedených v odsekoch 8 a 9 na účel vytvorenia väčších celkov alebo pre potreby štátu, ak ich vlastníci ponúknu na predaj alebo ak vlastníci súhlasia s predajom.
(18)
Obvodný pozemkový úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok obvodný pozemkový úrad dohodne so združením účastníkov zásady na umiestnenie nových pozemkov.
(19)
Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia okrem pozemkov uvedených v odseku 21, nadobudne obec za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení.
(20)
Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom.7f)
(21)
Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability7g) regionálneho a nadregionálneho charakteru poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát.
(22)
Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov7h) preberá na seba vlastník nového pozemku.
(23)
Zásady na umiestnenie nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Zásady sa zverejnia verejnou vyhláškou a doručia známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
(24)
Ak sú pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2 a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve štátu alebo obce, ako sú cestné komunikácie, železnice a vodné plochy vybudované do 24. júna 1991, môže Slovenský pozemkový fond alebo iný správca pozemkov vo vlastníctve štátu poskytnúť vlastníkovi iný pozemok vo vlastníctve štátu. Určenie druhu pozemku sa vykoná podľa stavu v čase pred jeho zastavaním v hodnote platnej v čase nariadenia alebo povolenia pozemkových úprav.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c až 6g a 7a až 7g znejú:
„6c)
§ 2 a 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
6d)
§ 54 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
6e)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6f)
§ 139a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6g)
§ 108 ods. 2 písm. b), d) a k) zákona č. 50/1976 Zb.
7a)
§ 14 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 63 zákona č. 543/2002 Z. z.
7c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
7d)
Zákon č. 64/1997 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z.
7e)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 419/2002 Z. z.
7f)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb.
7g)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
7h)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „k sprievodnej správe sa prikladajú schválené úvodné podklady a dohodnuté zásady na umiestnenie nových pozemkov,“.
26.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
z úvodných podkladov (§ 9),“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
27.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1.
zásady na umiestnenie nových pozemkov,“, v druhom bode sa vypúšťajú slová „(grafická a písomná časť vrátane registra nového stavu)“ a vypúšťa sa tretí bod.
Doterajší prvý a druhý bod sa označujú ako druhý a tretí bod.“.
28.
V § 12 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a verejné“ a za slovo „zariadenia“ sa vkladajú slová „a opatrenia“.
29.
V § 12 ods. 8 sa za slovo „plán“ vkladajú slová „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“, slová „(§ 9 ods. 3)“ sa nahrádzajú slovami „[§ 9 ods. 1 písm. c)]“ a slová „ods. 18“ sa nahrádzajú slovami „ods. 23“.
30.
V § 12 odsek 9 znie:
„(9)
Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby bol dostatočným podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a aby obsahoval údaje katastra nehnuteľností.“.
31.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „mieste“ vkladajú slová „na 30 dní“.
32.
V § 13 ods. 2 sa za slovo „plánu“ vkladajú slová „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“.
33.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sú pozemkové úpravy povolené [§ 2 ods. 1 písm. b) a c)], projekt pozemkových úprav schvaľuje obvodný pozemkový úrad po prerokovaní námietok, ak s ním súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy.“.
34.
V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sú pozemkové úpravy nariadené (§ 2 ods. 2) alebo ak krajský pozemkový úrad námietky zamietol, projekt pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad schváli.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
35.
V § 13 ods. 7 sa slová „odsek 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseky 3, 5 a 6“.
36.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „plánom“ vkladajú slová „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“ a za slovo „plánu“ sa vkladajú slová „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“.
37.
V § 14 ods. 3 sa za slovo „plán“ pripájajú tieto slová: „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“.
38.
V § 14 ods. 4 sa za slová „rozdeľovacieho plánu“ pripájajú slová „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“ a za slová „rozdeľovací plán“ sa vkladajú slová „vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním“.
39.
V § 14 ods. 5 sa slová „poľnohospodárskym pôdnym fondom“ nahrádzajú slovami „poľnohospodárskou pôdou“.
40.
V § 14 ods. 6 sa za slovo „je“ vkladá slovo „záväzným“.
41.
V § 14 ods. 7 sa slová „(§ 11 ods. 5 až 19)“ nahrádzajú slovami „(§ 11)“.
42.
V § 14 odsek 8 znie:
„(8)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.“.
43.
V § 15 ods. 1 sa veta „Odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto odseku nemá odkladný účinok“ nahrádza vetou „Rozhodnutie podľa tohto odseku sa oznamuje verejnou vyhláškou a odvolanie proti nemu nemá odkladný účinok.“.
44.
V § 16 ods. 6 sa nad slovo „súd“ umiestňuje odkaz 15a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.“.
45.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom [§ 2 ods. 1 písm. a), d), e) a f)] uhrádza štát. Výšku nákladov určí obvodný pozemkový úrad.
(2)
Náklady spojené s pozemkovými úpravami povolenými správnym orgánom [§ 2 ods. 1 písm. b)] uhrádza štát. Na tieto náklady prispieva sumou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom združenie účastníkov, ktoré príspevok rozdelí na jednotlivých účastníkov podľa hodnoty nových pozemkov a výhod účastníkov z vykonania pozemkových úprav. Ak účastníci konania nesúhlasia s rozdelením príspevkov, rozdelí ich obvodný pozemkový úrad.
(3)
Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní obec, v ktorej obvode sa nachádzajú, okrem spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 11 ods. 21.
(4)
Za výpis z registra pôvodného stavu uhradí každý vlastník paušálnu náhradu 100 Sk. Ak celková výmera všetkých pozemkov vlastníka je menšia ako 5 000 m2, paušálna náhrada sa nevyberá. Finančné prostriedky vyberá a vymáha predstavenstvo združenia účastníkov a použije ich na zabezpečenie svojho materiálneho a technického vybavenia. O použití prebytku finančných prostriedkov rozhoduje združenie účastníkov.
(5)
Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, je povinný ich uhradiť. Výšku nákladov po prerokovaní so združením účastníkov určí obvodný pozemkový úrad.“.
46.
V § 19 ods. 1 sa čiarka za slovom „vlastník“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „správca alebo združenie účastníkov“.
47.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Ak spoločné zariadenia a opatrenia slúžia aj tretím osobám, ktorými sú majitelia rekreačných zariadení a priemyselných podnikov, prispievajú tieto osoby na náklady uvedené v odseku 1. Ak nedôjde k dohode o výške príspevku, určí ho na návrh vlastníka spoločného zariadenia a opatrenia obvodný pozemkový úrad.“.
48.
V § 20 sa za slová „na pôde“ vkladajú slová „[§ 2 ods. 1 písm. c)]“.
49.
V § 21 sa slová „§ 19“ nahrádzajú slovami „§ 18“.
50.
V § 21 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí na postupy uvedené v § 15.“.
51.
V § 23 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovom „osobou“ bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav [§ 8 ods. 1 písm. c)].“.
52.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o prípady, keď náklady uhrádza v celom rozsahu štát [§ 2 ods. 1 písm. a), d), e) a f)],“.
53.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
54.
V § 24 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „po vybudovaní všetkých v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení.“.
55.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom obvodnom pozemkovom úrade.
(10)
Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov združenia účastníkov,
b)
sídlo združenia účastníkov,
c)
orgány združenia účastníkov,
d)
dátum zápisu a výmazu,
e)
dátum vzniku a zániku združenia.
(11)
Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.“.
56.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav, realizácií v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú na základe zmluvy s obvodným pozemkovým úradom fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na tieto činnosti podľa osobitných predpisov,16) ak majú oprávnenie vydané ministerstvom na projektové práce v odbore pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)].
(2)
Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa osobitného predpisu.16a) Úradné overenie geodetických činností sa vykoná po vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením (potvrdením) vykonania projektu pozemkových úprav obvodným pozemkovým úradom.
(3)
Ak tieto práce vykonáva obvodný pozemkový úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza oprávnenie vydané ministerstvom na projektové práce v odbore pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)] splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu.16b)
(4)
Príslušné orgány a organizácie poskytujú bezplatne obvodnému pozemkovému úradu a osobe oprávnenej podľa odseku 1 potrebné úradné podklady a informácie z oblasti katastra nehnuteľností, lesného hospodárstva, územného plánovania, ekológie a ďalšie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj účastníci pozemkových úprav. Obvodný pozemkový úrad môže vyžiadať aj spracovanie znaleckého posudku alebo expertízy.
(5)
Zamestnanci obvodného pozemkového úradu a osoby uvedené v odseku 1 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení v potrebnom rozsahu vstupovať na pozemky v obvode pozemkových úprav alebo na pozemky s nimi súvisiace, vykonávať na nich potrebné práce a umiestňovať na nich geodetické značky.“.
57.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 533/2003 Z. z.“.
58.
V § 26 sa na konci pripája táto veta: „Ak rozhodnutie o obmedzení účastníkov pozemkových úprav nie je súčasťou rozhodnutia podľa § 8, oznamuje sa verejnou vyhláškou.“.
59.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
§ 18 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
§ 6 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z.“.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 229/1991 Zb.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z.“.
61.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43 až 45 a 47 a 48 znejú:
„43)
§ 6 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
44)
§ 6 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 3 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z. z.
45)
§ 6 ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.
47)
§ 10 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 21a ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.
48)
§ 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.
§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.“.
62.
Za § 42d sa vkladajú § 42e až 42g, ktoré znejú:
㤠42e
Ak sa v obvode projektu pozemkových úprav nachádza pozemok, na ktorý bol uplatnený reštitučný nárok56) po schválení vykonania projektu pozemkových úprav, rozhodnutie sa vydá postupom podľa osobitného predpisu.56)
§ 42f
Konania o pozemkových úpravách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nebol projekt pozemkových úprav zverejnený v obci na vhodnom mieste (§ 13 ods. 1), dokončia sa podľa ustanovení tohto zákona.
§ 42g
Oceňovanie pozemkov v konaniach o pozemkových úpravách, ktoré sa začali pred 1. januárom 2004, vykoná sa podľa cenových predpisov platných do 31. decembra 2003.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
„56)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.“.
63.
V § 43 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 9“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 až 7 a ods. 9 až 13,“.
64.
V § 43 ods. 1 písm. d) sa slová „(§ 18 ods. 1 a § 19 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 2),“.
65.
V § 43 ods. 2 sa slová „spôsobe oceňovania pozemkov“ nahrádzajú slovami „určení hodnoty pozemkov a porastov na nich“.
66.
V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitosti návrhu miestneho územného systému ekologickej stability podľa § 9 ods. 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z. a zákona č. 12/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
pozemok sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie bolo schválené.10c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
„10c)
§ 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Majetok podniku alebo tie časti majetku, ktoré nebolo možné z akýchkoľvek dôvodov privatizovať od 19. augusta 1991 a podnik bol zrušený a vymazaný z obchodného registra,25) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ho vráti do správy fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 47 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
pozemok sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie bolo schválené.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu18a)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a.
3.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Pri poskytnutí finančnej náhrady oprávnenej osobe podľa § 6 ods. 2 sa postupuje podľa ustanovenia cenového predpisu platného ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.“.
Čl. IV
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odseku 1 sa vypúšťajú slová „najmenej však 0,30 Sk za m2“ a poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.“.
2.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení hodnoty pozemku a porastu na ňom sa postupuje podľa osobitného predpisu10)."
3.
V § 11 ods. 5 písm. c) sa slovo „sú" nahrádza slovami „boli do 31. decembra 2003".
Čl. V
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Ak nie je dohodnuté inak".
2.
V § 10 ods. 1 sa slová „ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej pôdnoekologickej jednotky" nahrádzajú slovami „hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu.11a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.“.
3.
V § 23 sa slová „ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej pôdnoekologickej jednotky" nahrádzajú slovami „hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu.11a)".
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z. a zákona č. 503/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 22 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ceny pozemku" nahrádzajú slovami „hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu.51)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
§ 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 549/2004 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „obvodnému" vkladá slovo „lesnému", čiarka za slovom „spoločenstiev" sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a príslušnému lesnému úradu".
2.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 27 ods. 1 sa za slovo „obvodný" vkladá slovo „lesný".
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 80/1998 Z. z., zákonom č. 256/2001 Z. z., zákonom č. 420/2002 Z. z., zákonom č. 518/2003 Z. z., zákonom č. 217/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.