Predpis bol zrušený predpisom 203/2005 Z. z.

412/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. júna 2004
o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 2
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 412/2004 Z. z.
ZVÝŠENÉ PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesačne)
Platová trieda Zvýšená platová tarifa
1. 7 870
2. 8 500
3. 9 220
4. 10 020
5. 11 980
6. 12 720
7. 14 410
8. 15 450
9. 17 610
10. 20 080
11. 22 890