201/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
z 10. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z. a zákona č. 212/ 2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
2.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Skúšobná doba
Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe sa určí skúšobná doba, najkratšie na tri mesiace a najdlhšie na 18 mesiacov. Skúšobná doba je súčasťou prípravnej štátnej služby a dočasnej štátnej služby a nesmie sa dodatočne predlžovať ani skracovať. Do skúšobnej doby sa započítavajú doby uvedené v § 7 ods. 3.“.
3.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa slovo „všeobecného“ a slovo „štúdia“ sa nahrádza slovami „študijného odboru“.
4.
V § 12 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „všeobecného“.
5.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie"),1a)“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo absolutóriom“.
8.
V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vysokoškolského vzdelania, ak absolvoval vysokú školu v študijnom programe príslušného stupňa a vykonal štátne skúšky.“.
9.
V § 12 ods. 4 sa slová „požadovaný druh vysokoškolského štúdia“ nahrádzajú slovami „požadovaný stupeň vysokoškolského vzdelania“.
10.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „všeobecného“.
11.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
12.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov.5)“.
13.
V § 14 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. a) až d) a g)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a) až d) a f)“.
14.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúvať8) o jeho osobe tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
k)
miesto a čas základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo ozbrojenom zbore, dosiahnutú hodnosť,
l)
všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
m)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n)
závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
15.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely odseku 4 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o policajtovi podľa odseku 5 po celý čas trvania služobného pomeru.“.
16.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Z informatívneho pohovoru sa vyhotovuje písomný záznam.“.
17.
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Občan, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru je povinný predložiť aj doklad o dobách podľa § 20 ods. 3 a § 86 ods. 7; to neplatí, ak v predchádzajúcom služobnom pomere vykonával štátnu službu v tej istej zložke.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
18.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
dĺžku základného času služby v týždni.“.
19.
V § 21 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania, policajt sa vymenuje do hodnosti strážmajstra.
(2)
Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, policajt sa vymenuje do hodnosti podporučíka.
(3)
Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, je policajt vymenovaný do hodnosti poručíka. Ak pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosti v odbore, v ktorom dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ktorý zodpovedá funkcii, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný, môže byť vymenovaný do hodnosti nadporučíka alebo do vyššej hodnosti, najvyššie však do hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný.“.
20.
V § 22 ods. 1 v tretej vete sa slová „možno ho vymenovať“ nahrádzajú slovami „vymenuje sa“.
21.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „získané bakalárskym štúdiom“ nahrádzajú slovami „prvého stupňa“ a slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom“ sa nahrádzajú slovami „druhého stupňa“.
22.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
23.
V § 24 ods. 1 písm. c) v prvom bode sa slová „získané bakalárskym štúdiom“ nahrádzajú slovami „prvého stupňa“.
24.
V § 24 ods. 1 písm. d) v prvom bode sa slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom“ nahrádzajú slovami „druhého stupňa“.
25.
V § 34 ods. 2 sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupňa“ a slová „získané magisterským štúdiom“ sa vypúšťajú.
26.
V § 34 ods. 3 sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupňa“ a slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom“ sa vypúšťajú.
27.
V § 34 ods. 4 sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupňa“ a slová „získané magisterským štúdiom“ sa vypúšťajú.
28.
V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie.“.
29.
V § 35 ods. 2 sa za slová „inšpekčnej služby“ vkladajú slová „a ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, aj nadriadeného,“.
30.
V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo sa zrušila doterajšia funkcia policajta a vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činnosti v inom mieste výkonu štátnej služby.“.
31.
V § 35 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak policajtovi patrí náhrada za stratu na služobnom plate podľa osobitného predpisu.10c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
„10c)
§ 20 zákona č. 328 /2002 Z. z.“.
32.
V § 36 ods. 1 a 2 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
33.
V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej službe.“.
34.
V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj tehotná policajtka a matka do konca deviateho mesiaca po pôrode, ak ju nie je možné dočasne previesť z dôvodu tehotenstva a materstva na výkon štátnej služby, ktorá je pre ňu vhodná.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
35.
V § 43 ods. 4 písm. a) sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a 3“.
36.
V § 43 ods. 5 sa slová „nároku na starobný dôchodok“ nahrádzajú slovami „na skončenie služobného pomeru podľa § 192 ods. 2“.
37.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Do neplatenej zálohy sa zaraďujú policajtky a policajti, ktorým bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 152 ods. 2, a policajti, ktorým bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 2.“.
38.
V § 44 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m). Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená m) až r).
39.
V § 46 odsek 1 znie:
„(1)
Policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že
a)
porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo
b)
spáchal trestný čin.“.
40.
V § 46 ods. 2 tretia veta znie: „Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby policajta.“.
41.
§ 46 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Nadriadený nariadi policajtovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval v mieste trvalého pobytu alebo v inom mieste v čase zodpovedajúcom dĺžke základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 1. Policajt, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, môže sa dočasne vzdialiť z určeného miesta z dôvodov uvedených v § 80 až 83; o tom je povinný vopred informovať nadriadeného.
(8)
Obmedzenie podľa odseku 5 sa vzťahuje aj na policajta počas zaradenia v neplatenej zálohe.“.
42.
V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:
„r)
oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu alebo služobného odznaku,
s)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,
t)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a oboznámiť s týmto rozhodnutím bezprostredne nadriadeného.“.
43.
V § 48 ods. 6 sa za slovo „nesmie“ vkladajú slová „popri výkone funkcie policajta vykonávať žiadnu inú platenú funkciu,“ a za slovo „legendou“ sa vkladajú slová „alebo ak členstvo policajta v orgáne právnickej osoby vyplýva zo zákona13aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa)
Napríklad zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 48 odsek 7 znie:
„(7)
Obmedzenie podľa odseku 6 sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, športovú činnosť alebo umeleckú činnosť, činnosť vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, prípadne stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľov a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, na činnosť policajta v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej komisie alebo funkcie člena referendovej komisie alebo člena komisie pre ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na činnosť člena v rozkladovej komisii, činnosť osôb prizvaných na výkon dohľadu alebo kontroly podľa osobitného zákona,13ab) vykonávanie funkcie člena orgánu Úradu pre finančný trh,13ac) Fondu ochrany vkladov13ac) alebo Garančného fondu investícií13ac) a na činnosť člena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu. Činnosť znalca alebo tlmočníka môže policajt vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj, pre Národnú banku Slovenskej republiky13ad) a pre Úrad pre finančný trh.13ae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ab až 13ae znejú:
„13ab)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. a) a § 12 až 18 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13ac)
Napríklad § 7 ods. 7, § 10 ods. 3 a 14 zákona č. 96/2002 Z. z.
13ad)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
13ae)
Zákon č. 96/2002 Z. z.“.
45.
V § 48a ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „jeho dieťaťa a manžela policajta podľa odseku 8,“.
46.
Doterajší text § 53 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa policajtovi ukladá disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písmena b) za konanie, ktoré má znaky priestupku, nesmie prekročiť jeho úhrnná výška hornú hranicu pokuty, ktorá je za toto konanie ustanovená osobitným zákonom.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 55 ods. 1 a 3, v § 56 ods. 3 a v § 102 ods. 4 písm. a) sa za slová „v § 53“ vkladajú slová „ods. 1“.
48.
§ 64 vrátane nadpisu znie:
㤠64
Dĺžka základného času služby v týždni
(1)
Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je rozvrhnutý nerovnomerne, ak policajt vykonáva štátnu službu nepretržite alebo v zmenách, ustanovuje sa na 38 hodín.
(3)
Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky, ktoré sú dňami pracovného pokoja17) (ďalej len „sviatok").
(4)
Deň, keď policajt nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby a z toho dôvodu je pre neho tento deň dňom služobného pokoja, považuje sa za deň výkonu štátnej služby.
(5)
Nadriadený môže určiť policajtovi kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne upraviť, ak o to policajt požiada zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov a ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby; ak bol policajtovi určený kratší čas služby, patrí mu služobný príjem zodpovedajúci tomuto kratšiemu času služby.“.
49.
V § 65 ods. 2 sa v druhej vete za slová „v týždni“ vkladajú slová „a ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, aj o začiatku a konci času jednotlivej služby pri rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni“.
50.
V § 65 ods. 4 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
51.
V § 65 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Zmenovým režimom je spôsob organizácie služby, pri ktorom policajti jeden druhého striedajú na rovnakom mieste výkonu štátnej služby alebo na určenom mieste výkonu štátnej služby podľa určeného rozvrhu a v priebehu určeného obdobia, dní alebo týždňov vykonávajú štátnu službu v rôznom čase.
(6)
Ak je základný čas služby v týždni rozvrhnutý tak, že sa v ňom policajti vzájomne striedajú v dvoch zmenách v rámci 24 hodín idúcich po sebe, ide o dvojzmenný režim. Za trojzmenný režim sa považuje režim, v ktorom sa policajti vzájomne striedajú v troch zmenách v rámci 24 hodín idúcich po sebe. Za nepretržitý režim sa považuje režim, ktorý si vyžaduje výkon štátnej služby 24 hodín denne po sedem dní v týždni.
(7)
Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. So zmenou rozvrhnutia základného času služby v týždni musí byť policajt oboznámený najneskôr tri dni pred nástupom do služby. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže nadriadený výnimočne určiť nástup takej služby aj v čase kratšom ako tri dni pred nástupom zmeny.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
52.
V § 65 ods. 8 sa slová „štátne sviatky a dni pracovného pokoja ustanovené osobitným predpisom17) (ďalej len „sviatok")“ nahradzujú slovom „sviatky“.
53.
V § 73 odsek 5 znie:
„(5)
Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je policajt dočasne neschopný na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, a v čase, keď je na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Počas trvania dôležitých osobných prekážok v štátnej službe môže nadriadený určiť policajtovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.“.
54.
V § 74 ods. 1 sa v druhej vete za slovami „nástupom na“ vkladajú slová „materskú alebo“.
55.
V § 80 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vyplývajúcej z volenej platenej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a starostu obce alebo“.
56.
V § 80 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy okrem činnosti súdneho znalca a tlmočníka,“.
57.
V § 80 ods. 5 písm. c) sa slová „a do obecného zastupiteľstva“ nahrádzajú slovami „, pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, pri referende a pri voľbách do orgánov územnej samosprávy“.
58.
V § 80 ods. 5 písm. d) sa za slovo „za“ vkladá slovo „bezodplatnú“.
59.
V § 81 ods. 1 písm. d) sa slová „sedem dní, pokiaľ potreba ošetrovania“ nahrádzajú slovami „deväť po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti“ a za číslo „14“ sa vkladajú slová „po sebe idúcich kalendárnych“.
60.
V § 81 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s policajtom v čase úmrtia v domácnosti, služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, a na ďalší deň, ak policajt obstaráva pohreb tejto osoby,“.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.
61.
V § 81 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „na nevyhnutne potrebný čas, najviac však“.
62.
V § 81 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
pri znemožnení dopravy policajta do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň.“.
63.
V § 81 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému policajtovi preloženému na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby z dôvodu uvedeného v § 35 ods. 1 písm. a), b), e) alebo f), ktorý z tohto dôvodu žije odlúčene od rodiny a nemôže k rodine denne dochádzať, najviac 15 dní v kalendárnom roku; služobné voľno sa poskytuje po častiach, z ktorých jedna časť spravidla nepresahuje dva dni,
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo času výkonu štátnej služby, ak by policajtovi inak vznikla ujma v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac na jeden deň.“.
64.
V § 82 odsek 1 znie:
„(1)
Policajtovi, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, nadriadený je povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat za týchto podmienok a v tomto rozsahu:
a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na štúdium, študijné sústredenia alebo na konzultácie podľa schváleného študijného programu,
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky uvedenej v písmenách c) až f),
c)
päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej práce, na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky základného policajného vzdelania alebo špecializovaného policajného vzdelania, na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky špecializačnej prípravy lekárov,
d)
50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnych skúšok vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce vo vysokoškolskom štúdiu prvého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa a vo vysokoškolskom štúdiu spájajúcom prvé dva stupne do jedného celku,
e)
20 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie rigoróznej skúšky vrátane prípravy a obhajoby rigoróznej práce,
f)
50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnych skúšok vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.“.
65.
V § 82 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
66.
V § 82 ods. 6 sa vypúšťajú slová „s výnimkou služobného voľna určeného na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, absolventskej skúšky, štátnej skúšky, rigoróznej skúšky a dizertačnej skúšky“.
67.
§ 82a sa vypúšťa.
68.
V § 83 ods. 1 písm. b) sa slová „alebo do obecného zastupiteľstva, alebo pri voľbe starostu obce“ nahrádzajú slovami „,prezidenta Slovenskej republiky, pri referende a pri voľbách do orgánov územnej samosprávy“.
69.
V § 83 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „, súdneho znalca, tlmočníka“.
70.
V § 83 ods. 2 sa za slová „potrebný čas“ vkladajú slová „najviac na 60 dní v kalendárnom roku“.
71.
V § 84 ods. 1 písm. r) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
72.
V § 84 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
odmena.“.
73.
V § 85 ods. 4 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasne mu písomne určí popis jeho služobnej činnosti“.
74.
V § 85 ods. 5 znie:
„(5)
Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, upravia sa funkčné platy uvedené v odseku 3 o percento zodpovedajúce tomuto zvýšeniu. Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, počínajúc rokom 2004; funkčný plat podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.
75.
V § 86 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „ak je priznaná rozhodnutím príslušného služobného úradu“.
76.
V § 86 ods. 3 písm. e) sa za slová „zodpovedajúca dĺžke“ vkladajú slová „materskej dovolenky alebo“ a za slová „dĺžke rodičovskej dovolenky“ sa vkladajú slová „alebo ďalšej materskej dovolenky“.
77.
V § 86 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
štúdia študijného programu tretieho stupňa21) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný výkon požadovanej služobnej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
78.
Odkaz 22 vrátane poznámky pod čiarou sa vypúšťajú.
79.
V § 86 ods. 5 písm. e) sa slová „jeden deň“ nahrádzajú slovami „jednu pätinu základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 1 alebo ods. 2“.
80.
§ 86 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Započítanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru a jej prehodnotenie vykoná pri každom prevedení na inú funkciu alebo pri preložení na inú funkciu.“.
81.
V § 87 odsek 1 znie:
„82.
V § 89 ods. 1 sa číslo „47" nahrádza číslom „57“.
83.
V § 91 odsek 4 znie:
„(4)
Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odsekov 1 a 2 a zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom nahor.“.
84.
V § 98 odsek 1 znie:
„(1)
Ak policajt vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu takej služby príplatok, ktorý tvorí príslušná časť služobného platu priznaného v čase výkonu štátnej služby nad základný čas služby v týždni zvýšený o 20 %, a ak ide o deň služobného pokoja, zvýšený o 50 %.“.
85.
V § 99 sa slová „vo výške 25 % zo sumy, ktorá predstavuje 1/165" nahrádzajú slovami „v sume 25 % z príslušnej časti".
86.
V § 100 sa slová „vo výške 30 % zo sumy, ktorá predstavuje 1/165" nahrádzajú slovami „v sume 30 % z príslušnej časti".
87.
V § 101 sa slová „vo výške 1/165" nahrádzajú slovami „v sume príslušnej časti".
88.
V § 102 ods. 2 písm. a) sa na začiatku vkladajú slová „materskej a".
89.
V § 102 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
prerušenia výkonu funkcie,“.
90.
V § 102 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného a
1.
nevznikol mu nárok na náhradu služobného platu10) alebo
2.
ktorý počas dočasnej neschopnosti porušil liečebný režim,“.
91.
V § 102 ods. 4 písm. f) sa slová „jeden deň" nahrádzajú slovami „jednu pätinu základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 1 alebo ods. 2,".
92.
V § 102 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, ak policajtovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený.“.
93.
Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102a
Odmena
(1)
Policajtovi možno udeliť odmenu za
a)
kvalitné plnenie úloh a za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.
(2)
Policajtovi možno udeliť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby až do výšky služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) pri
a)
dosiahnutí 50 rokov veku,
b)
prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok40b) alebo na výsluhový dôchodok,40a)
c)
prvom skončení služobného pomeru po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok40b) alebo na invalidný výsluhový dôchodok.40a)“.
94.
V § 103 ods. 1 sa slová „zo sumy, ktorá predstavuje 1/165" nahrádzajú slovami „z príslušnej časti.".
95.
V § 104 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
96.
§ 107 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V Slovenskej informačnej službe sa ustanovenia odsekov 3 a 4 neuplatňujú.“.
97.
V § 108 písm. i) časť vety za bodkočiarkou znie: „u policajtov, ktorí nesplnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok,24a) aj príspevok na poistenie v nezamestnanosti.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
98.
V § 109 odsek 2 znie:
„(2)
Časťou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, je na tieto účely 60 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m). Zostávajúca časť 40 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa poskytujú aj príplatky podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s), odmena podľa § 84 ods. 1 písm. t) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 3.“.
99.
V § 109 ods. 3 sa za slová „ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s)" vkladá čiarka a slová „odmena podľa § 84 ods. 1 písm. t)".
100.
V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 9" nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 10", slová „§ 43 ods. 3" sa nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 4".
101.
V § 109 ods. 9 sa slová „§ 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s)" nahrádzajú slovami „§ 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s) a t)".
102.
V § 110 ods. 2 sa za slová „náhrada výdavkov" vkladajú slová „pri výkone štátnej služby v zahraničí" a za slovo „kontroly" sa vkladajú slová „alebo sprevádzaním vlaku25a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 59b a 59c zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.“.
103.
V § 110 odsek 3 znie:
„(3)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem policajta vyslaného na denné štúdium do školy v zahraničí a policajta vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci jednotky medzinárodných mierových misií alebo medzinárodných policajných zborov, patria náhrady súvisiace so zahraničnou služobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu štátnej služby v zahraničí podľa osobitného predpisu.25b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
104.
§ 110 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí do medzinárodnej mierovej misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami, patrí denná náhrada výdavkov v cudzej mene vo výške od 60 do 160 EUR. Výšku dennej náhrady výdavkov určí minister.
(5)
Na policajta vyslaného do medzinárodnej mierovej misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami sa nevzťahujú ustanovenia § 111 až 119, § 121 až 128 a § 130 až 134 zákona.
(6)
Ak policajtovi vyslanému do medzinárodnej mierovej misie alebo operácie civilného krízového manažmentu vedenými medzinárodnými organizáciami denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia, denné náhrady výdavkov podľa odseku 4 mu nepatria.
(7)
Ak policajtovi vyslanému na výkon štátnej služby v zahraničí k medzinárodnej organizácii denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia, ustanovenia odseku 4 a § 111 až 119, § 121 až 128 a § 130 až 134 zákona sa na neho nevzťahujú.“.
105.
V nadpise § 128 sa za slovo „kontroly" vkladajú slová „alebo sprevádzania vlaku".
106.
V § 128 ods. 1 sa za slovo „kontrolu" vkladajú slová „alebo sprevádzanie vlaku".
107.
V § 129 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Platnosť náhrady formou nepeňažného plnenia je najviac 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku. Náhrada formou nepeňažného plnenia sa policajtovi a policajtke preplatí najviac do výšky 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí
a)
pri skončení služobného pomeru,
b)
za dobu, počas ktorej im bolo nariadené alebo povolené nadriadeným používať počas služby na prechodné obdobie výhradne občiansky odev,
c)
policajtke počas tehotenstva, počas ktorého používala občiansky odev,
d)
policajtke pri nástupe na rodičovskú dovolenku,
e)
pri zaradení do zálohy podľa § 40 ods. 3 písm. a) až c),
f)
ak vykonáva štátnu službu v občianskom odeve, v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom alebo ak pri výkone štátnej služby používa občiansky odev striedavo s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.“.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.
108.
V § 129 odsek 11 znie:
„(11)
Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria policajtovi za dobu, ktorá sa nezapočítava do doby výsluhy rokov v hodnosti podľa § 20 ods. 3, a policajtovi počas materskej alebo rodičovskej dovolenky.“.
109.
V § 129 ods. 13 sa slová „policajtov Národného bezpečnostného úradu" nahrádzajú slovami „príslušníkov bezpečnostného úradu".
110.
V § 130 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za vykonávanie štátnej služby sa posudzuje aj čas
a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky alebo preventívnej rehabilitácie,
b)
keď policajt nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu štátnej služby,
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak policajtovi nebola poskytnutá náhrada služobného platu alebo iná náhrada,
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby,
g)
odborného školenia,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času služby policajta v jednotlivých dňoch.
(2)
Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni je 1/175 služobného platu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a pri 38-hodinovom základnom čase služby v týždni 1/165 služobného platu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m).“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 7.
111.
V § 136 písm. d) sa za slovo „látky" vkladajú slová „, požívatiny a liečivá, ktoré obsahujú alkohol a iné návykové látky," a za slová „kde sa vykonáva štátna služba," sa vkladajú slová „ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, minister môže povoliť požívanie alkoholu, požívatín a liečiv obsahujúcich alkohol,".
112.
V § 136 písm. e) sa za slovo „služby" vkladajú slová „dychovej skúške, prípadne aj".
113.
V § 141 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
zabezpečiť vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.“.
114.
V § 142 ods. 3 sa slová „podľa tohto zákona" nahrádzajú slovami „v tej zložke (§ 1 ods. 1), ktorá mu umožnila získať alebo zvýšiť vzdelanie,".
115.
V § 148 ods. 1 sa slová „tri roky" nahrádzajú slovami „jeden rok" a vypúšťajú sa slová „na výkon štátnej služby v noci,".
116.
§ 149 znie:
㤠149
(1)
Ak tehotná policajtka vykonáva štátnu službu, ktorej výkon sa tehotným policajtkám zakazuje alebo ktorý podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotnosť, je služobný úrad povinný vykonať dočasnú úpravu podmienok výkonu jej štátnej služby.
(2)
Ak dočasná úprava podľa odseku 1 nie je možná, služobný úrad je povinný oslobodiť tehotnú policajtku od výkonu štátnej služby v noci alebo dočasne ju previesť na výkon štátnej služby, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký služobný plat ako pri výkone štátnej služby, ktorú vykonávala pred prevedením, a ak to nie je možné, zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov.
(3)
Ak policajtka dosahuje pri výkone štátnej služby z dôvodov uvedených v odseku 2 nižší služobný plat, patrí jej vyrovnávacia dávka podľa osobitného predpisu.35)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode.“.
117.
V § 152 ods. 1 prvej vete sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská".
118.
V § 152 ods. 2 prvej vete sa slová „policajtke alebo policajtovi" nahrádzajú slovami „policajtke, policajtovi alebo policajtke a policajtovi".
119.
V § 152 ods. 3 až 5 sa slová „rodičovskú", „rodičovskej" a „rodičovská" nahrádzajú slovami „materskú", „materskej" a „materská".
120.
V § 153 ods. 2 sa za slová „osamelú policajtku" vkladajú slová „alebo osamelého policajta" a v druhej vete sa slovo „keď" nahrádza slovom „kým".
121.
Nadpis nad § 154 znie:
„Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch“.
122.
V § 154 odsek 1 znie:
„(1)
Ak dieťa bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené v dojčenskom ústave alebo v zariadení zdravotníckej starostlivosti a policajtka alebo policajt zatiaľ nastúpi výkon štátnej služby, preruší sa týmto nástupom materská alebo rodičovská dovolenka; u policajtky sa tak môže stať najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa policajtke alebo policajtovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa zo zariadenia opäť do svojej starostlivosti a prestal z tohto dôvodu vykonávať štátnu službu, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa, a ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu, osobitne náročnú starostlivosť, do siedmich rokov veku dieťaťa.“.
123.
V § 154 ods. 3 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská".
124.
V § 155 sa za slovom „skončenie" vkladajú slová „materskej alebo".
125.
V § 157 sa slová „až 155" nahrádzajú slovami „a 151".
126.
V § 186 ods. 1 sa za slová „pri bezpečnostných opatreniach" vkladajú slová „alebo pre výkon štátnej služby,".
127.
§ 189 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zákazom činnosti výkonu funkcie policajta.“.
128.
V § 192 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže byť prepustený" nahrádzajú slovami „sa prepustí" a vypúšťajú sa slová „iba v prípade".
129.
V § 192 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
podľa posudku služobného klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,“.
130.
V § 192 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta".
131.
V § 192 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
132.
V § 192 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajt môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu40a) a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.40b)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
133.
V § 192 ods. 4 sa slová „d), e), f), g) a h)" nahrádzajú slovami „d) až g)" a vypúšťa sa druhá veta.
134.
V § 192 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dôvody a podrobnosti prepustenia podľa odseku 1 písm. e) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
135.
V § 193 odsek 2 znie:
„(2)
Policajtovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 192 ods. 1 písm. e), navrhovať dôkazy a obhajovať sa.“.
136.
V § 194 ods. 3 sa slová „d) až h)" nahrádzajú slovami „c) až h)".
137.
V § 195 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „ako" nahrádza slovami „a to".
138.
V § 195 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to najdlhšie do skončenia podpornej doby,40c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 40c znie:
„40c)
§ 6 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
139.
V § 195 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najdlhšie však do skončenia podpornej doby,".
140.
V § 195 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „osamelý".
141.
V § 195 odsek 2 znie:
„(2)
Zákaz prepustenia zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie
a)
z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. c) až h) a ods. 2,
b)
z dôvodu, ak podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v Policajnom zbore,
c)
z dôvodu, ak policajt v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe stratil zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia.“.
142.
V § 195 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
143.
V § 195 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
144.
V § 195 sa vypúšťa odsek 5.
145.
§ 196 znie:
㤠196
(1)
Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer trvá. Za čas neplatného skončenia služobného pomeru patrí policajtovi služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s), ktorý mu patril v čase pred neplatným skončením služobného pomeru.
(2)
Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nie je možné policajta zaradiť do pôvodnej funkcie, ustanoví alebo vymenuje sa do funkcie podľa § 33.
(3)
Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru policajt oznámi, že netrvá na ďalšom výkone štátnej služby, platí, ak sa policajt a nadriadený nedohodnú inak, že jeho služobný pomer sa skončí uvoľnením uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov; lehota na skončenie služobného pomeru začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni pôvodného rozhodnutia o skončení služobného pomeru.“.
146.
Za § 198 sa vkladá § 198a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠198a
Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti výkonu funkcie policajta
Služobný pomer policajta sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd policajtovi uložil trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta.“.
147.
V § 199 ods. 2 sa za slovo „trvania," vkladajú slová „dobu započítateľnej odbornej praxe (§ 86), dobu, ktorá sa započítava do doby výsluhy rokov v hodnosti (§ 20),".
148.
§ 222 vrátane nadpisu znie:
㤠222
Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie
a)
zdravotnej spôsobilosti občana podľa § 14,
b)
zdravotnej spôsobilosti policajta na ďalší výkon štátnej služby,
c)
lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno-preventívnej starostlivosti.
(2)
Zdravotná spôsobilosť sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje zdravotnou klasifikáciou takto:
a)
zdravotná klasifikácia A - spôsobilý na výkon štátnej služby policajta,
b)
zdravotná klasifikácia C - spôsobilý na výkon štátnej služby policajta s obmedzením,
c)
zdravotná klasifikácia D - nespôsobilý na výkon štátnej služby policajta.
(3)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva služobný posudkový lekár, služobný hlavný posudkový lekár a orgány lekárskej posudkovej činnosti.
(4)
Orgánmi lekárskej posudkovej činnosti sú lekárska komisia a ústredná lekárska komisia. Orgány lekárskej posudkovej činnosti zriaďuje ministerstvo.
(5)
Lekárska komisia vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 písm. b) a c).
(6)
Ústredná lekárska komisia rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b).“.
149.
§ 224 vrátane nadpisu znie:
㤠224
Poistné na poistenie v nezamestnanosti
(1)
Na účely platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti24) sa policajt, ktorý nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok,24a) posudzuje ako zamestnanec; služobný úrad sa posudzuje ako zamestnávateľ.
(2)
Policajt, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok, neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti. Za policajta, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok, služobný úrad neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti.“.
150.
V § 231 sa za slová „po policajtoch," pripájajú slová „ak sa má konať o ich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach,".
151.
V § 232 sa za slová „nadriadený" vkladajú slová „a ďalšie subjekty, ak to ustanovuje tento zákon".
152.
Za § 238 sa vkladá § 238a, ktorý znie:
㤠238a
Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takýmto rozhodnutím viazaný.“.
153.
Za § 239 sa vkladá § 239a, ktorý znie:
㤠239a
Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť alebo ak odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu alebo smrťou účastníka konania.“.
154.
V § 241 sa vypúšťa odsek 8.
155.
V § 242 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
lekárskej komisie, ktorým bola policajtovi určená zdravotná klasifikácia.“.
156.
V § 242 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania odvolania, predložiť odvolanie spolu so svojím stanoviskom a spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie.“.
157.
V § 243 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
158.
§ 245 vrátane nadpisu znie:
㤠245
Obnova konania
(1)
Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli policajtovi alebo nadriadenému bez jeho viny v čase konania známe a nemohol ich uplatniť a ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie, možno na ich návrh právoplatné rozhodnutie preskúmať a na základe toho toto rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
(2)
Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa policajt alebo nadriadený dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3)
V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas.
(4)
Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad).
(5)
Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento orgán; v ostatných prípadoch uskutočňuje obnovu konania oprávnený orgán.“.
159.
V § 246 ods. 1 sa za slová „s právnymi predpismi" vkladajú slová „a ostatnými predpismi" a súčasne sa vypúšťa druhá veta.
160.
V § 246 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Minister rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu alebo odvolaciemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; tieto orgány sú právnym názorom ministra viazané.
(3)
Pri preskúmavaní rozhodnutia sa vychádza z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže sa preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
161.
V § 246 ods. 4 sa slová „alebo zrušiť" nahrádzajú slovami „, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie".
162.
V § 246 odsek 5 znie:
„(5)
Proti rozhodnutiu vydanému podľa odsekov 1 a 2 možno podať rozklad.“.
163.
V § 254 ods. 3 sa slová „a § 192 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 192 ods. 4, § 245 a 246".
164.
V § 266 ods. 3 prvá veta znie:
„Rozhodnutie o prijatí do služobného pomeru, o náhrade škody, o prepustení, rozhodnutie odvolacích orgánov a rozhodnutia podľa § 245 a 246 sa oznamujú doručením ich odpisu.“.
165.
V § 266 ods. 3 tretej vete sa slovo „opis" nahrádza slovom „odpis".
166.
V § 266 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „ak policajt alebo pozostalý svojím konaním jej doručenie zmaril".
167.
V § 266 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na túto lehotu sa nevzťahuje ustanovenie § 262 o počítaní času.".
168.
§ 266 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Podľa odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je policajtovi ustanovený.“.
169.
V § 267a sa slová „§ 15 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 9" a slová „§ 32 ods. 3" sa nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2".
170.
V § 268 ods. 2 sa slová „1/165" nahrádzajú slovami „príslušnej časti".
171.
§ 271 znie:
㤠271
(1)
Za tehotnú policajtku sa na účely tohto zákona považuje policajtka, ktorá svojmu nadriadenému predložila o tom lekárske potvrdenie.
(2)
Za dojčiacu policajtku sa na účely tohto zákona považuje policajtka, ktorá svojho nadriadeného písomne informovala o tejto skutočnosti.“.
172.
V § 275 ods. 2 sa slová „na dobu šesť rokov" nahrádzajú slovami „do 30. júna 2004".
173.
V § 276a ods. 1 prvej vete sa slová „v rovnakom druhu štúdia" nahrádzajú slovami „rovnakého stupňa".
174.
Za § 276b sa vkladajú § 276c a 276d, ktoré znejú:
㤠276c
Pri poskytovaní služobného voľna s nárokom na služobný plat policajtovi, ktorý začal pri výkone štátnej služby študovať pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa predpisov platných do 30. apríla 2004.
§ 276d
Zníženie funkčného platu policajta v prípravnej štátnej službe podľa predpisov platných do 30. apríla 2004 sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplatňuje.“.
175.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 73/1998 Z. z.
PRVÁ ČASŤ
POLICAJNÝ ZBOR
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
1.01. prezident Policajného zboru, generálny riaditeľ sekcie 30 % až 57 %
1.02. riaditeľ úradu, viceprezident Policajného zboru, zástupca
generálneho riaditeľa sekcie
20 % až 46 %
1.03. riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa úradu 15 % až 40 %
1.04. vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru 10 % až 32 %
1.05. vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia 7 % až 26 %
2. Akadémia Policajného zboru, organizácie a zariadenia riadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
2.01. rektor Akadémie Policajného zboru 20 % až 45 %
2.02. riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia, prorektor Akadémie
Policajného zboru
15 % až 38 %
2.03. vedúci katedry, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie
a zariadenia, vedúci predmetovej skupiny, vedúci oddelenia
8 % až 26 %
3. Výkonné útvary Policajného zboru
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
3.01. riaditeľ krajského riaditeľstva 20 % až 45 %
3.02. riaditeľ okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa krajského riadltelstva 15 % až 42 %
3.03. riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva 10 % až 36 %
3.04. riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa odboru
krajského riaditeľstva, riaditeľ základného útvaru
9 % až 33 %
3.05. zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, vedúci samostatného oddelenia 7 % až 31 %
3.06. vedúci oddelenia, skupiny 5 % až 27 %
DRUHÁ ČASŤ
ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
1. Generálne riaditeľstvo
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
1.01. generálny riaditeľ zboru 30 % až 57 %
1.02. námestník generálneho riaditeľa zboru 20 % až 46 %
1.03. riaditeľ (náčelník) odboru, riaditeľ Útvaru sociálneho zabezpečenia 15 % až 37 %
1.04. vedúci samostatného úseku, vikár, zástupca riaditeľa (náčelníka) odboru 10 % až 30 %
1.05. vedúci oddelenia, vedúci (skupiny) úseku 7 % až 26 %
2. Ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody
pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
2.01. riaditeľ ústavu (nemocnice) 15 % až 45 %
2.02. zástupca riaditeľa ústavu (nemocnice) 10 % až 30 %
2.03. riaditeľ (vedúci) účelového zariadenia zboru 6 % až 27 %
2.04. vedúci (náčelník) oddelenia, zástupca vedúceho (náčelníka) oddelenia,
vedúci skupiny (úseku)
5 % až 22 %
TRETIA ČASŤ
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
1.01. riaditeľ, námestník riaditeľa, riaditeľ sekcie, riaditeľ priamo riadeného odboru 30 % až 57 %
1.02. zástupca riaditeľa sekcie, zástupca riaditeľa priamo riadeného odboru 20 % až 46 %
1.03. riaditeľ odboru, vedúci samostatného oddelenia, vedúci oddelenia, vedúci zariadenia 15 % až 40 %
1.04. zástupca riaditeľa odboru, zástupca vedúceho samostatného oddelenia,
zástupca vedúceho oddelenia, zástupca vedúceho zariadenia
10 % až 32 %
1.05. vedúci skupiny 5 % až 26 %
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA
1. Generálne riaditeľstvo Železničnej polície
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
1.01. generálny riaditeľ 30 % až 57 %
1.02. námestník generálneho riaditela 20 % až 46 %
1.03. riaditeľ odboru generálneho riaditeľstva 15 % až 37 %
1.04. zástupca riadltela odboru generálneho riaditeľstva 10 % až 30 %
1.05. vedúci samostatného oddelenia generálneho riaditeľstva 7 % až 26 %
1.06. vedúci oddelenia generálneho riaditeľstva 5 % až 22 %
2. Oblastné správy Železničnej polície
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
2.01. riaditeľ oblastnej správy 18 % až 42 %
2.02. zástupca riaditela oblastnej správy 15 % až 37 %
2.03. vedúci oddelenia 7 % až 25 %
2.04. zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny 5 % až 20 %
3. Odbory Železničnej polície
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
3.01. riaditeľ odboru 15 % až 35 %
3.02. zástupca riaditela odboru 10 % až 25 %
3.03. vedúci oddelenia 7 % až 22 %
3.04. zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny 5 % až 15 %
."
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1999 Z. z., zákonom č. 181/1999 Z. z., zákonom č. 356/1999 Z. z., zákonom č. 224/2000 Z. z., zákonom 464/2000 Z. z., zákonom 241/2001 Z. z., zákonom 98/2002 Z. z., zákonom č. 328/2002 Z. z., zákonom č. 422/2002 Z. z., zákonom č. 659/2002 Z. z. a zákonom č. 212/ 2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem § 87 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.