385/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
ZÁKON
z 18. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákona č. 559/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií a právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj s majetkom, finančnými prostriedkami a majetkovými právami právnických osôb zriadených obcami a právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami, ktoré získali na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy,“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme, ak tak ustanoví zákon.“.
4.
V § 2 ods. 2 sa slová „kontroly hospodárenia podľa odseku 1 kontroluje“ nahrádzajú slovami „svojej pôsobnosti kontroluje aj“.
5.
V § 4 písmeno c) znie:
„c)
obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami a právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami,“.
6.
V § 4 písmeno e) znie:
„e)
Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s charakterom prirodzeného monopolu1d) s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 34 %, iné právnické osoby s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky najmenej 50 %,“.
7.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad plní úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov1f) a úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení projektu a pomoci z kohézneho fondu,1g) zodpovedá za obsah týchto vyhlásení a predkladá ich príslušným orgánom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1f a 1g znejú:
„1f) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 ustanovujúce všeobecné pravidlá o štrukturálnych fondoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 161, 26. 06. 1999) v platnom znení.

Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci štrukturálnych fondov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 063, 03. 03. 2001) v platnom znení.
1g) Nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje kohézny fond (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 130, 25. 05.1994) v platnom znení.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 ohľadne systémov riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci kohézneho fondu a postupy pre vykonávanie finančných úprav (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201, 31. 07. 2002).“.
8.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad plní úlohy certifikačného orgánu pre Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – záručná sekcia.1h)“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:
„1h) Nariadenie Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatnenie Nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní v sekcii záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 158, 08. 07. 1995) v platnom znení.“.
9.
V § 6 ods. 2 sa slovo „pracovníkmi“ nahrádza slovom „zamestnancami“.
10.
V § 13 sa slová „z kontrolnej činnosti“ nahrádzajú slovami „vyplývajúcich z pôsobnosti Úradu“.
11.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach6) týmto nie je dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
§ 22 znie:
㤠22
Subjekty podľa § 4 sú povinné na vyžiadanie Úradu poskytnúť informácie, predkladať doklady a podať vysvetlenie súvisiace s uplatňovaním pôsobnosti Úradu v ním určenej primeranej lehote; sú povinné spolupracovať s Úradom, najmä na vyžiadanie zabezpečiť vykonanie kontroly a sú povinné predkladať výsledné materiály z kontrol.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.