355/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 31. mája 2004,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 420/2001 Z. z.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Výrobky môžu byť uvedené na trh v označenom spotrebiteľskom balení uvedenom v prílohe č. 3 bodoch 1. a) a b), 2. a) a 4. a v prílohe č. 4 bode 11., len ak v nich majú určené menovité množstvo.“.
2.
V prílohe č. 2 bode 2.2.1 tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
Počet kusov
v dávke
Výbery Počet chybných kusov
Poradie, krok Počet kusov Súhrnný počet
kusov
Kritérium
prijatia
Kritérium
zamietnutia
100 - 500 prvý 30 30 1 3
druhý 30 60 4 5
501 - 3 200 prvý 50 50 2 5
druhý 50 100 6 7
3 201 a viac prvý 80 80 3 7
druhý 80 160 8 9
3.
V prílohe č. 2 bode 2.2.2 tabuľka znie:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Počet chybných kusov
Kritérium prijatia Kritérium zamietnutia
akýkoľvek počet
( ≥ 100)
20 1 2
4.
V prílohe č. 3 sa v bode 1. c) vypúšťa hodnota „3“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Dušan Podhorský v. r.