382/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

382
ZÁKON
z 26. mája 2004
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a účel zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, podmienky činnosti tlmočníckych ústavov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri výkone ich činnosti a práva a povinnosti zadávateľov.
(2)
Účelom tohto zákona je zabezpečenie výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti predovšetkým v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci, ako aj zabezpečenie výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti pre fyzické osoby a právnické osoby, ak sa vykonanie úkonu vyžaduje osobitným predpisom.1)
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ak v § 19 ods. 5 nie je ustanovené inak, splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je
a)
zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo
b)
nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15.
(2)
Iným osobám ako osobám uvedeným odseku 1 sa zakazuje označovať sa za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa tohto zákona, vykonávať znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť podľa tohto zákona, používať identifikačné znaky podľa § 10, znaleckú doložku podľa § 17 ods. 6 alebo prekladateľskú doložku podľa § 23 ods. 4.
(3)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len „zadávateľ“).
(5)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci.
(6)
Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len „znalečné“); ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie znalečného spoločne a nerozdielne.
(7)
Tlmočník a prekladateľ vykonávajú svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len „tlmočné“); ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie tlmočného spoločne a nerozdielne.
(8)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ
a)
môže od zadávateľa požadovať primeraný preddavok na znalečné alebo tlmočné,
b)
je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť; každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov.1a)
(9)
Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikanie.2)
(10)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti podľa tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.2a)
§ 3
Znalečné a tlmočné
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške znalečného alebo tlmočného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.
(2)
Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí
a)
časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
b)
podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
c)
paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.
(3)
Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí podľa jazyka a počtu hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju činnosť.
(4)
Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti.
(5)
Tarifná odmena sa
a)
zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,
b)
zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.
(6)
Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
(7)
Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.
(8)
Vyúčtovanie znalečného a tlmočného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.3)
(9)
Ak súd alebo iný orgán verejnej moci ustanoví znalca, tlmočníka alebo prekladateľa a uloží povinnosť zložiť preddavok,3a) bez rozhodnutia poukáže zložený preddavok do 30 dní od jeho zloženia na účet znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
§ 4
Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
(1)
Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) vedie ministerstvo.
(2)
Zoznam obsahuje samostatný oddiel na zápis znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
(3)
Oddiel na zápis znalcov sa člení na odbory, ktoré sa ďalej členia na odvetvia. Oddiel pre zápis tlmočníkov a oddiel na zápis prekladateľov sa člení na odbory podľa jazykov.
(4)
Do oddielu na zápis znalcov sa zapisuje
a)
fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 alebo § 7 ods. 1,
b)
právnická osoba ako znalecká organizácia, ak spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 alebo § 7, alebo ako znalecký ústav, ak spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 3.
(5)
Do oddielu na zápis tlmočníkov a prekladateľov sa zapisuje len fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 alebo § 7 ods. 2.
(6)
Do zoznamu sa zapisuje,
a)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia,
2.
trvalý pobyt alebo obdobný pobyt,
3.
miesto výkonu činnosti,
4.
identifikačné údaje jej zamestnávateľa, ak je zamestnaná, alebo informácie o inom spôsobe vykonávania praxe v odbore, ak je nevykonávanie praxe v odbore dôvodom na rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu,
5.
deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
6.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti; pri zákaze výkonu činnosti sa v zozname uvedie aj obdobie, počas ktorého zákaz trvá,
7.
odbor a odvetvie pri znalcoch, odbor pri tlmočníkoch a prekladateľoch,
8.
informácia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti vrátane údajov o právnom základe, dátume začiatku a dátume ukončenia dočasného pozastavenia výkonu činnosti,
9.
informácia o prerušení výkonu činnosti vrátane údajov o dátume začiatku a dátume ukončenia prerušenia výkonu činnosti,
10.
platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti a obchodné meno poisťovne,
11.
evidenčné číslo,
12.
kontaktné údaje fyzickej osoby,
b)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
2.
miesto výkonu znaleckej činnosti,
3.
meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo, odbor, odvetvie a pracovné zaradenie znalcov a osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti,
4.
deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
5.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti; pri zákaze výkonu znaleckej činnosti sa v zozname uvedie aj obdobie, počas ktorého zákaz trvá,
6.
odbor a odvetvie pri znaleckých organizáciách, odbor pri znaleckých ústavoch,
7.
informácia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti vrátane údajov o právnom základe, dátume začiatku a dátume ukončenia dočasného pozastavenia výkonu činnosti,
8.
informácia o prerušení výkonu činnosti vrátane údajov o dátume začiatku a dátume ukončenia prerušenia výkonu činnosti,
9.
platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti a obchodné meno poisťovne,
10.
evidenčné číslo,
11.
kontaktné údaje právnickej osoby,
c)
ak ide o znalecký ústav podľa § 19 ods. 5,
1.
názov a sídlo,
2.
miesto výkonu znaleckej činnosti,
3.
deň zápisu do zoznamu,
4.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti,
5.
odbor,
6.
evidenčné číslo,
7.
kontaktné údaje.
(7)
Údaje zapisované do zoznamu okrem dátumu narodenia, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a právneho základu dočasného pozastavenia výkonu činnosti sú verejne prístupné; ministerstvo zabezpečuje ich zverejnenie na svojom webovom sídle.
(8)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný ministerstvu oznámiť a písomne preukázať zmenu údajov zapísaných v zozname, zmenu podmienok na zápis do zoznamu a skutočnosti, na základe ktorých musí ministerstvo rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu činnosti najneskôr do 30 dní od tejto zmeny.
Podmienky zápisu do zoznamu
§ 5
(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
získala vzdelanie v odbore; v prípade znalcov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore,
d)
úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „odborné minimum“),
e)
po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,
f)
zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“),
g)
úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 33 písm. b)],
h)
má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
i)
nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b),
j)
zložila sľub.
(2)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje podľa § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu sa žiada.
(3)
K žiadosti o zápis sa pripoja doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. c) až h). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3aa) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Ministerstvo po prijatí žiadosti vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti.3b)
(5)
O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)
(6)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak fyzická osoba nespĺňa podmienky na zápis podľa odseku 1.
(7)
Fyzická osoba skladá do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) alebo ním poverenej osoby tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone činnosti dozviem.“.
(8)
Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
§ 6
(1)
Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis právnickú osobu ako znaleckú organizáciu, ak
a)
je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
b)
aspoň traja jej spoločníci, členovia, štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, prokuristi, zamestnanci v stálej štátnej službe, zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore a nie sú spoločníkmi, členmi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, prokuristami alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname,
c)
určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec najmenej päť rokov a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, zamestnancom v stálej štátnej službe, zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme, prokuristom, štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu,
d)
má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,
e)
nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c), alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b),
f)
je bezúhonná.
(2)
Žiadosť o zápis právnickej osoby do zoznamu obsahuje
a)
meno, priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a dátumy narodenia fyzických osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
b)
údaje podľa § 4 ods. 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu žiada.
(3)
K žiadosti o zápis právnická osoba pripojí doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až d). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je právnická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci [ods. 1 písm. b)].
(5)
O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)
(6)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak právnická osoba nespĺňa predpoklady na zápis podľa odseku 1.
§ 7
Osobitné ustanovenie o zápise
(1)
Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 a právnickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 6 ods. 1 do zoznamu ako znalca, ak
a)
preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú znaleckej činnosti podľa tohto zákona v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
b)
zložila vyrovnávaciu skúšku; ak o zápis žiada právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku je povinná zložiť aspoň jedna osoba, ktorá je jej spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas.
(2)
Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 do zoznamu ako tlmočníka alebo prekladateľa, ak preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti podľa tohto zákona v inom štáte a že úspešne skončila odborné minimum.
(3)
Právnickú osobu ako znaleckú organizáciu oprávnenú hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku zapíše ministerstvo do zoznamu, ak spĺňa podmienky podľa § 6 a preukáže, že má aspoň troch znalcov zapísaných v odboroch a odvetviach, ktoré určí všeobecne záväzný právny predpis [§ 33 písm. b)].
§ 7a
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti
(1)
Ministerstvo môže dočasne pozastaviť výkon činnosti až do právoplatného rozhodnutia vo veci
a)
znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci so znaleckou činnosťou, tlmočníckou činnosťou alebo prekladateľskou činnosťou,
b)
znaleckej organizácii alebo znaleckému ústavu, ak sa proti osobe zodpovednej za výkon znaleckej činnosti vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci so znaleckou činnosťou,
c)
znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak sa proti nemu vedie konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony.
(2)
Ministerstvo dočasne pozastaví výkon činnosti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak bol vzatý do väzby a nedošlo k jeho prepusteniu. Ministerstvo dočasne pozastaví výkon činnosti znaleckej organizácii alebo znaleckému ústavu, ak osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti bola vzatá do väzby a nedošlo k jej prepusteniu.
(3)
Ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení výkonu činnosti do 15 dní odo dňa zistenia dôvodu dočasného pozastavenia výkonu činnosti.
(4)
Doba dočasného pozastavenia výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa začína plynúť od doručenia rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti.
(5)
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti sa končí odpadnutím jeho dôvodu.
(6)
Rozklad podaný proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu činnosti nemá odkladný účinok.
(7)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ s dočasne pozastaveným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ s dočasne pozastaveným výkonom činnosti podľa odseku 1 je povinný do 15 dní od začatia plynutia doby dočasného pozastavenia výkonu činnosti informovať o tejto skutočnosti všetkých zadávateľov, od ktorých prijal zadanie a nedošlo k vykonaniu zadaného úkonu. V rovnakej lehote je povinný vrátiť zadávateľom podklady, ktoré mu boli odovzdané, vyúčtovať s nimi prijaté preddavky a vrátiť im bez zbytočného odkladu preplatky.
§ 7b
Prerušenie výkonu činnosti
(1)
Ministerstvo môže prerušiť výkon činnosti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname na základe ním podanej písomnej žiadosti, ak existuje dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, výkon verejnej funkcie, dlhodobý pobyt v zahraničí alebo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
(2)
O prerušenie výkonu činnosti možno požiadať na obdobie v trvaní najmenej šesť mesiacov a najviac v trvaní dvoch rokov, a to aj opakovane. Prerušiť výkon činnosti možno najviac trikrát.
(3)
Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať aj dobu podľa odseku 2, na ktorú znalec, tlmočník alebo prekladateľ žiada výkon svojej činnosti prerušiť. Táto doba musí byť určená buď
a)
počtom mesiacov alebo rokov,
b)
dátumom jej konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej sedem mesiacov pred požadovaným koncom doby prerušenia výkonu činnosti,
c)
dátumom jej začiatku s počtom mesiacov alebo rokov, na ktoré znalec, tlmočník alebo prekladateľ žiada prerušiť výkon činnosti, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom začiatku doby prerušenia výkonu činnosti, alebo
d)
dátumom jej začiatku a konca, ak sa žiadosť doručí ministerstvu najmenej 30 dní pred požadovaným dátumom začiatku doby prerušenia výkonu činnosti.
(4)
Žiadosť o prerušenie výkonu činnosti, ktorá nie je podaná z dôvodu hodného osobitného zreteľa alebo nespĺňa podmienku doručenia s ustanoveným časovým predstihom podľa odseku 3 písm. b) až d), ministerstvo zamietne.
(5)
Doba prerušenia výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa začína plynúť odo dňa
a)
právoplatnosti rozhodnutia o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 písm. a) a b),
b)
jej začiatku uvedeného v rozhodnutí o prerušení výkonu činnosti, ak je doba prerušenia určená podľa odseku 3 písm. c) a d).
(6)
Ministerstvo rozhodne o prerušení výkonu činnosti alebo zamietnutí žiadosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odsekov 1 a 3.
(7)
Proti rozhodnutiu o prerušení výkonu činnosti nie je prípustné podať rozklad.
(8)
Prerušenie výkonu činnosti sa končí uplynutím doby prerušenia výkonu činnosti.
(9)
Ministerstvo na základe žiadosti osoby s prerušeným výkonom činnosti zruší rozhodnutie o prerušení výkonu činnosti aj pred uplynutím doby podľa odseku 8. Rozhodnutie o prerušení výkonu činnosti nemožno zrušiť pred uplynutím šiestich mesiacov od prerušenia výkonu činnosti.
(10)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ s prerušeným výkonom činnosti nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona a je povinný do 15 dní od začatia plynutia doby prerušenia výkonu činnosti informovať o tejto skutočnosti všetkých zadávateľov, od ktorých prijal zadanie a nedošlo k vykonaniu zadaného úkonu. V rovnakej lehote je povinný vrátiť zadávateľom podklady, ktoré mu boli odovzdané, vyúčtovať s nimi prijaté preddavky a vrátiť im bez zbytočného odkladu preplatky.
§ 8
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)
Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu toho, kto
a)
o to písomne požiada,
b)
vykonal činnosť bez poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti,
c)
nespĺňa podmienky na zápis do zoznamu podľa § 5 až 7 alebo § 19; ak znalec prestal vykonávať prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti a nemá prerušený výkon činnosti podľa § 7b alebo nedovŕšil dôchodkový vek, ministerstvo ho vyčiarkne zo zoznamu, ak do dvoch rokov nezačne opätovne vykonávať prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti,
d)
nevyhovie overeniu odbornej spôsobilosti.
(2)
Oprávnenie vykonávať činnosť podľa tohto zákona zaniká, ak
a)
fyzická osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, a to ku dňu smrti alebo ku dňu uvedenému v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právnická osoba zanikla, a to ku dňu zániku,
c)
bola uložená sankcia vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c).
(3)
O vyčiarknutí fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu rozhodne ministerstvo bezodkladne po zistení niektorého z dôvodov uvedených v odseku 1; vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí.
(4)
Proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. a) nie je prípustné podať rozklad.
(5)
Vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná bezodkladne po zistení skutočnosti uvedenej v odseku 2.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej vyčiarknutí zo zoznamu bolo rozhodnuté alebo ktorej zaniklo oprávnenie podľa odseku 2 písm. c), je povinná do 15 dní od vykonania vyčiarknutia
a)
odovzdať ministerstvu preukaz a textovú časť úradnej pečiatky,
b)
vrátiť zadávateľovi podklady a
c)
vyúčtovať so zadávateľom prijatý preddavok a vrátiť mu bez zbytočného odkladu preplatok.
§ 9
Podmienky začatia výkonu činnosti
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.
(2)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ nemusí byť poistený počas prerušenia výkonu činnosti.
(3)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške
a)
33 193 eur, ak ide o znalca,
b)
3 319 eur, ak ide o tlmočníka alebo prekladateľa.
(4)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný preukázať ministerstvu svoje poistenie do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo do troch mesiacov od opätovného výkonu činnosti, ak nebol počas prerušenia činnosti poistený. V ostatných prípadoch sa poistenie preukazuje ministerstvu na požiadanie.
§ 10
Identifikačné znaky
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku5) s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť podľa § 2 ods. 7 písm. b).
(2)
Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi pri ich zápise do zoznamu preukaz a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky; vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor preukazu sú uvedené v prílohe.
(3)
Znalec, tlmočník a prekladateľ použije odtlačok svojej úradnej pečiatky
a)
v závere znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu,
b)
na nálepke, ktorou sú prekryté voľné konce zošívacej šnúry znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu a
c)
na vyúčtovaní.
(4)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ nesmie použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na iné účely než v odseku 3, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5a)
(5)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu stratu alebo odcudzenie identifikačných znakov. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ nesmie inej osobe poskytnúť svoje identifikačné znaky.
§ 11
Vylúčenie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je vylúčený, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti.
(2)
Len čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne to oznámi zadávateľovi. Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, rozhodne o jeho vylúčení tento orgán.
(3)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný; to sa nevzťahuje na znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného na účely súdneho alebo iného konania súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
(4)
To, či úkon patrí do odboru alebo odvetvia, v ktorom je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný do zoznamu, posudzuje ministerstvo.
§ 12
Odmietnutie výkonu činnosti
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon, ak je ustanovený súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
(2)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný odmietnuť vykonanie úkonu, ak
a)
je vylúčený podľa § 11 ods. 1,
b)
nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,
c)
mu vážne zdravotné dôvody, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,
d)
mu bol dočasne pozastavený výkon činnosti podľa § 7a, prerušený výkon činnosti podľa § 7b alebo mu plynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b).
(3)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže odmietnuť vykonanie úkonu, ak si súd alebo iný orgán verejnej moci nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 7 alebo § 22 ods. 3.
(4)
Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname povinný bezodkladne po tom, čo sa dozvie alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti sa mohol dozvedieť o skutočnostiach uvedených v odseku 2 alebo ak odmietne vykonanie úkonu podľa odseku 3, písomne oznámiť súdu alebo inému orgánu verejnej moci, že odmieta vykonať úkon spolu s odôvodnením.
(5)
Dôvodnosť odmietnutia vykonania úkonu podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 posudzuje súd alebo iný orgán verejnej moci.
§ 13
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak.6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po vyčiarknutí zo zoznamu, počas prerušenia výkonu činnosti alebo počas dočasného pozastavenia výkonu činnosti.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť nemá znalec, tlmočník alebo prekladateľ vo vzťahu ku skutočnostiam, ktoré boli predmetom úkonu uskutočneného na pojednávaní, hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí, z ktorého nebola verejnosť vylúčená.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na primerané a anonymizované použitie informácií na vedecké, výskumné alebo vzdelávacie účely. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ musí dbať na to, aby použitím informácií, ktoré sa dozvedel pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti, nevznikla ujma žiadnej z osôb, ktorých sa použité informácie týkajú.
(4)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa nemôže úspešne dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak mu bola uložená povinnosť poskytnúť súčinnosť pri výkone dohľadu podľa tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.6)
(5)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na konzultanta, korektora a poradcu; o povinnosti zachovávať mlčanlivosť je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný tieto osoby vopred poučiť.
§ 14
Denník
(1)
Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je povinný viesť priebežne o svojich úkonoch denník v elektronickej podobe prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom a zodpovedá za správnosť zapisovaných údajov.
(2)
Údaje zapisované do denníka využíva ministerstvo pri plnení úloh podľa tohto zákona.
§ 15
Výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname
(1)
V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak má potrebné predpoklady, súhlasí s ustanovením a
a)
v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo
b)
osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi.
(2)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ ustanovený podľa odseku 1 môže vykonať úkon, len ak zložil sľub podľa § 5 ods. 7 pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, ktorý ho ustanovil za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
§ 15a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti znalca prekladateľa a tlmočníka, postup podávania žiadostí, zápis do zoznamu a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,6a) ak tento zákon neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
ZNALCI
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 16
Znalecká činnosť
(1)
Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
(2)
Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť
a)
osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak,7)
b)
riadne a v určenej lehote,
c)
účelne, hospodárne a
d)
nestranne.
(3)
Znalecká organizácia je povinná vykonávať znaleckú činnosť prostredníctvom znalcov, ktorí sú jej spoločníci, členovia, štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, prokuristi, štátni zamestnanci, zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme alebo zamestnanci v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, sú zapísaní v príslušnom odbore a odvetví a nie sú spoločníkmi, členmi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, prokuristami alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname.
(4)
Znalecká organizácia uvedená v § 7 ods. 3 je oprávnená hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku. Zložky majetku podniku, ktoré sú súčasťou ohodnocovaného podniku ako celku alebo časti podniku, môžu ohodnocovať znalci z príslušných znaleckých odborov oprávnení tieto zložky hodnotiť a sú zapísaní v tejto znaleckej organizácii, alebo prizvaní znalci príslušných znaleckých odborov oprávnení tieto zložky hodnotiť podľa osobitného predpisu.7a)
(5)
Znalecká organizácia uvedená v § 7 ods. 3 je oprávnená hodnotiť samostatné zložky majetku podniku alebo súbor zložiek majetku podniku len v prípade, ak ohodnotenie vykoná znalec z príslušného znaleckého odboru oprávnený túto zložku majetku podniku hodnotiť a je zapísaný v tejto znaleckej organizácii.
(6)
Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Odôvodnenie musí obsahovať popis toho, prečo znalec nemôže zodpovedať čiastkovú otázku a vysvetlenie, prečo bola konkrétna osoba vybratá ako konzultant. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá.
(7)
Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, konzultovať druh znaleckého úkonu, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a). Ak ide o zložitú vec, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.
(8)
Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a).
§ 17
Znalecký posudok
(1)
Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Písomne podaný znalecký posudok môže byť v listinnej podobe alebo po vzájomnej dohode znalca so zadávateľom, a ak je to technicky možné, aj v elektronickej podobe. Súd alebo iný orgán verejnej moci určí formu znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Jednotlivé strany znaleckého posudku podaného v listinnej podobe musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Povinnosť očíslovať jednotlivé strany sa nedotýka príloh znaleckého posudku.
(3)
Ak sa znalecký posudok podáva v elektronickej podobe, každé vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia pre prílohy k znaleckému posudku, ak tvoria samostatné, k znaleckému posudku pripojené dokumenty. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa nepoužije.
(4)
Písomné vyhotovenie znaleckého posudku obsahuje
a)
titulnú stranu,
b)
úvod,
c)
posudok,
d)
záver,
e)
prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku,
f)
znaleckú doložku.
(5)
Titulná strana znaleckého posudku obsahuje identifikačné údaje znalca a zadávateľa, číslo spisu alebo objednávky, označenie „znalecký posudok“, poradové číslo znaleckého posudku, stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania, počet strán a vyhotovení znaleckého posudku. Úvod obsahuje úlohu, účel a predmet znaleckého skúmania a výpočet podkladov, z ktorých znalec pri vykonávaní znaleckého posudku vychádzal. V časti „posudok“ znalec uvedie opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti prihliadal, uvedie postup, na základe ktorého sa dopracoval k odpovediam na otázky položené zadávateľom a k splneniu ním uložených úloh. V časti „záver“ znalec odcituje otázky zadávateľa a uvedie na ne stručné odpovede. Celková skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho obsah a overiť odôvodnenosť postupov. Podklady, z ktorých znalec pri vykonávaní znaleckého posudku vychádzal, nemusia byť prílohou znaleckého posudku, ak sú verejne prístupné alebo ak sú súčasťou spisového materiálu; v takom prípade znalec odkáže na zdroj spôsobom, aby nebol zameniteľný. Rozsiahle podklady možno uložiť na prenosný nosič dát, ktorý je súčasťou znaleckého posudku; to neplatí pre znalecký posudok podaný v elektronickej podobe.
(6)
Znalecká doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku, obsahuje identifikačné údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorých je znalec oprávnený podávať znalecké posudky, poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku a vyhlásenie znalca o tom, že si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.
(7)
Na požiadanie zadávateľa znalec potvrdí a doplní písomne podaný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu
a)
ak boli dodatočne zistené nové skutočnosti majúce vplyv na závery znalca, ktoré neboli zohľadnené v podanom znaleckom úkone, a požiada o to zadávateľ,
b)
na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom znaleckom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa.
(8)
Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu podľa odseku 7 písm. b) bez zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu. K doplneniu znaleckého úkonu sa pripája znalecká doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.
(9)
Doplnením znaleckého úkonu nemožno meniť účel úkonu, na ktorý bol vypracovaný.
(10)
Znalec je povinný uschovávať rovnopis písomne podaného znaleckého posudku podpísaného vlastnoručným podpisom alebo podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a opatreného kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou po dobu desiatich rokov od jeho vykonania. Rovnako sa postupuje pri samostatných, k znaleckému posudku pripojených prílohách.
§ 18
Ostatné úkony znaleckej činnosti
(1)
Na vykonanie ostatných úkonov znaleckej činnosti sa primerane použije ustanovenie § 17 ods. 5. V každom znaleckom úkone musí byť odôvodnený postup a musí byť zabezpečená jeho preskúmateľnosť.
(2)
Druh znaleckého úkonu musí zodpovedať zložitosti znaleckého skúmania, zodpovednosť za jeho výber nesie znalec; to neplatí, ak bol druh znaleckého úkonu určený súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI ZNALECKÝCH ÚSTAVOV
§ 19
Znalecký ústav
(1)
Znalecký ústav ako právnická osoba je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra v odbore znaleckej činnosti zapísanom v zozname. Znalecký ústav vykonáva znaleckú činnosť najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.9)
(2)
Znalecký ústav najmä
a)
zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom,
b)
poskytuje ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.
(3)
Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu ako znalecký ústav do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak
a)
spĺňa predpoklady uvedené v § 6 ods. 1 písm. a), b), d) až f),
b)
je akreditovaná na poskytovanie ďalšieho vzdelávania10) podľa osobitného zákona,
c)
určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti, ktorá získala v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul,11) je zapísaná v zozname ako znalec a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom, zamestnancom v stálej štátnej službe, zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme,
d)
vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Pri zápise právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu sa ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 použijú primerane.
(5)
Ako znalecký ústav v odbore kriminalistika je zapísaný v zozname aj bez splnenia podmienok podľa odseku 3 Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru sa nevzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b), § 9 a 14.
TRETIA ČASŤ
TLMOČNÍCI A PREKLADATELIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 20
Tlmočnícka činnosť
(1)
Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie.
(2)
Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky.
(3)
Tlmočník je aj
a)
tlmočník posunkovej reči nepočujúcich,13)
b)
artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč, a
c)
tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu.
§ 21
Prekladateľská činnosť
(1)
Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad.
(2)
Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.
§ 22
Práva a povinnosti tlmočníka a prekladateľa
(1)
Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť
a)
osobne,
b)
riadne a v určenej lehote,
c)
účelne, hospodárne a
d)
nestranne.
(2)
Ak to vyžaduje povaha úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti, tlmočník alebo prekladateľ je oprávnený využiť korektora alebo poradcu. Zodpovednosť tlmočníka alebo prekladateľa za obsah úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti tým nie je dotknutá.
(3)
Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu včas, ozrejmiť tlmočníkovi alebo prekladateľovi obsah a rozsah tlmočenia alebo prekladu, zistiť predpokladanú výšku tlmočného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a). Ak ide o zložitú vec, je potrebné tlmočníkovi alebo prekladateľovi ešte pred jeho ustanovením podať potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.
(4)
Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu včas, ozrejmiť tlmočníkovi alebo prekladateľovi obsah a rozsah tlmočenia alebo prekladu, zistiť predpokladanú výšku tlmočného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a).
Úkony tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti
§ 23
(1)
Úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len ústne a úkon prekladateľskej činnosti písomne v listinnej podobe alebo po vzájomnej dohode prekladateľa so zadávateľom v elektronickej podobe.
(2)
Jednotlivé strany úkonu prekladateľskej činnosti vyhotoveného v listinnej podobe musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.
(3)
Písomne vyhotovený preklad obsahuje
a)
titulnú stranu,
b)
prekladané listiny,
c)
preložené listiny,
d)
prekladateľskú doložku.
(4)
Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku a vyhlásenie prekladateľa o tom, že si je vedomý následkov vedome nepravdivého prekladu. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.
(5)
Ak sa preklad vykonáva v elektronickej podobe, každé jedno vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia aj na prekladané listiny, ak nemôžu byť súčasťou prekladu a tvoria samostatné, k prekladu pripojené dokumenty. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa nepoužije.
(6)
Na požiadanie zadávateľa tlmočník alebo prekladateľ potvrdí a doplní tlmočnícky úkon alebo prekladateľský úkon, alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Prekladateľ vykoná doplnenie prekladateľského úkonu na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom prekladateľskom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa bez zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu. K doplneniu prekladu sa pripája prekladateľská doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.
(7)
Prekladateľ je povinný uschovávať rovnopis písomne podaného prekladu podpísaného vlastnoručným podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatreného kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou po dobu desiatich rokov od jeho vykonania. Rovnako sa postupuje pri samostatných, k prekladu pripojených prekladaných listinách.
§ 24
Pri vykonávaní ostatných úkonov prekladateľskej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o preklade.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI TLMOČNÍCKYCH ÚSTAVOV
§ 25
Tlmočnícky ústav
Tlmočnícky ústav je špecializovaná a vedecká organizácia, ktorá plní na základe poverenia ministerstva výlučne funkciu rezortného a metodického centra vo vymedzenej oblasti tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti. Úlohou tlmočníckeho ústavu je najmä
a)
zabezpečovať odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných odboroch tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom,
b)
poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonaní odbornej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
INÉ SPRÁVNE DELIKTY A DOHĽAD
§ 26
Iné správne delikty
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
poruší povinnosť pri výkone jeho činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti ustanovenú týmto zákonom,
b)
spôsobí bez vážnych dôvodov prieťahy v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, v ktorom bol ustanovený alebo pribratý; za spôsobenie prieťahov sa považuje prekročenie lehoty určenej na vykonanie úkonu súdom alebo iným orgánom verejnej moci o viac ako 30 dní,
c)
poruší povinnosť podľa § 27 ods. 3.
(2)
Iná osoba ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak poruší
a)
zákaz podľa § 2 ods. 2,
b)
povinnosť podľa § 8 ods. 6,
c)
povinnosť podľa § 13,
d)
povinnosť podľa § 27 ods. 3.
(3)
Za iný správny delikt možno uložiť
a)
pokutu od 50 eur do 2 000 eur fyzickej osobe, od 50 eur do 20 000 eur právnickej osobe,
b)
zákaz výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti na obdobie najviac jedného roka,
c)
vyčiarknutie zo zoznamu.
(4)
Sankcie podľa odseku 3 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe; sankciu podľa odseku 3 písm. b) a c) možno uložiť súbežne len so sankciou podľa odseku 3 písm. a). Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť pokutu nižšiu ako 100 eur.
(5)
Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť porušenej povinnosti, spôsob spáchania iného správneho deliktu, jeho následky, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia a osobu páchateľa, ako aj na to, či bol za ten istý správny delikt v minulosti uznaný vinným a aká sankcia mu bola uložená.
(6)
Od uloženia sankcie možno upustiť, ak páchateľ priznal spáchanie iného správneho deliktu, jeho spáchanie ľutuje a vzhľadom na povahu spáchaného iného správneho deliktu a na doterajší výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie iného správneho deliktu postačí na jeho nápravu.
(7)
Sankciu za iný správny delikt podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§ 27
Dohľad
(1)
Ministerstvo z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb preskúmava spáchanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona.
(2)
Súdy a iné orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamovať ministerstvu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dopustil iného správneho deliktu podľa tohto zákona.
(3)
Na účely preskúmania dôvodnosti podnetu je každý povinný poskytnúť ministerstvu požadovanú súčinnosť; tým nie je dotknutá zákonom uložená alebo uznaná povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
(4)
Ministerstvo podnet odloží, ak
a)
zanikla zodpovednosť za iný správny delikt,
b)
konanie nie je iným správnym deliktom podľa tohto zákona,
c)
konanie vykazuje minimálnu závažnosť,
d)
osoba, ktorá mala iný správny delikt spáchať, zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho nástupcu,
e)
ním podávateľ sleduje ochranu subjektívnych práv účastníka konania pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci,
f)
smeruje proti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi ustanovenému podľa § 15,
g)
znalec, tlmočník alebo prekladateľ bol vyčiarknutý zo zoznamu a podnetom sa neoznamovali skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu iného správneho deliktu podľa § 26 ods. 2, alebo
h)
osoba, ktorá mala spáchať iný správny delikt požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva.
(5)
Ak skutočnosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) až h) vyplývajú z podnetu alebo sú ministerstvu známe z jeho úradnej činnosti, môže ministerstvo odložiť podnet bez jeho preskúmania. Odloženie podnetu je konečné. O odložení podnetu s uvedením dôvodu podľa odseku 4 ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu.
(6)
Ministerstvo nemusí prihliadnuť na dôvod odloženia podnetu podľa odseku 4 písm. e), ak sa javí, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ závažným spôsobom porušil verejný záujem na správnosti a zákonnosti výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.
(7)
Po preskúmaní podnetu ministerstvo pristúpi k začatiu konania o inom správnom delikte proti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi alebo podnet odloží pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 4. O začatí konania o inom správnom delikte alebo odložení podnetu ministerstvo bezodkladne informuje podávateľa podnetu.
§ 28
Konanie o inom správnom delikte
(1)
Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo.
(2)
Účastníkom konania o inom správnom delikte podľa § 26 ods. 1 je znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorý mal spáchať iný správny delikt. Účastníkom konania o inom správnom delikte podľa § 26 ods. 2 je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá mala spáchať iný správny delikt.
(3)
Právoplatné rozhodnutie vydané v konaní o inom správnom delikte sa zverejní na webovom sídle ministerstva do 60 dní odo dňa jeho právoplatnosti. Na zverejňovanie a anonymizáciu rozhodnutí sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu.14)
(4)
Pokuta uložená za iný správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Výsledok konania o inom správnom delikte ministerstvo bezodkladne oznámi podávateľovi podnetu.
PIATA ČASŤ
VZDELÁVANIE A OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
§ 30
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný
a)
sústavne sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu v rozsahu určenom ministerstvom,
b)
zúčastniť sa na overení odbornej spôsobilosti vo všetkých odboroch alebo v odvetviach, v ktorých je zapísaný do zoznamu.
(2)
Ministerstvo v spolupráci a prostredníctvom znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov zabezpečuje
a)
špecializované vzdelávanie formou ďalšieho vzdelávania,
b)
získanie odborného minima a
c)
overenie odbornej spôsobilosti.
(3)
Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva v rozsahu určenom plánom overovania odbornej spôsobilosti, ktorý schvaľuje minister.
(4)
Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname písomné osvedčenie o výsledku overenia odbornej spôsobilosti.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 32
Ak nie je ustanovené v tomto zákone inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.16)
§ 33
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o výške, druhu, spôsobe a podmienkach určenia znalečného, úhrady za prehľad a tlmočného, o podmienkach výkonu činnosti za zvýšené, znížené znalečné alebo tlmočné alebo bezodplatne,
b)
podrobnosti o rozsahu sústavného vzdelávania, o rozsahu, spôsobe a obsahu odborného minima, špecializovaného vzdelávania, o rozsahu, forme a termíne výkonu odbornej skúšky a overenia odbornej spôsobilosti, podrobnosti o ďalších podmienkach potrebných na zápis, podrobnosti o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na zápis do zoznamu, podrobnosti o podmienkach zápisu do zoznamu pre vybrané odbory alebo odvetvia, o ďalších údajoch zapisovaných do zoznamu,
c)
zoznam znaleckých odborov a odvetví, zoznam jazykov na účely členenia odborov podľa jazykov a obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví,
d)
podrobnosti o ustanovení metód znaleckého určenia hodnoty majetku a postupov v prípadoch, v ktorých sa podľa osobitných predpisov vyžaduje určenie hodnoty majetku vrátane majetku podniku alebo časti podniku, alebo zložiek majetku podniku,
e)
podrobnosti o identifikačných znakoch, o vedení denníka a lehotách a postupe, ktorým sa vykonáva zápis údajov do denníka, o osnove a obsahu znaleckého posudku a prekladu,
f)
podrobnosti o určení jednotlivých odborov, o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), činnosti obdobnej tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti podľa § 7 ods. 2, o rozsahu, forme, spôsobe a termíne vyrovnávacej skúšky,
g)
podrobnosti o rozsahu a podmienkach výkonu dohľadu nad činnosťou.
§ 33a
Spoločné ustanovenia k jednotnému kontaktnému miestu
(1)
Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta16a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.
(3)
Oznámenia alebo žiadosti podľa § 4 ods. 8 a § 8 ods. 1 písm. a) možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(4)
Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.
§ 33b
Spoločné ustanovenie k elektronicky podávaným žiadostiam a úkonom
Ak osobitný predpis neustanovuje inak,16c) prílohy k žiadostiam a úkonom podľa tohto zákona, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu a zadávateľovi doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti alebo úkonu podľa tohto zákona, ktoré podávateľ žiadosti, znalec, tlmočník alebo prekladateľ autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia osobitného predpisu16d) o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ministerstvo a zadávateľ úkonu si môžu vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považujú za potrebné.
Prechodné ustanovenia
§ 34
(1)
Znalci a tlmočníci, ktorí sú vymenovaní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ústavy a iné pracoviská zapísané v zozname podľa doterajších predpisov, sa považujú za znalcov-fyzické osoby, znalecké organizácie alebo tlmočníkov podľa tohto zákona.
(2)
Ministerstvo zapíše tlmočníkov podľa odseku 1 do zoznamu aj ako prekladateľov na základe ich písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť možno podať do 28. februára 2005 a musí obsahovať údaje podľa § 5 ods. 2.
(3)
Znalci-fyzické osoby, znalecké organizácie, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2 sú povinní ministerstvu
a)
do 28. februára 2005
1.
preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti,
2.
predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis do zoznamu,
3.
predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti,
4.
nahlásiť údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu,
b)
do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky odborného minima a odbornej skúšky podľa tohto zákona.
(4)
Znalci, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2, ktorí do 31. augusta 2007 nepreukázali splnenie podmienky podľa § 34 ods. 3 písm. b), sú povinní preukázať splnenie podmienky odborného minima a odbornej skúšky podľa tohto zákona do 31. augusta 2008.
(5)
Znalci, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2, ktorí majú záujem absolvovať odbornú skúšku podľa tohto zákona, musia na účely preukázania splnenia podmienky odbornej skúšky podľa odseku 4 podať prihlášku na odbornú skúšku najneskôr do 31. decembra 2007; na neskôr podané prihlášky sa neprihliada.
(6)
Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znalca-fyzickej osoby, znaleckej organizácie, tlmočníka alebo prekladateľa podľa odsekov 1 a 2 zo zoznamu najneskôr do 28. februára 2006, ak nesplní podmienky uvedené v odseku 3 písm. a), alebo do 31. augusta 2009, ak nesplní podmienky uvedené v odseku 3 písm. b).
§ 35
(1)
Znalecké organizácie podľa § 34 ods. 1 zapísané v zozname podľa doterajších predpisov ako znalecké ústavy sú povinné preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti, predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis do zoznamu, predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, a nahlásiť údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu, do 28. februára 2006.
(2)
Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znaleckej organizácie podľa odseku 1 zo zoznamu najneskôr do 28. februára 2007, ak nesplní podmienky podľa odseku 1.
§ 35a
(1)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodne minister o zápise iného subjektu17) bez splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 6 písm. b) bodoch 3 a 6, v § 6 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 4 do zoznamu ako znaleckú organizáciu alebo znalecký ústav, ak o to požiada do 30. apríla 2006; v takom prípade ministerstvo zapíše takýto subjekt do zoznamu na základe rozhodnutia ministra.
(2)
Ak bol subjekt podľa odseku 1 zapísaný do zoznamu ako znalecký ústav, je povinný preukázať, že splnil podmienku uvedenú v § 19 ods. 3 písm. c) v lehote určenej ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden rok odo dňa zápisu do zoznamu; ak splnenie podmienky v stanovenej lehote nepreukáže, ministerstvo rozhodne o jeho vyčiarknutí zo zoznamu.
§ 36
(1)
Výstraha uložená znalcovi alebo tlmočníkovi podľa doterajších predpisov sa považuje za písomné napomenutie uložené podľa tohto zákona.
(2)
Odvolanie znalca alebo tlmočníka, ktorý napriek výstrahe neplnil alebo porušoval svoje povinnosti podľa doterajších predpisov, sa považuje za vyčiarknutie podľa § 27 ods. 3 písm. d) tohto zákona.
(3)
Konanie o odvolaní znalca alebo tlmočníka začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 37
(1)
Znalecká činnosť, tlmočnícka činnosť alebo prekladateľská činnosť označená v osobitných právnych predpisoch inými pojmami sa považuje za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť podľa tohto zákona.
(2)
Kde sa v osobitných právnych predpisoch používajú pojmy znalec a tlmočník, rozumie sa tým znalec, tlmočník a prekladateľ podľa tohto zákona.
§ 37a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
O úkonoch, ktoré vznikli pred 1. júlom 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.
(2)
O úkonoch, ktoré vznikli po 1. júli 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov účinných od 1. januára 2016.
§ 37b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 37c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)
Ak v odsekoch 2 až 5 nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júlom 2018; vznik týchto právnych vzťahov pred 1. júlom 2018 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.
(2)
Žiadosti o zápis podané pred 1. júlom 2018 sa vybavia podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.
(3)
Nevybavené sťažnosti doručené pred 1. júlom 2018 sa považujú za podnety podľa predpisov účinných od 1. júla 2018.
(4)
Konania o priestupkoch a konania o iných správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2018. Zodpovednosť za iný správny delikt sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania iného správneho deliktu; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Páchateľovi možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o inom správnom delikte rozhoduje.
(5)
Sankcie uložené pred 1. júlom 2018 sa vykonajú podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.
§ 38
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. a zákona č. 554/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 294/2000 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z. a zákona č. 531/2003 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku v položke 29 sa vypúšťa písmeno a). Zároveň sa zrušuje označenie písmena b).
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku sa položka 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 5 000 Sk
g)
Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu 50 Sk“.
Čl. IV
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 139 ods. 2 sa za slová „hotových výdavkov“ vkladá čiarka a slová „náhradu za stratu času“.
Čl. V
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 48 ods. 7 sa za slová „umeleckú činnosť“ vkladá čiarka a slová „znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, prekladateľskú činnosť“.
Čl. VI
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 44 ods. 7 sa za slová „umeleckú činnosť“ vkladá čiarka a slová „znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť “.
Čl. VII
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 69 ods. 6 sa za slová „umeleckú činnosť“ vkladá čiarka a slová „znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, prekladateľskú činnosť,“ a vypúšťa sa posledná veta.
Čl. X
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 62 písm. a) sa vypúšťajú slová „vedenými v zozname krajského súdu“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 382/2004 Z. z.