333/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2010 do 10.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
ZÁKON
z 13. mája 2004
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
§ 2
(1)
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
(2)
Prekážkou vo výkone práva voliť je
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,1)
b)
výkon trestu odňatia slobody2) uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,2a)
c)
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.3)
§ 3
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je vo výkone trestu odňatia slobody2) a nenastala u neho prekážka vo výkone práva voliť podľa § 2 ods. 2 písm. c).
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAMY VOLIČOV
Stály zoznam voličov
§ 4
(1)
Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“). Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny na základe
a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení štátnych orgánov a iných obcí,
c)
výsledkov námietkového konania.
(3)
Štátne orgány a obce, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú inú evidenciu o občanoch ako výkon štátnej správy, sú povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu.
(4)
Obec je povinná v úradných hodinách umožniť občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu, aby sa presvedčil, či je v ňom zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú úplné a pravdivé.
§ 5
(1)
V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(2)
U voliča sa uvedie
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu trvalého pobytu.4)
(3)
Obec dopĺňa stály zoznam o osoby, ktoré majú právo voliť a prihlásili sa v obci na trvalý pobyt.
(4)
Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu osoby, ktoré
a)
stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce alebo
c)
zomreli, alebo boli vyhlásené za mŕtve.
(5)
Obec vykoná zmenu v stálom zozname u osoby, ktorá zmenila
a)
meno alebo priezvisko, alebo
b)
trvalý pobyt v obci.
(6)
V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky vo výkone volebného práva.
§ 6
Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.
§ 7
Námietkové konanie
(1)
Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
(2)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na okresný súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.7) Na základe rozhodnutia súdu vykoná zmenu v stálom zozname obec; v deň volieb vykoná zmenu v zozname voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) okrsková volebná komisia.
§ 8
Zoznam voličov
(1)
Zoznam voličov vyhotoví obec zo stáleho zoznamu.
(2)
Obec odovzdá zoznam voličov okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(3)
Členovia okrskovej volebnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.8)
§ 9
Voličský preukaz
(1)
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní voličského preukazu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní, najneskôr však dva dni predo dňom volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá voličský preukaz v deň podania žiadosti. O vydaných voličských preukazoch vedie obec evidenciu.
(3)
Tlačivá voličských preukazov dodá obci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Tlačivo voličského preukazu musí mať ochranné prvky.
(4)
Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku.
§ 10
Osobitný zoznam voličov
(1)
Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratislava-Petržalka.
(2)
Osobitný zoznam voličov obsahuje o voličovi tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)
Do osobitného zoznamu voličov sa volič zapisuje na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb. K žiadosti volič priloží
a)
čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
VOLEBNÝ KRAJ A VOLEBNÉ OKRSKY
§ 11
Volebný kraj
Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný kraj.
§ 12
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti8a) (ďalej len „starosta“) najneskôr 70 dní predo dňom volieb volebné okrsky a určí volebné miestnosti.
(2)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov.
(3)
Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípade, že je v obci vytvorený len jeden volebný okrsok.
(4)
Voličom v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného zaistenia9) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v ktorej obvode je toto zariadenie. Ak volič nepatrí do volebného okrsku, v ktorého územnom obvode je zariadenie, volí na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadal.
(5)
Pre voličov podľa § 10 ods. 1 utvorí volebný okrsok a určí volebnú miestnosť starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ORGÁNY
Všeobecné ustanovenia
§ 13
(1)
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa zriaďuje Ústredná volebná komisia, obvodné volebné komisie a okrskové volebné komisie.
(2)
Členom volebnej komisie môže byť len volič. Občan môže byť členom len jednej volebnej komisie. Kandidát na poslanca (ďalej len „kandidát“) nemôže byť členom žiadnej volebnej komisie.
(3)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán alebo politických hnutí (ďalej len „politická strana“) alebo koalícií politických strán (ďalej len „koalícia“), ktoré podávajú kandidátnu listinu. Meno a priezvisko člena a náhradníka s uvedením presnej adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, oznamuje politická strana alebo koalícia v lehotách podľa § 15 ods. 1, § 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 tomu, kto zvolá prvé zasadanie volebnej komisie. Na oznámenia doručené po zákonom ustanovených lehotách sa neprihliada.
(4)
Nezaregistrovanie kandidátnej listiny alebo jej späťvzatie politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany alebo koalície vo volebných komisiách.
(5)
Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka. Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní predo dňom volieb; to sa netýka náhradníkov.
(6)
Člen volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen volebnej komisie svojím podpisom.
(7)
Volebná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(8)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.
(9)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov volieb utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a obvodné volebné komisie odborné sumarizačné útvary. Členovia odborných sumarizačných útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedenými v odseku 6.
§ 14
Zapisovatelia volebných komisií
(1)
Zapisovateľ volebnej komisie plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie. Zároveň zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má zapisovateľ poradný hlas.
(2)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta.
(3)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda Slovenskej republiky najneskôr 105 dní predo dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) a c) vymenúva príslušný orgán v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona.
(4)
Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 13 ods. 6.
§ 15
Ústredná volebná komisia
(1)
Do Ústrednej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu, najneskôr 90 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 85 dní predo dňom volieb; zasadanie zvoláva predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
preskúmava a registruje kandidátne listiny,
b)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
prerokúva informácie ministerstva o organizačnej a technickej príprave volieb,
d)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu automatizovaného spracovania výsledkov volieb,
e)
prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane,
f)
zisťuje a zverejňuje výsledky volieb,
g)
vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
h)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
i)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu.
(4)
Ministerstvo utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.
§ 16
Obvodná volebná komisia
(1)
Do obvodnej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná najneskôr 55 dní predo dňom volieb, jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje prednosta obvodného úradu.
(3)
Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní predo dňom volieb; zasadanie zvoláva prednosta obvodného úradu.
(4)
Obvodná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,
e)
vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a predkladá ju Ústrednej volebnej komisii,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu.
§ 17
Okrsková volebná komisia
(1)
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná najneskôr 55 dní predo dňom volieb, jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje z voličov starosta.
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní predo dňom volieb; zasadanie zvoláva starosta.
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania a udržiava poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
dopĺňa zoznam voličov a odoberá voličské preukazy,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú bezodkladne predkladá príslušnej obvodnej volebnej komisii,
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
(5)
Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nevzťahuje na činnosť okrskovej volebnej komisie utvorenej pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5.
PIATA ČASŤ
PODÁVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN
§ 18
Kandidátna listina
(1)
Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného zákona10) tak, že ju doručí prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch a v elektronickej forme najneskôr 90 dní predo dňom volieb zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie.
(2)
Politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku 1. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, nemôže podať kandidátnu listinu samostatne.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
neskrátený názov politickej strany alebo názov koalície,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, zamestnanie, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
c)
podpis štatutárneho orgánu politickej strany a odtlačok jej pečiatky; na kandidátnej listine koalície sa uvedie podpis štatutárneho orgánu každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačky ich pečiatok.
(4)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti,
b)
potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 16 596 eur (ďalej len „kaucia“),
c)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením ich mena, priezviska a presnej adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti.
(5)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.
(6)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť svoj grafický znak.
(7)
Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 90 dní predo dňom volieb. Kaucia sa uhrádza na osobitný účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo. Číslo účtu oznámi zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie na požiadanie tej politickej strane alebo koalícii, ktorá mieni podať kandidátnu listinu. Ministerstvo vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ak kandidátna listina politickej strany alebo koalície nebola zaregistrovaná podľa § 20 alebo ak politická strana alebo koalícia získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca oznámi písomne politická strana alebo koalícia Ústrednej volebnej komisii bezodkladne.
(9)
Zapisovateľ zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku 3 a či sú k nim pripojené písomnosti podľa odseku 4. Ak to tak nie je, vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v ním určenej primeranej lehote kandidátnu listinu upravil alebo doplnil.
(10)
Zapisovateľ predkladá kandidátne listiny Ústrednej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
§ 19
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom volieb a vyhotovuje o tom zápisnicu. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva Ústredná volebná komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru. Kandidátnu listinu, ku ktorej nie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie, Ústredná volebná komisia nepreskúmava.
(2)
Ústredná volebná komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 18 ods. 4 písm. a),
c)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 18 ods. 4 písm. a); ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách, alebo
d)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyššie ustanovený počet podľa § 18 ods. 5.
§ 20
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 19 ods. 2. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(2)
Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátnu listinu, ktorú nemožno upraviť podľa § 19 ods. 2.
(3)
Zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie do 24 hodín od rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie doručí rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 dotknutej politickej strane alebo koalícii.
(4)
Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o registrácii kandidátnej listiny, o registrácii kandidátnej listiny s úpravami podľa § 19 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia podať návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidátnej listiny, o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny na Najvyšší súd Slovenskej republiky.12) Návrh možno podať do troch dní odo dňa rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie.
(5)
Ústredná volebná komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín doručuje zoznam kandidátov ministerstvu, ktoré ho prostredníctvom obvodných úradov doručí obciam najneskôr 40 dní predo dňom volieb. Obce zabezpečia, aby najneskôr 25 dní predo dňom volieb zoznam kandidátov dostal každý volič. Na účely voľby poštou uverejní ministerstvo zoznam kandidátov najneskôr 40 dní predo dňom volieb na svojej internetovej stránke.
§ 21
Číslovanie kandidátnych listín
Ústredná volebná komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je dodatočne zaregistrovaná na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pridelí Ústredná volebná komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyžrebovaným číslom. Vyžrebované čísla kandidátnych listín bezodkladne písomne oznámi Ústredná volebná komisia kandidujúcim politickým stranám a koalíciám a zabezpečí ich zverejnenie.
§ 22
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)
Politická strana alebo koalícia môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.
(2)
Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne vzdať. Do tohto času môže jeho kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3)
Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry treba dvojmo doručiť predsedovi Ústrednej volebnej komisie, ktorý zabezpečí jeho uverejnenie vo volebných miestnostiach a na internetovej stránke ministerstva. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.
(4)
Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 23
Hlasovacie lístky
(1)
Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
(2)
Ministerstvo zabezpečí na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov. Správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacom lístku, overuje Ústredná volebná komisia. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, názov politickej strany alebo koalície, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, zamestnanie a obec jeho trvalého pobytu. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na kandidátnej listine. Ak politická strana alebo koalícia na kandidátnej listine uviedla svoj grafický znak, uvedie sa aj na hlasovacom lístku.
(3)
Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky Ústrednej volebnej komisie.
(4)
Ministerstvo doručuje hlasovacie lístky starostom obcí prostredníctvom obvodných úradov najneskôr 40 dní predo dňom volieb. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň volieb okrskovým volebným komisiám okrem okrskovej volebnej komisie utvorenej pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5.
(5)
Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
(6)
Ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti,10) alebo k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany sa nevytlačia, a ak sú vytlačené, volebné komisie zabezpečia, aby sa voličom vo volebných miestnostiach nerozdávali; ak už boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada. To sa vzťahuje aj na späťvzatie kandidátnej listiny koalíciou alebo na zrušenie, alebo pozastavenie činnosti niektorej z politických strán tvoriacich koalíciu po zaregistrovaní kandidátnej listiny.
§ 24
Vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov
(1)
Slovenský rozhlas13) a Slovenská televízia14) vyhradia najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.
(2)
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradia okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné relácie.
(3)
Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie15) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany alebo koalície. Vysielateľ s licenciou zabezpečí zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.
(4)
Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená.
(5)
Vysielateľ s licenciou môže v období podľa odseku 8 vysielať okrem relácií podľa odseku 10 diskusné relácie so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu16) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je v tom prípade povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt relácie, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Zaradenie takejto relácie sa nepovažuje za zmenu programovej služby.17)
(6)
Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy alebo na účasť v diskusných reláciách rieši Ústredná volebná komisia. Jej rozhodnutie v tejto veci je záväzné.
(7)
Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(8)
Vysielanie politickej reklamy sa začína 21 dní predo dňom volieb.
(9)
Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý vo vysielaní politickej reklame sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.18)
(10)
Za politickú reklamu sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo obdobia podľa odseku 8 a sú v súlade s programovou službou.17)
(11)
Vysielanie iných relácií okrem spravodajských a publicistických relácií podľa odsekov 2, 5 a 10 a vysielanie politickej reklamy podľa odsekov 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície, je zakázané.
(12)
Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.19)
(13)
Obec vyhradí miesta, na ktorých možno 21 dní pred voľbami umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií; vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií.
(14)
V deň volieb je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
ŠIESTA ČASŤ
VOĽBY
§ 25
Vyhlásenie volieb a čas ich konania
(1)
Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.
(2)
Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby a určí deň volieb najneskôr 110 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na internetovej stránke ministerstva.
(3)
Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.
§ 26
Informovanie voličov
Obec najneskôr 50 dní predo dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci, a ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, určí aj časti obce patriace k jednotlivým volebným okrskom. Obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov, okrem voliča, ktorý je zapísaný v osobitnom zozname voličov, oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení upozorní aj na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti, ktorým je na účely tohto zákona občiansky preukaz.
§ 27
Spôsob voľby
(1)
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
a)
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
b)
v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na základe voličského preukazu okrem volebného okrsku utvoreného podľa § 12 ods. 5.
(2)
Mimo územia Slovenskej republiky môže volič voliť prostredníctvom pošty.
(3)
Prostredníctvom pošty môže voliť
a)
volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov podľa § 10,
b)
volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu prostredníctvom pošty požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
Voľby na území Slovenskej republiky
§ 28
Prípravy vo volebnej miestnosti
Pred začiatkom volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a potom obidve schránky zapečatí. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či sú pripravené dva rovnopisy zoznamu voličov a dostačujúci počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby, opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“). Potom vyhlási hlasovanie za začaté.
§ 29
Priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1)
Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími lístkami musí prejsť osobitným priestorom vyhradeným na ich úpravu. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.
(2)
V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 30
Hlasovanie
(1)
Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Ak volič nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.
(3)
Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia po predložení občianskeho preukazu do oboch rovnopisov zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(4)
Voliča, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
(5)
Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
(6)
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(7)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(8)
Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Okrsková volebná komisia vyznačí účasť týchto voličov na hlasovaní v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.
(9)
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
§ 31
Poriadok vo volebnej miestnosti
(1)
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.
(2)
Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
(3)
Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, členov volebných komisií vyšších stupňov, členov ich odborných sumarizačných útvarov a voličov, aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o sledovanie priebehu volieb a sčítania hlasov, a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený verejný poriadok, alebo z dôvodov kapacitných možností volebnej miestnosti.
(4)
Vo volebnej miestnosti je neprípustné presviedčanie v prospech kandidujúcich politických strán, koalícií alebo kandidátov.
§ 32
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania ustanovený v § 25 ods. 3 sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takom opatrení upovedomí voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa hlasovanie preruší, zapečatí okrsková volebná komisia volebné dokumenty a volebné schránky. Pri opätovnom začatí hlasovania okrsková volebná komisia overí neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, ako aj neporušenosť pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 33
Skončenie hlasovania
Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené.
§ 34
Voľba poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
(1)
Voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí boli zapísaní do osobitného zoznamu voličov podľa § 10, zašle Mestská časť Bratislava-Petržalka najneskôr 35 dní predo dňom volieb na adresu miesta pobytu v cudzine
a)
obálku podľa § 28,
b)
hlasovacie lístky,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(2)
Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a adresa voliča podľa § 10 ods. 2 písm. c) ako odosielateľa.
(3)
Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.
(4)
Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.
(5)
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.
(6)
Doručené návratné obálky a osobitný zoznam voličov podľa § 10 odovzdá Mestská časť Bratislava-Petržalka okrskovej volebnej komisii utvorenej pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5 v deň volieb.
(7)
Okrsková volebná komisia utvorená pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5 za prítomnosti zástupcu Mestskej časti Bratislava-Petržalka zakrúžkuje v osobitnom zozname voličov poradové čísla voličov, ktorí zaslali návratnú obálku. Potom otvorí návratné obálky a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami zástupca Mestskej časti Bratislava-Petržalka tieto obálky vloží do volebnej schránky.
(8)
Okrsková volebná komisia utvorená pre volebný okrsok podľa § 12 ods. 5 začne zisťovať výsledky hlasovania bezprostredne po vložení obálok do volebnej schránky.
(9)
Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku sa vzťahujú ustanovenia § 36 až 40.
(10)
Pri voľbe poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa ustanovenia § 28 až 33 nepoužijú.
§ 35
Voľba poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia
(1)
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb.
(2)
Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb na ním určenú adresu pobytu v cudzine
a)
obálku podľa § 28,
b)
hlasovacie lístky,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(3)
Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča v cudzine ako odosielateľa.
(4)
Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.
(5)
Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.
(6)
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.
(7)
Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 6 odovzdá obec príslušnej okrskovej volebnej komisii najneskôr do skončenia hlasovania.
(8)
Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí voľbu poštou v zozname voličov. Potom otvorí návratné obálky a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami zástupca obce tieto obálky vloží do volebnej schránky.
Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
§ 36
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia na žiadosť občanov použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Obálky, ktoré nemajú náležitosti podľa § 28, a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, okrsková volebná komisia vylúči.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí a sčíta hlasovacie lístky, ktoré boli odovzdané pre jednotlivé politické strany alebo koalície, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí, koľko voličov politickej strany alebo koalície využilo právo prednostného hlasu. Ďalej okrsková volebná komisia sčíta prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
§ 37
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované, sú platné. Na také úpravy sa neprihliada. Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada.
(2)
Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícií podľa § 23 ods. 6 sú neplatné. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov v prospech rôznych politických strán alebo koalícií, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Ak je v obálke viac hlasovacích lístkov tej istej politickej strany alebo koalície, počítajú sa ako jeden hlas; ak sa na niektorom z týchto hlasovacích lístkov vykonala prednostná voľba, prihliada sa na ten hlasovací lístok, na ktorom bolo odovzdaných viac prednostných hlasov; ak však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre tých istých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.
§ 38
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotovuje dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedie dôvody nepodpísania.
(2)
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obsahuje
a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.
§ 39
Skončenie činnosti v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku predseda okrskovej volebnej komisie oznamuje výsledky hlasovania a jedno vyhotovenie zápisnice doručuje bezodkladne obvodnej volebnej komisii a počká na jej pokyn na skončenie činnosti.
(2)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a oba rovnopisy zoznamu voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými dokumentmi obci do úschovy.
§ 40
Overovanie zápisníc obvodnou volebnou komisiou
Obvodná volebná komisia zhromažďuje zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru overí ich úplnosť. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znova zišla a odstránila nedostatky. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia volebných komisií, členovia ich odborných sumarizačných útvarov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami a iné osoby, ktorým na to dala povolenie obvodná volebná komisia.
§ 41
Zápisnica obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania
(1)
Obvodná volebná komisia vyhotovuje dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov obvodnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedie dôvody nepodpísania.
(2)
Zápisnica obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania obsahuje
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.
(3)
Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda obvodnej volebnej komisie doručuje bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné dokumenty odovzdáva do úschovy obvodnému úradu.
§ 42
Podmienky prideľovania mandátov
(1)
Ústredná volebná komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú stranu a koalíciu.
(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí,
a)
ktoré politické strany získali menej ako päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,
b)
ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej ako sedem percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,
c)
ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej ako desať percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.
(3)
Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov na politické strany a koalície podľa odseku 2 a hlasy pre ne odovzdané Ústredná volebná komisia neprihliada.
(4)
Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavky podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana a žiadna koalícia, zníži,
a)
ak ide o politické strany, hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent,
b)
ak ide o koalície podľa odseku 2 písm. b), hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent,
c)
ak ide o koalície podľa odseku 2 písm. c), hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent tak, aby sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov mohlo prihliadať aspoň na dve politické strany alebo na dve koalície alebo aspoň na jednu politickú stranu a na jednu koalíciu.
§ 43
Prideľovanie mandátov
(1)
Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí číslom 151 (počet mandátov zväčšený o číslo jeden). Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je republikovým volebným číslom.
(2)
Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.
(3)
Ak sa takým spôsobom pridelil o jeden mandát viac, než sa mal prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane alebo koalícii, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(4)
Ak neboli tým spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, Ústredná volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je aj počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(5)
V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však voliči, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu alebo koalíciu, využili právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal najmenej tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. Ak politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnosť prednostných hlasov, je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(6)
Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.
§ 44
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a zverejnenie výsledkov volieb
(1)
Po rozdelení mandátov Ústredná volebná komisia vyhotovuje o výsledkoch volieb zápisnicu, ktorú podpisuje predseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov Ústrednej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedie dôvody nepodpísania.
(2)
Zápisnica o výsledku volieb obsahuje
a)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
c)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30,
d)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli z jednotlivých kandidátnych listín zvolení za poslancov, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, ako aj mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.
(3)
Ústredná volebná komisia zverejňuje celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledkoch volieb; môže zverejňovať aj priebežné výsledky volieb.
§ 45
Osvedčenie o zvolení
Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.
§ 46
Nové voľby
Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb, predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky; nové voľby vyhlási do 30 dní od uverejnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 47
Nastupovanie náhradníkov
(1)
Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň tri percentá prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.
(2)
Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát neobsadený do konca volebného obdobia.
(3)
Ak bola politická strana zrušená,20) náhradník nenastupuje a mandát zostáva neobsadený až do konca volebného obdobia.
(4)
Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,21) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.
(5)
Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný do funkcie člena vlády Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka, riaditeľa Slovenskej informačnej služby22) (ďalej len „funkcia“), alebo ak je poslanec vo výkone väzby,23) nastupuje náhradník.
(6)
Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom sa mandát uprázdnil, alebo keď nastala skutočnosť podľa odseku 5. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom, a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 5 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie tej osoby, na ktorej neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník, alebo len počas výkonu väzby toho poslanca, na ktorého neuplatňovaný mandát nastúpil ako náhradník. Po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.
SIEDMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB
§ 48
Prostriedky na činnosť volebných komisií
(1)
Prostriedky potrebné na činnosť volebných komisií zabezpečujú
a)
pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých obvode sú zriadené,
b)
pre obvodné volebné komisie obvodné úrady.
(2)
Osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a na ich vykonanie zabezpečujú obce a obvodné úrady.
§ 49
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.
§ 50
Nároky členov volebných komisií
(1)
Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo štátnozamestnaneckého pomeru; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo platu v sume jeho priemerného zárobku, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Zamestnávateľ nárok na jej úhradu a samostatne zárobkovo činná osoba nárok na náhradu podľa odseku 1 uplatnia
a)
na ministerstve vnútra, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie,
b)
na príslušnom obvodnom úrade, ak ide o členov obvodnej volebnej komisie,
c)
v príslušnej obci, ak ide o členov okrskovej volebnej komisie.
(3)
Náhradu podľa odseku 1 vyplatí príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.
(4)
Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie majú v deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu mzdy alebo platu, a samostatne zárobkovo činné osoby nárok na náhradu podľa odseku 1. Výška odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie na deň konania volieb sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby. Odmenu vypláca obec.
(5)
Výkon funkcie člena volebnej komisie a výkon funkcie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie nie je výkonom inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.24)
§ 51
Nároky kandidátov
(1)
Okolnosť, že niekto je kandidátom, mu nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch, alebo štátnozamestnaneckých vzťahoch.
(2)
Kandidát má právo, aby mu ten, u koho je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom pomere, poskytol pracovné voľno alebo umožnil čerpať dovolenku v rozsahu najmenej 21 dní predo dňom konania volieb.
§ 52
Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)
Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu sa neuhrádzajú výdavky voličov spojené s doručovaním hlasovacích lístkov poštou.
(2)
Výdavky na činnosť okrskovej volebnej komisie sa poskytujú obci z rozpočtu ministerstva.25)
(3)
Každá politická strana alebo koalícia znáša náklady na vysielanie politickej reklamy podľa § 24.
(4)
Po overení volieb poslancov Národnou radou Slovenskej republiky oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície. Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 53
Lehoty
Na plynutie lehôt podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní.26)
§ 54
Opatrenia proti nečinnosti
Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 12 ods. 1 a 5, § 14 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 2 a 3, § 23 ods. 4, § 24 ods. 13, § 26 a § 48 ods. 1 písm. a) a ods. 2, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta obvodného úradu na náklady obce.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 55
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov, príručiek a obálky,
b)
zabezpečuje vybavenie volebných miestností,
c)
usmerňuje obce a orgány miestnej štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom vydáva metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 56
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy a obcami na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, sa hľadí tak, akoby boli vykonané za jeho účinnosti.
§ 57
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1995 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z.
§ 58
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
8)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
8a)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
9)
§ 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
14)
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
15)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
17)
19)
§ 16, § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 206/2002 Z. z.
20)
§ 13 zákona č. 424/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 14 zákona č. 424/1991 Zb. v znení zákona č. 404/2002 Z. z.
22)
Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.
24)
§ 83 Zákonníka práce.
§ 59 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.