464/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
ZÁKON
z 24. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z. a zákona č. 251/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Občan je na účely prijímacieho konania povinný uviesť služobnému úradu svoje rodné číslo.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
2.
V § 44 ods. 7 sa za slová „prednášateľskú činnosť“ vkladá čiarka a slová „prekladateľskú činnosť“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.