545/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

545
ZÁKON
z 23. septembra 2004,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. a zákona č. 176/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapisuje do zoznamu členov Komory.“.
3.
V § 5 písm. b) sa za slovo „organizuje“ vkladajú slová „a zabezpečuje“.
4.
V § 5 písmeno e) znie:
„e)
vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie a vykonali skúšku odbornej spôsobilosti1) v oblasti lesníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 1 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.“.
5.
V § 9 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1“.
Čl. II
Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH ČÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK
Číselný kód Skratka Názov Latinský názov
01 SM Smrek obyčajný Picea abies
02 SP Smrek pichľavý Picea pungens
07 SO Smrek omorikový (omorika) Picea omorica
03 JD Jedľa biela Abies alba
04 JO Jedľa obrovská Abies grandis
05 BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
06 BC Borovica čierna Pinus nigra
08 BS Borovica Banksova Pinus banksiana
09 KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo
10 VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
11 DG Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
12 LB Borovica limbová Pinus cembra
13 SC Smrekovec opadavý Larix decidua
14 SJ Smrekovec japonský Larix kaempferi syn. Larix
leptolepis
15 TX Tis obyčajný Taxus baccata
19 DL Dub letný Quercus robur
20 DZ Dub zimný Quercus petraea
21 DC Dub červený Quercus rubra
22 DP Dub plstnatý Quercus pubescens
25 CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
26 BK Buk lesný Fagus sylvatica
27 HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
28 JH Javor horský Acer pseudoplatanus
29 JM Javor mliečny Acer platanoides
30 JP Javor poľný Acer campestre
31 JT Javor tatársky Acer tataricum
32 JI Javor introdukovaný Acer introd. sp.
33 JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
16 JU Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia
35 JK Jaseň manový Fraxinus ornus
36 BZ Baza čierna Sambucus nigra
37 BH Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus
glabra
38 BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus
carpinifolia
39 VZ Brest väzový Ulmus laevis
17 BX Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa
40 AG Agát biely Robinia pseudoacacia
41 BR Breza bradavičnatá Betula pendula syn. Betula
verrucosa
18 BP Breza plstnatá Betula pubescens
42 JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa
43 JX Jelša sivá Alnus tncana
44 JZ Jelša zelená Alnus viridis
23 VB Vŕba biela Salix alba
24 VF Vŕba krehká Salix fragilis
45 VK Vŕba krovitá Salix sp.
46 LM Lipa malolistá Tilia cordata
47 LV Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos
48 OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula
49 TS Topoľ šľachtený Populus x hybr.
50 TC Topoľ čierny Populus nigra
34 TB Topoľ biely Populus alba, P. canescens
51 TI Topoľ I 214 Populus x euroamericana
('I-214')
52 TR Topoľ Robusta Populus x euroamericana
('Robusta')
53 CS Čerešňa vtáčia Prunus avium
54 MH Čerešňa mahalebková
(mahalebka)
Prunus mahaleb
55 JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
56 MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
57 BX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
58 OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
59 OC Orech čierny Juglans nigra
60 OV Orech vlašský Juglans regia
61 GJ Gaštan jedlý Castanea sativa
62 GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum
63 TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Podus avium, syn. Podus
racemosa
64 DR Drieň obyčajný Cornus mas
65 HR Hruška obyčajná Pyrus pyraster
66 JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris
67 HJ Hloh jednosemenný Crataeus monogyna
68 HO Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha
Iné druhy lesných drevín
Názov Latinský názov
Borovica bielokôra           Pinus leucodermis
Borovica turecká Pinus brutia
Borovica halepská Pinus halepensis
Borovica kanárska Pinus canarensis
Borovica píniová Pinus pinea
Borovica prímorská Pinus pinaster
Borovica stočená Pinus contorta
Borovica lúčovitá Pinus radiata
Céder atlantický Cedrus atlantica
Céder libanonský Cedrus libani
Dub cezmínovitý Quercus ilex
Dub korkový Quercus suber
Jedľa grécka Abies cephalonica
Jedľa španielska Abies pinsapo
Smrek sitkanský Picea sitchensis
Smrekovec krížený Larix x eurolepis
Smrekovec sibírsky Larix sibirica
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.