537/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

537
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení Trestný poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z. a zákona č. 166/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „ozbrojený“ vkladá slovo „bezpečnostný“.
2.
V § 1 ods. 1 a § 4 ods. 1 písm. e) sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. f) sa slová „objektov zboru a súdnych objektov“ nahrádzajú slovami „objektov zboru, súdnych objektov a objektov prokuratúry“.
4.
V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
zabezpečuje zadržanie obvineného a odsúdeného v súdnom objekte a dodanie do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody za podmienok uvedených v § 47 ods. 2 písm. d),“.
5.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a zisťuje ich páchateľov,“.
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená n) až r).
6.
V § 4 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 7 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladá čiarka a slová „v objektoch prokuratúry“.
8.
V § 11 ods. 4 písm. b) sa za slová „súdnych objektov“ vkladá čiarka a slová „objektov prokuratúry“.
9.
V § 13 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladá čiarka a slová „v objektoch prokuratúry a v ich blízkosti“.
10.
Nadpis pod § 15 znie: „Oprávnenie odňať zbraň a prostriedok audiovizuálnej techniky“.
11.
V § 15 ods. 1 sa slová „zbraň7), a odňať jej ju; o odňatí zbrane“ nahrádzajú slovami „zbraň7) alebo prostriedok audiovizuálnej techniky, a odňať jej ich; o ich odňatí“ a na konci sa pripája táto veta: „Odňatie audiovizuálneho prostriedku sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 56 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3.“.
12.
V § 15 ods. 2 sa za slovo „zbraň“ vkladajú slová „alebo prostriedok audiovizuálnej techniky“ a za slovo „zbrane“ sa vkladajú slová „a prostriedku audiovizuálnej techniky“.
13.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Prostriedkami audiovizuálnej techniky sa na účely tohto zákona rozumejú najmä fotoaparát, kamera, vysielacie a záznamové zariadenie a mobilný telefón.“.
14.
V nadpise a texte § 18 sa za slovo „používať“ vkladajú slová „výbušniny, výbušné predmety, ich vzorky,“.
15.
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zabezpečovacou technikou sa rozumejú technické prostriedky, zariadenia a ich súbory používané na účel predchádzania alebo zabránenia ohrozenia života a zdravia osôb, alebo na zabezpečenie ochrany majetku a vyhľadávanie rádiotelekomunikačnej techniky v ústavoch a zabránenie nedovolenej komunikácie obvinených a odsúdených. Použitím zabezpečovacej techniky sa nesmie zasahovať do ústavou zaručených základných práv a slobôd.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
16.
V § 27 sa slová „obvinený alebo odsúdený, ktorý“ nahrádzajú slovami „obvinený, odsúdený alebo iná fyzická osoba, ktorá“.
17.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Služobný zákrok pod jednotným velením sa vykonáva osobitne na zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených alebo iných osôb, ktoré maria alebo ohrozujú účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, rušia činnosť a poriadok v objektoch zboru, v súdnych objektoch, v objektoch prokuratúry alebo v iných objektoch, v ktorých súd alebo prokuratúra vykonáva svoju činnosť, a v ich blízkosti, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený ľudský život, zdravie alebo majetok.
(2)
Ak zakročujú príslušníci zboru pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za podmienok uvedených v tomto zákone veliteľ zakročujúcej jednotky. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste služobného zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť uchované na písomnom zázname, zvukovom zázname alebo zvukovo-obrazovom zázname.
(3)
Na veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1, sa primerane vzťahuje ustanovenie § 44.
(4)
O vykonaní služobného zákroku príslušníkov zboru pod jednotným velením rozhoduje riaditeľ ústavu alebo jeho nadriadený.“.
18.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru
(1)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti príslušníka zboru alebo jemu blízkej osoby, príslušník zboru je oprávnený použiť ochrannú kuklu pri
a)
služobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury alebo odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa,
b)
eskorte mimo ústavu obvinených, ktorí sú vo výkone väzby pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody za spáchanie takého trestného činu.
(2)
Pri výkone služby podľa odseku 1 s použitím ochrannej kukly musí mať príslušník zboru na viditeľnom mieste umiestnené identifikačné číslo a nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže" alebo skratku začiatočných písmen „ZVJS".
(3)
O použití ochrannej kukly podľa odseku 1 rozhoduje riaditeľ ústavu.“.
19.
Nadpis piateho oddielu štvrtej hlavy znie: „Justičná stráž a jej oprávnenia pri zabezpečovaní ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry“.
20.
V § 47 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a v objektoch prokuratúry“.
21.
V § 47 ods. 2 písm. a) sa slová „do objektu súdu“ nahrádzajú slovami „do súdneho objektu a objektu prokuratúry a vyzvať ju, aby dokladom preukázala svoju totožnosť“.
22.
V § 47 ods. 2 písm. b) sa slová „do objektu súdu“ nahrádzajú slovami „do súdneho objektu a objektu prokuratúry“.
23.
V § 47 ods. 2 písm. c) sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“.
24.
V § 47 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
na základe písomného príkazu sudcu v súdnom objekte zadržať obvineného a odsúdeného a umiestniť ich v súdnom objekte do cely zadržania na účel dodania do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody; ak súdny objekt a ústav na výkon väzby sú stavebne prevádzkovo spojené, príslušník zboru je oprávnený na základe písomného príkazu sudcu zo súdneho objektu dodať obvineného do výkonu väzby a odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,11a)
e)
na základe predchádzajúceho rozhodnutia sudcu odňať osobe v pojednávacej miestnosti prostriedok audiovizuálnej techniky okrem zariadenia zaznamenávajúceho výhradne zvuk; odňatý prostriedok je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z pojednávacej miestnosti, pričom odňatie a prevzatie príslušník zboru, ktorý prostriedok odňal, a osoba, ktorej bol prostriedok vrátený, sú povinní potvrdiť svojím podpisom,“.
Poznámka k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 149 ods. 7 a § 321 ods. 1 Trestného poriadku.“.
25.
V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
povoliť vstup so zbraňou do súdneho objektu a objektu prokuratúry len príslušníkom zboru, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Železničnej polície, Vojenského spravodajstva, Národného bezpečnostného úradu a Vojenskej polície, ak plnia služobné úlohy.“.
26.
V § 47 ods. 3 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“.
27.
V § 47 ods. 4 sa za slová „Predseda súdu“ vkladajú slová „a v prípade objektov prokuratúry okresný prokurátor alebo vedúci služobného úradu podľa osobitného predpisu11b)“.
Poznámka k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 44 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
§ 4 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.“.
28.
V § 47 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
29.
V § 48 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“.
30.
V § 48 ods. 2 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „alebo objektoch prokuratúry“.
31.
V § 48 ods. 4 sa za slová „do súdneho objektu“ vkladajú slová „alebo objektu prokuratúry“ a slová „z objektu súdu“ sa nahrádzajú slovami „zo súdneho objektu alebo objektu prokuratúry“.
32.
V § 49 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“.
33.
§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Kontrola ochrany strážených objektov zboru, kontrola súdnych objektov a objektov prokuratúry
Kontrolu ochrany strážených objektov zboru, súdnych objektov a objektov prokuratúry má právo vykonávať nadriadený12) a ním splnomocnené osoby.“.
34.
V § 54 ods. 2 písm. e) sa za slovo „zbraň“ vkladá čiarka a slová „prostriedok audiovizuálnej techniky“.
35.
V § 54 ods. 4 prvá veta znie: „Osobná prehliadka, prehliadka vecí, batožiny a dopravných prostriedkov sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov, prehliadka vecí, batožiny a dopravných prostriedkov sa vykoná tiež nahliadnutím; prehliadka osôb, vecí, batožiny a dopravných prostriedkov a nahliadnutie sa vykoná aj pri odchode zo stráženého objektu zboru.“.
36.
V § 54 ods. 5 sa slová „zbraň alebo vec do úschovy vrátane mobilných prostriedkov spojenia“ nahrádzajú slovami „zbraň, vec alebo prostriedok audiovizuálnej techniky do úschovy“.
37.
V § 54 ods. 8 sa slová „§ 53 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
38.
V § 56 ods. 1 písm. b) sa slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného úradu“.
39.
V § 56 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová „verejný ochranca práv,“.
40.
V § 63 ods. 2 sa slová „s Vojenským spravodajstvom“ nahrádzajú slovami „Vojenským spravodajstvom, colnými orgánmi“ a za slová „v súdnych objektoch“ sa vkladá čiarka a slová „v objektoch prokuratúry“.
41.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak sily a prostriedky Policajného zboru vrátane vyčlenených vojakov v činnej službe na zabezpečenie ochrany verejného poriadku podľa osobitného predpisu17a) nepostačujú na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, môžu byť príslušníci zboru na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky povolaní na dobu nevyhnutne potrebnú na spolupôsobenie pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku.
(6)
Na príslušníkov zboru pri plnení úloh podľa odseku 5 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
17b)
§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 70 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len “vojaci v činnej službe„)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.