594/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

594
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
kolektívne investovanie,
b)
činnosť správcovskej spoločnosti,
c)
vytváranie a spravovanie podielových fondov,
d)
činnosť depozitára,
e)
pôsobenie zahraničných subjektov kolektívneho investovania, zahraničných správcovských spoločností a zahraničných depozitárov na území Slovenskej republiky,
f)
ochranu investorov,
g)
činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,
h)
dohľad.
§ 2
Kolektívne investovanie
(1)
Kolektívnym investovaním je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku ustanoveného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika.
(2)
Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika. Kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky môžu vykonávať aj zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným zákonom1) sa nepovažuje za zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na účely kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
§ 3
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)
Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh (ďalej len „úrad“); zapisuje sa do obchodného registra.2)
(2)
Spravovaním podielových fondov sa rozumie
a)
riadenie investícií,
b)
administrácia, ktorou sa rozumie najmä
1.
vedenie účtovníctva podielového fondu,
2.
zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,
3.
určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov,
4.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,
5.
vedenie zoznamu podielnikov,
6.
rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
7.
vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
8.
uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9.
vedenie obchodnej dokumentácie,
10.
informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti,
c)
distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.
(3)
Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odseku 2, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a ak spravuje najmenej jeden otvorený podielový fond, vykonávať tieto ďalšie činnosti:
a)
riadenie portfólia,3) tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi4) v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného zákona,
b)
poradenskú činnosť5) vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
(4)
Správcovská spoločnosť môže vykonávať jednotlivé činnosti podľa odseku 2 pre inú správcovskú spoločnosť, zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre zahraničnú investičnú spoločnosť, ak jej tieto činnosti boli zverené na základe zmluvy a ak sú splnené podmienky podľa § 25.
(5)
Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 a 3 sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona.6)
(6)
Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona alebo riadenie investícií podľa osobitného zákona. Činnosti podľa odseku 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti súčasne s činnosťou podľa odseku 3 písm. a).
(7)
Iná osoba ako správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť podľa odseku 1, ak tento zákon alebo osobitný zákon7) neustanovuje inak.
(8)
Správcovská spoločnosť nesmie vydávať iné cenné papiere ako zaknihované kmeňové8) akcie na meno, dočasné listy a podielové listy podielových fondov, ktoré spravuje.
(9)
Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene označenie a skratky podľa prvej vety ani označenie „správcovská spoločnosť“, ani označenie s nimi zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku používať; to neplatí, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(10)
Správcovská spoločnosť
a)
nesmie zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti schválená úradom,
b)
nesmie zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c)
sa nesmie rozdeliť,
d)
nesmie splynúť s inou právnickou osobou.
(11)
Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vytvára a spravuje zahraničný subjekt kolektívneho investovania a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(12)
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky;9) všetky pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“), sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.
(13)
Na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 4
Podielový fond a zahraničný subjekt kolektívneho investovania
(1)
Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.
(2)
Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania, a nie je právnickou osobou. Podielový fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.
(3)
Správcovská spoločnosť a podielové fondy, ktoré spravuje, môžu vzniknúť len na základe povolení podľa tohto zákona. Povolenie na vytvorenie podielového fondu je možné udeliť správcovskej spoločnosti až po jej vzniku.
(4)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničná investičná spoločnosť.
(5)
Zahraničný podielový fond je
a)
podielový fond vytvorený a spravovaný mimo územia Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
b)
iný subjekt kolektívneho investovania bez právnej subjektivity vytvorený alebo spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou.
(6)
Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo.
(7)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, považuje sa na účely tohto zákona za európsky fond.
(8)
Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej investičnej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky;9) všetky pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti zriadené v Slovenskej republike zahraničnou investičnou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.
§ 5
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov uskutočnené právnickou osobou alebo fyzickou osobou vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia voči okruhu fyzických osôb, ktorých počet presahuje 50,
b)
prostriedkami zverejnenia
1.
tlač, rozhlas a televízia,
2.
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách aj v prípade, ak sú adresované osobne príjemcovi,
3.
internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy,
4.
nevyžiadaný osobný kontakt,
c)
investorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je určená verejná ponuka alebo ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou alebo cenných papierov vydávaných zahraničným subjektom kolektívneho investovania,
d)
podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; za podielnika môže konať aj iná osoba na základe zmluvy o správe cenných papierov,
e)
prevoditeľnými cennými papiermi
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydané tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové cenné papiere“), vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa bodov 1 a 2 upísaním alebo výmenou,
f)
domovským členským štátom, ak ide o
1.
zahraničnú správcovskú spoločnosť, členský štát, v ktorom má sídlo zahraničná správcovská spoločnosť,
2.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania, členský štát, v ktorom má sídlo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zahraničný podielový fond alebo zahraničná investičná spoločnosť,
g)
hostiteľským členským štátom, ak ide o
1.
správcovskú spoločnosť, členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
2.
podielový fond, členský štát, v ktorom sú verejne ponúkané podielové listy tohto podielového fondu,
h)
počiatočným kapitálom súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného zisku minulých rokov, rezervného fondu a ostatných fondov tvorených zo zisku, znížený o neuhradenú stratu z minulých rokov,
i)
vlastnými zdrojmi kapitál a doplnkové vlastné zdroje,
j)
regulovaným trhom trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iný trh pre investičné nástroje spĺňajúci kritériá podľa § 44; v Slovenskej republike sa iným regulovaným trhom rozumie regulovaný voľný trh burzy cenných papierov,
k)
ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti správcovskej spoločnosti potrebné na výkon dohľadu,
l)
trvanlivým médiom nástroj alebo technický prostriedok, najmä technické nosiče informácií, ktoré umožňujú investorovi uchovať jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie,
m)
čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
n)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,10) banka, pobočka zahraničnej banky,11) poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne,12) zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne,13) centrálny depozitár cenných papierov14) (ďalej len „centrálny depozitár“), burza cenných papierov,15) dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
o)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,
p)
riadením investícii zhodnocovanie majetku v podielovom fonde na základe rozhodovania právnickej osoby vykonávajúcej túto činnosť,
q)
finančným derivátom derivát,16) ktorého hodnota nie je odvodená od komodít,
r)
rizikovým profilom podielového fondu vyjadrenie druhov rizík spojených s investovaním do podielového fondu a miery týchto rizík,
s)
osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje, že ide len o fyzickú osobu alebo len o právnickú osobu.
DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
HLAVA I
POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
§ 6
(1)
O udelení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podávajú úradu zakladatelia správcovskej spoločnosti.
(2)
Úrad udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
výška počiatočného kapitálu má hodnotu podľa § 18 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti je priehľadný a dôveryhodný,
c)
osoby s kvalifikovanou účasťou17) na správcovskej spoločnosti sú vhodné a vzťahy týchto osôb s inými osobami sú priehľadné, najmä sú priehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzické osoby, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, sú odborne spôsobilé a dôveryhodné,
e)
skupina s úzkymi väzbami,19) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, je priehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
stanovy správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j)
zakladateľom správcovskej spoločnosti nie je fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,20)
k)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania (§11) a dodržiavanie pravidiel činnosti (§ 19).
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby navrhovanej za člena predstavenstva, za člena dozornej rady, za prokuristu, za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu bude správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3, ak plánuje tieto činnosti vykonávať,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť správcovskej spoločnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov správcovskej spoločnosti,
c)
návrh organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného zákona,21) ak bude vykonávať aj činnosti podľa § 3 ods. 3,
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g)
vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,20)
h)
doklad o splatení základného imania,
i)
vyjadrenie Národnej banky Slovenska k žiadosti podľa odseku 1, ak je zakladateľom správcovskej spoločnosti banka.
(5)
Úrad rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného zákona,22) najneskôr však do šiestich mesiacov od podania žiadosti.
(6)
Úrad žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Úrad nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 3 ods. 3 písm. b) a c), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelil povolenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 3 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.
(8)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri osobách navrhnutých za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, za prokuristu správcovskej spoločnosti, za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona alebo za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu; aspoň u dvoch zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona je potrebné preukázať aj primerané skúsenosti v oblasti riadenia investícií alebo portfólií. Za odborne spôsobilú osobu môže úrad uznať aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii.
(9)
Pri osobe navrhnutej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa odbornou spôsobilosťou rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti.
(10)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím tohto povolenia,
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo v správcovskej spoločnosti spravujúcej podielové fondy, na majetok ktorých bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,23)
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.
(11)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.
(12)
Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže úrad v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 10 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 10 písm. a) až c).
(13)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo dôveryhodná fyzická osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), ak je zo všetkých okolností zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.
§ 7
Úrad je povinný pred vydaním povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území členského štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou24) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti25) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
c)
kontrolovaná tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu.
§ 8
(1)
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti.
(2)
Povolenie na vznik a činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti udelené členským štátom platí na území Slovenskej republiky a oprávňuje zahraničnú správcovskú spoločnosť vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb v súlade s § 28 a 29.
(3)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu26) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o tom, v akom rozsahu je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu,
e)
schválenie stanov správcovskej spoločnosti.
(4)
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti možno výkon niektorých činností obmedziť.
(5)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 6 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 10 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu úradu. Zmeny povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 6 alebo § 10 si nevyžadujú súhlas úradu. Správcovská spoločnosť je však povinná úradu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 10 dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť úradu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(7)
Súčasťou návrhu na zápis správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie úradu podľa tohto zákona. Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie právoplatného rozhodnutia úradu podľa tohto zákona.
(8)
Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia až po zápise do obchodného registra a po splnení podmienok podľa odseku 4.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. a) až d) a o zmenách údajov podľa § 6 ods. 3 písm. e) týkajúcich sa vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. g), ak tieto zmeny môžu ovplyvniť spôsobilosť správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§ 9
(1)
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zaniká
a)
dňom zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,20)
c)
dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom úradu podľa § 10 ods. 1 písm. i),
d)
dňom uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 8 ods. 6, ak správcovská spoločnosť nepodala návrh na zápis povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti do obchodného registra,
e)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ak v tomto rozhodnutí nie je určený iný deň zániku povolenia,
f)
dňom predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.27)
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).
(3)
Úrad bez zbytočného odkladu oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.
HLAVA II
PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 10
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,28) alebo na to, aby sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,
b)
zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti,
d)
zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou,
e)
zmenu stanov správcovskej spoločnosti,
f)
zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) inej právnickej osobe,
g)
zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „nečlenský štát“), ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto nečlenského štátu,
h)
predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,27)
i)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c), e), f) a g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 18 ods. 1,
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d),
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa správcovská spoločnosť zlučuje a musí byť ukončený prevod správy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, ktorá bude zrušená bez likvidácie na nástupnícku správcovskú spoločnosť alebo na inú správcovskú spoločnosť alebo musí byť preukázané, že tieto podielové fondy boli zrušené postupom podľa § 59,
e)
podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i),
f)
podľa odseku 1 písm. f) musia byť splnené podmienky podľa § 25,
g)
podľa odseku 1 písm. g) musia byť preukázané organizačné, vecné a personálne predpoklady na činnosť pobočky, a rozsah povolených činností a finančná situácia správcovskej spoločnosti musia byť primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam pobočky,
h)
podľa odseku 1 písm. h) a i) musí byť preukázané, že správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny podielový fond a správcovská spoločnosť musí preukázať, že riadne previedla správu podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených podielových fondov.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)
(4)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá plánuje stať sa materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti,
b)
podľa odseku 1 písm. b), e), f), g) a i) správcovská spoločnosť,
c)
podľa odseku 1 písm. c) správcovská spoločnosť alebo akcionár správcovskej spoločnosti,
d)
podľa odseku 1 písm. d) správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
podľa odseku 1 písm. h) spoločne správcovská spoločnosť a osoba, ktorá nadobúda správcovskú spoločnosť alebo jej časť.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne úrad v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(6)
Úrad žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(7)
Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte alebo materská spoločnosť takejto zahraničnej správcovskej spoločnosti a ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) touto osobou by sa správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou tejto osoby, udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) musí byť predmetom predbežnej konzultácie s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, kde má táto osoba sídlo.
(8)
Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný príslušný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, vyhotovuje sa z rokovania valného zhromaždenia alebo zasadania orgánu správcovskej spoločnosti notárska zápisnica. Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu do 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia alebo zasadania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, notársku zápisnicu alebo zápisnicu príslušného orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná informovať úrad bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo zániku zapisovaných údajov30) v obchodnom registri, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, predložiť úradu do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(10)
Ak fyzická osoba, pre ktorú úrad udelil predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c) nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.
(11)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d) až g) určí úrad aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak úrad neurčil v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
Pravidlá obozretného podnikania
§ 11
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania podľa § 12 až 18.
(2)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, vzťahujú sa na ňu ustanovenia osobitného zákona o ochrane klientov,31) ktorým poskytuje investičné služby, a je povinná prispievať na tento účel do Garančného fondu investícii.31)
§ 12
Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami, vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť v správcovskej spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné akty riadenia a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti.
(3)
Organizačná štruktúra a systém riadenia správcovskej spoločnosti musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany investorov a efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností investorov a minimalizovať riziko ohrozenia záujmov podielnikov a klientov v dôsledku konfliktu záujmov medzi správcovskou spoločnosťou a jej podielnikmi alebo klientmi alebo medzi jej klientmi alebo podielnikmi. Ak správcovská spoločnosť zriadila pobočku v hostiteľskom členskom štáte, organizačná štruktúra a systém riadenia tejto pobočky nesmie byť v rozpore s pravidlami obozretného podnikania hostiteľského členského štátu.
(4)
V organizačnej štruktúre správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(6)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov.
(7)
Na prijímanie rozhodnutí predstavenstva správcovskej spoločnosti, ktoré majú vplyv na tretie osoby, sa vyžaduje súhlas väčšiny členov predstavenstva. Za predstavenstvo správcovskej spoločnosti sú povinní podpisovať vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
(8)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom fyzickým osobám.
(9)
Na prijímanie rozhodnutí, ktoré majú vplyv na tretie osoby, sa vyžaduje súhlas väčšiny prokuristov správcovskej spoločnosti. Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne najmenej dvaja prokuristi.
(10)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje všeobecný predpis.32)
(11)
Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva alebo prokuristu škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu spoločne a nerozdielne. Člen predstavenstva alebo prokurista nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou.
§ 13
Vnútorná kontrola
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných podielových fondov, stanov správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy. Na platnosť tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.
(2)
Dozorná rada správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly správcovskej spoločnosti v ňou vymedzenom rozsahu.
(3)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinnosti správcovskej spoločnosti ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi spravovaných podielových fondov, stanov správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti.
(4)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly alebo osoba poverená výkonom vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tejto správcovskej spoločnosti, členom jej dozornej rady ani jej prokuristom.
(5)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť úradu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti správcovskej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
(6)
Za plnenie povinností podľa odsekov 3 a 5 zodpovedá zamestnanec správcovskej spoločnosti zodpovedný za výkon vnútornej kontroly aj vtedy, ak bol výkon vnútornej kontroly podľa odseku 1 zverený iným osobám na základe zmluvy.
§ 14
Vedenie účtovníctva
(1)
Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.33) Účtovná závierka správcovskej spoločnosti a podielového fondu musí byť overená audítorom. Úrad môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora.
(2)
Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku33) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.19)
§ 15
Obchodná dokumentácia
(1)
Majetok v podielovom fonde, ako aj obchody s majetkom v podielovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných podielových fondoch.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v podielovom fonde, najmä zmlúv o kúpe a predaji cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a zmlúv týkajúcich sa obchodov s derivátmi. Táto evidencia musí byť prístupná úradu a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu.
(3)
Evidencia podľa odseku 2 musí byť vedená v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v podielovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov a musí obsahovať najmä
a)
poradové číslo zmluvy,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane,
c)
údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,
d)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,
e)
údaje o predmete zmluvy.
(4)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná viesť aj denník o prijatých pokynoch klientov v rozsahu a za podmienok podľa osobitného zákona.34)
(5)
Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných podielových fondov a poskytovaných investičných služieb je správcovská spoločnosť povinná uchovávať do uplynutia piatich rokov od ukončenia spravovania podielového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú a v prípade investičných služieb najmenej desať rokov. Túto dokumentáciu je povinná poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(6)
Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných podielových fondov a poskytovaných investičných služieb môže správcovská spoločnosť uchovávať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a správcovská spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov. Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť úradu preukázať bezpečnosť používaného informačného systému.
§ 16
Konflikt záujmov
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať
a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na jej základnom imaní,
b)
vlastné akcie správcovskej spoločnosti,
c)
cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie investícií podľa § 25 s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania.
(2)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku obchodných spoločností a ani cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v podielovom fonde predávať obchodným spoločnostiam, v ktorých
a)
je členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo vedúcim zamestnancom člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka,35)
b)
časť majetku vlastní alebo na podnikaní ktorých sa zúčastňuje člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka.
(3)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, nesmie investovať žiadnu časť portfólia klienta do podielových listov podielových fondov, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.
(4)
Zamestnancom, prokuristom alebo členom predstavenstva správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista ani člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie alebo správcovskej spoločnosti; to neplatí, ak finančná inštitúcia a správcovská spoločnosť sú súčasťou jedného konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku podliehajúcemu dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného zákona,36) ak pravidlá obozretného podnikania správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti obsahujú postupy na zamedzenie konfliktu záujmov pri výkone činností v správcovskej spoločnosti týmito osobami a ak tým nie sú dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.37)
(5)
Členovia predstavenstva, prokuristi alebo zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú byť členom dozornej rady
a)
depozitára, s ktorým správcovská spoločnosť uzavrela zmluvu na výkon činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“),
b)
inej správcovskej spoločnosti.
(6)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, prokurátor, sudca, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby, člen orgánov úradu a zamestnanec úradu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom správcovskej spoločnosti alebo vedúcim pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(7)
Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami investorov.
§ 17
Investovanie a predaj majetku správcovskej spoločnosti a členov orgánov a zamestnancov správcovskej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie pri investovaní vlastného majetku do cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov a pri predaji cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov z vlastného majetku uprednostniť svoje záujmy pred záujmami podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje.
(2)
Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje táto správcovská spoločnosť, a takéto cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto podielovom fonde predávať. Tieto osoby môžu nadobúdať podielové listy podielových fondov, ktoré táto správcovská spoločnosť spravuje, len ak pravidlá obozretného podnikania správcovskej spoločnosti obsahujú postupy na zamedzenie ich uprednostňovania pred ostatnými podielnikmi a postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií súvisiacich so správou dotknutých podielových fondov pri nadobúdaní a vrátení podielových listov týmito osobami.
§ 18
Počiatočný kapitál a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)
Počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti je najmenej 1 000 000 EUR.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
a)
1 000 000 EUR plus 0,02 % z hodnoty majetku v podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 EUR; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 EUR,
b)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne.
(3)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane podielových fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti podľa § 3 ods. 2 inej osobe v súlade s § 25. Do výpočtu sumy podľa odseku 3 písm. a) sa nezahŕňa majetok v podielových fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti, ktoré jej boli zverené podľa § 25.
(4)
Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. a) prekračujúcej 1 000 000 EUR zárukou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou alebo zahraničnou poisťovňou so sídlom v členskom štáte. Banka, zahraničná banka, poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa sa musí zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná dodržiavať aj primeranosť vlastných zdrojov podľa osobitného zákona38) v rovnakom rozsahu ako obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičnú službu spočívajúcu v riadení portfólia a ktorý je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.
Pravidlá činnosti
§ 19
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti podľa § 20 a 21
a)
pri správe podielových fondov,
b)
vo vzťahu ku klientom,
c)
pri zamedzovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných papierov.39)
(3)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného zákona.21)
Pravidlá činnosti pri správe podielových fondov
§ 20
(1)
Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností inej osobe v súlade s § 25.
(2)
Pri správe podielového fondu je správcovská spoločnosť povinná najmä
a)
konať v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade s pravidlami poctivého obchodného styku a v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý spravuje a v záujme stability finančného trhu,
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý spravuje a v záujme stability finančného trhu,
c)
účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,
d)
konať v súlade s pravidlami podľa § 16 a 17, najmä predchádzať konfliktu so záujmami podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje, a ak nie je možné vyhnúť sa konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy podielnikov pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov podielnikov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými podielnikmi,
e)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability finančného trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov podielových fondov a rozhodnutí úradu,
f)
uplatňovať vo vzťahu k investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.
(3)
Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä
a)
hospodárenie s majetkom v podielovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a s rizikovým profilom určeným v štatúte podielového fondu,
b)
predchádzanie riziku finančných strát,
c)
analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a ich porovnávanie s vývojom kurzov, cien a dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov,
e)
uzavieranie obchodov s majetkom v podielovom fonde tak, aby bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre príslušný typ obchodov,
f)
vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v podielovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech podielového fondu.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť úradu preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(5)
Správcovská spoločnosť môže cenný papier do majetku v podielovom fonde kupovať alebo z majetku v podielovom fonde predávať aj iným spôsobom na verejnom trhu cenných papierov ako prijímaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (ďalej len „anonymné obchody“), len ak týmto spôsobom možno v čase uzavretia obchodu dosiahnuť výhodnejšiu cenu v prospech podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním.
§ 21
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora a klienta; pri každom obchode je investor alebo klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti správcovskej spoločnosti. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity investora alebo klienta je správcovská spoločnosť povinná odmietnuť.
(2)
Na účely odseku 1 možno totožnosť investorov a klientov preukázať dokladom totožnosti alebo podpisom, ak je tento investor alebo klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom na podpisovom vzore uloženom v správcovskej spoločnosti, pri ktorého podpisovaní investor alebo klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktoré správcovská spoločnosť pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý správcovská spoločnosť dohodne s investorom alebo klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.40)
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých investorom alebo klientom na vykonanie obchodu. Na tieto účely sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením investora alebo klienta, v ktorom je investor alebo klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je investor alebo klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je investor alebo klient povinný odovzdať správcovskej spoločnosti aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení. Ak investor alebo klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, správcovská spoločnosť je povinná odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(4)
Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na prípady, ak investorom alebo klientom správcovskej spoločnosti je iná správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už táto správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonala zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie to platí len vtedy, ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti je správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia povinná preukázať správcovskej spoločnosti, ktorá má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže správcovská spoločnosť trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov, a to aj bez udania dôvodu.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní totožnosti investorov a klientov a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých investormi a klientmi na vykonanie obchodu najmenej desať rokov od ukončenia obchodu.
(6)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 sú investori a klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní správcovskej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje41) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,42) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, alebo ktoré sú dohodnuté so správcovskou spoločnosťou,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje38) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(7)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 je správcovská spoločnosť oprávnená pri každom obchode požadovať od investora a klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 6 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 6 písm. b).
(8)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou a investormi alebo klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv správcovskej spoločnosti voči ich investorom alebo klientom, na účel zdokumentovania činnosti správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu a na plnenie úloh a povinností správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov43) je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb44) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať45) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 6; pritom je správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 6.
(9)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb41) sprístupniť a poskytovať46) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným zákonom47) a úradu na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(10)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb41) oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať43) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 98.
(11)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,48) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a na pobočku zahraničnej investičnej spoločnosti pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 22
(1)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu podielového fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná v prípade konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(3)
Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona, osoba jej blízka alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, je táto osoba povinná vrátiť majetkový prospech osobe, na úkor ktorej bol majetkový prospech získaný.
§ 23
Odplata správcovskej spoločnosti
(1)
Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie podielového fondu. Na výpočet odplaty za spravovanie podielového fondu sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde za príslušné obdobie.
(2)
V odplate správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sú zahrnuté všetky náklady správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v podielovom fonde okrem
a)
daní vzťahujúcich sa na majetok v podielovom fonde,
b)
odplaty za výkon činnosti depozitára,
c)
poplatkov regulovanému trhu, subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálneho depozitára49) a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
§ 24
Oznamovacia povinnosť
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči podielnikom alebo klientom.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti pod 66 %, 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,28) alebo plánuje prestať byť materskou spoločnosťou tejto správcovskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať úrad.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná informovať úrad o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode28) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a úradu do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov aktuálny k 15. marcu kalendárneho roka.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 3 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie povinnosti podľa osobitného zákona50) v rozsahu, ktorý presahuje rámec oznamovacích povinností podľa tohto zákona.
(7)
Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť alebo založiť pobočku na území nečlenského štátu, je povinná úradu písomne vopred oznámiť tento zámer. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti postupom podľa § 10 ods.1 písm. g).
(8)
Po zriadení pobočky a začatí činnosti v nečlenskom štáte je správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o
a)
udelení povolenia na výkon činnosti alebo zriadenie pobočky v nečlenskom štáte, ak sa také povolenie v nečlenskom štáte vyžaduje,
b)
dátume začiatku činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte,
c)
pláne činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností v nečlenskom štáte,
d)
adrese pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,
e)
mene a priezvisku vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
f)
organizačnej štruktúre pobočky.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu udelenie sankcie príslušným orgánom nečlenského štátu.
§ 25
Zverenie činností
(1)
Správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť vykonávanie jednej alebo viacerých činností uvedených v § 3 ods. 2 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 písm. a) možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi podielových fondov.
(2)
Zveriť výkon činností spojených so správou podielových fondov podľa odseku 1 možno, len ak
a)
je úrad vopred informovaný o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností inej osobe,
b)
je v štatúte a v prospekte podielového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme investorov,
e)
to nebráni tomu, aby bol podielový fond spravovaný v najlepších záujmoch investorov,
f)
je zabezpečená spolupráca medzi úradom a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte v prípade zverenia činnosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) právnickej osobe, ktorá má sídlo v nečlenskom štáte,
g)
sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti a depozitárovi, priebežne a efektívne monitorovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1,
h)
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon časti činností,
i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
j)
sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového fondu,
k)
právnická osoba podľa odseku 1, má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť úradu zmluvu o zverení činnosti, zmeny tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu informovať o vypovedaní tejto zmluvy.
(4)
Zverením činností spojených so správou podielových fondov nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené podielnikom pri správe majetku v podielovom fonde.
(5)
Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou podielových fondov iným osobám, ani zveriť činnosti v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ani zveriť riadenie investícii v rozsahu presahujúcom 50 % majetku v spravovaných podielových fondoch. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.
HLAVA IV
ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 32
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)
Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 10. Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu úradu.
(2)
Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť, a zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.
(3)
Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov ani na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.
(4)
Zápis o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie možno v obchodnom registri vykonať až po uskutočnení prevodu správy ňou spravovaných podielových fondov na správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučujú, alebo na inú správcovskú spoločnosť alebo po zrušení týchto podielových fondov postupom podľa § 59.
§ 33
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)
Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou až po predchádzajúcom súhlase úradu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelenom podľa § 10.
(2)
Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka s výnimkou likvidácie správcovskej spoločnosti podľa odseku 3. Likvidátor správcovskej spoločnosti je povinný poskytnúť súčinnosť úradu.
(3)
Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť jednu alebo viac činností podľa § 3 ods. 3, sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.51)
§ 34
(1)
Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti zakazuje sa správcovskej spoločnosti nakladanie s majetkom v podielových fondoch, ktoré spravuje; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku alebo úkony na zabezpečenie prevodu správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť.
(2)
Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť úradu, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní a výkone nútenej správy podľa § 109 alebo pri zrušení podielových fondov podľa § 59.
(3)
Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi správcovskej spoločnosti podľa osobitného zákona.20)
TRETIA ČASŤ
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND
§ 35
(1)
Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2)
Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.
(3)
Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v otvorenom podielovom fonde (ďalej len „majetok v otvorenom podielovom fonde“) sú spoločným majetkom podielnikov. Na majetok v otvorenom podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia všeobecného predpisu52) o spoluvlastníctve. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.
(4)
Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond a názov otvoreného podielového fondu s uvedením slov „otvorený podielový fond“ alebo skratky „o. p. f.“. Tento názov a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje inak. Názov otvoreného podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.
(5)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie otvoreného podielového fondu,
b)
splynutie otvorených podielových fondov,
c)
premena otvoreného podielového fondu na uzavretý podielový fond alebo na špeciálny podielový fond.
(6)
Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú aj na dobu neurčitú.
(7)
Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v štatúte.
§ 36
Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu
(1)
Na vytvorenie otvoreného podielového fondu je potrebné povolenie úradu.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
správcovská spoločnosť spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 6 na spravovanie otvoreného podielového fondu a dodržiava pravidlá obozretného podnikania (§ 11) a pravidlá činnosti (§ 19),
b)
člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, je odborne spôsobilý a dôveryhodný,
c)
štatút je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil otvoreného podielového fondu,
d)
predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt otvoreného podielového fondu sú zostavené v súlade s týmto zákonom,
e)
podielové listy otvoreného podielového fondu, ktoré sa majú verejne ponúkať na území členského štátu, sa súčasne budú verejne ponúkať aj na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá možnosť verejne ponúkať podielové listy na území nečlenského štátu,
f)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
názov otvoreného podielového fondu,
c)
dobu, na ktorú bude otvorený podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu správcovskej spoločnosti a vedúceho zamestnanca správcovskej spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára.
(4)
Prílohou žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je
a)
návrh štatútu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh zjednodušeného predajného prospektu,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre otvorený podielový fond,
e)
zoznam zmien v dokladoch, ktoré boli predložené úradu v konaní o žiadosti na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti na účel preukázania vecných a organizačných predpokladov na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e) a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť (§ 6 ods. 11) nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g)
informácia o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť plánuje verejne ponúkať podielové listy otvoreného podielového fondu.
(5)
Ak boli doklady uvedené v odseku 4 písm. f) predložené úradu v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a že naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov.
(6)
Úrad rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného zákona,22) najneskôr však do šiestich mesiacov od podania žiadosti.
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie podielového fondu.
(9)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 9.
(10)
Odborná spôsobilosť člena predstavenstva a dozornej rady depozitára sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov53) a na účely konania o žiadosti o povolenie podľa odseku 1 sa považuje za preukázanú, ak bola preukázaná podľa osobitných predpisov.53)
§ 37
(1)
Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť a len na základe predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 57 ods. 1 písm. a). Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu je platné pre všetky členské štáty.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu26) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vytvorenie otvoreného podielového fondu, obsahovať
a)
názov otvoreného podielového fondu,
b)
určenie doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu,
f)
schválenie predajného prospektu,
g)
schválenie zjednodušeného predajného prospektu.
(3)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu sa vzťahuje § 36 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie otvoreného podielového fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 10 a 57 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu úradu. Správcovská spoločnosť je však povinná úradu túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania. Zmeny v náležitostiach predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu vykonané v súlade s týmto zákonom sa nepovažujú za zmenu povolenia.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(5)
Súčasťou návrhu na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na vytvorenie podielového fondu do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie úradu podľa tohto zákona. Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie právoplatného rozhodnutia úradu podľa tohto zákona.
(6)
Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vytvorenie podielového fondu alebo zmeny tohto povolenia, po zápise do obchodného registra.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
§ 38
(1)
Minimálna čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde je 50 000 000 Sk.
(2)
Ak správcovská spoločnosť do šiestich mesiacov odo dňa začiatku vydávania podielových listov zhromaždí vydávaním podielových listov menej ako 50 000 000 Sk, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniká dňom nasledujúcim po dni uplynutia šesťmesačnej lehoty.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu deň
a)
začatia vydávania podielových listov každého otvoreného podielového fondu,
b)
dosiahnutia minimálnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 1.
(4)
Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydávať podielové listy, toto povolenie zaniká.
§ 39
Štatút
(1)
Každý otvorený podielový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu.
(3)
Štatút a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 36 a 57 alebo rozhodnutia úradu, ktorým boli tieto zmeny nariadené.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu do desiatich pracovných dní predložiť úradu príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť podielnikov s príslušnými zmenami.
(5)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov otvoreného podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť hradené z majetku v otvorenom podielovom fonde okrem nákladov uvedených v písmenách c) a h) a spôsob ich výpočtu,
f)
pravidlá oceňovania majetku v otvorenom podielovom fonde, pravidlá zisťovania, rozdeľovania a iného použitia výnosov z tohto majetku,
g)
spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v otvorenom podielovom fonde a o tom, kde možno tieto správy získať,
h)
výšku odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
spôsob vykonávania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku otvoreného podielového fondu,
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov,
k)
hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania,
l)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)
postup pri zmene predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 40
Podielový list a podiel
(1)
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2)
Podielové listy jedného otvoreného podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov. Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový list je podielový list, ktorý nahrádza viac podielových listov toho istého podielového fondu s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu. Hromadný podielový list musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať podielnikovi na jeho žiadosť jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list nahrádza, a to postupom určeným v štatúte. Ak boli odovzdané všetky podielové listy tvoriace hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi hromadný list zaniká. Ak bola odovzdaná len časť podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich odovzdanie sa pokladá za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí byť na ňom vyznačená.
(3)
Podielový list otvoreného podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.
(4)
Podielový list musí obsahovať
a)
názov otvoreného podielového fondu,
b)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
c)
počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu (§ 41 ods. 2),
d)
údaj o forme podielového listu,54)
e)
dátum vydania podielového listu,
f)
meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, ak ide o listinný podielový list.
(5)
Pri zaknihovaných podielových listoch otvoreného podielového fondu môže viesť evidenciu55) zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu centrálny depozitár alebo depozitár príslušného otvoreného podielového fondu. Na túto činnosť je oprávnený len depozitár, ktorému úrad udelil predchádzajúci súhlas podľa § 57.
(6)
Na výkon činnosti depozitára pri vedení evidencie podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov centrálnym depozitárom podľa osobitného zákona.56)
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov právnickú osobu, ktorá v súlade s odsekom 5 vedie evidenciu príslušných zaknihovaných podielových listoch na meno, ak s tým táto právnická osoba predtým súhlasila.
(8)
Do zoznamu podielnikov sa zapisuje
a)
číselné označenie podielového listu,
b)
počet podielov, na ktoré podielový list znie,
c)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak je podielnikom fyzická osoba; ak rodné číslo nebolo pridelené, uvádza sa dátum narodenia.
(9)
Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením zoznamu podielnikov, je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname podielnikov bez zbytočného odkladu potom, čo jej bude zmena v osobe podielnika preukázaná.
(10)
Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu podielnikov v časti, ktorá sa ho týka.
(11)
Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov ani podmieňovať prevod podielových listov svojím súhlasom.
§ 41
Vydávanie podielového listu
(1)
Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu (ďalej len „aktuálna cena“) k rozhodujúcemu dňu určenému správcovskou spoločnosťou v štatúte. Rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu nemôže byť určený na deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia úplnej žiadosti o vydanie podielového listu správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania podielových listov určovať aktuálnu cenu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.
(2)
Počiatočná hodnota podielu je hodnota prvého podielu určená štatútom. V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu.
(3)
Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením jeho aktuálnej ceny na účet otvoreného podielového fondu; tým nie je dotknutá možnosť vydania podielových listov ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade so štatútom. Správcovská spoločnosť je oprávnená určiť investorovi, ktorý podal žiadosť o vydanie podielového listu, lehotu, do ktorej je povinný uhradiť aktuálnu cenu na účet otvoreného podielového fondu, a lehotu, do ktorej je povinný uhradiť poplatok podľa odseku 5. Tieto lehoty nesmú byť kratšie ako tri pracovné dni od rozhodujúceho dňa podľa odseku 1. Ak správcovská spoločnosť vydala podielové listy bez zaplatenia aktuálnej ceny alebo aktuálna cena bola len čiastočne zaplatená, je správcovská spoločnosť povinná doplniť chýbajúcu sumu do majetku v otvorenom podielovom fonde z vlastného majetku.
(4)
Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov, ktorý je znížený o počet vyplatených podielov.
(5)
Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1, a to formou prirážky k aktuálnej cene. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny a poplatku je predajnou cenou podielového listu.
(6)
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond.
(7)
Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu cenu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom a v lehotách určených štatútom, najmenej však v lehotách podľa § 95.
(8)
Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti.57)
(9)
Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov58) (ďalej len „účet majiteľa“) pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára.
§ 42
Vyplatenie podielového listu
(1)
Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu v deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie.
(2)
Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny; poplatok od podielnika sa nesmie požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa § 41 ods. 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Rozdiel aktuálnej ceny a poplatku je nákupnou cenou podielového listu.
(3)
Vyplatením sumy podľa odseku 1 podielový list zaniká.
§ 43
Pozastavenie vyplácania podielových listov
(1)
Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, pozastaviť vyplácanie podielových listov, a to len ak je to v záujme podielnikov. O pozastavení vyplácania podielových listov rozhoduje predstavenstvo správcovskej spoločnosti, ktoré je povinné o svojom rozhodnutí vypracovať záznam. V zázname sa uvedie dátum a čas rozhodnutia, dôvody a presné určenie doby pozastavenia.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať úrad o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov a doručiť úradu záznam podľa odseku 1 a zápisnicu z rokovania predstavenstva správcovskej spoločnosti. O rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov je správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu informovať aj príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom správcovská spoločnosť predáva podielové listy.
(3)
Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, úrad rozhodnutie správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 zruší. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu nemá odkladný účinok.
(4)
Úrad môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových listov podľa odseku 1, ak je to v záujme podielnikov alebo vo verejnom záujme. Správcovská spoločnosť je povinná tejto žiadosti úradu bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(5)
Od začiatku doby pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie správcovská spoločnosť vyplácať ani vydávať podielové listy otvoreného podielového fondu, na ktorý sa toto rozhodnutie vzťahuje. Zákaz sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie podielových listov, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané, do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa.
(6)
Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 2 povinná najmenej raz za sedem kalendárnych dní informovať úrad o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte informovať podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov.
(8)
Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.
(9)
Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to neplatí, ak správcovská spoločnosť bola v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania podielových listov alebo ak úrad zrušil podľa odseku 3 rozhodnutie správcovskej spoločnosti. V takom prípade uhrádza úrok z omeškania správcovská spoločnosť z vlastného majetku.
(10)
Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peňažné prostriedky. Správcovská spoločnosť si za takéto poskytnutie vlastných prostriedkov nesmie účtovať žiadne úroky alebo poplatky z majetku v otvorenom podielovom fonde.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond
§ 45
(1)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3)
Majetková angažovanosť voči protistrane pri obchodoch s finančnými derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie prekročiť
a)
10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. f),
b)
5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa písmena a).
(4)
Úrad môže schválením štatútu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 10 %, pričom však celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(5)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a majetkovej angažovanosti voči tej istej osobe pri obchodoch s finančnými derivátmi nesmie prekročiť 20 % majetku v otvorenom podielovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, jedným orgánom územnej samosprávy členského štátu, jedným nečlenským štátom alebo jednou medzinárodnou organizáciou nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(7)
Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov musia byť investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť v prípade platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do majetku v otvorenom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(8)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a 7 sa nezahŕňa do limitu 40 % ustanoveného v odseku 4.
(9)
Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, majetkovej angažovanosti pri obchodoch s derivátmi voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka táto majetková angažovanosť, nesmie prekročiť 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, aj keď sú tieto investície vykonávané v súlade s odsekmi 1 až 7.
(10)
Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného zákona alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, považujú za jednu osobu. Úrad môže schválením štatútu zvýšiť limit 10 % podľa odseku 4 až na 20 % v prípade skupiny podľa prvej vety kontrolovanej finančnou inštitúciou.
(11)
Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa pokladajú hypotekárne záložné listy60) a komunálne dlhopisy (komunálne obligácie) vydané bankou, ktorá z peňažných prostriedkov získaných ich predajom poskytne komunálny úver obci alebo vyššiemu územnému celku, a ak sú tieto komunálne dlhopisy zaručené podľa podmienok ustanovených osobitným zákonom.61) Pri dlhopisoch podľa odseku 7 vydaných v členskom štáte je správcovská spoločnosť povinná zohľadniť obdobný zoznam dlhopisov vypracovaný podľa práva tohto členského štátu, ak taký zoznam existuje.
§ 46
(1)
Hodnota akcií a dlhopisov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak podľa štatútu je investičnou stratégiou otvoreného podielového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2)
Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3)
Úrad môže schválením štatútu zvýšiť limit 20 % podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi podľa odseku 1. Takéto zvýšenie limitu je možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.
§ 47
(1)
Úrad môže schválením štatútu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom, orgánom územnej samosprávy členského štátu, nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou. Úrad schváli štatút, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri otvorených podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 45. Majetok v otvorenom podielovom fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2)
Štatút otvoreného podielového fondu podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, orgánov územnej samosprávy členských štátov, nečlenských štátov alebo medzinárodných organizácii, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov, alebo nástrojov peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3)
Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty obsahujúce propagáciu podielového fondu (ďalej len „reklamné dokumenty“) otvoreného podielového fondu podľa odseku 1 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a údaje podľa odseku 2.
§ 48
(1)
Hodnota podielových listov iného otvoreného podielového fondu a cenných papierov otvoreného zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 44 ods. 1 písm. e) nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2)
Celková hodnota podielových listov iných otvorených podielových fondov a cenných papierov otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania nespĺňajúcich požiadavky právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3)
Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v otvorenom podielovom fonde do cenných papierov a podielových listov podľa § 44 ods. 1 písm. e) nesmie platiť z majetku v otvorenom podielovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielových listov iných otvorených podielových fondov alebo cenných papierov otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
a)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti zverené podľa § 25,
b)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti zverené podľa § 25 iná správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou táto správcovská spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.
§ 49
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde používať postupy riadenia rizík umožňujúce priebežné sledovanie miery pozičného rizika a jeho vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde a používať postupy na presné a objektívne ohodnotenie finančných derivátov.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za šesť mesiacov predložiť úradu písomnú správu o druhoch finančných derivátov, do ktorých investovala majetok pri spravovaní majetku v otvorených podielových fondoch, o rizikách spojených s týmito finančnými derivátmi a ich podkladovými nástrojmi, kvantitatívne obmedzenia a metódy, ktoré sa používali na hodnotenie rizík spojených s obchodmi s finančnými derivátmi, a to za každý spravovaný otvorený podielový fond.
(3)
Ak je to uvedené v štatúte, po predchádzajúcom súhlase depozitára možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v otvorenom podielovom fonde používať techniky a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v otvorenom podielovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte. Ak využívanie týchto techník a nástrojov zahŕňa využívanie derivátov, tieto limity musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(4)
Techniky a nástroje podľa odseku 3 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania majetku v otvorenom podielovom fonde a jeho investičná stratégia určená štatútom.
(5)
Celková majetková angažovanosť týkajúca sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde. Pri výpočte majetkovej angažovanosti sa zohľadňuje súčasná hodnota podkladových nástrojov, riziko obchodného partnera, predpokladané budúce pohyby finančného trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícií vo finančných derivátoch.
(6)
Investície do finančných derivátov môžu tvoriť časť investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 45 zaratávajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú finančné indexy.
(7)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.
§ 50
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku ani do majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom.
(2)
Správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku ani do majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť akcie s hlasovacím právom, ktoré by správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v nečlenskom štáte; na výpočet podielu na hlasovacích právach emitentov sa použije postup podľa osobitného zákona.62) Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení emitenta so sídlom v členskom štáte stanovené právnymi predpismi tohto členského štátu, pričom sa zoberie do úvahy aj majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje.
(3)
V majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie byť viac ako
a)
10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
c)
25 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho investovania alebo 25 % počtu cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho investovania, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote,
d)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
(4)
Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet cenných papierov potrebných na výpočet príslušných limitov podľa odseku 3. Správcovská spoločnosť je v takom prípade povinná dodržať limity podľa odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou a bez zbytočného odkladu informovať úrad o prekročení príslušných limitov. Na postup úradu a správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 51.
(5)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na
a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou republikou, členským štátom, orgánom územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským štátom,
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou,
d)
podiely na majetku spoločnosti založenej v nečlenskom štáte, ktorá investuje svoje aktíva do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, ak je držanie takého podielu podľa právneho poriadku tohto štátu jediným spôsobom, ako možno investovať majetok v otvorenom podielovom fonde do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, to platí, len ak spoločnosť založená v nečlenskom štáte dodržiava limity podľa § 45, 48 a podľa odsekov 2 a 3 a ak sa pri ich prekročení primerane uplatňujú pravidlá podľa § 51.
§ 51
(1)
Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 44 až 50 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúcich z prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2)
Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom podielovom fonde podľa § 44 až 50 sa nepoužijú na obdobie prvých šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 44 až 50 v dôsledku príčin, ktoré nemôže správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 1, správcovská spoločnosť musí bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť úradu a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 44 až 50 s prihliadnutím na záujmy podielnikov; tým nie je dotknutá povinnosť správcovskej spoločnosti postupovať podľa prvej vety pri vedomom porušení obmedzení uvedených v § 44 až 50 alebo v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Predaje majetku na účel zosúladenia skladby majetku v otvorenom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 44 až 50 musia mať prednosť pred ostatnými predajmi. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká udelením sankcie podľa § 106.
(4)
Úrad môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie skladby majetku v otvorenom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 44 až 50; tým nie je dotknuté právo úradu udeliť správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 44 až 50. Lehotu určenú podľa prvej vety môže úrad predĺžiť len na žiadosť správcovskej spoločnosti podanej najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie skladby majetku a ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov.
§ 52
(1)
Majetok v otvorenom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ani na akékoľvek zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 44 a 49.
(2)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde prevoditeľné cenné papiere, podielové listy a cenné papiere podľa § 44 ods. 1 písm. e), finančné deriváty podľa § 44 ods. 1 písm. g) a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. b) a h), aj keď neboli úplne splatené.
§ 53
Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde uskutočňovať nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov a cenných papierov podľa § 44 ods. 1 písm. e), finančných derivátov podľa § 44 ods. 1 písm. g) a nástrojov peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. b) a h), ktoré nie sú v majetku v otvorenom podielovom fonde.
§ 54
(1)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to umožňuje štatút otvoreného podielového fondu, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku.
(2)
Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
§ 55
(1)
Práva k cenným papierom v majetku v otvorenom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť v súlade so štatútom a len v záujme podielnikov.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná každoročne vyplácať podielnikom výnosy z majetku v podielovom fonde vo výške výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok. Táto povinnosť sa pokladá za splnenú aj vydaním podielových listov podielnikovi v hodnote zodpovedajúcej týmto výnosom, ak je takáto možnosť uvedená v štatúte a ak sa tak správcovská spoločnosť dohodla s podielnikom. Úrad môže schválením štatútu určiť inú lehotu vyplácania výnosov podľa prvej vety.
§ 56
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať úrad, ak aktuálna cena podielu otvoreného podielového fondu klesla o jednu tretinu oproti priemernej hodnote aktuálnych cien za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov alebo o 50 % z počiatočnej hodnoty podielu.
(2)
Ak klesne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pod minimálnu čistú hodnotu majetku podľa § 38, správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bez zbytočného odkladu informovať úrad o tejto skutočnosti a o opatreniach prijatých na nápravu. Ak do troch mesiacov po vzniku tejto skutočnosti nedosiahne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde hodnotu uvedenú v § 38 ods. 1, úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu. Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bez zbytočného odkladu informovať úrad o opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Ak v priebehu šiestich mesiacov od opätovného dosiahnutia minimálnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde táto opätovne poklesne pod hodnotu uvedenú v § 38 ods. 1, úrad môže odňať správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
§ 57
Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť,
b)
zmenu depozitára otvoreného podielového fondu,
c)
zmenu štatútu otvoreného podielového fondu,
d)
zlúčenie otvorených podielových fondov,
e)
vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,
f)
nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond,
g)
vedenie evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu depozitárom správcovskej spoločnosti.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa na správcovskú spoločnosť, na ktorú sa má previesť správa, rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) a e) a musí sa preukázať, že prevodom správy otvoreného podielového fondu nie sú ohrozené záujmy podielnikov; prevod správy zahraničného podielového fondu na správcovskú spoločnosť nemôže úrad schváliť, ak je to v rozpore s právnymi predpismi štátu, kde bolo udelené povolenie na vytvorenie zahraničného podielového fondu, alebo ak s tým nesúhlasí príslušný orgán dohľadu tohto štátu, alebo ak nie je zabezpečené vyplácanie podielových listov pre podielnikov v zahraničí a poskytovanie informácií podielnikom v podielovom fonde pre nich v zrozumiteľnom jazyku,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa na depozitára rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. b) a f),
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. c),
d)
podľa odseku 1 písm. d) sa na otvorený podielový fond, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlučujú, rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2; otvorené podielové fondy, ktorých sa zlúčenie týka, musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a ich zlúčením nesmú byť ohrozené záujmy podielnikov,
e)
podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázaná schopnosť správcovskej spoločnosti zabezpečiť vykonanie činností súvisiace so zrušením otvoreného podielového fondu,
f)
podľa odseku 1 písm. f) musí byť splnená podmienka podľa § 20 ods. 3 písm. f) a musí sa preukázať, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku v otvorenom podielovom fonde je v záujme podielnikov,
g)
podľa odseku 1 písm. g) sa na depozitára primerane vzťahujú ustanovenia o podmienkach na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného zákona.63)
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú:
a)
podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond, nútený správca alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zahraničný podielový fond, a to spoločne so správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa má previesť správa,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až e) správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond,
c)
podľa odseku 1 písm. f) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti,
d)
podľa odseku 1 písm. g) depozitár.
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. f) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(5)
Úrad žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 1 písm. a) musí obsahovať najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa otvoreného podielového fondu, jej sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku,
b)
názov otvoreného podielového fondu,
c)
schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(7)
Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu prechádza na správcovskú spoločnosť, na ktorú bola prevedená správa otvoreného podielového fondu dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Uskutočnením prevodu správy zahraničného otvoreného podielového fondu na správcovskú spoločnosť sa tento zahraničný otvorený podielový fond pokladá za otvorený podielový fond vytvorený podľa tohto zákona. Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 uverejniť toto rozhodnutie spolu so štatútom, a to spôsobom, ktorý určuje štatút tohto otvoreného podielového fondu na podávanie správ podielnikom.
(8)
Ak otvorený podielový fond, ktorého správa bola prevedená na základe predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), má iného depozitára ako podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou, ktorej bol udelený predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a), je správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie splnenia podmienky podľa § 81 ods. 4.
(9)
Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zlúčenie otvorených podielových fondov, musí obsahovať
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorené podielové fondy, jej sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku správcovskej spoločnosti,
b)
názvy zlučovaných otvorených podielových fondov a názov otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčia,
c)
schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu, s ktorým sa otvorené podielové fondy zlučujú,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(10)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až d), f) a g) určí úrad aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak úrad neurčil v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
§ 58
Zlúčenie otvorených podielových fondov
(1)
Zlúčenie otvorených podielových fondov je proces spojenia majetku v otvorených podielových fondoch, pri ktorom sa majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré sa zlučujú, stane majetkom v otvorenom podielovom fonde, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili. Podielnici zlúčením zaniknutých otvorených podielových fondov sa stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili.
(2)
Zlúčiť sa môžu len otvorené podielové fondy, ktoré spravuje tá istá správcovská spoločnosť, a len do otvoreného podielového fondu podľa tohto zákona.
(3)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 57 ods. 1 písm. d) zaniknú povolenia na vytvorenie otvorených podielových fondov, ktoré zlúčením zaniknú. K tomuto dátumu sa podielnici zaniknutých podielových fondov stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná informovať podielnikov o zámere zlúčiť otvorené podielové fondy pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. d) a do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 57 ods. 1 písm. d) zverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili zanikajúce otvorené podielové fondy, a v súlade s postupom určeným v štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 57 ods. 1 písm. d) vymeniť podielnikom zaniknutých otvorených podielových fondov ich podielové listy za podielové listy otvoreného podielového fondu, do ktorého sa zaniknuté otvorené podielové fondy zlúčili. Podielnici zaniknutých otvorených podielových fondov majú právo na podielové listy otvoreného podielového fondu, do ktorého sa zlúčili tieto otvorené podielové fondy, v hodnote zodpovedajúcej ich podielu na čistej hodnote majetku v zaniknutých otvorených podielových fondoch ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 57 ods. 1 písm. d).
§ 59
Zrušenie otvoreného podielového fondu
(1)
K zrušeniu otvoreného podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia úradu o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 57 ods. 1 písm. e) alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.
(2)
Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie otvoreného podielového fondu.
(3)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 57 ods. 1 písm. e) alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo, je správcovská spoločnosť povinná okamžite skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v otvorenom podielovom fonde postupom podľa odseku 4. Úrad môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť.
(4)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 3 povinná
a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b)
predať majetok v otvorenom podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde,
e)
vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.
(5)
Úrad môže na žiadosť predĺžiť lehotu podľa odseku 4 najviac o dvanásť mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov pred vznikom straty z predaja majetku v otvorenom podielovom fonde v časovej tiesni.
(6)
Na predaj majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(7)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať úrad najmenej raz za kalendárny mesiac o postupe podľa odseku 4.
ŠTVRTÁ ČASŤ
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND
§ 62
(1)
Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2)
Uzavretý podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.
(3)
Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a názov uzavretého podielového fondu s uvedením slov „uzavretý podielový fond“ alebo skratky „u. p. f.“. Tento názov ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Názov uzavretého podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie uzavretého podielového fondu.
(4)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie uzavretého podielového fondu,
b)
splynutie uzavretých podielových fondov,
c)
premena uzavretého podielového fondu na špeciálny podielový fond.
(5)
Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na určitú dobu, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(6)
Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, nepožiada o premenu na otvorený podielový fond podľa § 68, povolenie podľa § 63 zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť uzavretý podielový fond postupom podľa § 59.
(7)
Na uzavretý podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane vzťahuje § 35 ods. 3, § 38, 39, 55, 56, 58 a 59.
§ 63
Povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu
(1)
Na vytvorenie uzavretého podielového fondu je potrebné povolenie úradu.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) až d) a f),
b)
ochrana podielnikov je zabezpečená na dostatočnej úrovni najmä s ohľadom na zameranie a ciele investičnej stratégie,
c)
priemerná čistá hodnota majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto správcovská spoločnosť, počas troch predchádzajúcich rokov pred podaním žiadosti neklesla pod 100 000 000 Sk.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať názov uzavretého podielového fondu a náležitosti podľa § 36 ods. 3 písm. a), c), d), e) a f) a musí byť k nej priložený návrh štatútu, návrh predajného prospektu, návrh zjednodušeného predajného prospektu a predbežný písomný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára.
(4)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(5)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu.
(6)
Na povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu sa primerane vzťahuje § 37.
§ 64
Podielový list a podiel
(1)
Na podielové listy uzavretého podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane vzťahuje § 40 ods. 1 až 4 a ods. 7 a § 41.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov uzavretého podielového fondu podať žiadosť o prijatie podielových listov na regulovaný trh. Ak správcovská spoločnosť žiada o prijatie podielových listov na trh burzy cenných papierov, podielové listy môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov a musia byť zastupiteľné.
(3)
Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa odseku 2 prijaté na regulovaný trh, povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu zaniká. Ak by s podielovými listami uzavretého podielového fondu po vylúčení z regulovaného trhu už nebolo možné obchodovať na inom regulovanom trhu, povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu zaniká dňom vylúčenia podielových listov z posledného regulovaného trhu.
§ 65
Majetok v uzavretom podielovom fonde
(1)
Na investovanie majetku v uzavretom podielovom fonde sa vzťahuje § 44 ods. 1 a 2.
(2)
Majetok v uzavretom podielovom fonde možno investovať aj do
a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré nespĺňajú podmienku podľa § 44 ods. 1 písm. e) bodu 4,
b)
podielových listov iných uzavretých podielových fondov a cenných papierov uzavretých zahraničných subjektov kolektívneho investovania, pričom
1.
tento iný uzavretý zahraničný subjekt kolektívneho investovania investuje len do majetku podľa tohto zákona na princípe obmedzenia a rozloženia rizika a má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný dohľadu vykonávaného úradom,
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnaká ako úroveň ochrany podielnikov v uzavretom podielovom fonde a v prípade zahraničného podielového fondu sa o jeho majetku účtuje oddelene,
3.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti,
4.
najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom uzavretom podielovom fonde a v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania možno podľa ich štatútu investovať do podielových listov alebo cenných papierov iných podielových fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich podmienky podľa bodov 1 až 3,
c)
drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3)
V majetku v uzavretom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok za podmienok podľa § 44 ods. 2.
§ 66
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond
(1)
Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond sa vzťahuje § 45 ods. 2, 3, 6, 7 a 10 prvá veta, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s výnimkami podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde s výnimkami podľa § 45, 48 a 67.
(3)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, majetkovej angažovanosti pri obchodoch s finančnými derivátmi voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka táto majetková angažovanosť, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.
(4)
Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond pokladajú za prevoditeľné cenné papiere. Hodnota jedného druhu drahého kovu nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.
§ 67
(1)
Úrad môže schválením štatútu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátom, orgánom územnej samosprávy členského štátu alebo medzinárodnou organizáciou. Úrad schváli štatút, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri uzavretých podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 66. Majetok v uzavretom podielovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.
(2)
Na uzavretý podielový fond podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 47 ods. 2 a 3.
§ 68
Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
prevod správy uzavretého podielového fondu,
b)
zmenu depozitára uzavretého podielového fondu,
c)
zmenu štatútu,
d)
vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu,
e)
nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku uzavretého podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond,
f)
premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len „premena“),
g)
zlúčenie uzavretých podielových fondov.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) až e) sa primerane vzťahuje § 57 ods. 2,
b)
podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s § 44 až 54, podielový fond spĺňa podmienky podľa § 63 ods. 2 a podielnici boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti,
c)
podľa odseku 1 písm. g) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 63 ods. 2, uzavreté podielové fondy, ktorých sa zlúčenie týka, musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a ich zlúčením nesmú byť ohrozené záujmy podielnikov; zlúčením uzavretých podielových fondov nemožno predĺžiť dobu, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, a to pri žiadnom uzavretom podielovom fonde, ktorého sa zlúčenie týka.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú:
a)
podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť spravujúca uzavretý podielový fond alebo nútený správca,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až d), f) a g) správcovská spoločnosť spravujúca uzavretý podielový fond alebo nútený správca,
c)
podľa odseku 1 písm. e) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti.
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. e) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(5)
Úrad žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(6)
Na náležitosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a) a jeho uverejnenie sa primerane vzťahuje § 57 ods. 6 a 7. Na náležitosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. g) sa primerane vzťahuje § 57 ods. 9.
(7)
Premena podľa odseku 1 písm. f) nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol premenou a v súlade s postupom určeným v štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a aktuálna cena.
(8)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), c), e) až g) určí úrad aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak úrad neurčil v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
PIATA ČASŤ
ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND
§ 69
(1)
Špeciálny podielový fond je otvorený podielový fond, ktorého podielové listy nemôžu byť verejne ponúkané na území členského štátu postupom podľa § 60.
(2)
Špeciálny podielový fond môže byť vytvorený ako
a)
rizikový špeciálny podielový fond,
b)
diverzifikovaný špeciálny podielový fond.
(3)
Rizikový špeciálny podielový fond môže mať najviac 50 podielnikov alebo musí byť obmedzené vydávanie jeho podielových listov tak, aby bolo možné nadobudnúť podielové listy len za aktuálnu cenu prevyšujúcu 40 000 EUR na jedného investora alebo aby počiatočná hodnota podielu bola najmenej 40 000 EUR. Obmedzenia podľa prvej vety musia byť uvedené v štatúte, predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte. Na diverzifikovaný špeciálny podielový fond sa nevzťahujú obmedzenia podľa prvej vety. Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov diverzifikovaného špeciálneho podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v štatúte.
(4)
Špeciálny podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.
(5)
Súčasťou názvu špeciálneho podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond a názov špeciálneho podielového fondu s uvedením slov „špeciálny podielový fond“ alebo skratky „š. p. f.“. Tento názov a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Názov špeciálneho podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie špeciálneho podielového fondu.
(6)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie špeciálneho podielového fondu,
b)
zlúčenie a splynutie špeciálnych podielových fondov,
c)
premena špeciálneho podielového fondu na uzavretý podielový fond.
(7)
Špeciálny podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov, ak úrad neudelil predchádzajúci súhlas na predĺženie tejto lehoty.
(8)
Na špeciálny podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane vzťahujú § 35 ods. 3, § 38, 39, 55, 56 a 59.
§ 70
Povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu
(1)
Na vytvorenie špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie úradu.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
b)
ochrana podielnikov je zabezpečená na dostatočnej úrovni, najmä s ohľadom na zameranie a ciele investičnej stratégie,
c)
priemerná čistá hodnota majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto správcovská spoločnosť počas troch predchádzajúcich rokov pred podaním žiadosti, neklesla pod 100 000 000 Sk.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať názov špeciálneho podielového fondu a náležitosti podľa § 36 ods. 3 písm. a), c) d) a e) a musí byť k nej priložený návrh štatútu, návrh predajného prospektu, návrh zjednodušeného predajného prospektu a písomný predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára.
(4)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(5)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu.
(6)
Na povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu sa primerane vzťahuje § 37.
§ 71
Podielový list a podiel
(1)
Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzťahuje § 40 až 43.
(2)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno. Podielové listy rizikového špeciálneho podielového fondu možno previesť na iného podielnika iba so súhlasom správcovskej spoločnosti.
§ 72
Majetok v špeciálnom podielovom fonde
Na investovanie majetku v špeciálnom podielovom fonde sa vzťahuje § 44 ods. 1, § 65 ods. 2 a 3.
§ 73
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond
(1)
Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre diverzifikovaný špeciálny podielový fond sa vzťahuje § 45 až 47, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s výnimkou podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Hodnota podielových listov iného podielového fondu a cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v diverzifikovanom špeciálnom podielovom fonde.
(3)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v rizikovom špeciálnom podielovom fonde s výnimkami podľa § 45 až 47.
(4)
Súčet investícii do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, majetkovej angažovanosti pri obchodoch s derivátmi voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka táto majetková angažovanosť, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v rizikovom špeciálnom podielovom fonde.
(5)
Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre rizikový špeciálny podielový fond sa primerane vzťahuje § 45 ods. 2, 3, 6 a 10, § 48 ods. 3, § 49, 51 až 56 a 67.
(6)
Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy sa na účely obmedzenia a rozloženie rizika pre špeciálny podielový fond pokladajú za prevoditeľné cenné papiere. Hodnota jedného druhu drahého kovu nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde.
§ 74
Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
prevod správy špeciálneho podielového fondu,
b)
zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu,
c)
zmenu štatútu,
d)
vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu,
e)
nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku špeciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond,
f)
premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond,
g)
predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1, na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu, na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 písm. a) až e) a na premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond sa primerane vzťahuje § 68.
(3)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) podáva správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že špeciálny podielový fond spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 2, zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s týmto zákonom a podielnici boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti predĺžiť dobu vytvorenia najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f).
(4)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b) c), e) a f) určí úrad aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak úrad neurčil v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
ŠIESTA ČASŤ
ZAHRANIČNÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA A ZAHRANIČNÉ SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI
§ 75
(1)
Zahraničná investičná spoločnosť môže verejne ponúkať na území Slovenskej republiky ňou vydávané cenné papiere prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky. Tieto činnosti možno vykonávať len na základe povolenia úradu. Zahraničná správcovská spoločnosť môže verejne ponúkať na území Slovenskej republiky cenné papiere ňou spravovaných zahraničných subjektov kolektívneho investovania prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky. Tieto činnosti možno vykonávať len na základe povolenia úradu; takéto povolenie sa vyžaduje na verejnú ponuku cenných papierov každého zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
zahraničný subjekt kolektívneho investovania má platné povolenie na kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na princípe obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona štátu, v ktorom má sídlo, vydané príslušným orgánom tohto štátu; v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa vyžaduje aj povolenie na spravovanie subjektov kolektívneho investovania vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo zahraničná správcovská spoločnosť,
b)
príslušný orgán podľa písmena a) súhlasí s pôsobením zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky,
c)
právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo a ústredie zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, je zabezpečená úroveň ochrany účastníkov kolektívneho investovania, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená týmto zákonom,
d)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, je priehľadná,
e)
sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky zriaďuje, a osoby riadiace túto pobočku sú odborne spôsobilé a dôveryhodné,
f)
je uzavretá zmluva podľa § 78 ods. 5, ak zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť nebude vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
g)
v štáte, v ktorom má sídlo tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, nie je uložený zákaz alebo vylúčenie verejnej ponuky cenných papierov z dôvodu ochrany investorov,
h)
sídlo a ústredie zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti je na území toho istého štátu,
i)
ročné správy a polročné správy o hospodárení zahraničného subjektu kolektívneho investovania sú zverejňované,
j)
o majetku zahraničného podielového fondu sa účtuje oddelene od majetku zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ak sa majú verejne ponúkať na území Slovenskej republiky cenné papiere ňou spravovaných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Táto žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo zahraničného subjektu kolektívneho investovania a v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou aj obchodné meno a sídlo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
obchodné meno a sídlo depozitára zahraničného subjektu kolektívneho investovania,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena štatutárneho orgánu, dozornej rady, prokuristu a vedúceho zamestnanca zahraničnej investičnej spoločnosti zodpovedného za odborné činnosti; v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa uvedú tieto údaje aj za zahraničnú správcovskú spoločnosť,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedúceho pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a miesto ich trvalého pobytu,
e)
údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky a o opatreniach na zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej republike,
f)
údaje o vecných a organizačných predpokladoch na činnosť pobočky, ak ju na území Slovenskej republiky zriaďuje.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničný subjekt kolektívneho investovania o tom, že spĺňa požiadavky na kolektívne investovanie v tomto štáte, a potvrdenie, že tento príslušný orgán súhlasí s pôsobením zahraničného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky; v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa vyžaduje aj potvrdenie o tom, že zahraničná správcovská spoločnosť spĺňa požiadavky na kolektívne investovanie v štáte, v ktorom má sídlo,
b)
štatút, zmluvné podmienky, stanovy zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo iný dokument plniaci rovnakú alebo obdobnú funkciu,
c)
predajný prospekt zahraničného subjektu kolektívneho investovania a ak bol zostavený, aj jeho zjednodušený predajný prospekt,
d)
posledná ročná správa a polročná správa o hospodárení zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktorú zostavil,
e)
rozhodnutie zahraničnej investičnej spoločnosti o zriadení pobočky na území Slovenskej republiky, ak ju plánuje zriadiť, a plán jej činnosti; v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou rozhodnutie o zriadení pobočky a plán činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f)
zmluva podľa odseku 2 písm. f), ak činnosti podľa § 78 ods. 3 nezabezpečuje samostatne zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť prostredníctvom pobočky,
g)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť (§ 6 ods. 11) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
(5)
Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v štátnom jazyku64) alebo v úradne overenom preklade do štátneho jazyka.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona.22)
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania povolenia podľa odseku 1.
(9)
Na preukazovanie splnenia vecných a organizačných predpokladov na činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti sa primerane vzťahuje § 6.
(10)
Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti. Organizačnými predpokladmi na činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti sa rozumejú pravidlá organizácie pobočky, výkonu vnútornej kontroly a vedenia evidencie podielnikov (§ 78 ods. 6).
(11)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho pobočky zahraničného subjektu kolektívneho investovania a zahraničnej správcovskej spoločnosti a ich zástupcu sa považuje fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 6 ods. 9.
(12)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní písomne v štátnom jazyku informovať úrad bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia podľa odseku 1, alebo ak prestal spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, v ktorom majú sídlo, a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 75 ods. 3 písm. a), b) a d). Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní písomne v štátnom jazyku informovať úrad bez zbytočného odkladu aj o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 75 ods. 3 písm. f), ak tieto zmeny môžu ovplyvniť ich spôsobilosť vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
(13)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá už zriadila pobočku v Slovenskej republike, predkladá pri žiadosti o povolenie na verejnú ponuku každého ďalšieho ňou spravovaného zahraničného subjektu kolektívneho investovania len údaje a doklady podľa odsekov 3 a 4 týkajúce sa príslušného zahraničného subjektu kolektívneho investovania a údaje a doklady o zmenách týkajúcich sa zahraničnej správcovskej spoločnosti od posledného konania pred úradom.
(14)
V povolení udelenom zahraničnej správcovskej spoločnosti môže byť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, ak zahraničná správcovská spoločnosť preukáže, že má na tieto činnosti povolenie v štáte, v ktorom má sídlo, a preukáže splnenie rovnakých podmienok na výkon týchto činností, ako ustanovuje osobitný zákon7) v prípade pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ak je splnená podmienka podľa § 3 ods. 6 druhej vety. Zahraničná správcovská správcovská spoločnosť vykonávajúca na území Slovenskej republiky činnosti podľa § 3 ods. 3 je povinná zúčastňovať sa na ochrane klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a prispievať na tento účel do Garančného fondu investícii v súlade s osobitným zákonom.31) Zahraničná správcovská správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3 len prostredníctvom pobočky.
§ 76
Povolenie podľa § 75 zaniká
a)
dňom zániku alebo odňatím povolenia v štáte, v ktorom má sídlo zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť,
b)
ak do šiestich mesiacov od dňa právoplatnosti povolenia zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť nezačala činnosť, ktorá je predmetom povolenia,
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom úradu podľa § 79.
§ 77
(1)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť môžu pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky používať svoje obchodné meno tak, ako ho používajú v štáte, v ktorom majú sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena sú zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť povinní doplniť názov dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(2)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní uplatňovať vo vzťahu k tuzemským investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili všetky práva tuzemských investorov.
(3)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní poskytovať úradu a ministerstvu informácie a dokumenty v rozsahu a v lehotách, ako sa vyžadujú od správcovskej spoločnosti a podielových fondov podľa ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty o svojej činnosti sú povinní úradu predkladať v štátnom jazyku.
(4)
Činnosť zahraničného subjektu kolektívneho investovania a zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávaná podľa tohto zákona podlieha dohľadu úradu.
§ 78
(1)
Pri výkone činnosti podľa § 75 ods. 1 sú zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť povinní dodržiavať tieto podmienky:
a)
investor musí mať možnosť oboznámiť sa s predajným prospektom alebo so zjednodušeným predajným prospektom pred nadobudnutím cenných papierov v štátnom jazyku alebo v jazyku pre neho zrozumiteľnom,
b)
propagácia predaja cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania a distribúcia reklamných dokumentov musia byť vykonávané v súlade s § 88,
c)
majiteľom cenných papierov musia byť poskytované informácie o zahraničnom subjekte kolektívneho investovania v štátnom jazyku alebo v jazyku pre nich zrozumiteľnom.
(2)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť musia zverejňovať v štátnom jazyku
a)
ročnú správu a polročnú správu o hospodárení, predajný prospekt a ďalšie informácie a dokumenty s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako sú povinní zverejňovať ich v štáte, na ktorého území majú sídlo,
b)
informácie a dokumenty podľa tohto zákona, iné, ako sú uvedené v písmene a).
(3)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť musia prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa na území Slovenskej republiky zabezpečila majiteľom cenných papierov
a)
distribúcia vyplácaných výnosov,
b)
vyplácanie cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ak ide o otvorený subjekt kolektívneho investovania,
c)
vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie alebo zrušenia zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(4)
Činnosti podľa odseku 3 je zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná zabezpečiť prostredníctvom
a)
svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený vykonávať investičnú službu spočívajúcu v upisovaní a umiestňovaní investičných nástrojov,65)
c)
pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený vykonávať investičnú službu spočívajúcu v upisovaní a umiestňovaní investičných nástrojov,
d)
správcovskej spoločnosti alebo
e)
zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29.
(5)
Ak činnosti podľa odseku 3 zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť nezabezpečuje prostredníctvom svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky, je povinná uzavrieť aspoň s jednou osobou podľa odseku 4 písm. b) až e) zmluvu, ktorá musí obsahovať ustanovenia ukladajúce tejto osobe povinnosť zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike činnosti podľa odseku 3 a zároveň ustanovenia o postupe zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti zamerané na ochranu investorov v prípade vypovedania tejto zmluvy, a ak
a)
úrad pozastaví obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi výkon povolenej činnosti,
b)
úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb,
c)
úrad pozastaví výkon povolenej činnosti správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
d)
úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť alebo odníme zahraničnej správcovskej spoločnosti povolenie podľa § 75,
e)
zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29 zanikne oprávnenie pôsobiť na území Slovenskej republiky.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť sú pri zabezpečovaní činností podľa odseku 3 povinní zabezpečiť vedenie evidencie tuzemských podielnikov v členení najmä:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika,
b)
trvalý pobyt alebo sídlo podielnika,
c)
rodné číslo alebo identifikačné číslo podielnika,
d)
názov podielového fondu,
e)
počet podielov podielového fondu alebo cenných papierov, ktoré sú majetkom podielnika.
(7)
Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť, ak zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29 zanikne oprávnenie pôsobiť na území Slovenskej republiky alebo ak bola zmluva podľa odseku 5 vypovedaná, môže úrad v záujme ochrany investorov určiť náhradného obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskú spoločnosť alebo pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti povinnú zabezpečovať pre podielnikov v Slovenskej republike činnosti podľa odseku 3.
(8)
Osoba, ktorej podľa odseku 7 zaniklo povolenie alebo oprávnenie na vykonávanie činnosti, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať úradom určenému obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti alebo pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti evidenciu podielnikov podľa odseku 6.
§ 79
Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
vrátenie povolenia udeleného podľa § 75,
b)
uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 na výkon činností podľa § 78 ods. 3 s ďalšou osobou.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) musí byť preukázané, že bude pre tuzemských podielnikov zabezpečené na území Slovenskej republiky vykonávanie činností podľa § 78 ods. 3 alebo že zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť nemá podielnikov na území Slovenskej republiky,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 78 ods. 5.
(3)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť.
(4)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) určí úrad aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak úrad neurčil v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
§ 80
(1)
Ustanovenia § 75 až 79 sa použijú primerane právnej forme zahraničného subjektu kolektívneho investovania. V prípade zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré nie sú právnickými osobami, zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 75 až 79 v ich mene má zahraničná správcovskú spoločnosť, ktorá ich spravuje; v takom prípade sa splnenie podmienok podľa § 75 ods. 2 písm. d), e), f) a h) preukazuje len za zahraničnú správcovskú spoločnosť.
(2)
Táto časť zákona sa nevzťahuje na európske fondy. Táto časť zákona s výnimkou § 78 ods. 6 až 8 sa nevzťahuje na zahraničné správcovské spoločnosti vykonávajúce činnosť podľa § 28 a 29.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR
§ 81
(1)
Podielový fond musí mať depozitára v súlade s týmto zákonom.
(2)
Depozitárom podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,11) ktorá má v povolení podľa osobitného zákona66) uvedenú vedľajšiu investičnú službu spočívajúcu v úschove alebo správe investičných nástrojov.
(3)
Depozitárom podielového fondu nesmie byť správcovská spoločnosť, ktorá tento podielový fond spravuje.
(4)
Podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosť musia mať rovnakého depozitára, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 82
(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy. Depozitárska zmluva má písomnú formu a uzaviera sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
(2)
V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3)
V odplate za výkon činnosti depozitára podľa odseku 2 nie sú zahrnuté poplatky za
a)
obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,
b)
úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom,
c)
vedenie bežných účtov a prevody finančných prostriedkov.
(4)
Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota.
(5)
Ak sa depozitárovi odníme alebo ak mu zanikne bankové povolenie, povolenie na poskytovanie investičných služieb v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárske zmluvy uzavreté s týmto depozitárom strácajú platnosť.
(6)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 5 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu úradu a správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu.
(7)
Správcovská spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde s výnimkou úhrady záväzkov vzniknutých pred skončením platnosti depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku a pozastaviť vydávanie a vyplácanie podielových listov podľa § 43 až do uzavretia zmluvy s novým depozitárom.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 5 pripravila návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadala úrad o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára.
(9)
Ak správcovská spoločnosť nepožiada úrad o udelenie predchádzajúceho súhlasu úrad na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 8, úrad do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí depozitára. Správcovská spoločnosť je povinná uzavrieť depozitársku zmluvu s takto určeným depozitárom a bez zbytočného odkladu po jej uzavretí ju predložiť úradu. Takto určený depozitár je povinný uzavrieť depozitársku zmluvu a vykonávať činnosť depozitára pre podielové fondy.
(10)
Depozitár, ktorý prestal pre podielový fond vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v podielovom fonde; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku alebo úhrady záväzkov podľa odseku 7.
(11)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu správcovskej spoločnosti do konkurzu alebo likvidácie, a to až do uzavretia hospodárenia s majetkom v podielovom fonde podľa § 59 alebo do uzavretia depozitárskej zmluvy s inou správcovskou spoločnosťou, na ktorú prešla správa podielových fondov.
§ 83
Činnosť depozitára
(1)
Depozitár
a)
kontroluje, či je vydávanie a vyplácanie podielových listov a ich rušenie vykonávané v súlade s týmto zákonom a so štatútom,
b)
zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu (§ 41) v súlade s týmto zákonom a so štatútom,
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom,
d)
zabezpečuje, aby pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
e)
kontroluje súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom a so štatútom,
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,
h)
kontroluje, či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných z majetku v podielovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom.
(2)
Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára; to platí aj pre iný druh aktív, ktorých povaha to pripúšťa. Ak nemožno zabezpečiť úschovu u depozitára, musia sa listinné cenné papiere alebo aktíva podľa prvej vety uschovať u subjektu, ktorý určí depozitár. Za takto uschované cenné papiere a aktíva zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(3)
Ak depozitár nevedie pre podielové fondy účet majiteľa, je oprávnený vyžiadať si na vlastné náklady od osoby, ktorá vedie tento účet majiteľa,58) výpisy z majetkových účtov vedených pre podielový fond a táto osoba je povinná takejto požiadavke depozitára bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(4)
Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť správcovskej spoločnosti výpisy z účtov majiteľa alebo účtov plniacich obdobnú funkciu alebo ich kópie, ktoré sú ekvivalentom výpisov uvedených v odseku 3, ak ich správcovská spoločnosť nedostáva priamo.
(5)
Depozitár je povinný viesť pre správcovskú spoločnosť bežný účet.67) Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond len jeden bežný účet v jednej mene.
(6)
Bežným účtom podielového fondu podľa odseku 5 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde.
(7)
Bežným účtom podľa odseku 5 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané na vkladové účty v iných bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk. Akékoľvek úhrady alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 5 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoločnosti. Iné bežné účty ako podľa odseku 5 môže správcovská spoločnosť otvoriť len so súhlasom depozitára. Depozitár udelí súhlas na otvorenie bežného účtu podielového fondu v inej banke alebo v zahraničnej banke, ako sú uvedené v § 44 ods. 1 písm. f), len ak je to potrebné na zabezpečenie vyrovnania obchodov s cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a derivátmi podľa § 44.
§ 84
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť si bežný účet u depozitára, s ktorým uzavrela depozitársku zmluvu. Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť u depozitára pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný bežný účet.
(2)
Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové účty68) pre podielový fond len so súhlasom depozitára. Prevod peňažných prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet v tej istej banke alebo v pobočke zahraničnej banky vykoná banka alebo pobočka zahraničnej banky na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára. Správcovská spoločnosť môže prijímať platby peňažných prostriedkov na vkladovom účte v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá nie je jej depozitárom, len ak ide o výplatu výnosov z týchto vkladových účtov; správcovská spoločnosť je povinná pravidelne informovať depozitára o prijatých platbách na tento vkladový účet. Na takýto prevod a platby peňažných prostriedkov sa ustanovenie § 83 ods. 6 nepoužije.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov69) v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v podielovom fonde tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v podielovom fonde nesmie mať správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný podielový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 3.
(5)
Ak depozitár správcovskej spoločnosti je členom centrálneho depozitára,49) účty majiteľa podľa odsekov 3 a 4 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár správcovskej spoločnosti nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 3 a 4 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.
(6)
S majetkom v podielovom fonde správcovská spoločnosť nakladá len prostredníctvom pokynov depozitárovi alebo so súhlasom depozitára.
(7)
Zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech majetku v podielovom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase depozitára.
§ 85
(1)
Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia zákonom a štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.
(2)
Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu podielového fondu, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť; ak správcovská spoločnosť trvá aj napriek upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť úradu.
(3)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti úrad a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o prekročení limitov podľa § 44 až 50, aj keď k nim došlo v súlade s týmto zákonom, a o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov. Čo sa pokladá za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov, určí úrad schválením štatútu s ohľadom na rizikový profil podielového fondu.
(4)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o podielových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.
§ 86
(1)
Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnosťou a zbierku dokumentov.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
evidenčné číslo,
b)
dátum, kedy bol úkon uskutočnený,
c)
vymedzenie úkonu,
d)
obsah úkonu.
(3)
Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o zistených porušeniach zákona správcovskou spoločnosťou.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov musia byť uložené v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu u depozitára a musia sa poskytnúť úradu na jeho požiadanie.
§ 87
(1)
Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov.
(2)
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti podľa § 22.
(3)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.
(4)
Podielnik podielového fondu je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenej depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb.
ÔSMA ČASŤ
OCHRANA INVESTOROV
§ 88
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie investorov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti správcovskej spoločnosti. Ustanovenia všeobecného predpisu o nekalej súťaži70) tým nie sú dotknuté.
(2)
Každá propagácia podielového fondu musí obsahovať výrazné upozornenie, z ktorého vyplýva, že s investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
(3)
Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého podielového fondu musí obsahovať upozornenie, že podielnik nemá právo na vrátenie podielového listu ani na jeho vyplatenie správcovskou spoločnosťou pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený.
(4)
Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať, a údaj o tom, že investor má možnosť oboznámiť sa so štatútom podielového fondu. Propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov, musí obsahovať okrem údajov podľa prvej vety aj údaj o tom, že existuje kótovací prospekt,71) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať.
(5)
Úrad môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia nedostatkov uverejnenie reklamných dokumentov, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 4 alebo ak obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, štatútom, s obsahom predajného prospektu alebo zjednodušeného predajného prospektu, alebo informácie, prípadne súbor informácií z predajného prospektu alebo zjednodušeného predajného prospektu, ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli byť zavádzajúce.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo osoba vykonávajúca reklamu podielového fondu je povinná doručiť úradu na jeho žiadosť reklamné dokumenty.
Informačná povinnosť
§ 89
Správcovská spoločnosť musí za každý podielový fond zostaviť a zverejniť
a)
predajný prospekt,
b)
zjednodušený predajný prospekt,
c)
správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“),
d)
správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“).
§ 90
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt
(1)
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním, najmenej však musia obsahovať údaje uvedené v prílohách č. 2 a 3. Predajný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre bežných investorov zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu podielového fondu.
(2)
Zjednodušený predajný prospekt musí byť zostavený a štrukturovaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný pre priemerného investora.
(3)
Súčasťou predajného prospektu je aj štatút; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na požiadanie bude podielnikovi zaslaný alebo ak štatút určí miesto, kde sa s ním podielnik môže oboznámiť, a to na území Slovenskej republiky a v každom členskom štáte, v ktorom sú verejne ponúkané podielové listy podielového fondu, a ak sú podielnici o tejto možnosti informovaní. Ak sú informácie podľa prílohy č. 1 uvedené aj v štatúte tvoriacom súčasť predajného prospektu, v predajnom prospekte stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenie štatútu.
(4)
Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať majetok v podielovom fonde a ak je povolené uskutočňovať obchody s derivátmi s majetkom v príslušnom podielovom fonde, musí byť táto informácia osobitne zvýraznená a musí byť uvedené vyhlásenie, či je účelom týchto obchodov zabezpečenie majetku v podielovom fonde podľa § 49 alebo investovanie majetku v podielovom fonde, a možný dopad týchto obchodov s derivátmi na rizikový profil podielového fondu.
(5)
Ak je investičnou stratégiou podielového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, alebo investovanie spôsobom kopírujúcim finančné indexy podľa § 46, musí predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na príslušnú investičnú stratégiu.
(6)
Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde z dôvodu zloženia majetku v podielovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných správcovskou spoločnosťou, musí predajný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.
(7)
Ak je v štatúte podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej stratégie investovanie do cenných papierov podľa § 44 ods. 1 písm. e) alebo § 65 ods. 2 písm. a) a b), musí štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt tohto podielového fondu obsahovať zrozumiteľnú informáciu o maximálnej výške poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované tomuto podielovému fondu a podielovým fondom alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania, do ktorých sa plánuje investovať. Výška poplatkov podľa prvej vety za príslušný kalendárny rok sa uvedie aj v ročnej správe.
(8)
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt môžu mať listinnú podobu alebo podobu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený prístup k údajom rovnocenný ako pri listinnej forme a ak s tým súhlasil úrad.
(9)
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia byť zverejnené najneskôr do začiatku vydávania podielových listov (§ 38).
(10)
Zverejnením podľa odseku 9 sa rozumie
a)
uverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo
b)
bezplatné sprístupnenie v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára a oznámenie tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
§ 91
(1)
Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte a zjednodušenom predajnom prospekte.
(2)
Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte alebo v zjednodušenom predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, správcovská spoločnosť je na žiadosť podielnika povinná vyplatiť podielnikovi predajnú cenu v čase vydania podielového listu, ak je táto predajná cena vyššia ako nákupná cena v deň podania žiadosti, inak je povinný mu vyplatiť nákupnú cenu; to neplatí, ak podielnik v čase podpísania zmluvy so správcovskou spoločnosťou vedel, že informácie v predajnom prospekte alebo v zjednodušenom predajnom prospekte sú nepravdivé alebo neúplné. Rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou podľa prvej vety uhrádza správcovská spoločnosť z vlastného majetku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 22 a 106 ani zodpovednosť tretích osôb za škodu spôsobenú podielnikom.
(3)
Právo na vyplatenie sumy podľa odseku 2 možno uplatniť do šiestich mesiacov, odkedy sa podielnik otvoreného podielového fondu alebo osoba, ktorej boli vyplatené podielové listy podľa § 42, dozvedeli o nesprávnosti alebo o neúplnosti informácií podľa odseku 2, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia podielových listov. Podielnik uzavretého podielového fondu môže toto právo uplatniť do troch rokov od nadobudnutia podielových listov.
§ 92
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte.
(2)
Pravidlá na prijímanie zmien predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu určuje štatút.
§ 93
Ročná správa a polročná správa
(1)
Ročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a o jeho výsledkoch, najmenej však musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4, účtovnú závierku podielového fondu overenú audítorom, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok podielového fondu, a evidenčné číslo ich dekrétu alebo licencie, výrok audítora týkajúci sa overovania účtovných závierok, správu o overení účtovnej závierky a informáciu, či boli audítorom overené aj iné časti ročnej správy.
(2)
Ak nie je v lehote podľa odseku 5 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom, je správcovská spoločnosť povinná uviesť túto skutočnosť v ročnej správe a bez zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju úradu a zverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu. Ak účtovná závierka podielového fondu nebola schválená, je správcovská spoločnosť povinná do 30 dní uverejniť túto skutočnosť, ako aj dôvody neschválenia účtovnej závierky podielového fondu rovnakým spôsobom ako ročnú správu.
(3)
Polročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a o jeho výsledkoch, najmenej však musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 v bodoch 1 až 4 a účtovnú závierku podielového fondu za predchádzajúci polrok. Ak správcovská spoločnosť vyplatila alebo navrhuje vyplácanie záloh na výnos z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, v polročnej správe sa uvedie hospodársky výsledok po odpočítaní daňových povinností a výška vyplácanej zálohy.
(4)
Údaje uvedené v ročnej správe a polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.
(5)
Ročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Polročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka. Ročná správa a polročná správa sa zverejňujú spôsobom podľa § 90 ods. 10. Ročná správa a polročná správa sa zverejňujú aj v štátoch, na ktorých území správcovská spoločnosť verejne ponúka podielové listy príslušného podielového fondu.
(6)
Ročná správa a polročná správa musia byť k dispozícii verejnosti k nahliadnutiu v sídle správcovskej spoločnosti, depozitára a na ďalších miestach alebo na trvanlivých médiách uvedených v predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte.
(7)
Ustanovenia osobitného zákona o informačnej povinnosti72) emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky sa nevzťahujú na podielový fond.
(8)
Úrad je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť najmenej raz za šesť mesiacov o poskytnutie informácií o zložení majetku v podielových fondoch nad rámec uvedený v prílohe č. 4 na štatistické účely. Správcovská spoločnosť je povinná tejto žiadosti v úradom určenej lehote vyhovieť.
§ 94
(1)
Pred vstupom do zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou musí byť investorovi ponúknutý bezplatne zjednodušený predajný prospekt a na požiadanie mu musí byť bezplatne poskytnutý predajný prospekt, aktuálna ročná správa a polročná správa.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť podielnikovi na požiadanie aktuálny predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt po jeho zmene, ročnú správu a polročnú správu.
(3)
Správcovská spoločnosť je na žiadosť investora povinná poskytnúť dodatočné informácie týkajúce sa kvantitatívnych limitov, ktoré sa vzťahujú na riadenie rizík zo spravovania majetku v podielovom fonde, metód riadenia týchto rizík a posledný vývoj v oblasti rizík spojených s hlavnými kategóriami aktív, do ktorých sa investuje majetok v podielovom fonde, a vývoj výnosov z týchto aktív.
§ 95
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy
a)
najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu a čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a v diverzifikovanom špeciálnom podielovom fonde,
b)
najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, o čistej hodnote majetku v uzavretom podielovom fonde a o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania podielových listov v uzavretom podielovom fonde,
c)
najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu a čistú hodnotu majetku v rizikovom špeciálnom podielovom fonde.
(2)
Hodnotu majetku v podielovom fonde určí s odbornou starostlivosťou správcovská spoločnosť v spolupráci s depozitárom najmä na základe kurzov a cien cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov dosiahnutých na regulovaných trhoch.
§ 96
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu predložiť úradu a depozitárovi
a)
aktuálne znenie predajného prospektu a zjednodušeného prospektu po ich zmene,
b)
ročnú správu a polročnú správu a doklad o ich zverejnení.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka predložiť ministerstvu a úradu ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom a najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka predložiť ministerstvu a úradu polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom. Údaje uvedené v správach podľa prvej vety musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.
(3)
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom správcovskej spoločnosti musí obsahovať účtovnú závierku overenú audítorom a údaje podľa prílohy č. 5.
(4)
Ak nie je v lehote podľa odseku 2 účtovná závierka overená audítorom, je správcovská spoločnosť povinná uviesť túto skutočnosť v ročnej správe podľa odseku 2 a predložiť ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď je jej táto správa doručená.
(5)
Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom správcovskej spoločnosti musí obsahovať účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor, a údaje podľa prílohy č. 5.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť úradu priebežnú účtovnú závierku za predchádzajúci štvrťrok.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka predložiť úradu údaj o výške počiatočného kapitálu a jeho štruktúru, údaj o výške vlastných zdrojov a ich štruktúru podľa osobitného predpisu,73) údaje o sumách podľa § 18 ods. 2 písm. a) a b) a údaj o tom, či spĺňa podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa § 18; tým nie je dotknutá povinnosť správcovskej spoločnosti priebežne sledovať primeranosť vlastných zdrojov na dennej báze ani povinnosť oznámiť úradu bez zbytočného odkladu skutočnosť, že prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov. Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná okrem výkazov a hlásení podľa prvej vety predkladať aj výkazy a hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu.73)
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu prekročenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika.
§ 97
Správy podľa tohto zákona môže správcovská spoločnosť predkladať úradu a depozitárovi aj v elektronickej podobe.
§ 98
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov
(1)
Člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor, správca konkurznej podstaty, nútený správca, zástupca núteného správcu, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti správcovskej spoločnosti a depozitára sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu podľa odseku 1.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá
a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,74)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,75)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,76)
d)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu77) alebo devízovej kontroly,78)
e)
službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,79)
f)
daňovému orgánu na účely daňového konania80) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania,
g)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.81)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa týkajú podielnikov a klientov správcovskej spoločnosti, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o počtoch podielových listov vlastnených jednotlivými podielnikmi a o obchodoch klientov správcovskej spoločnosti. Informácie a doklady podľa prvej vety môže správcovská spoločnosť poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého podielnika alebo klienta alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak. Podielnik alebo klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sú o ňom vedené v databáze správcovskej spoločnosti, a obstaranie výpisu z nej. Za porušenie povinností podľa prvej vety sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe na štatistické účely, z ktorých nie je zrejmý názov správcovskej spoločnosti, meno a priezvisko klienta.
(6)
Povinnosti podľa odseku 5 je správcovská spoločnosť povinná plniť aj voči osobám, s ktorými správcovská spoločnosť rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, a tiež voči osobám, ktoré prestali byť podielnikmi alebo klientmi správcovskej spoločnosti.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť informácie a doklady o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje odsek 5, na písomné vyžiadanie osôb alebo orgánov podľa odseku 3 a len na účely tam uvedené. Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže správcovská spoločnosť príslušnú záležitosť identifikovať, najmä presné označenie osoby, o ktorej sa požadujú údaje, a vymedzenie rozsahu požadovaných údajov; tieto identifikačné údaje netreba uvádzať v písomnom vyžiadaní podľa odseku 3 písm. c) a g). Osoby a orgány uvedené v odseku 3 si môžu informácie poskytnúť navzájom len na ten účel alebo na konanie, na ktoré boli tieto informácie a správy poskytnuté; inak ich môžu poskytnúť len so súhlasom správcovskej spoločnosti a v súlade s podmienkami podľa odseku 3.
(8)
Za porušenie povinností podľa odseku 5 sa nepovažuje
a)
poskytovanie údajov nevyhnutných na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s podielovými listami a na pripísanie podielových listov na účty majiteľov pri ich vydaní,
b)
plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoločnosti o neobvyklých obchodných operáciách podľa osobitného predpisu,57)
c)
oznámenie správcovskej spoločnosti orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
d)
poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cieľom vykonať finančné ocenenie záväzku82) alebo advokátovi, alebo komerčnému právnikovi, ktorému správcovská spoločnosť udelila písomné plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov, alebo súdnemu exekútorovi, ktorého označila v návrhu na vykonanie exekúcie proti podielnikovi alebo klientovi v prípade, ak si podielnik alebo klient neplní riadne a včas svoje záväzky voči správcovskej spoločnosti ani napriek jej písomnej výzve,
e)
poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu podielnika a údajov o obchode osobe, ktorá preukáže, že v dôsledku chyby pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov s podielovými listami alebo v dôsledku chybného pripísania podielových listov na majetkový účet utrpela majetkovú ujmu, ktorá spočíva v prevode alebo pripísaní jej patriacich alebo ňou spravovaných podielových listov na účet tohto podielnika a na vymáhanie takto vzniknutého bezdôvodného obohatenia,
f)
pokytnutie informácií inej správcovskej spoločnosti v súvislosti s prevodom alebo prípravou prevodu správy podielového fondu na túto inú správcovskú spoločnosť; správcovské spoločnosti sú povinné uzatvoriť písomnú zmluvu, v ktorej sa upraví záväzok zachovávať mlčanlivosť o získaných informáciách a zodpovednosť za ich zneužitie správcovskou spoločnosťou, na ktorú má byť prevedená správa a správcovskou spoločnosťou, ktorá prevádza správu.
(9)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a na zahraničnú investičnú spoločnosť pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(10)
Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára. Depozitár je však povinný poskytnúť tieto údaje a doklady na písomné vyžiadanie osôb alebo orgánov podľa odseku 3. Na postup pri poskytovaní týchto údajov a dokladov a ďalšie nakladanie s nimi sa vzťahuje odsek 7.
DEVIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 99
Predmet a cieľ dohľadu
(1)
Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná
a)
správcovskými spoločnosťami,
b)
zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými spoločnosťami v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
investičnými spoločnosťami a investičnými fondmi vytvorenými podľa doterajších predpisov,
d)
zakladateľmi správcovskej spoločnosti pri ich činnosti podľa tohto zákona,
e)
členmi predstavenstiev, dozorných rád a prokuristami správcovskej spoločnosti,
f)
akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,
g)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov, podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
i)
núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
j)
likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
k)
osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 25,
l)
vedúcim pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti a jeho zástupcom.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov1) vzťahujúcich sa na osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona,
b)
dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c)
dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok uvedených v ďalších rozhodnutiach úradu,
d)
plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím úradu.
(3)
Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov správcovských spoločností, zahraničných subjektov kolektívneho investovania a zahraničných správcovských spoločností a ich podielnikov a klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.83)
(4)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva úrad.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, podlieha aj dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného zákona,84) a to v rozsahu ako obchodník s cennými papiermi.
(6)
Správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 75, a zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 75, sú povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní ich valného zhromaždenia, ich dozornej rady, ich predstavenstva alebo vedenia pobočky zahraničného subjektu kolektívneho investovania a pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti.
§ 100
(1)
Na základe dohody uzavretej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu môže orgán dohľadu iného štátu vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti, nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorá je správcovskou spoločnosťou, a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je správcovskou spoločnosťou. Takúto dohodu môže úrad uzavrieť len na základe vzájomnosti. Tým nie je dotknuté oprávnenie orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo európskeho fondu podľa § 28, 29 alebo § 61 vykonávanou na území Slovenskej republiky, a to priamo alebo prostredníctvom na to splnomocnených osôb.
(2)
Úrad môže vykonávať dohľad nad pobočkami správcovskej spoločnosti, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti, ktorá je správcovskou spoločnosťou, na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi úradom a orgánmi dohľadu tohto štátu. Tým nie je dotknuté oprávnenie úradu vykonať v súlade s právnym predpisom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie dohľad na území hostiteľského členského štátu nad činnosťou správcovskej spoločnosti, ak vykonáva činnosti podľa § 26, 27 alebo § 60 na území hostiteľského členského štátu.
§ 101
(1)
Pri výkone dohľadu na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.74)
(2)
Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu, a tieto osoby sú povinné v lehote určenej úradom tieto údaje, doklady a informácie úradu predložiť.
(3)
Úrad je pri výkone dohľadu povinný dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.
(4)
Úrad je pri výkone dohľadu oprávnený spolupracovať so zahraničnými orgánmi dohľadu.
(5)
Slovenská republika ani úrad nezodpovedajú za výsledok hospodárenia s majetkom v podielovom fonde ani neručia za záväzky správcovskej spoločnosti.
Spolupráca pri výkone dohľadu nad činnosťami vykonávanými v rámci práva slobodného poskytovania služieb
§ 102
(1)
Úrad je povinný spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ich povinností vyplývajúcich z právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie vrátane výmeny informácií potrebných na tento účel.
(2)
Úrad spolupracuje s príslušným orgánom domovského členského štátu najmä pri výkone dohľadu nad európskym fondom vykonávajúcim činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 61 a nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou vykonávajúcou činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 28 a 29 a na jeho žiadosť mu úrad poskytuje informácie o zahraničnej správcovskej spoločnosti a o európskom fonde.
(3)
Úrad spolupracuje s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu najmä pri výkone dohľadu nad správcovskou spoločnosťou vykonávajúcou činnosť na území hostiteľského členského štátu podľa § 26, 27 alebo § 60 a na jeho žiadosť mu úrad poskytuje informácie o správcovskej spoločnosti a o podielovom fonde.
(4)
Príslušný orgán domovského členského štátu je oprávnený po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti úradu vykonať dohľad na mieste v pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 28 na účel preverenia informácií oznámených podľa odseku 2, a to priamo alebo prostredníctvom na to splnomocnených osôb.
(5)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu požiada úrad o vykonanie dohľadu podľa odseku 4, je úrad povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(6)
Úrad je oprávnený po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti orgánu hostiteľského členského štátu vykonať dohľad na mieste v pobočke správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území hostiteľského členského štátu podľa § 26 na účel preverenia informácií oznámených orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu, a to priamo alebo prostredníctvom na to splnomocnených osôb, alebo požiadať o vykonanie tejto kontroly príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
(7)
Informácie, ktoré získa úrad od orgánu dohľadu príslušného členského štátu, môže úrad využiť len na účely dohľadu.
§ 103
(1)
Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 a 29 na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu úradu len v rozsahu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky uvedených v oznámení podľa § 28 ods. 2 alebo § 29 ods. 2 a podmienok uvedených v oznámení podľa § 28 ods. 2 alebo § 29 ods. 2 a ak zahraničná správcovská spoločnosť na území Slovenskej republiky poskytuje aj služby podľa § 3 ods. 3, aj v rozsahu dodržiavania pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom.
(2)
Správcovská spoločnosť podlieha dohľadu úradu aj pri jej činnosti na území hostiteľského členského štátu podľa § 26, 27 alebo § 60. Dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov hostiteľského členského štátu uvedených v oznámení podľa § 26 ods. 4 v súlade s § 27 ods. 4 alebo § 60 ods. 3 a podmienok uvedených v oznámení podľa § 26 ods. 4 v súlade s § 27 ods. 4 alebo § 60 ods. 3 vykonáva príslušný orgán hostiteľského členského štátu a ak správcovská spoločnosť na území hostiteľského členského štátu poskytuje aj služby podľa § 3 ods. 3, vykonáva príslušný orgán hostiteľského členského štátu dohľad aj nad pravidlami činnosti vo vzťahu ku klientom.
(3)
Dohľad nad dodržiavaním podmienok verejnej ponuky cenných papierov podľa § 61 európskym fondom na území Slovenskej republiky a nad sprístupňovaním informácií investorom v Slovenskej republike vykonáva úrad.
(4)
Úrad môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu dohodnúť aj iné rozdelenie kompetencií pri výkone dohľadu podľa odsekov 1 až 3.
§ 104
(1)
Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu oznámi úradu, že pobočka správcovskej spoločnosti na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy alebo podmienky činnosti oznámené podľa § 26 alebo § 27, úrad prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. Prijaté opatrenia úrad bez zbytočného odkladu oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(2)
Ak úrad zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 28 alebo § 29 pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky porušila právne predpisy vzťahujúce sa na jej činnosť na území Slovenskej republiky, bez zbytočného odkladu vyzve túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.
(3)
Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 2 v určenej lehote neuskutoční nápravu, informuje úrad príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na ukončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(4)
Ak napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne predpisy, môže úrad po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu členského štátu prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky; tieto opatrenia, ktoré majú charakter sankcie, musia mať formu rozhodnutia, voči ktorému možno podať opravný prostriedok. Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná opatrenia vykonať.
(5)
Ak vec neznesie odklad, môže úrad prijať predbežné opatrenie na ochranu podielnikov a klientov zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 aj pred uskutočnením postupu podľa odsekov 2 až 4. O prijatí takýchto predbežných opatrení úrad bez zbytočného odkladu informuje komisiu a príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu. Úrad zmení alebo zruší prijaté predbežné opatrenie na základe rozhodnutia komisie.
(6)
Ak príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu odoberie zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 povolenie, prijme úrad bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania činnosti touto osobou na území Slovenskej republiky a opatrenia na ochranu tuzemských podielnikov a klientov.
(7)
Ak úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu.
§ 105
(1)
Sankcie za porušenie povinností európskeho fondu podľa § 61 môže uložiť len orgán dohľadu domovského členského štátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Úrad podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží sankciu, zakáže alebo pozastaví verejnú ponuku cenných papierov európskeho fondu na území Slovenskej republiky, ak
a)
sa ponuka vykonáva bez oznámenia podľa § 61 ods. 1,
b)
boli porušené ustanovenia § 61 ods. 3 alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
bolo európskemu fondu odňaté povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo.
(3)
Úrad bez zbytočného odkladu oznámi prijatie opatrenia podľa odseku 2 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom má európsky fond sídlo.
(4)
Sankcie za porušenie povinností správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosti podľa § 26, 27 alebo § 60 ukladá úrad, a to vrátane sankcií za porušenie právnych predpisov hostiteľského členského štátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu je oprávnený pozastaviť alebo zakázať správcovskej spoločnosti verejnú ponuku podielových listov na svojom území alebo uložiť iné opatrenie, ak správcovská spoločnosť pri činnosti na území hostiteľského členského štátu porušila povinnosti podľa § 61 ods. 3; tým nie je dotknuté oprávnenie úradu uložiť za toto porušenie sankciu podľa § 106.
(6)
Ak úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť alebo povolenie na vytvorenie podielového fondu, uloží správcovskej spoločnosti sankciu podľa § 106 ods. 1 písm. c), g) a p) alebo ak došlo k pozastaveniu vyplácania podielových listov, bez zbytočného odkladu oznámi tieto skutočnosti príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
§ 106
Sankcie
(1)
Ak úrad zistí, že subjekty uvedené v § 99 ods. 1 porušili alebo porušujú tento zákon, štatút, stanovy správcovskej spoločnosti, podmienky uvedené v povolení udelenom podľa tohto zákona alebo porušili osobitné právne predpisy, ktoré sa na ich činnosť vzťahujú, alebo nesplnili opatrenia uložené rozhodnutím úradu, úrad
a)
uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať úrad o ich splnení,
b)
nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom fonde alebo nariadi zmenu a podmienky zmeny likvidátora, alebo nariadi výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti, výmenu vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a výmenu zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
c)
pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie podielových listov,
d)
zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, verejnú ponuku cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky,
e)
uloží pokutu až do 20 000 000 Sk, ak nejde o osoby podľa odseku 2,
f)
nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti,
g)
nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
h)
uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i)
uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j)
nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k)
obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania výkon niektorej z povolených činností,
l)
uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,
m)
uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania uverejnil,
n)
uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
o)
zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p)
odníme povolenie udelené podľa tohto zákona za podmienok podľa § 111.
(2)
Úrad uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej spoločnosti, zo stanov správcovskej spoločnosti, štatútu, alebo za porušenie podmienok a povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od správcovskej spoločnosti, od zahraničného subjektu kolektívneho investovania, od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo od konsolidovaného celku,85) do ktorého patrí správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania. Vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednému za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania možno uložiť pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia z dôvodov uvedených v prvej vete až do výšky 50 % sumy uvedenej v prvej vete. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 6 ods. 10, je správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(3)
Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže úrad uložiť aj za porušenie § 3 ods. 9, § 10, § 35 ods. 4, § 57, § 62 ods. 3, § 68, § 69 ods. 5, § 74 a 79 alebo osobám neoprávnene vykonávajúcim činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať len správcovská spoločnosť alebo depozitár.
(4)
Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 99 ods. 1, úrad je oprávnený uložiť sankcie, aj keď táto osoba je v likvidácii.
(5)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty, najviac však do výšky 20 000 000 Sk.
(6)
Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia právnych predpisov, vnútorných predpisov a rozhodnutí podľa odseku 1. Sankcie podľa odseku 1 nemožno uložiť po uplynutí desiatich rokov od porušenia právnych predpisov, vnútorných predpisov a rozhodnutí podľa odseku 1. Sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinností podľa odseku 2. Sankcie podľa odseku 2 nemožno uložiť po uplynutí troch rokov od porušenia povinností podľa odseku 2. Porušenie právnych predpisov, vnútorných predpisov a rozhodnutí podľa odseku 1 sa považuje za zistené odo dňa skončenia dohľadu podľa osobitného zákona.74)
(7)
Pri ukladaní sankcií úrad vychádza zo závažnosti, z miery zavinenia, povahy zistených porušení, zo spôsobu, z doby trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v § 99 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie a obnovila právny stav.
(8)
Sankcie podľa tohto zákona možno ukladať súbežne aj opakovane, ak to ich povaha umožňuje. Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.86)
(10)
Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povolených činností, úrad písomne oznámi túto skutočnosť správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania. Dňom doručenia tohto oznámenia sa rozhodnutie úradu o obmedzení alebo pozastavení výkonu niektorej z povolených činností ruší.
(11)
Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania s členmi predstavenstva správcovskej spoločnosti a prokuristami, s vedúcim pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania, s členmi dozornej rady správcovskej spoločnosti, s vedúcimi zamestnancami alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť úradu ním požadovanú súčinnosť.
(12)
O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania úrad bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu v štáte sídla zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(13)
Správcovská spoločnosť je povinná pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde, ak úrad uloží sankcie podľa odseku 1 písm. b) alebo c), až do doby určenej úradom. Správcovská spoločnosť môže v tomto období vykonávať len činnosti nevyhnutné na zabezpečenie záujmov podielnikov.
§ 107
Opatrenia na ozdravenie
(1)
Pod opatreniami na ozdravenie správcovskej spoločnosti sa rozumie
a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať:
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,87) tantiém88) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom a zamestnancom,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania odmien členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom a všetkým zamestnancom správcovskej spoločnosti,
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie správcovskej spoločnosti,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov správcovskej spoločnosti; tieto obchody môže správcovská spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase úradu.
(2)
Úrad je povinný uložiť správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov. Úrad je povinný vyzvať správcovskú spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3, aj vtedy, ak primeranosť jej vlastných zdrojov podľa osobitného zákona38) klesne pod 8 %.
(3)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je povinné na výzvu úradu podľa odseku 2 predložiť úradu ozdravný program do 30 dní od doručenia výzvy podľa odseku 2. Ozdravný program musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada správcovskej spoločnosti. Úrad do 30 dní od predloženia záväzného ozdravného programu vydá rozhodnutie o jeho schválení alebo zamietnutí. Ak úrad v tejto lehote predložený ozdravný program nezamietne, považuje sa ozdravný program za schválený.
§ 108
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 10 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 10 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má úrad dôvodné podozrenie z porušenia § 10 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom89) príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala; to neplatí, ak má správcovská spoločnosť v čase päť pracovných dní predo dňom konania valného zhromaždenia len jedného akcionára a správcovskej spoločnosti nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by svedčila o možnosti zmeny podielov na jej základnom imaní do 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Správcovská spoločnosť je povinná podať príkaz na zrušenie pozastavenie práva nakladať nasledujúci pracovný deň po dni konania valného zhromaždenia.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré správcovská spoločnosť vydala; v prípade správcovskej spoločnosti, ktorá má len jedného akcionára, sa predloží výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov nie starší ako päť pracovných dní. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa táto registrácia vykonala. Tento výpis je správcovská spoločnosť povinná doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti.
(4)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5)
Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia90) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad osobe, u ktorej zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, a správcovskej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia je správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie tejto osobe sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 alebo 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom správcovskou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 10 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší a takého rozhodnutie zverejní.
(9)
Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti z dôvodu porušenia zákona alebo stanov. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
§ 109
Nútená správa majetku v podielovom fonde
(1)
Nútená správa je správa majetku v podielovom fonde, ktorá sa vykonáva na základe rozhodnutia úradu o zavedení nútenej správy. Súčasťou tohto rozhodnutia je aj vymenovanie núteného správcu.
(2)
Úrad rozhodne o zavedení nútenej správy, ak
a)
správcovská spoločnosť vstúpila do likvidácie, pričom správa podielových fondov nebola napriek ustanoveniam tohto zákona prevedená na inú správcovskú spoločnosť,
b)
si to vyžaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k zrušeniu podielového fondu,
c)
na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz.
(3)
Úrad je oprávnený rozhodnúť o zavedení nútenej správy aj vtedy, ak
a)
sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach stratou a úrad zistí, že tieto straty boli spôsobené neplnením alebo nedostatočným plnením povinností pri správe majetku v podielovom fonde,
b)
nemožno zistiť skutočný stav majetku v podielovom fonde v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona,
c)
je to potrebné na ochranu majetku v podielovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku.
(4)
Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť len depozitár alebo iná správcovská spoločnosť ako správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond, na ktorý sa zavádza nútená správa. Ak nemožno určiť za núteného správcu depozitára podielového fondu, na ktorý sa zavádza nútená správa, úrad určí za núteného správcu iného depozitára alebo správcovskú spoločnosť spĺňajúcu podmienku podľa prvej vety. Právnická osoba, ktorá má byť núteným správcom, je účastníkom konania. Úradom určený depozitár alebo správcovská spoločnosť sú povinní na základe rozhodnutia úradu o zavedení nútenej správy plniť povinnosti núteného správcu.
(5)
Ak úrad určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým sa zaviedla nútená správa, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť správcovskej spoločnosti vo vzťahu k podielovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh úradu. Správcovská spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť úradu správu o zavedení nútenej správy.
(6)
Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený správca je vo vzťahu k podielovému fondu, ktorý má v nútenej správe, povinný plniť povinnosti podľa tohto zákona ako správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond. Nútený správca je počas nútenej správy oprávnený navrhovať úradu prijatie opatrení podľa § 106, prevod správy podielových fondov alebo zrušenie podielových fondov. Úrad nie je viazaný návrhmi núteného správcu. Na podielové fondy v nútenej správe sa nevzťahuje podmienka podľa § 81 ods. 3.
(7)
Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný
a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.
(8)
Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej sume za dobu výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata správcovskej spoločnosti za správu majetku v podielovom fonde.
(9)
Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 5 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, úrad jej môže odňať povolenie udelené podľa tohto zákona.
(10)
Nútená správa sa končí dňom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy alebo rozhodnutím úradu o zrušení nútenej správy.
(11)
Úrad určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak
a)
dôjde k zrušeniu núteného správcu,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným úradu,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútený správca stratil povolenie na výkon činnosti.
(12)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 11 nemá odkladný účinok.
(13)
Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 11 písm. b) alebo c), nútený správca je povinný vykonávať činnosť núteného správcu až do doby vykonateľnosti rozhodnutia úradu o určení nového núteného správcu.
§ 110
Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, môže úrad zaviesť nútenú správu podľa ustanovení osobitného zákona.91)
§ 111
Odňatie povolení
(1)
Úrad odníme povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ak
a)
počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti klesol pod 125 000 EUR,
b)
vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň 25 % hodnoty vyžadovanej podľa § 18 ods. 4,
c)
správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi podľa § 109 ods. 5,
d)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania nezačal do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo nepretržite po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov tieto činnosti nevykonáva.
(2)
Úrad odníme povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak
a)
v lehote určenej úradom nie je zloženie majetku v podielovom fonde zosúladené s ustanoveniami § 44 až 50,
b)
podielový fond nemá viac ako šesť mesiacov depozitára,
c)
ak do 12 mesiacov od pozastavenia podľa § 43 nebolo obnovené vyplácanie podielových listov,
d)
odňal správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond povolenie na vznik a činnosť a ak súčasne s tým neurčil núteného správcu podľa § 109 alebo nerozhodol o prevode správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť.
(3)
Úrad môže odňať povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ak
a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali byť splnené podmienky podľa § 6 ods. 2,
c)
počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú podľa § 18 a opatrenie na ozdravenie správcovskej spoločnosti neviedlo k náprave,
d)
správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie podľa § 106 neviedlo k náprave,
e)
nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
f)
správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(4)
Úrad môže odňať povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak
a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali byť splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené,
c)
prekročenie príslušného limitu alebo obmedzenia podľa § 44 až 50 trvá bez prerušenia viac ako 12 mesiacov,
d)
správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie podľa § 106 neviedlo k náprave,
g)
pokles aktuálnej ceny podielu otvoreného podielového fondu podľa § 56 ods. 1 trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace a nemožno ho odôvodniť situáciou na finančnom trhu.
(5)
Úrad môže odňať povolenie podľa § 75 udelené zahraničnému subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ak
a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj vtedy, ak tieto skutočnosti nastali mimo územia Slovenskej republiky, najmä prestali byť splnené podmienky podľa § 75 ods. 2,
c)
zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie podľa § 106 neviedlo k náprave,
d)
zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(6)
Pri odňatí povolenia podľa tohto zákona povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o odňatí povolenia.
§ 112
(1)
Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, úrad zmení povolenie tak, že z neho vypustí výkon týchto činností, ak
a)
primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti podľa osobitného zákona38) klesne pod 2 %,
b)
správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo pod dobu dlhšiu ako 12 mesiacov tieto činnosti nevykonáva,
c)
správcovská spoločnosť neuhradila ani v dodatočnej lehote podľa osobitného zákona92) príspevok do Garančného fondu investícií.
(2)
Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, môže úrad zmeniť povolenie tak, že z neho vypustí výkon týchto činností, ak
a)
správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného zákona,21)
b)
správcovská spoločnosť sa nezúčastňuje na ochrane klientov podľa osobitného zákona.31)
§ 113
(1)
Ak úrad odníme povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, dňom doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia správcovská spoločnosť nesmie zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti ani vykonávať inú činnosť podľa tohto zákona s výnimkou činností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov, a bez zbytočného odkladu alebo v lehote určenej úradom odovzdať majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu osobe určenej v rozhodnutí úradu podľa odseku 3. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu nemá odkladný účinok.
(2)
Právnická osoba, ktorej bolo odňaté alebo zaniklo povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, vykonáva činnosti podľa odseku 1 ako správcovská spoločnosť podľa tohto zákona dovtedy, kým vyrovná svoje pohľadávky a záväzky.
(3)
Ak úrad odníme povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, súčasne rozhodne o
a)
prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto správcovská spoločnosť vyslovila predchádzajúci písomný súhlas,
b)
určení núteného správcu podľa § 109 alebo
c)
zrušení podielových fondoch spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 59.
(4)
Rozhodnutie o odňatí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zašle právnická osoba, ktorej bolo odňaté toto povolenie, na uverejnenie do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(5)
Ak bolo odňaté povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá má zriadenú pobočku v zahraničí, úrad oznámi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť aj orgánu dohľadu v štáte, v ktorom bola pobočka zriadená.
(6)
Odňatie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti úrad zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie všeobecného predpisu.93)
(7)
Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá mala v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, úrad podá príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa všeobecného predpisu.93) Na túto likvidáciu sa použijú ustanovenia osobitného zákona.94)
(8)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej úrad odňal povolenie podľa § 75, sú povinní bez zbytočného odkladu ukončiť činnosť na území Slovenskej republiky a sú povinní vyrovnať záväzky vo vzťahu k investorom, ktorí s nimi vstúpili do zmluvného vzťahu pred odňatím povolenia podľa § 75; to platí aj vtedy, ak zahraničnému subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti bolo odňaté povolenie v štáte ich sídla.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 115
Bez predchádzajúceho súhlasu podľa § 10, 57, 68, 74 a 79 je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný.
§ 116
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 6 ods. 2,
b)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 10 ods. 1, § 57 ods.1, § 68 ods. 1, § 74 ods. 1 a § 79 ods.1,
c)
podrobnosti o výpočte vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a o tom, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti,
d)
spôsob určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.
(2)
Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe podielových fondov uvedených v § 20 ods. 1 a 2 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti,
b)
druhy a spôsob používania techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 vrátane obmedzení a limitov ich používania, podrobnosti o tom, čo sa rozumie pozíciami vo finančných derivátoch, majetkovou angažovanosťou podľa § 49 ods. 5 a spôsoby jej výpočtu,
c)
spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti správcovskej spoločnosti, podrobnosti o náležitostiach ročnej správy a polročnej správy, predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu uvedených v prílohách č. 2 až 5 a určiť náležitosti týkajúce sa formy a štruktúry správ podávaných v elektronickej podobe.
§ 117
Týmto zákonom sa preberá právny predpis Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 1.
§ 118
(1)
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie na vytvorenie podielového fondu vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na vytvorenie podielového fondu vydané podľa tohto zákona.
(3)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá má povolenie podľa § 14 alebo 15 doterajšieho zákona platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považuje za povolenie vydané podľa § 75 tohto zákona.
(4)
Ak bolo povolenie podľa § 15 doterajšieho zákona vydané obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi na predaj cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou, je táto zahraničná správcovská spoločnosť povinná do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona predložiť žiadosť o vydanie povolenia podľa § 75 alebo ukončiť túto činnosť na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá povinnosť vyrovnať záväzky voči investorom alebo zabezpečiť pre tuzemských podielnikov činnosti podľa § 78 ods. 3. To neplatí, ak európsky fond alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte využije postup podľa § 28, 29 alebo 61. Do vydania povolenia sa na predaj cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti vzťahujú doterajšie predpisy. Ak bola žiadosť o vydanie povolenia podľa § 75 zamietnutá, je zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničná investičná spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu ukončiť činnosť na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá povinnosť vyrovnať záväzky voči investorom alebo zabezpečiť pre tuzemských podielnikov činnosti podľa § 78 ods. 3.
(5)
Správcovské spoločnosti, zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti podľa odsekov 1 až 3 sú povinné do 31. decembra 2004 prispôsobiť svoju činnosť tomuto zákonu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 31. decembra 2004 predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie štatútov ňou spravovaných podielových fondov na účel ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak správcovská spoločnosť v tejto lehote nepredloží úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie štatútov, nariadi úrad správcovskej spoločnosti ich predloženie v dodatočne určenej lehote, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 60 dní; tým nie je dotknuté oprávnenie úradu uložiť primeranú sankciu podľa § 106. Ak správcovská spoločnosť ani v dodatočne určenej lehote nepredloží na schválenie úradu návrh na zmenu a doplnenie štatútov, úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť.
(7)
Do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6 sa na obmedzenie a rozloženie rizika pri investovaní majetku v podielovom fonde vzťahujú doterajšie predpisy. Na investovanie a zloženie majetku v podielovom fonde sa do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6, najmenej však do 1. mája 2004, vzťahuje § 32 doterajšieho zákona.
(8)
Ak ku dňu právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6 nie sú limity a obmedzenia vzťahujúce sa na majetok v podielovom fonde v súlade s týmto zákonom a ak takéto obmedzenia a limity podľa doterajších predpisov neexistovali, je správcovská spoločnosť povinná zosúladiť skladbu majetku v podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia úradu. Inak sa postupuje podľa § 51.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6 vykonať príslušné zmeny v predajnom prospekte, zostaviť zjednodušený predajný prospekt, zverejniť zmeny v predajnom prospekte a zjednodušený predajný prospekt a bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o splnení týchto povinností.
(10)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2005 ich predložiť úradu. Ak správcovská spoločnosť do uplynutia tejto lehoty nezosúladí ustanovenia svojich stanov s týmto zákonom, ustanovenia stanov, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, strácajú platnosť dňom uplynutia tejto lehoty.
(11)
Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, je povinný prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6; do uplynutia tejto lehoty sa jeho činnosť pri výkone činnosti depozitára pre podielové fondy riadi doterajšími predpismi.
(12)
Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci súhlas úradu, pokladajú sa právne úkony vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné podľa tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa tohto zákona.
(13)
Uzavreté podielové fondy vytvorené do 1. januára 2000 sa považujú za uzavreté podielové fondy podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2009, aj keď nespĺňajú podmienku minimálnej výšky majetku podľa § 38.
(14)
Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona boli členom predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristami alebo vykonávali činnosti v správcovskej spoločnosti, na ktoré sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti, sa považujú za odborne spôsobilé aj podľa tohto zákona. Tieto fyzické osoby sú povinné preukazovať odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona pri činnostiach alebo funkciách, ktoré začnú vykonávať po nadobudnutí účinnosti tohto zákona; ak tieto osoby zložili odbornú skúšku podľa predpisov platných do 1. januára 2004, považuje sa takáto osoba za odborne spôsobilú na výkon funkcie v orgánoch správcovskej spoločnosti alebo jej prokuristu, alebo na výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly po dobu desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona bez ďalšieho preukazovania.
§ 119
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 120
(1)
Konania o uložení sankcií začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také sankcie, ktoré umožňuje tento zákon.
(2)
Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa porušenia právnych predpisov, vnútorných predpisov a rozhodnutí úradu zistené v činnosti osôb podliehajúcich dohľadu, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také porušenia, ktoré sa posudzujú ako porušenia aj podľa tohto zákona.
(3)
Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(4)
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona s výnimkou konaní o uložení sankcií sa dokončia podľa tohto zákona.
(5)
Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov.
§ 121
Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnený vykonávať investičné služby spočívajúce v riadení portfólia3) tvoreného jedným investičným nástrojom alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta, oddelene od portfólia iných klientov, v úschove alebo správe jedného investičného nástroja alebo niekoľkých investičných nástrojov alebo poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov, môže požiadať o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Udelením tohto povolenia zaniká obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené podľa osobitného zákona.6)
§ 122
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,74) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú u osôb, ktorým neboli pridelené.
(3)
Ak tento zákon požaduje uvedenie trvalého pobytu fyzickej osoby a ak fyzická osoba nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, uvedie sa adresa jej prechodného pobytu v Slovenskej republike alebo adresa jej pobytu v zahraničí.
§ 123
(1)
Ak investičné fondy vzniknuté do 1. januára 2000 nesplnili povinnosť rozhodnúť o premene na otvorený podielový fond alebo o zrušení s likvidáciou, sú povinné splniť túto povinnosť do 1. januára 2005.
(2)
Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, „investičný fond“ alebo skratku „i.s.“, „i.f.“ ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na zahraničné správcovské spoločnosti alebo na zahraničné subjekty kolektívneho investovania.
§ 124
(1)
Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré bez povolenia podľa doterajších predpisov zhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti s cieľom investovať ich do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo takéto peňažné prostriedky zhromaždili v minulosti a investujú ich do majetku ustanoveného týmto zákonom, sú povinné do 30. júna 2004 ukončiť túto činnosť alebo ju uviesť do súladu s týmto zákonom.
(2)
Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť a nariadi jej likvidáciu.
§ 125
(1)
Úrad uverejní vo vestníku úradu zoznam regulovaných trhov podľa § 44 ods. 1 písm. a).
(2)
Úrad uverejní vo vestníku úradu aj zmeny v zozname podľa odseku 1.
§ 126
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení čl. VI zákona č. 329/2000 Z. z., čl. V zákona č. 566/2001 Z. z., čl. IV zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona č. 432/2002 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde v znení vyhlášky č. 286/2001 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky č. 107/2001 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 518/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
5.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 581/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 162/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 40 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 28 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať
a)
identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b)
ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c)
dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
3.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom správcovskej spoločnosti a na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28.“.
4.
Nadpis § 43 znie: „Zmluva o riadení portfólia".
5.
V § 43 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú slová „cenných papierov".
6.
V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Register záložných práv pri podielových listoch otvorených podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom,26a) vedie tento depozitár.".
7.
V § 54 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu49a)".
8.
V § 73 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.".
9.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
㤠73a
(1)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 3 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 3 písm. b).
(3)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) sprístupniť a poskytovať58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom58g) a úradu na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58g znejú:
„58a)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
58b)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58c)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
58d)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
58e)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
58f)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
58g)
Napríklad § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
58h)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
10.
V § 74 ods. 5 sa za slová „trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku" vkladá čiarka a slová „podrobnosti o výpočte majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi" a za slovo „aktívami" sa vkladá čiarka a slová „pozíciami, majetkovou angažovanosťou, veľkou majetkovou angažovanosťou, obchodným portfóliom, neobchodným portfóliom".
11.
V § 74 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných všeobecných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok; ak obchodník s cennými papiermi vznikol pred menej ako jedným rokom, jeho vlastné zdroje nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jeho obchodnom pláne.
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti voči
a)
materskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, alebo voči skupine hospodársky spojených osôb,58i) ktorých členom je tento obchodník s cennými papiermi, neprekročila 20 % jeho vlastných zdrojov,
b)
inej osobe, skupine hospodársky spojených osôb alebo voči štátom a centrálnym bankám určeným podľa osobitného predpisu58j) neprekročila 25 % jeho vlastných zdrojov.
(8)
Súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť 800 % jeho vlastných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 a 8 konsolidovaným celkom alebo subkonsolidovaným celkom, ktorý kontroluje.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže prekročiť obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 až 9, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
prekročenie sa týka pozícií zaradených do obchodného portfólia,
2.
pozície zaradené do neobchodného portfólia neprekračujú obmedzenia podľa odsekov 1 a 2,
3.
prekročenie nespôsobí nedodržanie podmienky primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods.1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58i a 58j znejú:
„58i)
§ 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
58j)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 11.
12.
V § 80 ods. 1 sa za slová „zahraničných obchodníkov s cennými papiermi" vkladá čiarka a slová „správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností" a za slová „zahraničným obchodníkom s cennými papiermi" sa vkladá čiarka a slová „správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou".
13.
Nadpis § 83 znie: „Účasť na ochrane klientov".
14.
V § 83 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona.73a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
„73a)
§ 11 a 75 zákona č. 594/2003 Z. z.“.
15.
V § 84 ods. 10 sa slová „so súhlasom rady" nahrádzajú slovami „po prerokovaní v rade".
16.
V § 93 ods. 3 prvej vete sa slová „Jedným členom rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého" nahrádzajú slovami „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých", v druhej vete sa slová „Jedným členom rady fondu je zástupca úradu, ktorého" nahrádzajú slovami „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých" a v tretej vete sa slovo „šiestich" nahrádza slovom „štyroch".
17.V § 95 ods.1 sa slovo „piatich" nahrádza slovom „siedmich".
18.
V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Jedným členom dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií zo zamestnancov ministerstva, jedným členom dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, a dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých vymenúva a odvoláva rada úradu.".
19.
V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou zaknihovaných podielových listov otvorených podielových fondov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu".
20.
V § 104 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 2 písm. a), b) a d)" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d)" a za slová „Národná banka Slovenska" sa vkladá čiarka a slová „Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity49a)".
21.
V § 104 ods. 5 posledná veta znie: „Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri
a)
vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b)
zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c)
zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d)
zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4.".
22.
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.“.
23.
Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:
„110a
(1)
Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
(2)
Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
24.
V § 111 ods. 3 sa slová „najmenej raz za týždeň" nahrádzajú slovami „každý pracovný deň".
25.
V § 114 ods. 6 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5" a v druhej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 5" a slovo „zakázal" sa nahrádza slovom „zamietol".
26.
V § 118 ods. 3 sa slová „bola priemerná cena dosiahnutá" nahrádzajú slovami „bol priemerný kurz dosiahnutý".
27.
V § 122 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu103a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:
„103a)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105 sa vypúšťa.
29.
V § 125 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 6 o uznávaní prospektov sa rovnako vzťahujú na prospekty schválené orgánom dohľadu štátu, ktorý nie je členským štátom, ak s týmto štátom uzavrela Európska únia zmluvu o vzájomnom uznávaní prospektov.".
30.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú slová „cenných papierov (ďalej len „stredisko“)".
31.
V § 169 odsek 4 znie:
„(4)
Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo dňom, keď uplynuli tri roky odo dňa, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie, patrí jednému klientovi náhrada od fondu vo výške podľa § 87 ods. 2, v súhrne však najviac vo výške
a)
10 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,
b)
13 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005,
c)
16 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2006 do dňa, keď uplynuli tri roky od dátumu, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie.“.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods.1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predstavenstvo je oprávnené poveriť generálneho riaditeľa rozhodovaním o prijatí cenných papierov podľa § 25 ods. 4 na trh burzy,".
2.
V § 26 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o schválení kótovacieho prospektu nerozhodoval úrad.".
3.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti nebol schválený a zverejnený prospekt cenného papiera. Žiadateľ je povinný predložiť burze rozhodnutie o schválení kótovacieho prospektu do 30 dní od podania žiadosti. Takto schválený kótovací prospekt sa považuje aj za schválený prospekt cenného papiera na účely podľa osobitného zákona.43) Ak sú predmetom žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov cenné papiere, pre ktoré úrad v období troch mesiacov pred podaním žiadosti schválil prospekt cenného papiera, ktorého obsah zodpovedá náležitostiam kótovacieho prospektu, považuje sa tento prospekt cenného papiera za schválený kótovací prospekt aj na účely podľa tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona č. 430/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 a 19 znejú:
㤠18
(1)
Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Štátne dlhopisy možno vydávať
a)
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,
b)
na krytie schodku štátneho rozpočtu v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu alebo
c)
v súlade s osobitným zákonom.3f)
(3)
Vydávanie štátnych dlhopisov zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity3fa) (ďalej len „agentúra“), ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 4.
(4)
Ministerstvo môže činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska. Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk.
(5)
Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem určenia výnosu a označenia podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a v elektronických informačných systémoch najneskôr sedem dní pred dňom ich vydania. Určenie kupónového výnosu štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred dňom ich predaja.
§ 19
(1)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov,3fb) splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a s vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov zabezpečuje pre ministerstvo agentúra, ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov zo štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo centrálneho depozitára cenných papierov,3fc) ak má na splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov povolenie. Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f, 3fa, 3fb a 3fc znejú:
„3f)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3fa)
§ 14 až 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3fb)
§ 3 zákona č. 386/2002 Z. z.
3fc)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea, 3eb, 3eba, 3ec, 3eca a 3ed sa vypúšťajú.
Čl. V
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené činnosti pre ministerstvo zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 386/2002 Z. z.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 26 až 31, § 44, 60, 61, § 81 ods. 2 druhej vety, § 114 a § 117 ods. 5 druhej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
Týmto zákonom sa preberá táto smernica:
– smernica Rady č. 85/611/EHS z 20. decembra1985 o koordinácii právnych a správnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na podniky kolektívneho investovania v obchodovateľných cenných papieroch (UCITS)
v znení
– smernice č. 88/220/EHS
– smernice č. 95/26/ES
– smernice č. 2000/64/ES
– smernice č. 2001/107/ES
– smernice č. 2001/108/ES
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1/21, Bratislava.
Príloha č. 2 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1.
Informácie o podielovom fonde
1.1.
Názov podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený, uzavretý alebo špeciálny podielový fond.
1.2.
Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.
1.3.
Uvedenie miesta, kde možno získať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno získať ročné správy a polročné správy.
1.4.
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, vrátane údaju o tom, či sa výnosy vyplácané podielnikom zdaňujú zrážkovou daňou.
1.5.
Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.
1.6.
Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.
1.7.
Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení podielového fondu, najmä
– práva spojené s podielovým listom,
– podoba podielového listu,
– spôsob evidencie podielových listov,
– forma podielového listu,
– okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení podielového fondu, a práva podielnikov v prípade zrušenia podielového fondu.
1.8.
Ak je podielový list prijatý na obchodovanie na trh burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu, označenie tejto burzy cenných papierov alebo tohto regulovaného trhu.
1.9.
Spôsob a podmienky vydania podielových listov.
1.10.
Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené právo na vyplatenie podielových listov.
1.12.
Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.
1.13.
Opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napríklad rast majetku alebo výnosov), investičnej stratégie (napríklad špecializácia na určité územné alebo hospodárske oblasti), prípadné obmedzenia investičnej stratégie, ako aj údaje o technikách, nástrojoch a úveroch, ktoré možno využiť pri správe majetku v podielovom fonde.
1.14.
Pravidlá pre oceňovanie majetku v podielovom fonde.
1.15.
Údaje o výpočte aktuálnej ceny, predajnej ceny a nákupnej ceny, najmä
– pravidlá pre výpočet a periodicita výpočtu týchto cien,
– poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,
– spôsob, miesto a periodicita zverejňovania týchto cien.
1.16.
Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v podielovom fonde pre správcovskú spoločnosť, depozitára alebo tretie osoby a údaje o nákladoch spojených so správou podielového fondu uhrádzaných z majetku v podielovom fonde správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.
2.
Informácie o správcovskej spoločnosti
2.1.
Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, kde sa nachádza ústredie správcovskej spoločnosti, ak sa nezhoduje s miestom sídla.
2.2.
Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.
2.3.
Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.
2.4.
Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ich hlavných činnostiach, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo správcovskej spoločnosti.
2.5.
Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.
3.
Informácie o depozitárovi
3.1.
Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ústredia.
3.2.
Hlavný predmet činnosti.
4.
Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku v podielovom fonde
4.1.
Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.
4.2.
Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.
4.3.
Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.
5.
Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám
5.1.
Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.
5.2.
Spôsob sprístupňovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej republike a v členských štátoch, v ktorých sú verejne ponúkané podielové listy podielového fondu.
6.
Iné informácie o investovaní
6.1.
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho vytvorenia a upozornenie, že tieto údaje nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môžu byť uvedené v prílohe.
6.2.
Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.
7.
Ekonomické informácie
7.1.
Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.15. a 1.16. a údaj o tom, či sú uhrádzané podielnikom, z majetku v podielovom fonde alebo z majetku správcovskej spoločnosti.
8.
Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v predajnom prospekte sú úplné a pravdivé.
Príloha č. 3 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
ZJEDNODUŠENÝ PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1.
Stručná prezentácia podielového fondu
1.1.
Názov podielového fondu, dátum jeho vytvorenia a označenie štátu, v ktorom bol podielový fond vytvorený.
1.2.
Obchodné meno, sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond.
1.3.
Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
1.4.
Obchodné meno a sídlo depozitára.
1.5.
Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.
1.6.
Označenie finančného konsolidovaného celku, ktorého členom je správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond.
2.
Informácie o investíciách
2.1.
Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond.
2.2.
Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov, investičnej stratégie, rizikového profilu podielového fondu, a ak sa týkajú príslušného podielového fondu, aj informácie o skutočnostiach podľa § 90 ods. 4 až 6.
2.3.
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať rokov alebo za obdobie od jeho vytvorenia a upozornenie, že tieto údaje nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môžu byť uvedené v prílohe.
2.4.
Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.
3.
Ekonomické informácie
3.1.
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.
3.2.
Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované podielnikom.
3.3.
Iné náklady alebo poplatky, ako sú uvedené v bode 3.2. spojené so správou podielového fondu, ich výška s uvedením, či je poplatok účtovaný podielnikovi, na ťarchu majetku v podielovom fonde alebo na ťarchu majetku správcovskej spoločnosti.
4.
Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov
4.1.
Spôsob, ako možno nadobudnúť podielové listy.
4.2.
Spôsob ako postupovať pri vrátení podielových listov.
4.3.
Kedy a ako sa vyplácajú výnosy z podielových listov.
4.4.
Periodicita, spôsob a miesto zverejňovania cien podielových listov.
5.
Ďalšie informácie
5.1.
Vyhlásenie, že na požiadanie možno zadarmo získať úplný predajný prospekt, ročnú správu a polročnú správu pred uzavretím zmluvy a aj po jej uzavretí.
5.2.
Orgán vykonávajúci dohľad.
5.3.
Označenie kontaktného miesta alebo osoby, kde možno získať dodatočné vysvetlenia, ak sú potrebné.
5.4.
Dátum zverejnenia prospektu.
6.
Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v zjednodušenom predajnom prospekte sú úplné a pravdivé.
Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE
1.
Stav majetku
a)
prevoditeľné cenné papiere,
aa)
akcie,
ab)
dlhopisy,
ac)
iné cenné papiere,
b)
nástroje peňažného trhu
c)
účty v bankách,
ca)
bežný účet,
cb)
vkladové účty,
c)
iný majetok,
d)
celková hodnota majetku,
e)
záväzky,
f)
čistá hodnota majetku.
2.
Počet podielov podielového fondu v obehu.
3.
Čistá hodnota podielu.
4.
Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia), pričom je potrebné rozčleniť ich podľa jednotlivých regulovaných trhov na
a)
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
b)
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,
c)
prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 44 ods. 1 písm. d),
d)
nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h),
e)
ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. i)
f)
deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
g)
deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
h)
podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
i)
iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).
Ďalej treba portfólio rozčleniť
a)
vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, napríklad podľa hospodárskych, územných alebo menových hľadísk,
b)
podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu majetku, ISIN, treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku v podielovom fonde.
5.
Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.
6.
Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:
a)
výnosy z akcií,
b)
výnosy z dlhopisov,
c)
výnosy z iných cenných papierov,
d)
výnosy z nástrojov peňažného trhu,
e)
výnosy z vkladových a bežných účtov,
f)
kapitálové výnosy,
g)
iné výnosy,
h)
výdavky na správu,
i)
výdavky na depozitára,
j)
iné výdavky a poplatky,
k)
čistý výnos,
l)
výplaty podielov na zisku,
m)
znovuinvestované výnosy,
n)
zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti,
o)
zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,
p)
iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.
7.
Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu roka vo forme porovnávacej tabuľky:
a)
celková čistá hodnota majetku,
b)
čistá hodnota podielu,
c)
počet podielov v obehu,
d)
počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,
e)
počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.
8.
Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 49 ods. 3, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde.
9.
Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde.
Príloha č. 5 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM
1.
Stav majetku
a)
cenné papiere,
aa)
akcie,
ab)
dlhopisy,
ac)
iné cenné papiere,
b)
účty v bankách,
ba)
bežný účet,
bb)
vkladové účty,
c)
iný majetok,
d)
záväzky,
e)
čistá hodnota majetku.
2.
Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch podľa stavu ku koncu roka.
3.
Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.
4.
Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností.
5.
Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.
1)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
6)
§ 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z.
10)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
11)
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
12)
§ 4 zákona č. 95/2002 Z. z.
13)
§ 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
14)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
15)
§ 2 zákona č. 429/ 2002 Z. z. o burze cenných papierov.
16)
17)
19)
20)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
21)
§ 73 zákona č. 566/2001 Z. z.
22)
§ 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 49 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z.
24)
25)
26)
§ 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
29)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
31)
§ 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
34)
§ 75 zákona č. 566/2001 Z. z.
37)
Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
38)
39)
40)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
42)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
43)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
46)
47)
Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
49)
51)
53)
§ 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
54)
§ 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
56)
Napríklad § 16, 17, 18, 103, 105 a 107 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
57)
Zákon č. 367/2000 Z. z.
58)
59)
Zákon č. 483/2001 Z. z.
60)
§ 14 až 17 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
61)
§ 20 ods.1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
62)
63)
64)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
66)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
69)
72)
73)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 34/2003 Z. z.
74)
Zákon č. 96/2002 Z. z.
75)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
76)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
77)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
78)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
79)
§ 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
80)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
81)
Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
82)
Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
83)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
85)
Napríklad § 138 zákona č. 566/2001 Z. z.
86)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
89)
§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
90)
§ 34 zákona č. 96/2002 Z. z.
92)
94)
95)