186/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
ZÁKON
z 12. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z. a zákona č. 430/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa za slová „poisťovateľom poisťovňa“ vkladá čiarka a slová „poisťovňa z iného členského štátu“.
2.
V § 20 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „poisťovateľ“ vkladá čiarka a slová „ktorým je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa“ a v druhej vete sa slová „ak ide o poisťovateľa z iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu“.
3.
V § 20 ods. 4 v prvej vete sa za slovo „poisťovateľovi“ vkladá čiarka a slová „ktorým je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa“ a v druhej vete sa slová „Ak ide o poisťovateľa z iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „Ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu“.
4.
V § 24 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 24a a 24b.“.
5.
V § 24a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za škody vzniknuté úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
6.
V § 24a ods. 5 písm. b) a odseku 6 sa za slovo „poisťovateľ“ vkladá čiarka a slová „ktorým je poisťovňa z iného členského štátu“.
7.
V § 24b ods. 1 sa za slová „plniť z“ vkladá slovo „poistného“.
8.
V § 24b ods. 3 sa slová „ods. 4 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3, 5 a 8“.
9.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 43/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem poberateľa invalidného dôchodku uvedeného v § 266“.
2.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu“.
3.
V § 122 odsek 3 znie:
„(3)
Na platnosť právnych úkonov v mene Sociálnej poisťovne sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov rady riaditeľov, ak rada riaditeľov v štatúte Sociálnej poisťovne neurčí inak.“.
4.
V § 131 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
5.
V § 153 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
6.
V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
7.
V § 168 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
splátky účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
8.
V § 178 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
hospodáriť s finančnými prostriedkami a s majetkom, ktorý jej bol zverený,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
9.
V § 260 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na výplatu starobného dôchodku a pomerného starobného dôchodku, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa posudzuje po 31. decembri 2003 podľa predpisu účinného od 1. januára 2004.“.
10.
V § 263 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Trvanie invalidity podľa tohto zákona Sociálna poisťovňa preskúmava aj vtedy, ak poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 pri kontrolnej lekárskej prehliadke konanej pred 1. januárom 2004 nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia po 31. decembri 2003. Po preskúmaní trvania invalidity sa nárok na výplatu invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku, ktoré sa od 1. januára 2004 podľa odseku 1 považujú za invalidný dôchodok, posudzuje podľa predpisu účinného od 1. januára 2004.“.
11.
Za § 274 sa vkladá § 274a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠274a
Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne skončené do 14. apríla 2004
V konaniach o invalidný dôchodok vrátane konania o invalidný dôchodok podľa § 263, ktoré neboli právoplatne skončené do 14. apríla 2004, sa rozhodne podľa predpisu účinného od 15. apríla 2004.“.
12.
V § 278 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003“ vkladajú slová „okrem poberateľa invalidného dôchodku uvedeného v § 266“.
13.
V § 278 ods. 3 sa za slová „po 31. decembri 2003“ vkladajú slová „okrem poberateľa invalidného dôchodku uvedeného v § 266“.
14.
V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
príplatok za štátnu službu k dôchodku95a) od 1. januára 2004.“.
15.
V prílohe č. 4 kapitole IV v položke 7.2. sa číslo „40“ nahrádza číslom „45“.
16.
V prílohe č. 4 kapitole V v položke 2 písm. a) sa čísla „20 - 30“ nahrádzajú číslami „35 - 45“.
17.
V prílohe č. 4 kapitole V v položke 3 písm. a) sa čísla „20 - 30“ nahrádzajú číslami „35 - 45“.
18.
V prílohe č. 4 kapitole VI oddiele B v položke 1 sa číslo „40“ nahrádza číslom „50“.
19.
V prílohe č. 4 kapitole VII oddiele A v položke 7 sa čísla „20 - 30“ nahrádzajú číslom „45“.
20.
V prílohe č. 4 kapitole VII oddiele B v položke 2 sa číslo „40“ nahrádza číslom „45“.
21.
V prílohe č. 4 kapitole VII oddiele B v položke 4 sa čísla „30 - 40“ nahrádzajú číslami „35 - 45“.
22.
V prílohe č. 4 kapitole VIII oddiele B v položke 4.2. písm. b) sa čísla „35 - 45“ nahrádzajú číslami „40 - 55“.
23.
V prílohe č. 4 kapitole XV oddiele E v položke 4 písm. b) sa čísla „30 - 40“ nahrádzajú číslami „35 - 45“.
24.
V prílohe č. 4 kapitole XV oddiele E v položke 5 písm. b) sa čísla „25 - 40“ nahrádzajú číslami „35 - 45“.
25.
V prílohe č. 4 kapitole XV oddiele G v položke 12 písm. b) sa číslo „40“ nahrádza číslom „45“.
26.
V prílohe č. 4 kapitole XV oddiele G v položke 35 sa číslo „40“ nahrádza číslom „45“.
27.
V prílohe č. 4 kapitole XV oddiele G v položke 48 písm. b) sa čísla „30 - 40“ nahrádzajú číslami „35 - 45“.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť podala žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
2.
V § 48 ods. 12 sa slová „výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca,“ nahrádzajú slovami „odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj“.
3.
V § 48 ods. 14 sa slová „akcionárov zakladajúcich dôchodkovú správcovskú spoločnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za vhodnú osobu sa ďalej považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa podieľa na založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti,“ nahrádzajú slovami „preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a“.
4.
V § 48 odsek 16 znie:
„(16)
Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti len banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ak majú povolenie na výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo.“.
5.
V § 48 ods. 22 sa za slová „správcovská spoločnosť,“ vkladajú slová „pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti,“ a za slová „pobočka zahraničnej poisťovne,“ sa vkladajú slová „zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne,“.
6.
V § 50 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
7.
V § 51 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.
V § 52 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 11.
9.
V § 54 ods. 7 sa slovo „udelí“ nahrádza slovami „môže udeliť“.
10.
V § 55 sa vypúšťa odsek 6.
11.
V § 81 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
12.
§ 110 znie:
㤠110
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,89) ktorý vedie Sociálna poisťovňa. Dáta podľa prvej vety sú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorých štruktúru určí Sociálna poisťovňa.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov89) údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní denne poskytovať úradu informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.90)“.
13.
V § 111 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a preukázanie znalostí v oblasti investovania na finančnom trhu.“.
14.
V § 111 ods. 10 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
15.
V § 111 ods. 11 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Generálny riaditeľ úradu vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie a schvaľuje skúšobný poriadok.“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 91 sa citácia „§ 642 až 651 Obchodného zákonníka“ nahrádza citáciou „Obchodný zákonník a Zákonník práce“.
17.
V § 111 odsek 17 znie:
„(17)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od jej vzniku viesť zoznam svojich sprostredkovateľov s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu a predložiť tento zoznam úradu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť úradu každú zmenu v zozname svojich sprostredkovateľov.“.
18.
V § 112 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 112 ods. 2 sa slová „Dôchodková správcovská spoločnosť a sprostredkovateľ nesmú pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú“.
20.
V § 113 odsek 6 znie:
„(6)
Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený získavať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou
a)
od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií s majetkom v dôchodkovom fonde s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dôchodkového fondu,
b)
od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.“.
21.
V § 113 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad je povinný viesť register sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia a bezodkladne ho aktualizovať pri každej zmene v zozname sprostredkovateľov.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 10.
22.
§ 123 znie:
㤠123
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia, s výnimkou činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c), najskôr od 1. januára 2005.
(2)
Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra 2004.
(3)
Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom 2005, lehota podľa § 51 ods. 1 písm. e) začne plynúť najskôr od 1. januára 2005.“.
23.
V čl. VII sa na konci pripájajú tieto slová: „a článku I § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z. a zákona č. 340/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa za slová „zúčastniť sa“ vkladajú slová „a zúčastňujú sa“ a slovo „povolenie,7)“ sa nahrádza slovami „povolenie7) počas jej účasti na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona,“.
2.
V § 6 ods. 2 sa v prvej vete slová „Ročný príspevok“ nahrádzajú slovami „Výšku ročného príspevku“ a slovo „rovnaký" sa nahrádza slovom „rovnaká" a v druhej vete sa za slovo „štvrťrok" vkladajú slová „pred dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej splátky z ročného príspevku".
3.
V § 6 ods. 3 sa pred slovo „určuje" vkladajú slová „ustanovuje tento zákon alebo" a slovo „rovnako" sa nahrádza slovami „za rovnakých podmienok".
4.
V § 7 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.".
5.
V § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak splatnosť mimoriadneho príspevku neustanovuje tento zákon.".
6.
Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý znie:
㤠22c
(1)
Banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona a ktorej z dôvodu zlúčenia alebo splynutia so zahraničnou bankou, z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku banky zahraničnej banke alebo z iného dôvodu18ba) má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sama alebo jej právny nástupca vykonávať bankové činnosti na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany vkladov v inom štáte (§ 4 ods. 2 a 3), je povinná v záujme ochrany vkladateľov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany vkladov, ktoré sú uložené v tejto banke, a najmenej 12 mesiacov pred uskutočnením tejto zmeny je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre vkladateľov
a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov a o dôsledkoch tejto zmeny pre vkladateľov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch banky alebo jej právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov,
b)
o systéme ochrany vkladov, ktorý po zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov bude zabezpečovať ochranu vkladov uložených v tejto banke, najmä presné označenie tohto systému ochrany vkladov, pravidlá ochrany vkladov v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupné vklady v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch banky alebo jej právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas vykonávania bankových činností na území Slovenskej republiky.
(2)
Banka, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 povinná
a)
písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany vkladov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany vkladov v porovnaní s ochranou vkladov podľa tohto zákona,
b)
písomne uzavrieť s každým vkladateľom, na vklady ktorého sa vzťahuje zmena systému ochrany vkladov, osobitnú zmluvu, ktorou sa upravia všetky dôsledky vyplývajúce pre vkladateľa a jeho vklady zo zmeny systému ochrany vkladov; ak sa vkladateľ rozhodne vybrať svoje vklady alebo previesť ich inde, banka je povinná umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií voči vkladateľovi, a to aj pri vkladoch, ktoré nie sú splatné,
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1,
d)
preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná
1.
hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku (§ 6 ods. 3), ak ku dňu zmeny účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, alebo
2.
polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku (§ 6 ods. 3), ak ku dňu zmeny účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 sa na banku nevzťahuje bod 1 a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom.
(3)
Splnenie povinností banky uvedených v odsekoch 1 a 2 je odkladacou podmienkou na zmenu18bb) účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona.
(4)
Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia banky, ktorej zanikla účasť na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tejto banky v orgánoch fondu.
(5)
Informáciu pre vkladateľov podľa odseku 1 písm. b) je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj
a)
zahraničná banka, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňovala ani sa nezúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona,
b)
zahraničná finančná inštitúcia, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky a ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18ba, 18bb a 18bc znejú:
„18ba)
Napríklad § 69 a 69a, § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
18bb)
§ 36 ods. 1 a 2 prvá veta, § 39 a § 452 Občianskeho zákonníka.
18bc)
§ 11 ods. 1 až 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. III prvého bodu až tretieho bodu, piateho bodu až dvadsiateho siedmeho bodu a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004, a čl. III štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.