345/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
ZÁKON
z 26. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 671/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z. a zákona č. 578/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 54a znie:
㤠54a
(1)
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov19a) je vylúčené splatné poistné a poistné, ktoré sa stane splatným až v budúcnosti, poplatok z omeškania, poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty s výnimkou pohľadávok na poistnom podľa § 59.
(2)
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov19a) sú vylúčené aj
a)
finančné prostriedky zdravotných poisťovní podľa § 50 až 52, ktoré sú určené na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, na úhradu platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti o poistencov,
b)
finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení,19b) ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti,
c)
majetok zdravotných poisťovní, ak je obstaraný z prostriedkov poistného, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
d)
majetok zdravotníckych zariadení,19b) ak je obstaraný z prostriedkov poistného, a majetok určený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
lieky a zdravotnícke pomôcky.19c)
(3)
Exekúciu alebo výkon rozhodnutia, ktoré sa začali podľa osobitných predpisov,19a) súd zastaví, ak exekúcia alebo výkon rozhodnutia postihujú majetok podľa odseku 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:
„19a)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.
19b)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19c)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších prepisov.“.
2.
V § 56 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „O odpustení poplatku môže rozhodnúť na základe žiadosti poisťovne dozorný orgán. Na toto konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
3.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Správca osobitného účtu vykonáva štvrťročné a ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa počtu poistencov štátu vedených v centrálnom registri poistencov povinného zdravotného poistenia.“.
4.
Za § 76j sa vkladá § 76k, ktorý znie:
㤠76k
Ustanovenia § 54a strácajú platnosť 31. decembra 2004.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.