604/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

604
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 589/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 7 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „príjemca, pričom príkazca a príjemca“ sa nahrádzajú slovami „príjemca, majiteľ účtu alebo oprávnený držiteľ elektronického platobného prostriedku, pričom príkazca, príjemca, majiteľ účtu a oprávnený držiteľ elektronického platobného prostriedku“.
2.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „je“ vkladá slovo „včasné“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 709 až 711 Obchodného zákonníka.“.
4.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.
5.
V § 5 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:
„Opravné zúčtovanie je povinná vykonať vykonávacia inštitúcia alebo sprostredkujúca inštitúcia, ktorá zapríčinila chybné zúčtovanie, a to opravným zúčtovaním na účet alebo z účtu klienta12) spravidla prostredníctvom účtov vykonávacej inštitúcie; pri vklade,12a) ktorého výška je potvrdená cenným papierom, je možné bez predloženia tohto cenného papiera vykonať opravné zúčtovanie len v rozsahu, ktorým sa nezníži výška vkladu potvrdená týmto cenným papierom;12b) vykonávacia inštitúcia alebo sprostredkujúca inštitúcia, ktorá zapríčinila chybné zúčtovanie, môže v záujme včasného vykonania opravného zúčtovania použiť na jeho dočasnú úhradu aj vlastné peňažné prostriedky. Vykonávacia inštitúcia alebo sprostredkujúca inštitúcia, ktorá zapríčinila chybné zúčtovanie, je povinná v ten istý alebo nasledujúci bankový pracovný deň po dni, keď chybné zúčtovanie zistila alebo keď sa o ňom dozvedela, opraviť chybné zúčtovanie a dať pokyn na vykonanie opravného zúčtovania iným vykonávacím inštitúciám a sprostredkujúcim inštitúciám, ktoré sa zúčastnili na prevode ovplyvnenom chybným zúčtovaním; tieto vykonávacie inštitúcie a sprostredkujúce inštitúcie sú povinné na základe tohto pokynu a v súlade s ním bezodkladne vykonať opravné zúčtovanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 12a a 12b znejú:
„12)
Napríklad § 711 ods. 2 a § 719a Obchodného zákonníka, § 778 až 787 Občianskeho zákonníka.
12a)
§ 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
12b)
§ 783 ods. 1 a § 786 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka.
§ 2 ods. 1, § 3 a § 12 ods. 1 prvá veta zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
6.
V § 5 ods. 2 sa v prvej vete za slová „vzniku chyby“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“ a posledná veta znie: „Vykonávacia inštitúcia alebo sprostredkujúca inštitúcia, ktorá dala pokyn na vykonanie opravného zúčtovania, zodpovedá za oprávnenosť a správnosť tohto pokynu; vykonávacia inštitúcia a sprostredkujúca inštitúcia, ktoré dostali pokyn na vykonanie opravného zúčtovania, zodpovedajú za správnosť vykonania doručeného pokynu v rozsahu opravy nimi vykonaného chybného zúčtovania.“.
7.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vykonávacia inštitúcia je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v písomnej forme alebo v elektronickej forme v štátnom jazyku aktuálny prevodník identifikačných kódov pridelených Národnou bankou Slovenska vykonávacím inštitúciám a sprostredkujúcim inštitúciám pre tuzemské prevody, ktorý vydáva a aktualizuje Národná banka Slovenska. Na účely bezodkladného zasielania prevodníka identifikačných kódov je vykonávacia inštitúcia a sprostredkujúca inštitúcia povinná oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje na zasielanie tohto prevodníka.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
V § 6 ods. 3 písmená b, d) a e) znejú:
„b)
začiatočný stav a konečný zostatok peňažných prostriedkov na účte klienta,
d)
sumu prevodu,
e)
poplatky platené klientom, ak sa vykonávacia inštitúcia písomne nedohodne s klientom na inom spôsobe ich oznamovania, a“.
9.
V § 7 ods. 2 sa v prvej vete slová „v prvý“ nahrádzajú slovami „najneskôr v prvý“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „V prípade prevodného príkazu na inkaso vykonávacia inštitúcia majiteľa účtu odpíše sumu prevodu z účtu majiteľa v lehotách ustanovených v tomto odseku, ak sú splnené podmienky na vykonanie prevodného príkazu na inkaso a ak sa vykonávacia inštitúcia majiteľa účtu a majiteľ účtu písomne nedohodli na inom dni vykonania prevodného príkazu na inkaso.“.
10.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na vykonávanie opravného zúčtovania pri cezhraničných prevodoch podľa odseku 1 písm. a) v slovenskej mene a pri cezhraničných prevodoch podľa odseku 1 písm. c) v rámci jednej vykonávacej inštitúcie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5.“.
11.
V § 16 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa vykonáva cezhraničný prevod podľa § 12 ods. 1 písm. a) v slovenskej mene, pri časti prevodu vykonávanom na území Slovenskej republiky je vykonávacia inštitúcia príkazcu povinná vykonať cezhraničný prevod v lehotách podľa § 7 ods. 2.“.
12.
V § 16 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa vykonáva cezhraničný prevod podľa § 12 ods. 1 písm. a) v slovenskej mene, pri časti prevodu vykonávanom na území Slovenskej republiky je vykonávacia inštitúcia príjemcu povinná vykonať cezhraničný prevod v lehotách podľa § 7 ods. 3.“.
13.
V § 18 ods. 1 a 2 sa slová „druhej až štvrtej vety“ nahrádzajú slovami „druhej až piatej vety“.
14.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
inštitúcia elektronických peňazí, ktorou sa rozumie iná právnická osoba ako banka, zahraničná banka a Národná banka Slovenska, ak má podľa tohto zákona udelené povolenie na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí (ďalej len „elektronickopeňažná činnosť").“.
15.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Platobný prostriedok elektronických peňazí je elektronický prostriedok, ktorý uchováva elektronické peniaze na elektronickom zariadení, umožňuje oprávnenému držiteľovi prístup k uchovávaným elektronickým peniazom a je prijímaný ako platobný prostriedok na uskutočňovanie platobných operácií aj inými osobami ako jeho vydavateľom. Platobným prostriedkom elektronických peňazí je
a)
elektronická peňaženka, ktorá uchováva elektronické peniaze na čipovej karte,
b)
softvérová peňaženka, ktorá uchováva elektronické peniaze na inom elektronickom zariadení ako na čipovej karte.“.
16.
V § 21 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Iná osoba ako vydavateľ podľa odseku 2 písm. a), b) a d) nemôže vydávať ani spravovať elektronické peniaze a platobné prostriedky elektronických peňazí.“.
17.
V § 21 ods. 7 sa vypúšťajú slová „peňažnej hodnoty“ a na konci sa pripája táto veta: „Prijaté peňažné prostriedky, za ktoré inštitúcia elektronických peňazí ihneď vydala elektronické peniaze, nie sú vkladom podľa osobitného predpisu.12a)“.
18.
Za § 21 sa vkladajú § 21a až 21c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠21a
Povolenie na elektronickopeňažnú činnosť
(1)
O udelení alebo zmene povolenia na elektronickopeňažnú činnosť rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska v konaní podľa osobitného zákona.27a) Žiadosť o udelenie povolenia na elektronickopeňažnú činnosť predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, a žiadosť o zmenu povolenia na elektronickopeňažnú činnosť predkladá žiadateľ, ktorý je inštitúciou elektronických peňazí (ďalej len „žiadateľ").
(2)
Na udelenie povolenia na elektronickopeňažnú činnosť podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je akciovou spoločnosťou,27b)
b)
splatený peňažný vklad do základného imania žiadateľa najmenej vo výške 1 000 000 EUR alebo ekvivalentu tejto sumy v prepočte na slovenskú menu podľa kurzu Národnej banky Slovenska platného ku dňu splatenia peňažného vkladu,
c)
priehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a ďalších finančných zdrojov žiadateľa a jeho akcionárov,
d)
vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi, a priehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä priehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
e)
návrh členov štatutárneho orgánu žiadateľa najmenej v počte ustanovenom osobitným zákonom,27c)
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu žiadateľa,
g)
návrh stanov žiadateľa, ktorý zodpovedá podmienkam na udelenie povolenia na elektronickopeňažnú činnosť a požiadavkám na podnikanie inštitúcie elektronických peňazí,
h)
obchodný plán podnikania žiadateľa vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti inštitúcie elektronických peňazí a podložený realistickými ekonomickými výpočtami; súčasťou tohto plánu musí byť celková cieľová suma finančných záväzkov súvisiacich s vydávaním a správou elektronických peňazí najmenej za prvých šesť mesiacov vykonávania povolenej elektronickopeňažnej činnosti od začatia vykonávania tejto činnosti,
i)
analýza rizík činnosti žiadateľa, systém riadenia týchto rizík a metodika ich bezpečného riadenia,
j)
systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o klientoch a o elektronickopeňažnej činnosti žiadateľa a zabezpečenie ich ochrany pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
k)
priehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi,
l)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena k) nebránia výkonu dohľadu nad žiadateľom vrátane jeho činnosti,
m)
sídlo žiadateľa a vykonávanie povoľovaných činností musí byť na území Slovenskej republiky,
n)
akcionári žiadateľa musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu tohto žiadateľa.
(3)
Písomná žiadosť o udelenie povolenia na elektronickopeňažnú činnosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo činnosti žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 písm. d) až f),
c)
výpis z obchodného registra o žiadateľovi,
d)
odborný životopis, iné písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. f), ich pracovné hodnotenia a písomné čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
e)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov žiadateľa preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu tohto žiadateľa,
f)
informácie a doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce splnenie ostatných podmienok podľa odseku 2,
g)
pravdivý opis iných rozhodujúcich skutočností a označenie ďalších dôkazov hodnoverne preukazujúcich a dokladujúcich skutočnosti, ktorých sa dovoláva žiadateľ, vrátane pripojenia originálov listinných dôkazov alebo ich úradne osvedčených kópií,
h)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predloženej žiadosti vrátane jej príloh,
i)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis členov štatutárneho orgánu žiadateľa.
(4)
Na žiadosť o zmenu povolenia na elektronickopeňažnú činnosť a na zmenu povolenia na elektronickopeňažnú činnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak nie je čo len čiastočne splnená niektorá z podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3.
(6)
Povolenie na elektronickopeňažnú činnosť sa udeľuje na dobu neurčitú, nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná pred začatím vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie na elektronickopeňažnú činnosť, splniť a hodnoverne preukázať Národnej banke Slovenska
a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon povolených činností inštitúcie elektronických peňazí, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému inštitúcie elektronických peňazí vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
b)
úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá tvorí súčasť obchodného plánu predkladaného podľa odseku 2 písm. h), ak bola potrebná takáto úprava,
c)
úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahuje osobitný zákon;27d) takouto písomnou zmluvou nesmie byť vylúčená ani obmedzená zodpovednosť člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí za škody spôsobené pri výkone jeho funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu, ktorá pre neho vyplýva zo zákonov, z iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.
(8)
Výkon činností uvedených v povolení na elektronickopeňažnú činnosť môže inštitúcia elektronických peňazí začať len na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienok podľa odseku 7.
(9)
Za vhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) a zo všetkých okolností je zrejmé, že je spôsobilá zabezpečiť a zabezpečí riadne a bezpečné vykonávanie vydávania a správy elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí a ostatných činností inštitúcie elektronických peňazí.
(10)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 % podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(11)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu.27e)
(12)
Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
(13)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri fyzických osobách navrhnutých za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu alebo za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu žiadateľa rozumie ovládanie štátneho jazyka, ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore potrebnom na odborný výkon ich funkcie, najmenej trojročná prax v oblasti elektronických platobných prostriedkov, v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti elektronických platobných prostriedkov, v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročnú prax v oblasti elektronických platobných prostriedkov, v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii vedúceho zamestnanca v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v inštitúcii elektronických peňazí. Pri osobách navrhnutých za členov dozornej rady žiadateľa sa odbornou spôsobilosťou rozumie ovládanie štátneho jazyka, primerané vzdelanie a primeraná prax a skúsenosti v oblasti elektronických platobných prostriedkov, v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.
(14)
Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie ani za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú odpisom z registra trestov27f) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným úradným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
b)
v posledných desiatich rokoch
1.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. f) ani v inej obdobnej funkcii u vydavateľa, v banke, v pobočke zahraničnej banky, v inej finančnej inštitúcii27g) ani v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie,27g) ktorej bolo odobraté povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. f) ani v inej obdobnej funkcii u vydavateľa, v banke, v pobočke zahraničnej banky, v inej finančnej inštitúcii27g) ani v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie,27g) ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
3.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov27h) v oblasti finančného trhu,
4.
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje doterajšie funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.
Požiadavky na podnikanie inštitúcie elektronických peňazí
§ 21b
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je pri svojej činnosti povinná plniť povinnosti vydavateľa, dodržiavať povinné minimálne rezervy určené podľa osobitného zákona,27i) ktoré musí mať uložené na účte banky v Národnej banke Slovenska, a plniť povinnosti súvisiace s povinnými minimálnymi rezervami.27i) Na inštitúciu elektronických peňazí, členov jej orgánov, jej zamestnancov a jej akcionárov sa tiež vzťahujú požiadavky, podmienky a obmedzenia na zriadenie, podnikanie, organizáciu, riadenie, činnosť a obchodnú dokumentáciu a na nadobúdanie alebo prekročenie majetkových podielov na základnom imaní alebo hlasovacích práv v inštitúcii elektronických peňazí v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako sú ustanovené pre banky, členov jej orgánov, jej zamestnancov a jej akcionárov podľa osobitného predpisu,27j) ak tento zákon neustanovuje inak. Na inštitúciu elektronických peňazí sa nevzťahujú požiadavky, podmienky a obmedzenia ustanovené podľa osobitného predpisu27j) pre primeranosť vlastných zdrojov financovania bánk a pre nadobúdanie majetkových podielov bánk na základnom imaní iných právnických osôb.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie nadobúdať majetkové podiely na iných právnických osobách okrem majetkových podielov na právnických osobách, ktoré vykonávajú výlučne prevádzkové alebo iné pomocné činnosti pri zabezpečovaní vydávania a správy elektronických peňazí touto inštitúciou elektronických peňazí.
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady, poskytovať úvery ani vykonávať iné podnikateľské činnosti ako vydávanie elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí okrem
a)
poskytovania takých prevádzkových alebo iných pomocných činností, ktorými sa neposkytuje úver a ktoré bezprostredne súvisia s vydávaním a správou
1.
elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vydaných touto inštitúciou elektronických peňazí alebo
2.
iných platobných prostriedkov,
b)
uchovávania údajov na elektronickom zariadení pre iné právnické osoby a v ich mene.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí musí mať nepretržite vlastné zdroje financovania, ktoré nesmú byť nižšie ako 2 %
a)
zo sumy vydaných elektronických peňazí alebo
b)
z priemeru celkovej sumy jej finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi za predchádzajúcich šesť mesiacov, pričom sa vždy použije vyššia zo súm zistených podľa písmena a) alebo b).
(5)
Ak inštitúcia elektronických peňazí nevykonáva elektronickopeňažnú činnosť viac ako šesť mesiacov, musí mať vlastné zdroje financovania, ktoré nesmú byť nižšie ako 2 %
a)
zo sumy vydaných elektronických peňazí alebo
b)
z celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi najmenej za prvých šesť mesiacov vykonávania elektronickopeňažnej činnosti, ako to vyplýva z obchodného plánu podnikania inštitúcie elektronických peňazí predkladaného podľa § 21a ods. 2 písm. h) vrátane prípadných úprav tohto plánu na základe požiadaviek vyplývajúcich z výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí, pričom sa vždy použije vyššia zo súm zistených podľa písmena a) alebo b).
(6)
Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň základného imania podľa § 21a ods. 2 písm. b).
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať investície, ktorých výška a hodnota nesmie byť nižšia ako jej finančné záväzky súvisiace s vydanými elektronickými peniazmi, a to investície umiestnené do peňažnej hotovosti alebo do iných vymedzených rizikovo vážených aktív tak, aby sa zabezpečila likvidita inštitúcie elektronických peňazí a minimalizácia všetkých trhových rizík vyplývajúcich z týchto investícií a z vydávania a správy elektronických peňazí. Investície inštitúcie elektronických peňazí do vymedzených rizikovo vážených aktív, ktorých riziková váha je vyššia ako nula, nesmú prekročiť dvadsaťnásobok vlastných zdrojov financovania inštitúcie elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí je pri investíciách povinná zabezpečiť dodržiavanie obmedzení svojej majetkovej angažovanosti v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako sú ustanovené pre banky podľa osobitného predpisu.27k)
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná priebežne sledovať, zisťovať a vykonávať výpočty výšky a hodnoty svojich investícií, aktív a vymedzených rizikovo vážených aktív a svojich vlastných zdrojov financovania. Tieto výpočty vrátane podkladových údajov pre tieto výpočty je inštitúcia elektronických peňazí povinná predkladať Národnej banke Slovenska podľa § 21c ods. 3 a § 75 ods. 2 písm. g).
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.27l)
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečovať riadenie všetkých trhových rizík, finančných rizík a ostatných rizík, ktorým je vystavená. Na tento účel musí mať vytvorený zodpovedajúci funkčný, účinný a obozretne fungujúci systém riadenia rizík, zodpovedajúce administratívne postupy a primeraný vnútorný kontrolný systém.
§ 21c
(1)
Požiadavky, podmienky a obmedzenia podľa § 21a a 21b je inštitúcia elektronických peňazí povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia na elektronickopeňažnú činnosť. Ich plnenie je inštitúcia elektronických peňazí povinná hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska v súlade s ustanovením odseku 3.
(2)
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v členských štátoch Európskej únie si môžu na území Slovenskej republiky zriadiť pobočku a vykonávať elektronickopeňažnú činnosť za rovnakých podmienok ako zahraničné banky so sídlom v členských štátoch Európskej únie podľa osobitného predpisu.27m)
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú povinné bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a priehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú ich ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov a vykonávania obchodov a elektronickopeňažnej činnosti, a to na požiadanie Národnej banky Slovenska a tiež podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 75 ods. 2 písm. g). Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukaznosti alebo pravosti, inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú povinné na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú rovnako povinné predkladať Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku27l) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,27l) tiež konsolidovanú účtovnú závierku.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí a zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.27n)
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že inštitúcia elektronických peňazí porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov súvisiacich s činnosťou inštitúcie elektronických peňazí, Národná banka Slovenska podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených porušení môže inštitúcii elektronických peňazí
a)
uložiť pokutu až do výšky 10 000 000 Sk a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 20 000 000 Sk,
b)
uložiť prijatie osobitných opatrení na jej ozdravenie,
c)
uložiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení, správ a iných informácií,
d)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na elektronickopeňažnú činnosť,
e)
odobrať povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na elektronickopeňažnú činnosť,
f)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
g)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú inštitúcia elektronických peňazí zverejnila o svojich obchodoch alebo inej svojej činnosti, o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo o svojich majetkových pomeroch,
h)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi inštitúcie elektronických peňazí,
2.
so základným imaním inštitúcie elektronických peňazí,
i)
odobrať povolenie na elektronickopeňažnú činnosť.
(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 5 prerokovať nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí s členmi jej štatutárneho orgánu, s členmi jej dozornej rady, s vedúcim jej útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a s jej vedúcimi zamestnancami27o) v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(7)
Ak výška a hodnota investícií inštitúcie elektronických peňazí, ktoré sú povinné podľa § 21b ods. 7, klesne pod výšku sumy finančných záväzkov súvisiacich s elektronickými peniazmi vydanými touto inštitúciou elektronických peňazí a ak ide o menej závažné porušenie, Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu vyzvať inštitúciu elektronických peňazí, aby ihneď prijala a vykonala osobitné opatrenia na svoje ozdravenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27o znejú:
„27a)
§ 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
27b)
§ 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
27c)
§ 24 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
27d)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
27e)
§ 7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z.
27f)
§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
27g)
§ 6 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
§ 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 5 písm. n) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 písm. b) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27h)
§ 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
§ 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 6 ods. 10 a 11 zákona č. 594/2003 Z. z.
§ 3 písm. a) zákona č. 95/2002 Z. z.
27i)
§ 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
27j)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27k)
§ 31 a § 32 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
27l)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
27m)
§ 11 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
27n)
Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27o)
§ 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.
19.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Vydavateľ je povinný vykonať nápravu chýb a iných nedostatkov v zúčtovaní, a to vrátením neoprávnene zúčtovaných peňažných prostriedkov odčerpaných v súvislosti s platobným prostriedkom diaľkového prístupu, ako aj nahradením úroku z peňažných prostriedkov za obdobie, keď s nimi oprávnený držiteľ nemohol nakladať, a nahradením ďalšej preukázanej škody.“.
20.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Oprávnený držiteľ môže vydavateľovi oznámiť chybu alebo iný nedostatok v zúčtovaní, prípadne chybu alebo iný nedostatok pri činnostiach uvedených v § 28, 29 a § 30 ods. 1, ako aj uplatniť u vydavateľa nárok na odstránenie oznámenej chyby alebo iného nedostatku v lehote
a)
šiestich mesiacov pri tuzemskom prevode vykonanom na základe prevodného príkazu daného prostredníctvom platobného prostriedku diaľkového prístupu,
b)
ustanovenej podľa § 13 ods. 1 písm. d) pri cezhraničnom prevode vykonanom na základe prevodného príkazu daného prostredníctvom platobného prostriedku diaľkového prístupu alebo
c)
ustanovenej v obchodných podmienkach vydavateľa vydaných podľa § 23 ods. 1 písm. h) v prípadoch použitia elektronického platobného prostriedku inak ako spôsobom uvedeným v písmenách a) a b).“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
21.
V § 25 ods. 4 sa v prvej a druhej vete slová „podľa § 24 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 24 ods. 2“.
22.
V § 28 sa slová „podľa § 24 ods. 3 a ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 24 ods. 4 a ods. 5 písm. c)“.
23.
V § 30 ods. 1 sa za slová „a to“ vkladajú slová „v ich nominálnej hodnote a“.
24.
V § 33 ods. 3 sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“.
25.
V § 40 ods. 3 sa slová „podľa § 4 ods. 8“ nahrádzajú slovami „identifikačných kódov podľa § 6 ods. 2“.
26.
V § 40 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob vykonávania platobného styku alebo spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi, ak si to účasť žiadateľa v platobnom systéme vyžaduje.“.
27.
V § 40 ods. 5 písm. e) sa slová „v odseku 4 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. c) až f)“.
28.
V § 50 ods. 3 sa slová „podľa § 4 ods. 8“ nahrádzajú slovami „identifikačných kódov podľa § 6 ods. 2“.
29.
V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spôsob vykonávania platobného styku alebo spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi, ak si to účasť žiadateľa v platobnom systéme vyžaduje.“.
30.
V § 50 ods. 5 písm. e) sa slová „v odseku 4 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. c) až f)“.
31.
V § 51 ods. 2 sa v prvej a druhej vete slovo „príkazcu“ nahrádza slovami „majiteľa účtu“.
32.
V § 61 ods. 7 sa v prvej vete za slová „štatutárnemu orgánu“ a v druhej vete za slovo „rady“ vkladajú slová „prevádzkovateľa platobného systému“.
33.
V § 61 ods. 8 sa za slová „právoplatne odsúdená“ vkladajú slová „za trestný čin majetkovej povahy,“, slová „preukazujú výpisom z registra trestov38)“ sa nahrádzajú slovami „preukazujú a dokladujú odpisom z registra trestov27f)“ a pred slovo „obdobným“ sa vkladajú slová „a dokladujú“.
34.
V § 62 ods. 3 až 5 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „10 000 000 Sk a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 20 000 000 Sk“.
35.
V § 66 ods. 3 sa v druhej vete slovo „ktoré“ nahrádza slovami „pričom celkové vybavenie reklamácie“ a za slová „ako 30“ sa vkladá slovo „kalendárnych“.
36.
V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak vydavateľ nemôže rozhodnúť o reklamácii v tejto lehote z dôvodu preukázateľného vedenia sporu na príslušnom orgáne v zahraničí, vydavateľ je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať oprávneného držiteľa a rozhodnúť o reklamácii najneskôr do 30 kalendárnych dní po právoplatnom skončení príslušného sporu.“.
37.
V § 67 ods. 2 sa v úvodnej vete za slovo „rozhodovať“ vkladá slovo „predovšetkým“.
38.
V § 67 ods. 4 sa na konci prvej vety slová „predtým, ako s nimi uzatvoria obchod46) uvedený v odseku 2“ nahrádzajú slovami „najneskôr pri uzatváraní obchodu46) uvedeného v odseku 2, na ktorý sa nevzťahuje už uzavretá rozhodcovská zmluva“ a na konci sa odkaz 17 nahrádza odkazom 46a.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 46a znejú:
„46)
§ 5 písm. i) zákona č. 483/2001 v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
46a)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 68 ods. 1 sa za slová „§ 67 ods. 1“ vkladajú slová „pri rozhodovaní sporov z platobného styku“.
40.
V § 68 ods. 2 sa za slovo „príspevok“ vkladajú slová „sa primerane zníži alebo“.
41.
V § 68 ods. 3 sa slová „podľa ich účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok;47)“ nahrádzajú slovami „vykázaných v účtovnej závierke47) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zostavenej podľa slovenských účtovných štandardov a overenej audítorom;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
§ 17 ods. 1 až 9 a § 18 a 19 zákona č. 431/2002 Z. z.“.
42.
V § 69 odsek 1 znie:
„(1)
Konanie pred stálym rozhodcovským súdom podľa § 67 ods. 1 o sporoch z platobného styku je bezplatné. Za konanie pred stálym rozhodcovským súdom podľa § 67 ods. 1 o iných sporoch ako sporoch z platobného styku sa uhrádzajú trovy rozhodcovského konania47a) podľa pravidiel o trovách rozhodcovského konania upravených v rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu.47b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b znejú:
„47a)
§ 29 zákona č. 244/2002 Z. z.
47b)
§ 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 244/2002 Z. z.“.
43.
Za nadpis siedmej časti sa vkladá § 71a, ktorý znie:
㤠71a
Týmto zákonom sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty uvedené v prílohe k tomuto zákonu.“.
44.
V § 72 odsek 1 znie:
„(1)
Vykonávacie inštitúcie, sprostredkujúce inštitúcie, vydavatelia vrátane inštitúcií elektronických peňazí a prevádzkovatelia a ostatní účastníci platobných systémov prevádzkovaných podľa tohto zákona (ďalej len “poskytovatelia služieb platobného styku„) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa klientov a ich obchodov,46) ktoré poskytovatelia služieb platobného styku získali pri výkone svojej činnosti podľa tohto zákona a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o tuzemských prevodoch a cezhraničných prevodoch a o použití peňažných prostriedkov prostredníctvom elektronických platobných prostriedkov. Tieto informácie a doklady týkajúce sa klientov a ich obchodov46) musia poskytovatelia služieb platobného styku utajovať, uchovávať, primerane zálohovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klientov a ich obchodov môžu poskytovatelia služieb platobného styku poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta, prípadne na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
45.
V § 72 ods. 2 sa slová „povinných osôb“ nahrádzajú slovami „poskytovateľov služieb platobného styku“.
46.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
(1)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov46) s klientmi pri vykonávaní služieb platobného styku podľa tohto zákona a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní pri každom obchode poskytovateľovi služieb platobného styku na jeho žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje48a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,48b) v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, 48b) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a.
schopnosť klienta splniť si záväzky z obchodu,
4b.
požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c.
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d.
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poskytovateľom služieb platobného styku,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje48a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov46) s klientmi pri vykonávaní služieb platobného styku podľa tohto zákona a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je poskytovateľ služieb platobného styku oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 1 a opakovane ich pri každom obchode získavať spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Klient a zástupca klienta sú povinní vyhovieť každej takejto žiadosti poskytovateľa služieb platobného styku.
(3)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov46) s klientmi pri vykonávaní služieb platobného styku podľa tohto zákona, na účel ochrany a domáhania sa práv poskytovateľa služieb platobného styku voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa služieb platobného styku, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi služieb platobného styku a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností poskytovateľov služieb platobného styku podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov48c) je poskytovateľ služieb platobného styku aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb48d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať48e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je poskytovateľ služieb platobného styku oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla48f) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu podľa odseku 1 a § 72 ods. 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1, je poskytovateľ služieb platobného styku povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb48d) sprístupniť a poskytovať48g) na spracúvanie iným osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom48h) a Národnej banke Slovenska na účely prevádzkovania platobných systémov a vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1 a ktoré sú evidované v prevádzkovaných platobných systémoch, je Národná banka Slovenska oprávnená spracúvať a zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať48g) poskytovateľom služieb platobného styku na účely podľa odseku 3.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1, je poskytovateľ služieb platobného styku aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb48d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať48g) osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať informácie chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa § 72, a to len pri poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa § 72.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1, môže poskytovateľ služieb platobného styku sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone48i) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(7)
Odseky 1 až 6 sa rovnako použijú pre stály rozhodcovský súd podľa § 67 ods. 1, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch z platobného styku medzi poskytovateľmi služieb platobného styku a ich klientmi a tiež na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Tento stály rozhodcovský súd však sprístupňuje a poskytuje48g) údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3 a § 72 ods. 1, len Národnej banke Slovenska na účely vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov a len účastníkom rozhodcovského konania pred týmto stálym rozhodcovským súdom v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.45)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48a až 48i znejú:
„48a)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
48b)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48c)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
48d)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
48e)
§ 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
48f)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
48g)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
48h)
Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
48i)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
47.
V § 73 sa slová „je príslušný útvar Národnej banky Slovenska vykonávajúci dohľad nad platobnými systémami“ nahrádzajú slovami „sú príslušné útvary určené organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska“.
48.
V § 75 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) až g), ktoré znejú:
„c)
štruktúra bankového spojenia, štruktúra čísla účtu, štruktúra identifikačných kódov vykonávacích inštitúcií a sprostredkujúcich inštitúcií na účely tuzemských prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov podľa § 6 ods. 2 a spôsob jeho uverejňovania,
d)
štruktúra bankového spojenia a štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov,
e)
podrobnosti o podmienkach podľa § 21a ods. 2 a 7, spôsob preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania plnenia ostatných podmienok, požiadaviek a obmedzení podľa § 21a až 21c, ako aj podrobnosti o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na elektronickopeňažnú činnosť podľa § 21a ods. 1, 3 a 4 vrátane náležitostí a príloh takýchto žiadostí,
f)
spôsob a metódy výpočtu hodnoty a rizikové váhy investícií, aktív, vymedzených rizikovo vážených aktív a vlastných zdrojov financovania inštitúcie elektronických peňazí, lehoty a termíny na vykonávanie týchto výpočtov, ako aj to, čo tvorí riziká, investície, aktíva, vymedzené rizikovo vážené aktíva a vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, ďalšie podrobnosti o investíciách a vlastných zdrojoch financovania inštitúcie elektronických peňazí, pravidlá a metódy zisťovania a výpočtu rizík a spôsob a postup riadenia rizík inštitúcie elektronických peňazí a podrobnosti o systéme riadenia rizík, administratívnych postupoch a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie elektronických peňazí,
g)
štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je podľa § 21c ods. 3 povinná vypracúvať a Národnej banke Slovenska predkladať inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 21c ods. 3 do Národnej banky Slovenska.“.
49.
V čl. VII sa za slovami „§ 16 ods. 1 prvej vety“ vypúšťa čiarka a slová „ods. 2 druhej vety“ a vypúšťajú sa slová „§ 17 ods. 2 druhej vety,“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 589/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 510/2002 Z. z. v znení zákona č. 604/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice a odporúčanie:
1.
Smernica 97/5/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. 1. 1997 o kreditných prevodoch do zahraničia (Ú. v. ES L 043 zo 14. 2. 1997).
2.
Smernica 98/26/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. 5. 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných zúčtovacích systémoch a v systémoch zúčtovania cenných papierov (Ú. v. ES L 166 z 11. 6. 1998).
3.
Smernica 2000/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. 9. 2000 o zakladaní, podnikaní a o obozretnom dohľade nad podnikaním elektronickopeňažných inštitúcií (Ú. v. ES L 275 z 27. 10. 2000).
4.
Odporúčanie 97/489/ES Komisie z 30. 7. 1997 týkajúce sa transakcií uskutočnených pomocou elektronických platobných nástrojov a obzvlášť vzťahu medzi vydavateľom a držiteľom (Ú. v. ES L 208 z 2. 8. 1997).
Preklady týchto smerníc a odporúčania sa nachádzajú v databáze centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.