613/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

613
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. decembra 2003,
ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Devízová ohlasovacia povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona pre tuzemca a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku, s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, sa plní predkladaním týchto hlásení:
Označenie hlásenia Názov hlásenia
OHP (NBS) 1-99 Hlásenie o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, finančných úverov
a tuzemských cenných papierov
OHP (NBS) 2-04 Hlásenie o zriadení účtu a stave účtu v zahraničí
DEV (NBS) 1-12 Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach
FORM 1 Popis jednotlivých dlhodobých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných
dlhov voči zahraničiu
FORM 1A Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé štátne, štátom
garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 2 Jednotlivé dlhodobé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu -
stav a transakcie počas vykazovaného obdobia
FORM 3 Opravy vo výkazoch FORM 1 a FORM 2
Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu
(2)
Hlásenie DEV (NBS) 1–12 o zahraničných aktívach a pasívach sa predkladá, ak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva dosiahnu hodnotu jeden milión slovenských korún a viac.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na banky a pobočky zahraničných bánk; tým nie je dotknuté plnenie ohlasovacej povinnosti podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 8. Vo vzoroch hlásení je ustanovená štruktúra hlásení, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie.
§ 2
(1)
Hlásenia tuzemca a organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku uvedené v § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:
Označenie
hlásenia
Periodicita
predkladania
Termín
predkladania
Forma a spôsob
predkladania
OHP (NBS) 1-99
platby po každej platbe súčasne s príkazom na prevod peňažných
prostriedkov
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
inkaso po každom inkase do 15 dní od pripísania na účet v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
OHP (NBS) 2-04 štvrťročne do 15 dní po skončení štvrťroka v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
DEV (NBS) 1-12
časť 1 až 3 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
časť 4 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 1 štvrťročne do 15. kalednárneho dňa nasledujúceho
mesiaca po uplynutí štvrťroka, v ktorom
záväzok vznikol
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 1A štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca po uplynutí štvrťroka
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 2 ročne do 15. februára po uplynutí kalendárneho
roka
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 3 štvrťročne do 15. februára po uplynutí kalendárneho
roka, ak ide o opravu ročných údajov, do 15.
kalendárneho dňa po uplynutí štvrťroka, ak
ide o opravu štvrťročných údajov
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
FORM 4 ročne do 15. februára po uplynutí kalendárneho
roka
v jednom vyhotovení
písomne v listinnej podobe
(2)
Hlásenie OHP (NBS) 1–99 sa predkladá devízovému miestu, ktoré je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Hlásenie predložené devízovému miestu sa doručí písomne v listinnej podobe v jednom vyhotovení Národnej banke Slovenska do piatich dní po jeho predložení.
(3)
Hlásenia OHP (NBS) 2–04, DEV (NBS) 1–12, FORM 1, FORM 1A, FORM 2, FORM 3 a FORM 4 sa predkladajú priamo Národnej banke Slovenska.
§ 3
(1)
Pri vypracúvaní hlásení OHP (NBS) 1–99, OHP (NBS) 2–04 a DEV (NBS) 1–12 sa používajú kódy odvetvovej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,2) štatistický číselník okresov podľa osobitného predpisu3) a číselník kódov krajín a číselník peňažných mien podľa prílohy č. 9.
(2)
Pri vypracúvaní hlásenia OHP (NBS) 1–99 sa používajú platobné tituly podľa osobitného predpisu.4)
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Marián Jusko v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Príloha č. 9 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.
Časť 1
Číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií
Kód OSN Alfabetický kód krajín/medzinárodných organizácií Slovenský skrátený názov
21) 32)
004 AF AFG Afganistan
008 AL ALB Albánsko
012 DZ DZA Alžírsko
016 AS
Americká Samoa
020 AD AND Andorra
024 AO AGO Angola
660 AI AIA Anquilla
010 AQ ATA Antarktída
028 AG ATG Antigua a Barbuda
032 AR ARG Argentína
051 AM ARM Arménsko
533 AW ABW Aruba
036 AU AUS Austrália
031 AZ AZE Azerbajdžan
044 BS BHS Bahamy
048 BH BHR Bahrajn
050 BD BGD Bangladéš
052 BB BRB Barbados
056 BE BEL Belgicko
084 BZ BLZ Belize
204 BJ EN Benin
060 BM BMU Bermudy
064 BT BTN Bhután
112 BY BLR Bielorusko
068 BO BOL Bolívia
070 BA BIH Bosna a Hercegovina
072 BW BWA Botswana
074 BV BVT Bouvetov ostrov
076 BR BRA Brazília
086 IO IOT Britské indickooceánske územie
092 VG VGB Britské Panenské ostrovy
096 BN BRN Brunej
100 BG BGR Bulharsko
854 BF BFA Burkina
108 BI BDI Burundi
184 CK COK Cookove ostrovy
196 CY CYP Cyprus
148 TD TCD Čad
203 CZ CZE Česko
152 CL CHL Čile
156 CN CHN Čína
208 DK DNK Dánsko
212 DM DMA Dominika
214 DO DOM Dominikánska republika
262 DJ DJI Džibutsko
818 EG EGY Egypt
218 EC ECU Ekvádor
232 ER ERI Eritrea
233 EE EST Estónsko
231 ET ETH Etiópia
234 FO FRO Faerské ostrovy
238 FK FLK Falklandy
242 FJ FJI Fidži
608 PH PHL Filipíny
246 FI FIN Fínsko
254 GF GUF Francúzska Guyana
258 PF PYF Francúzska Polynézia
260 TF ATF Francúzske južné územia
250 FR FRA Francúzsko
266 GA GAB Gabon
270 GM GMB Gambia
288 GH GHA Ghana
292 GI GIB Gibraltár
300 GR GRC Grécko
308 GD GRD Grenada
304 GL GRL Grónsko
268 GE GEO Gruzínsko
312 GP GLP Guadeloupe
316 GU GUM Guam
320 GT GTM Guatemala
GG3) Guernsey
324 GN GIN Guinea
624 GW GNB Guinea-Bissau
328 GY GUY Guyana
332 HT HTI Haiti
334 HM HMD Heardov ostrov
530 AN ANT Holandské Antily
528 NL NLD Holandsko
340 HN HND Honduras
344 HK HKG Hongkong
191 HR HRV Chorvátsko
356 IN IND India
360 ID IDN Indonézia
368 IQ IRQ Irak
364 IR IRN Iran
372 IE IRL Írsko
352 IS ISL Island
IM3) Ostrov Man
376 IL ISR Izrael
239 GS SGS Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
388 JM JAM Jamajka
392 JP JPN Japonsko
887 YE YEM Jemen
JE3) Jersey
400 JO JOR Jordánsko
891 YU YUG Juhoslávia
710 ZA ZAF Južná Afrika
136 KY CYM Kajmanie ostrovy
116 KH KHM Kambodža
120 CM CMR Kamerun
124 CA CAN Kanada
132 cv CPV Kapverdy
634 QA QAT Katar
398 KZ KAZ Kazachstan
404 KE KEN Keňa
417 KG KGZ Kirgizsko
296 KI KIR Kiribati
166 CC CCK Kokosové ostrovy
170 CO COL Kolumbia
174 KM COM Komory
180 CD COD Kongo
178 CG COG Kongo
408 KP PRK Kórejská ľudovodemokratická republika
410 KR KOR Kórejská republika
188 CR CRI Kostarika
192 CU CUB Kuba
414 KW KWT Kuvajt
418 LA LAO Laos
426 LS LSO Lesotho
422 LB LBN Libanon
430 LR LBR Libéria
434 LY LBY Líbya
438 LI LIE Lichtenštajnsko
440 LT LTU Litva
428 LV LVA Lotyšsko
442 LU LUX Luxembursko
446 MO MAC Macao
807 MK MKD Macedónsko
450 MG MDG Madagaskar
348 HU HUN Maďarsko
458 MY MYS Malajzia
454 MW MWI Malawi
462 MV MDV Maldivy
466 ML MLI Mali
470 MT MLT Malta
504 MA MAR Maroko
584 MH MHL Marshallove ostrovy
474 MQ MTQ Martinik
480 MU MUS Maurícius
478 MR MRT Mauritánia
175 YT MYT Mayotte
581 UM UMI Menšie odľahlé ostrovy USA
484 MK MEX Mexiko
583 FM FSM Mikronézia
104 MM MMR Mjanmarsko
498 MD MDA Moldavsko
492 MC MCO Monako
496 MN MNG Mongolsko
500 MS MSR Montserrat
508 MZ MOZ Mozambik
516 NA NAM Namíbia
520 NR NRU Nauru
276 DE DEU Nemecko
524 NP NPL Nepál
562 NE NER Niger
566 NG NGA Nigéria
558 NI NIC Nikaragua
570 NU NIU Niue
574 NF NFK Norfolk
578 NO NOR Nórsko
540 NC NCL Nová Kaledónia
554 NZ NZL Nový Zéland
512 OM OMN Omán
586 PK PAK Pakistan
585 PW PLW Palau
591 PA PAN Panama
850 VI VIR Panenské ostrovy USA
598 PG PNG Papua-Nová Guinea
600 PY PRY Paraguaj
604 PE PER Peru
612 PN PCN Pitcairnove ostrovy
384 CI CIV Pobrežie Slonoviny
616 PL POL Poľsko
630 PR PRI Portoriko
620 PT PRT Portugalsko
040 AT AUT Rakúsko
638 RE REU Réunion
226 GQ GNQ Rovníková Guinea
642 RO ROM Rumunsko
643 RU RUS Rusko
646 RW RWA Rwanda
666 PM SPM Saint Pierre a Miquelon
222 SV SLV Salvádor
674 SM SMR San Maríno
682 SA SAU Saudská Arábia
686 SN SEN Senegal
580 MP MNP Severné Mariany
690 SC SYC Seychely
694 SL SLE Sierra Leone
702 SG SGP Singapur
703 SK SVK Slovensko
705 SI SVN Slovinsko
706 SO SOM Somálsko
784 AE ARE Spojené arabské emiráty
826 GB GBR Spojené kráľovstvo
840 US USA Spojené štáty americké
144 LK LKA Srí Lanka
140 CF CAF Stredoafrická republika
736 SD SDN Sudán
740 SR SUR Surinam
744 SJ SJM Svalbard a Jan Mayen
748 SZ SWZ Svazijsko
654 SH SHN Svätá Helena
662 LC LCA Svätá Lucia
659 KN KNA Svätý Krištof
678 ST STP Svätý Tomáš
670 VC VCT Svätý Vincent
760 SY SYR Sýria
090 SB SLB Šalamúnove ostrovy
724 ES ESP Španielsko
756 CH CHE Švajčiarsko
752 SE SWE Švédsko
762 TJ TJK Tadžikistan
158 TW TWN Taiwan
380 IT ITA Taliansko
834 TZ TZA Tanzánia
764 TH THA Thajsko
768 TG TGO Togo
772 TK TKL Tokelau
776 TO TON Tonga
780 TT TTO Trinidad a Tobago
788 TN TUN Tunisko
792 TR TUR Turecko
795 TM TKM Turkménsko
796 TC TCA Turks a Caicos
798 TV TUV Tuvalu
800 UG UGA Uganda
804 UA UKR Ukrajina
858 UY URY Uruguaj
860 UZ UZB Uzbekistan
548 VU VUT Vanuatu
336 VA VAT Vatikán
862 VE VEN Venezuela
162 CX CXR Vianočný ostrov
704 VN VNM Vietnam
626 TP TMP Východný Timor
876 WF WLF Wallis a Futuna
894 ZM ZMB Zambia
732 EH ESH Západná Sahara
882 WS WSM Západná Samoa
716 ZW ZWE Zimbabwe
XX Nešpecifikované oblasti vnútri EÚ
ZZ Nešpecifikované oblasti mimo EÚ
1C IMF - Medzinárodný menový fond
1D WTO - Svetová obchodná organizácia
1E IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
1F IDA - Medzinárodné združenie pre rozvoj
1H UNESCO - Vzdelávacia, vedecká a kultúrna organizácia Spojených národov
U FAO - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
1K WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
1L IFAD - Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj
1M IFC - Medzinárodná finančná korporácia
1N MIGA - Multilaterálna agentúra pre investičné záruky
1O UNICEF - Detský fond Spojených národov
1P UNHCR - Vysoký komisár Spojených národov pre utečencov
1Q UNRWA - Agentúra Spojených národov pre pomoc a prácu v Palestíne
1R IAEA - Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu
1S ILO - Medzinárodná organizácie práce
1T ITU - Medzinárodná telekomunikačná jednotka
4B EMS - Európsky menový systém
4C EIB - Európska investičná banka
4D EC - Európska komisia
4E EDF - Európsky rozvojový fond
4F ECB - Európska centrálna banka
4G EIF - Európsky investičný fond
4H ECSC - Európske spoločenstvo pre oceľ a uhlie
4K Európsky parlament
4L Rada Európskej únie
4M Súdny dvor
4N Audítorský dvor
4P Hospodársky a sociálny výbor
4Q Regionálny výbor
4Z Nešpecifikované európske inštitúcie
5A OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
5B BIS - Banka pre medzinárodné zúčtovanie
5C IADB - Interamerická banka pre rozvoj
5D AfDB - Africká rozvojová banka
5E AsDB - Ázijská rozvojová banka
5F EBRD - Európska banka pre obnovu a rozvoj
5G IIC - Interamerická investičná korporácia
5H NIB - Nordická investičná banka
5J IBEC - Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu
5K IIB - Medzinárodná investičná banka
5L CDB - Karibská banka pre rozvoj
5M AMK - Arabský menový fond
5N BADEA - Arabská banka pre hospodársky rozvoj v Afrike
5P CASDB - Banka pre rozvoj štátov strednej Afriky
5Q Africký rozvojový fond
5R Ázijský rozvojový fond
5S Fonds special unifié de développement
5T CABEI - Stredoamerická banka pre hospodársku integráciu
5U ADC - Andská spoločnosť pre rozvoj
6B NATO - Severoatlantická aliancia
6C Rada Európy
6D ICRC - Medzinárodný výbor Červeného kríža
6E ESA - Európska vesmírna agentúra
6F EPO - Európsky patentový úrad
6G EUROCONTROL - Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky
6H EUTELSAT - Európska organizácia pre telekomunikačné satelity
6J INTELSAT - Medzinárodná organizácia pre telekomunikačné satelity
6K EBU/UER - Európske vysielacie združenie
6L EUMETSAT - Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov
6M ESO - Európske južné observatórium
6N ECMWF - Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia
6O EMBL - Európske laboratórium molekulárnej biológie
6P CERN - Európska organizácia pre jadrový výskum
6Q IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu
7Z Nešpecifikované medzinárodné organizácie mimo EÚ
1) ISO štandardu 3166
2) Medzinárodné ISO štandardov 4217
3) Neoficiálny ISO 3166-1 kód krajiny, výnimočne rezervovaný dvojmiestny alfabetický kód (zdroj EUROSTAT, BOPvade mecum March 2003)
Časť 2
Číselník kódov peňažných mien
Numerický kód meny Alfabetický kód meny Slovenský názov meny
020 ADP andorrská peseta
784 AED dirham SAE
004 AFA afgán
008 ALL albánsky lek
051 AMD arménsky dram
532 ANG antilský gulden
024 AON nová kwanza
982 AOR reajustado kwanza
032 ARS argentínske peso
040 ATS rakúsky šiling
036 AUD austrálsky dolár
533 AWG arubský gulden
031 AZM azerbajdžanský manat
977 BAM poukážky
052 BBD barbadoský dolár
050 BDT taka
056 BEF belgický frank
100 BGL bulharský lev
048 BHD bahrajnský dinár
108 BIF burundský frank
060 BMD bermudský dolár
096 BND brunejský dolár
068 BOB boliviano
984 BOV mvdol (FC)
986 BRL brazílsky real
044 BSD bahamský dolár
064 BTN ngultrum
072 BWP pula
112 BYB bieloruský rubeľ
084 BZD belizský dolár
124 CAD kanadský dolár
976 CDF konžský frank
756 CHF švajčiarsky frank
990 CLF unidades de fomento (FC)
152 CLP čilske peso
156 CNY čínsky júan
170 COP kolumbijské peso
188 CRC kostarický colon
192 CUP kubánske peso
132 CVE kapverdské escudo
196 CYP cyperská libra
203 CZK česká koruna
276 DEM nemecká marka
262 DJF džibutský frank
208 DKK dánska koruna
214 DOP dominikánske peso
012 DZD alžírsky dinár
218 ECS sucre
983 ECV unidad de valor Constance (UVC) (FC)
233 EEK estónska koruna
818 EGP egyptská libra
232 ERN eritrejská nakfa
724 ESP španielska peseta
230 ETB etiópsky birr
978 EUR euro
246 FIM fínska marka
242 FJD fidžijský dolár
238 FKP falklandská libra
250 FRF francúzsky frank
826 GBP anglická libra
981 GEL gruzínsky lari
288 GHC cedi
292 GIP gibraltárska libra
270 GMD dalasi
324 GNF guinejský frank
300 GRD drachma
320 GTQ quetzal
624 GWP peso Guiney-Bissau
328 GYD guayanský dolár
344 HKD hongkongský dolár
340 HNL lempira
191 HRK chorvátska kuna
332 HTG gourde
348 HUF maďarský forint
360 IDR indonézska rupia
372 IEP írska libra
376 ILS nový izraelský šekel
356 INR indická rupia
368 IQD iracký dinár
364 IRR iránsky rial
352 ISK islandská koruna
380 ITL talianska líra
388 JMD jamajský dolár
400 JOD jordánsky dinár
392 JPY japonský jen
404 KES kenský šiling
417 KGS som
116 KHR riel
174 KMF komorský frank
408 KPW severokórejský won
410 KRW juhokórejský won
414 KWD kuvajtský dinár
136 KYD dolár Kajmaních ostrovov
398 KZT kazachstanský tenge
418 LAK kip
422 LBP libanonská libra
144 LKR srílanská rupia
430 LRD libérijský dolár
426 LSL loti
440 LTL litovský litas
442 LUF luxemburský frank
428 LVL lotyšský lats
434 LYD líbyjský dinár
504 MAD marocký dirham
498 MDL moldavský lei
450 MGF madagaskarský frank
807 MKD macedónsky denár
104 MMK kyat
496 MNT mongolský tugrik
446 MOP pataca
478 MRO ukija
470 MTL maltská líra
480 MUR maurícijská rupia
462 MVR maledivská rupia
454 MWK malawijská kwacha
484 MXN mexické peso
979 MXV mexican. unidad de inversion (UDI) (FC)
458 MYR malajzijský ringgit
508 MZM metical
516 NAD namíbijský dolár
566 NGN naira
558 NIO córdoba
528 NLG holandský gulden
578 NOK nórska koruna
524 NPR nepálska rupia
554 NZD novozélandský dolár
512 OMR ománsky rial
590 PAB balboa
604 PEN nový sol
598 PGK kina
608 PHP filipínske peso
586 PKR pakistanská rupia
985 PLN poľský zlotý
620 PTE portugalské escudo
600 PYG guaraní
634 QAR katarský rial
642 ROL rumunský lei
643 RUB ruský rubeľ (1 000 : 1)
810 RUR ruský rubeľ
646 RWF rwandsky frank
682 SAR saudský rial
090 SBD dolár Šalamúnových ostrovov
690 SCR seychelská rupia
736 SDD sudánsky dinár
752 SEK švédska koruna
702 SGD singapurský dolár
654 SHP libra ostrova Svätej Heleny
705 SIT tolar
703 SKK slovenská koruna
694 SLL leone
706 SOS somálsky šiling
740 SRG surinamský gulden
678 STD dobra
222 SVC salvádorský colon
760 SYP sýrska libra
748 SZL lilangeni
764 THB thajský baht
762 TJR tadžický rubeľ
795 TMM manat
788 TND tuniský dinár
776 TOP paanga
626 TPE timorské escudo
792 TRL turecká líra
780 TTD dolár Trinidadu a Tobaga
901 TWD nový taiwansky dolár
834 TZS tanzánijský šiling
980 UAH ukrajinská hryvna
800 UGX ugandský šiling
840 USD americký dolár
997 USN americký dolár next d. (FC)
998 USS americký dolár same d. (FC)
858 UYU uruguajské peso
860 UZS uzbecký sum
862 VEB bolivar
704 VND dong
548 VUV vatu
882 WST tala
950 XAF frank BEAC/CFA
961 XAG striebro
959 XAU zlato
955 XBA EURCO
956 XBB E. M. U. - 6
957 XBC E. U. A. - 9
958 XBD E. U. A. - 17
951 XCD východokaribský dolár
960 XDR I. M. F. (MMF - ZPČ SDR)
XFO zlatý frank
XFU frank UIC
952 XOF frank BCEAO/CFA
964 XPD paládium
953 XPF frank CFP
962 XPT platina
XRE rinet (FC)
999 XXX transakcie bez meny
886 YER jemenský rial
891 YUM nový dinár
710 ZAR juhoafrický rand
894 ZMK zambijská kwacha
180 ZRN nový zair
716 ZWD zimbabwiansky dolár
1)
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 570/2003 Z. z.).
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí.
4)
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.).