290/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domáceho hovädzieho dobytka (ďalej len „sperma“), pri jej výmenách1) s členskými štátmi2) a pri jej dovoze z tretích krajín.3)
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na spermu odobratú a spracovanú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte pred 1. januárom 1990.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
spermou upravený alebo zriedený ejakulát domáceho hovädzieho dobytka,
b)
inseminačnou stanicou prevádzkareň úradne schválená4) a kontrolovaná, nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, na území členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa produkuje sperma určená na umelú insemináciu,
c)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu5) alebo vymenovaný príslušným ústredným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny,
d)
veterinárnym lekárom inseminačnej stanice veterinárny lekár zodpovedný za každodenné dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto nariadením v inseminačnej stanici,
e)
zásielkou množstvo spermy, na ktoré je vystavený jeden certifikát,
f)
krajinou odberu Slovenská republika, členský štát alebo tretia krajina, v ktorej je sperma odobratá a odkiaľ sa zasiela do členského štátu alebo do Slovenskej republiky,
g)
schváleným laboratóriom laboratórium na území Slovenskej republiky, na území členského štátu alebo tretej krajiny určené podľa osobitného predpisu6) alebo príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny na vykonávanie testov ustanovených týmto nariadením,
h)
odberom množstvo spermy odobraté od jedného darcu v ktoromkoľvek čase.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,7) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.
Premiestňovanie spermy hovädzieho dobytka a jej výmeny
§ 3
Premiestňovať v rámci Slovenskej republiky alebo zasielať z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu možno len spermu, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:
a)
bola odobratá a spracovaná na účely umelej inseminácie v inseminačnej stanici
1.
schválenej8) z hľadiska zdravia zvierat na účely výmen s členskými štátmi podľa § 5 ods. 1, alebo
2.
schválenej9) na uvádzanie na domáci trh podľa § 5 ods. 1, ak je sperma určená na premiestňovanie,
b)
bola odobratá od domáceho hovädzieho dobytka, ktorého zdravotný stav je v súlade s prílohou č. 3 časťami A a B,
c)
bola odobratá, spracovaná, skladovaná a prepravovaná podľa príloh č. 2 a 3 časti C,
d)
pri výmenách s členskými štátmi počas prepravy do krajiny určenia musí byť sprevádzaná certifikátom o zdraví zvierat podľa § 6 ods. 1.
§ 4
(1)
Na územie Slovenskej republiky pri výmene spermy s členským štátom možno povoliť vstup alebo na domáci trh možno uvádzať spermu býkov, ktoré sú negatívne na séroneutralizačný test alebo ELISA test pri vyšetrení na infekčnú rinotracheitídu hovädzieho dobytka/infekčnú pustulárnu vulvovaginitídu (IBR/IPV) alebo reagujú pozitívne po vakcinácii vykonanej v súlade s týmto nariadením. Požiadavky podľa odseku 2 nie sú tým dotknuté.
(2)
Ak na území Slovenskej republiky majú všetky inseminačné stanice len zvieratá s negatívnym séroneutralizačným testom alebo ELISA testom, môže Slovenská republika odmietnuť vstup na svoje územie spermy pochádzajúcej z inseminačných staníc, ktoré nemajú rovnaký štatút. Ak sú vo všetkých staniciach na tejto časti územia len zvieratá, ktoré vykazujú negatívnu reakciu na séroneutralizačný test alebo ELISA test, môže sa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev táto požiadavka vzťahovať len na časť územia Slovenskej republiky.
(3)
Pri výmene nemožno odmietnuť vstup spermy býkov vakcinovaných proti slintačke a krívačke. Ak však sperma pochádza od býka vakcinovaného proti slintačke a krívačke počas obdobia dvanástich mesiacov pred odberom, 5 % spermy a najmenej päť pejet z každého odberu určeného na zaslanie do Slovenskej republiky sa musí podrobiť testom na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnymi výsledkami testu v laboratóriu na území Slovenskej republiky alebo v inom laboratóriu určenom Slovenskou republikou.
§ 5
(1)
Rozhodnutie o schválení inseminačnej stanice podľa § 3 písm. a) môže príslušný orgán veterinárnej správy10) vydať len inseminačnej stanici, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2, a ak je inseminačná stanica schopná dodržiavať ostatné požiadavky ustanovené týmto nariadením. Nad dodržiavaním týchto požiadaviek vykonáva dozor úradný veterinárny lekár. Ak sa po schválení výkonu dozoru zistí nedodržiavanie jednej z viacerých požiadaviek uvedených v prílohe č. 3, príslušný orgán veterinárnej správy, ktorý rozhodnutie o schválení vydal, ho zruší.
(2)
Každej schválenej inseminačnej stanici Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky11) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) pridelí úradné číslo12) a zapíše ju do zoznamu schválených inseminačných staníc.13)
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje členské štáty a Európsku komisiu o zozname inseminačných staníc schválených na výmeny s členskými štátmi, o ich úradných číslach a o zrušení platnosti ich schválenia.
§ 6
(1)
Príjem spermy je podmienený predložením certifikátu o zdraví zvierat vystaveným úradným veterinárnym lekárom členského štátu odberu podľa prílohy č. 4. Tento certifikát o zdraví zvierat musí
a)
byť napísaný najmenej v jednom z úradných jazykov členského štátu odberu a v jazyku krajiny určenia alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika, a v jazyku členského štátu určenia spermy,
b)
sprevádzať v originálnom vyhotovení zásielku spermy až na miesto jej určenia,
c)
byť vyhotovený na jednom liste,
d)
byť vyhotovený len pre jedného príjemcu.
(2)
Ak je Slovenská republika štátom určenia, príslušný orgán veterinárnej správy môže
a)
zakázať prijatie zásielok spermy, ak sa kontrolou dokladov zistí, že neboli dodržané požiadavky podľa § 3,
b)
môže prijať potrebné opatrenia vrátane skladovania spermy v karanténe, aby sa získali konečné dôkazy, ak je podozrenie, že sperma je infikovaná alebo kontaminovaná patogénnymi mikroorganizmami.
(3)
Opatrenia uvedené v odseku 2 musia umožniť vrátenie spermy na základe žiadosti odosielateľa alebo jeho zástupcu, ak to neodporuje požiadavkám na ochranu zdravia zvierat.
(4)
Ak je Slovenská republika štátom určenia a príjem spermy bol zakázaný na základe niektorého z dôvodov uvedených v odseku 2 a členský štát odberu nepovolí do 30 dní vrátenie zásielky, príslušný orgán veterinárnej správy môže nariadiť, aby bola sperma zničená.
(5)
Opatrenia nariadené príslušným veterinárnym orgánom podľa odsekov 2 až 4 musí tento orgán aj s odôvodnením oznámiť odosielateľovi alebo jeho zástupcovi.
Dovoz spermy z tretích krajín
§ 7
Dovoz spermy možno povoliť len z tretích krajín, ktoré sú uvedené v zozname, ktorý vydáva a zverejňuje hlavný veterinárny lekár14) v nadväznosti na zoznam vydaný Európskou komisiou.
§ 8
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretích krajín možno povoliť len z inseminačných staníc, ktoré sú uvedené v zozname.14)
§ 9
(1)
Sperma musí pochádzať zo zvierat, ktoré bezprostredne pred odberom spermy žili najmenej šesť mesiacov na území tretej krajiny uvedenej na zozname podľa § 7 ods. 1.
(2)
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny uvedenej na zozname14) sa nesmie povoliť, ak sperma nezodpovedá zdravotným požiadavkám určeným v súlade s osobitným predpisom.15) Pri určovaní týchto zdravotných požiadaviek sa prihliada na
a)
zdravotnú situáciu v oblasti, kde sa inseminačná stanica nachádza, s osobitným zreteľom na choroby uvedené v zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat,
b)
zdravotný stav stáda zvierat v inseminačnej stanici vrátane požiadaviek na testovanie,
c)
zdravotný stav darcov spermy a požiadavky na ich testovanie,
d)
požiadavky na testovanie spermy.
(3)
Požiadavkami uvedenými v odseku 2 nie sú dotknuté požiadavky podľa odseku 1 a § 7 ods. 1.
(4)
Na určenie zdravotných požiadaviek podľa odseku 2 pre tuberkulózu a brucelózu sa používajú ako základ normy ustanovené podľa osobitného predpisu.16) Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o výnimke z týchto požiadaviek, ak príslušná tretia krajina poskytne podobné zdravotné záruky; v takom prípade musia byť určené na umožnenie vstupu takých zvierat do inseminačných staníc zdravotné požiadavky prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise.16)
(5)
Požiadavky uvedené v § 4 sa pri dovoze spermy použijú primerane.
§ 10
(1)
Dovoz spermy sa povoľuje len po predložení certifikátu o zdraví zvierat vystaveného a podpísaného úradným veterinárnym lekárom tretej krajiny, kde bola sperma odobratá. Tento certifikát
a)
sa vystavuje najmenej v jednom z úradných jazykov členskej krajiny určenia zásielky spermy alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika, a v jednom z úradných jazykov členského štátu, kde sa vykoná kontrola dovozu podľa § 11, alebo v slovenskom jazyku, ak sa kontrola vykoná v Slovenskej republike podľa § 1,
b)
sprevádza v originálnom vyhotovení zásielku spermy,
c)
sa vyhotovuje len na jednom liste,
d)
sa vyhotovuje len pre jedného príjemcu.
(2)
Vzor certifikátu o zdraví zvierat vydáva a zverejňuje hlavný veterinárny lekár.17)
§ 11
Na veterinárne kontroly pri dovoze spermy pochádzajúcej z tretích krajín18) a núdzové opatrenia, ktoré treba nariadiť, použije sa osobitný predpis.19)
§ 12
(1)
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušný orgán veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup k všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.
(2)
Európska komisia informuje príslušný orgán veterinárnej správy o výsledkoch kontrol vykonaných podľa odseku 1.
(3)
Príslušný orgán veterinárnej správy prijme nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 13
Ak na základe výsledku kontroly vykonanej veterinárnymi odborníkmi Európskej komisie na mieste na zabezpečenie jednotného použitia odberu spermy neprijme nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, môže orgán veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zamietnuť dovoz spermy
a)
odobratej, spracovanej alebo skladovanej inseminačnou stanicou v členskom štáte,
b)
z príslušnej tretej krajiny.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia § 6 ods. 1 uplatňujú len pri dovoze z členských štátov.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 3 písm. d) a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 290/ 2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa ustanovujú požiadavky zdravia zvierat na obchodovanie s hlboko zmrazenou spermou domáceho hovädzieho dobytka vnútri Európskeho spoločenstva a na jeho dovozy do Európskeho spoločenstva (Úradný vestník L 194, 22. 7. 1988, s. 10) v znení
smernice Rady 90/120/EHS (ÚV ES L 71, 17. 3. 90, s. 39),
smernice Rady 90/425/EHS (ÚV ES L 224, 18. 8. 90, s. 29),
smernice Rady 93/60/EHS (ÚV ES L 186, 30. 6. 93, s. 28),
nariadenia Rady 806/2003/ES (ÚV ES L 122, 16. 5. 03, s. 1),
smernice Rady 2003/43/ES (ÚV ES L 143, 11. 6. 03, s. 23).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 290/ 2003 Z. z.
ČASŤ A
Podmienky na schvaľovanie inseminačných staníc
Inseminačné stanice na odber spermy musia
a)
byť pod trvalým dozorom veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
b)
mať k dispozícii
1.
maštale umožňujúce ustajnenie zvierat vrátane zariadení na izoláciu,
2.
zariadenie na odber spermy vrátane samostatných miestností na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu vybavenia,
3.
miestnosť na spracovanie spermy, ktorá sa nemusí nachádzať na rovnakom mieste,
4.
miestnosť na skladovanie spermy, ktorá sa nemusí nachádzať na rovnakom mieste,
c)
byť konštruované alebo izolované tak, aby sa zamedzilo akémukoľvek styku so zvieratami zvonku,
d)
byť konštruované tak, aby maštale na ustajnenie zvierat a zariadenia na odber, ošetrenie a skladovanie spermy bolo možno ľahko čistiť a dezinfikovať,
e)
mať izolačné ustajnenie, ktoré nesmie priamo komunikovať s bežným ustajnením zvierat,
f)
mať stavebne riešené ustajnenie zvierat tak, aby bolo fyzicky oddelené od miestnosti, kde sa sperma spracúva, a oboje musí byť oddelené od miestnosti na skladovanie spermy.
ČASŤ B
Podmienky dozoru v inseminačných staniciach
1.
Inseminačné stanice musia
a)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo, že sú v nich len zvieratá toho druhu, ktorého sperma sa odoberá. Iné domáce zvieratá, ktoré sú nevyhnutne potrebné na bežnú prevádzku inseminačnej stanice na odber, môžu byť na strediskách chované, len ak nepredstavujú žiadne riziko infekcie pre zvieratá, od ktorých sa odoberá sperma, a vyhovujú podmienkam, ktoré určí veterinárny lekár inseminačnej stanice,
b)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo, že sa vedie zoznam o všetkých kusoch hovädzieho dobytka v inseminačnej stanici, ktorý poskytuje podrobnosti o plemene, dátume narodenia a identifikácii každého zvieraťa, a ďalej musí byť vedený záznam všetkých kontrol chorôb zvierat a všetkých vykonaných vakcinácií a musí obsahovať údaje zo zdravotného spisu každého zvieraťa,
c)
podliehať pravidelnej inšpekcii úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne, počas ktorej sa vykonávajú stále kontroly dodržiavania podmienok na vydanie schválenia a výkonu dozoru,
d)
byť pod dozorom tak, aby sa zamedzil vstup neoprávnených osôb; okrem toho od oprávnených návštevníkov vyžadovať, aby dodržiavali podmienky určené veterinárnym lekárom inseminačnej stanice,
e)
zamestnávať len odborne kvalifikované osoby, vhodne zaškolené v dezinfekčných postupoch a hygienických technikách umožňujúcich zamedziť šíreniu chorôb,
f)
byť pod dozorom tak, aby
1.
sa v schválenej inseminačnej stanici spracúvala a skladovala len sperma odobratá v schválenej inseminačnej stanici bez toho, aby prišla do styku s akoukoľvek inou zásielkou spermy. Spermu neodobratú v schválenej inseminačnej stanici možno spracovať v schválenej inseminačnej stanici, ak
1.1.
bola odobratá od hovädzieho dobytka, ktorý zodpovedá podmienkam podľa prílohy č. 3 časti A bodu 1 písm. d), bodov 1 až 3 a 5,
1.2.
sa spracovanie tejto spermy vykoná samostatným vybavením alebo v inom čase ako spracovanie spermy určenej na vývoz alebo výmeny s členskými štátmi a v tom prípade musí byť zariadenie a vybavenie po použití vyčistené a sterilizované,
1.3.
táto sperma nie je predmetom výmen s členskými štátmi a nesmie prísť v žiadnom čase do kontaktu so spermou určenou na výmeny alebo byť skladovaná so spermou určenou na výmeny s členskými štátmi,
1.4.
je táto sperma identifikovateľná odlišným označením, ako je označenie uvedené v bode 3 písm. f).
2.
V schválených inseminačných staniciach možno tiež skladovať hlboko zmrazené embryá, ak
a)
je toto skladovanie povolené príslušným orgánom veterinárnej správy,
b)
embryá spĺňajú požiadavky osobitného predpisu,1)
c)
sa embryá skladujú v samostatných skladovacích ampulách v priestoroch na skladovanie schválenej spermy.
3.
Inseminačné stanice musia byť pod dozorom tak, aby
a)
sa odber, spracovanie a skladovanie spermy vykonávalo výlučne v osobitných, na to určených priestoroch a za podmienok najprísnejšej hygieny,
b)
všetky predmety, ktoré prišli do kontaktu so spermou alebo so zvieraťom - darcom počas odberu a spracovania, museli byť riadne pred každým použitím dezinfikované alebo sterilizované,
c)
produkty živočíšneho pôvodu používané pri spracovaní spermy vrátane prísad a riedidiel pochádzali zo zdrojov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie zvierat, alebo aby boli pred použitím ošetrené tak, že sa takéto riziko vylučuje,
d)
boli kontajnery na skladovanie spermy a kontajnery na prepravu spermy pred začatím každého plnenia riadne dezinfikované alebo sterilizované,
e)
používaný zmrazovací prostriedok nebol predtým použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
f)
bola každá jednotlivá dávka spermy opatrená zreteľným označením, prípadne kódom takým spôsobom, ktorý umožňuje ľahko zistiť dátum odberu spermy, plemeno a identifikáciu zvieraťa - darcu, názov inseminačnej stanice a sérologický štatút darcu vzhľadom na IBR/IPV; údaje a vzor tohto označenia určí štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 290/ 2003 Z. z.
ČASŤ A
Podmienky na premiestnenie zvierat do schválených inseminačných staníc
1.
Každý kus hovädzieho dobytka, ktorý je prijatý do inseminačnej stanice, musí
a)
byť v izolácii najmenej 30 dní, ustajnený v maštali schválenej na tento účel príslušným orgánom veterinárnej správy, v ktorej môžu byť ustajnené len párnokopytníky, ktoré majú prinajmenšom rovnaký zdravotný štatút,
b)
pochádzať pred jeho umiestnením v karanténe opísanej v písmene a) a byť počas svojho života ustajnené v chove uznanom úradne bez tuberkulózy a uznanom bez brucelózy podľa osobitného predpisu.1) Zvieratá nesmú predtým žiť v jednom alebo viacerých stádach s nižším štatútom,
c)
pochádzať z chovu uznaného bez enzootickej bovinnej leukózy podľa osobitného predpisu1) alebo sa narodiť matke, ktorá bola vyšetrená s negatívnym výsledkom na enzootickú bovinnú leukózu imunodifúznym testom na agarovom géli vykonanom podľa osobitného predpisu2) po odstave zaraďovaného zvieraťa od matky alebo zaraďované zviera po dosiahnutí dvoch rokov musí byť vyšetrené na leukózu podľa časti B ods. 1 písm. c) s negatívnym výsledkom. Ak zviera bolo získané transferom embrya, matkou sa rozumie príjemkyňa embrya,
d)
byť vyšetrený pred zaradením do karantény počas predchádzajúcich 30 dní s negatívnym výsledkom na
1.
tuberkulózu intradermálnou tuberkulináciou vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,3)
2.
séroaglutinačnou skúškou vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu4) s titrom nižším ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter alebo reakciou väzby komplementu s brucelóznym titrom nižším ako 20 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter,
3.
sérologickou skúškou na enzootickú bovinnú leukózu vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,4)
4.
séroneutralizačným testom alebo ELISA testom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu/infekčnú pustulóznu vulvovaginitídu,
5.
testom na izoláciu vírusu BVD (fluorescenčný test na protilátky alebo imunoperoxidázový test). U zvierat mladších ako šesť mesiacov sa skúška odloží až dovtedy, kým nedosiahnu tento vek.
Kompetentný orgán môže povoliť, že vyšetrenia uvedené v písmene d) môžu byť vykonané v karanténe tak, aby výsledky boli známe pred začatím 30-dennej izolácie ustanovenej v písmene e),
e)
byť počas najmenej 30-dňovej karanténnej izolácie uvedenej v písmene a) podrobený nasledujúcim testom s negatívnymi výsledkami:
1.
séroaglutinačnému testu vykonanému v súlade s postupom podľa osobitného predpisu5) s brucelóznym titrom nižším ako 30 medzinárodných aglutinačných jednotiek na mililiter alebo komplement fixačnému testu s brucelóznym titrom nižším ako 20 jednotiek na mililiter (20 jednotiek ECFT),
2.
testu na dôkaz antigénov imunofluorescenčných protilátok alebo kultivácii na infekciu Campylobacter foetus zo vzorky z prepuciálneho výplachu alebo z výplachu umelej vagíny; ak ide o samice, musí sa vykonať aglutinačný test s vaginálnym hlienom,
3.
mikroskopickému vyšetreniu a kultivácii na zistenie Trichomonas foetus zo vzorky vaginálneho alebo prepuciálneho výplachu; ak ide o samice, musí sa vykonať aglutinačný test s vaginálnym hlienom,
4.
séroneutralizačnému testu alebo ELISA testu na zistenie infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulóznej vulvovaginitídy (IBR/IPV) a ošetrený proti leptospiróze dvoma injekciami streptomycínu v intervale 14 dní (25 mg na kg živej hmotnosti).
Ak niektorá z uvedených skúšok je pozitívna, musí byť zviera ihneď odstránené z karantény. V prípade skupinovej karantény prijmú orgány veterinárnej starostlivosti všetky nevyhnutné opatrenia, aby ostatné zvieratá mohli byť prijaté do strediska na odber v súlade s touto prílohou.
2.
Všetky skúšky musia byť vykonané v schválenom laboratóriu alebo laboratóriu členského štátu [§ 2 ods. 2 písm. g)] tohto nariadenia.
3.
Zvieratá sa prijímajú do strediska na odber len so súhlasom veterinárneho lekára strediska. Všetky presuny zvierat, či ide o vstupy alebo výstupy, musia byť písomne dokladované.
4.
Všetky zvieratá prijímané do inseminačnej stanice musia byť v deň prijatia bez akýchkoľvek klinických príznakov ochorenia a musia pochádzať z izolačného ustajnenia uvedeného v bode 1 písm. a) a zodpovedať v deň odoslania nasledujúcim podmienkam:
a)
karanténna maštaľ je umiestnená v mieste, okolo ktorého sa v okruhu 10 km nevyskytol žiadny prípad slintačky a krívačky najmenej 30 dní,
b)
je najmenej tri mesiace bez výskytu slintačky a krívačky a brucelózy,
c)
je najmenej 30 dní bez výskytu nákaz hovädzieho dobytka podliehajúcich povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu.1)
5.
Ak sú splnené podmienky uvedené v bode 4 a všetky vyšetrenia vymenované v časti B boli v posledných 12 mesiacoch vykonané, môžu byť zvieratá premiestnené z jedného schváleného strediska na odber do iného s rovnakou zdravotnou úrovňou bez izolácie a bez vyšetrenia za podmienky, že presun sa uskutoční priamo. Prepravované zviera nesmie prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu s párnokopytníkmi nižšej zdravotnej úrovne a dopravný prostriedok musí byť vopred dezinfikovaný. Ak sa preprava uskutočňuje z jedného strediska odberu spermy do druhého medzi členskými štátmi, musí byť presun vykonaný podľa osobitného predpisu.1)
ČASŤ B
Povinné vyšetrenia a ošetrenia pre hovädzí dobytok, ktorý sa nachádza v schválenej inseminačnej stanici
1.
U všetkého hovädzieho dobytka, ktorý sa nachádza v stredisku odberu spermy, musia byť vykonané najmenej jedenkrát ročne nasledujúce vyšetrenia alebo ošetrenia:
a)
na tuberkulózu intradermálnou tuberkulináciou vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu3) s negatívnym výsledkom,
b)
séroaglutinačnou skúškou vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu4) s titrom nižším ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter alebo reakciou väzby komplementu s brucelóznym titrom nižším ako 20 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter,
c)
sérologickou skúškou na enzootickú bovinnú leukózu vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu4) s negatívnym výsledkom,
d)
séroneutralizačnou skúškou alebo ELISA testom na infekčnú rinotracheitídu hovädzieho dobytka (IBR/IPV) s negatívnym výsledkom,
e)
testom na dôkaz antigénov imunofluorescenčnými protilátkami alebo kultiváciou na infekciu Campylobacter foetus zo vzorky prepuciálneho výplachu alebo z výplachu umelej vagíny; ak ide o samice, musí byť vykonaný aglutinačný test s vaginálnym hlienom. Test sa nemusí vykonávať u býkov, ktoré sa nevyužívajú na produkciu spermy, pod podmienkou, že také býky nemôžu byť znovu zaradené do produkcie spermy, ak nie sú podrobené rovnakým testom alebo kultivácii s negatívnym výsledkom.
2.
Všetky vyšetrenia sa musia vykonávať v schválenom štátnom laboratóriu.
3.
Ak niektorý z uvedených testov sa ukáže pozitívny, orgán veterinárnej starostlivosti nariadi zviera izolovať a jeho sperma odobratá po dátume posledného negatívneho vyšetrenia musí byť zneškodnená za prítomnosti štátneho veterinárneho lekára. Sperma odobratá od všetkých ostatných zvierat na stredisku od dátumu pozitívneho vyšetrenia musí byť skladovaná oddelene a nesmie byť predmetom obchodovania až do obnovenia zdravotného štatútu strediska.
ČASŤ C
Podmienky, ktoré musí spĺňať sperma odobratá v strediskách schválených na odber spermy a určená na výmenu
1.
Sperma musí pochádzať od zvierat, ktoré
a)
nemajú v deň odberu žiadne klinické príznaky chorôb,
b)
neboli vakcinované proti slintačke a krívačke dvanásť mesiacov pred odberom alebo boli vakcinované proti slintačke a krívačke v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch pred odberom; v tomto prípade 5 % (najmenej päť pejet) z každého odberu bolo vyšetrených testom na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnym výsledkom,
c)
neboli vakcinované proti slintačke v 30 dňoch bezprostredne pred odberom,
d)
boli ustajnené v schválenom stredisku na odber spermy nepretržite najmenej 30 dní pred odberom, ak ide o odber čerstvej spermy,
e)
neboli použité na prirodzené párenie,
f)
sú ustajnené v strediskách na odber spermy, ktoré sú bez výskytu slintačky a krívačky najmenej počas troch mesiacov pred odberom a tridsať dní po odbere, alebo ak ide o čerstvú spermu, až do dátumu expedície; tieto strediská sa nachádzajú uprostred pásma, okolo ktorého sa v okruhu 10 km nevyskytol prípad slintačky a krívačky najmenej pčas 30 dní,
g)
sú ustajnené v strediskách na odber spermy, ktoré boli medzi tridsiatym dňom pred odberom a tridsiatym dňom po odbere, alebo keď ide o čerstvú spermu, až do dátumu expedície bez výskytu chorôb hovädzieho dobytka, ktoré podliehajú povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu.4)
2.
Do spermy musia byť pridané ďalej uvedené antibiotiká tak, aby sa po konečnom nariedení dosiahli nasledujúce koncentrácie:
minimálne: 500 mj streptomycínu na 1 ml,
500 mj penicilínu na 1 ml,
150 µg linkomycínu na 1 ml,
300 µg spektinomycínu na 1 ml.
Možno použiť aj inú kombináciu antibiotík, ak majú ekvivalentný účinok proti kampylobaktériám, leptospíram a mykoplazmám.
Ihneď po pridaní antibiotík musí byť zriedená sperma udržovaná pri teplote najmenej 5 oC 45 minút.
3.
Sperma určená na výmeny v členských štátoch musí byť
a)
skladovaná najmenej 30 dní pred expedíciou v schválených podmienkach; táto požiadavka sa neaplikuje na čerstvú spermu,
b)
transportovaná do členského štátu určenia v nádobách, ktoré boli pred použitím vyčistené a dezinfikované alebo sterilizované a ktoré boli pred expedíciou zo schváleného miesta skladovania zapečatené a očíslované.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
3)
4)
5)
6)
§ 14 zákona č. 488/2002 Z. z.
7)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
§ 33 zákona č. 488/2002 Z. z.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.
2)
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
3)
4)
5)
§ 14 zákona č. 488/2002 Z. z.