505/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2004 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

505
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. augusta 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 19 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 528/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovom „štipendium“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa posudzuje ako plat (ďalej len „štipendium")“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 18 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „81 %“ a druhá veta.
4.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „81 %“ a druhá veta.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 19 ods. 12 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 7 ods. 1 a príloha č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
6.
V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „82 %“ a druhá veta.
7.
V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „82 %“ a druhá veta.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 23 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 10 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
9.
V § 1 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 4 a 5.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 35 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 20 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 24 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
12.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Štipendium podľa tejto vyhlášky sa doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia prvýkrát vyplatí za mesiac október 2004.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Martin Fronc v. r.