408/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 31.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

408
ZÁKON
zo 17. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 519/2003 Z. z. a zákona č. 217/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 odsek 9 znie:
„(9)
Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.
2.
V prílohe č. 1 sa pri Obvodnom lesnom úrade „Čadca“ v stĺpci „Pôsobnosť v okresoch“ vypúšťajú slová „Kysucké Nové Mesto“.
3.
V prílohe č. 1 sa v stĺpci „Obvodný lesný úrad“ pod slovo „Čadca“ vkladajú slová „Kysucké Nové Mesto“ a v stĺpci „Pôsobnosť v okresoch“ sa pod slovo „Čadca“ vkladajú slová „Kysucké Nové Mesto“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.