483/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

483
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004
o zvýšení sumy na pohreb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška príspevku na pohreb je 2 300 Sk.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.