489/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

489
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. novembra 2003,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely sa mení takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v prípadoch, keď sa zvieratá používajú na pokusné účely alebo na iné vedecké účely, s cieľom predchádzať nepriaznivým vplyvom na tvorbu a fungovanie spoločného trhu, najmä narúšaniu hospodárskej súťaže alebo vytváraniu prekážok v obchode.“.
2.
V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „projektu“ a slová „v ktorom“ sa nahrádzajú slovami „v ktorej“.
3.
V § 7 ods. 3 sa slovo „regionálnu“ nahrádza slovom „krajskú“.
4.
Nadpis § 8 znie: „Požiadavky na oprávnenú osobu“.
5.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Vykonávať pokus, podieľať sa na pokuse, dohliadať na vykonávanie pokusu, zodpovedať za starostlivosť o zvieratá a vykonávať kontrolu prevádzkovania pokusu môže len oprávnená osoba, ktorá musí byť dostatočne vzdelaná a pravidelne školená, musí byť zvlášť poučená v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa pokus vykonáva, musí byť zručná v manipulácii so zvieratami a v poskytovaní starostlivosti pokusným zvieratám a musí mať úroveň školenia dostatočnú na vykonanie jej povinností.“.
6.
V § 12 ods. 1 sa slovo „regionálna“ nahrádza slovom „krajská“.
7.
V § 16 ods. 1 sa slovo „regionálna“ nahrádza slovom „krajská“.
8.
V § 18 ods. 5 druhej vete sa za slová „odchytených z voľnej prírody“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „iných ako psov a mačiek,“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.