443/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 24/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 druhej vete sa za slová „fyzickou osobou“ vkladajú slová „v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby“.
3.
V § 18 ods. 3 písm. d) sa slová „(§ 38)“ nahrádzajú slovami „podľa štvrtej časti zákona“.
4.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťajú slová „do 10 dní po prevzatí zásielky odpadu“ a slová „ak tento zákon vo štvrtej časti neustanovuje inak“.
5.
§ 23 a 24 vrátane nadpisov znejú:
㤠23
Základné ustanovenia
(1)
Dovoz, vývoz a tranzit odpadov (ďalej len „cezhraničná preprava") upravujú osobitné predpisy.45)
(2)
Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom46) cezhraničnej prepravy ministerstvo. Ministerstvo zároveň plní funkciu korešpondenta.47)
(3)
Zakázaný je dovoz odpadov určených na zneškodnenie okrem
a)
dovozu odpadov vzniknutých spracovaním materiálu v pasívnom zušľachťovacom styku,48)
b)
prípadov, keď medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.
(4)
Ak ministerstvo uplatňuje námietky,48a) vychádza z cieľov programu Slovenskej republiky.
§ 24
Finančné zabezpečenie
(1)
Finančné zabezpečenie cezhraničnej prepravy tvorí finančná zábezpeka (ďalej len „kaucia") alebo rovnocenné poistenie.
(2)
Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na cezhraničnú prepravu vrátane prepravy podľa osobitného predpisu48b) a na ich zneškodnenie alebo zhodnotenie, a to vo výške jeden a pol násobku týchto nákladov. Kauciu určenú ministerstvom skladá oznamovateľ v banke alebo v pobočke zahraničnej banky48c) viazaním finančných prostriedkov na neurčitý čas v prospech ministerstva najneskôr tri dni pred uskutočnením prepravy.
(3)
Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné náklady na cezhraničnú prepravu vrátane prepravy podľa osobitného predpisu48b) a náklady na ich zneškodnenie alebo zhodnotenie, a to vo výške jeden a pol násobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovateľ uzavrieť najneskôr tri dni pred uskutočnením prepravy.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na vývoz odpadov z územia Slovenskej republiky, ktorý podlieha povoleniu ministerstva; v ostatných prípadoch cezhraničnej prepravy sa finančné zabezpečenie vykonané na území iného členského štátu považuje za finančné zabezpečenie podľa osobitných predpisov.45)
(5)
Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise48d) aj v prípade, keď preukáže, že cezhraničná preprava sa neuskutočnila alebo neuskutoční.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45 až 48d znejú:
„45) Nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 zo dňa 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci Európskeho spoločenstva, doň a z neho (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 030, 06. 02. 1993) v platnom znení.

Nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 zo dňa 29. apríla 1999 ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na prepravu určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 166, 01. 07. 1999) v platnom znení.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/1999 zo dňa 12. júla 1999 určujúce kontrolné postupy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993, ktoré sa majú uplatňovať pri preprave určitých druhov odpadov do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39, v konečnom znení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 185, 17. 07. 1999) v platnom znení.

Rozhodnutie Komisie 774/1994/ES zo dňa 24. novembra 1994 týkajúce sa štandardného nákladného listu podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 310, 03. 12. 1994) v platnom znení.
46) Článok 2 písm. b) až e) nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993.
47) Článok 2 písm. f) a článok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993.
48) Články 145 až 160 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 zo dňa 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
48a) Článok 4 a článok 7 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993.
48b) Články 25 a 26 nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993 v platnom znení.
48c)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48d) Článok 27 nariadenia Rady (EHS) č. 259/1993 v platnom znení.“.
6.
V § 21 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Recyklačnému fondu,“.
7.
§ 25 až 38 sa vypúšťajú.
8.
V § 41 ods. 11 sa slová „Výrobca a dovozca batérií a akumulátorov“ nahrádzajú slovami „Výrobca a ten, kto prepraví cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky (ďalej len „dovozca") batérie a akumulátory“.
9.
V § 41 ods. 14 sa slová „dovozy uskutočnené“ nahrádzajú slovami „prepravu cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky (ďalej len „dovoz") uskutočnený“.
10.
V § 44 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 44a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)“.
12.
V § 45 ods. 1 sa za slová „osvetľovacie zariadenia“ vkladajú slová „ručné náradie“.
13.
V § 46 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a obaly, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)“.
14.
V § 46 ods. 2 sa v druhej vete za slovo „použitie“ vkladajú slová „a na obaly, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu53a)“.
15.
V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)“.
16.
V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, pre ktoré výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)“.
17.
V § 54 ods. 1, 3 a 5 sa za slová „dovozca vozidiel“ vkladá čiarka a slová „ktorí prepravia vozidlo cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky,“.
18.
V § 56 ods. 2 sa v prvej vete slová „vyvezených výrobkov“ nahrádzajú slovami „výrobkov prepravených cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vyvezené výrobky")“.
19.
V § 56 ods. 3 sa za slová „zmluvného partnera“ vkladajú slová „ktorý má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov [§ 7 ods. 1 písm. c)]“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Zabezpečením zhodnotenia prostredníctvom zmluvného partnera sa rozumie aj preukázanie materiálového toku odpadu od prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov [§ 7 ods. 1 písm. d)] do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.“.
20.
V § 56 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na vrátenie príspevkov zaplatených do Recyklačného fondu za výrobu a dovoz uskutočnené v kalendárnom roku zanikne, ak výrobca alebo dovozca nepredloží Recyklačnému fondu do konca prvého štvrťroka nasledujúceho kalendárneho roka doklady preukazujúce zhodnotenie odpadov odôvodňujúce vrátenie zaplateného príspevku.“.
21.
V § 57 ods. 2 sa slová „záujmových združení miest a obcí“ nahrádzajú slovami „reprezentatívnych záujmových združení miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou (ďalej len „záujmové združenie miest a obcí")“.
22.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
propagáciu zhodnocovania odpadov,
h)
zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov,
i)
podporu zameranú na vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.“.
23.
V § 63 odsek 3 znie:
„(3)
Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť na odpady z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do Recyklačného fondu, a to na
a)
propagáciu zhodnocovania odpadov,
b)
podporu separovaného zberu odpadov,
c)
na účely podľa odseku 1 písm. g), h) a i) bez ich viazania na jednotlivé sektory.“.
24.
V § 64 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Tento nárok sa netýka odpadov z obalov77a) v rozsahu, v akom obec získala prostriedky za separáciu a recykláciu odpadov z obalov od povinnej osoby77b) alebo od oprávnenej organizácie.77c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 77a až 77c znejú:
„77a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z.
77b)
§ 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 529/2002 Z. z.
77c)
§ 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z.“.
25.
V § 64 ods. 7 prvá veta znie: „Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 90 dní od doručenia žiadosti.“.
26.
V § 70 písm. d), f) a g) sa slová „územie okresu“ nahrádzajú slovami „územný obvod obvodného úradu životného prostredia“ v príslušnom tvare.
27.
§ 70 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
dáva súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov.“.
28.
V § 71 písm. e) sa slová „územie okresu“ nahrádzajú slovami „územný obvod obvodného úradu životného prostredia“.
29.
V § 71 písm. l) sa slová „na území okresu“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode obvodného úradu životného prostredia“.
30.
V § 74 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „s výnimkou § 38 ods. 4“.
31.
V § 74 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 4“.
32.
V § 74 ods. 3 sa slovo „rozklad“ nahrádza slovom „odvolanie“.
33.
V § 78 ods. 2 sa vypúšťa písmeno w).
Doterajšie písmená x) až zm) sa označujú ako písmená w) až zl).
34.
V § 78 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
nevykoná finančné zabezpečenie podľa § 24 ods. 2 a 3,“.
35.
V § 81 ods. 13 sa slová „31. augusta 2004“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2005“.
36.
Za § 82 sa vkladá § 83, ktorý znie:
㤠83
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z. a vyhlášky č. 227/2003 Z. z.“.
37.
Slovo „podúčet“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „účet“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 24/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „túto povinnosť môže zabezpečiť aj s pomocou tretích osôb (ďalej len „oprávnená organizácia"), pričom zodpovednosť povinnej osoby za splnenie záväzných limitov zostáva zachovaná.“.
2.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 9.
3.
V § 9 ods. 1 sa za slová „§ 8 ods. 2“ vkladajú slová „a oprávnená organizácia“.
4.
V § 9 ods. 2, 3 a 4 sa za slová „povinná osoba“ vkladajú slová „a oprávnená organizácia“.
5.
V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Oprávnená organizácia okrem náležitostí podľa odsekov 3 a 4 v žiadosti o zápis do registra uvedie aj zoznam povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie alebo recykláciu.“.
Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označia ako odseky 6, 7 a 8.
6.
V § 9 ods. 6 sa za slová „povinnú osobu“ vkladajú slová „a oprávnenú organizáciu“.
7.
V § 9 ods. 7 sa za slová „povinná osoba“ vkladajú slová „a oprávnená organizácia“.
8.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Oprávnená organizácia vedie evidenciu podľa odseku 1 za každú povinnú osobu, pre ktorú zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie alebo recykláciu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9.
V § 17 ods. 1 a 2 sa za slová „povinnej osobe“ vkladá čiarka a slová „oprávnenej organizácii“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 350/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 30a ods. 2 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a slová „30 dní“ sa nahrádzajú slovami „60 dní“.
2.
V § 30a ods. 3 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
3.
V § 30a ods. 4 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem § 8 ods. 3 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.