84/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2002 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníkov typu Mi-24.
Dohoda nadobudla platnosť 25. októbra 2002 na základe článku 16 ods.1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.