5/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
DRUHÁ ČASŤ
ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU
§ 2
(1)
Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je
a)
orgán štátnej správy,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie“),
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad“),
d)
samosprávny kraj,
e)
obec,
f)
mimovládna organizácia,2)
g)
zamestnávateľ,
h)
partnerstvo podľa § 10,
i)
uchádzač o zamestnanie podľa § 6,
j)
záujemca o zamestnanie podľa § 7,
k)
zamestnanec,
l)
samostatne zárobkovo činná osoba,
m)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri odborných poradenských službách, a
n)
štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie3) (ďalej len „cudzinec“).
(2)
Občan členského štátu Európskej únie a jeho rodinný príslušník majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Zamestnávateľ
(1)
Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
(2)
Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj
a)
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4) a
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.
§ 4
Zamestnanec
(1)
Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu6) alebo doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.7)
(2)
Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažuje občan, ktorý vykonáva činnosti pre právnickú osobu, ktorá plní voči občanovi povinnosti zamestnávateľa, ak z povahy vykonávanej činnosti8) vyplýva, že nemôže byť obsadzovaná prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona.
§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba
Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je
a)
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,10)
b)
osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu,11)
c)
osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,12)
d)
spoločník verejnej obchodnej spoločnosti a komplementár komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,13)
e)
fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,
f)
fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,
g)
fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.
§ 6
Uchádzač o zamestnanie
(1)
Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.
(2)
Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý
a)
nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine,
d)
vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 16 hodín týždenne a ktorého mzda za výkon tejto činnosti nepresahuje 800 Sk týždenne.
§ 7
Záujemca o zamestnanie
Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie a nie je uchádzač o zamestnanie.
§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je
a)
občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b)
občan starší ako 50 rokov veku,
c)
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z posledných 16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
d)
občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností,
e)
osamelý občan starajúci sa o dieťa do desiatich rokov veku,
f)
občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
g)
občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania, a
h)
občan so zdravotným postihnutím.
(2)
Prvé pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
§ 9
Občan so zdravotným postihnutím
(1)
Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je
a)
občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu,14)
b)
občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.16)
§ 10
Partnerstvo
(1)
Partnerstvo na účely tohto zákona je záujmové združenie právnických osôb17) vytvorené s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy podpory zamestnanosti. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä úradom, obvodným úradom, obcou, samosprávnym krajom, mimovládnou organizáciou, podnikateľským subjektom, bankou a charitatívnou organizáciou.
(2)
O vytvorení partnerstva na realizáciu príslušného projektu alebo programu podpory zamestnanosti účastníci partnerstva uzatvárajú písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä
a)
účastníkov partnerstva,
b)
dátum vzniku partnerstva a dĺžku trvania partnerstva,
c)
účel partnerstva,
d)
práva a povinnosti účastníkov partnerstva,
e)
spôsob financovania účelu partnerstva.
TRETIA ČASŤ
SLUŽBY ZAMESTNANOSTI
§ 11
(1)
Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri
a)
hľadaní zamestnania,
b)
zmene zamestnania,
c)
obsadzovaní voľných pracovných miest a
d)
uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8.
(2)
Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú
a)
ústredie a úrad,
b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10,
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
d)
agentúra dočasného zamestnávania a
e)
agentúra podporovaného zamestnávania.
(3)
Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60.
§ 12
Pôsobnosť ústredia
Do pôsobnosti ústredia patrí
a)
riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,
b)
vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c)
určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,
d)
vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho sociálneho fondu,
e)
metodicky usmerňovať úrady pri vypracúvaní a realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných z Európskeho sociálneho fondu,
f)
schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,
g)
schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 54,
h)
zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona,
i)
zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových lekárov,
j)
vydať povolenie a zrušiť povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, na činnosť agentúry dočasného zamestnávania a na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania alebo pozastaviť ich činnosť,
k)
viesť evidenciu vydaných povolení, zrušených povolení alebo pozastavenia činnosti právnických osôb a fyzických osôb, oznamovať ich počty úradu a plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18)
l)
vykonávať sprostredkovanie zamestnania pre občanov Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené cudzincami, zasielať žiadosti o zamestnanie predložené občanmi Slovenskej republiky, ktorí majú záujem o zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, Európskemu úradu pre koordináciu, riadiť a metodicky usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,
m)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,
n)
vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad,
o)
zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre zamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a predkladať ministerstvu výsledky týchto štatistických zisťovaní,
p)
spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,
r)
vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti,
s)
zabezpečovať vyhľadávanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie bez pracovného pomeru alebo bez obdobného pracovného vzťahu,
t)
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,
u)
vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
v)
viesť centrálnu evidenciu vydaných povolení na zamestnanie cudzincom.
§ 13
Pôsobnosť úradu
(1)
Do pôsobnosti úradu patrí
a)
sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,
b)
viesť evidenciu
1.
uchádzačov o zamestnanie,
2.
záujemcov o zamestnanie,
3.
voľných pracovných miest,
4.
zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,
c)
poskytovať informačné a poradenské služby,
d)
poskytovať odborné poradenské služby,
e)
rozhodovať o
1.
zaradení a nezaradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o ich vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
2.
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65,
3.
udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
f)
zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,
g)
riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,
h)
uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode,
i)
vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu19) na účely tohto zákona,
j)
predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,
k)
zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania,
l)
schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 54,
m)
vypracúvať a realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu,
n)
vytvárať partnerstvo podľa § 10,
o)
zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu,20)
p)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,
r)
vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti za vykazovaný mesiac najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
s)
spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky v nezamestnanosti,
t)
vyhľadávať zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie bez pracovného pomeru alebo bez obdobného pracovného vzťahu,
u)
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov,
v)
vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode a predkladať ich ústrediu,
w)
vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom obvode a výsledky tohto zisťovania predkladať ústrediu,
x)
predkladať výboru pre otázky zamestnanosti na schválenie návrhy projektov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d) predložených právnickými osobami alebo fyzickými osobami a informovať ich o výsledku schvaľovacieho procesu,
y)
prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie a predkladať ich ústrediu,
z)
poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,
aa)
informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu,
ab)
poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje o uchádzačoch o zamestnanie podľa § 52 ods. 4,
ac)
vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
ad)
sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa § 49, § 50, § 56 a 57.
(2)
Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti podľa odseku 1
a)
zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím,
b)
označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím,
c)
kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolovať plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1.
(3)
Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní cudzinca patrí
a)
oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené cudzincom,
b)
poskytovať informácie cudzincovi o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode a udeľovať cudzincovi povolenie na zamestnanie a oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu
(1)
Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, na služby zamerané na poskytovanie pomoci pri
a)
hľadaní vhodného zamestnania,
b)
vzdelávaní a príprave pre trh práce potrebnej na uplatnenie na trhu práce.
(2)
Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, sexuálnej orientácie, jazyka, veku, zdravotného postihnutia, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na prístup k zamestnaniu vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe zamestnania, ktoré má byť sprostredkované.
(3)
Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 2 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak sa s občanom zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s iným občanom v porovnateľnej situácii. Nepriamou diskrimináciou je konanie, ktoré zvýhodňuje alebo znevýhodňuje jedného občana v porovnaní s druhým občanom na základe rozlišovania podľa diskriminačných dôvodov uvedených v odseku 2 pri navonok pôsobiacom rovnakom prístupe k obidvom občanom. Za priamu diskrimináciu alebo nepriamu diskrimináciu sa považuje aj pokyn na diskrimináciu občana.
(4)
Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára pre občana nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie.
(5)
Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(6)
Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch 1 až 5; úrad je povinný na sťažnosť občana bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.
(7)
Občan, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 6, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak občan, ktorý sa považuje za poškodeného z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, preukáže súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, je povinnosťou úradu preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.
(8)
Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu.
(9)
Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo si môže zabezpečiť zamestnanie v zahraničí.
§ 15
Vhodné zamestnanie
(1)
Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce.
(2)
Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času.
(3)
Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 25 a 58.
§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti
(1)
Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na trhu práce vo svojom územnom obvode zriaďuje úrad výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).
(2)
Výbor má osem členov, z toho štyroch zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja a dvoch zástupcov územnej samosprávy miest a obcí.
(3)
Samosprávny kraj zastupujú dvaja zástupcovia samosprávneho kraja, v ktorého územnom obvode sídli úrad.
(4)
Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.
(5)
Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.
(6)
Zástupcov územnej samosprávy miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.
(7)
Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
(8)
Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.
(9)
Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje riaditeľ úradu alebo ním poverený zástupca.
(10)
Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.
(11)
Zasadnutia výboru sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.
§ 17
Členstvo vo výbore
(1)
Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.
(2)
Výbor volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu, z ktorých jeden je zo zástupcov územnej samosprávy a jeden zo zástupcov úradu.
(3)
Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.
(4)
Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu.21) Za výkon funkcie vo výbore možno členovi výboru poskytnúť odmenu raz za rok. Výšku odmeny ustanoví ústredie vnútorným predpisom.
(5)
Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.
(6)
Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.
(7)
Členstvo vo výbore zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním člena,
c)
písomným vzdaním sa členstva,
d)
smrťou člena.
(8)
Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,
c)
ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,
d)
na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.
(9)
Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám.
§ 18
Pôsobnosť výboru
(1)
Do pôsobnosti výboru patrí schvaľovať
a)
priority v uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce a priority v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, na ktoré nie je právny nárok a ktoré zároveň nie sú financované za podpory Európskeho sociálneho fondu vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d).
(2)
Návrhy podľa odseku 1 predkladá výboru na schválenie úrad na základe žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 19
Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, ktoré zahŕňa posudzovanie
a)
možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,
b)
možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav,
c)
opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,
(2)
Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.
(3)
Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie odmietol zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.
(4)
Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe posudku Sociálnej poisťovne alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,16) zhodnotenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomného vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave; tieto doklady predkladá uchádzač o zamestnanie a samostatne zárobkovo činná osoba.
(5)
Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.
(6)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, alebo lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a certifikát zo závodnej zdravotnej služby a dosiahol odbornú zdravotnícku prax najmenej tri roky.
(7)
Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby,
b)
charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti,
c)
záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti pre uchádzača o zamestnanie vzhľadom na jeho zdravotný stav,
d)
charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,
e)
záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,
(8)
V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa § 20 alebo ktorý slúži na preskúmavanie rozhodnutia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzača o zamestnanie súdom, posudkový lekár zaznamená informáciu o výpise zo zdravotnej dokumentácie,22) ktorá bola podkladom na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, vykonaného ošetrujúcim lekárom.
(9)
Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo na rozhodovanie o opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57; úrad odovzdá kópiu posudku posudzovanému uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe.
(10)
Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom podľa odseku 7, môže do piatich pracovných dní od prevzatia posudku požiadať úrad o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.
§ 20
Odborné konzílium posudkových lekárov
(1)
Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári úradov. Členov odborného konzília posudkových lekárov vymenúva pre jednotlivé prípady posudkový lekár ústredia z posudkových lekárov úradov. Členom odborného konzília posudkových lekárov nemôže byť posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal.
(2)
Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov posudok podľa § 19 ods. 7; odborné konzílium posudkových lekárov môže uložiť uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, ktorý požiadal o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov, povinnosť predložiť doplňujúce doklady.
(3)
Posudkový lekár ústredia zvoláva odborné konzílium posudkových lekárov tak, aby bol posudok odborného konzília posudkových lekárov vydaný do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57. Posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa § 19 ods. 7.
(4)
Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo podkladom na odpustenie povinnosti vrátiť pomernú časť príspevku, ktorý bol poskytnutý podľa § 49 alebo § 57.
PIATA ČASŤ
§ 21
Zamestnávanie cudzincov
(1)
Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj cudzinec, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa tohto zákona, ak mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania cudzinca len vtedy, ak mu bol na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt na účel zamestnania a bolo mu udelené povolenie na zamestnanie príslušným úradom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Cudzinec pred príchodom na územie Slovenskej republiky požiada písomne príslušný úrad o povolenie na zamestnanie sám alebo prostredníctvom budúceho zamestnávateľa, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude vyslaný vykonávať prácu.
(4)
Príslušný úrad na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude cudzinec vykonávať zamestnanie.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,
b)
adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,
c)
číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,
d)
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
e)
druh práce, miesto výkonu práce a obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať.
(6)
Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania.
§ 22
Povolenie na zamestnanie
(1)
Povolenie na zamestnanie môže príslušný úrad udeliť cudzincovi, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Pri vydávaní povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.
(3)
Povolenie na zamestnanie obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,
b)
adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,
c)
miesto výkonu práce,
d)
druh vykonávanej práce,
e)
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
f)
obdobie, na ktoré sa vydáva.
(4)
Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.
(5)
Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce cudzincovi,
a)
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
b)
ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní (stáž) najviac na obdobie jedného roka,
c)
do 26 rokov veku, ktorý je zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,
d)
ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec alebo ako akademický zamestnanec vysokej školy, alebo ako vedecký zamestnanec, výskumný zamestnanec, alebo ako vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti,
e)
ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností,
f)
ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt a bolo mu poskytnuté dočasné útočisko23) alebo ho nemožno administratívne vyhostiť podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje aj vtedy, ak cudzinec
a)
je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,
b)
bude zamestnaný v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a najmenej raz za týždeň sa bude vracať do štátu susediaceho so Slovenskou republikou, kde má svoj trvalý pobyt; prihraničnou oblasťou Slovenskej republiky sa rozumie územie okresu, ktoré prilieha ku štátnym hraniciam.
(7)
Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca,
a)
ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
ktorý je zahraničný Slovák,25)
c)
ktorému bol udelený azyl,26)
d)
ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,27)
e)
ak jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahlo sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku a ktorý je
1.
pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec vysokej školy, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia,
2.
výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
3.
žiak alebo študent do 26 rokov veku,
4.
osoba, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb alebo tento tovar dodáva, alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, prípadne uskutočňuje záručné a opravárenské práce,
f)
ktorý je prijatý do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ktorá ustanovuje, že na prijatie cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie,
g)
ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo rodinný príslušník zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,
h)
ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
i)
ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)
j)
ktorý vykonáva prácu v rámci sústavnej prípravy na povolanie v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, školských zariadení alebo predškolských zariadení,
k)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,29)
l)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť vykonávaním činností na území Slovenskej republiky, alebo ktorý je člen družstva alebo člen štatutárneho orgánu družstva, alebo iného orgánu družstva, ktorý vykonáva činnosť pre družstvo na území Slovenskej republiky,
m)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
n)
ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov.
(8)
Úrad neudelí povolenie na zamestnanie cudzincovi, ktorý
a)
požiadal o udelenie azylu alebo
b)
nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie ustanovených týmto zákonom.
§ 23
Platnosť povolenia na zamestnanie
(1)
Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká
a)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,
b)
skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bol cudzincovi povolený pobyt, alebo
d)
zánikom povolenia na pobyt z iného dôvodu.
(2)
Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže povolenie na zamestnanie odňať, ak cudzinec porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
(3)
Povolenie na zamestnanie udelí príslušný úrad najviac na obdobie jedného roka; pri sezónnom zamestnávaní najviac na obdobie šesť mesiacov v kalendárnom roku tak, aby medzi jednotlivými zamestnaniami na území Slovenskej republiky uplynulo obdobie najmenej šesť mesiacov.
(4)
Povolenie na zamestnanie môže úrad s prihliadnutím na situáciu na trhu práce na žiadosť cudzinca predĺžiť, a to i opakovane, najviac na obdobie jedného roka.
(5)
Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa. Písomnú žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podáva cudzinec príslušnému úradu najneskôr do 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie.
(6)
Na žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa rovnako vzťahuje § 21 ods. 5. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie zamestnávateľa, že cudzinca bude i naďalej zamestnávať.
(7)
Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)
(8)
Zamestnávateľ je povinný informovať úrad o nástupe do zamestnania cudzinca a o skončení zamestnania cudzinca podľa § 22 ods. 7 písomne najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.
§ 24
Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania
(1)
Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii národné opatrenie alebo úplne alebo čiastočne pozastaví uplatňovanie článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť uplatňovanie rovnakých (rovnocenných) opatrení a ich rozsah voči tomuto členskému štátu.
(2)
Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska komisia za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii úplné alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva Slovenskou republikou z dôvodu obnovenia bežného stavu na trhu práce, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť, voči ktorému členskému štátu a v akom rozsahu Slovenská republika pozastaví uplatňovanie článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva.
ŠIESTA ČASŤ
SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKOU OSOBOU
§ 25
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť povolenie vydané ústredím (ďalej len „sprostredkovateľ“).
(2)
Výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.
(3)
Od fyzickej osoby môže sprostredkovateľ vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do určenej sumy; tento poplatok sprostredkovateľ vyberá až po sprostredkovaní zamestnania.
(4)
Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu v zahraničí, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa,
b)
dĺžku trvania zamestnania,
c)
druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
d)
spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
e)
rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,
f)
výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa odseku 3.
(5)
Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.
§ 26
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydá ústredie sprostredkovateľovi najviac na obdobie piatich rokov. Na základe písomnej žiadosti sprostredkovateľa môže ústredie platnosť povolenia predĺžiť.
(2)
Za vydanie alebo predĺženie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sprostredkovateľa; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania zodpovednej osoby,
c)
okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,
d)
územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,
e)
spolupracujúce subjekty sprostredkovateľa v prípade sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia,
f)
adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu a
g)
kalkuláciu predpokladanej výšky úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
(4)
Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je
a)
projekt vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie sprostredkovania zamestnania za úhradu,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov a
e)
personálne zabezpečenie vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu.
(5)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje najmä
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
obdobie, na ktoré sa povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydáva,
c)
okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,
d)
územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,
e)
adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu.
(6)
Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak je bezúhonný, má minimálne úplné stredné vzdelanie a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať osoba, ktorá pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu koná v mene sprostredkovateľa; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.
§ 27
Pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)
Ústredie môže pozastaviť činnosť sprostredkovateľa pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 2.
(2)
Návrh na pozastavenie činnosti sprostredkovateľa alebo zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je oprávnený podať
a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,34) a
d)
občan, ktorý bol činnosťou sprostredkovateľa poškodený.
§ 28
Povinnosti sprostredkovateľa
Sprostredkovateľ je povinný
a)
viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
2.
názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
3.
štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
4.
dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu,
b)
poskytovať raz za rok ústrediu správu o svojej činnosti,
c)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,22)
d)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.
§ 29
Agentúra dočasného zamestnávania
(1)
Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi.35)
(2)
Za dočasné pridelenie dočasného zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať od užívateľského zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške; od dočasného zamestnanca sa poplatok za dočasné pridelenie nevyberá.
(3)
Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak je bezúhonná, má minimálne úplné stredné vzdelanie a ak má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.
(4)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydá ústredie najviac na obdobie piatich rokov. Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania môže ústredie platnosť povolenia predĺžiť.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,
c)
územný rozsah, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.
(6)
Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je
a)
projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov a
e)
personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
(7)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
obdobie, na ktoré bolo povolenie vydané,
c)
územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,
d)
okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných zamestnancov.
(8)
Za vydanie alebo predĺženie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)
§ 30
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1)
Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov,30) pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.
(2)
Poskytovanie ochrany dočasnému zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom.34)
§ 31
Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania
(1)
Agentúra dočasného zamestnávania je povinná
a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)
b)
umožniť dočasnému zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
c)
umožniť prístup dočasnému zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho dočasným pridelením k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
d)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
e)
poskytovať raz za rok ústrediu správu o svojej činnosti.
(2)
Agentúra dočasného zamestnávania nesmie vykonávať zrážky zo mzdy dočasného zamestnanca s výnimkou zrážok podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania pozastaviť činnosť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 4.
(4)
Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je oprávnený podať
a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,34)
d)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.
SIEDMA ČASŤ
AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE
§ 32
Sprostredkovanie zamestnania
(1)
Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na
a)
vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a
b)
vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.
(2)
Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj evidenčná činnosť, informačné a poradenské služby, ako aj vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie, zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a v ďalších masovokomunikačných prostriedkoch.
(3)
Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje
a)
ústredie,
b)
úrad a pracovisko zriadené úradom a
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sprostredkovanie dočasného zamestnávania a sprostredkovanie podporovaného zamestnávania podľa tohto zákona, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba, ktoré môžu vykonávať sprostredkovanie zamestnávania podľa podmienok ustanovených v písomnej dohode uzatvorenej s úradom.
(4)
Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania na území Slovenskej republiky bezplatne.
(5)
Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad.
(6)
Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, je úrad, v ktorého územnom obvode je sídlo školského zariadenia alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb. Pobyt v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb preukazuje občan potvrdením, ktoré na tento účel vydáva školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb.
(7)
Príslušný úrad pre cudzinca, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, je úrad, v ktorého územnom obvode má cudzinec miesto pobytu.
(8)
Úrad vykonáva sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne; pritom rešpektuje výber občana z ponúkaných pracovných miest a dobrovoľnosť zamestnávateľa pri výbere uchádzača o zamestnanie.
(9)
Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.
(10)
Úrad na účely sprostredkovania zamestnania
a)
vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných pracovných miest,
b)
poskytuje informačné a poradenské služby,
c)
zabezpečuje odborné poradenské služby,
d)
poskytuje náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, ak je cestovné vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; na náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie môže poskytnúť úrad preddavok.
§ 33
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1)
Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie, údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, o druhu doteraz vykonávanej práce, informácie o jeho záujme o určité zamestnania, údaje o jeho osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, údaje o jeho zdravotnom stave oznámené uchádzačom o zamestnanie dobrovoľne.
(2)
Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)
(3)
Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, na poskytovanie týchto údajov a údajov o dĺžke trvania zamestnania uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike členskému štátu Európskej únie a Európskemu úradu pre koordináciu sa nevyžaduje povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.22)
§ 34
Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa
a)
skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania,
b)
skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa skončenia sústavnej prípravy na povolanie,
d)
skončenia povinnej vojenskej služby, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení povinnej vojenskej služby,
e)
skončenia osobnej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o dieťa,
f)
skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna,
g)
skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity alebo
i)
skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.
(3)
Podľa odseku 2 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.
(4)
Uchádzač o zamestnanie osvedčuje skutočnosti rozhodné pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je povinný najneskôr do troch pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(5)
Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie tak, aby toto hľadanie bolo preukázateľné.
(6)
Uchádzač o zamestnanie je povinný byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „disponibilita“) na účel sprostredkovania zamestnania, na účel účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj v aktivačných činnostiach.
(7)
Úrad určí v súlade s odsekom 8 uchádzačovi o zamestnanie povinnosť osobne sa dostaviť na úrad alebo na miesto určené úradom (ďalej len „periodicita návštev“).
(8)
Periodicita návštev je
a)
raz za sedem kalendárnych dní u uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný občan,
b)
raz za mesiac u uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na akejkoľvek forme aktívnych opatrení na trhu práce, projektov, programov a aktivít organizovaných úradom a aktivačných činností,
c)
raz za 14 kalendárnych dní u ostatných uchádzačov o zamestnanie.
(9)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Pobyt v zariadení sociálnych služieb preukazuje uchádzač o zamestnanie potvrdením, ktoré na tento účel vydáva zariadenie sociálnych služieb. Práva a povinnosti spojené s vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie prechádzajú na príslušný úrad dňom zmeny trvalého pobytu. Ak uchádzač o zamestnanie neoznámi túto skutočnosť príslušnému úradu v ustanovenej lehote, prechádzajú práva a povinnosti spojené s evidenciou uchádzačov o zamestnanie na príslušný úrad dňom, keď ju uchádzač o zamestnanie oznámil príslušnému úradu. Písomnú dokumentáciu potrebnú na vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie vyžiada úrad príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo miesta poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb od úradu príslušného podľa predchádzajúceho trvalého pobytu. Ak sa zmení príslušnosť úradu určená podľa § 32 ods. 5 až 7, toto ustanovenie sa použije primerane.
(10)
Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý
a)
sústavne sa pripravuje na povolanie,
b)
je dočasne práceneschopný,
c)
má nárok na materské,
d)
má priznaný starobný dôchodok,
e)
bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. m) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3.
§ 35
Sústavná príprava na povolanie
(1)
Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole37) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.38)
(2)
Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie
a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
b)
od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,37) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
e)
po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a
f)
iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných školách a vysokých školách v rámci jednotnej sústavy vzdelávacích programov schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
(3)
Sústavná príprava občana na povolanie nie je
a)
obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a
b)
štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.39)
(4)
Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Sústavná príprava občana na povolanie sa končí dňom ustanoveným v osobitných predpisoch.39)
§ 36
Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)
Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom
a)
nástupu do zamestnania,
b)
začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
d)
nástupu na povinnú vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako základná služba alebo náhradná služba, na ďalšiu vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako prípravná služba, na mimoriadnu vojenskú službu40) alebo nástupu na civilnú službu,41)
e)
nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
f)
vzatia do výkonu väzby,
g)
priznania starobného dôchodku,
h)
vzniku nároku na materské,
i)
úmrtia,
j)
odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
k)
začatia vykonávania zárobkovej činnosti v cudzine a
l)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia
a)
vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
b)
nedodržania disponibility bez vážnych dôvodov,
c)
nespolupráce s úradom alebo
d)
že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.
(3)
V prípadoch vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 1 písm. m) a z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(4)
Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. b) a odseku 5 písm. d) sa považuje,
a)
ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, a
b)
zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1 a zdravotný stav blízkych osôb42) na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia.
(5)
Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. c) sa považuje
a)
odmietnutie vhodného zamestnania,
b)
odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie,
c)
odmietnutie účasti na projekte zameranom na udržiavanie pracovných návykov formou menších obecných služieb,
d)
neskončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov,
e)
nedostavenie sa na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 8,
f)
nepredloženie dokladov podľa odseku 4 a § 19 ods. 2 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,
g)
nepreukázanie hľadania si zamestnania,
h)
nedodržiavanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
i)
nedodržiavanie povinnosti podľa § 34 ods. 6.
(6)
Doklad o priznaní starobného dôchodku na účely odseku 1 písm. g) poskytuje úradu uchádzač o zamestnanie alebo Sociálna poisťovňa na požiadanie úradu.
§ 37
Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1)
Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje potrebné osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie, najmä údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, získaných pracovných skúsenostiach v doterajších zamestnaniach, informácie o jeho záujme o určité zamestnania a ďalšie súvisiace údaje.
(2)
Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom záujemcu o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)
§ 38
Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)
Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania žiadosti.
(2)
Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek úrad alebo aj na viac úradov.
(3)
Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest.
(4)
Úrad poskytuje záujemcovi o zamestnanie aj informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby.
§ 39
Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom
a)
sprostredkovania vhodného zamestnania alebo
b)
požiadania o vyradenie z evidencie.
§ 40
Evidencia voľných pracovných miest
Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novo vytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca.
§ 41
Evidencia zamestnávateľov
Úrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom územnom obvode.
§ 42
Informačné a poradenské služby
(1)
Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné a poradenské služby.
(2)
Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri
a)
voľbe povolania,
b)
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a
c)
výbere zamestnanca.
(3)
Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o
a)
možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
b)
predpokladoch na výkon povolania,
c)
možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti,
d)
podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a
e)
podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.
(4)
Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.
(5)
Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú
a)
posúdenie osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie a
b)
poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými a kvalifikačnými požiadavkami na pracovné miesta.
(6)
Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.
(7)
Informačné a poradenské služby poskytuje úrad bezplatne.
§ 43
Odborné poradenské služby
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie odborné poradenské služby.
(2)
Odborné poradenské služby na účely tohto zákona sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.
(3)
Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie.
(4)
Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.
(5)
Úrad zaručuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke v rámci odborných poradenských služieb vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia.
(6)
Individuálny akčný plán na účely tohto zákona je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia osobnostných predpokladov, schopností a odborných zručností uchádzača o zamestnanie určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie jeho pracovného uplatnenia a vymedzuje na tento účel konkrétne postupové kroky. Individuálny akčný plán vypracúva uchádzač o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom. Po jeho vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva pre uchádzača o zamestnanie záväzný.
(7)
Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách určených v individuálnom akčnom pláne, ak o túto náhradu písomne požiada.
(8)
Cestovné výdavky na účely tohto zákona je cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta konania aktivít určených v individuálnom akčnom pláne a späť.
(9)
Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „dodávateľ služby“).
(10)
Úrad uzatvorí s dodávateľom služby písomnú dohodu o zabezpečení odborných poradenských služieb. Dohoda o zabezpečení odborných poradenských služieb obsahuje najmä
a)
zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom služby,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ služby poskytne odborné poradenské služby,
c)
dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,
d)
miesto výkonu odborných poradenských služieb,
e)
cenu odborných poradenských služieb,
f)
spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a
g)
záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorým poskytuje odborné poradenské služby.
(11)
Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9 sa vzťahuje osobitný predpis.19)
§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a odborné zručnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne vedomostí a odborných zručností uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových vedomostí a odborných zručností.
(2)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov.39)
(3)
Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade
a)
teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie, alebo zamestnanec po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu,
b)
špeciálneho školenia pre uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie zameraných na hľadanie alebo na získanie zamestnania,
c)
prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie,
d)
prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie a
e)
kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(4)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická alebo praktická príprava, ktorú
a)
je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa príslušných právnych predpisov a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
b)
zamestnanec absolvuje z vlastného záujmu bez toho, žeby z hľadiska ním vykonávanej práce u zamestnávateľa bola nevyhnutná potreba zmeny jeho doterajšej kvalifikácie.
(5)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje
a)
úrad pre uchádzača o zamestnanie a pre záujemcu o zamestnanie a
b)
zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.
(6)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môžu zabezpečiť aj uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.
§ 45
Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce
(1)
Ústredie a úrad v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy, so zamestnávateľmi, s územnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami môžu vypracovať národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(2)
Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečuje ústredie.
§ 46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade
a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a
c)
straty schopnosti vykonávania pracovnej činnosti v doterajšom zamestnaní.
(2)
Úrad môže uhradiť dodávateľovi vzdelávania a prípravy pre trh práce náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie až do výšky 100 % a náklady na vzdelávanie pre trh práce záujemcu o zamestnanie až do výšky 50 % na základe uzatvorenej písomnej dohody.
(3)
Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
b)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začiatku a skončenia,
d)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
kalkuláciu nákladov na jedného účastníka,
f)
počet uchádzačov o zamestnanie a počet záujemcov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
g)
celkovú sumu oprávnených nákladov, ktoré úrad uhradí, a
h)
spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov.
(4)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu;21) záujemcovi o zamestnanie úrad tieto náklady neuhrádza.
(5)
Úrad môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a na príprave pre trh práce a ktorý je rodič starajúci sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osoba podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiada písomne.
(6)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi na účely tohto zákona je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.11)
(7)
Úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie predovšetkým v rámci celoštátnych projektov a programov vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ústredím a realizovaných úradom alebo projektov a programov schválených a realizovaných úradom na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi uchádzačom o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi záujemcom o zamestnanie a úradom.
(8)
Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa odseku 7 obsahuje najmä
a)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
b)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začiatku a skončenia, spôsob, rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov úradom,
d)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a na príprave pre trh práce,
f)
záväzok záujemcu o zamestnanie, že vráti úradu náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce neskončí bez vážnych dôvodov.
(9)
Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie môžu z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce, alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(10)
Na výber dodávateľa vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.19)
§ 47
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou všeobecného vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca.
(2)
Všeobecné vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá poskytuje vedomosti a odborné zručnosti široko využiteľné u viacerých zamestnávateľov a ktoré prispievajú k zlepšeniu zamestnateľnosti zamestnanca.
(3)
Špecifické vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá poskytuje vedomosti a odborné zručnosti využiteľné u súčasného zamestnávateľa a ktoré sú iba čiastočne využiteľné u iných zamestnávateľov.
(4)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca; za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.
(5)
Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca najviac do výšky 90 % oprávnených nákladov na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca, ak po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.
(6)
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov preukázané zamestnávateľom sú
a)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu,46)
b)
náhrada cestovných výdavkov zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu21) a
c)
ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa.
(7)
Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje najmä
a)
zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začiatku a skončenia,
c)
kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,
d)
výšku úhrady oprávnených nákladov,
e)
podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,
f)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody.
(8)
Zamestnávateľ, ktorý požiada úrad o príspevok podľa odseku 5, môže využiť služby vzdelávacieho zariadenia len v prípade, ak bolo vybraté úradom podľa osobitného predpisu.19)
(9)
Zamestnávateľ môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca aj v iných vzdelávacích zariadeniach, ak toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce financuje z vlastných zdrojov.
§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)
Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.
(2)
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke, ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť požiada písomne. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou (ďalej len „príspevok“). Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a 60.
(3)
Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Minimálna celková cena práce na účely tohto zákona je súčet minimálnej mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.
(5)
Výška príspevku je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,48) od príslušnosti uchádzača o zamestnanie ku skupine znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(6)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť.
(7)
Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
druh samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
maximálnu výšku príspevku,
c)
spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
e)
spôsob a lehotu na preukázanie použitia poskytnutého príspevku,
f)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
g)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.
(8)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(9)
Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť, v lehote do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti skončilo z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19.
§ 50
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto (ďalej len „príspevok“). Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške najviac 100 % celkovej ceny práce na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého zamestnávateľom na vytvorené pracovné miesto. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na ktorého zamestnanie bol poskytnutý príspevok podľa § 56 a 60.
(2)
Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu zamestnancov u zamestnávateľa.
(3)
Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.
(4)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.
(5)
Príspevok sa poskytuje najviac počas 24 mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7.
(6)
Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku závisia od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,48) od záväzku zamestnávateľa zamestnávať nepretržite počas 12 mesiacov zamestnanca, na ktorého bol poskytnutý príspevok, a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(7)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
počet pracovných miest a ich profesijnú štruktúru,
b)
maximálnu výšku príspevku,
c)
počet mesiacov zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
d)
záväzok zamestnávateľa zamestnávať znevýhodneného uchádzača o zamestnanie nepretržite počas 12 mesiacov v prípade poskytovania príspevku podľa odseku 5,
e)
počet mesiacov poskytovania príspevku,
f)
spôsob poskytovania príspevku,
g)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom, a
h)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru.
§ 51
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)
Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.
(2)
Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.
(3)
Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.
(4)
Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
(5)
Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 1 500 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení podľa odseku 9 písm. g).
(6)
Zamestnávateľovi, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú prax, poskytuje úrad paušálny príspevok vo výške 1 000 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe jedným absolventom školy.
(7)
Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.
(8)
Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.
(9)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä
a)
záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
b)
záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
d)
druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,
e)
záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
f)
záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
g)
záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
h)
záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.
(10)
Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
b)
druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,
c)
záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
d)
záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
e)
záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
f)
záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
g)
záväzok úradu pravidelne mesačne poukazovať zamestnávateľovi na jeho účet paušálny príspevok podľa odseku 6 do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.
§ 52
Príspevok na aktivačnú činnosť
(1)
Aktivačná činnosť na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie. Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu najmenej desiatich hodín týždenne a 40 hodín mesačne okrem mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala.
(2)
Aktivačná činnosť sa môže vykonávať formou menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou a formou dobrovoľníckych prác organizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 5.
(3)
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov obce.
(4)
Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec podľa odseku 3 úrad poskytuje obci raz za mesiac o uchádzačoch o zamestnanie, ktorí majú v obci trvalý pobyt, tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
e)
informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)
(5)
Dobrovoľnícke práce na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním všeobecne prospešných činností u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorou je
a)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujúca sociálne služby,50)
b)
zariadenie sociálnych služieb,50)
c)
štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť51) a nimi zriadená organizácia,52)
d)
Slovenský Červený kríž,
e)
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave,
f)
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči,
g)
zariadenie zriadené podľa § 12 písm. h),
h)
škola39) a školské zariadenie,53)
i)
zdravotnícke zariadenie,54)
j)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v oblasti kultúry,55)
k)
mimovládna organizácia, ktorou je najmä
1.
občianske združenie,56)
2.
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,57)
3.
nadácia58) vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť,
4.
neinvestičný fond59) vykonávajúci verejnoprospešnú činnosť.
(6)
Úrad poskytuje obci, právnickej osobe a fyzickej osobe príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie. Príspevok podľa prvej vety možno použiť aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou; obsah ďalších nákladov určí ústredie vnútorným predpisom.
(7)
Príspevok podľa odseku 6 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5 písm. a) až j) a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a mimovládnou organizáciou podľa odseku 5 písm. k) mesačne vo výške najviac 10 % z celkovej minimálnej ceny práce podľa § 49 ods. 4 na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho aktivačnú činnosť, najdlhšie počas trvania aktivačnej činnosti.
(8)
Celková výška príspevku poskytovaného podľa odseku 6 je závislá od počtu uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti a od počtu zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti.
(9)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode
a)
sa obec nachádza,
b)
sa vykonáva dobrovoľnícka práca.
(10)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje najmä
a)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti a dĺžku trvania ich aktivačnej činnosti,
b)
počet zamestnancov, ktorí budú organizovať aktivačnú činnosť,
c)
druh a rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,
d)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
e)
počet hodín vykonávania aktivačnej činnosti týždenne jedným uchádzačom o zamestnanie a počet odpracovaných hodín týždenne jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti,
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g)
záväzok obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, alebo mimovládnej organizácie podľa odseku 5 písm. k), že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie,
h)
záväzok obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, alebo mimovládnej organizácie podľa odseku 5 písm. k), že oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru najneskôr do 30 kalendárnych dní, ak na organizovanie aktivačnej činnosti bol prijatý uchádzač o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
§ 53
Príspevok na sťahovanie za prácou
(1)
Príspevok na sťahovanie za prácou na účely tohto zákona je náhrada preukázaných výdavkov súvisiacich so sťahovaním z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu nového zamestnania, ak je miesto výkonu nového zamestnania vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 30 km (ďalej len „príspevok“).
(2)
Príspevok poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke, ktorému sprostredkoval vhodné zamestnanie alebo ktorý si našiel zamestnanie sám mimo miesta svojho trvalého pobytu, ak o príspevok požiada písomne.
(3)
Príspevok sa poskytuje v prípade, ak pri zmene miesta výkonu nového zamestnania došlo k zmene miesta trvalého pobytu zamestnanca.
(4)
Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, príspevok poskytne úrad len jednému z manželov.
(5)
Príspevok poskytuje úrad raz za dva roky, jednorazovo, vo výške najviac 10 000 Sk.
§ 54
Projekty a programy
(1)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, a to najmä
a)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ministerstvom alebo z iných zdrojov schválených ministerstvom,
b)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ústredím,
c)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, a to najmä
a)
projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,
b)
projekty na overenie nových opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ústredím,
c)
projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev podľa § 10 schválených výborom a realizovaných partnerstvami vytvorenými na tento účel; tieto projekty a programy môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,
d)
projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti schválených výborom a realizovaných úradom, ktoré môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu,
e)
projekty a programy podpory zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov súvisiacich s realizáciou významných investícií schválené vládou Slovenskej republiky, realizované ústredím a financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,
f)
projekty na vykonávanie a organizovanie aktivačnej činnosti schválené a financované ústredím zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov.
(3)
Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 a 47, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60.
ÔSMA ČASŤ
PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.60)
(2)
Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(3)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
§ 56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý zriadi chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, poskytuje sa príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) (ďalej len „príspevok“).
(2)
Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(4)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich priestorov,
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),
d)
platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.
(5)
Príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa odseku 1 sa poskytuje aj na prispôsobenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré sa nachádza mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(7)
Príspevok podľa odseku 1 sa neposkytuje na zakúpenie nehnuteľnosti, na prístavbu a rekonštrukciu vlastnej nehnuteľnosti ani na nákup motorového vozidla.
(8)
Príspevok podľa odseku 1 poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(9)
Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok podľa odseku 1, môžu sa obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Inými zamestnancami sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim písomným súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť mesiacov a v prípade osôb so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. b) na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov.
(10)
Dĺžka trvania zriadenej chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je najmenej tri roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba túto podmienku nesplní, je povinná vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku nebola vykonávaná pracovná činnosť, najneskôr do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré jej bol poskytnutý príspevok.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť celú sumu príspevku, ktorý jej bol poskytnutý na toto pracovné miesto, ak nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 9 a 10.
(13)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), prijatých na pracovné miesta zriadené v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
b)
počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
c)
výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
d)
dátum zriadenia pracovného miesta,
e)
obdobie prevádzkovania pracovného miesta,
f)
spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevku,
g)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.
§ 57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
(1)
Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, poskytuje sa príspevok na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) (ďalej len „príspevok“), ak o tento príspevok požiada písomne. Súčasťou žiadosti o poskytovanie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(2)
Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke, ktorý začne a bude v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky.
(3)
Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(5)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov na účely prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písm. b),
d)
platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.
(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(7)
Príspevok podľa odseku 1 sa neposkytuje na zakúpenie nehnuteľnosti, na prístavbu a rekonštrukciu vlastnej nehnuteľnosti ani na nákup motorového vozidla.
(8)
Príspevok podľa odseku 1 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) trvalý pobyt.
(9)
Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je, že občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) bude prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej počas dvoch rokov. Ak občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť, a to najneskôr do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Vrátenie príspevku podľa odseku 1 sa nepožaduje, ak občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19.
(10)
Úrad uzatvorí s občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
druh samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
c)
dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
obdobie prevádzkovania pracovného miesta,
e)
spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevku,
f)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
g)
záväzok občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.
§ 58
Agentúra podporovaného zamestnávania
(1)
Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „podporované zamestnávanie“). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:
a)
poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,
b)
zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,
c)
vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,
d)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,
e)
vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,
f)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(2)
Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom. Za činnosti uvedené v odseku 1 písm. d) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.
(3)
Na výber agentúry podporovaného zamestnávania úradom sa vzťahuje osobitný predpis.19)
(4)
Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,
c)
dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,
d)
miesto poskytovania služieb,
e)
výšku nákladov za poskytnuté služby,
f)
spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,
g)
záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby,
h)
spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.
(5)
Fyzická osoba môže vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má minimálne úplné stredné vzdelanie a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.
(6)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúre podporovaného zamestnávania vydá ústredie najviac na obdobie piatich rokov. Na základe písomnej žiadosti agentúry podporovaného zamestnávania môže ústredie platnosť povolenia predĺžiť.
(7)
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,
c)
územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.
(8)
Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa odseku 7 je
a)
projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov,
e)
personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami,
(9)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
obdobie, na ktoré sa povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva,
c)
druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,
d)
územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.
(10)
Za vydanie alebo predĺženie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)
(11)
Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná
a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, o dlhodobo nezamestnaných občanoch a o zamestnávateľoch,
b)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,
c)
predkladať raz ročne ústrediu správu o svojej činnosti.
(12)
Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie
a)
zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, a
b)
vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s výnimkou zrážok podľa osobitného predpisu.36)
(13)
Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 14.
(14)
Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania je oprávnený podať
a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,34) a
d)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.
§ 59
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
(1)
Úrad poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“).
(2)
Pracovný asistent na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času alebo osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti.
(3)
Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.
(4)
Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške najviac 90 % celkovej ceny práce podľa § 50 ods. 3 na činnosť jedného pracovného asistenta počas dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti asistenta alebo počas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(5)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt.
(6)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorí sú v priamej starostlivosti jedného pracovného asistenta,
b)
počet pracovných asistentov,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,
d)
spôsob poskytovania príspevku,
e)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok.
(7)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60a) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „zmluva"). Zmluva obsahuje najmä
a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.
§ 60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
(1)
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý príspevok žiada.
(2)
Prevádzkové náklady podľa odseku 1 sú náklady na obstaranie prístrojov, nástrojov, náradia a ochranných pracovných prostriedkov, náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(3)
Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť.
(4)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, vo výške najviac 7-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 ku koncu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(5)
Na príspevok môže úrad poskytovať preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy podľa odseku 4 na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
§ 61
Kumulácia poskytnutých príspevkov
(1)
Kumulácia príspevkov podľa § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 59 a 60 počas obdobia ich poskytovania alebo počas trvania záväzku na zachovanie vytvoreného pracovného miesta nesmie prekročiť sumu celkovej ceny práce za to isté obdobie na jedno pracovné miesto.
(2)
Kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 56, § 59 a § 60 na to isté pracovné miesto počas troch rokov a kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 57, § 59 a § 60 na to isté pracovné miesto počas dvoch rokov nesmie prekročiť sumu celkovej ceny práce za tie isté obdobia.
(3)
Ak sa poskytnutím niektorého z príspevkov uvedených v odseku 1 a 2 prekročí kumulácia poskytnutých príspevkov, príspevok sa kráti o prekročenú sumu alebo sa príspevok neposkytne.
(4)
Kumulácia všetkých príspevkov poskytnutých podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46, § 47, § 49 až 52, § 56, § 57, § 59 a 60 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe nesmie prekročiť za obdobie troch rokov sumu 15 mil. EUR v kurze platnom ku dňu poskytnutia príspevku.
DEVIATA ČASŤ
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
§ 62
(1)
Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci úradov na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.
(3)
Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom.22) Zamestnávateľ je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja. Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.
(4)
Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20)
§ 63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
b)
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
c)
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
d)
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
(2)
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.
(3)
Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.
(4)
Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
§ 64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov.
(2)
Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 je potrebné zadať zákazku v rozsahu 1 400 odpracovaných hodín za kalendárny rok alebo 120 odpracovaných hodín za kalendárny mesiac.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý zadaním zákazky podľa odseku 1 splní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný úradu preukázať prepočet podľa odseku 2 najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 65
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvádza.
(2)
Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej k 31. marcu kalendárneho roka, v ktorom sa odvádza odvod za neplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), a počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).
(3)
Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
DESIATA ČASŤ
INFORMAČNÝ SYSTÉM, ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV A OCHRANA ÚDAJOV
§ 66
Informačný systém
Ústredie a úrad používajú v informačnom systéme najmä klasifikáciu zamestnaní, odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností, klasifikáciu študijných a učebných odborov, číselník územných obvodov a rezortné číselníky používané v príslušnom aplikačnom programovom vybavení.
§ 67
Zverejňovanie údajov a ochrana údajov
(1)
Údaje o občanoch a o voľných pracovných miestach možno získavať, spracúvať a poskytovať len na účely služieb zamestnanosti.
(2)
Osobné údaje zo svojho informačného systému môže ústredie a úrad poskytovať len so súhlasom osoby, ktorej sa údaje priamo dotýkajú, alebo ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.22)
(3)
Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie a o voľných pracovných miestach poskytujú bezplatne. Orgánom štátnej správy sa poskytujú štatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.
(4)
Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.61)
(5)
Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti a o aktívnych opatreniach na trhu práce a o aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo; informácie zverejňuje za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(6)
Úrad môže štatistické údaje o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného zamestnávateľa.
(7)
Na ochranu údajov vytvára ústredie a úrad potrebné technické a organizačné podmienky.
JEDENÁSTA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
§ 68
(1)
Kontrolnú činnosť vykonáva ústredie a úrad.
(2)
Ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť a vnútornú kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.62)
(3)
Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre účastníkov právnych vzťahov podľa § 2.
(4)
Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov a nimi zriadených pracovísk.
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 69
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok podľa § 25 ods. 3,
b)
výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d),
c)
podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 až 36,
d)
podrobný obsah, náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,
e)
podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov podľa § 40 a 41,
f)
dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie, výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách určených v individuálnom akčnom pláne a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
postup pri úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie podľa § 46,
b)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku, výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a ďalšie podrobnosti podľa § 50,
d)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51,
e)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, doklady k žiadosti o poskytovanie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 53,
f)
výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56,
g)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57.
§ 70
(1)
Na konanie podľa § 12 písm. j) a n) a § 13 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní63) s výnimkou § 60 až 66.
(2)
Na konanie podľa § 36 ods. 1 písm. m) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(3)
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, rozhoduje generálny riaditeľ ústredia.
(4)
Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o
a)
nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65.
(5)
Odchylne sa postupuje pri aplikácii § 18 ods. 3, § 23 ods. 2 a § 26 všeobecného predpisu o správnom konaní.63) Na účely tohto zákona
a)
sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,
b)
v prípade, ak účastník konania neohlásil úradu zmenu trvalého pobytu, a pokus doručovateľa o náhradné doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk účastníka konania, bol neúspešný, posledný deň lehoty troch dní uloženia zásielky sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel,
c)
za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý vyžaduje osobnú účasť účastníka konania, pripadne na deň pracovného pokoja.
(6)
Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.
(7)
Na príspevky poskytované podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 ods. 4, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60 je po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom právny nárok.
(8)
Na príspevky poskytované podľa § 46 okrem odseku 4 a § 47 nie je právny nárok.
(9)
Zamestnávateľ, ktorý požiadal o poskytnutie príspevku podľa § 50, § 54 ods. 1 písm. c), § 56, § 59 a 60, je povinný preukázať ku dňu podania žiadosti o príspevok
a)
splnenie daňových povinností,
b)
splnenie povinnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
c)
skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
d)
skutočnosti, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní.
(10)
Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie, nevyžaduje sa akreditácia podľa osobitného predpisu.47)
(11)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty uvedené v prílohe.
§ 71
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová
a)
„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“,
b)
„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“,
c)
„evidovaný nezamestnaný“, rozumie sa tým „uchádzač o zamestnanie“,
d)
„evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia uchádzačov o zamestnanie“,
e)
„evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia záujemcov o zamestnanie“.
§ 72
Prechodné ustanovenia
(1)
Občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím pred 1. januárom 2004 sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) až do vydania rozhodnutia Sociálnej poisťovne.
(2)
Úrad zabezpečí povinnosti ustanovené v § 43 ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2004.
(3)
Príspevok podľa § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004 poskytuje pre výrobné družstvá invalidov Slovenskému zväzu výrobných družstiev zo štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi ministerstvom a Slovenským zväzom výrobných družstiev.
(4)
Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Národným úradom práce pred 1. januárom 2004 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.
(5)
Práva a povinnosti z dohôd o poskytnutí návratných príspevkov na podporu podnikateľských projektov zamestnanosti uzatvorených pred 1. januárom 2004 Národným úradom práce, krajskými úradmi práce prechádzajú 1. januára 2004 na ústredie.
(6)
Správne konanie začaté pred 1. januárom 2004 generálnym riaditeľstvom Národného úradu práce, krajským úradom práce a okresným úradom práce dokončia po 1. januári 2004 ústredie a úrad.
(7)
Výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa doterajších predpisov64) sa považuje za výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa tohto zákona.
(8)
Pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie sa podľa § 21 až 23 postupuje v období od 1. februára 2004 do dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
(9)
Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania aj z územia Slovenskej republiky na územie členských štátov Európskej únie a z územia členských štátov Európskej únie na územie Slovenskej republiky bezplatne odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
(10)
Ústredie a úrad sprostredkúvajú zamestnanie v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré upravujú slobodný pohyb v rámci Európskych spoločenstiev odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
§ 73
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 678/2002 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z. a zákona č. 210/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Ustanovenie odseku 2 nebráni uplatňovaniu zásad a podmienok zamestnávania výhodnejších pre zamestnancov.“.
2.
V § 5 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Vyslaným zamestnancom je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom bežne pracuje.
(5)
Ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) sa nepoužijú v prípade počiatočnej montáže alebo prvej inštalácie tovaru, ktoré sú hlavnou súčasťou zmluvy o dodávke tovaru a sú potrebné na uvedenie dodaného tovaru do užívania a sú vykonávané kvalifikovanými zamestnancami alebo odborníkmi dodávateľského podniku, ak čas, na ktorý bol zamestnanec vyslaný, nepresiahne osem dní v období posledných 12 mesiacov od začiatku vyslania; to neplatí pre tieto práce:
a)
hĺbenie (výkopy),
b)
zemné práce (premiestňovanie zeminy),
c)
vlastné stavebné práce,
d)
montáž a demontáž prefabrikovaných dielcov,
e)
interiérové alebo inštalačné práce,
f)
úpravy,
g)
renovačné práce,
h)
opravy,
i)
rozoberanie (demontáž),
j)
demolačné práce,
k)
údržba,
l)
maliarske a čistiace práce v rámci údržby,
m)
rekonštrukcie.“.
3.
§ 58 vrátane nadpisu znie:
㤠58
Dočasné pridelenie
(1)
Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ").
(2)
V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.
(3)
Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu.
(4)
Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania.
(5)
Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť rovnako priaznivé ako u zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnakú prácu ako dočasne pridelený zamestnanec s prihliadnutím na kvalifikáciu a dĺžku odbornej praxe (ďalej len „porovnateľný zamestnanec"), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(6)
Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:
a)
pracovný čas,
b)
mzdové podmienky,
c)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
d)
náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
e)
náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,
f)
ochrana materstva a ochrana rodičov,
g)
právo na kolektívne vyjednávanie.
(7)
Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé u zamestnanca prideleného agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u užívateľského zamestnávateľa menej ako šesť mesiacov a v prípade odmeňovania zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania medzi dvoma vyslaniami.
(8)
Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé u zamestnanca prideleného agentúrou dočasného zamestnávania v prípade, ak je pre dočasne prideleného zamestnanca zabezpečená primeraná ochrana v rámci kolektívnej zmluvy.
(9)
Ak zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak.
(10)
Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.
(11)
Užívateľský zamestnávateľ poskytuje zamestnávateľovi a agentúre dočasného zamestnávania informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.
(12)
Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec pridelený agentúrou dočasného zamestnávania,
a)
informuje dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach tak, aby im bola poskytnutá rovnaká príležitosť ako ostatným zamestnancom získať trvalé zamestnanie,
b)
zabezpečí dočasným zamestnancom prístup k svojim sociálnym službám, ak tomu nebránia objektívne dôvody,
c)
umožní dočasným zamestnancom prístup k vzdelávaniu rovnako ako svojim zamestnancom,
d)
poskytuje zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti.
(13)
Dočasní zamestnanci sa započítavajú na účely voľby zástupcov zamestnancov podľa § 233 ods. 2 a 3.“.
4.
V § 252 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 31. marca 2004“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činností zamestnanca, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa odseku 5.“.
2.
V § 184 ods. 5 tretia veta znie: „Rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti.“.
Čl. IV
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:
„h)
náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa osobitného predpisu,13a)
i)
príspevok na náhradu cestovných výdavkov na konanie aktivít vymedzených v individuálnom akčnom pláne podľa osobitného predpisu,13b)
j)
úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa osobitného predpisu,13c)
k)
príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu,13d)
l)
príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu.13e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13e znejú:
„13a)
§ 32 ods. 10 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13b)
§ 43 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z.
13c)
§ 46 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z.
13d)
§ 46 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z.
13e)
§ 51 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 145/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z. a zákona č. 553/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 150 vkladá položka 150a, ktorá znie:
„Položka 150a
a)
Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
1.
pre fyzické osoby 500 Sk
2.
pre právnické osoby 1 000 Sk
b)
Predĺženie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
1.
pre fyzické osoby 250 Sk
2.
pre právnické osoby 500 Sk
c)
Zmena povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
1.
pre fyzické osoby 250 Sk
2.
pre právnické osoby 500 Sk
d)
Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 1 500 Sk
2.
pre právnické osoby 3 000 Sk
e)
Predĺženie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk
2.
pre právnické osoby 1 500 Sk
f)
Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk
2.
pre právnické osoby 1 500 Sk
g)
Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 1 500 Sk
2.
pre právnické osoby 3 000 Sk
h)
Predĺženie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk
2.
pre právnické osoby 1 500 Sk
i)
Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk
2.
pre právnické osoby 1 500 Sk
j)
Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) až i) 100 Sk
Poznámky
Správny orgán odpustí poplatok podľa písmena a) až f) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.“.
Čl. VI
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie:
„46 Kežmarok“.
2.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa v poradovom čísle 38 vypúšťajú slová „okres Kežmarok“.
3.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie:
„46 Kežmarok, okres Kežmarok“.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 5/2004 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
1.
Týmto zákonom sa transponujú tieto smernice:
smernica rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok,
smernica rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva,
smernica rady 91/383/EHS z 25. júna 1991, ktorou sa dopĺňajú opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkov v trvalom alebo dočasnom zamestnaneckom pomere,
smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb,
smernica rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,
smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie založenej na pohlaví,
smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod.
2.
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke Sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
3)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
9)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
15)
Zákon č. 461/2003 Z. z.
16)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 73 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
21)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
22)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
23)
§ 43 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. e) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
§ 58 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 2 zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
29)
Článok 53 a 56 Európskej dohody o pridružení – Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
30)
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.
35)
§ 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
37)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
43)
§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
45)
Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
46)
§ 140 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
48)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50)
Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
53)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
55)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
56)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
57)
Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
58)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
59)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
60)
§ 27 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
61)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
62)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
63)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
64)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.