21/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2003
o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 30 ods. 3 zákona č. 472/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Za označenie pôvodu možno považovať aj zemepisné označenia, ak surovina, z ktorej je výrobok vyrobený, pochádza z väčšej zemepisnej oblasti alebo inej zemepisnej oblasti, ako sa spracúva, za predpokladu, že
a)
výroba suroviny vo vymedzenej produkčnej oblasti je nepostačujúca,
b)
výroba suroviny je určená osobitnými podmienkami,
c)
je zabezpečená kontrola dodržiavania týchto podmienok.
(2)
Na účely odseku 1 za surovinu možno považovať len
a)
živé zvieratá,
b)
mäso,
c)
mlieko.
§ 2
Zoznam výrobkov špecifického charakteru
(1)
Do zoznamu výrobkov špecifického charakteru (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie ministerstvo, sa zapisuje
a)
dátum podania prihlášky,
b)
dátum zápisu do zoznamu,
c)
názov združenia,
d)
názov výrobku,
e)
špecifický charakter výrobku.
(2)
Výrobok sa zapíše do zoznamu, ak spĺňa niektorú z týchto požiadaviek:
a)
výrobok sa vyrába s použitím tradičných surovín,
b)
výrobok je charakterizovaný tradičným zložením alebo tradičným spôsobom výroby alebo
c)
výrobok je charakterizovaný spracúvaním, ktoré predstavuje tradičný typ výroby alebo spracúvania okrem výrobku, ak je jeho špecifický charakter určený zemepisným pôvodom alebo uplatňovaním nových technologických postupov.
(3)
Do zoznamu možno zapísať názov výrobku, len ak spĺňa tieto požiadavky:
a)
je špecifický,
b)
vyjadruje špecifický charakter,
c)
je tradičný, zaužívaný a vyhovuje všeobecne záväznému právnemu predpisu.1)
(4)
Do zoznamu sa nezapíše názov výrobku, ktorý
a)
je klamlivý v charakteristike výrobku alebo nezodpovedajúcou špecifikáciou výrobku,
b)
obsahuje tvrdenie všeobecného charakteru alebo obsahuje tvrdenie podľa osobitného predpisu,2)
c)
sa vzťahuje na všeobecné znaky určitej skupiny výrobkov alebo na znaky ustanovené osobitným predpisom, alebo na znaky ustanovené v právnom predpise Európskej únie,
d)
ohrozuje čiastočne alebo úplne používanie chráneného zemepisného označenia, chráneného označenia pôvodu alebo označenia výrobkov, ktoré sa používajú najmenej päť rokov pred dátumom uverejnenia žiadosti.
(5)
Zemepisné označenia na výrobky špecifického charakteru možno používať len v názve výrobku, ktorý nie je v registri zemepisných označení, označení pôvodu, ktorý vedie Európska komisia, a v registri, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 3
Špecifikácia výrobku na získanie osvedčenia špecifického charakteru, označenia pôvodu a zemepisného označenia
(1)
Špecifikácia výrobku je súbor podmienok nevyhnutných na získanie osvedčenia špecifického charakteru, označenie pôvodu a zemepisné označenie.
(2)
Osvedčenie špecifického charakteru, označenie pôvodu alebo zemepisné označenie môže výrobok získať, ak vyhovuje špecifikácii výrobku podľa odseku 1.
(3)
Špecifikácia výrobku na získanie osvedčenia špecifického charakteru musí obsahovať
a)
názov výrobku,
b)
popis výrobného postupu vrátane povahy a vlastností suroviny, použitých prísad, metódy prípravy výrobku vzťahujúce sa na jeho špecifický charakter,
c)
kritériá umožňujúce ohodnotiť špecifický charakter podľa § 2 ods. 3,
d)
popis vlastností výrobku s uvedením jeho hlavných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo organoleptických charakteristík týkajúcich sa špecifického charakteru,
e)
minimálne požiadavky a kontrolné postupy, ktorými možno špecifický charakter výrobku kontrolovať.
(4)
Špecifikácia výrobku na získanie označenia pôvodu alebo špecifikácia výrobku na získanie zemepisného označenia musí obsahovať
a)
názov výrobku s označením pôvodu alebo názov výrobku so zemepisným označením,
b)
opis výrobku vrátane opisu surovín,
c)
opis základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a organoleptických vlastností výrobku,
d)
vymedzenie zemepisnej oblasti, a ak je to potrebné,
1.
ohraničenie oblasti výroby surovín,
2.
osobitné podmienky na výrobu surovín,
3.
kontrolu dodržiavania týchto podmienok,
e)
doklady preukazujúce, že výrobok pochádza z vymedzenej zemepisnej oblasti,
f)
opis metódy získavania výrobku, a ak je potrebné, opis pôvodných a nemeniacich sa miestnych metód,
g)
podrobnosti preukazujúce súvislosť výrobku so zemepisnou oblasťou alebo zemepisným pôvodom,
h)
názov a sídlo orgánu alebo organizácie autorizovanej ministerstvom vybranej na kontrolu prihlasovaného výrobku,
i)
špecifické podrobnosti označovania výrobku vzťahujúce sa na uvádzanie označenia pôvodu alebo na zemepisné označenie,
j)
požiadavky ustanovené osobitným predpisom.
(5)
Špecifický charakter nemožno vymedzovať len
a)
opisom výrobku,
b)
kvalitatívnym zložením výrobku,
c)
kvantitatívnym zložením výrobku,
d)
spôsobom výroby ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 4
Žiadosť o zápis do zoznamu výrobkov špecifického charakteru
(1)
Písomnú žiadosť o zápis do zoznamu výrobkov špecifického charakteru (ďalej len „žiadosť o zápis“) môže podať združenie.3)
(2)
Zoznam výrobkov, pre ktoré možno podať žiadosť o registráciu, je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Žiadosť o zápis obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
c)
špecifikáciu výrobku podľa § 3 ods. 3,
d)
názov a sídlo výrobcu alebo prevádzkarne, v ktorej sa bude výrobok vyrábať,
e)
podpis žiadateľa alebo podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa.
(4)
Žiadateľovi sa vydá potvrdenie o podaní žiadosti.
§ 5
Žiadosť o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie označenia pôvodu a zemepisného označenia
(1)
Písomnú žiadosť o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie označenia pôvodu a zemepisného označenia (ďalej len „žiadosť o posúdenie“) môže podať združenie.
(2)
Písomnú žiadosť o posúdenie môže podať samostatne fyzická osoba alebo právnická osoba, len ak v čase podania prihlášky výrobok s označením pôvodu alebo výrobok so zemepisným označením na území Slovenskej republiky vyrába ako jediná.
(3)
Zoznam výrobkov, pre ktoré možno podať žiadosť o posúdenie, je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Žiadosť o posúdenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
c)
špecifikáciu výrobku podľa § 3 ods. 4,
d)
názov a sídlo výrobcu alebo prevádzkarne, v ktorej sa bude výrobok vyrábať,
e)
podpis žiadateľa alebo podpis osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa.
(5)
Žiadateľovi sa vydá potvrdenie o podaní žiadosti.
§ 6
Označovanie výrobkov
Zápisom do zoznamu výrobca vyrábajúci výrobok špecifického charakteru vyhovujúci špecifikácii môže v označení výrobku uvádzať
a)
názov výrobku zapísaný do zoznamu,
b)
označenie slovami „špecialita garantovaná tradíciou“.
§ 7
Zmena špecifikácie výrobku
(1)
Združenie môže na základe získania nových poznatkov v oblasti vedy, techniky alebo opätovného vymedzenia zemepisnej oblasti písomne požiadať ministerstvo o zmenu špecifikácie výrobku.
(2)
Pri posudzovaní žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku sa postupuje rovnako ako pri žiadosti o zápis alebo ako pri žiadosti o posúdenie.
§ 8
Právna ochrana
Za zneužívanie sa považuje
a)
nesprávne používanie názvu výrobku zapísaného do zoznamu,
b)
nesprávne označenie podľa § 6 písm. b),
c)
akékoľvek napodobovanie názvu výrobku zapísaného do zoznamu.
§ 9
Výbor
(1)
Výbor4) má sedem členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(2)
Podrobnosti týkajúce sa činnosti výboru upravuje štatút výboru.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2004.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 21/2004 Z. z.
Zoznam výrobkov, pre ktoré možno podať žiadosť o registráciu
1. Pivo
2. Čokoláda a iné potraviny s kakaom
3. Cukrárske výrobky, chlieb, pečivo, trvanlivé pečivo a ostatné pekárske výroky
4. Cestoviny (varené, nevarené, plnené, neplnené)
5. Tepelne opracované polotovary
6. Studené korenené omáčky
7. Polievky, vývary
8. Nápoje na báze rastlinných extraktov
9. Zmrzliny a šerbety
10. Kapitola 1*) živé zvieratá
11. Kapitola 2 mäso a vnútornosti
12. Kapitola 3 ryby, ulitníky a mäkkýše
13. Kapitola 4 výrobky z mlieka, vajcia, med
Kapitola 5
14. Kapitola 05.04 črevá, mechúre, žalúdky okrem žalúdkov z rýb vrátane ich častí
15. Kapitola 7 jedlá zelenina a určité druhy koreňov a hľúz
16. Kapitola 8 jedlé ovocie a orechy, kôra melónov a citrusových plodov
17. Kapitola 9 káva, čaj, korenie okrem maté
18. Kapitola 10 obilie
19. Kapitola 11 mlynské výrobky, slad a škrob, glutén, inulín
20. Kapitola 12 olejnaté semená a plody, rôzne zrná, semená a ovocie, priemyselné a liečivé rastliny
21. Kapitola 13 pektín
Kapitola 15
22. Kapitola 15.01 masť a iný vyškvarený bravčový tuk, vyškvarený hydinový tuk
23. Kapitola 15.02 nevyškvarený tuk z hovädzieho dobytka, oviec a kôz vrátane loja
24. Kapitola 15.03 bravčový stearín, oleostearín a stearín z loja; olej z bravčovej masti, oleínový olej, olej z loja, neemulgovaný, miešaný alebo inak spracovaný
25. Kapitola 15.04 tuky a oleje z rýb a morských cicavcov rafinované, nerafinované
26. Kapitola 15.07 stabilné rastlinné tuky a oleje tekuté a tuhé, surové, rafinované alebo čistené
27. Kapitola 15.12 živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenizované, rafinované, nerafinované, ďalej nespracované
28. Kapitola 15.13 margarín, imitácia bravčovej masti, (hydrogenizované) alebo inak pripravené jedlé tuky
29. Kapitola 15.17 zvyšky vznikajúce pri spracúvaní mastných látok, živočíšnych alebo rastlinných voskov
30. Kapitola 16 prípravky z mäsa, rýb, ulitníkov alebo mäkkýšov
Kapitola 17
31. Kapitola 17.01 repný cukor, trstinový cukor
32. Kapitola 17.02 iný cukor, cukrové sirupy, karamel, umelý med miešaný aj nemiešaný s medom, karamel
33. Kapitola 17.03 melasa aj odfarbená
34. Kapitola 17.05 cukor s príchuťami, farbený cukor; sirupy a melasy bez ovocných štiav s obsahom pridaného cukru v ľubovoľnom množstve
Kapitola 18
35. Kapitola 18.01 kakaové bôby celé, drvené, surové alebo pražené
36. Kapitola 18.02 kakaové škrupiny
37. Kapitola 20 prípravky zo zeleniny, z ovocia a iných rastlinných častí
Kapitola 22
38. Kapitola 22.04 hroznová šťava v procese kvasenia, hroznová šťava so zastaveným kvasením iným spôsobom ako s prídavkom liehu
39. Kapitola 22.05 hroznové víno a čerstvé hrozno; hroznový mušt so zastaveným kvasením prídavkom liehu
40. Kapitola 22.07 iné kvasené nápoje, ako napríklad ovocné víno, ovocný mušt, medovina
41. Kapitola 22.08, 22.09 etylalkohol a neutrálne destiláty denaturované a nedenaturované, získané zo surovín poľnohospodárskeho pôvodu okrem likérov a iných „koncentrovaných extraktov“ na prípravu nápojov
42. Kapitola 22.10 ocot a náhrady octu
43. Kapitola 24.01 nespracovaný tabak, tabakový odpad
Príloha č. 2 k vyhláške č. 21/2004 Z. z.
Zoznam výrobkov, pre ktoré možno podať žiadosť o posúdenie
1. Pivo
2. Nápoje na báze rastlinných extraktov
3. Chlieb, pečivo, trvanlivé pečivo, cukrárske výrobky a ostatné pekárske výrobky
4. Prírodné gumy a prírodné živice
5. Horčica
6. Cestoviny
7. Med
8. Esenciálne oleje
9. Korok
10. Košenila (surovina živočíšneho pôvodu)
11. Vlna
12. Tŕstie, prútie
13. Kapitola 1*) živé zvieratá
14. Kapitola 2 mäso a vnútornosti
15. Kapitola 3 ryby, ulitníky a mäkkýše
16. Kapitola 4 výrobky z mlieka, vajcia, med
Kapitola 5
17. Kapitola 05.04 črevá, mechúre, žalúdky okrem žalúdkov z rýb vrátane ich častí
18. Kapitola 7 jedlá zelenina a určité druhy koreňov a hľúz
19. Kapitola 8 jedlé ovocie a orechy, kôra melónov a citrusových plodov
20. Kapitola 9 káva, čaj, korenie okrem maté
21. Kapitola 10 obilie
22. Kapitola 11 mlynské výrobky, slad a škrob, glutén, inulín
23. Kapitola 12 olejnaté semená a plody, rôzne zrná, semená a ovocie, priemyselné a liečivé rastliny
24. Kapitola 13 pektín
Kapitola 15
25. Kapitola 15.01 masť a iný vyškvarený bravčový tuk, vyškvarený hydinový tuk
26. Kapitola 15.02 nevyškvarený tuk z hovädzieho dobytka, oviec a kôz vrátane loja
27. Kapitola 15.03 bravčový stearín, oleostearín a stearín z loja; olej z bravčovej masti, oleínový olej, olej z loja, neemulgovaný, miešaný alebo inak spracovaný
28. Kapitola 15.04 tuky a oleje z rýb a morských cicavcov rafinované, nerafinované
29. Kapitola 15.07 stabilné rastlinné tuky a oleje tekuté a tuhé, surové, rafinované alebo čistené
30. Kapitola 15.12 živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenizované, rafinované, nerafinované, ďalej nespracované
31. Kapitola 15.13 margarín, imitácia bravčovej masti, (hydrogenizované) alebo inak pripravené jedlé tuky
32. Kapitola 15.17 zvyšky vznikajúce pri spracúvaní mastných látok, živočíšnych alebo rastlinných voskov
33. Kapitola 16 prípravky z mäsa, rýb, ulitníkov alebo mäkkýšov
Kapitola 17
34. Kapitola 17.01 repný cukor, trstinový cukor
35. Kapitola 17.02 iný cukor, cukrové sirupy, karamel, umelý med miešaný aj nemiešaný s medom, karamel
36. Kapitola 17.03 melasa aj odfarbená
37. Kapitola 17.05 cukor s príchuťami, farbený cukor; sirupy a melasy bez ovocných štiav s obsahom pridaného cukru v ľubovoľnom množstve
Kapitola 18
38. Kapitola 18.01 kakaové bôby celé, drvené, surové alebo pražené
39. Kapitola 18.02 kakaové škrupiny
40. Kapitola 20 prípravky zo zeleniny, z ovocia a iných rastlinných častí
Kapitola 22
41. Kapitola 22.04 hroznová šťava v procese kvasenia, hroznová šťava so zastaveným kvasením iným spôsobom ako s prídavkom liehu
42. Kapitola 22.05 hroznové víno a čerstvé hrozno; hroznový mušt so zastaveným kvasením prídavkom liehu
43. Kapitola 22.07 iné kvasené nápoje, ako napríklad ovocné víno, ovocný mušt, medovina
44. Kapitola 22.08, 22.09 etylalkohol a neutrálne destiláty denaturované a nedenaturované, získané zo surovín poľnohospodárskeho pôvodu okrem likérov a iných „koncentrovaných extraktov“ na prípravu nápojov
45. Kapitola 22.10 ocot a náhrady octu
46. Kapitola 24.01 nespracovaný tabak, tabakový odpad
1)
Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2475/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.)
2)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu (oznámenie č. 394/2002 Z. z.)
3)
§ 9a ods. 1 zákona č. 472/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 35 ods. 1 zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
*)
Číslovanie podľa Bruselského názvoslovia.