609/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

609
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z. a zákona č. 114/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitný zákon1) neustanovuje inak.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa citácia „Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 1a písmeno h) znie:
„h)
daňovým exekučným konaním konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky (§ 90),“.
4.
V § 3 ods. 9 sa slová „vykonávajú banky a poisťovne“ nahrádza slovami „vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka") a poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne (ďalej len „poisťovňa")“.
5.
V § 3 ods. 12 sa slová „daň vyrubiť a dodatočne vyrubiť“ nahrádzajú slovami „vyrubiť daň alebo rozdiel dane“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak sa u daňového subjektu vykonáva daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, dokončí daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu ten správca dane, ktorý ju začal (§ 15 ods. 13).“.
6.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Účastníci daňového konania a tretie osoby sú povinné na požiadanie správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti preukazujúcim meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu.“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Práva a povinnosti účastníka daňového konania má aj ten, na koho podľa tohto zákona prešla za daňového dlžníka povinnosť alebo na koho prešli podľa osobitného predpisu14c) záväzky za daňového dlžníka, alebo od koho možno podľa tohto zákona vyžadovať plnenie za daňového dlžníka (§ 73 ods. 7).“.
8.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zástupca koná osobne, ak z obsahu plnomocenstva nevyplýva, že za zástupcu môže konať aj iná osoba; na takéto konanie udelí zástupca inej osobe plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom. Konanie inej osoby v rozsahu udeleného plnomocenstva sa považuje za konanie zástupcu.“.
9.
V § 13 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
(11)
Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu prostredníctvom poštového podniku5b) (ďalej len „pošta") alebo prijaté elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisom6aa) na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre colné úrady, alebo na adresu elektronickej podateľne správcu dane, ktorým je obec.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 6aa znejú:
„5b) Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
6aa)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 14 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane je oprávnený na účely správy daní vykonávať miestne zisťovanie.“.
11.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia o miestnom zisťovaní sa vzťahujú rovnako aj na daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo a ich zamestnancov.“.
12.
V § 14a ods. 1 prvej vete sa slová „v daňovom konaní“ nahrádzajú slovami „pri správe daní“.
13.
V § 14a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie nemá odkladný účinok.“.
14.
V § 14a ods. 11 sa slová „daňovému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „orgánu najbližšie nadriadenému správcovi dane“.
15.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo osobitného zákona6ea)“ a tretia veta znie: „Za daňovú kontrolu sa považuje aj kontrola oprávnenosti vrátenia dane alebo kontrola na účel zistenia oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona.6eb)“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ea sa vypúšťa.
17.
V § 15 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o takomto postupe je správca dane povinný vyhotoviť protokol o určení dane podľa pomôcok, pričom sa postupuje podľa odsekov 10 až 13 s výnimkou odseku 11 písm. g) a h); v takom prípade správca dane uvedie pomôcky, ktoré použil.“.
18.
V § 15 ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladá čiarka a slová „ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak správca dane v priebehu daňovej kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce vykonanie daňovej kontroly aj iného zdaňovacieho obdobia alebo inej dane, ktoré neboli uvedené v oznámení o výkone daňovej kontroly podľa odseku 2, je správca dane oprávnený rozšíriť výkon daňovej kontroly aj o iné zdaňovacie obdobie alebo inú daň; túto skutočnosť je správca dane povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanému daňovému subjektu.“.
19.
V § 15 ods. 6 písm. d) sa za slovo „záznamov“ vkladajú slová „v písomnej forme alebo v technickej forme6ed)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ed znie:
„6ed)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6ec sa citácia „Zákon č. 366/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“.
21.
V § 15 odsek 10 znie:
„(10)
O výsledku zistenia vyhotoví zamestnanec správcu dane protokol o daňovej kontrole, ktorý doručí podľa § 17 kontrolovanému daňovému subjektu spolu s výzvou na jeho vyjadrenie a prerokovanie protokolu o daňovej kontrole; vo výzve určí dátum prerokovania protokolu o daňovej kontrole, pričom prerokovanie protokolu o daňovej kontrole sa môže uskutočniť až po uplynutí lehoty na vyjadrenie kontrolovaného daňového subjektu k tomuto protokolu. Kontrolovaný daňový subjekt je oprávnený písomne sa vyjadriť k protokolu o daňovej kontrole najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Ak sa daňový subjekt zo závažných dôvodov v deň určený vo výzve nemôže zúčastniť prerokovania protokolu o daňovej kontrole, je povinný si na tento účel určiť zástupcu. Správca dane je oprávnený na základe písomného vyjadrenia kontrolovaného daňového subjektu protokol o daňovej kontrole opraviť alebo vyhotoviť dodatok k tomuto protokolu najneskôr v deň jeho prerokovania s kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom.“.
22.
V § 15 ods. 11 písmeno f) znie:
„f)
miesto vykonávania daňovej kontroly a dátum začatia daňovej kontroly,“.
23.
V § 15 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Po prerokovaní protokolu o daňovej kontrole protokol podpisuje kontrolovaný daňový subjekt alebo jeho zástupca a zamestnanec správcu dane. Odmietnutie podpisu kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom zamestnanec správcu dane v protokole zaznamená spolu s dôvodom odmietnutia, ak je mu známy. Jedno vyhotovenie protokolu odovzdá zamestnanec správcu dane kontrolovanému daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi. Deň prerokovania protokolu je dňom jeho doručenia. Ak kontrolovaný daňový subjekt alebo jeho zástupca odmietne protokol o daňovej kontrole podpísať alebo prevziať alebo sa sám alebo jeho zástupca nezúčastní na prerokovaní protokolu o daňovej kontrole v deň určený vo výzve, považuje sa za deň prerokovania a doručenia protokolu o daňovej kontrole deň, ktorý je určený vo výzve na prerokovanie tohto protokolu.
(13)
Daňová kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu o daňovej kontrole s kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom. Dňom nasledujúcim po dni prerokovania protokolu o daňovej kontrole sa začína vyrubovacie konanie (§ 44). Doručenie protokolu o daňovej kontrole sa považuje za úkon smerujúci k vyrubeniu dane alebo rozdielu dane (§ 45 ods. 2).“.
24.
V § 15 ods. 15 sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „kontrola na účel zistenia oprávnenosti uplatneného“.
25.
V § 15 ods. 17 sa za slovo „časti“ vkladajú slová „a § 32, 34 a 41“.
26.
V § 15a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňom vzniku záložného práva (§ 71); o strate účinnosti predbežného opatrenia musí správca dane písomne upovedomiť daňový subjekt“.
27.
V § 15b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa § 48 ods. 1“.
28.
V § 15c sa vypúšťa prvá veta.
29.
V § 17 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak takéto osoby nie sú ustanovené, postupuje sa podľa odseku 3.“.
30.
V § 17 ods. 9 sa slová „(§ 31)“ nahrádzajú slovami „alebo ktorú správca dane eviduje na základe registrácie z úradnej moci (§ 31) alebo podľa osobitného zákona1b)“.
31.
V § 17 ods. 10 sa za slovo „povinnosti“ vkladá čiarka a slová „ktorú správca dane eviduje na základe registrácie z úradnej moci“.
32.
V § 17 sa vypúšťa odsek 12 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 7.
33.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Doručovanie elektronickými prostriedkami
(1)
Správca dane je oprávnený doručovať písomnosti aj elektronickými prostriedkami za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6aa)
(2)
Ak daňový subjekt chce, aby mu správca dane doručoval písomnosti elektronickými prostriedkami, je povinný elektronicky správcovi dane oznámiť všetky údaje potrebné na takéto doručovanie, a to najmä meno a priezvisko fyzickej osoby, daňové identifikačné číslo, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, daňové identifikačné číslo a jej sídlo. Takéto oznámenie musí byť podané podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke daňového riaditeľstva, internetovej stránke colného riaditeľstva a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.6aa)
(3)
Písomnosť doručovaná elektronickými prostriedkami sa považuje za doručenú v deň, keď správca dane prijme potvrdenie od daňového subjektu o jej prevzatí podpísané zaručeným elektronickým podpisom.6aa) Takéto doručenie sa považuje za doručenie do vlastných rúk.
(4)
Ak daňový subjekt nepotvrdí prijatie písomnosti podľa odseku 3 do troch pracovných dní odo dňa odoslania písomnosti elektronickými prostriedkami, písomnosť sa považuje za nedoručenú. V takom prípade správca dane doručí písomnosť daňovému subjektu na adresu na doručovanie poštou (§ 17).“.
34.
V § 19 ods. 2 sa v tretej vete vypúšťajú slová „alebo sídla“.
35.
V § 20 ods. 2 sa za slová „podľa § 38“ vkladajú slová „a plnia registračnú a oznamovaciu povinnosť podľa § 31“.
36.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Podanie urobené telegraficky, telefaxom, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom,6aa) treba doručiť aj v písomnej forme, a to do piatich pracovných dní od jeho odoslania, inak sa nepovažuje za doručené.“.
37.
V § 20 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom6aa) sa prijíma na adresu elektronickej podateľne správcu dane. Adresu elektronickej podateľne zverejní správca dane na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.
(8)
Na podania daňových subjektov urobené elektronickými prostriedkami, adresované správcovi dane, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17a.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
38.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva
a)
inému správcovi dane alebo inému zamestnancovi toho istého správcu dane na účely správy daní,
b)
orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania o opravných prostriedkoch,
c)
daňovému riaditeľstvu na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,7aa)
d)
colným orgánom na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,7b)
e)
prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej a finančnej polície Policajného zboru na základe osobitných predpisov,8)
f)
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti správcu dane alebo jeho nadriadeného orgánu alebo odvolacieho orgánu podľa osobitného zákona7a) na účely kontroly a v súvislosti s uplatňovaním ich pôsobnosti,
g)
súdu na účely súdneho konania,7c)
h)
ministerstvu na účely plnenia jeho úloh v oblasti daní podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,7ab)
i)
daňovému riaditeľstvu, colnému riaditeľstvu a ministerstvu, ak sa poskytuje zoznam daňových dlžníkov so skutočnou výškou daňového nedoplatku,
j)
vláde Slovenskej republiky v súvislosti s predkladaním informácie o daňových nedoplatkoch,
k)
právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,
l)
sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni11d) a Národnému úradu práce o skutočnostiach, ktoré súvisia s plnením ich úloh,
m)
krajským úradom a obvodným úradom vo veciach poskytovania dávky sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a štátnych sociálnych dávok,
n)
nadriadenému orgánu správcu dane a ministerstvu v rozsahu a na účely podľa medzinárodných zmlúv,8e)
o)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej sa doručuje rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v rozsahu podľa § 75 ods. 2,
p)
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky na účely spracovania údajov o vrátenej spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív podľa osobitného zákona8f) a na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu o výrobe a uvádzaní liehu na trh,8fa)
r)
Úradu pre štátnu pomoc na účely posudzovania, hodnotenia, schvaľovania štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu štátnej pomoci,8g)
s)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia štatistických registrov a štátnych štatistických zisťovaní podľa osobitného zákona,8h)
t)
krajským úradom alebo obvodným úradom na účely podľa osobitného zákona,8i)
u)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo krajskému úradu a obvodnému úradu na účely podľa osobitného zákona,8j)
v)
príslušnému úradu iného štátu, ktorý je oprávnený uskutočňovať vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv,
w)
notárovi pri zápise skutočností do Notárskeho centrálneho registra záložných práv,8h)
x)
ministerstvu, daňovému riaditeľstvu a colnému riaditeľstvu na účely započítania daňových pohľadávok (§ 63a),
y)
tretej osobe, ktorej bola postúpená daňová pohľadávka (§ 65b) alebo ktorá zastupuje správcu dane v konkurznom konaní (§ 95 ods. 9),
z)
zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie ministerstva, daňového riaditeľstva, colného riaditeľstva alebo správcu dane v konaní pred súdom,
za)
súdnemu exekútorovi na účely podľa osobitného predpisu.8k)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa, 7ab, 7b, 7c, 8f, 8fa a 8k znejú:
„7aa)
Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. v znení zákona č. 182/2002 Z. z., zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
7ab)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
7b)
Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 240/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 239/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7c)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
8f)
Zákon č. 239/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8fa)
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
8k)
§ 34 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 32/2002 Z. z.“.
39.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje
a)
oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka,
b)
zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa § 23b,
c)
zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach, alebo zoznamu daňových dlžníkov, ktorým bol povolený odklad platenia daňového nedoplatku alebo povolené platenie daňového nedoplatku v splátkach (§ 59),
d)
zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov, ktorým bol celkom alebo sčasti odpustený daňový nedoplatok (§ 64),
e)
zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov, ktorým boli poskytnuté úľavy podľa § 103,
f)
zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté a odsúdenie nebolo zahladené,
g)
oznámenie správcu dane o registrácii daňového subjektu podľa § 31 ods. 17,
h)
oznámenie údajov podľa § 23b ods. 16 alebo § 59 ods. 14 a 15 alebo podľa § 103 ods. 8.“.
40.
V § 23 odseky 7 a 8 sa vypúšťajú.
41.
V § 23a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely podľa § 23 ods. 5 písm. e), f) a g) je oprávnený oznámiť daňové tajomstvo aj bývalý zamestnanec správcu dane.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
42.
§ 23b vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Poskytovanie údajov
(1)
Správca dane, ktorým je daňový úrad a colný úrad, písomne oznamuje do konca februára bežného roka daňovému dlžníkovi, ktorý má daňový nedoplatok, u ktorého nebolo premlčané právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok (§ 69) a ktorého výška presiahla u fyzickej osoby 500 000 Sk a u právnickej osoby 5 000 000 Sk, výšku jeho daňového nedoplatku podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka v členení podľa jednotlivých druhov daní. V oznámení správca dane, ktorým je daňový úrad a colný úrad, určí daňovému subjektu lehotu na vyjadrenie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako osem dní odo dňa doručenia oznámenia.
(2)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo na základe postupu podľa odseku 1 vypracujú zoznamy daňových dlžníkov na účely ich zverejnenia; v druhom polroku bežného roka zverejní daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo príslušný zoznam daňových dlžníkov.
(3)
V zoznamoch, ktoré daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú podľa odseku 2, sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
výšku daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov daní.
(4)
Správca dane, ktorým je daňový úrad a colný úrad, na žiadosť daňového subjektu oznámi výšku jeho daňového preplatku, u ktorého nárok na vrátenie nezanikol (§ 63), alebo výšku jeho daňového nedoplatku, u ktorého nebolo premlčané právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok (§ 69) podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka v členení podľa jednotlivých druhov daní.
(5)
Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 5 000 Sk a u právnickej osoby 50 000 Sk; v zozname môže uviesť len údaje podľa odseku 3. Ak správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa prvej vety, vzťahujú sa na tohto správcu dane ustanovenia odsekov 1 až 4 rovnako.
(6)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú zoznamy daňových subjektov, ktorým bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach (§ 59) presahujúce u fyzickej osoby 1 000 000 Sk a u právnickej osoby 10 000 000 Sk; na tento účel daňové úrady a colné úrady zasielajú daňovému riaditeľstvu a colnému riaditeľstvu do piatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo o povolení platenia dane v splátkach kópiu tohto rozhodnutia. Príslušné zoznamy sa zverejňujú a dopĺňajú do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia kópií rozhodnutí.
(7)
V zoznamoch, ktoré daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú podľa odseku 6, sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
druh dane, u ktorej bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach,
d)
výška povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach,
e)
pôvodná lehota splatnosti dane a lehota splatnosti dane vyplývajúca z povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
f)
názov a sídlo daňového úradu alebo colného úradu, ktorý povolil odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach,
g)
informácia o tom, či bola daň zaplatená, dátum zaplatenia dane a výška zaplatenej dane.
(8)
Informáciu podľa odseku 7 písm. g) daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo priebežne dopĺňa na základe oznámenia daňového úradu a colného úradu; na tieto účely je daňový úrad a colný úrad povinný tieto informácie bezodkladne poskytovať.
(9)
Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach zoznam tých daňových subjektov, u ktorých suma povoleného odkladu platenia dane alebo suma povoleného platenia dane v splátkach presahuje u fyzickej osoby 5 000 Sk a u právnickej osoby 50 000 Sk. V zozname môže uviesť len údaje podľa odseku 7.
(10)
Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa vzťahujú aj na zverejňovanie zoznamov daňových dlžníkov, ktorým bol povolený odklad platenia daňového nedoplatku alebo povolené platenie daňového nedoplatku v splátkach.
(11)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú v druhom polroku bežného roka zoznamy daňových dlžníkov, ktorým bola povolená úľava podľa § 103, u ktorých celková suma povolenej úľavy presahuje za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať, u fyzickej osoby 500 000 Sk a u právnickej osoby 5 000 000 Sk; na tieto účely daňové úrady, colné úrady a ministerstvo zasielajú bezodkladne daňovému riaditeľstvu a colnému riaditeľstvu oznámenie o povolení úľavy podľa § 103.
(12)
V zoznamoch, ktoré daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú podľa odseku 11, sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
výška povolenej úľavy podľa § 103,
d)
názov a sídlo štátneho orgánu, ktorý úľavu povolil.
(13)
Daňové riaditeľstvo zverejňuje v druhom polroku bežného roka zoznam daňových dlžníkov, ktorým bol daňový nedoplatok celkom alebo sčasti odpustený podľa § 64, a to podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa má zoznam zverejniť; na ten účel daňový úrad vypracuje zoznam daňových dlžníkov, ktorým bol daňový nedoplatok celkom alebo sčasti odpustený podľa § 64, a zašle ho daňovému riaditeľstvu.
(14)
V zozname, ktorý daňové riaditeľstvo zverejňuje podľa odseku 13, sa uvedie
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
druh dane, z ktorej bol daňový nedoplatok odpustený,
d)
výška odpusteného daňového nedoplatku,
e)
názov a sídlo daňového úradu, ktorý daňový nedoplatok odpustil.
(15)
Správca dane, ktorým je obec, môže primerane postupovať podľa odseku 13; v zozname môže uviesť len údaje uvedené v odseku 14.
(16)
Správca dane na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby oznámi o inom daňovom subjekte údaje podľa odseku 3 písm. a) až c) aj vtedy, ak daňový nedoplatok nepresiahne výšku podľa odseku 1.
(17)
Zoznamy podľa odsekov 3, 7, 9, 10, 12, 14 a 15 sa zverejňujú na internetovej stránke daňového riaditeľstva, na internetovej stránke colného riaditeľstva a obvyklým spôsobom alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií daňovým subjektom daňovým riaditeľstvom, colným riaditeľstvom alebo správcom dane.“.
43.
V § 24 ods. 5 sa slová „vedúci zamestnanec orgánu najbližšie nadriadeného správcovi dane“ nahrádzajú slovami „jeho najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri námietke zaujatosti vedúceho zamestnanca správcu dane, ktorý nemá nadriadeného vedúceho zamestnanca, rozhodne o vylúčení orgán najbližšie nadriadený správcovi dane.“.
44.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa za slovom „rozhodnuté“ vypúšťa čiarka a slová „ak to zákon pripúšťa“.
45.
V § 25 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
odpadol dôvod konania,“.
46.
V § 25 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.
47.
V § 25a ods. 1 sa za slová „konanie o predbežnej otázke (§ 26)“ vkladá čiarka a slová „konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia“.
48.
V § 25a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je ukončené konanie o predbežnej otázke alebo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia, môže správca dane túto lehotu primerane predĺžiť, najdlhšie však na čas, kým sa rozhodne o predbežnej otázke alebo o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia.“.
49.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak daňový subjekt neuhradí náklady daňového konania podľa odseku 4, správca dane je oprávnený ich vymáhať v daňovom exekučnom konaní.“.
50.
V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, alebo obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo,“.
51.
V § 30 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca daňového riaditeľstva, colného riaditeľstva alebo správcu dane s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádza zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
52.
V § 30 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
53.
V § 30a ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
54.
V § 31 ods. 11 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Daňovým identifikačným číslom, ak ide o fyzickú osobu, je jej rodné číslo alebo iný identifikátor určený správcom dane. Daňové identifikačné číslo, ktoré obsahuje rodné číslo, sa zakazuje zverejňovať.“.
55.
V § 31 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto vety: „O vykonaní zmien skutočností, ktoré sú zapísané v osvedčení o registrácii alebo o zrušení registrácie, správca dane zašle daňovému subjektu oznámenie. Daňový subjekt je povinný na účel vyznačenia vykonaných zmien predložiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od doručenia oznámenia.“.
56.
V § 31 odsek 14 znie:
„(14)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo vedú centrálnu evidenciu zaregistrovaných a nezaregistrovaných daňových subjektov. Tieto evidencie slúžia daňovým a colným orgánom na účely zdanenia a okrem oprávnených zamestnancov týchto orgánov nemôže do nej nikto nazrieť ani z nej poskytovať akékoľvek informácie, pričom nie sú dotknuté ustanovenia § 23 ods. 4 a ods. 5 písm. l) a n). Do týchto evidencií však môže nazrieť oprávnený zamestnanec sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Národného úradu práce v súvislosti s plnením ich úloh.“.
57.
V § 31 sa vypúšťa odsek 17.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 17.
58.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Štátne kontrolné orgány sú povinné oznamovať správcom dane výsledky kontrol, ak z týchto výsledkov vyplýva, že došlo alebo mohlo dôjsť k neplneniu daňovej povinnosti.“.
59.
V § 32 ods. 14 sa za slová „základe môže“ vkladajú slová „tomuto daňovému subjektu“ a za slová „stála prevádzkareň“ vkladajú slová „alebo daňová povinnosť zamestnancov tohto daňového subjektu alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky“.
60.
V § 34 ods. 4 sa za slovo „nesplnili“ vkladajú slová „registračnú alebo“.
61.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Správne delikty
(1)
Správca dane uloží daňovému subjektu pokutu v sume rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska a
a)
kladného rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou zistenou správcom dane,
b)
dane určenej dohodou medzi daňovým subjektom a správcom dane (§ 29 ods. 5) alebo
c)
dane určenej správcom dane podľa pomôcok (§ 29 ods. 6).
(2)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa uplatňuje základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v deň vydania rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a vyššou daňou uvedenou daňovým subjektom v dodatočnom daňovom priznaní, správca dane uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške.
(4)
Ak daňový subjekt podá daňové priznanie po lehote ustanovenej osobitným zákonom11ab) alebo po lehote určenej správcom dane vo výzve správcu dane, správca dane mu uloží pokutu vo výške
a)
0,2 % z dane uvedenej v daňovom priznaní za každý deň omeškania, najviac však do výšky 10 % z dane uvedenej v daňovom priznaní; celková výška pokuty môže byť najviac 1 000 000 Sk,
b)
2 000 Sk, ak daňovému subjektu nevznikla za zdaňovacie obdobie daňová povinnosť.
(5)
Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie ani v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, mu uloží pokutu do 1 500 000 Sk,
a)
ak ide o fyzickú osobu, najmenej 10 000 Sk,
b)
ak ide o právnickú osobu, najmenej 50 000 Sk.
To neplatí, ak je správcom dane obec. Obec môže uložiť pokutu, ak ide o fyzickú osobu, najmenej 200 Sk, a ak ide o právnickú osobu, najmenej 2 000 Sk.
(6)
Ak daňový subjekt nepredloží hlásenie alebo prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch v lehote podľa osobitného zákona,6ec) správca dane mu uloží pokutu 2 000 Sk; ak daňový subjekt nepredloží hlásenie alebo prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ani v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane mu uloží pokutu 4 000 Sk.
(7)
Ak daňový subjekt nesplní registračnú alebo oznamovaciu povinnosť podľa tohto zákona alebo oznamovaciu povinnosť podľa osobitného zákona,11ab) správca dane mu uloží pokutu najmenej 2 000 Sk a najviac 100 000 Sk; pri dani z nehnuteľnosti najmenej 200 Sk, ak ide o fyzickú osobu.
(8)
Ak správca dane, ktorým je daňový úrad, zistí, že daňový subjekt nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu, uloží mu pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk. Pri opakovanom zistení podá správca dane, ktorým je daňový úrad, návrh na pozastavenie podnikateľskej činnosti.11b)
(9)
Ak správca dane, ktorým je daňový úrad, zistí, že daňový subjekt zaeviduje tržbu do elektronickej registračnej pokladnice, ale nevydá doklad vyhotovený touto pokladnicou, uloží mu pokutu od 1 000 Sk do 10 000 Sk. Pri opakovanom zistení správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk.
(10)
Ak správca dane, ktorým je daňový úrad, zistí, že daňový subjekt nevedie evidenciu tržieb v súlade s osobitným predpisom,11c) uloží mu pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk.
(11)
Ak správca dane, ktorým je daňový úrad, zistí, že daňový subjekt svojím zásahom vyradí z prevádzky elektronickú registračnú pokladnicu, uloží mu pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk.
(12)
Ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona11ab) alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, za porušenie ktorých sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 11, uloží mu správca dane pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
(13)
Správca dane pri ukladaní pokuty podľa odsekov 5, 8 až 12 prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(14)
Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.
(15)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(16)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného zákona.11ab) Právo vybrať a vymáhať pokutu sa premlčuje po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom bola pokuta uložená.
(17)
Výnosy z pokút uložených daňovým úradom a colným úradom sú príjmom štátneho rozpočtu a výnosy z pokút uložených správcom dane, ktorým je obec, sú príjmom obce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:
„11ab)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z.“ (skrátená citácia zákona o dani z príjmov).“.
62.
V § 35a ods. 1 sa slová „§ 35 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 9 a 12“.
63.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35b
Sankčný úrok
(1)
Sankčný úrok vyrubí správca dane
a)
daňovému subjektu, ak daň priznanú v daňovom priznaní alebo hlásení nezaplatí v lehote a vo výške podľa osobitného zákona,11ab)
b)
daňovému subjektu, ak daň priznanú v dodatočnom daňovom priznaní alebo hlásení nezaplatí v lehote a vo výške podľa osobitného zákona,11ab)
c)
platiteľovi dane, ak neodvedie vybraný preddavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň v lehote a vo výške podľa osobitného zákona,6ec)
d)
daňovému subjektu, ak daň alebo rozdiel dane vyrubený správcom dane alebo daň určená dohodou medzi daňovým subjektom a správcom dane, alebo daň určená správcom dane podľa pomôcok nebola zaplatená v lehote a vo výške určenej správcom dane v rozhodnutí,
e)
daňovému subjektu, ak preddavok na daň nebol zaplatený v lehote podľa osobitného zákona;6ec) pri preddavkoch na daň z príjmov sa sankčný úrok vyrubí až do dňa platby vrátane, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania a pri omeškaní s platením preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti do vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň, najdlhšie však do 31. marca roku nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa mali platiť preddavky na daň.
(2)
Správca dane vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený. Sankčný úrok sa vyrubí za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Sankčný úrok sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. e).
(3)
Proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku sa možno odvolať.
(4)
Ak bola rozhodnutím daň znížená, zníži sa z úradnej moci v pomernej výške aj sankčný úrok, ktorý bol pôvodne vyrubený.
(5)
Ak daň zníženú podľa odseku 4 daňový subjekt zaplatil v pôvodnej nezníženej výške, považuje sa rozdiel medzi pôvodne zaplatenou daňou vyrubenou rozhodnutím a daňou zníženou podľa odseku 4 za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu.
(6)
Správca dane za obdobie neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov daňového subjektu podľa odseku 5 zaplatí daňovému subjektu sankčný úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platný v deň, keď daňový subjekt uhradil správcovi dane pôvodnú výšku dane. Sankčný úrok sa vypočíta zo sumy neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov daňového subjektu a počtu dní, ktoré uplynú odo dňa, keď daňový subjekt zaplatil správcovi dane pôvodnú výšku dane, do dňa, keď správca dane neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky poukázal daňovému subjektu, pričom tento deň sa do počtu dní nezapočítava.
(7)
Správca dane zaplatí daňovému subjektu sankčný úrok vo výške podľa odseku 6 aj v prípade oneskoreného vrátenia dane alebo nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona.6eb)
(8)
Sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne za jednotlivý druh dane 500 Sk; to neplatí pri dani z nehnuteľností, pri ktorej sa sankčný úrok nevyrubí, ak nepresiahne 100 Sk. Sankčný úrok správca dane nevyrubí, ak zaniklo právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane.
(9)
Sankčný úrok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú na všetky dane.“.
64.
V § 36 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Policajná spolupráca sa nevyžaduje, ak úradnú uzáveru vykonáva colný orgán.1c)“.
65.
V § 37 ods. 6 sa slová „daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť“ nahrádzajú slovami „vyrubiť daň alebo rozdiel dane“.
66.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Daňové priznanie a hlásenie
(1)
Daňové priznanie alebo hlásenie je povinný podať každý, komu vznikla daňová povinnosť podľa osobitného zákona,11ab) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňový subjekt je povinný daň zaplatiť najneskôr v lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia, ak osobitný zákon8b) neustanovuje inak.
(2)
Daňové priznanie alebo hlásenie možno účinne podať na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov") uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Prílohou daňového priznania je účtovná závierka podľa osobitného zákona;8ab) prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.
(3)
Daňové priznanie alebo hlásenie možno podať telefaxom, elektronickými prostriedkami, ak obsah údajov, ich rozsah a usporiadanie sú totožné so vzorom tlačiva ustanoveného ministerstvom; ustanovenie § 20 ods. 4 tým nie je dotknuté. Daňové priznanie alebo hlásenie podané elektronickými prostriedkami musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ab znie:
„8ab)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z.“.
67.
V § 39 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dodatočné daňové priznanie nemožno podať, ak bola daň správcom dane určená alebo dohodnutá podľa § 29 ods. 5 alebo ods. 6.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
68.
V § 44 ods. 5 sa vypúšťa piata veta.
69.
V § 44 ods. 6 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo oznámení, alebo v potvrdení o zaplatení paušálnej dane na bežné zdaňovacie obdobie,“.
70.
V § 44 ods. 6 písm. a) druhom a treťom bode sa za slovom „hlásenia“ vypúšťa čiarka a slová „alebo oznámenia“.
71.
V § 44 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
dodatočný platobný výmer, ak sa daň
1.
zistená po daňovej kontrole odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní alebo hlásení alebo dodatočnom hlásení alebo ak sa daň zistená po opakovanej daňovej kontrole odlišuje od dane vyrubenej správcom dane po daňovej kontrole, alebo ak sa odlišuje od rozdielu dane v dodatočnom platobnom výmere,
2.
zaplatená podľa osobitných zákonov bez podania daňového priznania alebo hlásenia odlišuje od dane, ktorá mala byť podľa osobitných zákonov zaplatená bez podania daňového priznania alebo hlásenia alebo od dane zistenej daňovou kontrolou, alebo ak sa daň zistená po opakovanej daňovej kontrole odlišuje od dane vyrubenej správcom dane po daňovej kontrole,
3.
mala podľa osobitných zákonov zaplatiť bez podania daňového priznania alebo hlásenia a daňový subjekt túto daň aspoň čiastočne zaplatil.“.
72.
V § 44 odsek 8 znie:
„(8)
Vzory tlačív platobných výmerov a dodatočných platobných výmerov u daní, ktorých je správcom dane
a)
daňový úrad, vydá daňové riaditeľstvo,
b)
colný úrad, vydá colné riaditeľstvo,
c)
obec, vydá ministerstvo.“.
73.
V § 46 odsek 7 znie:
„(7)
Odvolávajúci sa môže odvolanie doplniť alebo pozmeniť najneskôr do 15 dní odo dňa jeho podania.“.
74.
V § 46 ods. 9 sa slovo „nemá“ nahrádza slovom „má“.
75.
V § 52 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozdielu dane“.
76.
V § 52 odsek 6 znie:
„(6)
Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni; pri zmene miestnej príslušnosti nové konanie vo veci vykoná správca dane uvedený v odseku 3. Ak rozhodol o obnove konania odvolací orgán, je správca dane pri konaní viazaný jeho právnym názorom.“.
77.
§ 53 a 54 vrátane nadpisov znejú:
㤠53
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)
Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, s výnimkou daňovej exekučnej výzvy, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať orgán najbližšie nadriadený orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal; ak ide o rozhodnutie orgánu najbližšie nadriadeného správcovi dane, toto rozhodnutie môže preskúmať ministerstvo, a ak ide o rozhodnutie ministerstva, minister financií Slovenskej republiky na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Rozhodnutie ministra financií Slovenskej republiky nemožno preskúmavať. Podnet na preskúmanie rozhodnutia nie je oprávnený podať orgán najbližšie nadriadený správcovi dane, ktorému ministerstvo právoplatné rozhodnutie už preskúmalo.
(2)
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, a môže byť podaný najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa navrhuje preskúmať.
(3)
Rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zmení alebo zruší. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia rozhodnutie zruší a vráti vec na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak sú na to dôvody.
(4)
Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že vydané rozhodnutie nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, zašle o tejto skutočnosti tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia, písomné oznámenie. V takom prípade sa rozhodnutie nevydáva.
(5)
Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza príslušný orgán z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Preto nemôže zrušiť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(6)
Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.
(7)
Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane.
(8)
Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie, alebo proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, sa nemožno odvolať.
§ 54
Opravy zrejmých omylov a nesprávností
(1)
Vyrubenú daň alebo rozdiel dane správca dane rozhodnutím na žiadosť alebo z úradnej moci
a)
zruší, ak bola vyrubená niekomu, kto ju podľa zákona nie je povinný platiť,
b)
opraví, ak prišlo pri určení daňovej povinnosti k chybe v počítaní, písaní alebo k inému omylu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa použije primerane pri oprave zrejmých nesprávností aj v iných rozhodnutiach alebo opatreniach správcu dane alebo odvolacieho orgánu (§ 48 ods. 1), alebo orgánu príslušného preskúmať rozhodnutie podľa § 53.
(3)
Ak bola rozhodnutím daň opravená alebo zrušená, rozhodnutím sa opraví alebo zruší aj pokuta (§ 35 ods. 1 a 3) a sankčný úrok (§ 35b).
(4)
Opravy alebo zrušenie vyrubenej dane alebo rozdielu dane alebo opravy zrejmých nesprávností nemožno vykonať, ak zaniklo právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane.
(5)
Proti rozhodnutiam vydaným podľa odsekov 1 až 3 sa možno odvolať.“.
78.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“.
79.
§ 58 a 59 vrátane nadpisov znejú:
㤠58
Spôsob platenia dane a použitie platieb
(1)
Daň sa platí príslušnému správcovi dane v slovenskej mene. Pri každej platbe musí byť uvedené, na ktorú daň je platba určená. Správca dane prijme platbu na daň a použije ju na úhradu dane, na ktorú bola určená. Pri platbe vykonanej bez dostačujúceho označenia dane správca dane vyzve daňový subjekt, aby oznámil v určenej lehote, na úhradu ktorej dane bola platba vykonaná.
(2)
Ak je správcovi dane doručená odpoveď v určenej lehote, zaúčtuje platbu na daň určenú daňovým subjektom v odpovedi ku dňu, ku ktorému bola platba dane vykonaná. Ak neodpovie daňový subjekt v určenej lehote, správca dane určí podľa odseku 7, na ktorú daň sa platba zaúčtuje; v takom prípade sa považuje za deň platby deň, keď ju správca dane zaúčtoval.
(3)
Správca dane je povinný písomne upovedomiť daňový subjekt, na aký účel podľa odseku 7 prijatú platbu použije.
(4)
Platby na daň, rozdiel dane, pokutu, úrok a sankčný úrok musia byť takto výslovne označené.
(5)
Prijatú platbu na daň správca dane eviduje, pričom deň zaevidovania platby je zhodný s dňom jej zaúčtovania.
(6)
Daň možno platiť
a)
bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
b)
v hotovosti
1.
poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
2.
pri platbách do 10 000 Sk zamestnancovi správcu dane, ktorý je správcom dane poverený prijímať platby na daň; na prijatú platbu je správca dane povinný vydať potvrdenie,
3.
zamestnancovi správcu dane pri výkone daňovej exekúcie, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené, ak nie je v daňovom exekučnom príkaze určené inak,
4.
zamestnancovi správcu dane v blokovom konaní,
c)
kolkovými známkami, ak tak ustanovuje osobitný zákon; správca dane, u ktorého sa predpokladá platenie kolkovými známkami, je povinný mať primeranú zásobu kolkových známok na predaj.
(7)
Prijatá platba, pri ktorej nebola určená daň, na úhradu ktorej sa má použiť, sa použije na úhradu v tomto poradí:
a)
peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky,
b)
bežné platby daní vrátane preddavkov na daň,
c)
vyrubený rozdiel dane,
d)
úrok,
e)
najstaršie daňové nedoplatky,
f)
pokuta,
g)
sankčný úrok.
(8)
Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom a bude s ňou zaobchádzať rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.
§ 59
Odklad platenia a povolenie splátok
(1)
Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je obec, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu. Ak ide o inú daň ako podľa prvej vety, môže daňový úrad alebo colný úrad povoliť na základe žiadosti daňového subjektu odklad platenia tejto dane alebo jej platenie v splátkach.
(2)
Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená podľa tohto zákona (§ 71) alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa osobitného zákona.12b)
(3)
Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu platenia dane z príjmov alebo dane z pridanej hodnoty, alebo spotrebných daní, predloží analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.
(4)
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane.
(5)
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.
(6)
Sankčný úrok sa nevyrubí, ak daňový subjekt počas povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach dodrží určené podmienky.
(7)
Počas odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok z odloženej sumy vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, keď bol povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy sa vyrubí za celú dobu povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy je splatný do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(8)
Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu platenia dane v splátkach sa nemožno odvolať.
(9)
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť podľa tohto zákona, ak je to v súlade s osobitným predpisom.8g)
(10)
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane nepovolí, ak neuplynul najmenej jeden rok odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená. Na tento účel sú daňové úrady a colné úrady povinné navzájom sa informovať o povolenom odklade platenia dane alebo o povolenom platení dane v splátkach.
(11)
Ak daňový subjekt neplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane môže povoliť, len ak uplynulo najmenej päť rokov odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.
(12)
Ak daňový subjekt neplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, je daňový úrad alebo colný úrad povinný začať daňové exekučné konanie do desiatich pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane zaplatená.
(13)
Ak daňový úrad alebo colný úrad pri vymáhaní dlžnej sumy zistí, že zabezpečenie dlžnej sumy nepostačuje na jej pokrytie, písomne o tejto skutočnosti bezodkladne informuje ministerstvo a daňové riaditeľstvo alebo ministerstvo a colné riaditeľstvo.
(14)
Správca dane na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby oznámi o inom daňovom subjekte údaje uvedené v § 23b ods. 7 písm. a) až c) a e) až g) a výšku povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach.
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach.“.
80.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12b sa citácia „§ 544 až 587 Občianskeho zákonníka“ nahrádza citáciou „§ 544 až 558 Občianskeho zákonníka“.
81.
V § 60 ods. 1 až 3 sa slovo „dlžník“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „subjekt“ v príslušnom tvare.
82.
V § 60 ods. 2 posledná veta znie: „Ak banka alebo pošta nedodrží tieto lehoty, je povinná uhradiť správcovi dane zo sumy neprevedenej včas sankciu vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, keď mala banka alebo pošta previesť platbu na príslušné účty správcu dane.“.
83.
V § 63 ods. 2 v prvej a druhej vete sa za slová „na úhradu“ vkladajú slová „splatného preddavku na daň a na úhradu“.
84.
V § 63 ods. 4 druhá veta znie: „Ak osobitný zákon neustanovuje inak, správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie; preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona,6ec) najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak sa žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva.“.
85.
V § 63 ods. 6 druhá veta znie: „Ak správca dane vráti preplatok po lehote, je povinný zaplatiť daňovému subjektu úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma preplatku podľa tohto zákona vrátená, pričom úrok sa vypočíta zo sumy preplatku a počtu dní jeho zadržania; tento postup sa vzťahuje aj na oneskorené vrátenie preplatku podľa odseku 4.“.
86.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
㤠63a
Započítanie daňových pohľadávok
(1)
Na účely započítania daňových pohľadávok sa za daňovú pohľadávku považuje daňový nedoplatok. Ak má daňový úrad alebo colný úrad daňovú pohľadávku voči daňovému dlžníkovi a daňový dlžník má zároveň pohľadávku voči štátnej rozpočtovej organizácii, možno tieto pohľadávky navzájom započítať. Započítaním takéto pohľadávky zaniknú vo výške, v ktorej sa kryjú, a to dňom doručenia potvrdenia daňového riaditeľstva alebo colného riaditeľstva o započítaní pohľadávky daňovému dlžníkovi.
(2)
Započítať možno len nepremlčané pohľadávky nad 10 000 Sk.
(3)
Úkonom daňového dlžníka smerujúcim k započítaniu daňových pohľadávok je žiadosť o započítanie. Takúto žiadosť podáva daňový dlžník na príslušnom daňovom úrade alebo colnom úrade a musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, daňové identifikačné číslo daňového dlžníka, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a daňové identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikáciu pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, s uvedením jej výšky a právneho dôvodu vzniku a s uvedením príslušného správcu tohto záväzku,
c)
identifikáciu daňovej pohľadávky s uvedením daňového úradu alebo colného úradu príslušného na správu tejto pohľadávky a prípadne číslo rozhodnutia, ktorým bola daňová pohľadávka vyrubená,
d)
vyhlásenie daňového dlžníka, že žiada o započítanie pohľadávok podľa písmen b) a c),
e)
dátum a podpis daňového dlžníka.
(4)
Daňový úrad alebo colný úrad úplnú žiadosť podľa odseku 3 postúpi spolu s potvrdením výšky a identifikácie daňovej pohľadávky podľa odseku 3 písm. c) daňovému riaditeľstvu alebo colnému riaditeľstvu.
(5)
Úkonom smerujúcim k započítaniu je aj žiadosť daňového riaditeľstva alebo colného riaditeľstva o poskytnutie údajov daňovými úradmi alebo colnými úradmi o existencii a výške daňových pohľadávok voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe identifikovanej v žiadosti. Daňové úrady alebo colné úrady sú povinné poskytnúť požadované údaje bez zbytočného odkladu.
(6)
Po overení správnosti údajov uvedených v žiadosti a po potvrdení príslušného správcu pohľadávky, že záväzok zodpovedajúci pohľadávke daňového dlžníka uznáva, daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo vydá potvrdenie o započítaní, ktoré doručí daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a príslušnému daňovému úradu alebo colnému úradu; daňovému dlžníkovi a štátnej rozpočtovej organizácii sa doručuje do vlastných rúk. Ak daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo vzájomné pohľadávky nezapočíta, oznámi túto skutočnosť daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a daňovému úradu alebo colnému úradu.
(7)
Ak daňová pohľadávka zanikla započítaním v plnej výške, daňový úrad alebo colný úrad môže vyrubiť sankčný úrok podľa § 35b len za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane do dňa predchádzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie daňovej pohľadávky daňovému úradu alebo colnému úradu. Ak daňová pohľadávka zanikla započítaním čiastočne, na tú časť daňovej pohľadávky, ktorá zanikla započítaním, sa pri vyrubení sankčného úroku vzťahuje prvá veta; na nezapočítanú časť daňovej pohľadávky sa vzťahuje § 35b.
(8)
Odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 3 do dňa doručenia potvrdenia o započítaní podľa odseku 6 daňovému úradu alebo colnému úradu nemožno použiť postup podľa § 63. To platí, aj ak nedôjde k započítaniu daňových pohľadávok a oznámenie o tejto skutočnosti je doručené daňovému úradu alebo colnému úradu. Kompenzáciu podľa § 63 daňový úrad alebo colný úrad môže vykonať najskôr ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia oznámenia podľa odseku 6 poslednej vety.
(9)
Na započítanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov.13da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13da znie:
„13da)
§ 358 až 364 Obchodného zákonníka.
§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka.“.
87.
V § 64 odsek 1 znie:
„(1)
Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka celkom alebo sčasti odpustiť daňový nedoplatok fyzickej osobe s výnimkou daňového nedoplatku na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb na jeho výživu odkázaných alebo ak by vymáhanie daňového nedoplatku viedlo k hospodárskemu zániku daňového dlžníka, pri ktorom by výnos z jeho likvidácie bol pravdepodobne nižší než ním vytvorená daň v budúcom zdaňovacom období. Splnenie podmienok je daňový dlžník povinný preukázať.“.
88.
§ 65 vrátane nadpisu znie:
㤠65
Odpísanie daňového nedoplatku pre nevymožiteľnosť
(1)
Daňový nedoplatok môže správca dane odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymožiteľný; takýto daňový nedoplatok sa môže odpísať rozhodnutím najskôr po uplynutí šiestich rokov po skončení roka, v ktorom tento daňový nedoplatok vznikol.
(2)
Za nevymožiteľný sa považuje daňový nedoplatok, ak
a)
jeho vymáhanie od daňového dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný, je bezvýsledné,
b)
majetkové pomery daňového dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
c)
majetok daňového dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov (§ 90) a správca dane rozhodnutím zastaví daňové exekučné konanie,
d)
je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
e)
daňový dlžník zomrel a dedičstvo pripadlo štátu alebo daňový nedoplatok alebo jeho časť nemohol správca dane uspokojiť vymáhaním na dedičoch daňového dlžníka z dedičstva, alebo
f)
jeho výška nepresahuje 5 000 Sk.
(3)
Správca dane z vlastného podnetu rozhodnutím odpíše daňový nedoplatok podľa odseku 2 písm. e) ku dňu vydania rozhodnutia o odpísaní.
(4)
Správca dane z vlastného podnetu odpíše daňový nedoplatok ku dňu zániku daňového subjektu. Ak zániku daňového subjektu predchádza jeho zrušenie bez likvidácie, správca dane daňový nedoplatok alebo jeho časť neodpíše; to neplatí, ak sa likvidácia podľa osobitného predpisu nevyžaduje.13eb)
(5)
Odpísaním daňového nedoplatku podľa odseku 3 a 4 daňový nedoplatok zaniká. Daňový nedoplatok podľa odseku 2 písm. a) až d) a f) odpísaním nezaniká a správca dane ho vykazuje v pomocnej evidencii.
(6)
Rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.“.
89.
V § 65a odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Správca dane odpíše daňovú pohľadávku (§ 95 ods. 1) alebo jej časť na základe právoplatného uznesenia súdu o potvrdení vyrovnania,8aa) ak podľa tohto uznesenia dlžník13ec) splnil svoje povinnosti úplne a včas.
(2)
Správca dane z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávku voči dlžníkovi13ec) alebo jej časť na základe právoplatného uznesenia súdu o
a)
zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia,
b)
zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok daňového dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty,
c)
zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
d)
zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania.
(3)
Ak po skončení konkurzného konania zostane majetok právnickej osobe alebo fyzickej osobe zodpovednej za zaplatenie daňového nedoplatku, odpíše správca dane daňovú pohľadávku alebo jej časť podľa odseku 2 písm. a) po skončení likvidácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ec znie:
„13ec)
§ 1 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.
90.
Za § 65a sa vkladajú § 65b a 65c, ktoré znejú:
㤠65b
Postúpenie daňovej pohľadávky
(1)
Na účely postúpenia daňových pohľadávok sa za daňovú pohľadávku považuje daňová pohľadávka znížená o daňové záväzky (§ 95). Daňový úrad alebo colný úrad môže postúpiť tretej osobe daňovú pohľadávku, ktorá vznikla pred 31. decembrom 2002 voči daňovému dlžníkovi, ktorý je v konkurze. Treťou osobou môže byť len právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu. Táto osoba daňovú pohľadávku ďalej nemôže postúpiť.
(2)
O postúpení daňovej pohľadávky podľa odseku 1 uzatvára daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo s treťou osobou písomnú zmluvu o postúpení daňovej pohľadávky. Súčasťou tejto zmluvy je aj vysporiadanie práv zo zabezpečenia daňovej pohľadávky. Pohľadávku možno postúpiť len za odplatu.
(3)
Daňový úrad alebo colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi postúpenie daňovej pohľadávky daňovému dlžníkovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurz.13ed) Ak splnenie postúpenej daňovej pohľadávky je zabezpečené záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, je daňový úrad alebo colný úrad povinný postúpenie daňovej pohľadávky písomne oznámiť aj osobe, ktorá zabezpečenie záväzku poskytla.
(4)
Právo nakladať s postúpenou daňovou pohľadávkou prechádza na tretiu osobu dňom platnosti zmluvy o postúpení daňovej pohľadávky. Daňový úrad alebo colný úrad odpíše daňovú pohľadávku zo svojej evidencie ku dňu platnosti zmluvy o postúpení daňovej pohľadávky.
(5)
Daňový úrad alebo colný úrad je povinný odovzdať tretej osobe všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej daňovej pohľadávky.
(6)
Odplata za postúpenie daňovej pohľadávky podľa odseku 2 je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na postúpenie daňovej pohľadávky podľa tohto zákona sa osobitný predpis13ee) nepoužije.
§ 65c
Ak je daňový subjekt v omeškaní s platením dane viac ako dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane, dlžná suma presiahne 100 000 Sk a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,8aa) daňový úrad a colný úrad sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu na tento daňový subjekt.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ed a 13ee znejú:
„13ed)
§ 7 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
13ee)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka.“.
91.
§ 67 sa vypúšťa.
92.
V § 69 ods. 2 sa slová „sa stal nedoplatok splatný“ nahrádzajú slovami „daňový nedoplatok vznikol“.
93.
§ 71 a 71a znejú:
㤠71
(1)
Správca dane môže rozhodnúť o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k predmetu záložného práva vo vlastníctve daňového dlžníka. Záložné právo nemožno zriadiť k ortopedickým pomôckam a kompenzačným pomôckam vrátane osobného automobilu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Záložné právo k pohľadávke je účinné voči poddlžníkovi, ak je poddlžník o tom písomne vyrozumený. Rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohu daňového dlžníka alebo poddlžníka sa doručí daňovému dlžníkovi alebo poddlžníkovi, ktorý sa proti tomuto rozhodnutiu môže v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok. Na vznik záložného práva sa vyžaduje zápis alebo registrácia rozhodnutia o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohu daňového dlžníka alebo poddlžníka s vyznačením jeho vykonateľnosti podľa osobitného predpisu.13h)
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 30 ods. 2 aj označenie daňového nedoplatku, predmetu záložného práva a zákaz daňovému dlžníkovi alebo poddlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane.
(3)
Ak ide o nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor, zašle správca dane rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru s vyznačením jeho vykonateľnosti do katastra nehnuteľností.13a) Správca dane oznámi katastru nehnuteľností, kedy nadobudlo rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti právoplatnosť. Pri zriadení záložného práva k cenným papierom správca dane prikáže právnickej osobe oprávnenej viesť evidenciu podľa osobitného predpisu,19c) aby registrovala pozastavenie práva nakladať s cenným papierom.
(4)
Záložné právo podľa odseku 1 možno zriadiť aj na zabezpečenie istej daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti, ak je odôvodnená obava, že nesplatná alebo nevyrubená daň nebude uhradená.
(5)
Správca dane je oprávnený na účely podľa odseku 1 vyzvať daňového dlžníka, aby predložil súpis svojho majetku. Daňový dlžník je povinný tejto výzve v určenej lehote vyhovieť.
(6)
Správca dane dbá, aby hodnota predmetu záložného práva podľa odseku 1 bola primeraná sume daňového nedoplatku, na zabezpečenie ktorého sa záložné právo zriaďuje. Ak daňový dlžník v čase vydania rozhodnutia o zriadení záložného práva nevlastní predmet záložného práva, ktorého hodnota je primeraná sume daňového nedoplatku, môže správca dane rozhodnúť o zriadení záložného práva aj na predmet vyššej hodnoty. Správca dane má právo skontrolovať pravdivosť súpisu majetku daňového dlžníka.
(7)
Právne úkony týkajúce sa predmetu záložného práva po vydaní rozhodnutia o zriadení záložného práva môže daňový dlžník vykonať len po predchádzajúcom súhlase správcu dane. To neplatí, ak ide o výkon záložného práva prednostným záložným veriteľom podľa osobitného predpisu v mene a na účet záložného dlžníka alebo v mene záložného veriteľa a na účet daňového dlžníka; túto skutočnosť je prednostný záložný veriteľ povinný vopred oznámiť správcovi dane.
(8)
Zabezpečenie daňového nedoplatku sa vykonáva na náklady daňového dlžníka. Ak daňový dlžník neuhradí náklady na zabezpečenie daňového nedoplatku, správca dane je oprávnený ich vymáhať v daňovom exekučnom konaní.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 a 6 až 10 sa rovnako vzťahujú aj na zabezpečenie daňovej pohľadávky.
(10)
Ustanovenia osobitného predpisu o záložnom práve13b) sa použijú, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 71a
(1)
Ak vzniklo na predmete záložného práva viac záložných práv, uspokojí sa záložné právo na zabezpečenie daňovej pohľadávky alebo záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku podľa poradia zápisu alebo registrácie záložného práva v registri podľa osobitného predpisu.13h) Ak sú pohľadávky zabezpečené záložným právom uspokojované v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu alebo v čase od povolenia vyrovnania do potvrdenia vyrovnania, na toto uspokojenie sa vzťahuje osobitný predpis.13f)
(2)
Rozhodnutie o zriadení záložného práva môže správca dane z vlastného alebo iného podnetu zmeniť alebo zrušiť, a to aj čiastočne, ak daňový subjekt daňovú pohľadávku alebo daňový dlžník alebo poddlžník daňový nedoplatok zaplatil celkom alebo sčasti. Rozhodnutie sa doručí daňovému subjektu a v prípade daňového nedoplatku daňovému dlžníkovi alebo poddlžníkovi, ktorí proti nemu môžu v lehote 15 dní odo dňa doručenia podať odvolanie. Právoplatné rozhodnutie sa doručí registru podľa osobitného predpisu.13h)“.
94.
V § 73 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 11.
95.
V § 73 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitného predpisu“.
96.
V § 73 odsek 10 znie:
„(10)
Ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom, správca dane môže vykonať exekúciu na tento predmet len so súhlasom záložných veriteľov. Ak na predmete daňovej exekúcie vzniklo viac záložných práv a správca dane je jedným zo záložných veriteľov, správca dane je povinný písomne oznámiť začatie daňového exekučného konania aj ostatným záložným veriteľom, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane. Pri oznamovaní správca dane postupuje podľa § 75 ods. 4.“.
97.
V § 75 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „so štátnym znakom Slovenskej republiky“.
98.
V § 75 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rovnako správca dane postupuje aj pri oznamovaní o začatí daňového exekučného konania záložným veriteľom, ktorí sú pred ním v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv.“.
99.
V § 76 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „so štátnym znakom Slovenskej republiky“.
100.
V § 77 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „so štátnym znakom Slovenskej republiky“.
101.
V § 77 ods. 3 druhá veta znie: „Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných rúk aj záložným veriteľom, ktorí majú na majetok daňového dlžníka zriadené záložné právo, v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane.“.
102.
§ 78 vrátane nadpisu znie:
㤠78
Daňová exekúcia
Daňová exekúcia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového nedoplatku, zaplatenie peňažných plnení uložených rozhodnutím a úhrada exekučných nákladov a hotových výdavkov spôsobmi podľa § 82.“.
103.
V § 79 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v rozhodnutí o odložení daňovej exekúcie nie je určené inak.“.
104.
V § 82 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti.“.
105.
V § 82h ods. 1 sa slová „z dohody o pracovnej činnosti a z dohody o vykonaní práce“ nahrádzajú slovami „z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ a slová „zo štipendia s výnimkou štipendia z verejných prostriedkov“ sa nahrádzajú slovami „zo štipendií podľa osobitného predpisu14ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14ca znie:
„14ca)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).“.
106.
V § 83a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Po doručení daňovej exekučnej výzvy banke banka zo zablokovaných peňažných prostriedkov na základe príkazu daňového dlžníka a so súhlasom správcu dane poukáže na účet správcu dane peňažné prostriedky vo výške vymáhaného daňového nedoplatku alebo jeho časti.“.
107.
V § 83c ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
108.
V § 83c ods. 12 sa za číslom „9“ vkladajú slová „stáva sa dlžníkom správcu dane a“.
109.
V § 84b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súpis hnuteľných vecí môže správca dane vykonať aj opakovane.“.
110.
V § 84k ods. 9 sa vypúšťa štvrtá veta.
111.
V § 84m ods. 7 sa vypúšťa štvrtá veta.
112.
V § 84n sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.
113.
Doterajší text § 84n sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Po zaplatení ceny správca dane vydá nadobúdateľovi potvrdenie o priamom predaji hnuteľných vecí. Potvrdenie o priamom predaji hnuteľných vecí vyhotovené správcom dane sa na účely odpočtu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona19aa) považuje za doklad vyhotovený platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.
114.
V § 85 ods. 1 sa za slová „§ 84b“ vkladajú slová „a 84c“.
115.
V § 87g ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.
116.
V § 87l ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.
117.
V § 87n ods. 10 sa vypúšťa štvrtá veta.
118.
§ 89 vrátane nadpisu znie:
㤠89
Daňová exekúcia postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti
(1)
Správca dane môže daňovou exekúciou postihnúť aj majetkové práva spojené s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti, ktorý je daňovým dlžníkom.
(2)
Správca dane doručí obchodnej spoločnosti, ktorej spoločník je daňovým dlžníkom, rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom tohto spoločníka. V rozhodnutí zakáže správca dane obchodnej spoločnosti, aby sa dohodla s týmto spoločníkom o skutočnostiach, ktoré by mohli znížiť jeho nárok na vyrovnací podiel, podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku.
(3)
Správca dane v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania zakáže obchodnej spoločnosti, aby
a)
udelila súhlas na prevod obchodného podielu spoločníka, ak je takýto súhlas potrebný,
b)
vyplatila spoločníkovi vyrovnací podiel,
c)
vyplatila spoločníkovi podiel na zisku alebo
d)
vyplatila spoločníkovi podiel na likvidačnom zostatku.
(4)
Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi podľa odseku 1. Doručením daňovej exekučnej výzvy stráca daňový dlžník nárok na vyplatenie alebo vyrovnanie podielov podľa odseku 3 najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku.
(5)
Doručením daňového exekučného príkazu zaniká v obchodnej spoločnosti účasť spoločníka, ktorý je daňovým dlžníkom, ak ide o exekúciu na obchodný podiel; ak to ustanovuje osobitný zákon, obchodná spoločnosť sa tým zrušuje.19l) Obchodná spoločnosť je povinná poukázať správcovi dane peňažné prostriedky zodpovedajúce vyrovnaciemu podielu alebo podielu na zisku spoločníka, ktorý je daňovým dlžníkom, a to najviac vo výške vymáhaného daňového nedoplatku. Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii, je povinná správcovi dane bezodkladne poukázať peňažné prostriedky zodpovedajúce podielu spoločníka, ktorý je daňovým dlžníkom, na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, a to najviac vo výške vymáhaného daňového nedoplatku.
(6)
Ak obchodná spoločnosť poruší povinnosť uloženú v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom v oznámení podľa § 76 ods. 6 alebo v daňovom exekučnom príkaze a zmarí úplne alebo čiastočne daňovú exekúciu, stáva sa dlžníkom správcu dane, ktorý je oprávnený vymáhať od obchodnej spoločnosti daňový nedoplatok spôsobom podľa tohto zákona.
(7)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia všeobecného predpisu.19m) Výpočet výšky podielov podľa odseku 3 ustanovuje všeobecný predpis.19m)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19l a 19m znejú:
„19l)
§ 88 ods. 1, § 93 ods. 2, § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.
19m)
Obchodný zákonník.“.
119.
V § 93 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Správca dane z prostriedkov získaných podľa § 92 ods. 2 písm. g) vráti dražobné zábezpeky neúspešných dražiteľov (§ 87f ods. 5).
(2)
Správca dane získaný výťažok poukázaný na daňový exekučný účet podľa § 92 ods. 2 písm. a) až f) a získané úhrady podľa § 92 ods. 2 písm. h) použije na úhradu exekučných nákladov, hotových výdavkov a na pokrytie daňového nedoplatku nasledujúci deň po dni, keď peňažné prostriedky boli pripísané na účet správcu dane alebo po dni, keď správca dane prijal prostriedky v hotovosti. To neplatí, ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom. V takom prípade postupuje správca dane podľa prvej vety až po uspokojení záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred správcom dane. O tomto postupe spíše správca dane zápisnicu. Správca dane poukáže zvyšok výťažku do notárskej úschovy19ma) do ôsmich dní odo dňa spísania zápisnice.
(3)
Ak sú vymáhané daňové nedoplatky z viacerých druhov daní jedným daňovým exekučným príkazom, použije sa výťažok na pokrytie vymáhaných daňových nedoplatkov uvedených v daňovom exekučnom príkaze podľa poradia vzniku vymáhaných daňových nedoplatkov.“.
120.
V § 95 ods. 3 písm. b) sa odkaz „1“ nad slovom „zákon“ nahrádza odkazom „1b“.
121.
V § 95 odsek 9 znie:
„(9)
V konkurznom konaní a vo vyrovnacom konaní vystupuje v mene správcu dane poverený zamestnanec správcu dane, daňového riaditeľstva alebo colného riaditeľstva; v konkurznom konaní v mene správcu dane môže konať aj tretia osoba, ktorou je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, na základe podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej s daňovým riaditeľstvom alebo colným riaditeľstvom.“.
122.
V § 95a ods. 8 sa slová „alebo v ňom pokračovať“ nahrádzajú slovami „vrátane daňového exekučného konania alebo v nich pokračovať“.
123.
§ 97 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Daňový subjekt podľa odseku 1 je povinný na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou uvádzať daňové identifikačné číslo len vtedy, ak o to konečný spotrebiteľ požiada. Daňový subjekt zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii je povinný na požiadanie na doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou uviesť aj označenie registra, ktorý daňový subjekt zapísal, a číslo zápisu.19r)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19r znie:
„19r)
§ 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
124.
Za § 99 sa vkladá § 100, ktorý znie:
㤠100
Rozhodnutia vylúčené z preskúmavania súdmi
Z preskúmavania súdmi sú vylúčené rozhodnutia o
a)
odklade platenia dane alebo daňového nedoplatku (§ 59),
b)
platení dane alebo daňového nedoplatku v splátkach (§ 59),
c)
odpustení daňového nedoplatku alebo jeho časti (§ 64).“.
125.
Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý znie:
㤠101a
Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade s osobitným zákonom.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
126.
§ 103 znie:
㤠103
(1)
Ministerstvo môže, ak ide o sumy vyššie ako sumy podľa odsekov 3 a 4 a ak nerozhoduje obec podľa odseku 5,
a)
na žiadosť daňového dlžníka povoliť úľavy z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokút s výnimkou pokút uložených podľa § 35 ods. 1, ak by ich vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu alebo ak by ich vymáhanie viedlo k hospodárskemu zániku daňového dlžníka a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubený úrok, sankčný úrok alebo uložená pokuta; splnenie týchto podmienok je daňový dlžník povinný preukázať,
b)
na žiadosť dediča povoliť úľavu z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokút s výnimkou pokút uložených podľa § 35 ods. 1, ak daňový dlžník zomrie a dedičské konanie bolo ukončené; splnenie tejto podmienky je dedič povinný preukázať.
(2)
Ministerstvo môže
a)
rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo bydliskom v zahraničí,
b)
vo vzťahu k zahraničiu vykonať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely vzájomného daňového vyrovnania.
(3)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo je oprávnené na základe žiadosti povoliť úľavu z úroku, zo sankčného úroku a z pokút s výnimkou pokút uložených podľa § 35 ods. 1 z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), ak výška uloženého úroku, sankčného úroku alebo pokuty v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide o
a)
fyzickú osobu, sumu 5 000 000 Sk,
b)
právnickú osobu, sumu 50 000 000 Sk.
(4)
Daňový úrad a colný úrad je oprávnený povoliť úľavu z úroku, zo sankčného úroku a z pokuty s výnimkou pokút uložených podľa § 35 ods. 1 z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), ak výška uloženého úroku, sankčného úroku alebo pokuty v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide o
a)
fyzickú osobu, sumu 1 000 000 Sk,
b)
právnickú osobu, sumu 10 000 000 Sk.
(5)
Správca dane, ktorým je obec, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového dlžníka povoliť úľavy z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokút s výnimkou pokút uložených podľa § 35 ods. 1 za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a b).
(6)
Úľavy z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokút s výnimkou pokút uložených podľa § 35 ods. 1 možno podľa odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 3, 4 a 5 povoliť v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.8g) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 5 sa rozhodnutie nevydáva.
(7)
Ministerstvo môže vydať opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania daňových predpisov. Toto opatrenie uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
(8)
Správca dane na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby oznámi o inom daňovom subjekte údaje uvedené v § 23b ods. 12 písm. a), b) a d) a výšku úľavy z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokuty.“.
127.
V § 109 sa vypúšťa odsek 3.
128.
V § 110a sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
129.
Za § 110b sa vkladajú § 110c a 110d, ktoré znejú:
㤠110c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)
Pri povoľovaní úľav z penále, pokút, zo zvýšenia dane a z úrokov vyrubených do 31. decembra 2003 sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2003.
(2)
Na konanie vo veciach paušálnej dane sa použije zákon účinný do 31. decembra 2003.
(3)
Na penále za nezaplatenie preddavku na daň podľa osobitného zákona6ec) vyrubené do 31. decembra 2003 a na sankčný úrok za nezaplatenie preddavku na daň podľa osobitného zákona6ec) vyrubený za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004 sa vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2003.
(4)
Ustanovenie § 65c sa prvý raz uplatní, ak je daňový subjekt v omeškaní s platením dane viac ako šesť mesiacov po 1. januári 2004.
(5)
Do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia § 35b ods. 1 až 9 uplatnia na všetky dane s výnimkou dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní.
§ 110d
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
130.
Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa vypúšťajú.
131.
Slová „penále, úrok a zvýšenie dane“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „sankčný úrok a úrok“ v príslušnom tvare a slovo „nedoplatok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „daňový nedoplatok“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 353/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a správca dane.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 65c zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákona č. 280/1997 Z. z. a zákona č. 125/1998 Z. z. sa mení takto:
V článku XXV sa vypúšťa bod 4.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 427/2002 Z. z., zákona č. 163/2003 Z. z. a zákona č. 267/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 14 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na základe potvrdenia o započítaní záväzku rozpočtovej organizácie podľa osobitného predpisu.10d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:
„10d)
§ 428a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 63a zákona č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 367/1999 Z. z., zákonom č. 240/2000 Z. z., zákonom č. 493/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 233/2002 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 526/2002 Z. z., zákonom č. 114/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodu 63 § 35b ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, sa čiastočne transponuje
– smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 336, 27. 12. 1977, s. 0015 – 0020) – zmenená smernicou Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 331, 27. 12. 1979, s. 0008 – 0009) a smernicou Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 076, 23. 3. 1992, s. 0001 – 0013),
– smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 073, 19. 3. 1970, s. 0018 – 0023) – doplnená smernicou Rady 79/1071/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 331, 27. 12. 1979, s. 0010 – 0010), nariadením Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 390, 31. 12. 1992, s. 0124 – 0126), smernicou rady 2001/44/ES z 15. júna 2001 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 175, 28. 6. 2001, s. 0017 – 0020) a smernicou komisie 2002/94/ES z 9. decembra 2002 (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 337, 13. 12. 2002, s. 0041-0054),
– smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 281, 23. 11. 1995, s. 0031 – 0050),
– smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Úradný vestník Európskych Spoločenstiev L 013, 19. 1. 2000, s. 0012 – 0020).
Uvedené právne normy EÚ/ES sú oficiálnym prekladom a sú preložené, zrevidované a uložené Centrálnou prekladateľskou jednotkou Úradu vlády Slovenskej republiky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva.