464/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
ZÁKON
z 24. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z. a zákona č.529/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa za slovo „sídlom“ vkladá čiarka a slová „podnikom alebo organizačnou zložkou“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
colnou pohľadávkou sa rozumie colný dlh, jeho príslušenstvo, pokuty a iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3.
V § 5 ods. 1 sa za slovom „predpisov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa vzťahujú na tovar podliehajúci colnému dohľadu“.
5.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovami „identifikačné číslo“ vypúšťa čiarka a slová „daňové identifikačné číslo“.
6.
V § 10 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
označenie zástupcu, ak sa má doručiť záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru inej osobe ako držiteľovi záväznej informácie,“.
7.
V § 12 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak nastane skutočnosť uvedená v odseku 3 písm. a) prvom bode.“.
8.
V § 12 ods. 5 prvej vete sa za slová „v odseku 3 písm. b) v druhom a treťom bode“ vkladajú slová „okrem záväznej informácie, ktorá bola zrušená podľa odseku 2 prvej vety,“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§91 ods. 4 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová „prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 1a“.
11.
V § 55 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Colná hodnota sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.“.
12.
V § 65 ods. 2 druhá veta znie:
„Osoba, ktorá prepravuje exempláre, chránené živočíchy, chránené rastliny, chránené nerasty alebo chránené skameneliny, je povinná predložiť pohraničnému colnému úradu doklady podľa osobitného predpisu28) pri vstupe takéhoto tovaru na colné územie alebo pri výstupe takéhoto tovaru z colného územia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Napríklad zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.
13.
V § 65 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
15.
V § 72 ods. 9 časť vety za bodkočiarkou znie: „ustanovenia o tovare dovážanom cestujúcim a v listových zásielkach alebo balíkových zásielkach prepravovaných poštou tým nie sú dotknuté.
16.
V § 77 ods. 4 sa za slová „podľa § 58“ vkladajú slová „a 59“.
17.
V § 81 ods. 2 sa slová „podať iba na tlačive schválenom ministerstvom“ nahrádzajú slovami „podať len na tlačive, ktorého tlač schválilo colné riaditeľstvo. Colné riaditeľstvo tlač schváli, ak tlačivo zodpovedá vzoru a technickým požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
18.
V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Colný úrad neprijme colné vyhlásenie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa § 81 ods. 1 a2.“.
19.
V § 86 ods. 2 písm. b) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
20.
V § 86 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno d).
21.
V § 96 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „zhabania a“.
22.
V § 98 ods. 4 písm. b) sa slovo „oznámil“ nahrádza slovami „bol informovaný“.
23.
V § 117 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo z ktorého sa majú vymerať a vybrať dovozné platby alebo vývozné platby".
24.
V § 148 ods. 2 písm. b) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „colným riaditeľstvom“.
25.
V § 152 ods. 1 sa za slovo „vyhlásenie“ vkladá slovo „kontrolou“.
26.
V § 152 ods. 2 tretej vete sa za slovo „vedené“ vkladajú slová „a poskytnúť potrebné doklady, údaje a informácie“.
27.
§ 157 a 158 vrátane nadpisu znejú:
„Iné rozhodnutia
§ 157
Colný orgán zruší rozhodnutie, ak nejde o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, záväznú informáciu o pôvode tovaru alebo rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného režimu alebo o pridelení navrhovaného colne schváleného určenia, ktorým sa vyhovelo žiadosti príslušnej osoby, ak bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných údajov a ak osoba, ktorej žiadosti sa rozhodnutím vyhovelo na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, vedela alebo mohla vedieť, že údaje boli nesprávne alebo neúplné, pričom ani poskytnutie správnych a úplných údajov by nemohlo byť podkladom na vydanie rozhodnutia.
§ 158
Rozhodnutie, ktorým sa vyhovelo žiadosti osoby, colný orgán zmení alebo zruší, ak sa neplní niektorá z podmienok ustanovených na jeho vydanie týmto zákonom alebo povinnosť uložená týmto rozhodnutím.“.
28.
V § 163 ods. 1 písm. a) sa slovo „overením“ nahrádza slovom „splnením“.
29.
V § 164 písm. b) druhom bode sa odkaz „§ 426 ods. 11“ nahrádza odkazom „§ 425 ods. 11 až 17“.
30.
V § 164 písm. b) treťom bode sa odkaz „§ 426“ nahrádza odkazom „§ 425“.
31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 41 sa citácia „zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
32.
§ 296 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
33.
V § 303 odsek 4 znie:
„(4)
Žiadateľ zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvádzaných v žiadosti a pravosť pripojených dokladov.“.
34.
V § 303 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„V povolení colný úrad určí podmienky na použitie režimu.“.
35.
V § 303 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Držiteľ povolenia je povinný oznámiť colnému úradu všetky okolnosti, ktoré nastali po vydaní povolenia a môžu mať vplyv na platnosť a obsah povolenia.“.
36.
V § 304 ods. 4 písm. e) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
37.
V § 304 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Skladovateľ zodpovedá za
a)
to, že tovar uskladnený v colnom sklade nebude odňatý spod colného dohľadu,
b)
splnenie povinností vyplývajúcich z uskladnenia tovaru v režime uskladňovanie v colnom sklade,
c)
dodržanie podmienok ustanovených v povolení.
(7)
V povolení na prevádzkovanie verejného skladu môže colný úrad určiť, že za splnenie jednej alebo obidvoch povinností podľa odseku 6 písm. a) a b) zodpovedá výlučne ukladateľ.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.
38.
V § 305 ods. 7 písm. b) sa nad slovom „práva“ odkaz „10“ nahrádza odkazom „9“.
39.
V § 318 ods. 7 prvej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
40.
V § 325 odsek 9 znie:
„(9)
Kompenzačný úrok zodpovedá 200 % základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v prvý deň kalendárneho štvrťroka, v ktorom bol tovar prepustený do režimu voľný obeh.“.
41.
V § 330 ods. 2 úvodná veta znie:
„Ak pri spätne dovezených výrobkoch vznikol colný dlh, určí sa vymeraním dovozných platieb“.
42.
V § 341 ods. 4 sa za slovo „používa“ vkladajú slová „na základe nájomnej zmluvy“.
43.
V § 347 sa vypúšťa odsek 19.
Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 21.
44.
V § 347 ods. 20 a 21 sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.
45.
V § 348 odsek 1 znie:
„(1)
Colný úrad povolí použitie režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, ak sa na tovar nevzťahujú ustanovenia § 341 až 347 alebo ak tovar nespĺňa všetky podmienky na povolenie režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od cla.“.
46.
V § 349 ods. 1 sa číslo „22“ nahrádza číslom „21“.
47.
V § 366 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na použitie režimu pasívny zušľachťovací styk colný úrad vydá na žiadosť osoby, ktorá zabezpečuje vykonanie spracovateľských operácií. Colný úrad môže povolenie vydať aj inej osobe, ak ide o tovar s pôvodom v Slovenskej republike podľa § 22 a spracovateľská operácia spočíva v začlenení tohto tovaru do tovaru získaného mimo územia Slovenskej republiky a následne dovezeného ako zušľachtené výrobky, ak použitie tohto režimu bude mať priaznivý vplyv na predaj tohto tovaru na vývoz a ak to nepriaznivo neovplyvní zásadné ekonomické záujmy Slovenskej republiky.“.
48.
V § 378 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Colným úradom výstupu je
a)
colný úrad, v ktorého územnom obvode tovar prevzal na prepravu železničný dopravca, poštový podnik, letecký dopravca alebo lodný dopravca na základe jednotnej prepravnej zmluvy o preprave tovaru do zahraničia, ak sa vývoz tovaru uskutočňuje železničnou dopravou, poštovou prepravou, leteckou dopravou alebo vodnou dopravou,
b)
colný úrad, v ktorého územnom obvode je miesto, z ktorého sa tovar prepravovaný potrubím a elektrická energia odosiela na vývoz, alebo
c)
pohraničný colný úrad, ak sa vývoz tovaru uskutočňuje inými spôsobmi alebo za iných okolností, ako sú uvedené v písmenách a) a b).
(9)
Ustanovenie odseku 8 písm. a) a b) sa nepoužije, ak osobitný predpis55a) ustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 10 a 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
Napríklad § 22 ods. 1 zákona č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z.z., § 9 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 388 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Colný úrad môže túto lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť.“.
50.
V § 389 ods. 1 sa slová „môže vyžadovať“ nahrádzajú slovom „vyžaduje“.
51.
V § 390 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zabezpečenie poskytnuté spôsobom podľa odseku 1 písm. a) a b) sa použije na úhradu dovozných platieb alebo vývozných platieb, ak colný dlh nie je dobrovoľne splnený v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo určenej colným úradom alebo ak s jeho použitím na úhradu dovozných platieb alebo vývozných platieb deklarant pred uplynutím tejto lehoty vysloví súhlas. Prebytok poskytnutého zabezpečenia colný úrad bez zbytočného odkladu vráti deklarantovi.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
52.
V § 390 odsek 4 znie:
„(4)
Ručiteľ zodpovedá za zaplatenie colného dlhu spoločne a nerozdielne s dlžníkom. Colný úrad môže schváliť ručiteľa, ak ručiteľ
a)
je slovenskou osobou,
b)
nie je deklarantom ani inou osobou, ktorej môže v tomto prípade vzniknúť colný dlh,
c)
písomne sa zaviaže zaplatiť colný dlh,
d)
preukáže, že je spôsobilý splniť colný dlh za dlžníka; ak výška colného dlhu, na ktorý sa poskytuje záruka, presiahne sumu 100 000 Sk, ručiteľ je povinný zabezpečiť pohľadávku aj vinkulovaním vkladu, spravidla vo výške colného dlhu, v peňažnom ústave v prospech colného úradu alebo záložným právom, alebo zárukou, alebo uzavretím poistnej zmluvy, s ktorej obsahom colný úrad súhlasí.“.
53.
V § 390 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d) colný úrad vyžaduje, len ak ručiteľom je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, alebo poisťovňa, alebo pobočka zahraničnej poisťovne.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
54.
§ 390 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak zabezpečenie colného dlhu podľa odseku 1 písm. c) poskytuje iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, alebo poisťovňa, alebo pobočka zahraničnej poisťovne, je povinná colnému úradu predložiť záručnú listinu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 20a. Ustanovenia § 391 až 396 tým nie sú dotknuté.“.
55.
V § 392 ods. 6 sa slová „nastanú skutočnosti“ nahrádzajú slovami „osoba prestane spĺňať podmienky“.
56.
V § 398 ods. 3 sa za slová „Zhabanie tovaru“ vkladá čiarka a slová „prenechanie tovaru v prospech štátu alebo prepadnutie tovaru podľa § 427 ods. 1 písm. c) a d)“.
57.
V § 398 ods. 4 sa za slovo „zaistený“ vkladá čiarka a slová „alebo zhabaný“ sa nahrádzajú slovami „zhabaný alebo prepadnutý“.
58.
V § 410 odsek 2 znie:
„(2)
Ak deklarant zapísal sumu dovoznej platby alebo vývoznej platby do colného vyhlásenia na informáciu a táto suma zodpovedá sume dovoznej platby alebo vývoznej platby vymeranej colným úradom, colný úrad môže od oznámenia podľa odseku 1 upustiť. Ak colný úrad upustí od oznámenia podľa odseku 1, prepustenie tovaru colným úradom sa považuje za oznámenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby zapísanej do účtovnej evidencie; ustanovenia § 407 ods. 1 druhej a tretej vety tým nie sú dotknuté.“.
59.
V § 410 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad nemôže oznámiť dlžníkovi sumu dovoznej platby alebo vývoznej platby po uplynutí troch rokov odo dňa vzniku colného dlhu; to neplatí, ak vznikol colný dlh v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu. Plynutie lehoty sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni podania opravného prostriedku alebo žaloby do vydania právoplatného rozhodnutia v konaní o opravnom prostriedku alebo v súdnom konaní.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
60.
V § 418 sa slová „dlžného cla“ nahrádzajú slovami „dovoznej platby alebo vývoznej platby“.
61.
V § 419 sa slovo „clo“ nahrádza slovami „sumu dovoznej platby alebo vývoznej platby“.
62.
V § 420 ods. 2 poslednej vete sa slová „bežnej diskontnej“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej“.
63.
V § 425 ods. 5 sa za slová "alebo 2," vkladajú slová "bez zbytočného odkladu".
64.
V § 425 sa vypúšťa odsek 18.
Doterajšie odseky 19 až 24 sa označujú ako odseky 18 až 23.
65.
V § 425 ods. 18 sa odkaz „odseku 18“ nahrádza odkazom „§ 426 ods. 1“.
66.
V § 425 ods. 21 druhej vete sa slovo „vráti“ nahrádza slovom „ zaplatí“ a slovo „diskontnej“ sa nahrádza slovami „ základnej úrokovej“.
67.
V § 425 ods. 22 sa číslo „ 22“ nahrádza číslom „21“.
68.
V § 426 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže colný úrad dovozné platby alebo vývozné platby vrátiť alebo odpustiť“ nahrádzajú slovami „colný úrad dovozné platby alebo vývozné platby vráti alebo odpustí“.
69.
V § 426 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
sa tovar pôvodne prepustený do režimu voľný obeh vráti zahraničnému dodávateľovi v režime pasívny zušľachťovací styk na bezplatné odstránenie chýb existujúcich pred prepustením tovaru do režimu voľný obeh, aj keď sa zistia až po prepustení tovaru a zahraničný dodávateľ tovar nevráti späť,“.
70.
V § 426 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Colný úrad môže vrátiť alebo odpustiť sumu dovozných platieb alebo vývozných platieb aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1, ak nejde o úmyselné porušenie colných predpisov alebo o nedbanlivosť oprávnenej osoby za podmienky spätného vývozu tovaru z colného územia pod colným dohľadom alebo zničenia tovaru, alebo prepustenia tovaru do režimu tranzit v rámci colného územia s úmyslom jeho spätného vývozu, alebo prepustenia tovaru do režimu uskladňovanie tovaru v colnom sklade, alebo umiestnenia do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu. Tovar, ktorému sa pridelí niektoré z týchto colne schválených určení, sa považuje za zahraničný tovar. Colný úrad vykoná nevyhnutné opatrenia, aby bolo možné takýto tovar rozlíšiť.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
71.
V § 426 ods. 10 sa slová „odsekoch 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekoch 8 a 9“.
72.
V § 427 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
ak bol tovar, pri ktorom vznikol colný dlh podľa § 397 ods. 4 a 5, zaistený pri nezákonnom dovoze a následne prepadne v prospech štátu alebo je zhabaný,“.
74.
V § 427 ods. 2 sa slová „colný dlh nezanikne“ nahrádzajú slovami „sa colný dlh nepovažuje za zaniknutý“ a slová „podľa tohto zákona alebo“ sa vypúšťajú.
76.
V § 429 sa na konci pripája táto veta: „Na colné záložné právo sa použijú ustanovenia o daňovom záložnom práve 60b) rovnako. “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:
„60b)
§ 71 a 71a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
77.
V § 430 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v colnom exekučnom konaní“.
78.
V § 430 odsek 2 znie:
„(2)
Colné exekučné konanie je konanie colného úradu, v ktorom vymáha colný dlh, pokuty a iné platby. Na vymáhanie podľa odseku 1 sa primerane použijú predpisy o daňovom exekučnom konaní.61)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
§ 73 až 94 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
79.
V § 434 ods. 3 sa slovo „námietky“ nahrádza slovom „odvolanie“ a slová „Námietky nemajú“ sa nahrádzajú slovami „Odvolanie nemá“.
80.
V § 435 ods. 1 sa odkaz „§ 439 písm. a), d) až f)“ nahrádza odkazom „§ 434 ods. 1 písm. a), d) až f)“.
81.
V § 436 ods. 1 písm. c) sa slová „deklarant prenechal“ nahrádzajú slovami „bol prenechaný“.
82.
V § 437 odsek 1 znie:
„(1)
Colným deliktom je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom podľa § 439 (ďalej len „porušovateľ“).“.
83.
V § 439 písm. b) sa slová „§ 73 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 10“.
84.
V § 439 písmeno d) znie:
„d)
ako hlavný zodpovedný nepredložil tovar v neporušenom stave alebo v určenej lehote colnému úradu určenia alebo pred predložením tovaru colnému úradu určenia nedodržal všetky opatrenia colného úradu na zabezpečenie identifikácie tovaru, alebo nedodržal ďalšie ustanovenia pre režim tranzit, alebo ten, kto ako dopravca alebo príjemca tovaru nepredložil tovar v neporušenom stave alebo v určenej lehote colnému úradu určenia alebo pred predložením tovaru colnému úradu určenia nedodržal všetky opatrenia colného úradu na zabezpečenie identifikácie tovaru, ak vedel, že prepravuje tovar v režime tranzit,“.
85.
V § 439 písm. o) sa slovo „unikol“ nahrádza slovami „bol odňatý“.
86.
V § 439 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 9a,“.
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).
87.
V § 441 ods. 2 sa slová „písm. r ) a s)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a t)“.
88.
V § 441 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 439 písm. s) uložiť pokutu do 25 % hodnoty dovážaných alebo vyvážaných bankoviek, mincí, cestovných šekov alebo iných peňažných poukážok. Na prepočet cudzej meny na slovenské koruny sa použije kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný v deň, keď bol colný delikt spáchaný.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
89.
V § 447 ods. 3 sa slová „písm. r) a s)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a t)“.
90.
V § 447 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 439 písm. s) uložiť pokutu do 25% hodnoty dovážaných alebo vyvážaných bankoviek, mincí, cestovných šekov alebo iných peňažných poukážok. Na prepočet cudzej meny na slovenské koruny sa použije kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný v deň, keď bol colný priestupok spáchaný.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
91.
V § 453 ods. 2 druhej vete sa slová „účinok rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „účinok odvolania“.
92.
§ 453 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Z preskúmania súdom podľa osobitného predpisu71) sú vylúčené rozhodnutia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.
95.
Slová „zrejmá nedbanlivosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „nedbanlivosť“ v príslušnom tvare.
96.
Doterajšia príloha č. 1 sa označuje ako príloha č. 1a a nová príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
OHLÁSENIE PRI DOVOZE A VÝVOZE BANKOVIEK A MINCÍ, CESTOVNÝCH ŠEKOV A INÝCH PEŇAŽNÝCH POUKÁŽOK
97.
Za prílohu č. 20 sa vkladá príloha č. 20a, ktorá znie:
„Príloha č. 20a k zákonu č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Vzor záručnej listiny na zabezpečenie colného dlhu poskytnutím záruky inou osobou ako bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, alebo poisťovňou, alebo pobočkou zahraničnej poisťovne
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z. a zákona č. 251/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Občan je na účely prijímacieho konania povinný uviesť služobnému úradu svoje rodné číslo.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
2.
V § 44 ods. 7 sa za slová „prednášateľskú činnosť“ vkladá čiarka a slová „prekladateľskú činnosť“.
Čl. III
Zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 250/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) a s), ktoré znejú:
„r)
zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov4a) colnou správou a dáva podnety na ich zmeny,
s)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,4a)“.
Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená t) a u).
3.
V § 7 ods. 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,4a)“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.