288/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003,
o hlásení chorôb zvierat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Nariadenie ustanovuje postup a spôsob hlásenia
a)
výskytu choroby uvedenej v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise,1)
b)
zrušenia obmedzení vykonávaných po výskyte choroby uvedenej v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise1) po eradikácii posledného ohniska.
(3)
Týmto nariadením nie je dotknuté poskytovanie informácií týkajúcich sa harmonizácie opatrení na eradikáciu a profylaxiu chorôb zvierat.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
chovom poľnohospodársky alebo iný podnik umiestnený na území Slovenskej republiky, v ktorom sú zvieratá chované alebo držané,
b)
prípadom úradné potvrdenie jednej z chorôb uvedených v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise1) u zvieraťa alebo kadáveru,
c)
ohniskom chov alebo miesto nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, kde sú zvieratá zhromaždené a kde bol úradne potvrdený jeden alebo viac prípadov,
d)
primárnym ohniskom každé ohnisko nesúvisiace z epizootologického hľadiska s niektorým predchádzajúcim ohniskom zisteným v rovnakej oblasti členského štátu2) alebo Slovenskej republiky, ako to upravuje osobitný predpis,3) alebo prvý výskyt v inej oblasti členského štátu alebo Slovenskej republiky.
§ 3
(1)
Hlavný veterinárny lekár zasiela hlásenie Európskej komisii a členským štátom informácie v lehote, spôsobom a v rozsahu podľa osobitného predpisu.4) Tieto hlásenia zahŕňajú informácie uvedené v prílohe č. 2 a sú zasielané v súlade s osobitným predpisom.5)
(2)
Ak ide o klasický mor ošípaných, stačí poskytnúť informáciu v súlade s osobitným predpisom.6)
(3)
Ak hlásenie podľa osobitného predpisu7) nie je zaslané, znamená to, že v uvedenom čase sa neobjavilo žiadne sekundárne ohnisko.
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na výskyt infekčnej anémie lososa a vírusovej hemosagickej septikémie.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 288/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady č. 82/894/EHS z 21. decembra 1982, týkajúca sa hlásenia nákaz zvierat v Európskom spoločenstve (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 378, 31.12.1982, str. 58) v znení
rozhodnutia Komisie č. 89/162/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 61, 4. 3. 1989, str. 48),
rozhodnutia Komisie č. 90/134/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 76, 6. 3. 1990, str. 48),
rozhodnutia Komisie č. 92/450/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 284, 28. 8. 1992, str. 77),
rozhodnutia Komisie č. 98/12/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 4, 8. 1. 1998, str. 63),
rozhodnutia Komisie č. 2000/556/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 235, 19. 9. 2000, str. 27),
rozhodnutia Komisie č. 2002/788/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 274, 11. 10. 2002, str. 48),
nariadenia Rady č. 2003/807/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 133, 16. 5. 2003, str. 36).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka a do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 288/2003 Z. z.
ROZSAH INFORMÁCIÍ V HLÁSENÍ O VÝSKYTE OHNÍSK CHOROBY UVEDENÝCH V § 3 ODS. 4 V OSOBITNOM PREDPISE1)
a)
dátum odoslania,
b)
hodina odoslania,
c)
krajina pôvodu,
d)
názov choroby a typ vírusu, ak je to primerané,
e)
poradové číslo ohniska,
f)
typ ohniska,
g)
referenčné číslo ohniska spojeného s týmto ohniskom,
h)
región a zemepisná lokalizácia chovu vrátane zemepisnej dĺžky a šírky,
i)
iný región postihnutý obmedzujúcimi opatreniami,
j)
dátum potvrdenia,
k)
dátum podozrenia,
l)
dátum odhadovanej prvej infekcie,
m)
pôvod choroby,
n)
prijaté opatrenia na kontrolu choroby,
o)
počet vnímavých zvierat na mieste:
1.
hovädzí dobytok,
2.
ošípané,
3.
ovce,
4.
kozy,
5.
hydina,
6.
koňovité,
7.
ryby,
8.
voľne žijúce druhy zvierat,
p)
počet klinicky chorých zvierat na mieste:
1.
hovädzí dobytok,
2.
ošípané,
3.
ovce,
4.
kozy,
5.
hydina,
6.
koňovité,
7.
ryby,
8.
voľne žijúce druhy zvierat,
r)
počet uhynutých zvierat na mieste:
1.
hovädzí dobytok,
2.
ošípané,
3.
ovce,
4.
kozy,
5.
hydina,
6.
koňovité,
7.
ryby,
8.
voľne žijúce druhy zvierat,
s)
počet zabitých zvierat:
1.
hovädzí dobytok,
2.
ošípané,
3.
ovce,
4.
kozy,
5.
hydina,
6.
koňovité,
7.
ryby,
8.
voľne žijúce druhy zvierat,
t)
počet zlikvidovaných kadáverov:
1.
hovädzí dobytok,
2.
ošípané,
3.
ovce,
4.
kozy,
5.
hydina,
6.
koňovité,
7.
ryby,
8.
voľne žijúce druhy zvierat.
Dodatočné informácie požadované pri klasickom more ošípaných:
a)
vzdialenosť od najbližšieho chovu ošípaných,
b)
počet a kategória ošípaných v infikovanom chove (plemenné ošípané, výkrmové, ciciaky),1)
c)
počet a kategória klinicky chorých ošípaných v infikovanom chove (plemenné ošípané, výkrmové, ciciaky),
d)
diagnostická metóda,
e)
ak nie je v chove, potvrdenie na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
f)
potvrdenie primárnych prípadov2) u diviakov.
Choroby rýb
Ako primárne ohniská musia byť oznámené infekcie infekčnou hematopoetickou nekrózou, infekčnou anémiou lososa a vírusovou hemoragickou septikémiou v schválených chovoch alebo schválených zónach, alebo v chovoch, alebo zónach uznaných za chovy, alebo zóny bez výskytu týchto chorôb. Názov a opis schváleného chovu alebo zóny musia byť uvedené v časti voľný text.
1)
Príloha č. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
3)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
4)
5)
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.
7)
1)
1)
Zvieratá do troch mesiacov veku.
2)
Prípad, ktorý sa vyskytol vo voľnej oblasti, t. j. mimo oblasti s obmedzujúcimi opatreniami v dôsledku výskytu klasického moru ošípaných u diviakov.