292/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 22. októbra 2003 č. 992 schválila ukončenie platnosti
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Radenci 25. augusta 1995 (oznámenie č. 2/1997 Z. z.) a
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej v Radenci 25. augusta 1995 (oznámenie č. 91/2000 Z. z.).
Platnosť uvedených dohôd sa skončila 30. apríla 2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.