307/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z. 9. júla 2003,
ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú veterinárne požiadavky a hygienické požiadavky na výmenu a dovoz produktov živočíšneho pôvodu vrátane obchodných vzoriek odobratých z takýchto produktov (ďalej len „produkt“), ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v záujme zdravia ľudí, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Týmto nariadením nie je dotknuté dodržiavanie obmedzení pri výmene alebo dovoze produktov živočíšneho pôvodu podliehajúcich osobitným predpisom.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
výmenou výmena podľa osobitného predpisu,2)
b)
obchodnou vzorkou vzorka bez obchodnej hodnoty odobratá z prevádzkarne, ktorá predstavuje produkt živočíšneho pôvodu vyrábaný v tejto prevádzkarni alebo ktorá predstavuje vzorku produktu živočíšneho pôvodu, ktorého výroba sa zamýšľa a ktorá na účely následného vyšetrovania musí zodpovedať druhu produktu, jeho zloženiu a druhu zvieraťa, z ktorého sa získala,
c)
závažným prenosným ochorením každé ochorenie, ktoré je uvedené v osobitnom predpise,3)
d)
patogénnym agensom akákoľvek skupina alebo kultúra organizmov alebo akýkoľvek derivát vyskytujúci sa samostatne alebo vo forme zámernej kombinácie takýchto skupín alebo kultúr organizmov, ktoré majú schopnosť vyvolať ochorenie u akéhokoľvek živočícha okrem človeka a rovnako akékoľvek modifikované deriváty týchto organizmov, ktoré môžu nosiť alebo prenášať živočíšny patogén alebo tkanivo, bunkovú kultúru, sekréty alebo exkréty, ktoré môžu byť nositeľom živočíšneho patogénu alebo ktoré môžu živočíšny patogénny agens prenášať; to sa nevzťahuje na veterinárne medicínske imunologické lieky, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu,4)
e)
spracovanou živočíšnou bielkovinou určenou na výživu ľudí bielkoviny, ako sú škvarky, mäsová múčka a múčka z bravčových koží.5)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 tých nariadení.
§ 3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky7) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) zabezpečí, aby
a)
výmena a dovoz produktov živočíšneho pôvodu neboli zakázané ani obmedzené inými hygienickými a veterinárnymi požiadavkami než tými, ktoré sú uvedené v tomto nariadení alebo v iných osobitných predpisoch, a najmä prijatými ochrannými opatreniami,
b)
žiadny nový produkt živočíšneho pôvodu určený na výživu ľudí nebol predmetom výmeny alebo dovozu, kým sa nerozhodne o takomto produkte po zhodnotení reálneho rizika rozširovania závažných prenosných ochorení, ktoré by mohlo vyplývať z premiestňovania produktu nielen na druhy zvierat, z ktorých produkt pochádza, ale aj na iné druhy, ktoré by mohli prenášať nákazu, stať sa zdrojom nákaz alebo predstavovať riziko pre zdravie ľudí,
c)
ostatné produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitnom predpise5) nemohli byť predmetom výmeny alebo dovozu z tretích krajín, ak nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.
§ 4
(1)
Predmetom výmeny môžu byť produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohách č. 2 a 3 a v § 3 písm. b) a c) vtedy, ak
a)
vyhovujú požiadavkám uvedeným v § 5 a osobitným požiadavkám uvedeným v prílohách č. 2 a 3,
b)
pochádzajú z prevádzkarne, ktorá vzhľadom na požiadavky uvedené v prílohách č. 2 a 3 pre produkty živočíšneho pôvodu vyrobené v tejto prevádzkarni zabezpečí
1.
dodržanie požiadaviek podľa tohto nariadenia,
2.
vytvorenie a zavedenie postupov sledovania a kontroly kritických bodov v súvislosti s používanými výrobnými procesmi,
3.
v závislosti od druhu produktov živočíšneho pôvodu odber vzoriek na vyšetrenie v laboratóriu schválenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou8) na overenie dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto nariadením,
4.
uchovávanie písomných alebo iných záznamov o údajoch získaných podľa prvého až tretieho bodu a ich predkladanie príslušnému orgánu veterinárnej správy;9) výsledky rôznych kontrol a testov sa uchovávajú najmenej počas dvoch rokov,
5.
označovanie alebo etiketovanie produktov živočíšneho pôvodu,
6.
informovanie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy10) o prípadoch, keď sa na základe laboratórneho vyšetrenia alebo na základe iných dostupných informácií zistilo vážne riziko pre zdravie zvierat alebo ľudí,
7.
uvedenie do predaja len takých produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú sprevádzané obchodným dokladom s uvedením druhu produktu, názvu a prípadne úradného čísla11) schválenej prevádzkarne,
c)
sú pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej správy,9) ktorý zabezpečí, aby prevádzkovateľ alebo zodpovedný zástupca dodržiavali požiadavky ustanovené týmto nariadením,
d)
pochádzajú z prevádzkarne, ktorá je zaregistrovaná štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
(2)
Prevádzkáreň je pod dozorom vykonávaným regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami, zameraným na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia prevádzkovateľom alebo správcom.
(3)
Prevádzkareň je registrovaná štátnou veterinárnou a potravinovou správou na základe poskytnutých záruk dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia.
§ 5
(1)
Regionálne veterinárne a potravinové správy zabezpečia vykonanie všetkých opatrení nevyhnutných na to, aby sa okrem tepelne ošetrených produktov do predaja nedostali produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohách č. 2 a 3, pochádzajúce z hospodárstva nachádzajúceho sa v pásme podliehajúcom obmedzeniam v dôsledku výskytu choroby, na ktorú je druh zvieraťa, z ktorého produkty pochádzajú, vnímavý, alebo pochádzajúce z prevádzkarne alebo pásma, z ktorého by každé premiestnenie alebo výmena mohli znamenať nebezpečenstvo ohrozenia nákazovej situácie štátu.
(2)
Výnimku pri premiestňovaní určitých produktov živočíšneho pôvodu môže povoliť štátna veterinárna a potravinová správa.
§ 6
(1)
Na produkty a patogénne agensy sa okrem tohto nariadenia vzťahujú aj pravidlá o kontrole podľa osobitného predpisu,1) najmä organizácia kontrol, ktoré sa majú vykonať, a na dôsledky, ktoré z nich vyplývajú.
(2)
Na produkty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa primerane vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.12)
(3)
Na účely výmeny produktov sa na prevádzkarne, ktoré dodávajú produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, primerane vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.13)
(4)
V prípade podozrenia z nedodržania nariadenia štátna veterinárna a potravinová správa vykoná všetky kontroly, ktoré považuje na tento účel za vhodné.
(5)
Okrem postihov a sankcií podľa osobitných predpisov14) regionálne veterinárne a potravinové správy v rámci svojej pôsobnosti15) v prípade porušenia tohto nariadenia ukladajú opatrenia, najmä ak sa zistí, že údaje vo vystavenom certifikáte alebo dokladoch sú v rozpore so skutočným stavom produktov uvedených v prílohách č. 2 a 3, alebo ak tieto produkty nezodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia alebo neboli kontrolované v súlade s týmto nariadením.
§ 7
Predmetom dovozu môžu byť produkty uvedené v prílohách č. 2 a 3 a v § 3 písm. b) a c), ak spĺňajú požiadavky podľa § 3 písm. b) a c) a § 4 a § 6 písm. b) a c).
§ 8
(1)
Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohách č. 2 a 3 a v § 3 písm. b) a c) možno doviezť do Slovenskej republiky len vtedy, ak spĺňajú požiadavky podľa § 7 a ak
a)
pochádzajú z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny uvedenej v zozname zostavenom a aktualizovanom podľa osobitného predpisu,16)
b)
pochádzajú z prevádzkarní uvedených v zozname podľa osobitného predpisu,14) ak nie je v prílohe č. 3 uvedené inak,
c)
produkty v prípadoch stanovených v prílohách č. 2 a 3 a v § 3 písm. b) a c) sú sprevádzané zdravotným certifikátom podľa osobitného predpisu,16) ktorý potvrdzuje, že produkty spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú záruky rovnocenné zárukám uvedeným v odseku 3 písm. a) a pochádzajú z prevádzok, ktoré poskytujú tieto záruky. Sprevádzajúci veterinárny certifikát musí byť podpísaný úradným veterinárnym lekárom.
(2)
Veterinárni odborníci Európskej komisie môžu v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy vykonávať kontroly na mieste, aby overili, či záruky poskytované tretími krajinami a týkajúce sa podmienok výroby a uvádzania produktov živočíšneho pôvodu na trh sa môžu považovať za rovnocenné zárukám vyžadovaným v Slovenskej republike.17)
(3)
Do zostavenia zoznamov podľa odseku 1 písm. a) a b) Slovenská republika je oprávnená pokračovať v kontrolách uvedených v osobitnom predpise,18) ako aj používať národné certifikáty pre dovážané produkty v rámci právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
§ 9
Na organizáciu kontrol, dôsledky vyplyvajúce z týchto kontrol, ako aj na realizáciu ochranných opatrení sa uplatňujú zásady a pravidlá ustanovené v osobitných predpisoch.19)
§ 10
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť zásielku produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohách č. 2 a 3 z tretích krajín vo forme obchodných vzoriek.
(2)
Zásielku produktov živočíšneho pôvodu musí sprevádzať povolenie, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o osobitných podmienkach dovozu vrátane všetkých výnimiek z kontrol uvedených v osobitnom predpise.6)
(3)
Ak zásielka produktov živočíšneho pôvodu vstupuje na územie Slovenskej republiky na účel tranzitu do členského štátu Európskych spoločenstiev, príslušný orgán veterinárnej správy zistí, či zásielku sprevádza príslušné povolenie. Preprava zásielky sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.18) Zodpovednosť za to, že zásielka spĺňa podmienky povolenia, má štát, ktorý povolenie vydáva. Tento štát zároveň povoľuje vstup zásielky na svoje územie.
§ 11
(1)
Slovenská republika je oprávnená požadovať na vstup produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohách č. 2 a 3 a v § 3 písm. b) a c), vyrobených na území členského štátu Európskych spoločenstiev a tranzitujúcich územím tretieho štátu, na svoje územie vydanie veterinárneho certifikátu, ktorý osvedčuje súlad s požiadavkami tohto nariadenia.
(2)
Ak Slovenská republika využije možnosť uvedenú v odseku 1, hlavný veterinárny lekár informuje o tom Európsku komisiu a členské štáty.
§ 12
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 11 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 upravujúca požiadavky na zdravie zvierat v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám stanoveným v špecifických pravidlách Európskeho spoločenstva uvedených v Prílohe A (1) k smernici 89/662/EHS, a ohľadne patogénov k smernici 90/425 EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 62, 15. 3. 1993, s. 49) v znení
rozhodnutia Komisie 94/466/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 190, 26. 7. 1994, s. 26),
rozhodnutia Komisie 94/723/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 288, 9. 11. 1994, s. 48),
rozhodnutia Komisie 95/338/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 200, 24. 8. 1995, s. 35),
rozhodnutia Komisie 95/339/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 200, 24. 8. 1995, s. 36),
rozhodnutia Komisie 96/103/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 24, 31. 1. 1996, s. 28),
rozhodnutia Komisie 96/340/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 129, 30. 5. 1996, s. 35),
rozhodnutia Komisie 96/405/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 165, 4. 7. 1996, s. 40),
smernice Rady 96/90/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 13, 16. 1. 1997 s. 24),
smernice Rady 97/79/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 24, 30. 1. 1997, s. 31),
rozhodnutia Komisie 1999/724/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290, 12. 11. 1999. s. 32),
rozhodnutia Komisie 2001/7/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 2, 5. 1. 2001, s. 27),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 315, 19. 11. 2002, s. 14).
– rozhodnutia Komisie 2003/42/ES (Ú. v. ES L 103, 18. 1. 2003, s. 24),
– rozhodnutia Komisie 2003/503/ES (Ú. v. EÚ L 170, 9. 7. 2003, s. 30),
– rozhodnutia Komisie 2003/721/ES (Ú. v. EÚ L 260, 11. 10. 2003, s. 21),
– nariadenia Komisie (ES) č. 445/2004 (Ú. v. EÚ L 072, 11. 3. 2004, s. 60),
– Aktu o podmienkach pristúpenia.
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republike, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z.
VÝMENA ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV
ČASŤ A
Živočíšne črevá
A.
Výmena
Výmena so živočíšnymi črevami je podmienená predložením dokladu špecifikujúceho pôvod prevádzkarne, ktorá musí byť
1.
schválená štátnou veterinárnou a potravinovou správou, ak sú črevá solené alebo sušené v mieste pôvodu a ak sú solené alebo sušené črevá neskôr použité na iné účely,
2.
v iných prípadoch schválená podľa osobitného predpisu,1) pričom črevá musia byť prepravované spôsobom, ktorý zabraňuje kontaminácii.
B.
Dovoz z tretích krajín
Dovozy živočíšnych čriev z akejkoľvek tretej krajiny sú podmienené predložením certifikátu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. c) vydaného a podpísaného úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej tretej krajiny, ktorý potvrdzuje, že
1.
črevá pochádzajú z prevádzkarní schválených príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny,
2.
črevá boli očistené a opracované a potom nasolené alebo vybielené alebo namiesto nasolenia alebo vybielenia boli po opracovaní usušené,
3.
po opracovaní podľa písmena b) boli vykonané účinné opatrenia na zabránenie rekontaminácii čriev.
ČASŤ B
Kosti a výrobky z kostí okrem kostnej múčky, rohy a výrobky z rohov okrem múčky z rohov, kopytá (paznechty) a výrobky z kopýt (paznechtov) okrem múčky z kopýt (paznechtov) určené na výživu ľudí
Výmena a dovoz uvedených produktov podliehajú týmto požiadavkám:
1.
Ak ide o výmenu kostí, rohov a kopýt (paznechtov), tieto podliehajú veterinárnym požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise.2)
2.
Ak ide o výmenu produktov z kostí, rohov a kopýt (paznechtov), tieto podliehajú veterinárnym požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise.3)
3.
Ak ide o dovoz kostí, produktov z kostí, rohov, produktov z rohov, kopýt (paznechtov) a produktov z kopýt (paznechtov), tieto podliehajú požiadavkám ustanoveným v osobitnom predpise.4)
ČASŤ C
Spracovaná živočíšna bielkovina určená na výživu ľudí
I.
Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia uložené v súvislosti s bovinnou spongiformnou encefalopatiou (BSE) alebo obmedzenia uložené v súvislosti s kŕmením prežúvavcov bielkovinami, ktoré pochádzajú z prežúvavcov, výmena a dovoz spracovanej živočíšnej bielkoviny podliehajú:
a)
pri výmene predloženiu veterinárneho certifikátu alebo zdravotného certifikátu, v ktorom sa uvádza, že požiadavky tohto nariadenia sú splnené,
b)
pri dovoze:
1.
predloženiu veterinárneho certifikátu alebo zdravotného certifikátu uvedeného v § 8 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ktorý je podpísaný úradným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, v ktorom sa potvrdí, že
1.1
produkty spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,5)
1.2
po ošetrení boli vykonané všetky opatrenia zamedzujúce kontaminácii ošetreného produktu,
1.3
pred odoslaním z krajiny pôvodu boli odobraté vzorky na vykonanie testov na salmonely,
1.4
výsledky testov podľa bodu 1.3 boli negatívne,
2.
bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu II., po kontrole údajov v certifikáte uvedenom v bode 1 nasleduje odber vzoriek v mieste hraničnej inšpekčnej stanice
2.1
z každej zásielky voľne uložených produktov,
2.2
námatkovým odberom zo zásielok pri produktoch balených vo výrobnej prevádzkarni,
3.
na uvedenie zásielok spracovanej živočíšnej bielkoviny do obehu v Slovenskej republike je nutné preukázať negatívne výsledky testov vzoriek odobratých podľa bodu 1.3 písm. b) v prípade potreby po opätovnom spracovaní,
c)
vnútroštátne právne predpisy platné k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, týkajúce sa požiadaviek vzťahujúcich sa na živočíšne bielkoviny v súvislosti s bovinnou spongiformnou encefalopatiou alebo klusavkou, sa môžu používať dovtedy, kým nebude vydané rozhodnutie o type tepelného ošetrenia schopného zničiť pôvodcu ochorenia; výmena a dovoz mäsových múčok aj naďalej podliehajú ustanoveniam osobitného predpisu.6)
II.
Pri zásielkach voľne uložených výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín, z ktorých šesť po sebe nasledujúcich testov bolo negatívnych, sa môžu vykonávať náhodné odbery. Ak je v priebehu takejto kontroly zistený pozitívny výsledok, musí byť o tom informovaný príslušný veterinárny orgán krajiny pôvodu, aby mohli byť vykonané vhodné opatrenia na nápravu situácie. Na tieto opatrenia musia byť upozornené hraničné inšpekčné stanice zodpovedajúce za kontrolu dovozov. V prípade ďalších pozitívnych výsledkov toho istého pôvodu musia byť až do doby, keď sa znovu splnia požiadavky ustanovené v prvej vete, vykonávané ďalšie kontroly všetkých zásielok toho istého pôvodu.
III.
Musia sa uchovávať záznamy výsledkov kontrol všetkých zásielok, z ktorých boli odoberané vzorky.
IV.
Ak bola medzi členským štátom a Slovenskou republikou uzatvorená bilaterálna dohoda umožňujúca odložiť kontrolu zásielok až na obdobie ich príchodu do miesta hraničnej kontroly členského štátu konečného určenia, v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu7) je prekladanie zásielok povolené len v prístavoch.
V.
Ak je výsledok vyšetrenia zásielky na salmonely pozitívny, táto zásielka je
a)
reexportovaná zo Slovenskej republiky alebo
b)
použitá na iný účel, ako na výživu zvierat; v tomto prípade môže zásielka opustiť prístav alebo sklad len v prípade, ak netvorí súčasť krmiva pre zviera, alebo
c)
opätovne spracovaná v spracovateľskej prevádzkarni schválenej v súlade s osobitným predpisom6) alebo v prevádzkarni schválenej na dekontamináciu. Premiestnenie z prístavu alebo zo skladu podlieha schváleniu príslušným orgánom veterinárnej správy a zásielka je uvoľnená až po ošetrení a negatívnom výsledku vyšetrenia na salmonely, ktoré v súlade s osobitným predpisom5) vykoná príslušný orgán veterinárnej správy.
ČASŤ D
Krv a produkty z krvi kopytníkov a hydiny okrem séra koňovitých
Čerstvá krv a výrobky z krvi určenej na výživu ľudí
I.
Výmena
1.
výmena s čerstvou krvou kopytníkov a hydiny určenou na výživu ľudí podlieha veterinárnym požiadavkám uplatňovaným pri výmene s čerstvým mäsom podľa osobitných predpisov,8)
2.
výmena s produktmi z krvi určenej na výživu ľudí podlieha veterinárnym požiadavkám ustanoveným v časti F tejto prílohy,
II.
Dovoz
1.
dovoz čerstvej krvi domácich kopytníkov určenej na výživu ľudí je podľa osobitného predpisu1) zakázaný. Dovoz čerstvej krvi domácej hydiny určenej na výživu ľudí podlieha veterinárnym podmienkam ustanoveným osobitným predpisom.9) Dovozy čerstvej krvi farmovej zveri určenej na výživu ľudí podliehajú veterinárnym podmienkam, ktoré sú ustanovené v časti F tejto prílohy,
2.
bez toho, aby boli dotknuté predpisy vzťahujúce sa na výrobky zo spracovaných živočíšnych krvných bielkovín uvedených v časti C tejto prílohy, podlieha dovoz produktov z krvi určenej na výživu ľudí vrátane produktov uvedených v osobitnom predpise10) veterinárnym podmienkam vzťahujúcim sa na mäsové výrobky podľa osobitného predpisu4) a podľa tohto nariadenia.
ČASŤ E
Masť, škvarené a tavené živočíšne tuky
1.
Slovenská republika povolí dovoz masti, škvarených a tavených tukov z tretích krajín v súlade s § 8 ods. 1 písm. a), z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa príslušných druhov zvierat.
2.
Ak v krajine uvedenej v bode 1 v priebehu 12 mesiacov pred vývozom vypukne závažné prenosné ochorenie, musí každú zásielku masti alebo škvarených a tavených tukov sprevádzať zdravotný certifikát uvedený v § 8 ods. 1 písm. c), v ktorom sa potvrdí, že
a)
masť alebo škvarené a tavené tuky boli tepelne ošetrené jedným z týchto spôsobov:
1.
teplotou najmenej 70 oC po dobu najmenej 30 minút alebo
2.
teplotou najmenej 90 oC po dobu najmenej 15 minút, alebo
3.
teplotou najmenej 80 oC v kontinuálnom systéme škvarenia alebo tavenia,
b)
masť alebo škvarené a tavené tuky boli zabalené do nových prepravných obalov a boli urobené všetky opatrenia zabraňujúce rekontaminácii,
c)
pri hromadnej preprave produktov bola pred použitím skontrolovaná čistota potrubí, čerpadiel, cisterien a iných nádrží alebo kamiónových cisterien používaných na prepravu produktov z výrobnej prevádzkarne, a to priamo na loď alebo do zásobníkov na pobreží, alebo priamo do zariadenia.
ČASŤ F
Králičie mäso a mäso z farmovej zveri
Králičie mäso a mäso z farmovej zveri sa môže doviezť do Slovenskej republiky, ak
a)
pochádza z tretích krajín, ktoré sú uvedené:
1.
u srstnatej farmovej zveri v zozname krajín podľa § 8 ods. 1 písm. a), z ktorých sa môže dovážať čerstvé mäso zodpovedajúcich druhov zvierat podľa osobitného predpisu,3)
2.
u pernatej farmovej zveriny v zozname krajín podľa § 8 ods. 1 písm. a), z ktorých sa môže dovážať čerstvé hydinové mäso podľa osobitného predpisu,3)
3.
u králičieho mäsa v zozname podľa § 8 ods. 1 písm. a),
b)
spĺňa požiadavky ustanovené v osobitnom predpise,3)
c)
pochádza zo zariadení poskytujúcich záruky uvedené v písmene b) alebo do doby, než bude zostavený zoznam uvedený v písmene a) bode 3, z prevádzkarní schválených príslušnými orgánmi,
d)
je každá zásielka mäsa sprevádzaná certifikátom podľa § 8 ods. 1 písm. c).
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z.
HYGIENICKÉ POŽIADAVKY
ČASŤ A
Dovozy mäsových výrobkov získaných z hydinového mäsa, mäsa farmovej zveri, mäsa voľne žijúcej zveri a z králičieho mäsa z tretích krajín
Mäsové výrobky získané z hydinového mäsa, mäsa farmovej zveri, mäsa voľne žijúcej zveri a z králičieho mäsa sa môžu dovážť, ak
1.
pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v zozname podľa
a)
osobitného predpisu1) pre mäso hydiny
b)
osobitného predpisu2) pre mäso voľne žijúcej zveri
c)
prílohy č. 2 časti F pre králičie mäso a mäso farmovej zveri alebo pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v osobitnom predpise;3) v tomto prípade musia prejsť tepelným ošetrením v uzavretej nádobe pri hodnote Fo vyššej alebo rovnajúcej sa 3,00; pri mäsových výrobkoch z mäsa iných druhov zvierat, ako je ošípaná, možno toto ošetrenie nahradiť tepelným ošetrením, pri ktorom dosiahne teplota v jadre najmenej 70 oC,
2.
použité čerstvé mäso spĺňa požiadavky osobitného predpisu4) pre mäso hydiny, spĺňa požiadavky osobitného predpisu2) pre mäso voľne žijúcej zveri a spĺňa požiadavky osobitného predpisu pre králičie mäso a pre mäso farmovej zveri,5)
3.
pochádzajú zo zariadení, ktoré poskytujú rovnaké záruky, ako sú tie, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,5) boli schválené štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky; dovozy týchto produktov aj naďalej podliehajú osobitnému predpisu,6)
4.
sú pripravované, kontrolované a je s nimi manipulované v súlade s požiadavkami osobitného predpisu,4)
5.
každú zásielku mäsových výrobkov sprevádza zdravotné osvedčenie.
ČASŤ B
Ostatné hygienické podmienky
I.
Osobitné hygienické podmienky platné pre obchod a dovoz slimákov určených na ľudskú spotrebu
A.
Bez toho, aby boli dotknuté národné alebo medzinárodné ustanovenia o ochrane voľne žijúcich zvierat, na účely tejto časti „slimáky“ znamenajú pozemské ulitníky druhov Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhy z čeľade Achatinidae.
B.
Slovenská republika zabezpečí, aby sa z ulít vybrané, uvarené a pripravené alebo konzervované slimáky predávali na ľudskú spotrebu, iba ak spĺňajú tieto podmienky:
1.
Slimáky musia pochádzať z prevádzkarní,
1.1
ktoré spĺňajú požiadavky § 4 ods. 3 tohto nariadenia,
1.2
ktoré sú schválené príslušným orgánom veterinárnej správy podľa osobitného predpisu6) a dodržiavajú výrobné podmienky a podrobili sa zdravotným kontrolám,
1.3
ktoré sa podrobujú monitorovaniu výrobných podmienok a zdravotných kontrol príslušným orgánom veterinárnej správy podľa osobitného predpisu,6)
1.4
ktoré vykonávajú vlastné kontroly v súlade s osobitným predpisom,1)
2.
Musia sa podrobiť organoleptickým kontrolám vykonávaným odberom vzoriek. Ak organoleptické vyšetrenie odhalí, že slimáky nie sú vhodné na ľudskú spotrebu, musia sa prijať opatrenia na ich stiahnutie z trhu alebo ich návrat do prírody tak, aby sa znovu nedali použiť na ľudskú spotrebu.
3.
Na prípravu slimačieho mäsa vybraného z ulít
3.1
v závislosti od rozsahu prevádzky musia prevádzkarne vyhradiť osobitné miestnosti alebo priestory na:
3.1.1
skladovanie obalových materiálov,
3.1.2
príjem a skladovanie živých slimákov,
3.1.3
pranie, blanšírovanie alebo varenie, vyberanie z ulít, pitvanie,
3.1.4
skladovanie, ak je to nutné, čistenie a oparovanie ulít,
3.1.5
tepelné ošetrenie slimačieho mäsa, ak je to potrebné,
3.1.6
balenie slimačieho mäsa,
3.1.7
chladiarenské skladovanie hotových výrobkov.
3.2
Slimáky sa musia pred varením skontrolovať. Mŕtve slimáky sa nesmú používať na ľudskú spotrebu.
3.3
Po odstránení ulít sa hepatopankreas odstránený počas krájania nesmie používať na ľudskú spotrebu.
4.
Slimáky v konzervách
Prevádzkarne musia splniť podmienky ustanovené osobitným predpisom.7)
5.
Varené a pripravené slimáky
5.1
v závislosti od rozsahu prevádzky musia prevádzkarne vyčleniť miestnosti alebo priestory na
5.1.1
skladovanie slimačieho mäsa bez ulít v chladiarenských skladoch,
5.1.2
skladovanie čistých ulít,
5.1.3
skladovanie panírovacích produktov,
5.1.4
prípravu plnky
5.1.5
varenie a chladenie,
5.1.6
plnenie ulít slimačím mäsom a plnkou a balenie v miestnosti s regulovanou teplotou,
5.1.7
mrazenie, ak sa to dá uplatniť,
5.1.8
skladovanie hotových výrobkov v chladiarenských skladoch,
5.1.9
produkty musia spĺňať podmienky ustanovené v osobitnom predpise.8)
5.2
Slimačie mäso použité na plnenie ulít pred varením musí spĺňať podmienky ustanovené vzhľadom na slimačie mäso vybrané z ulít.
6.
Analytické metódy na stanovenie mikrobiologických požiadaviek určí príslušný orgán podľa osobitného predpisu.1) Druh kontroly, ich frekvenciu, ako aj metódy odberu vzoriek môže ustanoviť v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
7.
Slimáky sa musia vyberať, baliť, skladovať a prepravovať za primeraných hygienických podmienok ustanovených osobitným predpisom.6)
8.
Obal slimákov musí niesť identifikačné označenie obsahujúce tieto náležitosti:
8.1
názov odosielajúceho štátu veľkými písmenami alebo počiatočnú hlásku či hlásky odosielajúceho štátu tlačenými veľkými písmenami, t. j.: AT, B, DK, D, EL, E, F, FI, IRL, I, NL, P, SE, UK, SK, za ktorými nasleduje
8.2
schvaľovacie číslo prevádzkarne a jedna z týchto skratiek CE, EC, EF, EG, EK, EY.
C.
Požiadavky na dovoz sú:
1.
Obal ulít vybraných, uvarených a pripravených alebo zakonzervovaných slimákov musí niesť názov alebo ISO kód krajiny pôvodu a schvaľovacie číslo prevádzkarne natlačené nezmazateľnou tlačou,
2.
Zdravotný certifikát musí sprevádzať každú zásielku z ulít vybraných, uvarených a pripravených alebo zakonzervovaných slimákov, ktoré majú pôvod v tretích štátoch.
II.
Osobitné hygienické podmienky, ktoré sa použijú na obchodovanie a dovozy žabacích stehienok určených na konzumovanie ľuďmi
A.
Bez toho, aby boli dotknuté národné predpisy a medzinárodné predpisy na ochranu voľne žijúcich živočíchov sa na účely tejto kapitoly rozumejú pod „žabacími stehienkami“ zadné časti tela druhov Rana spp. (čeľaď Ranidae) oddelené priečnym rezom za prednými končatinami, vypitvané a s kožou, označené ako čerstvé, mrazené alebo spracované.
B.
Slovenská republika zabezpečí, aby sa so žabacími stehienkami určenými na konzumovanie ľudí obchodovalo len vtedy, ak spĺňajú tieto podmienky:
1.
Žaby musia byť zabité, vykrvené, upravené, a ak je to vhodné, chladené, zmrazené, spracované, balené a skladované v prevádzkarniach, ktoré:
1.1
spĺňajú požiadavky § 4 ods. 2 tohto nariadenia,
1.2
sú schválené príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami osobitného predpisu7),
1.3
podliehajú sledovaniu výrobných podmienok príslušným orgánom veterinárnej správy a hygienickým kontrolám podľa osobitného predpisu,7)
1.4
vykonávajú vlastné kontroly v súlade s osobitným predpisom.1)
2.
Žabacie stehienka musia podliehať organoleptickým kontrolám vykonávaným vzorkovaním. Ak sa organoleptickým vyšetrením zistí, že žabacie stehienka nie sú požívateľné, musia sa vykonať opatrenia na ich stiahnutie z trhu a musia sa denaturovať takým spôsobom, aby sa nedali znovu použiť na konzumovanie ľuďmi.
3.
Na skladovanie a umývanie živých žiab a na ich zabíjanie a vykrvovanie musí byť zriadená osobitná miestnosť. Usmrcovanie žiab sa musí vykonávať len zabíjaním v schválenej prevádzkarni. Žaby, u ktorých sa zistilo, že uhynuli pred zabíjaním, nesmú byť upravované na konzumovanie ľuďmi. Osobitná miestnosť musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu7) a musí byť fyzicky oddelená od miestnosti na úpravu.
4.
Bezprostredne po úprave sa musia žabacie stehienka dôkladne umyť tečúcou pitnou vodou a hneď schladiť na teplotu topiaceho sa ľadu, zmraziť na teplotu najmenej -18 oC alebo spracovať.
5.
Ak sa žabacie stehienka spracúvajú, musí sa to vykonávať v súlade s pravidlami ustanovenými v osobitnom predpise,6)
6.
Analytické metódy na stanovenie mikrobiologických požiadaviek určí príslušný orgán. Druh kontrol, ich frekvenciu, ako aj metódy odberu vzoriek a metódy mikrobiologického vyšetrovania môže ustanoviť v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
7.
So žabacími stehienkami sa musí manipulovať, musia sa baliť do priameho obalu a do druhého obalu, skladovať a prepravovať za vhodných hygienických podmienok ustanovených v osobitnom predpise.1)
8.
Obaly a kontajnery so žabacími stehienkami musia byť označené identifikačnou značkou, ktorá obsahuje tieto údaje: Názov odosielajúcej krajiny veľkými písmenami alebo iniciálkami alebo skratkou tlačenými veľkými písmenami: AT, B, DK, D, EL, E, FI, IRL, I, L, NL, P, SE, UK, SK, za ktorými nasleduje schvaľovacie číslo prevádzkarne a jedna z týchto skratiek: CE, EC, EG, EK, EY.
C.
Požiadavky na dovoz sú:
1.
Druhé obaly a priame obaly so žabacích stehienkami musia mať nezmazateľnými písmenami vytlačený názov alebo ISO kód krajiny pôvodu a schvaľovacie číslo výrobnej prevádzkarne.
2.
Zdravotný certifikát musí sprevádzať každú zásielku žabacích stehienok pochádzajúcich z tretích krajín.
ČASŤ C
Osobitné hygienické podmienky pre želatínu určenú na výživu ľudí
1.
Touto prílohou sa ustanovujú hygienické podmienky, ktoré sa použijú pri uvádzaní na trh a dovoze želatíny určenej na výživu ľudí, okrem želatíny určenej na farmaceutické, kozmetické a iné technické použitie a pre lekárske zariadenia.
2.
Na účely tejto prílohy sa rozumie
a)
želatínou prírodný, rozpustný, gelifikujúci alebo negelifikujúci proteín, získaný čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyrobeného z kostí, usní a koží, zo šliach zvierat (vrátane rýb a hydiny),
b)
usňou a kožou všetky kožné a podkožné tkanivá,
c)
činením vypracúvanie usní s použitím rastlinných činiacich látok, chrómových solí a iných látok, ako sú soli hliníka, soli železa, soli kremíka, aldehydy a chinóny, alebo iných syntetických činiacich látok,
d)
krajinou alebo regiónom 1. kategórie krajina alebo región klasifikovaný ako „bez BSE“ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
e)
krajinou alebo regiónom 2. kategórie krajina alebo región klasifikovaný dočasne ako „bez BSE“ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
f)
krajinou alebo regiónom 3. kategórie krajina alebo región klasifikovaný ako „BSE nízkorizikový“ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
g)
krajinou alebo regiónom 4. kategórie krajina alebo región klasifikovaný ako „BSE vysokorizikový“ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
A.
Želatína určená na výživu ľudí musí spĺňať tieto podmienky:
I.
Podmienky pre prevádzkarne vyrábajúce želatínu
Želatína určená na výživu ľudí musí pochádzať z prevádzkarní, ktoré
1.
zodpovedajú podmienkam ustanoveným osobitným predpisom,9)
2.
sú povolené a registrované podľa osobitného predpisu,10)
3.
podliehajú dozoru príslušného orgánu nad podmienkami výroby v súlade s osobitným predpisom,10)
4.
vykonávajú program vlastných kontrol (samokontrol) v súlade s osobitným predpisom,10)
5.
uchovávajú dva roky záznamy o zdrojoch všetkých vstupujúcich surovín a o všetkých vystupujúcich výrobkoch,
6.
vypracujú a zavedú systém, ktorý umožňuje sledovať každú odoslanú výrobnú dávku, zásielky prijatých surovín, výrobné podmienky a čas výroby.
II.
Požiadavky na suroviny, ktoré sa majú použiť na výrobu želatíny
1.
Na výrobu želatíny určenej na výživu ľudí možno použiť tieto suroviny:
a)
kosti,
b)
kožu farmovým spôsobom chovaných prežúvavcov,
c)
kože ošípaných,
d)
kožu hydiny,
e)
šlachy,
f)
kože voľne žijúcej zveri,
g)
rybacie kože a kosti.
2.
Zakazuje sa použiť kosti získané z prežúvavcov, ktoré sa narodili, chovali alebo boli zabité v krajine alebo regióne kategórie 4.
3.
Zakazuje sa použitie usní a koží, ktoré boli podrobené procesu činenia.
4.
Suroviny uvedené v odseku 1 písm. a) až f) sa musia získavať zo zvierat, ktoré boli zabité na bitúnku a ktorých telá boli po prehliadke po zabití posúdené ako požívateľné bez obmedzenia.
5.
Surovina uvedená v bode 1 písm. g) musí pochádzať z ulovených zvierat, ktorých telá boli po prehliadkach, ustanovených v osobitnom predpise11) posúdené ako požívateľné bez obmedzenia.
6.
Suroviny uvedené v odseku 1 písm. a) až f) musia pochádzať z bitúnkov, rozrábkarní, prevádzkarní na spracovanie mäsa, prevádzkarní na spracovanie zveriny, prevádzkarní na odmasťňovanie kostí, garbiarní, zberných stredísk, maloobchodných predajní alebo priestorov priľahlých k predajným miestam, kde sa rozrábanie a skladovanie mäsa a hydinového mäsa vykonáva na účel zásobovania konečného spotrebiteľa.
7.
Surovina uvedená v odseku 1 písm. g) musí pochádzať z prevádzkarní vyrábajúcich rybie výrobky pre výživu ľudí schválených alebo registrovaných v súlade s osobitným predpisom.7)
8.
Zberné strediská a garbiarne, ktoré sa zameriavajú na zásobovanie surovinami na výrobu želatíny určenej na výživu ľudí, musia byť osobitne povolené na tento účel a registrované príslušnými orgánmi a musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
musia mať skladovacie miestnosti s pevnými podlahami a hladkými stenami, ktoré sa ľahko čistia a dezinfikujú,
b)
kde je to potrebné, musia byť vybavené chladiarenskými zariadeniami,
c)
skladovacie miestnosti sa musia udržiavať vo vyhovujúcej čistote a technickom stave tak, aby nepredstavovali zdroj kontaminácie pre suroviny,
d)
ak sa v týchto priestoroch skladujú alebo spracúvajú suroviny, ktoré nie sú v súlade s touto časťou, musia byť počas príjmu, skladovania, spracovania a expedovania úplne oddelené od surovín, ktoré sú v súlade s touto časťou,
e)
v pravidelných intervaloch ich musia kontrolovať príslušné orgány veterinárnej správy, aby sa zabezpečilo, že sa dodržiavajú ustanovenia tejto prílohy, a aby sa kontrolovali doklady alebo zdravotné osvedčenia, ktoré umožňujú zisťovať pôvod surovín.
9.
Dovoz surovín na výrobu želatíny určenej na výživu ľudí do Slovenskej republiky podlieha týmto požiadavkám:
9.1
Slovenská republika môže povoliť dovoz surovín len z tretích krajín, ktoré sa nachádzajú na zozname ustanovenom v osobitnom predpise,12)
9.2
každú zásielku musí sprevádzať certifikát, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v časti IX.
III.
Preprava a skladovanie surovín
1.
Doprava surovín na výrobu želatíny sa musí vykonávať za hygienických podmienok s použitím vhodných dopravných prostriedkov.
Počas prepravy a v čase dodania do zberného strediska, do garbiarne a do prevádzkarne na spracovanie želatíny musí suroviny sprevádzať obchodný doklad v súlade so vzorom ustanoveným v časti VIII tejto prílohy.
2.
Suroviny sa musia prepravovať a skladovať chladené alebo zmrazené, ak sa nespracujú do 24 hodín po ich príchode; výnimočne možno prepravovať a skladovať pri teplote okolia odmastené alebo sušené kosti alebo osein, solené, sušené a vápnené kože a kože ošetrené kyselinou alebo lúhom.
3.
Skladovacie miestnosti sa musia udržiavať vo vyhovujúcom stave čistoty a technickom stave, aby nepredstavovali zdroj kontaminácie pre suroviny.
IV.
Podmienky, ktoré sa musia dodržať pri výrobe želatíny
1.
Želatína sa musí vyrábať postupom, ktorý zaručuje, že
1.1
všetok materiál z kostí prežúvavcov, ktorý sa získal zo zvierat narodených, chovaných a zabitých v krajinách alebo regiónoch 3. kategórie sa spracuje postupom, ktorý zaručuje, že všetok materiál z kostí sa jemne rozdrví a odmastní horúcou vodou a ošetrí roztokom kyseliny solnej (s minimálnou koncentráciou nad 4 % a pH < 1,5) najmenej počas dvoch dní. Po tom nasleduje alkalické ošetrenie nasýteným vápenným roztokom (pH ≤12,5) počas najmenej 20 dní so sterilizačným stupňom pri 138 oC - 140 oC v trvaní štyroch sekúnd alebo rovnocenným postupom schváleným Európskou komisiou po konzultácii s príslušným vedeckým výborom;
1.2
ostatné suroviny podliehajú ošetreniu kyselinou alebo lúhom, po ktorom nasleduje jeden preplach alebo dva preplachy. Následne sa musí upraviť pH. Želatína sa musí extrahovať jedným ohrevom alebo viacnásobnými po sebe nasledujúcimi ohrevmi, po ktorých nasleduje purifikácia prostredníctvom filtrácie alebo sterilizácie.
2.
Keď sa želatína podrobila postupom uvedeným v odseku 1, môže sa vysušiť, a ak je to vhodné, podrobiť procesu práškovania alebo laminovania.
3.
Zakazuje sa použiť iné konzervačné látky, ako je oxid siričitý a peroxid vodíka.
4.
Ak sú požiadavky na želatínu, ktorá nie je určená na výživu ľudí, presne rovnaké ako pre želatínu určenú na výživu ľudí, môže sa výroba a skladovanie vykonávať v rovnakej prevádzkarni.
V.
Požiadavky na hotové výrobky.
Každá výrobná dávka želatíny sa musí podrobiť skúškam, aby sa zabezpečilo, že spĺňa tieto kritériá:
1.
Mikrobiologické kritériá
Mikrobiologické ukazovatele Limit
Celkový počet aeróbnych baktérií 103/g
Koliformné (30 oC) 0/g
Koliformné (44,5 oC) 0/10 g
Anaeróbne sulfid redukujúce baktérie (bez produkcie plynu) 10/g
Clostridium perfringens 0/g
Staphylococcus aureus 0/g
Salmonella 0/25 g
2.
Rezíduá
Prvky Limit
As 1 ppm
Pb 5 ppm
Cd 0,5 ppm
Hg 0,15 ppm
Cr 10 ppm
Cu 30 ppm
Zn 50 ppm
Voda 15 %
Popol 2 %
SO2 (Reith Williems) 50 ppm
H2O2 [Európsky liekopis 2001, 4. vydanie (V2O2)] 10 ppm
VI.
Balenie, skladovanie a preprava
1.
Želatína určená na výživu ľudí sa musí baliť do prvého obalu, druhého obalu, skladovať a prepravovať za vyhovujúcich hygienických podmienok, a najmä:
1.1
na skladovanie obalových materiálov musí byť k dispozícii miestnosť,
1.2
balenie do prvého obalu a balenie do druhého obalu sa musí vykonávať v miestnosti alebo v priestore určenom na tento účel.
2.
Prvé obaly a druhé obaly, ktoré obsahujú želatínu, musia
2.1
byť označené identifikačnou značkou s týmito údajmi:
názov alebo skratka alebo iniciály odosielateľskej krajiny tlačenými veľkými písmenami (AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK-SK, po ktorých nasleduje registračné číslo prevádzkarne a jedna z týchto skratiek: CE-EC-EF-EG-EK-EY),
2.1
byť označené slovami „Želatína na výživu ľudí“.
3.
Želatínu musí pri preprave sprevádzať obchodný doklad, ktorého vzor je v časti IX, v ktorom musia byť uvedené slová „Želatína na výživu ľudí“ a dátum výroby.13)
VII.
Dovoz želatíny z tretích krajín
1.
Slovenská republika zabezpečí, aby sa želatína určená na výživu ľudí importovala, len ak
1.1
pochádza z tretích krajín, ktoré sú na zozname,
1.2
pochádza z prevádzkarní, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v bode A,
1.3
bola vyrobená zo surovín, ktoré spĺňajú požiadavky bodu II a III,
1.4
bola vyrobená v súlade s podmienkami ustanovenými v bode IV,
1.5
spĺňa kritériá bodu V a VI,
1.6
je označená na prvých obaloch a na druhých obaloch identifikačnou značkou s týmito údajmi: ISO kód odkazujúci na krajinu pôvodu, nasledovaný registračným číslom prevádzkarne,
1.7
je sprevádzaná certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v časti IX.
2.
Európska komisia môže uznať hygienické opatrenia použité treťou krajinou pri výrobe želatíny na výživu ľudí ako opatrenia poskytujúce záruky rovnocenné so zárukami, ktoré sa používajú na uvádzanie na trh želatíny v Slovenskej republike, ak tretia krajina predloží o tomto objektívny dôkaz. Ak Európska komisia uzná takúto ekvivalenciu hygienických opatrení tretej krajiny, prijme v súlade s rovnakým postupom podmienky upravujúce import želatíny na výživu ľudí vrátane zdravotného osvedčenia, ktoré musí sprevádzať výrobok.
VIII.
VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU pre suroviny na výrobu želatíny určenej na výživu ľudí určené na zaslanie do Európskych spoločenstiev
IX.
VZOR ZDRAVOTÉHO CERTFIKÁTU pre želatínu na výživu ľudí určenú na zaslanie do Európskych spoločenstiev
X.
VZOR ZDRAVOTÉHO CERTFIKÁTU pre chladené, mrazené alebo spracované žabacie stehienka pochádzajúce z tretích krajín a určené do Európskych spoločenstiev
ČASŤ D
Osobitné zdravotné podmienky pre kolagén určený na výživu ľudí
I.
Všeobecne
1.
Touto prílohou sa ustanovujú zdravotné podmienky na uvádzanie na trh a dovoz kolagénu určeného na výživu ľudí.
2.
Na účely tejto prílohy sa rozumie
a)
kolagénom výrobok na báze bielkoviny, získaný z koží, kožiek a šliach zvierat, vrátane kostí, ak ide o ošípané, hydinu a ryby, vyrobený pomocou metódy ustanovenej v bode V,
b)
kolagénom určeným na výživu ľudí kolagén určený na výživu ľudí ako potravina alebo vložený do potraviny alebo obalený okolo potraviny alebo výrobku určeného na výživu ľudí.
3.
Na účely tejto prílohy sa použijú aj pojmy uvedené v časti C bode 2 písm. b) a c).
4.
Kolagén určený na výživu ľudí musí spĺňať požiadavky ustanovené v bodoch I až XI.
II.
Prevádzkarne vyrábajúce kolagén
Kolagén určený na výživu ľudí musí pochádzať z prevádzkarní, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v časti C písm. A I.
III.
Suroviny a prevádzkarne
1.
Na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí možno použiť tieto suroviny:
a)
kože a kosti farmovým spôsobom chovaných prežúvavcov,
b)
bravčové kože, kosti a črevá,
c)
hydinové kože a kosti,
d)
šľachy,
e)
kože a kosti voľne žijúcej zveri,
f)
rybacie kože a kosti.
2.
Zakazuje sa použiť kožky a kože, ktoré boli podrobené procesu činenia.
3.
Na suroviny uvedené
a)
v bode 1 písm. a) až d) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 4,
b)
v bode 1 písm. e) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 5,
c)
v bode 1 písm. a) až e) sa vzťahujú ustanovenia časti C bodu 6, pričom žiadna surovina nepochádza zo závodov na odmastenie kostí prežúvavcov,
d)
v bode 1 písm. f) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 7.
4.
Zberné strediská a garbiarne dodávajúce surovinu na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí musia byť na tento účel osobitne schválené a zaregistrované príslušným orgánom veterinárnej správy14) a musia spĺňať požiadavky uvedené v časti C II. bode 8.
IV.
Preprava a skladovanie suroviny
1.
Preprava a skladovanie suroviny určenej na výrobu kolagénu sa musí vykonávať v súlade s časťou C III. bodmi 1 a 3.
2.
Počas prepravy a v čase dodania do zberného strediska, garbiarne a prevádzkarne na výrobu kolagénu musia byť suroviny sprevádzané obchodným dokladom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode IX.
V.
Výroba kolagénu
1.
Kolagén musí byť vyrobený postupom, ktorý zaručuje, že surovina prešla spracovaním, ktoré zahŕňa pranie, úpravu pH s použitím kyseliny alebo zásady a následným jedným opláchnutím alebo viacerými opláchnutiami, filtráciou a pretlačovaním, alebo rovnocenným postupom schváleným Európskou komisiou po konzultácii s príslušným vedeckým výborom.
2.
Kolagén, ktorý prejde postupom ustanoveným v bode 1, môže byť podrobený procesu sušenia.
3.
Kolagén neurčený na výživu ľudí možno vyrábať a skladovať v rovnakom zariadení ako kolagén určený na výživu ľudí, len ak je vyrobený a skladovaný za rovnakých podmienok uvedených v tejto časti.
4.
Zakazuje sa použiť iné konzervačné látky ako konzervačné látky povolené podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
VI.
Hotové výrobky
Prevádzkovateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia vrátane skúšok s cieľom zabezpečiť, aby každá výrobná dávka kolagénu spĺňala mikrobiologické a reziduálne kritériá ustanovené v časti C V. Ak je potrebné dosiahnuť požadované výrobky, ako sú napríklad kolagénové obaly, limit pre vlhkosť a popol sa neuplatní.
VII.
Balenie, skladovanie a preprava kolagénu
1.
Kolagén určený na výživu ľudí musí byť zabalený, skladovaný a prepravený za vyhovujúcich hygienických podmienok, a najmä musí spĺňať požiadavky ustanovené v časti C VI. bode 1.
2.
Na obaloch musí byť umiestnená identifikačná značka obsahujúca náležitosti ustanovené v časti C VI. bodoch 2 a 2.1 a slová „Kolagén určený na výživu ľudí", dátum výroby a číslo dodávky.
3.
Kolagén musí byť počas prepravy sprevádzaný obchodným dokladom v súlade s osobitným predpisom15) obsahujúcim slová „Kolagén určený na výživu ľudí", dátum výroby a číslo dodávky.
VIII.
Dovoz kolagénu a surovín určených na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí z tretích krajín
1.
Kolagén určený na výživu ľudí možno doviezť na územie Slovenskej republiky, ak
a)
pochádza z tretích krajín uvedených v osobitnom predpise,16)
b)
pochádza z prevádzkarní spĺňajúcich požiadavky ustanovené v časti C písm. A II.,
c)
bol vyrobený zo suroviny, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v časti C III. a IV.,
d)
bol vyrobený v súlade s požiadavkami ustanovenými v časti C V.,
e)
spĺňa požiadavky ustanovené v časti C VI. a požiadavky balenia, skladovania a prepravy ustanovené v časti C VII. bode 1,
f)
na obale má identifikačnú značku uvádzajúcu náležitosti ustanovené v časti C VII. v bodoch 1 a 1.6 a
g)
je sprevádzaný zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode X.
2.
Surovinu určenú na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí, uvedenú v III. bode 1 možno doviezť na územie Slovenskej republiky, ak
a)
pochádza z tretích krajín uvedených v osobitných predpisoch,17)
b)
každú zásielku suroviny sprevádza zdravotný certifikát, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode XI.
3.
Zdravotný certifikát ustanovený v bode 1 písm. g) a v bode 2 písm. b) obsahuje jeden list a vyhotoví sa v slovenskom jazyku a najmenej v jednom z úradných jazykov štátu určenia.
IX.
Vzor obchodného dokladu pre surovinu určenú na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí

Vzor 03-D-1
X.
Vzor zdravotného certifikátu pre kolagén určený na výživu ľudí na zaslanie do Európskych spoločenstiev
XI.
Vzor zdravotného certifikátu pre surovinu na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí určenú na zaslanie do Európskych spoločenstiev
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
2)
§ 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
3)
4)
§ 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov.
5)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.
6)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
7)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
8)
9)
10)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z.
11)
12)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
13)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
14)
§ 43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.
15)
16)
§ 24 zákona č. 488/2002 Z. z.
17)
§ 31 zákona č. 488/2002 Z. z.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým s ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkach na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
3)
§ 20 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
8)
Príloha č. 3 časť 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.
9)
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových výrobkov.
11)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z.
12)
§ 24 zákona č. 488/2002 Z. z.
13)
§ 3 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.