564/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
ZÁKON
zo 4. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa za slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „fond“)“.
2.
V § 7 ods. 3 sa slová „Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“.
3.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
O privatizácii podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu a o privatizácii majetkovej účasti štátu alebo majetkovej účasti fondu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá má charakter prirodzeného monopolu, vždy rozhoduje vláda, a to po prerokovaní zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Národná rada sa musí vyjadriť o návrhu do 30 dní od jeho predloženia. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa návrh považuje za prerokovaný. Charakter prirodzeného monopolu majú
a)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
b)
Západoslovenská energetika, a. s.,
c)
Stredoslovenská energetika, a. s.,
d)
Východoslovenská energetika, a. s.,
e)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
f)
Slovenská pošta, štátny podnik,
g)
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
h)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
i)
Transpetrol, a. s.,
j)
Slovenské elektrárne, a. s.,
k)
Slovenské telekomunikácie, a. s.,
l)
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.“.
4.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa za slová „železničná dopravná cesta4da)“ vkladajú slová „celoštátnych dráh“.
5.
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vodné toky,4dc) pozemky, ktoré tvoria korytá vodných tokov, majetok slúžiaci na správu a ochranu vodných tokov a akcie ich obchodných spoločností,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4dc znie:
„4dc)
Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 39 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).“.
6.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Súčasne sa zrušuje poznámka pod čiarou k odkazu 4dd.
7.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 17 sa označujú ako odseky 4 až 16.
8.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Podľa rozhodnutia vlády si štát alebo fond môže zachovať majetkovú účasť na podnikaní inej právnickej osoby v právnických osobách uvedených v § 10 ods. 2 a v akciových spoločnostiach uvedených v § 47d ods. 3 písm. a) a c).“.
9.
V § 10 ods. 6 sa slová „Ministerstvo a fond sú povinné“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo je povinné“.
10.
V § 10 ods. 7 sa číslovka „7“ nahrádza číslovkou „6“.
11.
V § 10 ods. 15 sa slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“)“ nahrádzajú slovom „fond“.
12.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou určenej majetkovej účasti štátu podľa rozhodnutia o privatizácii podnikov a akciových spoločností uvedených v § 10 ods. 2“.
13.
V § 14 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zákaz uzatvárať zmluvy o prenájme privatizovaného majetku do doby zaplatenia celej kúpnej ceny, iba ak išlo o zmluvu na dobu určitú s dobou nájmu kratšou ako jeden rok alebo o zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace.“.
14.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Ak privatizovaný majetok financovaný z úveru, ktorý je zabezpečený štátnou zárukou a prechádza na viac nadobúdateľov, záväzky, ktoré vznikli z úveru zabezpečeného štátnou zárukou, sa rozdelia v privatizačnom projekte.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b sa vypúšťa.
15.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Fond do výšky získanej hodnoty privatizovaného majetku ručí svojím majetkom za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného majetku, ak sa s ručiteľom nedohodne inak. Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia týchto záväzkov od fondu, len ak svoju pohľadávku čo do právneho dôvodu a výšky oznámil fondu do jedného roka od okamihu prechodu záväzkov na nadobúdateľa privatizovaného majetku a ak vyčerpal všetky právne prostriedky na jej uspokojenie voči dlžníkovi.7a)“.
16.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa veriteľ s ručiteľom dohodne podľa odseku 4 inak, veriteľ sa nemôže domáhať svojich práv vyplývajúcich z ručiteľského záväzku fondu.“.
17.
V § 19a ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo jeho prenájom, iba ak išlo o zmluvu s dobou nájmu kratšou ako jeden rok a s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace“.
18.
V § 19a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V čase po splatení celej kúpnej ceny do splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností je prenájom privatizovaného majetku možný, iba ak by išlo o zmluvu na dobu určitú s dobou nájmu kratšou ako jeden rok alebo o zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace, a to len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu.“.
19.
V § 19a ods. 4 sa za slovo „nadobúdateľom“ vkladajú slová „alebo obchodnou spoločnosťou, ktorej majetková účasť bola predmetom predaja“.
20.
V § 19a odsek 5 znie:
„(5)
Pri odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti prechádzajú na fond veci, práva a záväzky nadobúdateľa, ktoré boli predmetom predaja podľa zmluvy a ktoré ku dňu účinnosti existujú a sú vo vlastníctve nadobúdateľa. Nadobúdateľ je povinný najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predložiť fondu súpis odovzdávaného majetku a umožniť mu fyzickú kontrolu stavu odovzdávaného majetku tak, aby fond najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia mohol prevziať majetok. O prevzatí majetku vyhotovia zmluvné strany zápisnicu, ktorej súčasťou bude súpis odovzdávaného majetku po položkách.“.
21.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak založenie obchodnej spoločnosti fondom nebolo predmetom rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu, fond naloží so svojou majetkovou účasťou na podnikaní takejto obchodnej spoločnosti spôsobom, o ktorom rozhodne vláda na návrh fondu.“.
22.
V § 29 ods. 1 písm. ch) sa za slová „na obce“ vkladá čiarka a slová „vyššie územné celky“.
23.
V § 45a odsek 3 znie:
„(3)
Podľa odseku 1 môže podnik postupovať iba vtedy, ak ide o hmotný investičný majetok jedného podniku v zostatkovej hodnote najviac 5 000 000 Sk alebo vklad do obchodnej spoločnosti vo výške najviac 200 000 Sk v jednom kalendárnom roku.“.
24.
V § 47c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou majetku, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 47c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Bytové domy, ktoré sú majetkom štátu v správe ministerstva podľa odseku 1, prevedie ministerstvo do vlastníctva príslušnej obce bezodplatne. Obec je povinná zachovať účelové určenie takejto nehnuteľnosti.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
26.
§ 47c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Výnos z prevodu majetku, ktorý je príjmom osobitného účtu ministerstva, možno použiť aj na úhradu nákladov spojených s realizáciou významných investícií podľa osobitného predpisu15) a o použití finančných prostriedkov na tento účel (významné investície) rozhoduje vláda.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.“.
27.
V § 47d ods. 1 sa slovo „štátu“ nahrádza slovom „fondu“ a vypúšťa sa slovo „štátneho“.
28.
Za § 47e sa vkladá § 47f, ktorý znie:
㤠47f
(1)
Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných predpisov,1) boli porušené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí rovnako na prevod alebo prechod majetku z vlastníctva fondu na iné osoby uskutočnený po 1. januári 2004.
(3)
Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva. Ak sa prevod alebo prechod vlastníctva štátu alebo fondu týka právnických osôb uvedených v § 10 ods. 2 a akciových spoločností uvedených v § 47d ods. 3 písm. a) a c) a ak k nemu došlo po 1. januári 2004, návrh na začatie konania možno podať do 10 rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby sa mení takto:
1.
V § 3 sa slová „náhradu vo forme akcií fondom založeného investičného fondu, ktorých nominálna hodnota zodpovedá hodnote,“ nahrádzajú slovami „peňažnú náhradu, ktorej nominálna hodnota zodpovedá účtovnej hodnote,“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slová „§ 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 a 3“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.