523/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
ZÁKON
z 24. októbra 2003
o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
§ 1
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
metódy a postupy verejného obstarávania používané obstarávateľmi pri uzavieraní verejných zmlúv (ďalej len „zmluva“) na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočnenie prác alebo zmlúv na poskytnutie služieb a
b)
pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
(2)
Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
(3)
Týmto zákonom sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Obstarávatelia sú povinní pri uzavieraní zmlúv používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
(2)
Obstarávateľ pri uzavieraní zmlúv môže postupovať formou spoločného obstarávania.
(3)
Spoločné obstarávanie je obstarávanie viacerých obstarávateľov pri obstarávaní dohodnutých rovnakých predmetov obstarávania.
(4)
Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa vzťahuje na obstarávanie
a)
výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len „tovar“),
b)
stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby (ďalej len „práce“) v pozemnom staviteľstve alebo v inžinierskom staviteľstve,
c)
finančných služieb, právnych služieb, projektových služieb, inžinierskych služieb, remeselných služieb a ďalších služieb (ďalej len „služby“).
(5)
Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzavieranie zmlúv,
a)
ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné alebo pri ktorých plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi1) alebo administratívnymi opatreniami, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
ktoré sa riadia inými pravidlami postupu a pravidlami uzavierania zmlúv na základe medzinárodnej dohody o spoločnej realizácii alebo využívaní projektu štátmi, ktoré k tejto dohode pristúpili;
c)
o umiestnení cudzích vojsk na území Slovenskej republiky podľa medzinárodnej dohody,
d)
ktoré sú v súlade s postupmi určenými medzinárodnou organizáciou,
e)
ktoré uzaviera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) a organizácie v jeho pôsobnosti a súvisia s výrobou zbraní, streliva alebo vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi; uzavieranie takýchto zmlúv nesmie obmedziť hospodársku súťaž na trhu výrobkov, ktoré nie sú určené špeciálne na vojenské účely,
f)
ktorých predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou rozhlasových programov a televíznych programov rozhlasovými spoločnosťami a televíznymi spoločnosťami,
g)
ktorých predmetom je poskytovanie služieb súvisiacich s vysielacím časom rozhlasového a televízneho vysielania,
h)
ktorých predmetom je poskytovanie hlasových služieb a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom,
i)
týkajúcich sa služieb v rozhodcovských veciach, arbitrážnych veciach alebo zmierovacích konaniach,
j)
ktorých predmetom je poskytovanie finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom a prevodom cenných papierov,
k)
ktorých predmetom sú činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska,2)
l)
ktorých predmetom je poskytovanie služieb pri výskume a vývoji, iných ako tie, z ktorých má prospech výhradne obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je v plnom rozsahu financovaná obstarávateľom,
m)
ktorých predmetom je nadobúdanie vlastníctva alebo nájom nehnuteľností a s nimi súvisiacich práv; na uzavieranie zmlúv na finančné služby, ktoré sa uzavierajú v tom istom čase, pred uzavretím alebo po uzavretí zmluvy o kúpe alebo nájme nehnuteľnosti obstarávateľ použije metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona,
n)
ktorých obsahom je vznik, zmena alebo zánik pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu,
o)
ktorých predmetom je obstaranie tovaru, uskutočnenie práce alebo poskytnutie služby, ktorých úhrnná cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančné limity uvedené v § 16 ods. 5.
(6)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzavieranie zmlúv na poskytovanie služieb obstarávateľom uvedeným v § 4 ods. 1, ktorý má výlučné právo pochádzajúce z oprávnenia vydaného príslušným orgánom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z administratívneho opatrenia zverejneného verejne prístupným spôsobom.
(7)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzavieranie zmlúv zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania je nižšia ako finančný limit uvedený v § 22 až 24.
§ 3
Ak obstarávateľ uvedený v § 4 poskytne fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je obstarávateľom, osobitné právo alebo výlučné právo na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, v zmluve alebo v inom dokumente si vyhradí, že táto osoba dodrží princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak uzaviera zmluvu na dodanie tovaru s treťou osobou.
Vymedzenie niektorých pojmov
Obstarávateľ
§ 4
(1)
Obstarávateľ je
a)
Slovenská republika zastúpená orgánom štátnej správy, orgánom alebo úradom vykonávajúcim štátne záležitosti,
b)
obec a vyšší územný celok,
c)
iná organizácia riadená verejným právom,
d)
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z obstarávateľov uvedených v písmenách a) až c).
(2)
Inou organizáciou riadenou verejným právom sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktorý nemá priemyselný charakter alebo komerčný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo
b)
je riadená alebo kontrolovaná obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až c), alebo
c)
obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až c) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pri výbere zmluvného partnera postupovať podľa tohto zákona, ak jej obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na
a)
práce uvedené v prílohe č. 2 v skupine stavebné inžinierstvo a práce súvisiace s výstavbou nemocníc, športových zariadení, rekreačných zariadení, škôl, univerzít a stavieb na administratívne účely,
b)
služby súvisiace so zmluvou na uskutočnenie práce.
§ 5
(1)
Obstarávateľ v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií je
a)
právnická osoba uvedená v § 4, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2,
b)
právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ uvedený v § 4 ods. 1 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2. Rozhodujúcim vplyvom obstarávateľa na právnickú osobu sa rozumie, že
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
c)
iná právnická osoba, ktorá má právo využívať osobitné právo alebo výlučné právo pri vykonávaní svojich činností a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2.
(2)
Činnosti v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií sú:
a)
prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu stálych verejných sietí určených na zásobovanie verejnosti v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou
1.
pitnej vody,
2.
elektrickej energie,
3.
plynu alebo tepla,
b)
zásobovanie sietí uvedených v písmene a)
1.
pitnou vodou,
2.
elektrickou energiou,
3.
plynom alebo teplom,
c)
využívanie geograficky vymedzeného územia na účely
1.
prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných pevných palív, alebo
2.
zabezpečenia leteckých, prístavných alebo iných terminálových zariadení leteckým dopravcom a dopravcom na vnútrozemských vodných cestách,
d)
prevádzkovanie dráh alebo poskytovanie služieb verejnosti v oblasti mestskej autobusovej, železničnej, električkovej, trolejbusovej, lanovej a špeciálnej dopravy,
e)
poskytovanie služieb verejnosti v oblasti autobusovej dopravy,
f)
prevádzkovanie dráh alebo poskytovanie služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy,
g)
prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb.
(3)
Obstarávateľ, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu a súčasne vykonáva činnosti spojené s
a)
vodohospodárskymi dielami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20 % z celkového objemu vody získanej v súvislosti s týmito dielami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy, alebo
b)
likvidáciou alebo úpravou odpadovej vody,
je povinný používať metódy a postupy podľa tohto zákona aj v prípade týchto činností.
(4)
Osobitné právo alebo výlučné právo znamená právo pochádzajúce z oprávnení ustanovených zákonom alebo individuálnym správnym aktom vydaným príslušným orgánom, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odseku 2 na jeden alebo viac subjektov alebo ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje schopnosť vykonávať takéto činnosti inými subjektmi. Osobitné právo alebo výlučné právo možno využívať
a)
na účely budovania sietí alebo s nimi súvisiacich zariadení prostredníctvom postupu na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám3) alebo na účely umiestnenia sietí alebo s nimi súvisiacich zariadení na diaľnicu, pod diaľnicu alebo nad diaľnicu,
b)
v prípade odseku 2 písm. a) a b), ak subjekt zásobuje pitnou vodou, elektrickou energiou, plynom alebo teplom sieť, ktorá je samostatne prevádzkovaná subjektom využívajúcim osobitné práva alebo výlučné práva.
(5)
Za činnosti podľa odseku 2 písm. d) až f) sa považujú dopravné služby poskytované vo verejnom záujme za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)
(6)
Za činnosť podľa odseku 2 písm. a) a b) pre obstarávateľov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) sa nepovažuje
a)
v prípade pitnej vody alebo elektrickej energie, ak
1.
výroba pitnej vody alebo elektrickej energie je z dôvodov nevyhnutných na výkon činností, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, a
2.
zásobovanie do verejnej siete závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemeru celkovej výroby pitnej vody alebo elektrickej energie za posledné tri roky vrátane bežného roka,
b)
v prípade plynu alebo tepla, ak
1.
výroba plynu alebo tepla je nevyhnutným dôsledkom výkonu činnosti, ktorá nie je uvedená v odseku 2, a
2.
dodávka do verejnej siete je určená iba na hospodárske využitie takej výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky vrátane bežného roka.
(7)
Za činnosť podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje poskytovanie služieb verejnosti v oblasti autobusovej dopravy, ak iná právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje tieto služby buď na celom území, alebo len v určitej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
§ 6
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 5 nepoužije metódy a postupy podľa tohto zákona pri uzavieraní
b)
zmlúv na dodanie tovaru na účely jeho ďalšieho predaja alebo nájmu tretím osobám za predpokladu, že obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať predmet zmluvy a iná právnická osoba alebo fyzická osoba môže predávať alebo prenajímať predmet zmluvy za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 5 ods. 1, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. g), nepoužije metódy a postupy podľa tohto zákona pri uzavieraní zmlúv, ktorých predmet súvisí s poskytovaním jednej alebo viacerých telekomunikačných služieb, za predpokladu, že iná právnická osoba alebo fyzická osoba môže poskytovať tieto telekomunikačné služby na celom území alebo len v určitej oblasti za rovnakých podmienok.
(3)
Obstarávateľ uvedený v § 5 ods. 1, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) prvého bodu, nepoužije metódy a postupy podľa tohto zákona pri uzavieraní zmlúv na nákup vody.
(4)
Obstarávateľ uvedený v § 5 ods. 1, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) druhého bodu alebo tretieho bodu, nepoužije metódy a postupy podľa tohto zákona pri uzavieraní zmlúv na dodanie energie alebo palív na výrobu energie.
(5)
Metódy a postupy podľa tohto zákona sa nepoužijú na poskytnutie služieb, ktoré uzaviera
a)
obstarávateľ s pridruženým podnikom,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností uvedených v § 5 ods. 2 s jedným z týchto obstarávateľov alebo s podnikom pridruženým k jednému z týchto obstarávateľov, za predpokladu, že minimálne 80 % priemerného ročného obratu dosiahnutého poskytovateľom tejto služby na trhu Európskych spoločenstiev za predchádzajúce tri roky bolo poskytnutých subjektom, ku ktorým je pridružený. Ak tie isté služby alebo podobné služby poskytuje viac ako jeden pridružený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat z poskytovaných služieb týmito pridruženými podnikmi.
(6)
Pridružený podnik podľa tohto zákona je právnická osoba založená obstarávateľom uvedeným v § 5 ods. 1, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,5) alebo právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv obstarávateľ alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa, alebo ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
§ 7
Uchádzač
Uchádzač na účely tohto zákona je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodáva tovar, uskutočňuje prácu alebo poskytuje službu a predloží ponuku.
§ 8
Záujemca
Záujemca na účely tohto zákona je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodáva tovar, uskutočňuje prácu alebo poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v rokovacom konaní bez zverejnenia.
§ 9
Koncesionár
Koncesionár na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo skupina vytvorená viacerými osobami (ďalej len „skupina“), s ktorou bola uzavretá koncesná zmluva metódami a postupmi podľa tohto zákona. Koncesionárom môže byť aj obstarávateľ uvedený v § 4 ods. 1.
§ 10
Zmluvy
(1)
Zmluva6) na dodanie tovaru, na uskutočnenie práce alebo na poskytnutie služby je na účely tohto zákona zmluva s peňažným plnením uzavretá písomne7) medzi obstarávateľom a jedným alebo viacerými uchádzačmi.
(2)
Zmluva na dodanie tovaru je zmluva, ktorej predmetom je kúpa, kúpa prenajatej veci (lízing), kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia. Táto zmluva môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou, ak predpokladaná cena týchto služieb nepresahuje predpokladanú cenu dodávaného tovaru.
(3)
Zmluva na uskutočnenie práce je zmluva, ktorej predmetom je uskutočnenie práce alebo uskutočnenie práce a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto dokumentácia súčasťou uskutočnenia práce uvedenej v prílohe č. 2 alebo prác uvedených v prílohe č. 2, alebo každý iný výsledok činnosti v pozemnom staviteľstve alebo inžinierskom staviteľstve, ktorý ako celok spĺňa ekonomickú funkciu a technickú funkciu, alebo uskutočnenie prác prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám určeným obstarávateľom.
(4)
Zmluva na poskytnutie služby je zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služby, s výnimkou zmlúv uvedených v odseku 2 alebo 3.
(5)
Rámcová zmluva je písomná dohoda medzi obstarávateľom a jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami oprávnenými na dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytovanie služieb. Účelom tejto zmluvy je ustanovenie podmienok, najmä o cene, spôsobe uzavierania čiastkových zmlúv v určenom období, prípadne o predpokladanom množstve.
(6)
Koncesná zmluva je zmluva rovnakého typu ako zmluva na uskutočnenie práce s tým rozdielom, že úhrada za práce, ktoré sa majú uskutočniť, je kompenzovaná právom užívať stavbu na dohodnutý čas, ktoré môže byť spojené s peňažným plnením zo strany obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1.
§ 11
Zábezpeka
(1)
Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou.
(2)
Zábezpekou je
a)
poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo
b)
zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa.
§ 12
Súťažné podklady
Súťažnými podkladmi na účely tohto zákona sa rozumejú písomné podklady, prípadne aj grafické alebo iné podklady nevyhnutné na vypracovanie ponuky.
§ 13
Ponuka
Ponuka na účely tohto zákona je prejav vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť obstarávateľovi určité plnenie pri dodržaní podmienok stanovených obstarávateľom.
§ 14
Súťaž návrhov
Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje obstarávateľovi získať najmä v oblasti územného plánovania, architektúry, stavebného inžinierstva a spracovania údajov návrh, ktorý vybrala porota v súťaži s udelením cien alebo bez udelenia cien.
DRUHÁ ČASŤ
METÓDY A POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PRVÁ HLAVA
METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
§ 15
(1)
Metódami verejného obstarávania sú:
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
rokovacie konanie bez zverejnenia,
e)
súťaž návrhov.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 4 použije na uzavretie zmluvy metódu verejná súťaž alebo užšia súťaž; metódu rokovacie konanie so zverejnením alebo metódu rokovacie konanie bez zverejnenia použije, len ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 61 alebo 66.
(3)
Obstarávateľ uvedený v § 5 použije na uzavretie zmluvy metódu verejná súťaž, užšia súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením; metódu rokovacie konanie bez zverejnenia použije, len ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 66.
(4)
Metóda súťaž návrhov sa použije ako samostatný postup bez uzavretia zmluvy alebo časť postupu, ktorý vedie k uzavretiu zmluvy.
(5)
Na metódy a postupy upravené týmto zákonom sa nevzťahujú pravidlá pre obchodnú verejnú súťaž podľa osobitného predpisu.8)
§ 16
(1)
Metódy verejného obstarávania podľa § 15 sa označujú ako nadlimitné, podlimitné, podprahové s vyššou cenou alebo podprahové s nižšou cenou v závislosti od predpokladanej ceny predmetu obstarávania.
(2)
Metóda verejného obstarávania sa označuje ako nadlimitná vtedy, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania vzťahovaná na vymedzený okruh obstarávateľov je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 22 až 24 (ďalej len „nadlimitná metóda verejného obstarávania“).
(3)
Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podlimitná, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania vzťahovaná na vymedzený okruh obstarávateľov je nižšia ako finančný limit uvedený v § 22 až 24, ale súčasne vyššia ako finančný limit uvedený v odseku 4 a 5 (ďalej len „podlimitná metóda verejného obstarávania“).
(4)
Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s vyššou cenou, ak súčet predpokladaných cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je nad 250 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác s predpokladanou cenou bez dane z pridanej hodnoty nad 500 000 Sk, ale najviac 2 000 000 Sk počas trvania zmluvy (ďalej len „podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo rokovacím konaním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave.
(5)
Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s nižšou cenou, ak súčet cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je nad 50 000 Sk, ale najviac 250 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác, ktorých úhrnná cena bez dane z pridanej hodnoty počas trvania zmluvy je nad 100 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk (ďalej len „podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania rokovacím konaním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave.
Predpokladaná cena predmetu obstarávania
§ 17
(1)
Predpokladaná cena predmetu obstarávania sa určuje bez dane z pridanej hodnoty.
(2)
Správnosť určenej predpokladanej ceny predmetu obstarávania obstarávateľ posúdi pred vyhlásením verejného obstarávania.
(3)
Do predpokladanej ceny predmetu obstarávania obstarávateľ zahrnie aj hodnotu opakovaných plnení, ak ich plánuje zabezpečiť.
(4)
V prípade, že zmluva na dodanie tovaru upraví možnosť uplatnenia opcie, základom na určenie predpokladanej ceny bude najvyššia možná cena predmetu obstarávania vrátane opcie.
(5)
Verejné obstarávanie služieb uvedených v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4 uskutočňované v rámci jednej metódy verejného obstarávania sa považuje za obstarávanie služieb podľa prílohy č. 3, ak predpokladaná cena týchto služieb je vyššia ako predpokladaná cena služieb uvedených v prílohe č. 4. Ak je predpokladaná cena služieb uvedených v prílohe č. 3 nižšia ako predpokladaná cena služieb uvedených v prílohe č. 4, ide o obstarávanie služieb podľa prílohy č. 4.
(6)
Obstarávateľ sa nesmie vyhnúť použitiu metód a postupov verejného obstarávania podľa tohto zákona vzhľadom na určené finančné limity, spôsob určenia predpokladanej ceny ani rozdelením predmetu obstarávania alebo zmluvy.
§ 18
Základ na určenie predpokladanej ceny v prípade nákupu prenajatej veci (lízing), kúpy tovaru na splátky alebo prenájmu tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia je
a)
celková cena predmetu zmluvy, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitú dobu do 12 mesiacov,
b)
celková cena predmetu zmluvy vrátane odhadovanej zostatkovej ceny, ak ide o zmluvu na určitú dobu nad 12 mesiacov,
c)
48-násobok mesačnej splátky, ak ide o zmluvu, ktorej doba trvania nie je pevne určená.
§ 19
(1)
Do predpokladanej ceny služieb obstarávateľ zahrnie všetky náklady súvisiace s jej poskytovaním, a ak ide o
a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úrok a iné výdavky súvisiace so službami,
c)
súťaž návrhov, aj odmeny a ceny za návrhy udelené.
(2)
Pri určovaní predpokladanej ceny služby poskytovanej na základe zmluvy bez uvedenia celkovej ceny obstarávateľ vezme do úvahy, ak ide o
a)
zmluvu uzavretú na určitú dobu do 48 mesiacov, celý čas plnenia zmluvy,
b)
zmluvu uzavretú na neurčitú dobu alebo o zmluvu na určitú dobu presahujúcu 48 mesiacov, 48-násobok mesačnej splátky.
§ 20
Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na pravidelné plnenie, a zmluvu, ktorá sa obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná cena tovaru alebo služieb sa určí
a)
z celkových skutočných nákladov podobných tovarov alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v cene v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
z celkových odhadovaných nákladov tovarov alebo služieb obstarávaných do 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
§ 21
Do predpokladanej ceny práce sa zahŕňa aj predpokladaná cena tovarov, ktoré obstarávateľ poskytne v rámci zmluvy na uskutočnenie práce.
Finančné limity
§ 22
Finančný limit predpokladanej ceny tovarov je
c)
ekvivalent 400 000 SDR v EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, písm. b) prvého bodu a druhého bodu, písm. c) druhého bodu, písm. d) a e),
d)
400 000 EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) tretieho bodu, písm. b) tretieho bodu, písm. c) prvého bodu a písm. f),
e)
600 000 EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. g).
§ 23
(1)
Finančný limit predpokladanej ceny služieb je
c)
ekvivalent 400 000 SDR v EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, písm. b) prvého bodu a druhého bodu, písm. c) druhého bodu, písm. d) a e); ide o služby uvedené v prílohe č. 3 okrem služieb uvedených v kategórii 8 a telekomunikačných služieb10) v kategórii 5 podľa kódov CPC11) 7524, 7525 a 7526,
d)
200 000 EUR
1.
pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 3,
2.
pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1; ide o služby uvedené v prílohe č. 4 alebo o služby uvedené v kategórii 8 a telekomunikačné služby10) uvedené v kategórii 5 prílohy č. 3 podľa kódov CPC11) 7524, 7525 a 7526,
e)
400 000 EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, písm. b) prvého bodu a druhého bodu, písm. c) druhého bodu, písm. d) a e); ide o služby neuvedené v písmene c),
f)
400 000 EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) tretieho bodu, písm. b) tretieho bodu, písm. c) prvého bodu a písm. f),
g)
600 000 EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. g).
(2)
Ak sú služby rozdelené na niekoľko častí, z ktorých každá je predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej ceny uvedenej v odseku 1 sa zoberie do úvahy predpokladaná cena každej časti. Ak cena každej časti nie je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1, použije sa postup nadlimitnej metódy verejného obstarávania pre všetky časti. Podlimitná metóda verejného obstarávania sa môže použiť na každú vyňatú časť, ktorá má predpokladanú cenu nižšiu ako 80 000 EUR, a ak celková predpokladaná cena týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej ceny všetkých častí.
§ 24
(1)
Finančný limit predpokladanej ceny prác je
a)
ekvivalent 5 000 000 SDR v EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1 a obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, písm. b) prvého bodu a druhého bodu, písm. c) druhého bodu a písm. d) a e),
b)
5 000 000 EUR pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 3 a obstarávateľa uvedeného v § 5 vykonávajúceho činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) tretieho bodu, písm. b) tretieho bodu, písm. c) prvého bodu, písm. f) a g).
(2)
Ak sú práce rozdelené na niekoľko častí, z ktorých každá je predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej ceny uvedenej v odseku 1 sa vezme do úvahy predpokladaná cena každej časti. Ak cena každej časti nie je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1, použije sa postup nadlimitnej metódy verejného obstarávania pre všetky časti. Podlimitná metóda verejného obstarávania sa môže použiť na každú vyňatú časť, ktorá má predpokladanú cenu nižšiu ako 1 000 000 EUR, a ak celková predpokladaná cena týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej ceny všetkých častí.
DRUHÁ HLAVA
POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Vyhlasovanie verejného obstarávania
§ 25
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 4 vyhlasuje verejné obstarávanie zverejnením oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo zverejnením oznámenia o koncesii na práce.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 5 vyhlasuje verejné obstarávanie zverejnením
a)
pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž (§ 27) alebo
b)
oznámenia o existencii kvalifikačného systému (§ 28), alebo
c)
oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(4)
Ak predpokladaná cena predmetu obstarávania je nižšia ako finančný limit uvedený v § 22 až 24 a súčasne vyššia ako finančný limit uvedený v § 16 ods. 4 a 5, obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie vo vestníku.
(6)
Obstarávateľ podmienkami uvedenými vo vyhlásení verejného obstarávania nesmie diskriminovať uchádzačov alebo záujemcov. Obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uviesť pravidlo, ak si to vyžaduje verejný záujem, ktoré použije na uzavretie zmluvy v prípade, že fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou uzavrie zmluvu na dodanie tovaru, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služby, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok.
(7)
Obstarávateľ v predbežnom oznámení, pravidelnom oznámení bez výzvy na súťaž, pravidelnom oznámení s výzvou na súťaž, oznámení o existencii kvalifikačného systému, oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o výsledku súťaže návrhov zatriedi predmet obstarávania podľa platných klasifikácií.
(9)
Oznámenie nesmie byť dlhšie ako jedna strana Úradného vestníka Európskej únie, má mať najviac 650 slov. Náklady na zverejnenie oznámenia znáša Európske spoločenstvo. Dátum odoslania oznámenia preukazuje obstarávateľ.
(10)
Ak obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie podľa odseku 4, podkladom na zverejnenie oznámenia vo vestníku je prvopis oznámenia, ktorý pošle doporučenou poštovou zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami alebo ktorý doručí osobne. Ak obstarávateľ postupuje podľa § 58 ods. 4 alebo § 63 ods. 2, prvopis oznámenia pošle faxom, elektronickými prostriedkami alebo ho doručí osobne. Dátum odoslania prvopisu oznámenia preukazuje obstarávateľ. Za obsahovú správnosť podkladu na zverejnenie zodpovedá ten, kto ho na zverejnenie poslal. Za súlad zverejnených údajov s poskytnutým podkladom zodpovedá úrad. Tlačové chyby sa vo vestníku odstraňujú uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave. Úrad je oprávnený vykonávať redakčnú úpravu údajov, ktoré sa majú zverejniť vo vestníku, bez zmeny vecnej náplne a zmyslu zverejňovaných údajov alebo informácií.
(11)
Obsah a vzory predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o koncesii na práce pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(12)
Obsah a vzory pravidelného oznámenia bez výzvy na súťaž, pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž, oznámenia o existencii kvalifikačného systému a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(13)
Obsah a vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára iného ako obstarávateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 26
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 4 zverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka, ak
a)
súčet predpokladaných cien tovarov obstarávaných nadlimitnou metódou verejného obstarávania v kalendárnom roku je najmenej 750 000 EUR,
b)
súčet predpokladaných cien v každej kategórii služieb podľa prílohy č. 3 obstarávaných nadlimitnou metódou verejného obstarávania v kalendárnom roku je najmenej 750 000 EUR.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 5 zverejní pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž alebo pravidelné oznámenie bez výzvy na súťaž aspoň raz za rok, ak
a)
súčet predpokladaných cien tovarov, ktoré bude obstarávať nadlimitnou metódou verejného obstarávania počas nasledujúcich 12 mesiacov, je najmenej 750 000 EUR,
b)
súčet predpokladaných cien v každej kategórii služieb podľa prílohy č. 3, ktoré bude obstarávať nadlimitnou metódou verejného obstarávania počas nasledujúcich 12 mesiacov, je najmenej 750 000 EUR.
(3)
Pri obstarávaní prác, ktorých predpokladaná cena sa rovná finančnému limitu uvedenému v § 24 alebo je vyššia ako tento finančný limit, je obstarávateľ uvedený v § 4 povinný zverejniť predbežné oznámenie a obstarávateľ uvedený v § 5 je povinný zverejniť pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž alebo pravidelné oznámenie bez výzvy na súťaž.
§ 27
Pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž
(1)
Ak obstarávateľ uvedený v § 5 zverejní pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž, musí v tomto oznámení uviesť
a)
osobitne údaje o tovaroch, prácach alebo službách, na ktoré sa budú uzavierať zmluvy,
b)
informáciu o uzavretí zmluvy na základe výsledku užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho zverejňovania a
c)
lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť.
(2)
Obstarávateľ poskytne záujemcom podrobné informácie o predmete obstarávania a súčasne ich vyzve, aby opätovne potvrdili svoj záujem o účasť. Tieto informácie zahŕňajú najmä
a)
druh a množstvo predmetu obstarávania vrátane uplatnenia možnosti doplňujúceho obstarávania a v prípade, ak je to možné, navrhovanú lehotu, do ktorej sa môže doplňujúce obstarávanie uskutočniť; ak ide o opakované obstarávanie, druh a množstvo predmetu obstarávania a v prípade, ak je to možné, navrhovanú lehotu, v ktorej budú neskoršie zverejnené oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania,
b)
označenie, či ide o postup podľa užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo ukončenia určený na dodanie tovaru, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb,
d)
adresu a konečný termín na predloženie žiadosti o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť žiadosti predložené,
e)
identifikáciu obstarávateľa a poskytnutie všetkých informácií potrebných na získanie špecifikácií a ďalších dokumentov,
f)
požiadavky na ekonomické a finančné postavenie a technickú spôsobilosť, finančné záruky a ďalšie informácie požadované od záujemcov,
g)
výšku úhrady a platobné podmienky každej úhrady za poskytnutie súťažných podkladov (§ 36) vo vybratej metóde verejného obstarávania podľa písmena b) a
h)
označenie, či obstarávateľ vyžaduje ponuky na kúpu, kúpu prenajatej veci, nájom alebo kúpu na splátky, alebo viac ako jednu z týchto možností.
(3)
V pravidelnom oznámení s výzvou na súťaž pri postupoch podľa užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením obstarávateľ uvedie lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť podľa odseku 1 alebo majú opätovne potvrdiť záujem o účasť podľa odseku 2. Tieto lehoty nesmú byť kratšie ako 37 dní odo dňa odoslania pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž alebo od odoslania výzvy s podrobnými informáciami o predmete obstarávania a vo výnimočnom prípade nesmú byť kratšie ako 22 dní.
§ 28
Kvalifikačný systém
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 5 si môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém fyzických osôb alebo právnických osôb dodávajúcich tovary, uskutočňujúcich práce alebo poskytujúcich služby (ďalej len „kvalifikované osoby“). Obstarávateľ, ktorý si vytvoril kvalifikačný systém, umožní fyzickým osobám alebo právnickým osobám dodávajúcim tovary, uskutočňujúcim práce alebo poskytujúcim služby, aby mohli kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu.
(2)
Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektívnych kritérií a pravidiel určených obstarávateľom. V kvalifikačnom systéme, ktorý sa bude vzťahovať na nadlimitné metódy verejného obstarávania, obstarávateľ použije odkazy na európske normy vždy, ak je to možné. Ak je to potrebné, kritériá a pravidlá možno doplniť.
(3)
Kritériá a pravidlá kvalifikačného systému musí obstarávateľ sprístupniť na žiadosť fyzických osôb alebo právnických osôb. Doplnenie kritérií a pravidiel obstarávateľ oznámi dotknutým kvalifikovaným osobám. Ak obstarávateľ zistí, že kvalifikačný systém používaný inými subjektmi alebo orgánmi sa zhoduje s jeho požiadavkami, oznámi kvalifikovaným osobám a žiadateľom o kvalifikáciu názvy týchto subjektov alebo orgánov.
(4)
Obstarávateľ bude žiadateľov o kvalifikáciu uchádzajúcich sa o evidovanie v kvalifikačnom systéme v primeranom čase informovať o svojom rozhodnutí týkajúcom sa ich zaradenia do tohto systému. Ak obstarávateľ rozhodne v lehote dlhšej ako šesť mesiacov od predloženia žiadosti, musí v priebehu dvoch mesiacov od predloženia žiadosti informovať žiadateľa o kvalifikáciu o dôvodoch oprávňujúcich ho na predĺženie tejto lehoty a o termíne, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho žiadosti.
(5)
Obstarávateľ pri hodnotení splnenia podmienok kvalifikácie alebo pri dopĺňaní kritérií alebo pravidiel nesmie
a)
požadovať také podmienky administratívnej, technickej alebo finančnej povahy (§ 29 a 30) od niektorých fyzických osôb alebo právnických osôb dodávajúcich tovary, uskutočňujúcich práce alebo poskytujúcich služby, ktoré sa nevyžadovali od ostatných osôb,
b)
vyžadovať opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
(6)
Ak obstarávateľ zamietne žiadosť o evidovanie v kvalifikačnom systéme, musí informovať žiadateľa o kvalifikáciu o tomto rozhodnutí a zároveň uviesť dôvody zamietnutia. V odôvodnení uvedie, ktoré kritériá kvalifikačného systému určené podľa odseku 2 žiadateľ nesplnil.
(7)
Obstarávateľ eviduje písomný záznam a doklady o kvalifikovaných osobách. Zoznam kvalifikovaných osôb možno rozdeliť do kategórií podľa predmetu obstarávania, pre ktoré je kvalifikácia platná.
(8)
Obstarávateľ ukončí kvalifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby dodávajúcej tovary, uskutočňujúcej práce alebo poskytujúcej služby len z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém podľa odseku 2. Úmysel ukončiť kvalifikáciu obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanej osobe spolu s dôvodom alebo dôvodmi umožňujúcimi vykonať tento postup.
(9)
Kvalifikačný systém je predmetom zverejňovania v povinných periodikách podľa § 25. Z oznámenia musí byť zrejmý účel kvalifikačného systému a dostupnosť pravidiel vrátane ich uplatňovania. Ak kvalifikačný systém má trvať dlhšie ako tri roky, oznámenie o kvalifikačnom systéme obstarávateľ zverejňuje ročne. Ak má kvalifikačný systém kratšiu lehotu trvania, je postačujúce jeho počiatočné zverejnenie.
(10)
Ak sa verejné obstarávanie vyhlási oznámením o existencii kvalifikačného systému, záujemcovia v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením sa vyberú z kvalifikovaných osôb.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
§ 29
(1)
Uchádzač alebo záujemca o účasť vo verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
b)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
c)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať službu,
f)
nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
g)
nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich piatich rokov, ktoré vie obstarávateľ preukázať,
h)
nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov vo verejnej súťaži alebo v užšej súťaži.
(2)
Uchádzač alebo záujemca o účasť vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 1
a)
písm. a) potvrdením príslušného súdu alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla,
b)
písm. b) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. d) výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) dokladom o oprávnení podnikať, potvrdením príslušného orgánu alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla; v prípade určitých služieb dokladom o zapísaní v profesijnom zozname alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla,
f)
písm. f) čestným vyhlásením.
(3)
Uchádzač alebo záujemca zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v odseku 2 potvrdením úradu.
(4)
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine jeho sídla.
§ 30
(1)
Finančné a ekonomické postavenie uchádzača alebo záujemcu možno preukázať spravidla
a)
vyjadrením banky,
b)
potvrdením o poistení náhrady škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika v prípade zmlúv na poskytnutie služieb,
c)
súvahou alebo výpisom z nej, ak sa jej zverejnenie vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu, alebo výkazom o majetku a záväzkoch,
d)
výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch a obratom, ktorý sa viaže na predmet obstarávania, za predchádzajúce tri roky.
(2)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie dokladom požadovaným obstarávateľom, môže ho preukázať iným dokladom, ktorý obstarávateľ môže uznať za vhodný.
(3)
Technickú spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu pri obstarávaní tovarov možno preukázať dokladmi podľa druhu, množstva a účelu dodávaných tovarov, spravidla
a)
zoznamom dôležitých dodávok uskutočnených v posledných troch rokoch s uvedením ich cien, lehôt dodania a odberateľov; v prípade, ak
1.
odberateľom bol obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí obstarávateľ,
2.
odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený odberateľom; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich realizácii,
b)
opisom technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu, jeho opatreniami na zabezpečenie kvality a jeho vybavením pre vývoj a výskum,
c)
údajmi o technikoch bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačom alebo záujemcom, osobitne tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality,
d)
vzorkami, opisom alebo fotografiami tovarov, ktoré sú predmetom obstarávania, a potvrdením pôvodu tovaru, ak ho obstarávateľ vyžaduje,
e)
certifikátmi vypracovanými autorizovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s niektorými špecifikáciami alebo normami, s identifikovanými odkazmi na špecifikácie alebo normy,
f)
v prípade zložitých tovarov alebo tovarov určených na osobitné účely dokladom o kontrole výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu, ak je to nevyhnutné, o kontrole jeho zariadení pre výskum a vývoj a opatrení na zabezpečenie kvality; kontrolu vykoná obstarávateľ alebo v jeho mene splnomocnená fyzická osoba alebo právnická osoba v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a s jeho súhlasom.
(4)
Technickú spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu pri obstarávaní prác možno preukázať spravidla
a)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy na uskutočnenie prác,
b)
zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočnených v predchádzajúcich piatich rokoch; v prípade prác mimoriadneho významu sa k zoznamu priložia osvedčenia o ich uskutočnení s uvedením cien, lehôt dodania, miesta dodania, objednávateľa a s vyjadrením, či boli zmluvy uskutočnené v súlade s obchodnými pravidlami a v zmluvných termínoch,
c)
vyhlásením, že uchádzač alebo záujemca má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy,
d)
vyhlásením o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte vedúcich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
e)
vyhlásením technikov, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi.
(5)
Schopnosť uchádzača alebo záujemcu poskytovať službu možno hodnotiť predovšetkým vzhľadom na jeho odbornosť, výkonnosť, skúsenosť a spoľahlivosť. Technickú spôsobilosť možno preukázať dokladmi podľa druhu, množstva a účelu požadovanej služby, spravidla
a)
údajmi o vzdelaní a odbornej kvalifikácii vedúcich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača alebo záujemcu, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie služieb,
b)
zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania poskytnutých v predchádzajúcich troch rokoch s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; v prípade, ak
1.
odberateľom bol obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí obstarávateľ,
2.
odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná ako obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený odberateľom; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich poskytnutí,
c)
údajmi o technikoch bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi, osobitne tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality,
d)
vyhlásením o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte vedúcich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
e)
vyhlásením, že uchádzač alebo záujemca má k dispozícii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy,
f)
opisom opatrení uchádzača alebo záujemcu na zabezpečenie kvality a jeho vybavenia pre výskum a vývoj,
g)
v prípade zložitých služieb alebo služieb určených na osobitné účely dokladom o kontrole technickej kapacity uchádzača alebo záujemcu, a ak je to nevyhnutné, o kontrole jeho zariadení pre výskum a vývoj a opatrení na zabezpečenie kvality; kontrolu vykoná obstarávateľ alebo v jeho mene splnomocnená fyzická osoba alebo právnická osoba v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a s jeho súhlasom,
h)
podielom plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť treťou osobou.
(6)
Ak obstarávateľ požaduje predloženie osvedčenia o zabezpečení kvality, toto osvedčenie musí vychádzať zo slovenských technických noriem. Obstarávateľ uzná rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev. Obstarávateľ musí prijať aj ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie kvality v prípade tých uchádzačov alebo záujemcov, ktorí nemajú prístup k takým osvedčeniam alebo nemajú možnosť ich získať v požadovanom termíne.
(7)
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk uvedie, ktoré doklady podľa odsekov 1, 3 až 5 požaduje predložiť alebo aké iné doklady sa majú predložiť. Tieto doklady musia súvisieť s predmetom obstarávania.
(8)
Rozsah informácií uvedených v odsekoch 1 až 7 sa musí týkať predmetu obstarávania. Obstarávateľ zohľadní zákonný záujem uchádzača alebo záujemcu, ak sa týka obchodného tajomstva.
§ 31
(1)
Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti podľa § 29 ods. 1, alebo zistil, že predložené doklady sú neplatné.
(2)
Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nepredložil požadované doklady alebo informácie, ktorými preukazuje finančné, ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť, alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
§ 32
(1)
Obstarávateľ musí umožniť skupine účasť vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny, aby vytvorila určitú právnu formu do predloženia ponuky. Obstarávateľ však môže vyžadovať od tejto skupiny, aby tak urobila, ak jej ponuka bola prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Skupina preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 29 za každého člena skupiny osobitne a podľa § 30 spoločne.
(2)
Uchádzačov alebo záujemcov z členských štátov Európskych spoločenstiev, ak sú v krajine svojho sídla oprávnení vykonávať požadovanú činnosť, obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
(3)
Obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uviedli mená a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy.
§ 33
(1)
Splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov sa posudzuje v súlade s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(2)
Obstarávateľ môže požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
(3)
Po posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov sa vypracuje záznam, ktorý obsahuje
a)
zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu vylúčenia,
c)
zoznam záujemcov nevyzvaných na predloženie ponuky alebo na rokovanie a odôvodnenie ich nevyzvania.
(4)
Obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzačov alebo záujemcov, ktorí boli vylúčení, že nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie, s uvedením dôvodu.
§ 34
Pravidlá vyhodnotenia ponúk
(1)
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk určí kritériá na vyhodnotenie ponúk, a ak je to možné, zostupné poradie ich dôležitosti.
(2)
Ak obstarávateľ určí jedno kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritériom je vždy len najnižšia cena.
(3)
Ak obstarávateľ určí viaceré kritériá na vyhodnotenie ponúk, určí pravidlá ich uplatnenia na účely výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Ďalšími kritériami okrem ceny môžu byť spravidla, ak ide o
a)
tovary, lehota dodania, kvalita, technické a funkčné charakteristiky tovaru, pozáručný servis, technická pomoc,
b)
práce, lehota výstavby, kvalita, komplexnosť dodávky, konštrukčné a technické riešenie,
c)
služby, lehota poskytnutia služby, kvalita služby, funkčné charakteristiky služby.
(4)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky.
§ 35
Podmienky vyžadovania zábezpeky
(1)
Pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania je obstarávateľ povinný vyžadovať zábezpeku. Pri podlimitnej metóde verejného obstarávania obstarávateľ môže vyžadovať zábezpeku. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej ceny predmetu obstarávania. Zábezpeka nesmie byť vyššia ako 5 000 000 Sk.
(2)
Ak obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, v súťažných podkladoch určí podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač.
(3)
Ak bola zábezpeka zložená na bankový účet obstarávateľa, obstarávateľ vráti zábezpeku aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka poskytuje. Obstarávateľ uvoľní zábezpeku najneskôr do siedmich dní od uzavretia zmluvy.
(4)
Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.
(5)
Obstarávateľ vráti pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do 15 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie, ak
a)
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a obstarávateľ ho vylúčil z vyhlásenej metódy verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa,
b)
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 43 ods. 4, 5 alebo 7 a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa, alebo
c)
zrušil vyhlásenú metódu verejného obstarávania podľa § 48 ods. 1 písm. d) alebo odseku 2.
(6)
Lehota viazanosti ponúk začína plynúť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a končí uplynutím dňa, ktorý obstarávateľ určí v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Pri určení lehoty viazanosti ponúk obstarávateľ zohľadní najmä čas potrebný na otváranie obálok s ponukami, na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy. Obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk v prípade uplatnenia revíznych postupov. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.
Súťažné podklady na vypracovanie ponúk
§ 36
(1)
Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu obstarávania. Predmet obstarávania musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. Opis predmetu obstarávania obsahuje technické špecifikácie podľa prílohy č. 6, vypracované pre každý predmet obstarávania osobitne.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 5 môže predmet obstarávania určiť na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ale technické špecifikácie musí určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky. Z opisu predmetu obstarávania musí byť zrejmý jeho účel a požiadavky na výkonnosť stanovené z technických, ekonomických, konštrukčných, výtvarných a z funkčných hľadísk. Opis predmetu obstarávania musí zabezpečiť porovnateľnosť ponúk.
(3)
Pri vypracovaní opisu predmetu obstarávania sa zohľadnia aj prevádzkové a udržiavacie práce, servisné výkony, výška potrebných skladových zásob, náklady na likvidáciu odpadu, náklady likvidácie predmetu obstarávania a ďalšie náklady, ak sú zároveň kritériami na vyhodnotenie ponúk. V opise predmetu obstarávania sa uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité pre plnenie zmluvy, a tým aj pre vypracovanie ponuky.
(4)
Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk. Obsah zmluvných podmienok môže obstarávateľ určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky.13) Obstarávateľ ďalej uvedie, ktoré časti súťažných podkladov budú súčasťou zmluvy. Tieto časti nie je prípustné meniť. Obstarávateľ vyžaduje vyjadrenie ceny v ponuke a v zmluve v slovenských korunách.
(5)
Obstarávateľom určené pravidlá na hodnotenie kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať spravodlivú súťaž. V pravidlách na hodnotenie kritérií nesmú byť zahrnuté kvadratické, kubické alebo podobné rovnice.
(6)
V súťažných podkladoch môže obstarávateľ požadovať od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel plnenia zo zmluvy, ktorý majú v úmysle zabezpečiť tretími osobami. Uvedenie tejto požiadavky nebude mať vplyv na zodpovednosť uchádzača za celkové plnenie zmluvy.
(7)
Súťažné podklady nesmú obsahovať
a)
požiadavky, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami,
b)
technické špecifikácie predmetu obstarávania, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, pôvod predmetu obstarávania, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých dodávateľov tovarov, zhotoviteľov prác alebo poskytovateľov služieb; tieto technické špecifikácie môže obstarávateľ použiť len výnimočne, ak nie je schopný opísať predmet obstarávania presne a zrozumiteľne; v takom prípade musí byť opis doplnený slovami „alebo ekvivalentné“; túto skutočnosť uvedie aj v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania,
c)
údaje chránené právom priemyselného vlastníctva a diela chránené autorským právom bez súhlasu autora,
d)
požiadavky neprimerané cene a rozsahu predmetu obstarávania, ktorými sa obmedzuje účasť uchádzačov,
e)
požiadavky na určenie pevnej ceny, ak ide o zmluvy na uskutočnenie prác s predpokladanou lehotou plnenia dlhšou ako 12 mesiacov,
f)
požiadavky na čo i len čiastočné plnenie predmetu obstarávania.
(8)
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom. O tejto skutočnosti poskytne obstarávateľovi vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
(9)
Obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému uchádzačovi alebo záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(10)
Obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým uchádzačom najneskôr
a)
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo
b)
štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk pri užšej súťaži alebo pri rokovacom konaní so zverejnením, ak lehota na predkladanie ponúk je určená minimálne na desať dní.
Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(11)
Obstarávateľ vedie evidenciu o uchádzačoch alebo záujemcoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady. V evidencii sa uvedie obchodné meno a adresa sídla uchádzača alebo záujemcu a dátum poskytnutia súťažných podkladov.
§ 38
Vysvetľovanie
Vysvetlenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov obstarávateľ preukázateľne oznámi do šiestich dní od doručenia požiadavky na vysvetlenie všetkým uchádzačom alebo záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predkladanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
§ 39
Spôsob dorozumievania
(1)
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, a je rovnako dostupný každému uchádzačovi alebo záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať poštovou zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami alebo doručením osobne.
(2)
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme osobne alebo poštou. Obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky aj inými prostriedkami, ktoré zabezpečujú, že
a)
každá ponuka bude obsahovať všetky informácie potrebné na jej vyhodnotenie,
b)
dôvernosť ponúk sa zachová až do ich vyhodnotenia,
c)
v prípade potreby z dôvodu právneho dokazovania sa takto zaslané ponuky potvrdia čo najskôr písomne alebo odoslaním potvrdenej kópie,
d)
ponuky sa otvoria po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa § 43.
§ 40
Jazyk vo verejnom obstarávaní
(1)
Ponuky a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku.
(2)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložiť do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
§ 41
Predloženie ponuky
(1)
Ponuku treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s označením „súťaž“ a s heslom súťaže. Súčasťou ponuky je aj vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Ak sa ponuka doručuje osobne, obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
(2)
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak obstarávateľ má prijať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, môže hodnotiť varianty uvedené v ponuke, ak spĺňajú minimálne požiadavky určené obstarávateľom v súťažných podkladoch. Ak obstarávateľ neumožní predloženie variantných riešení v ponukách, musí to uviesť v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Obstarávateľ nemôže vylúčiť variant uvedený v ponuke len preto, že bol vypracovaný na základe technických špecifikácií s odkazom na európske špecifikácie alebo na slovenské technické normy, alebo na zahraničné normy, ktorými sa prevzali európske normy.
(3)
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk, a to spôsobom uvedeným v odseku 1.
(4)
Obstarávateľ uchováva každú predloženú ponuku v neporušenom obale až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
(5)
Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ vráti neotvorenú uchádzačovi.
(6)
Uchádzač môže ponuku alebo niektoré z jej častí označiť za dôverné, okrem údajov, ktoré sa zverejňujú.
§ 42
Komisia
(1)
Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu obstarávania. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
(2)
Obstarávateľ môže na zabezpečenie priehľadnosti procesu obstarávania vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný a nesmie byť uchádzačom ani zaujatý vo vzťahu k uchádzačom. Člen komisie ani jemu blízka osoba14) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom, alebo ktorá je zamestnancom úradu.
(4)
Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, potvrdí čestným vyhlásením obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť členom komisie, alebo oznámi obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie. Ak by sa tým znížil počet členov komisie na menej ako troch, obstarávateľ doplní komisiu o nového člena.
§ 43
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnocovanie ponúk
(1)
Obstarávateľ je povinný umožniť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, účasť na otváraní obálok s ponukami. Komisia zverejní obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk (§ 34). Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
(2)
Komisia otvára obálky s predloženými ponukami na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Po otvorení obálok komisia overí úplnosť predložených ponúk a každú overenú ponuku označí poradovým číslom.
(3)
Obstarávateľ do siedmich dní odo dňa otvárania obálok s ponukami doručí všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, záznam z otvárania obálok. Záznam obsahuje zoznam uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
(4)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné a nesmú sa ho zúčastniť uchádzači. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet obstarávania a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
(5)
Ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia je povinná požiadať uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny má smerovať k tým častiam ceny uvedeným v ponuke, ktoré sa považujú za rozhodujúce vo vzťahu k celkovej cene, a komisia ich posúdi na základe poskytnutého vysvetlenia. Komisia vylúči ponuku, ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny podľa odseku 6 za dostatočné alebo ak uchádzač neposkytne vysvetlenie návrhu ceny v lehote určenej komisiou, alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(6)
Komisia vezme do úvahy vysvetlenie návrhu ceny, ktoré sa týka najmä
a)
hospodárnosti výrobného procesu, hospodárnosti poskytovaných služieb alebo hospodárnosti stavebných postupov, alebo
b)
technického riešenia, alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovarov, na uskutočnenie prác alebo na poskytnutie služieb, alebo
c)
osobitosti tovarov, osobitosti prác alebo osobitosti služieb ponúkaných uchádzačom.
(7)
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Pri vyhodnocovaní ponúk, ktoré sa nevylúčili, komisia postupuje podľa § 34 a spôsobom určeným v súťažných podkladoch. Každý člen komisie vyhodnocuje každú ponuku samostatne. Ak sa umožnilo predloženie ponuky vo variantoch, komisia vyhodnotí každý variant ponuky s rovnakými, porovnateľnými alebo vyššími parametrami.
(9)
Komisia bezodkladne oznámi obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Obstarávateľ je povinný o tom upovedomiť vylúčeného uchádzača s uvedením dôvodu jeho vylúčenia.
(10)
O vyhodnotení ponúk komisia spíše zápisnicu, ktorá obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením návrhov uchádzačov na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
identifikáciu úspešného uchádzača; u ostatných uchádzačov, ktorých ponuky boli vyhodnocované, sa uvedú dôvody neprijatia ponúk za každého uchádzača osobitne v porovnaní s ponukou úspešného uchádzača.
(11)
Zápisnicu o vyhodnotení ponúk podpisujú všetci prítomní členovia komisie. Predseda komisie odovzdá podpísanú zápisnicu spolu s ponukami obstarávateľovi.
(12)
Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk a ich vyhodnocovaní.
§ 45
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne poslať všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Obstarávateľ musí byť schopný preukázať, že oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk poslal všetkým uchádzačom súčasne.
§ 46
Uzavretie zmluvy
(1)
Obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
(2)
Obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr desiaty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu alebo podané námietky podľa § 107 ods. 4 písm. c).
(3)
Ak bola podaná žiadosť o nápravu, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr desiaty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 105 ods. 7 písm. a), ak neboli podané námietky podľa § 107 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr desiaty deň od doručenia oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 105 ods. 7 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 107 ods. 4 písm. a).
(5)
Ak obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 107 ods. 4 písm. b), môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr desiaty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 105 ods. 7.
(6)
Ak boli podané námietky podľa § 107 alebo podnet na výkon kontroly podľa § 117, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň po doručení rozhodnutia úradu alebo na základe výsledku konania úradu.
(7)
Ponuku ani jej časti obstarávateľ nesmie použiť bez súhlasu uchádzača.
§ 47
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 4 pošle výsledok nadlimitnej metódy verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku najneskôr do 48 dní od uzavretia zmluvy.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 5 pošle výsledok nadlimitnej metódy verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku najneskôr do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy.
(3)
Obstarávateľ pošle výsledok podlimitnej metódy verejného obstarávania na zverejnenie vo vestníku najneskôr do 48 dní od uzavretia zmluvy.
(4)
Obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania v prípade zmlúv uzavretých na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 4 uvedie, či súhlasí s jeho zverejnením.
(5)
Na oznámenie o výsledku nadlimitnej metódy verejného obstarávania sa použije rovnako § 25 ods. 9.
(6)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania nesmie obsahovať informácie, ktoré by v prípade zverejnenia mohli byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s verejným záujmom, pravidlami hospodárskej súťaže alebo by mohli poškodiť obchodné záujmy uchádzačov.
(7)
Obsah a vzor oznámenia o výsledku verejného obstarávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 48
Zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania
(1)
Obstarávateľ zruší vyhlásenú metódu verejného obstarávania, ak
a)
nedostal ani jednu ponuku,
b)
ani jedna z podaných ponúk nezodpovedá podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch,
c)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
d)
jej zrušenie nariadil úrad.
(2)
Obstarávateľ môže zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania aj vtedy, keď sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila, a nebolo možné ich predvídať.
(3)
Obstarávateľ je povinný upovedomiť uchádzačov alebo záujemcov o zrušení metódy verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia alebo o určení metódy verejného obstarávania, ktorú použije na uzavretie zmluvy na pôvodný predmet obstarávania.
(5)
Obstarávateľ pošle úradu oznámenie o zrušení vyhlásenej metódy verejného obstarávania na zverejnenie vo vestníku.
§ 49
Dokumentácia o verejnom obstarávaní
(1)
Obstarávateľ eviduje všetky doklady z použitej metódy verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
(2)
Súčasťou dokumentácie o použitej metóde verejného obstarávania podľa § 61 a 66 je odôvodnenie jej výberu.
(3)
Obstarávateľ na požiadanie predloží kompletnú dokumentáciu úradu a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, ako aj ďalším kontrolným orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní.
§ 50
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 4 ods. 1 zverejní oznámenie o koncesii na práce podľa § 25. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 52 dní odo dňa odoslania oznámenia na zverejnenie.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 4 ods. 1 môže vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bude uzavretie koncesnej zmluvy,
a)
vyžadovať od koncesionára, aby zmluvy predstavujúce minimálne 30 % z celkovej ceny prác uzavrel s tretími osobami a zároveň umožnil zvýšenie tohto podielu; minimálny percentuálny podiel sa uvedie v koncesnej zmluve, alebo
b)
požiadať uchádzačov o koncesnú zmluvu, aby vo svojich ponukách určili percentuálny podiel z celkovej ceny prác, ktoré zabezpečia tretími osobami.
(3)
Ak koncesionár je obstarávateľom uvedeným v § 4 ods. 1, pri uzavieraní zmlúv na uskutočnenie prác s tretími osobami použije metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
(4)
Ak koncesionár nie je obstarávateľom uvedeným v § 4 ods. 1, pri uzavieraní zmlúv na uskutočnenie prác s tretími osobami použije metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona, ktorých predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 EUR. Koncesionár je povinný
a)
dodržať ustanovenia § 25 týkajúce sa zverejňovania oznámenia o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania; zverejnenie oznámenia sa nevyžaduje, ak obstarávateľ postupuje podľa § 66 a 67,
b)
požadovať preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní len podľa § 30,
c)
určiť lehotu na doručenie žiadosti o účasť a dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti nie kratšiu ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania a lehotu na predkladanie ponúk nie kratšiu ako 40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania alebo výzvy na predloženie ponúk.
(5)
Uchádzači alebo záujemcovia, ktorí vytvorili skupinu uchádzačov alebo záujemcov alebo podnik pridružený k uchádzačom alebo k záujemcom, sa nepovažujú za tretie osoby. Podnik pridružený podľa tohto zákona je právnická osoba založená koncesionárom, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,5) alebo právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv koncesionár alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na koncesionára, alebo ktorá spolu s koncesionárom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Rozhodujúci vplyv koncesionára na právnickú osobu znamená, že
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu.
(6)
Podrobný zoznam skupiny uchádzačov alebo záujemcov alebo podnikov pridružených k uchádzačom alebo záujemcom musí byť súčasťou ponuky. Tento zoznam treba aktualizovať pri každej zmene.
(7)
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty.
(8)
Koncesná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 rokov.
(9)
Uzavretím zmluvy koncesionár nadobúda práva a povinnosti správcu majetku, tento majetok nemôže scudziť, zaťažiť, vydražiť, previesť jeho správu na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(10)
Obstarávateľ nemôže previesť vlastníctvo obstarávanej stavby a stavebného pozemku počas koncesnej lehoty na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
§ 51
(1)
Obstarávateľ uvedený v § 4 ods. 1 pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom je obstaranie projektovej dokumentácie a verejná bytová výstavba, ktorých rozsah, zložitosť a predpokladaná lehota výstavby vyžaduje úzku spoluprácu skupiny zloženej zo zástupcov obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, môže zvoliť osobitný postup pri výbere zmluvných partnerov, ktorých začlení do skupiny.
(2)
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení užšej súťaže uvedie presný opis prác, aby záujemcom umožnil vytvorenie reálnej predstavy o predmete obstarávania. Súčasne uvedie podmienky účasti záujemcov podľa § 29 a 30.
§ 52
Povinnosti obstarávateľa voči úradu
(1)
Obstarávateľ poskytne úradu čo najskôr po začatí kalendárneho roka, najneskôr však do konca apríla zoznam predmetov obstarávania, ktoré bude obstarávať v kalendárnom roku nadlimitnou metódou verejného obstarávania, s uvedením predpokladaného množstva a predpokladaných cien.
(2)
Obstarávateľ vypracuje správu o každej zmluve uzavretej na základe nadlimitnej metódy verejného obstarávania. Tieto správy poskytne úradu najneskôr do konca januára za uplynulý kalendárny rok. Správa obsahuje najmä
a)
identifikáciu obstarávateľa, predmet a typ zmluvy, zmluvnú cenu,
b)
dátum zverejnenia oznámenia vo vestníku,
c)
identifikáciu vybratých uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich výberu,
d)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
e)
identifikáciu záujemcov nevyzvaných na predloženie ponuky alebo na rokovanie a odôvodnenie ich nevyzvania,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky; uvedie sa podiel zmluvy zabezpečený treťou osobou, ak je známy,
g)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením alebo rokovacieho konania bez zverejnenia.
(3)
Úrad môže dodatočne vyžadovať od obstarávateľa poskytnutie ďalších doplňujúcich údajov alebo informácií.
(4)
Úrad môže vyžadovať od obstarávateľa predloženie štatistického výkazu o použitých metódach verejného obstarávania.
(5)
Obstarávateľ na žiadosť uchádzača alebo záujemcu potvrdí referencie týkajúce sa splnenia predmetu zmluvy a rovnopis potvrdenia zašle do 15 dní úradu.
Postup pri verejnej súťaži
§ 54
Verejná súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov na podanie ponuky na uzavretie zmluvy na obstaranie tovarov, prác alebo služieb.
§ 55
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
52 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže alebo
b)
36 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže, ak
1.
obstarávateľ uvedený v § 4 zverejnil predbežné oznámenie,
2.
obstarávateľ uvedený v § 5 zverejnil pravidelné oznámenie bez výzvy na súťaž
najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(2)
Ak obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 36 dní.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
(5)
Obstarávateľ poskytne súťažné podklady do šiestich dní od prijatia žiadosti uchádzača.
(6)
Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich obstarávateľ poskytol.
§ 56
(1)
Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 33 a uchádzača, ktorý ich nesplnil, navrhne na vylúčenie.
(2)
Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, komisia vyhodnocuje podľa § 43 ods. 4 až 12.
Postup pri užšej súťaži
§ 57
(1)
Užšia súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na päť a najviac na 20. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
(2)
Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o vyhlásení užšej súťaže.
§ 58
(1)
V oznámení o vyhlásení užšej súťaže obstarávateľ určí
a)
spôsob výberu záujemcov a
b)
lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v užšej súťaži.
(2)
Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní.
(3)
Lehota na predkladanie dokladov začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie dokladov.
(4)
Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie dokladov skrátiť. Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže.
§ 59
(1)
Splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení užšej súťaže.
(2)
Obstarávateľ môže na vyhodnotenie splnenia podmienok zriadiť komisiu. Obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia každému záujemcovi.
(3)
Výzvu na predloženie ponuky obstarávateľ pošle len vybratým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti v užšej súťaži.
§ 60
(1)
Výzva na predloženie ponuky obsahuje
a)
miesto a termín vydávania súťažných podkladov, ak nie sú už súčasťou výzvy,
b)
cenu súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné, ktoré sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným, ekonomickým postavením a technickou spôsobilosťou záujemcu, ako pôvodne určil obstarávateľ,
d)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa môžu ponuky predkladať,
e)
informáciu o zverejnení užšej súťaže vo vestníku a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj názov zahraničnej tlače, v ktorej sa oznámenie o vyhlásení užšej súťaže zverejnilo,
f)
kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk, ak sa neuviedli už v oznámení o vyhlásení užšej súťaže,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne uchádzačom podľa § 55 ods. 5 do šiestich dní odo dňa doručenia ich žiadosti.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk určená obstarávateľom uvedeným v § 4 je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom,
b)
26 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom, ak obstarávateľ uvedený v § 4 zverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(4)
Obstarávateľ uvedený v § 5 lehotu na predkladanie ponúk môže určiť dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk. Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk, obstarávateľ určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 dní a vo výnimočnom prípade nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)
Ak obstarávateľ vyhlásil užšiu súťaž na dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 26 dní.
(6)
Ak obstarávateľ uvedený v § 4 obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní od odoslania výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
(7)
Lehota na predkladanie ponúk určená obstarávateľom musí zohľadňovať aj čas potrebný na preskúmanie potrebnej dokumentácie, rozsiahlych technických špecifikácií, na obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania alebo kontrolu dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky.
Postup pri rokovacom konaní so zverejnením
§ 61
Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú môže obstarávateľ použiť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky neregulárne, alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; v tomto prípade obstarávateľ nie je povinný zverejniť oznámenie, ak na rokovanie vyzve všetkých uchádzačov, ktorí v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži splnili podmienky účasti podľa § 29 a 30 a predložili ponuky podľa požiadaviek obstarávateľa,
b)
požiadavky na obstarávané služby, najmä na finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne,
c)
obstarávané práce sa uskutočnia len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
d)
obstarávané práce alebo služby, alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny.
§ 62
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovania, a to najmenej na troch.
(2)
Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.
§ 63
(1)
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením určí lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok ich účasti na rokovacom konaní so zverejnením. Lehota na predloženie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní. Na plynutie lehoty na predkladanie dokladov sa vzťahuje § 58 ods. 3.
(2)
Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie dokladov skrátiť. Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.
§ 64
(1)
Splnenie podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením. Obstarávateľ môže na ich vyhodnotenie zriadiť komisiu.
(2)
Obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením a vybratých záujemcov vyzve na rokovanie.
(3)
Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o podmienkach zmluvy, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(4)
Rokovania sa uskutočňujú spoločne so všetkými uchádzačmi. Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu, ktorú podpisujú všetci účastníci rokovania.
(5)
Obstarávateľ písomne vyzve uchádzačov na predloženie ponuky. Výzva na predloženie ponuky obsahuje
a)
lehotu a miesto, kde možno prevziať súťažné podklady, ak nie sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky,
b)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné, ktoré sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným, ekonomickým postavením a technickou spôsobilosťou záujemcu, ako obstarávateľ pôvodne určil,
c)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa môžu ponuky predkladať,
d)
kritériá na hodnotenie ponúk, ak neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(6)
Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne do šiestich dní od prijatia žiadosti uchádzača.
§ 65
(1)
Lehota na prekladanie ponúk určená obstarávateľom uvedeným v § 4 je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom,
b)
26 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom, ak obstarávateľ uvedený v § 4 zverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
(2)
Obstarávateľ uvedený v § 5 lehotu na predkladanie ponúk môže určiť dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk. Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk, obstarávateľ určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 dní a vo výnimočnom prípade nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(3)
Ak obstarávateľ uvedený v § 4 obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní od odoslania výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Lehota na predkladanie ponúk určená obstarávateľom musí zohľadňovať aj čas potrebný na preskúmanie potrebnej dokumentácie, rozsiahlych technických špecifikácií, obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania alebo kontrolu dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky.
Postup pri rokovacom konaní bez zverejnenia
§ 66
(1)
Rokovacie konanie bez zverejnenia je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ môže použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
obstarávaný tovar, práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
b)
tovar, práce alebo služby sa obstarávajú z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom a vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,
c)
ide o opakované obstarávanie prác alebo služieb rovnakého alebo podobného druhu s pôvodným zmluvným partnerom a
1.
informácia o uzavretí ďalších zmlúv rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na dodanie pôvodného predmetu obstarávania a
2.
pôvodná zmluva bola uzavretá na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže a zmluva na opakované plnenie sa uzaviera do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy,
d)
ide o obstarávanie doplňujúcich prác alebo služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a nová zmluva sa uzaviera s pôvodným zmluvným partnerom a predpokladaná cena prác alebo služieb nepresiahne 50 % ich ceny podľa pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce práce alebo služby
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, ale sú nevyhnutné na ďalšie etapy plnenia podľa pôvodnej zmluvy,
e)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám obstarávateľa a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenia,
f)
ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných uchádzačov, na rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých,
g)
obstarávaný tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku,
h)
ide o obstarávanie doplňujúcich tovarov od pôvodného dodávateľa určených na čiastočné nahradenie obvyklých tovarov alebo technických zariadení alebo rozšírenie už dodaného tovaru alebo technického zariadenia, ak by zmena zmluvného dodávateľa nútila obstarávateľa získavať tovar rozdielnych technických parametrov, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzkarni alebo v údržbe; zmluvu na doplňujúce plnenie obstarávateľ uvedený v § 4 uzavrie do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy,
i)
obstarávaný tovar sa využije len na tvorbu štátnych hmotných rezerv.15)
(2)
Obstarávatelia uvedení v § 5 môžu použiť rokovacie konanie bez zverejnenia aj vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
ide o uzavretie čiastkovej zmluvy na základe platnej rámcovej zmluvy,
b)
ide o doplňujúce plnenie od pôvodného zmluvného dodávateľa určené
1.
na čiastočné nahradenie obvyklých dodávok tovaru alebo prác alebo
2.
na rozšírenie už dodaného tovaru alebo prác, ak by zmena zmluvného dodávateľa nútila obstarávateľa získavať technicky natoľko odlišný tovar alebo práce, ktorý by spôsoboval neprimerané technické ťažkosti v jeho prevádzkarni alebo v údržbe,
c)
ide o uzavretie zmluvy na dodanie tovaru za zvýhodnenú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je platná len v určitom krátkom časovom období,
d)
ide o získanie tovaru od likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora ponúkaného za výhodných podmienok,
e)
ide o získanie tovaru na komoditnej burze.
(3)
Obstarávatelia uvedení v § 4 môžu použiť podlimitnú metódu verejného obstarávania, ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v odseku 2.
§ 67
Obstarávateľ na splnenie podmienok účasti, na rokovanie a na výzvu na predkladanie ponúk primerane použije § 64.
TRETIA HLAVA
POSTUP PRI SÚŤAŽI NÁVRHOV
§ 68
(1)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje nadlimitnou metódou verejného obstarávania, ak
a)
je súčasťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby a predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 23 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) druhom bode, písm. e) až g),
b)
celková suma cien a odmien je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 23 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) druhom bode, písm. e) až g).
V opačnom prípade sa postupuje podlimitnou metódou verejného obstarávania.
(2)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov alebo uchádzačov.
(3)
Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov najmenej na päť. V oznámení o vyhlásení súťaže návrhov obstarávateľ určí jasné a nediskriminačné podmienky účasti tak, aby zabezpečil dostatočný počet záujemcov, ktorí predložia návrhy. Prístup záujemcov alebo uchádzačov z členských štátov Európskych spoločenstiev v súťaži návrhov nesmie byť obmedzený odkazom na určité územie alebo časť územia ani požiadavkou na určitú právnu formu. Obmedzenie nie je požiadavkou na členstvo v stavovskej organizácii alebo v profesijnej komore.
(4)
Obstarávateľ vyhlási súťaž návrhov zverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov podľa § 25.
(5)
Obsah a vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 69
(1)
Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie návrhov najmenej päťčlennú porotu. Najmenej tretina členov poroty musí spĺňať rovnakú alebo podobnú odbornú kvalifikáciu, aká sa vyžaduje od záujemcov alebo uchádzačov. Na člena poroty sa vzťahujú požiadavky ako na člena komisie na vyhodnotenie ponúk podľa § 42 ods. 3.
(2)
Porota je pri svojich rozhodnutiach a stanoviskách nezávislá. Návrhy, ktoré sú jej predložené anonymne, hodnotí len podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(3)
Obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorého predložený návrh vyhodnotila porota ako víťazný, ak je návrh časťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy.
§ 70
Obsah a vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
§ 71
(1)
Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou postupuje obstarávateľ primerane podľa prvej až piatej hlavy druhej časti okrem § 17 ods. 2, § 20 až 29,
(2)
Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou postupuje obstarávateľ podľa § 76 a 77.
Prvý diel
Postupy pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou
§ 72
Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou obstarávateľ
a)
určí predpokladanú cenu predmetu obstarávania podľa podmienok platných v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk alebo v deň odoslania výzvy na rokovanie,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady podľa § 30,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou,
d)
uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu obstarávania, ktorým nesmie diskriminovať uchádzačov,
e)
poskytne vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom; uchádzač môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; ak ju zriadi, postupuje podľa § 42,
g)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk,
h)
uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom a súčasne ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli; ak rozhodol o zrušení metódy verejného obstarávania, bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti všetkých uchádzačov alebo záujemcov a na ich požiadanie uvedie dôvody jej zrušenia,
i)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na spracovanie ponúk a na vysvetľovanie podmienok a súťažných podkladov,
j)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
§ 73
(1)
Výzvu na predkladanie ponúk metódou užšej súťaže obstarávateľ pošle najmenej trom uchádzačom a zverejní verejne prístupným spôsobom.
(2)
Obstarávateľ môže obmedziť počet uchádzačov v užšej súťaži najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na predkladanie ponúk.
§ 74
(1)
Výzvu na rokovanie metódou rokovacieho konania so zverejnením obstarávateľ pošle najmenej trom záujemcom a zverejní verejne prístupným spôsobom.
(2)
Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na rokovanie.
(3)
Obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na základe dokladov predložených na rokovaní.
(4)
Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na rokovanie v priebehu rokovaní so záujemcami.
§ 75
(1)
Obstarávateľ môže použiť metódu rokovacie konanie bez zverejnenia, ak je splnená aspoň jedna podmienka uvedená v § 66 ods. 1 a 2.
(2)
Obstarávateľ uskutoční výber uchádzača pri rokovacom konaní bez zverejnenia na základe informácií o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu.
(3)
Obstarávateľ vyzve pri rokovacom konaní bez zverejnenia vybratého uchádzača na predloženie dokladu o oprávnení podnikať a rokuje s ním o podmienkach zmluvy.
Druhý diel
Postup pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou
§ 76
(1)
Obstarávateľ postupuje pri rokovacom konaní bez zverejnenia podľa § 75 ods. 2 tak, aby vynaložené náklady na získanie predmetu obstarávania boli primerané jeho kvalite a cene. Obstarávateľ podľa svojich podmienok určí finančný limit alebo vecný limit, pri ktorom nebude vykonávať prieskum trhu.
(2)
Pri uzavieraní zmlúv sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
(3)
Výsledok verejného obstarávania obstarávateľ nezverejňuje vo vestníku.
§ 77
(1)
Obstarávateľ nie je povinný v rokovacom konaní bez zverejnenia vykonávať činnosti prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.
(2)
Obstarávateľ eviduje všetky doklady z verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uzavretia zmluvy.
PIATA HLAVA
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
§ 78
(1)
Obstarávateľ je povinný vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie podľa tohto zákona (ďalej len „odborná spôsobilosť“), a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb; zoznam vedie úrad.
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn odborných vedomostí a praktických skúseností potrebných na zabezpečenie úloh obstarávateľa vo verejnom obstarávaní.
§ 79
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti
(1)
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti sú
a)
bezúhonnosť žiadateľa,
b)
vysokoškolské vzdelanie a dva roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní alebo úplné stredné vzdelanie a štyri roky praxe vo verejnom obstarávaní alebo v zabezpečovaní nákupu tovaru, investičnej výstavby a služieb,
c)
účasť na odbornej príprave,
d)
úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
§ 80
Žiadosť o zápis do zoznamu
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul žiadateľa a jeho rodné číslo,
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa,
c)
obchodný názov a sídlo zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkarne, ak ide o podnikateľa a ak ich žiadateľ môže poskytnúť.
(2)
Prílohou žiadosti je potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky.
§ 81
Odborná príprava
(1)
Odbornú prípravu žiadateľov vykonáva organizátor školenia v rozsahu dohodnutom s úradom a pod dozorom úradu. Na inú odbornú prípravu ako vykonanú organizátorom školenia úrad neprihliada.
(2)
Do odbornej prípravy sa zaradí žiadateľ, ktorý ku dňu začatia prípravy predloží organizátorovi školenia
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
chronologicky zostavený súpis priebehu doterajších zamestnaní, z ktorého možno zistiť dĺžku a obsah odbornej praxe,
d)
prípadne aj iné doklady o odbornom zameraní v oblasti verejného obstarávania, ak ich má.
(3)
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vydané organizátorom školenia je predpokladom pripustenia žiadateľa na skúšku.
§ 82
Skúšobná komisia úradu
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu.
(2)
Skúšobná komisia úradu je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní najmenej traja jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Členov skúšobnej komisie úradu a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(4)
Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.
Skúška
§ 83
(1)
Na skúšku sa pripustí iba žiadateľ, ktorý sa zúčastnil na odbornej príprave a požiadal úrad o vykonanie skúšky. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy treba doručiť skúšobnej komisii úradu najneskôr do začatia skúšky.
(2)
Skúška sa vykonáva bezodplatne.
(3)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr desať dní pred jej konaním.
(4)
Pred začatím skúšky skúšobná komisia úradu overí totožnosť žiadateľa.
(5)
Skúška sa skladá z
a)
písomnej časti, ktorá je overením odborných vedomostí a znalostí právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním,
b)
ústnej časti, ktorá pozostáva z doplňujúcich otázok členov skúšobnej komisie úradu.
§ 84
(1)
Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu spíše zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu.
(2)
Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.
(3)
Predseda skúšobnej komisie úradu vydá potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky bezprostredne po jej skončení.
(4)
Priebeh skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
Zoznam odborne spôsobilých osôb
§ 85
(1)
Zoznam odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.
(2)
Úrad zapíše do zoznamu každého, kto úspešne vykonal skúšku, požiadal o zápis do zoznamu a uhradil správny poplatok.
§ 86
(1)
V zozname odborne spôsobilých osôb sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby,
b)
adresa trvalého pobytu,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
e)
registračné číslo.
(2)
Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť úradu zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu, a zmenu predpokladov odbornej spôsobilosti.
§ 87
Za zápis do zoznamu sa platí správny poplatok.
§ 88
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil preškolenia,
d)
kto písomne požiadal úrad o vyradenie zo zoznamu,
e)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním,
f)
kto nevykonával činnosť vo verejnom obstarávaní viac ako tri roky,
g)
kto neoznámil úradu zmenu údajov,
h)
kto opakovane porušil zákon pri výkone činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním,
i)
o kom úrad dodatočne zistí, že nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti.
(2)
Ak ide o dôvod vyčiarknutia zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 1 písm. c), f), g), h) a i), úrad do siedmich dní od zistenia dôvodu písomne upovedomí toho, koho sa vyčiarknutie týka, a vyzve ho, aby sa k tomu do 15 dní odo dňa doručenia vyjadril. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí alebo ak z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad odborne spôsobilú osobu zo zoznamu vyčiarkne a vyzve ju, aby v určenej lehote odovzdala preukaz o odbornej spôsobilosti.
§ 89
Preukaz o odbornej spôsobilosti
(1)
Úrad vydá každému, koho zapísal do zoznamu odborne spôsobilých osôb, do 30 dní od zápisu preukaz o odbornej spôsobilosti.
(2)
Preukaz o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby,
b)
adresu trvalého pobytu,
c)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
d)
názov úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu,
e)
registračné číslo,
f)
podpis predsedu úradu alebo ním poverenej osoby.
(3)
Preukaz osvedčuje, že jeho držiteľ je odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie.
(4)
Preukaz stráca platnosť stratou, odcudzením, zničením a vyčiarknutím odborne spôsobilej osoby zo zoznamu.
(5)
Odborne spôsobilá osoba je povinná
a)
bezodkladne oznámiť úradu stratu, odcudzenie alebo zničenie preukazu o odbornej spôsobilosti,
b)
vrátiť preukaz o odbornej spôsobilosti na výzvu úradu,
c)
na požiadanie úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré vykonávala vo verejnom obstarávaní.
§ 90
Preškoľovanie
(1)
Úrad nariadi preškolenie všetkých alebo len niektorých skupín odborne spôsobilých osôb, ak nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní.
(2)
Preškolenie vykonáva organizátor školenia podľa školiacich programov schválených úradom.
(3)
Odborne spôsobilá osoba je povinná na výzvu úradu zúčastniť sa na preškolení.
ŠIESTA HLAVA
ZOZNAM PODNIKATEĽOV A VESTNÍK
§ 91
(1)
Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa zúčastniť sa na verejnom obstarávaní bez potreby preukazovať splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní podľa § 29.
(2)
Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.
(3)
Údaje zapísané v zozname sú účinné proti každému obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Proti obstarávateľovi, ktorý koná v dôvere v zápis do zoznamu, nemôže podnikateľ, ktorého sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
(5)
Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na jeden rok.
Žiadosť o zapísanie
§ 92
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
právnu formu podnikateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a rodných čísel,
f)
odtlačok pečiatky a podpis člena štatutárneho orgánu podnikateľa,
g)
doklady podľa § 29 ods. 2.
§ 93
(1)
Ak žiadosť nemá všetky náležitosti, úrad vyzve podnikateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich podnikateľ v určenej lehote nedoplní, úrad mu žiadosť s prílohami vráti a konanie zastaví.
(2)
Úrad zapíše podnikateľa do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a ak žiadosť nebola úplná, odo dňa, keď už bola úplná.
(3)
Úrad nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 29.
§ 94
Zoznam podnikateľov
Zoznam podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
registračné číslo.
§ 95
Zmena údajov
(1)
Podnikateľ je povinný písomne oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a doložiť ju dokladom.
(2)
Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov.
(3)
Ak podnikateľ chce predĺžiť trvanie zápisu v zozname podnikateľov, musí najneskôr 30 dní pred skončením zápisu podať novú žiadosť s dokladmi podľa § 29 ods. 2.
§ 96
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vydá podnikateľovi potvrdenie do siedmich dní odo dňa jeho zapísania do zoznamu podnikateľov.
(2)
Potvrdenie úradu obsahuje údaje vedené v zozname podnikateľov. Potvrdenie sa vydáva na úradnom tlačive úradu.
§ 97
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov toho,
a)
kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 29,
b)
kto nesplnil povinnosť oznámiť zmenu údajov,
c)
kto použil na zapísanie do zoznamu doklady, ktoré sa ukázali ako sfalšované alebo neplatné,
d)
kto o to písomne požiadal.
(2)
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov oznámi úrad podnikateľovi do 15 dní, keď tento úkon vykonal.
(3)
Ak bol podnikateľ vyčiarknutý z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo c), môže úrad rozhodnúť, že ho na určitý čas, najviac na päť rokov, vylučuje z možnosti opätovného zapísania do zoznamu podnikateľov.
§ 98
Vestník
(1)
Vo vestníku sa zverejňujú najmä:
a)
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
b)
zoznam zahraničnej tlače, v ktorej sa odporúča uverejňovať oznámenia týkajúce sa verejného obstarávania,
c)
zoznam podnikateľov a zmeny v ňom,
d)
zoznam podnikateľov, ktorí boli vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vedeného podľa § 94 z dôvodu uvedeného v § 97 ods. 1 písm. b) alebo c),
e)
zoznam organizátorov školenia a údaje týkajúce sa odbornej prípravy a preškoľovania,
f)
termíny skúšok,
g)
používanie klasifikácií vo verejnom obstarávaní,
h)
zoznam obstarávateľov podliehajúcich Dohode o vládnom obstarávaní,
i)
ďalšie informácie podľa rozhodnutia úradu.
(2)
Vydavateľom vestníka je úrad. Podkladom na zverejnenie vo vestníku je prvopis oznámenia. Úrad zverejní oznámenie najneskôr do 12 dní odo dňa jeho odoslania. V prípade skrátených lehôt na predkladanie dokladov alebo na predkladanie ponúk podľa § 58 ods. 4 alebo § 63 ods. 2 sa lehota na zverejnenie oznámenia skráti na päť dní.
TRETIA ČASŤ
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
§ 99
(1)
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania je Úrad pre verejné obstarávanie.
(2)
Sídlom úradu je Bratislava.
(3)
Úrad môže zriaďovať mimo sídla úradu stále alebo dočasné pracoviská. Tieto pracoviská nemajú právnu subjektivitu.
§ 100
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(2)
Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päťročné. Predseda aj podpredseda môžu byť vymenovaní do funkcie len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
§ 101
(1)
Vláda odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu.
(2)
Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi alebo podpredsedovi, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
§ 102
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch svojej činnosti vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
e)
vyhlasuje prepočty finančných limitov pre nadlimitné metódy verejného obstarávania do slovenskej meny,
f)
zhromažďuje a zverejňuje vo vestníku informácie o pripravovaných metódach verejného obstarávania na príslušný rok,
g)
vydáva vestník,
h)
vydáva neperiodické publikácie,
i)
vedie zoznam podnikateľov,
j)
pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania,
k)
vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb,
l)
metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,
m)
ukladá pokuty,
n)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
DRUHÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY
§ 104
Revízne postupy podľa tohto zákona sú:
a)
vybavovanie žiadosti o nápravu obstarávateľom pred uzavretím zmluvy (ďalej len „žiadosť o nápravu“),
b)
dohľad nad verejným obstarávaním.
Prvý diel
Žiadosť o nápravu
§ 105
(1)
Podanie žiadosti o nápravu je podmienkou na postup úradu podľa prvého oddielu druhého dielu tejto hlavy pred uzavretím zmluvy. Pri postupe obstarávateľa pri užšej súťaži podľa § 58 ods. 4 a § 60 ods. 6 a pri rokovacom konaní so zverejnením podľa § 63 ods. 2 a § 65 ods. 3 sa na postup úradu podľa prvého oddielu druhého dielu tejto hlavy pred uzavretím zmluvy nevyžaduje podmienka uplatnenia žiadosti o nápravu.
(2)
Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom obstarávateľa dotknuté (ďalej len „žiadateľ 2“), môže podať žiadosť o nápravu proti
a)
podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 25,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 57 ods. 1 alebo v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 62 ods. 1,
e)
vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,
f)
výsledku vyhodnotenia ponúk,
g)
použitiu metódy rokovacieho konania bez zverejnenia,
h)
inému úkonu obstarávateľa.
(3)
Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 2,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(4)
Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená obstarávateľovi
a)
do siedmich dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 25, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
b)
do siedmich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
c)
do siedmich dní odo dňa prevzatia výzvy na predkladanie ponúk, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
d)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 57 ods. 1 alebo v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 62 ods. 1, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní,
e)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača alebo záujemcu, ak žiadosť o nápravu smeruje proti vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,
f)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výsledku vyhodnotenia ponúk,
g)
kedykoľvek pred uzavretím zmluvy, ak žiadosť o nápravu smeruje proti použitiu metódy rokovacieho konania bez zverejnenia alebo proti inému úkonu obstarávateľa.
(5)
Ak žiadosť o nápravu neobsahuje predpísané náležitosti, obstarávateľ najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov do troch dní od doručenia výzvy.
(6)
Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehotách podľa odseku 4, obstarávateľ žiadosť o nápravu zamietne a žiadateľovi písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní od prevzatia žiadosti o nápravu. Právo podať námietky podľa § 107 zaniká, ak podanie žiadosti o nápravu sa neuplatnilo v lehote uvedenej v odseku 4.
(7)
Obstarávateľ doručí do piatich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote podľa odseku 4
a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom alebo záujemcom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(8)
Obstarávateľ sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, v ktorej už postupoval podľa odseku 7. Obstarávateľ v lehote podľa odseku 7 oznámi túto skutočnosť žiadateľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. Také oznámenie sa považuje za oznámenie výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
(9)
Doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti obstarávateľa podľa odseku 7 alebo 8 oprávňuje žiadateľa podať námietky v danej veci.
Druhý diel
Dohľad nad verejným obstarávaním
§ 106
Dohľad a jeho rozsah
(1)
Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností obstarávateľov podľa tohto zákona.
(2)
Úrad pri výkone dohľadu
a)
rozhoduje o námietkach uchádzačov, záujemcov alebo osôb, ktoré boli alebo mohli byť dotknuté postupom obstarávateľa,
b)
vykonáva kontrolu postupu obstarávateľov podľa tohto zákona,
c)
ukladá pokuty podľa tohto zákona,
d)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
(3)
Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia orgánov vnútornej kontroly obstarávateľa a iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.16)
Prvý oddiel
Konanie o námietkach
Konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy
§ 107
(1)
Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom obstarávateľa (ďalej len „navrhovateľ“), môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti
a)
podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 25,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 57 ods. 1 alebo v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 62 ods. 1,
e)
vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,
f)
výsledku vyhodnotenia ponúk,
g)
použitiu metódy rokovacieho konania bez zverejnenia,
h)
inému úkonu obstarávateľa.
(2)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obstarávateľ.
(3)
Konanie o námietkach je začaté dňom doručenia námietok úradu.
(4)
Námietky v písomnej forme navrhovateľ doručí úradu a obstarávateľovi
a)
najneskôr do siedmich dní od doručenia oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo
b)
najneskôr do siedmich dní od uplynutia lehoty na doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, ak obstarávateľ nesplnil povinnosti podľa § 105 ods. 7 alebo § 105 ods. 8, alebo
c)
najneskôr do desiatich dní odo dňa odoslania výsledku vyhodnotenia ponúk pri užšej súťaži podľa § 58 ods. 4 alebo podľa § 60 ods. 6 alebo pri rokovacom konaní so zverejnením podľa § 63 ods. 2 alebo podľa § 65 ods. 3.
(5)
Námietky podané úradu musia obsahovať:
a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie, proti ktorým skutočnostiam podľa odseku 1 námietky smerujú,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh na vybavenie námietok,
g)
oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju obstarávateľ v zákonnej lehote nevybavil,
h)
doklad o podaní námietky obstarávateľovi,
i)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa,
j)
doklad preukazujúci oprávnenie konať, ak nebol predložený obstarávateľovi.
Námietky podané úradu pri užšej súťaži podľa § 58 ods. 4 a § 60 ods. 6 a pri rokovacom konaní so zverejnením podľa § 63 ods. 2 a § 65 ods. 3 musia obsahovať náležitosti podľa tohto odseku okrem písmena g).
(6)
Námietky podané obstarávateľovi musia obsahovať náležitosti podľa odseku 5 okrem písmen g), h) a j).
(7)
Obstarávateľ je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej ceny predmetu obstarávania a kompletnú dokumentáciu do dvoch pracovných dní od doručenia námietok. Ak obstarávateľ uvedenú povinnosť nesplní, úrad rozhodnutím preruší konanie, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Do doručenia dokumentácie lehoty podľa § 108 ods. 5 neplynú. Tým nie je dotknutý odkladný účinok námietok.
(8)
Obstarávateľ nemôže do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach podľa odseku 1 písm. a) až g) konať v procese verejného obstarávania. Za ten čas lehoty obstarávateľovi neplynú.
(9)
Námietky podľa odseku 1 písm. h) nemajú odkladný účinok na konanie obstarávateľa. Úrad do rozhodnutia o námietkach podľa odseku 1 písm. h) môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa najdlhšie do rozhodnutia úradu o námietkach. Za ten čas lehoty obstarávateľovi neplynú.
(10)
Úrad môže rozhodnutím odňať odkladný účinok námietkam podľa odseku 1 písm. a) až g), ak jeho negatívne dôsledky ohrozujú verejný záujem. Proti rozhodnutiu úradu o odňatí odkladného účinku nemožno podať opravný prostriedok. Odňatie odkladného účinku nemá vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
(11)
Podanie námietok proti postupu obstarávateľa nesmie byť navrhovateľovi na ujmu.
§ 108
(1)
Úrad rozhodnutím konanie o námietkach zastaví, ak
a)
námietky neboli podané navrhovateľom alebo
b)
boli podané po lehote podľa § 107 ods. 4, alebo
c)
neobsahujú všetky náležitosti podľa § 107 ods. 5, alebo
d)
navrhovateľ stiahol podané námietky pred vydaním rozhodnutia vo veci samej.
(2)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom obstarávateľa bol porušený tento zákon a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím
a)
nariadi zrušiť metódu verejného obstarávania,
b)
nariadi zrušiť diskriminačné technické, ekonomické alebo finančné požiadavky obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inom doklade týkajúcom sa verejného obstarávania,
c)
zruší rozhodnutie obstarávateľa o vylúčení uchádzača alebo záujemcu a nariadi zaradiť vylúčeného uchádzača alebo záujemcu do procesu verejného obstarávania,
d)
zruší rozhodnutie obstarávateľa o výbere záujemcov a nariadi zopakovať výber,
e)
zruší rozhodnutie obstarávateľa o výsledku vyhodnotenia ponúk a nariadi znovu vyhodnotiť ponuky.
(3)
Ak porušenie tohto zákona nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu.
(4)
Ak úrad nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovateľ v podaných námietkach podľa § 107 ods. 5 písm. d), námietky zamietne. Tým nie je dotknuté oprávnenie úradu podľa odseku 2.
(5)
Úrad rozhodne o námietkach
a)
podľa § 107 ods. 1 písm. a) až g) do 30 dní od doručenia námietok úradu,
b)
podľa § 107 ods. 1 písm. h) do 14 dní od doručenia námietok úradu,
c)
podľa § 107 ods. 1 pri užšej súťaži podľa § 58 ods. 4 a § 60 ods. 6 a pri rokovacom konaní so zverejnením podľa § 63 ods. 2 a § 65 ods. 3 do 14 dní od doručenia námietok úradu.
(6)
Rozhodnutie sa doručuje navrhovateľovi a obstarávateľovi. Rozhodnutie podľa odseku 2 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom a záujemcom.
Konanie o námietkach po uzavretí zmluvy
§ 109
(1)
Vo verejnom obstarávaní možno po uzavretí zmluvy podať námietky proti postupu obstarávateľa, ktorý viedol k uzavretiu zmluvy, ak nebolo možné podať námietky pred uzavretím zmluvy podľa § 107 ods. 1.
(2)
Účastníkmi konania sú obstarávateľ a ten, kto tvrdí, že mu nesprávnym postupom obstarávateľa vznikla škoda (ďalej len „namietajúci“).
(3)
Konanie o námietkach je začaté dňom doručenia námietok úradu.
(4)
Námietky musia byť podané úradu písomne najneskôr do 60 dní po zverejnení oznámenia o výsledku verejného obstarávania.
(5)
Námietky musia obsahovať:
a)
identifikačné údaje namietajúceho,
b)
identifikačné údaje obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania a zmluvy, proti ktorej námietky smerujú,
d)
uvedenie dôvodu, pre ktorý nebolo možné podať námietky podľa § 107 ods. 1,
e)
ustanovenie zákona, ktoré bolo porušené,
f)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
g)
návrh na vybavenie námietok,
h)
podpis namietajúceho alebo osoby oprávnenej konať za namietajúceho,
i)
doklad preukazujúci oprávnenie konať.
(6)
Úrad vyzve obstarávateľa na doručenie kompletnej dokumentácie s uvedením predpokladanej ceny predmetu obstarávania do desatich dní od doručenia výzvy. Ak obstarávateľ uvedenú povinnosť nesplní, úrad môže postupovať podľa § 123 ods. 2.
§ 110
(1)
Úrad rozhodnutím konanie o námietkach zastaví, ak
a)
námietky neboli podané namietajúcim alebo
b)
boli podané po lehote podľa § 109 ods. 4, alebo
c)
neobsahujú všetky náležitosti podľa § 109 ods. 5, alebo
d)
namietajúci stiahol podané námietky pred vydaním rozhodnutia vo veci samej.
(2)
Úrad v konaní o námietkach po uzavretí zmluvy podľa § 109 rozhodne o tom, či postupom obstarávateľa, ktorý viedol k uzavretiu zmluvy, bol porušený tento zákon. Oprávnenie úradu podľa § 123 nie je dotknuté.
(3)
Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch, ktoré boli schválené predsedom úradu, do 60 dní od doručenia námietok. Rozhodnutie sa doručuje namietajúcemu a obstarávateľovi.
Spoločné ustanovenia o konaní o námietkach
§ 111
(1)
Námietky proti postupu obstarávateľa nemožno podať pri zjednodušenom postupe verejného obstarávania okrem námietok proti rozdeleniu predmetu obstarávania s cieľom postupovať podľa štvrtej hlavy prvej časti.
(2)
Rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné dňom jeho doručenia a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie.
(3)
Rozhodnutie úradu o námietkach je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do desatich dní od doručenia rozhodnutia.
(4)
Úrad rozhoduje v konaní o námietkach v komisiách okrem rozhodnutí podľa § 108 ods. 1 a § 110 ods. 1.
(5)
Pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania je komisia zložená z predsedu komisie a štyroch členov komisie. Predseda komisie a minimálne dvaja členovia komisie sú zamestnancami úradu.
(6)
Pri podlimitnej metóde verejného obstarávania je komisia zložená z predsedu komisie a dvoch členov komisie. Predseda komisie a aspoň jeden člen komisie sú zamestnancami úradu.
(7)
Predsedu komisie a členov komisie menuje predseda úradu. Predseda komisie musí mať právnické vzdelanie.
(8)
Podrobnosti o činnosti komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
§ 112
Úrad nariadi ústne pojednávanie17) v konaní o námietkach, ak obstarávateľ postupoval nadlimitnou metódou verejného obstarávania. Úrad spíše z ústneho pojednávania zápisnicu.18)
§ 113
Doručovanie v konaní o námietkach
(1)
Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia v konaní o námietkach sa doručujú do vlastných rúk.
(2)
Písomnosti sa doručujú do vlastných rúk účastníkom konania.
(3)
Písomnosť sa považuje za doručenú, ak
a)
účastník konania alebo osoba oprávnená konať za účastníka konania písomnosť prevzala, deň prevzatia písomnosti sa považuje za deň doručenia,
b)
účastník konania si písomnosť, ktorá bola po neúspešnom pokuse o jej doručenie uložená, v lehote uloženia nevyzdvihol, aj keď sa o jej uložení nedozvedel, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia,
c)
účastník konania odoprel doručovanú písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa jej prevzatie účastníkom konania odoprelo.
§ 114
Lehoty
(1)
Ak je potrebné, úrad v konaní o námietkach určí na vykonanie úkonu primeranú lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon.
(2)
Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
(3)
Lehota na podanie námietok podľa § 107 ods. 4 a § 109 ods. 4 je zachovaná, ak sa podanie odovzdá v posledný deň lehoty na úrad a obstarávateľovi alebo ak sa odovzdá na poštovú prepravu.
(4)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení námietok na úrad.
(5)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach je zachovaná, ak sa rozhodnutie vydá v posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutia.
(6)
V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.
§ 115
Náležitosti rozhodnutia v konaní o námietkach
(1)
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie.
(2)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa rozhodlo. Ak sa v rozhodnutí ukladá obstarávateľovi povinnosť na vykonanie úkonu, úrad určí primeranú lehotu.
(3)
V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie a na základe akých listinných dôkazov rozhodol.
(4)
Poučenie obsahuje údaje, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať a kde možno odvolanie podať.
(5)
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie dátum vydania rozhodnutia a identifikácia účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(6)
Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa považujú za formálne nedostatky, ktoré úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Formálne nedostatky nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.
Druhý oddiel
Kontrola vo verejnom obstarávaní
§ 116
(1)
Úrad vykonáva kontrolu postupu obstarávateľa na základe podnetov osôb, ktoré nie sú oprávnené podať námietky podľa § 107 ods. 1 a § 109 ods. 2 (ďalej len „autor podnetu“), alebo z vlastného podnetu.
(2)
Pri výkone kontroly úrad sleduje aj plnenie nariadení uložených rozhodnutiami úradu.
Kontrola pred uzavretím zmluvy
§ 117
(1)
Autor podnetu môže pred uzavretím zmluvy podať písomný podnet proti postupu obstarávateľa (ďalej len „podnet“).
(2)
Kontrola sa začína doručením podnetu úradu.
(3)
Podnet musí obsahovať
a)
identifikačné údaje autora podnetu,
b)
identifikačné údaje obstarávateľa,
c)
opis rozhodujúcich skutočností,
d)
podpis autora podnetu.
(4)
Ak podnet neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 a poukazuje na porušenie postupu obstarávateľa, úrad môže vykonať kontrolu postupu obstarávateľa postupom podľa tohto ustanovenia a § 118. O tejto skutočnosti úrad upovedomí autora podnetu.
(5)
Podnet nemá odkladný účinok na konanie obstarávateľa. Úrad do skončenia kontroly môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa najdlhšie na 30 dní. Počas tejto doby obstarávateľovi lehoty neplynú.
(6)
Úrad vyzve obstarávateľa na doručenie kompletnej dokumentácie do desať dní od doručenia výzvy. Ak obstarávateľ túto povinnosť nesplní, úrad rozhodnutím preruší konanie, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Do doručenia dokumentácie lehota podľa § 118 ods. 3 neplynie.
§ 118
(1)
Ak úrad zistí, že postupom obstarávateľa bol porušený tento zákon a porušenie mohlo mať zásadný význam pre výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím
a)
nariadi zrušiť metódu verejného obstarávania,
b)
nariadi zrušiť diskriminačné technické, ekonomické alebo finančné požiadavky obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inom doklade týkajúcom sa verejného obstarávania,
c)
zruší rozhodnutie obstarávateľa o vylúčení uchádzača alebo záujemcu a nariadi zaradiť vylúčeného uchádzača alebo záujemcu do procesu verejného obstarávania,
d)
zruší rozhodnutie obstarávateľa o výbere záujemcov a nariadi zopakovať výber,
e)
zruší rozhodnutie obstarávateľa o výsledku vyhodnotenia ponúk a nariadi znovu vyhodnotiť ponuky.
(2)
Ak porušenie tohto zákona nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu.
(3)
Úrad rozhodne podľa odseku 1 alebo 2 do 30 dní od doručenia podnetu úradu.
(4)
Rozhodnutie sa doručí obstarávateľovi a všetkým úradu známym uchádzačom alebo záujemcom. Autorovi podnetu sa doručí písomné oznámenie o vydaní rozhodnutia.
(5)
Ak sa pri výkone kontroly nezistilo porušenie zákona, úrad túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi autorovi podnetu a obstarávateľovi.
(6)
Pri výkone kontroly pred podpisom zmluvy sa primerane použije § 111 až 115.
§ 119
Kontrola po uzavretí zmluvy
Pri výkone kontroly postupu obstarávateľa po uzavretí zmluvy sa postupuje podľa osobitného predpisu.19) Oprávnenie úradu uložiť pokutu podľa § 123 tým nie je dotknuté.
§ 120
Kontrola zjednodušeného postupu verejného obstarávania
Kontrolu zjednodušeného postupu verejného obstarávania vykonáva orgán vnútornej kontroly obstarávateľa. Tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.
§ 121
Spolupráca s kontrolnými orgánmi
Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať s úradom pri plnení svojich kontrolných úloh.
§ 122
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy
Ak obstarávateľ v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, úrad môže v lehote jedného roka od jej uzavretia podať návrh na určenie jej neplatnosti súdom.
§ 123
Pokuty
(1)
Úrad uloží obstarávateľovi pokutu vo výške
a)
5 % zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa tohto zákona alebo ak nedodržal zverejnené kritériá na vyhodnotenie ponúk, alebo ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením alebo rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie,
b)
5 % súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zmluvy s cieľom vyhnúť sa použitiu nadlimitnej metódy verejného obstarávania,
c)
500 000 Sk, ak nezverejnil oznámenie o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania podľa § 25 ods. 3,
d)
do 500 000 Sk, ak nesplnil nariadenie uložené rozhodnutím úradu.
(2)
Úrad môže uložiť obstarávateľovi pokutu do výšky 500 000 Sk za porušenie iných ustanovení tohto zákona.
(3)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, mieru zavinenia, závažnosť, spôsob a dôsledky porušenia povinnosti.
(4)
Úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 127
Konanie
Na konania, v ktorých rozhoduje úrad, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,21) okrem konania podľa § 82 až 84, konania podľa § 107 až 111 a § 113 až 115 a konania podľa § 117 a 118.
§ 128
Prechodné ustanovenie
(1)
Verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťaž návrhov, ktorú obstarávateľ vyhlásil pred 1. januárom 2004, dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré obstarávateľ preukázateľne začal pred 1. januárom 2004, dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaniach, ktoré začal úrad pred 1. januárom 2004, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(4)
V konaniach, ktoré začne úrad po 1. januári 2004 a vzťahujú sa na metódy verejného obstarávania podľa odseku 1 a 2, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii je finančný limit predpokladanej ceny tovarov pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a) a pre ministerstvo obrany pri tovare uvedenom v prílohe č. 5 ekvivalent 130 000 SDR v EUR.
(6)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii je finančný limit predpokladanej ceny tovarov pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 3 a pre ministerstvo obrany pri tovare neuvedenom v prílohe č. 5 ekvivalent 200 000 SDR v EUR.
(7)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii je finančný limit predpokladanej ceny služieb pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a) a ide o služby uvedené v prílohe č. 3 okrem služieb uvedených v kategórii 8 a telekomunikačných služieb10) uvedených v kategórii 5 podľa kódov CPC11) 7524, 7525 a 7526 ekvivalent 130 000 SDR v EUR.
(8)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii je finančný limit predpokladanej ceny služieb pre obstarávateľa uvedeného v § 4 ods. 1 písm. b) až d) a ide o služby uvedené v prílohe č. 3 okrem služieb uvedených v kategórii 8, telekomunikačných služieb uvedených v kategórii 8 a telekomunikačných služieb10) v kategórii 5 podľa kódov CPC11) 7524, 7525 a 7526 ekvivalent 200 000 SDR v EUR.
(9)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii obstarávateľ v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní zatriedi predmet obstarávania podľa platných klasifikácií.12)
(10)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii obstarávateľ zverejňuje oznámenie o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania vo vestníku a v zahraničnej tlači.
(11)
Do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii obstarávateľ zverejňuje oznámenie o výsledku nadlimitnej metódy verejného obstarávania vo vestníku a v zahraničnej tlači najneskôr do 48 dní od uzavretia zmluvy.
§ 129
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z. a zákona č. 530/2002 Z. z.
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 263/1999 Z. z.
3.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2000 Z. z. o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 721/2002 Z. z.
4.
Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 357/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
5.
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 722/2002 Z. z. o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a oznámenia o výsledku súťaže návrhov.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 31 sa vypúšťajú slová „a pre koncesné obstarávanie“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 2 ods. 5 písm. b) druhej vety, § 2 ods. 6 druhej vety, § 6 ods. 1 písm. a), § 22 písm. a) a b), § 23 ods. 1 písm. a) a b), § 25 ods. 3, 5, ods. 7 poslednej vety a ods. 8, § 36 ods. 1 poslednej vety, § 37, 44, § 48 ods. 4, § 53, 103, 124, 125, 126 a prílohy č. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 523/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:
1.
Smernica Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa koordinujú postupy na udeľovanie verejných objednávok na tovary (Smernica pre verejné tovary).
2.
Smernica Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov na udeľovanie verejných objednávok na verejné práce (Smernica pre verejné práce).
3.
Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 týkajúca sa koordinácie postupov na udeľovanie verejných objednávok na služby (Smernica pre verejné služby).
4.
Smernica Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa koordinujú postupy verejného obstarávania subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica pre verejnoprospešné podniky).
5.
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na používanie overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok na tovary a verejné práce (Smernica o verejných opravných prostriedkoch).
6.
Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel Spoločenstva na postupy verejného obstarávania subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica o opravných prostriedkoch verejnoprospešných podnikov).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13. októbra 1997 pozmeňujúca Smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS týkajúce sa koordinácie postupov na schvaľovanie zmlúv o verejných službách, zmlúv o verejných dodávkach a zmlúv o verejných prácach v uvedenom poradí.
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/4/ES zo 16. februára 1998 pozmeňujúca Smernicu 93/38/EHS koordinujúca postupy obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodohospodárskych, energetických, dopravných a telekomunikačných odvetviach.
9.
Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 523/2003 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA VŠEOBECNEJ PRIEMYSELNEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVÁCH (NACE 70)
Triedy Skupiny Podskupiny a položky Opis predmetu obstarávania
50 STAVEBNÍCTVO A STAVEBNÉ INŽINIERSTVO
500 Všeobecné stavebné a stavebnoinžinierske práce (bez akejkoľvek podrobnej špecifikácie) a demolačné práce
500.1 Všeobecné stavebné a stavebnoinžinierske práce (bez akejkoľvek podrobnej špecifikácie)
500.2 Demolačné práce
501 Stavba bytov, administratívnych budov, nemocníc a iných budov, obytných a neobytných
501.1 Všeobecná výstavba obytných a neobytných budov
501.2 Pokrývačské práce
501.3 Stavba komínov, pecí a vysokých pecí
501.4 Izolácie proti vode a vlhkosti
501.5 Obnova a údržba vonkajších stien (špárovanie, čistenie atď.)
501.6 Montáž a demontáž lešenia
501.7 Ostatné špecializované činnosti týkajúce sa stavebných prác (vrátane tesárstva)
502 Stavebné inžinierstvo: stavba ciest, mostov, železníc atď.
502.1 Všeobecné stavebné inžinierske práce
502.2 Zemné práce (výkopové a rekultivačné práce)
502.3 Stavba mostov, tunelov a šácht; vrtné práce
502.4 Vodohospodárske stavby (rieky, kanály, prístavy, toky, priehrady a jazerá)
502.5 Stavba ciest (vrátane špeciálnej stavby letísk a vzletovej dráhy)
502.6 Špeciálne stavebné práce týkajúce sa vody (t. j. zavodňovania, odvodňovania, dodávky vody, kanalizačnej siete, čistenia odpadových vôd atď.)
502.7 Špecializované činnosti v ostatných oblastiach stavebného inžinierstva
503 Inštalácia (montáž a upevnenie)
503.1 Všeobecné inštalačné práce
503.2 Inštalovanie a montáž rozvodu plynu a inštalovanie zdravotníckeho zariadenia
503.3 Inštalovanie vykurovacích a ventilačných zariadení (ústredné kúrenie, klimatizácia, ventilácia)
503.4 Zvuková a tepelná izolácia; izolácia proti vibráciám
503.5 Elektroinštalácie
503.6 Inštalovanie antén, hromozvodov, telefónov atď.
504 Stavebné dokončovacie práce
504.1 Všeobecné stavebné dokončovacie práce
504.2 Omietkárske práce
504.3 Stolárske práce, najmä po skončení montáže alebo inštalácie (vrátane kladenia parkiet)
504.4 Maľovanie, zasklievanie a tapetovanie
504.5 Obkladanie a iné pokrývanie podláh a stien
504.6 Ostatné stavebné dokončovacie práce (montáž kozubov atď.)
Príloha č. 3 k zákonu č. 523/2003 Z. z.
Kategória Predmet obstarávania Referenčné číslo CPC11)
1. Údržbárske a opravárske služby 6112, 6122, 633, 886
2. Služby pozemnej dopravy (s výnimkou železničných dopravných služieb spadajúcich do kategórie 18) vrátane služieb obrnených vozov a kuriérskych služieb s výnimkou prepravy poštových zásielok 712 (okrem 71235), 7512, 87304
3. Letecká osobná a nákladná doprava (s výnimkou prepravy poštových zásielok) 73 (okrem 7321)
4. Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky 71235, 7321
5. Telekomunikačné služby (s výnimkou hlasových telefonických, telexových, rádiotelefonických a satelitných služieb) 752
6. Finančné služby a) poisťovacie službyb) bankové a investičné služby (s výnimkou objednávok na finančné služby spojené s vydávaním, predajom, nákupom alebo prenosom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky) ex 81 812, 814
7. Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby 84
8. Výskum a vývoj (s výnimkou objednávok na výskumné a vývojové služby iné ako tie, ktorých výnos plynie výhradne na pokrytie vlastných nákladov obstarávateľa pod podmienkou, že poskytovaná služba je plne hradená obstarávateľom) 85
9. Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh 862
10. Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky 864
11. Poradenské služby v oblasti riadenia (s výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb) a súvisiace služby 865, 866
12. Služby v oblasti architektúry, stavebníctva a komplexnej výstavby, mestské plánovanie a krajinná architektúra, príslušné odborné a technické poradenské služby, technické skúšky a analýzy 867
13. Reklamné služby 871
14. Čistenie budov a správa nehnuteľností 874 82201 až 82206
15. Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatky alebo na zmluvnom základe 88442
16. Kanalizácie a likvidácia odpadu, hygienické a podobné služby 94
Príloha č. 4 k zákonu č. 523/2003 Z. z.
Kategória Predmet obstarávania Referenčné číslo CPC11)
17. Hotelové a reštauračné služby 64
18. Služby železničnej dopravy 711
19. Služby vodnej dopravy 72
20. Vedľajšie a pomocné dopravné služby 74
21. Právne služby 861
22. Umiestňovanie a zabezpečovanie pracovných síl 872
23. Pátracie a bezpečnostné služby s výnimkou služieb obrnených vozov 873 (okrem 87304)
24. Vzdelávacie a odbornovzdelávacie služby 92
25. Zdravotnícke a sociálne služby 93
26. Služby v oblasti rekreácie, kultúry a športu 96
27. Ostatné služby
Príloha č. 5 k zákonu č. 523/2003 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV
1.
kapitola č. 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement
2.
kapitola č. 26 Rudy kovov, trosky a popoly
3.
kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; živicové látky; minerálne vosky
okrem položky 2710: Špeciálne motorové palivá
4.
kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem položky 2809: výbušniny
2813: výbušniny
2814: slzný plyn
2828: výbušniny
2832: výbušniny
2839: výbušniny
2850: toxické produkty
2851: toxické produkty
2854: výbušniny
5.
kapitola č. 29 Organické chemické výrobky
okem položky 2903: výbušniny
2904: výbušniny
2907: výbušniny
2908: výbušniny
2911: výbušniny
2912: výbušniny
2913: toxické produkty
2914: toxické produkty
2915: toxické produkty
2921: toxické produkty
2922: toxické produkty
2923: toxické produkty
2926: výbušniny
2927: toxické produkty
2929: výbušniny
6.
kapitola č. 30 Farmaceutické výrobky
7.
kapitola č. 31 Hnojivá
8.
kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty
9.
kapitola č. 33 Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10.
kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry
11.
kapitola č. 35 Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy
12.
kapitola č. 37 Fotografické a kinematografické výrobky
13.
kapitola č. 38 Rôzne chemické výrobky
okrem položky 3819: toxické produkty
14.
kapitola č. 39 Plasty a výrobky z nich
okrem položky 3903: výbušniny
15.
kapitola č. 40 Kaučuk a výrobky z neho
okrem položky 4011: nepriestrelné pneumatiky
16.
kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17.
kapitola č. 42 Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné produkované priadkou morušovou)
18.
kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19.
kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20.
kapitola č. 45 Korok a korkové výrobky
21.
kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a iného materiálu na úplety; prútený tovar a košikárske výrobky
22.
kapitola č. 47 Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; zberový (odpad a výmet) papier, kartón alebo lepenka
23.
kapitola č. 48 Papier, kartón a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky
24.
kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25.
kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich súčasti
26.
kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
27.
kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28.
kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo z podobných materiálov
29.
kapitola č. 69 Keramické výrobky
30.
kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky
31.
kapitola č. 71 Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince
32.
kapitola č. 73 Výrobky zo železa alebo z ocele
33.
kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi
34.
kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu
35.
kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka
36.
kapitola č. 77 (Kapitola je voľná, doplniť: Magnézium a berýlium a výrobky z nich)
37.
kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova
38.
kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku
39.
kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu
40.
kapitola č. 81 Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich
41.
kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce príbory zo základných kovov; ich časti a súčasti zo základných kovov
okrem položky 8205: nástroje
8207: nástroje, časti
42.
kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov
43.
kapitola č. 84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
okrem položky 8406: motory
8408: iné motory
8445: strojové zariadenia
8453: stroje na automatické spracovanie údajov
8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53
8459: jadrové reaktory
44.
kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
okrem položky 8513: telekomunikačné zariadenia
8515: prístroje na prenos
45.
kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov
okrem položky 8602: pancierové lokomotívy, elektrické
8603: ostatné pancierové lokomotívy
8605: pancierové vagóny
8606: opravárske vagóny
8607: vagóny
46.
kapitola č. 87 Vozidlá iné ako koľajové, ich časti, súčasti a príslušenstvo
okrem položky 8701: traktory
8702: vojenské vozidlá
8703: havarijné vozidlá
8708: tanky a iné pancierové vozidlá
8709: motocykle
8714: prívesy
47.
kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem položky 8901: vojnové lode
48.
kapitola č. 90 Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické; ich časti a súčasti
okrem položky 9005: ďalekohľady
9011: mikroskopy
9013: rôzne nástroje, lasery
9014: telemetre (diaľkomery)
9028: elektrické a elektronické meracie prístroje
9017: lekárske nástroje
9018: prístroje mechanickej terapie
9019: ortopedické zariadenia
9020: röntgenové prístroje
49.
kapitola č. 91 Hodiny, hodinky a ich časti
50.
kapitola č. 92 Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov
51.
kapitola č. 94 Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby
okrem položky 9401: sedadlá v lietadlách
52.
kapitola č. 95 Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
53.
kapitoly č. 96 a 98 Rôzne výrobky
1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
2)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 24a a § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
5)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
9)
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 500/1992 Zb. o prijatí Dohody o Medzinárodnom menovom fonde, Dohody o Mezinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Dohody o Medzinárodnej finančnej korporácii, Dohody o Medzinárodnom združení pre rozvoj, Dohody o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky.
10)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
11)
Dočasná ústredná klasifikácia produkcie (1991).
12)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.
15)
§ 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
16)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
18)
§ 22 zákona č. 71/1967 Zb.
19)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
20)
§ 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb.
22)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.