357/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
ZÁKON
zo 4. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z. a zákona č. 527/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 25 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu podľa § 91 ods. 2 písm. d),
g)
nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 2a sa označuje ako 2d.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.2b)
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov2c) nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b)
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
2c)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 14 ods. 2 sa slová „môže odvolať“ nahrádzajú slovom „odvolá“.
6.
V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,“.
7.
V § 39 ods. 2 písm. b) sa za slovo „písm.“ vkladajú slová „a) a“.
8.
§ 73a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami (§ 3 ods. 3).“.
11.
V § 94 ods. 1 sa v úvodnej vete slová „na návrh komory“ nahrádzajú slovami „po prerokovaní s komorou“.
12.
V § 94 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a notárovi, ktorému bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou, a to až do právoplatnosti rozsudku“.
13.
Za § 100a sa vkladá § 100b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2003
(1)
Notár je povinný do 1. decembra 2003 predložiť komore odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace. Komora podá ministrovi najneskôr do 1. februára 2004 návrh na odvolanie notára, ktorý nie je bezúhonný podľa tohto zákona. Minister bez zbytočného odkladu odvolá notára, ktorý nie je bezúhonný podľa tohto zákona alebo ktorý nepredložil v ustanovenej lehote odpis registra trestov.
(2)
Ak komora nepodá v lehote podľa odseku 1 návrh na odvolanie notára, minister môže po uplynutí tejto lehoty odvolať notára aj bez návrhu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003 okrem ustanovení § 73aa a 73k, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.

v z. Viliam Veteška v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.