468/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. marca 1994 č. 65/96/1994 o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve (oznámenie č. 56/1994 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 18/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.