606/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

606
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „okrem žiadosti žiadateľa podľa odseku 1 písm. b) šiesteho bodu.“.
2.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 8 alebo § 10.“.
3.
V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného štátu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I bodov 6, 8, 30, 42, 43, 46, § 57 ods. 8 v bode 50 a bodu 62, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.